Culegere de Matematica cls 2 - cdn4.libris.ro de Matematica cls 2... · ilt{Al]{TH Culegerea de...

of 11 /11
wq

Embed Size (px)

Transcript of Culegere de Matematica cls 2 - cdn4.libris.ro de Matematica cls 2... · ilt{Al]{TH Culegerea de...

 • wq

 • Mihaeln $erb6nescu

  Ceeilia IliescuHeana N*dia Varga

  Angelica Srezovan

  Gheorghi{a Staneu

  Sulegsre de matcmatici

  m$ntru clasa a ll-a

  Tesle sumalise 9i linale

  trff dsssriplnrE se psrformante

  ."d

  WtrHE,dffiYd,* ,,-8 W raF *;#d-S,S-t#.-.*:X"FSg

 • CUPRINS

  cuvANT iN.qlurn .......3I. NUMERE NATURALE DE LA O LA 1000........ .........51. Numere naturale de la 0 Ia20 ......... ...................52. Numere naturale de la 01a 100 ........73. Compararea numerelor naturale de la 0 la 100 ................... 104. Rotunjirea (aproximarea) numerelor naturale de la 0 la 100 ................125. Teste de evaluare ........... 136. Numere naturale de la 100Ia 1000 ................... 187 . Compararea gi ordonarea numerelor naturale de la 100 la 1000...... .....208. Rotunjirea numerelor de la 100 la 1000...... ......239. Teste de evaluare ...........24II. ADUNAREA $I SCADEREA NIIMERELOR NATURALE

  DE LA 0 LA 1000........ ............281. Adunarea gi scdderea numerelor naturale de la 0 la3I,

  fbrd trecere peste ordin ....................282. Adunarea numerelor naturale de la 0 la 3 1 cu trecere peste ordin........ 303. Sciderea numerelor naturale de 0 la 31 cu trecere peste ordin.............314. Aflarea termenului necunoscut .......335. Probleme .....346. Adunarea gi scdderea numerelor naturale formate numai din zeci .......357. Adunarea gi sciderea numerelor formate din zeci gi unitdli

  ftrE fiecere peste ordin ....................36B. Adunarea cu trecere peste ordinul unitdfilor. ......................399. Scdderea cu trecere peste ordin cdnd desc5zutul este format numai din

  zeci .........., .....................4310. Sciderea cu trecere peste ordin cdnd descdzutul este format din zeci gi

  unitef ..........46i l. Teste de eva1uare..........r,...... ...........511 2 , Adunarea gi sc[der ea frrd trecere peste ordin pAnd la 1 000 ................ 56

  t73

 • 13. Adunarea cu o singurd trecere peste ordin ........ 5914. Adunarea cu trecere peste ordinul unitdlilor gi al 2ecilor......................6015. Scdderea cu imprumut la ordinul 2eci\or.............:.... .....6216.Sc6dereacuimprumutlaordinu1zecjIorqialsutelor17. Ne pregltim pentru 1es1............ .......651 8. Test de evaluare ........... 68

  III. iNMULTTREA NUMERELoR pAlrA LA 100 .....7rl. Adunarea repetatd de termeni ega1i.......... .........712. Operafia de inmulfire - proprietdli............ ........723. inmullirea cdnd unul dintre factori este 2 .........754. inmullirea cdnd unul dintre factori este 3 .........775. inmullirea c6nd unul dintre factori este 4 .........7g6. inmullirea c0nd unul dintre factori este 5 ......... 807 . inmullirea cAnd unul dintre factori este 6 .........838. inmullirea cAnd unul dintre factori este 7 ......... 859. inmullirea c6nd unul dintre factori este 8 .........8610. inmullirea cdnd unul dintre factori este 9 ......... 89I f . inmullirea cAnd unul dintre factori este 10 .....................9112. inmullirea cdnd unul dintre factori este 0 sau 1 ......... ......... 9313. Preg6tire pentru test ........... .............9414. Teste de evaluare ...........9615. Probe de evaluare sumativ[... ........ 100rv.1.

  2.

