Cos de Fum Bazele Tehnicii

download Cos de Fum Bazele Tehnicii

of 8

Transcript of Cos de Fum Bazele Tehnicii

 • 8/6/2019 Cos de Fum Bazele Tehnicii

  1/8

  Baze letehnic i i cosurilor de fum

  Dezvol tare

  Scu r t i st o ri c

  in p r ez e n t

  S c him b iir i in te h n ic aconstruct ie! cO$ur i l o r

  C O $ m o n os tra t d in z id arie

  La inceput, cand in incaperi ardeau focuri cu flacara libera, vetreleaveau partea superioara deschisa, perrnitand evacuarea fumuluirezultat prin arderea combustibilului.Dezvoltarea tehnicii de evacuare a fumului si a gazelor de arderetrebuie privita in stransa leqatura cu evolutia sistemelor delncalzire.

  Cosurile de fum trebuie sa fie astfel corelate cu sursele de caldura,tncat sa se previna producerea unor accidente (scapari de gazearse, incendii etc).Aceste sisteme au rolul de a evacua in deplina siquranta, deasupranivelului acoperisurilor, fumul si gazele de ardere, care princontinutul lor de substante nocive reprezinta un pericol pentrusanatatea omului si mediul Inconjurator,

  Dezvoltarea continua a sistemelor de lncalzire in directia utilizariijudicioase a combustibililor necesita 0 perrnanenta corelare cutehnologia de executie a cosurilor,

  Pentru mult timp, varianta constructiva cea mai utilizata a fostcosul zidit cu un singur strat. Datorita montajului mai usor ~imai rapid, aceasta solutie constructiva a fost inlocuita de cosul cuperete simplu, realizat din elemente prefabricate.

  - 3-

 • 8/6/2019 Cos de Fum Bazele Tehnicii

  2/8

  Bazeletehnicii cosurllor de fum

  Dezvol tare

  Ce rin te le c re sc u te a u n e ce sita tu til iz ar ea s is tem e lo r c u d o uastra tur iUtilizarea din ce in ce mai frecventa a sistemelor de in-calzire cu pacura a necesitat - pe langa proprietatile destabilitate ~i refractaritate - si 0 buna rezistenta a' cana-lului de fum la actiunea condensului acid. Astfel s-a ajuns lacosurile cu doua siraturi.Cosul era format dintr-un tub interior rezistent la coroziunechirnica i dintr-o manta exterioara care confera sistemuluirezistenta ~i stabilitate.

  in p re ze nt s un t d eja d ep a$ ite Cosurile cu un singur strat sau cu doua straturi suntastazi inca admise ~i sunt descrise in lucrarile tehnicede referinta. Raportate tnsa la instalatiile moderne deIncalzire, sunt deja depasite. '

  In o va tii d e te rm i na te d ec riz ele d e e n er gie

  Criza de energie din anii '70 a avut drept consecintao dezvoltare continua a tehnicii Incalzirii, ducand in final faaparitia pe plata a cazanelor cu randament energetic m,iliridicat si cu 0 temperatura mai scazuta a gazelor de ardere. Inurma acestei evolutii s-a impus utilizarea cosurilor cu treistraturi. '

  S is te m e d e cosur! cut re i s t ra t u riTn cazul acestui sistem, tubulatura de sarnota este preva-zuta cu un strat special de material termoizolant,impiedicand racirea accentuata a gazelor de ardere incos, Astfel, se obtine un tiraj ce _asigura evacuareacornpleta a reziduurilor de ardere. In plus, stratul dematerial termoizolant permite dilatarea terrnica libera atubulaturii.

  Ven t i /a rea te rmo izo la t ie ip en tru c ele m a i jo as etem p er atu ri a le g a ze lo rd e e va cu a re

  Tn prezent, ultima treapta a evolutiei cosurilor s-a atinsodata cu introducerea cosurilor cu ' termoizolatie ventilatainsensibile la urnezeala. Prin utilizarea acestuiststern s-aextins si mai mult domeniul de aplicabilitate a cosurilor spreintervalul de temperaturi scazute a gazelorde ardere.Acest cos de fum functioneaza ireprosabil ~i sigur, indiferentde tipul instalatiei de lncalzire la care este conectat.

