Culegere de Matematica cls 4 de Matematica cls 4... · 4" Paralelograme...

download Culegere de Matematica cls 4 de Matematica cls 4... · 4" Paralelograme particulare.pltratul,dreptunghiul ... F 16.Unu1 din manualele de matematicb pentru clasa ... Culegere de Matematica

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of Culegere de Matematica cls 4 de Matematica cls 4... · 4" Paralelograme...

 • TLlja

 • Mihoelo gerbdnescu

  Mirelo Tizu Carmen MoriooroMonico Liona Stdnescu Floreo Moriooro

  Cufegere fe matemoticdpentru closo o IV-o

  Teste sumotive gi finalecu descriptori de performanf6

 • Cuprins

  CaEI. Numere naturalgmai mici sa egal.e cu 1 000 000. Cifre romane.Fractii. procente si numere cu virgul[1. Numdrarea . $irul numerelor naturale... ....,.;...!. Numirea , citirea gi scrierea numerelor.3" Compunerea gi descompunerea numerelor.

  ii il:f*ixi*J)triirnTt*lr::::": :::illi::: :7" S[ gdndim mai muit !.........8. Cifre romane ....*. Fracfii, procente gi numere cu virguli10. Frac!ii egale ..11" Compararea fracliilor .1?. SA gdndim mai mult!

  5

  6I9

  1011

  l2t415181923

  Cap. II. Adunarea si sclderea numerelor naturale in concentrul0 - 1 000 000 si cu numere fractionarel.Adundri $i scdderi cu qi fdrd trecere peste ordin.Proprietili.

  Leg[tura dintre adunare qi scddere .. 252.Aflarea termenului necunoscut 293.Sd g0ndim mai mult ! 3l4. Adunarea gi sclderea fracliilor ...... 325. Aflarea unei fraclii dintr-un intreg 366. S5 gdndim mai mult! .. 397. Teste de evaluare 4l

  tl-

  2.inmu11irea3.inmullirea4.inmu1!irea

  l.Inmullirea numerelor. Propriet6{ile inmul1irii... ...unui num[r de 2 cu un numdr de o cifr6..unui numdr natural de 3 cifre cu un num6r de o cifr5..'..,.unui numdr mai mic decit I 000 cu un numir

  de 2 cifreS.inmultirea cdnd unul sau ambii factori contin cifra 0...6.SI g6ndim mai mult !

  relor nf .implrlirea . Proprietdli ...2.impbr\irea cu rest *condifia restului...3.Cazuti de impbrlire cunoscute.........4.Proba inmullirii gi a imp5rlirii... ...5. impdr{irea unui num[r de 2 cifre la un numbr de o cifr6..6. impdr{irea unui numdr de 3 cifre 1a un numbr de o cifr[...7. imp[r]irea cAnd ambele numere se termin[ in zerouri.8. ?mpirlirea la un num6r de 2 cifre9. Aflarea numdrului necr.rnoscut10. Procedee de calcul rapid...

  4750

 • Cap. V. Ordinea efectuirii operatiilor1. Ordinea efectudrii operaliilor .. j42.Aflarea numbrului necunoscut din expresii date... j63. Si gAndim mai mult!.. 7g4. Teste de evaluare 79

  Can.VI Metode de rezolvare a problemelor1. Probleme care se rezolvi prin metoda graficd

  a) Probleme in care se cunoa$te suma gi diferenla...b) Probleme in care se cunoafte suma gi raportui(cAtul)...c) Probleme in care se cunoa$te diferenfa qi raportul(cdtul)d) Probleme diverse de metoda grafica...,

  J.4.5.6"7

  s.

  Probleme simple de logici gi probabilitate... ggProbleme care se rezolvE prin incercdri...... rcAMetoda presupunerii...

  889t9495

  t04108110112116

  26293031343536-tt

  Metoda reducerii la unitateMetoda compara{ieiMetoda mersului inversSd gdndim mai mult!