  J.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  iurAnlrREA NUMERELoR pANA LA tooSc[derea repetat6..... .... 103Operalia de impdrlire ............... .....104+ -.lmpdrlirea - operafie inversd inmullirii .......... 105Proba inmu{irii 9i a impdr!irii.............. ........... 107tmpd4irea Ia2;impEgirea la 3................ ........109impdrjirea la 4; ?mpd4irea la 5....... ................. 110impdrlirea la 6;impd\irea la 7 ................ ........112

  174

 • 9. gaztxi speciale de imp6(ire. impdrlirea la 1 sau cu cdtul 1.Impdr,tirea lui 0 la orice numdr

  10. Pregltire pentru test ........... ........... I 161 1. Teste de evaluare..r...i...r!...... .............. ... .........t21

  V. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE......... .............,. 125l. Puncte qi 1inii........ .......1252. Linia frdntd 9i linia curbd ..............1273. Figuri geometrice ........I284. Corpuri geometrice .....1335. Interiorul qi exteriorul unei figun geometrice sau al unui

  corp geometric........... .................... 1346. Teste de evaluare .........135

  vr. uNrrAlr nr uAsunA ....... 1381. Unitiili de mdsurat lungimea .........1382. Unitdli de mdsurat capacitatea vase1or...... ...... 1403. Unit6li de mdsurat masa corpuri1or............ .....1424. Unitdli de mdsurd pentru timp.......... ...............1445. Unitdfi de mdsurd pentru valoarea obiectelor ...................1466. Teste de evaluare .........I47

  VII. RECAPITULARE FINALA...-........- ..,152l. Adun[ri qi scdderi de la 0 la 1000 ...................1522. inmulliri 9i impdrliri de la 0la 100 .................1653. Noliuni de geometrie. Unitifi de mdsurd ........169

  175

 • ilt{Al]{TH

  Culegerea de matematicfi pentru clasa a ffi-a r&spunde lacerin{ele noilor programs analitice, intrate in vigoare cu anul pcotran2A|6-2{JI7 9i cr"rprinde materia impdr}itfl pe capitole ryi lec{ii.

  Lucrarea se constituie intr-un ghid eficient pentru insuqireacunoptinlelor de matematici, pus la dispozilia irwdlbtorilor ryi &p6rin{i1or, dar, tn principal, intr-un instrument de lucru penffil elevi, inexersarea gi aprofundarea cunogtinlelor, priceperilor gi deprinderilorinsugite.

  Exerciliile gi problemele cuprinse in lucrare sunt in rure partecompuse de autori, dar qi selectate din alte materiale de specialitate.Sunt variate gi gradate ca dificultate, ceea ce pennite folosirea lor tnactivitd{i independente, diferen}iate qi chriar individual izate "

  La sf6rgitui fiecErui eapitol am realizat c6te dow6 teste d*evaluare sumativ6, cuprinzflerd descriptori de perforrtranfh pentnrcalificativele acordate.

  Intenlia v6dit[ a intregii colec{ii, incepAnd *u aceasta giterminAnd cu Culegerea de matematic6 pentru clasa a IV-a, est* a*eeade a oferi colegilor invblBtori gi elevilor multiple oportunita{i inactivitatea creatoare din domeniul matematicii, de a valorifica qidezvolta potenlialul elevilor. Cum totul ?n via{6 este perfectibil, ne-ambucura mult sb primim observagii gi sugestii.

  Matematica trebuie privit6 filtotdeauna ca pe un lucru sorios,greu, care cere timp qi dIruire, rflbdare qi perseveren!6, dar, 'fn ac*1a6itirnp, atracfii neb6nuite.

  6UlfnilUT

  3

  Pra.f. M. $et"hdwes*u

 • IIUMERE I{fiTUTALE

  &

  dic**R.Xfffi

  ffil

  TEil llE LA lI tA 100lldffi

  ffi;xb:w:B;;68ffidffiffiffi filu*tsnr ilArafrAtE rrs tA B u 2Bffi\#ll*alffi"qrywFi,[email protected]

  &1" Scriepe ax6numerele:6; 8; 13; t6; 18

  10 2a

  Sg. Continu[ ryinri cu inefl 3 numere:a) 8; 10; .-; _;

  -.b) 7; 10; _; _; _.c) 3; 7; _; _; _.d) 0; 5; ---_-; ----_; _---_.

