Culori Primare Culori Secundare

of 18 /18
Profesor Dănăilă Raluca Şcoala Gimnazială,, Elena Principesa Bibescu” PROIECT DIDACTIC Aria curriculară: Artă Disciplina de învăţământ: Educaţie plastică Mijoc de realizare: pictură Clasa: aVI-a Subiectul plastic: "Culori primare, culori secundare" (binare gradul I, binare gradul II) Subiectul aplicativ: "Tablou cu fructe" Tipul lecţiei: verificare de cunoştinţe şi deprinderi Obiective operaţionale: O1-să numească şi să indice pe cercul cromatic culorile primare şi cele binare, O2-să obţină, prin amestec fizic al culorilor primare, culori secundare (binare gradul I, binare gradul II), utilizând cantităţi inegale (şi, sau egale) de culori; O3-să realizeze lucrări plastice expresive, folosind culorile primare şi culorile secundare; O4-să identifice în diverse lucrări plastice grupele de culori utilizate; O5-să lucreze îngrijit, utilizând materialele, instrumente şi tehnici de lucru la alegere; STRATEGII DIDACTICE: a)metode şi procedee: conversaţia, problematizarea, explicaţia, observaţia, exerciţiul, turul galeriei, b)mijloace de invățământ: planşă cu cercul cromatic, planşe, jetoane colorate, panouri pictate (din polistiren), bolduri, reproduceri după lucrări plastice, materiale individuale de lucru, lucrările elevilor, cd cu melodii din repertoriul lui Richard 1

description

sdj

Transcript of Culori Primare Culori Secundare

Page 1: Culori Primare Culori Secundare

Profesor Dănăilă RalucaŞcoala Gimnazială,, Elena Principesa Bibescu”

PROIECT DIDACTIC

Aria curriculară: ArtăDisciplina de învăţământ: Educaţie plasticăMijoc de realizare: picturăClasa: aVI-aSubiectul plastic: "Culori primare, culori secundare" (binare gradul I, binare gradul II)Subiectul aplicativ: "Tablou cu fructe"Tipul lecţiei: verificare de cunoştinţe şi deprinderiObiective operaţionale:O1-să numească și să indice pe cercul cromatic culorile primare și cele binare,O2-să obţină, prin amestec fizic al culorilor primare, culori secundare (binare gradul I, binare gradul II), utilizând cantităţi inegale (şi, sau egale) de culori;O3-să realizeze lucrări plastice expresive, folosind culorile primare și culorile secundare;O4-să identifice în diverse lucrări plastice grupele de culori utilizate;O5-să lucreze îngrijit, utilizând materialele, instrumente şi tehnici de lucru la alegere;STRATEGII DIDACTICE:a)metode şi procedee: conversaţia, problematizarea, explicaţia, observaţia, exerciţiul, turul galeriei, b)mijloace de invățământ: planșă cu cercul cromatic, planșe, jetoane colorate, panouri pictate (din polistiren), bolduri, reproduceri după lucrări plastice, materiale individuale de lucru, lucrările elevilor, cd cu melodii din repertoriul lui Richard Clayderman, cd-player.c)forme de organizare: frontal, individual;d)tipuri și metode de evaluare: formativă, frontală, individuală, orală, practică, autoevaluarea, observareaLOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasăDURATA: 50 minuteBIBLIOGRAFIE :-Dima Victor, "Educaţie plastică", Manual pentru clasa a VI-a, Editura "Teora", Bucureşti, 1998,-Pirnog, Ion, "Ghid metodic de educaţie plastică", Editura Compania", Bucureşti, 2007

1

Page 2: Culori Primare Culori Secundare

Profesor Dănăilă RalucaŞcoala Gimnazială,, Elena Principesa Bibescu”

Demers didactic

Etapele lecţiei

Ob.comporta

mentale

Conţinutul lecţiei Metode Mijloace Forme de

organizare

Evaluare

1.Organizarea lecţiei

-aerisirea clasei,-pregătirea materialelor didactice distributive şi demonstrative,-obţinerea momentului de linişte,-efectuarea prezenţei.

materiale de lucru individual, planşă didactică, lucrări ale copiilor, reproduceri de artă, cd,cd player,panouri polistiren, jetoane

frontal, individual

2.Captarea atenţiei

Voi prezenta, sub formă de surpriză, panourile cu testul de evaluare.

panouri, jetoane,bolduri, planșe

frontal

3.Verificarea cunoştinţelor O1

A.

1. Grupe de culori Elevii vor enumera grupele de culori învățate în lecția anterioară și le vor atăta pe cercul cromatic - culori primare, culori secundare (binare gradul I, binare gradul II) (Anexa 1)

2. AmestecuriVoi prezenta pe panouri diverse amestecuri ale

conversaţia,

problematizarea,

planșă didactică

panouri, jetoane,bolduri, planșe

frontal frontalăorală,

orală, frontală,

2

Page 3: Culori Primare Culori Secundare

Profesor Dănăilă RalucaŞcoala Gimnazială,, Elena Principesa Bibescu”

O4

culorilor din care rezultă culori secundare (binare gradul I, binare gradul II).Elevii vor sesiza greșelile și le vor corecta, aplicînd jetoanele cu răspunsuri corecte peste răspunsurile greșite.(Anexa 2)Exemplu: R+G=ViRăspuns corect R+G=O

3. Piramida culorilor Elevii vor realiza piramida culorilor în funcție de strălucire (puritate,saturație) astfel:-în vîrful piramidei: culorile cu cea mai mare strălucire (primare),-pe nivelul de mai jos, al doilea, cele cu strălucire ușor diminuată - secundare (binare gradul I),-la baza piramidei, pe cele cu cel mai scăzut grad de strălucire - secundare (binare gradul II).