  Can.VII. Elemente de geometriel. Cunogtinte din clasele anterioareA. Poligoane . Triunghiul....".3. Patrulatere . Paralelogramul...4" Paralelograme particulare.pltratul,dreptunghiul,rombul...5. Trapezul...6. Cercul.?. Corpuri8. Test de

  geometrlceevaluare

  Cap.VIII. Misurarea mirimilor1" Mdsurarea lungimilork" Misurarea capacit5{ii vaselor3. MIsurarea masei corpurilor4. MSsurarea timpuluiS" Mdsurarea valorii bunurilor.6. Sb gdndim mai mult !7" Teste de evaluare

  C ap._ IX. Rec anrtulets_fiueld

  Teste pentru evaluarea finali-iunie-.Subiecte date la diferite concursuri..."......

  139140141142t43t44146

  150155158Rispunsuri gi indicafii selective.

  166

 • r. NUMERE NATURALE MAI MICI SAUEGALE CU 1 000 000

  crFRE ROMANE. FRACTTI, PROCENTE grNUMERE CU VIRGULA

  Numlrarea . $irul numerelor naturale

  F l.Numdrb in intervalele

  22 998 -+ 23 01060 001 -*-+ 59 98999 996 _+100 005

  F 2.Continud girul cu incdsau impare:

  299 998s79 997485 90s

  cerute :

  957 000 ----) 956 99A999 993 1 000 0001 000 004 _+ 999 995

  zece numere consecutl\-e pare

  879 999999 995

  99 994

  F 3.Scrie pentru fiecare numbr predecesorul qisuccesorul sdu : 740 000 ; 90 000 ; 100 000 ; 72 000 ;800 000; ; 1 000 000 ; 775 800 ; 300 000 ; 990 000 ; 60 000 .

  F 4,Separd din urmitoarele numere pe cele impare :827 532 ; 128 947 ;289 089 ; 27 AA4 ; 87 007 ; 460 581 ;7 530 ; 19 343 ; 158 796 ;907 358 ; 59 885 .

  F 5.Scrie 5 numere pare consecutive cu numerele :195 990 ;289 194 ; s99 996 ;48 998 ; 999 992 .

  F 6.G6septe pentru urmltoarele numere incb 5 numereimpare consecutive : 179 993 ;399 997 ;100 995 ; 303 991 ;889 999 .

 • citire rrerea

  F T.Scrie cu cifre urmitoarele numere :a) un milion cincizeci de mii qaPteb)gase sute trei mii oPt ;c) un milion qaptezeci qi trei mii ;d)patru sute de milioane patruzecie) optzeci de mii treizeci qi doi ;f) dou[ milioane nou6zeci Pi gaPte ;g)qapte milioane trei mii trei .

  F S.Citepte numerele urmdtoare :Suprafala totali a globului pdmdntesc........5 10Suprafa{a uscatului..... . '....149Suprafala apei (mdri , oceane).... .......360

  lor natura

  sute doi ;

  de mii ;

  124 000 kmt ;424 000 k*' ;700 000 kmz .

  F g.Scrie in cifre numerele intalnite in propoziliileurmltoare :

  a) oceanul Pacific ocupa o suprafata de o sut[ qaptezeci qinou[ milioane , qapte sute de mii km2 ;

  b) Oceanul Atlantic ----+ o sutl gase milioane , o sut[ demii kmz ;

  c) Oceanul Indian gaptezeci qi patru milioane nou[sute de mii km' ;

  d)oceanul inghelat de Nord----+paisprezece miiioane nou[sute de mii km2 ;

  e) Europa ocupS o suprafalb de noud miiioane opt sutenouizeci de mii opt sute patruzeci gi noud km'

  F 10.a)Cdte zeci sunt in numereie : 178 500; 3 580 000;2A0 ;400 500 .

  b)CAte sute sunt in numerele:780 000 ; 503 000 ;000 ; 3 9tI 000 .

  c)C0te mii sunt in numerele : 1 500 000 ;723 000 ;000 ; 170 000 .