  -4-

 • 8/6/2019 Cos de Fum Bazele Tehnicii

  3/8

  Evolu tla cosurilo r de fum

  CO~ ZIDITRezistenta redusa la:

  - umiditate, con dens acid- temperaturi ridicate- fenomenul de inqhet-dezphet

  Etanseitate necorespunzatoareDurata de executie mareDurata "de viata" scurta

  (SISTEM) CO~ MODULAT SCHIEDELTub interior din sarnota:

  - rezistenta la acizi;- rezistenta la temperaturi ridicate;- dilatari termice libere.

  Irnbunatatlre sernnificativa fa\a de cosul zidit

  SISTEM DE CO~ UNI, UNI Plus (SIH) Recomandat pentru utilizarea in cazul celor mai modernetehnici de lncalzire indiferent de tipul combustibilului Recomandat pentru temperaturi ale gazelor de evacuarecuprinse intre 80C - 600C

  -5 -

 • 8/6/2019 Cos de Fum Bazele Tehnicii

  4/8

  Baze letehnic i i cosurilor de fum

  Condit i i de p res iune i cu rgere

  Componen te c o re ia te

  C o n ditii d e p re siu n e $ i tem p er atu ra(c on fo rm n orm e io r D iN 4 70 5,re sp ec tiv O N M 7 51 5)Condltll de presiune: Condltll de temperatura:Ipz > pzel [N/m'] sau [Pal I Tiob - Tp > 0 I

  I Te > T L IIPz = PH - PR I [N/m'] sau [Pal

  Ipze - PL + Pw + PFV I [N/m'] sau [Pal

  Sernnitlcatia notatiilor:HHVPFVPHPLPRPW

  - lnaltimea utila a cosului- lnaltimea utila a piesei de racordare- presiunea de refulare necesara la piesa deracordare (pierderea de presiune)- presiunea statica in CO~- presiunea de refulare necesara aeruluiasplrat (rezistenta hidraulica)- presiunea rezistenta In CO~(pierderea de presiune in CO~)- presiunea de refulare necesara pentrusursa de caldura- depresiunea din cos (ti rajul)- depresiunea necesara la intrarea in CO~(disponibilul de presiune)- temperatura gazelor de ardere la intrarea in CO~- temperatura peretelui interior la nivelul gurii deevacuare- temperatura mediului ambiant (aerului)- temperatura gazelor de ardere la nivelul gurii deevacuare- temperatura punctului de roua

  PzPzeTeTiobTLToTp

  Tncazul oricarei instalatii de ardere, componentele acesteia,- cazanul, piesa de racordare, cosul - trebuie sa fie adaptatereciproc (puse in concordanta). Numai astfel se realizeazacondit iile de buniifunctionare pe termen lung.Greselile de corel are pot cauza defecte in procesul de exploa-tare al instalatiei de ardere, ca de exemplu arderea incornpletaa cornbustibilirlui = cantitate mai mare de funingine, cu risculautoaprinqerii si arderii acesteia la temperaturi de circa1000C ! In acelasi timp, datorita unei dispuneri incorecte,locuitorii casei pot f afectati de scaparile de gaze de ardere dinsursa de caldura, 'Ca urmare a Imbibarii cu urnezeala proven ita dincondensarea vaporilor de apa pe peretii cosului de fum, sepoate ajunge la distrugerea acestuia. '

  Conditiile de presiune si de temperatura necesare uneifunctionari in conditii de siguranta a instalatiilorde ardere suntdescrise in norrnele DIN 47051 partea I si D'IN 18160 respectivONM7515.

  Tiob To

  H

  - 6-

 • 8/6/2019 Cos de Fum Bazele Tehnicii

  5/8

  Baze letehnic i i cosurilor de fum

  Condit i i de p res iune i cu rge re

  For ra sscensionet datora tad if er en te i d e t empe r at ur iCa urmare a procesului de ardere, gazele de evacuare au 0 tempe-ratura mai ridicata decat temperatura aerului (mediului ambiant).Astlel ia nastere in cos ~i in ramura ascendenta a piesei deracordare forta ascensionala care asiqura transportul gazelor deardere ~i care deterrnina aparitia unei depresiuni in cos, piesa deracordare, iar in majoritatea cazurilor si in focar precum ~i spatiulde amplasare al acestuia.