BComentarea picturilor.Analiza din punct de vedere cromatic Voi prezenta cîteva lucrări plastice figurative pe care elevii le vor observa, analiza și comenta. (Anexa 4)Vor preciza care dintre tipurile de culori predomină ca întindere, intensitate, în fiecare lucrare și care dintre picturi sunt mai atractive din punct de vedere cromatic, care li se par mai expresive.

explicaţia,

problematizarea,

observaţia,conversaţiaexerciţiul

panouri, jetoane,bolduri,

reproduceri lucrări plastice

frontal

frontal

orală,

orală,

4.Anunţarea temei şi a

"Astăzi veţi utiliza cunoştinţele despre culorile primare și cele secundare în

frontal

3

Page 4: Culori Primare Culori Secundare

Profesor Dănăilă RalucaŞcoala Gimnazială,, Elena Principesa Bibescu”

obiectivelor

realizarea unui tablou cu fructe, în care veţi folosi, la alegere, culorile preferate. Reamintesc următoarele:- pe elementele din primul plan se așează culori intense, iar pe cele din planul secundar -culori mai puțin intense.-picturile în care sunt prezente culorile binare de grad II sunt mai rafinate (delicate, subtile) și mai plăcute.

5.Obţinerea performanţei O2,

O3,O5,

Realizarea lucrărilor plasticeElevii vor alege subiectele preferate pe care le vor realiza în mod original și cât mai expresiv.În timpul lucrului vor audia melodii interpretate de Richard Clayderman.

exercițiul

foile pentru exerciţiu, culori, pensule, şervelele,blocuri de desen A4, A3, cd, cd player.

frontal, individual

6.Asigurarea feed-back-ului

O2, O3,O5

-încurajez exprimarea plastică a celor timizi;-răspund solicitărilor elevilor; -sugerez și atenționez, atunci când este necesar; -supraveghez şi îndrum, veghez la menţinerea disciplinei în timpul lecţiei;-fac observaţii și apreciez rezultatele parţiale obținute de fiecare elev;-atenţionez asupra menţinerii unei poziţii corecte a corpului în timpul lucrului.

observaţia, conversaţia, explicaţia

lucrările elevilor

frontal, individual

individuală, practică, observarea

7.Evaluarea lecţiei

A. Expunerea lucrărilorElevii își vor expune lucrările plastice, grupându-le în funcție de subiectele aplicative alese. (exemplu:

lucrările elevilor,panouri din polistiren

pe grupuri

4

Page 5: Culori Primare Culori Secundare

Profesor Dănăilă RalucaŞcoala Gimnazială,, Elena Principesa Bibescu”

O4

tablouri cu mere, tablouri cu struguri, tablouri cu portocale, etc)

B. Analiza şi aprecierea lucrărilor plastice1.Câţiva dintre elevi, îşi vor analiza propriile lucrări, vor preciza motivul alegerii și utilizării culorilor respective; vor spune dacă sunt sau nu mulțumiți de rezultatul obținut; dacă ar dori să aducă modificări.2.Voi face observații privind paginația, echilibrul, proporția, armonia cromatică, tratarea în mod unitar a compoziției; voi evidenția cele mai reușite lucrări.3.Picturile finalizate la oră vor fi notate, iar cele nefinalizate vor fi continuate acasă și vor primi notă la următoarea oră de curs.

turul galeriei, exerciţiul

frontal, orală, frontală,individuală, practică,autoeva luarea

8.Încheierea lecţiei

Voi face aprecieri generale asupra comportamentului elevilor pe parcursul lecției şi a modului de realizare a temei. Elevii vor efectua ordinea şi curăţenia la locul de lucru.

exerciţiul materialele de lucru

frontal

frontal

frontală, orală

9.Tema pentru acasă

O4 Să caute, pe net sau prin revistele de pictură, o lucrare reprezentând fructe, realizată de un artist plastic preferat, lucrare pe care să o studieze acasă, apoi să o prezinte și să o descrie în fața colegilor.

5

Page 6: Culori Primare Culori Secundare

Profesor Dănăilă RalucaŞcoala Gimnazială,, Elena Principesa Bibescu”

Anexa 1

Cercul cromatic

curvesnstyle.com -by-HomeWorkshop

6

Page 7: Culori Primare Culori Secundare

Profesor Dănăilă RalucaŞcoala Gimnazială,, Elena Principesa Bibescu”

Anexa 2

Corectează greșelile!

7

Page 8: Culori Primare Culori Secundare

Profesor Dănăilă RalucaŞcoala Gimnazială,, Elena Principesa Bibescu”

Răspunsuri corecte

8

Page 9: Culori Primare Culori Secundare

Profesor Dănăilă RalucaŞcoala Gimnazială,, Elena Principesa Bibescu”

Corectează greșelile!

9

Page 10: Culori Primare Culori Secundare

Profesor Dănăilă RalucaŞcoala Gimnazială,, Elena Principesa Bibescu”

Răspunsuri corecte

10