  75

  87

  58

  6

 • > 1l..Ce ordin reprezittb cifra 2 in numerele urm6toare :32 402 A20 ;2 404 200 ;298 201 002 ; 5 325 32A .

  ) l2.Desparteob{inute : 7 8 5 7 92513850007s .

  clase , scrie gi citegte corect numerele98795287 ; 30015708 ; 200105570 ;

  1n

  ,

  F 13.Un numdr natural este alcdtuit din patru cifreconsecutive, agezate in ordine; al doilea numdr este alcdtuitdin aceleaqi cifre aqezate in ordine descrescdtoare, iar altreilea num[r este alcdtuit din aceleaqi cifre ca gi celelaltedoud , dar este diferit de acestea .

  Care sunt cele trei numere, qtiind c[ suma lor este 15 633 ?

  > 14.Afl6 doul numere naturale despre care se gtie c[ :a) ultima cifra a primului num6r este 8 :b) al doilea numir este mai mare ca primul cu 8 ; _c) suma celor doud numere este un numdr de forma aa.

  F 15.Se dd numdrul: 28702971265. Taie 4 cifre astfelinc6t si ob1ii, ftu6 a schimba locul cifrelor:

  a) cel mai mare num[r;b) cel mai mic numir;c) cel mai mare numdr par;d) cel mai mic num6r par.

  F 16.Unu1 din manualele de matematicb pentru clasaa IV-a are 160 de pagini .

  Caiculeazd cdte cifre s-au folosit pentru paginare .

  F l7.Pentru paginarea unei c[rfi s-au folosit 1 212 cifre.Cdte pagini are cartea ?

  l+2+3+ ...+1 998 este un numEr par sau impar.

 • a) 13 478.9 786+4 789.3 786:b) 34 757.i 898-5 753.479:

  > 20.Cate numere d,e 7 cifre tncep cu 1 998, dar nu setermin[ in I 591 ?

  > 21.C6te cifre se folosesc pentru a scrie toate numereledelaila500?

  > 22.Se d[ num[rul a+9 999. Scrie 3 numere consecutivecu acest numdr .

  Compunerea $i descomounerea numerelor

  ) 23.Scrie numerele reprezentate pe calculatorul cu bile:

  ll*lllt I I IIlf lt IIUIUIIl|| tl

  > 24.Scrie 5 numere de 6 cifre distincte qi risturnatelelor "

  F Z5.Descompune numerele dupb modelele date :a) 52A 837:5.100 000+2.i0 000+8.100+3.10+7

  187 303 ; 98 524 ; 692 034 ; I 5A7 925 ;936 409

 • b) 328 505:3.105+2. 104+8.103+5.102+527 524 ; 139 058 ; 3 240 521 ;705 397 ;85A 920

  c) abcde:10 000a+1 000b+100c+10d+e* y^; aab acd; ta. .Oc

  F 26.Descoper[ numerele corespunzhtoare urmdtoarelorscrieri :

  a) 3.100 000+7.1 000+4.100*9:b) 1.1 000 000+9.10 000+2.1 000+4.10*5:c) 6. 1 06+2. 105+2. 103+?.10+1:d) 100 000a+10 000b+1 000b+100c+l0a*c:e) 100 000x+1 000Y+102*x:

  Compararea numerelor naturale

  ts 27.Cu ajutorul cifrelor I 0 , 7 ,2 .......9 folosite osingur[ datd , scrie cel mai mare 9i cel mai mic numlr posibil.

  ts 2S.Completeazd valoarea lui x in numerele :

  a:3 4x5 531 ;b:3 45x 53i : c:3 {j5 x31 astfel inc6t sbfie indeplinite condiliile :

  1) a:b:c ; 3) acbb>c ; 4) ac .

  F 29.Scrie gi citegte urm6toarele numere :a) cel mai mare numdr de 5 cifre ;b) cet mai mic numlr de 8 cifre distincte ;c) cel mai mare num6r de 7 cifre consecutive ;d) cel mai mare numir de cifre pare consecutive;e) cel mai mare num6r de cifre impare consecutive;f) cel mai mic num6r de forma aa aee .