  S3. incercuieqte numerele:a) pare: 17; 8; 10; trS; 14; 16; 19; 20;b) irrpare: 19; 17; 14; t2; 13; 18; 11; 15.

  St*, Scrie nurnerele:a) de la 9 la 14;b) cuprinse ?ntre 7 gi 15;

  c) mai mari sau egale cu I qi mai mici dec6t 17;d) mai mari dec6t 10 gi mai mici sau egale cu 18.

 • &5" a) Scrie succesorul fiec6rui numflr:13;19; t7;t5;18;10"

  b) Scric predecesorul fiecdrui nurndr:20; 10; 17; 18; 19; 15.

  &6, a) Agazb in ordine cresc6toare numerele:5; 19; 12;2; 20;7; 18; 10.

  b) A6az[ in ordine descresc6toare numerele:2; l7;9; 15;2A; 13; t4; t9.

  &7, Continul qirul numerelor:a) pare: 8; 10; --_*; _; --;

  _; _;b) impare: 7; 9; _; _; _; _; _.

  &8, Pune semnul corespunzitor:15n1e i3t11 20n13 leilrezoili? enle 17il1e 7r:r2.

  SS" Giseqte numere potrivite:13*I-Tl tl:>fl l t]:.Lji "-l18>fI [n

 • Sl1. Scrie pe axd toate numerele:a) pare

  92Ab) impare

  cuprinse intre 9 qi 20. I 20

  ssffiffimffi,F.W

  W Nawrnr ffiilfl,frAtr ttr tA o m l${[email protected], Scrie toate numerele pare cuprinse intre:

  a) 30 qi 42 *+b) 48 qi 56 *+c) ?9 si 89 -+d) 6? ei 81 -+.

  FlI

 • _90_;_70_;___ 31 _;

  _60__40_

  50

  ,

  ,

  S16. Scrie vecinii, pari sau impari, ai numerelor, dupE model:3A 32 3457 s9 61

  _67_38_59

  -,-,

  Sl?, Fixeazl pe ax5 numerele din 4 in 4:a)

  19 23

  &18. Descoperi regula gi continul girul cu inc6 4 numere:a) 30; 35; _; _;

  --; _;

  b) 38; 41; _; _; _; _;c) 9; 90; 8; 80; 7; _; _; _; _;d) 5; 1; 10; 2; 15;

  --; _; _; _;e) 27; 32; 28; 33; ___; _____; _____; _, ,.

  Slg. Scrie toate numerele naturale care sunt:a) cuprinse intre 5? qi 62;b) deLa72la65;c) mai mari dec0t 58 ryi mai mici decdt 65;d) mai mici dec0t 92 gi mai mari sau egale cu 89.

  b)6662

  1

 • S20. Scrie toate numerele naturale de dou[ cifre care au:a) cifra unit6lilor 9;b) cifra zectlar 6;c) cifra zecilor cu 3 mai mare decdt cifra unit6lilar;d) cifra unithlilor cu 4 mai mare dec6t cifra zecilor.

  S2l. Scrie toate numerele de doud cifre care au:a) suma cifrelor 9;b) suma cifrelor 10;c) diferen{a citrelor 2;d) diferenla cifrelor 1.

  &22. G6segte cel mai mare num6r de doui ci&e egale mai mic decit:

  a) 60; b) 80; c) 40; d) 70-

  &23. Scrie toate numerele mai mici decit 100 scrise cu ci*ele 7 qi8. Subliniazd numerele Pare.

  &211, Scrie toate numerele de doub cifre care pot fi scrise folosindcifrele 7; 3; 1. Subliniazbnumerele impare'

  SZE. Scrie dup6 model:48:40 + 8;I t-

  90:on_()1-

  53: 3 + 50;31:98:69:

  S26. Descompune sau compune numerele:

  9

  5 7

  7

  9 J

  9 0 4 0 4