  Fo r ra po r tan t a a c O $u lu i d e fu m Coloana aer rece Coloana gaze de arderet

  C i rc u la tia a e ru lu i $ i ag az elo r d e a rd ere

  Arzatorul, cazanul ~i cosul de fum sunt legate datorita fenomenelorde circulare al aerului necesar arderii ~i a gazelor de ardere.Aerul necesar combustiei este aspirat din mediul Inconjurator ~itrecut prin arzator trnpreuna cu combustibilul utilizat de sursa decaldura.Gazele de ardere sunt evacuate in exterior prin intermediul pieseide racordare si al cosului defum, dupa ce au cedat caldura in focar.

  -7 -

 • 8/6/2019 Cos de Fum Bazele Tehnicii

  6/8

  Baze letehnic i i cosurilor de fum

  Condit l i de p res iune i cu rgere

  Tira j natura l!j i cazan cu sup rap res iune Raportul de presiuni din cosul de fum in cazul evacuarii cu tirajnatural este influentat de constructia focarului, de existentasau nu a unei suflant'e.' ,Prevederea cl,!0 suflanta a focarului conduce la aparitia uneisuprapresiuru In camera de ardere.

  Reprezentare schematica

  Rapoa rte le de p resiun idinco!j

  Rapoartele de presiuni din cosIn cazul diferitelor constructiide cazane '

  Cazancutirajnatural ~ - preslunea deretulere necesaraa aeruluiaspirat(rezistenta hidraulica)

  CazancusuprapresiunePFV - r~ep1~s~e~ed~a~e~~~~ecesara

  (pierderede presiune)

  Cazancurandamentridicat ~I............ : = = : ; : = = = p t ~ }Pzecupiesaderacordare Irezistentala suprapresiuni

  -8-

 • 8/6/2019 Cos de Fum Bazele Tehnicii

  7/8

  Baze letehnic i i cosurilor de fum

  Distributla temperatur i lor

  Racire a gazelo r de a rdere

  Evolut ia tempe ra tu rilo r inCO$$ i tem pera tura supra fe te i inter ioare

  Parcurqand traseul de la spatiul de ardere, prin piesa de racordarepana la nivelul gurii de evacuate a cosului de fum, gazele de arderese racesc, Pierderile de caldura sunt dependente in principal deurrnatorii factori: rezistenta la transmiterea caldurii a structurii cosului defum lnaltimea cosului rnarirnea suprafetei interioare a cosului viteza de curqerea gazelor de ardereIn urma arderii combustibililor se produc va pori de apa. (Exemplu:in urma arderii a 1L de pacura rezulta aprox. 1L H20). Gazele deardere pot asimila doar 0 cantitate lirnitata de vapori de apa,aceasta cantitate reducandu-se odata cu scaderea temperaturi i.

  T1 - temperatura gazelor de arderela Intra rea In COT2 - temperatura gazelor de arderela gura de evacuare a cosululTF - temperatura gazelor de arderela 181r88 din cazanTi2 - %mtu~raa~r e~~r~~f~6~ j l~~r ioa r e

  Temperatura

  9

 • 8/6/2019 Cos de Fum Bazele Tehnicii

  8/8

  Baze letehnic i i cosurilor de fum

  Disfributla t emperatur i lor

  A ten t ie!

  Dep end e n ta tempe r atu r ii p u n c tu lu id e ro ua a g az elo r d e a rd ere d e tip ulc ombus tib il ulu i $ i d e c o e fic ie n tu ld e exces de ae r

  Tempera tu r i scsune a le g a z elo rd e a rd e re la in s ta la tiile m o d e rn e

  Ca l cu lu l t empe rat u ri lo rp un cte lo r d e ro ua c on fo rmn orm e lo r D IN 4 70 51 1re sp ec tiv O N M 7 51 5

  Daca gazele de ardere sunt racite sub temperatura punctuluide roua, are loc forma rea de con dens in interiorul piesei deracordare si in cos,

  c;0oI-, ' " 50:JE 'Q)"0~ 40:Jtlc;::JCL~::J 30" Q)CLE~

  Coeficient de exces de aer nGraficul alaturat arata dependenta temperaturii punctului deroua a gazelor de ardere, de tipul combustibilului si decoeficientul de exces de aero Instalatiile de ardere curandament energetic ridicat prezinta valori scazute aletemperaturii gazelor de ardere si a coeficientului de exces deaer si deci 0temperatura a punctului de roua ridicata. Pericolulformarii de condens ca urmare a racirii gazelor de ardere estedeosebit de mare.

  Gradul de racire a gazelor de ardere in interiorul piesei deracordare ~i al cosului se calculeaza cu ajutorul relatiilor datein normele DIN 4705/1 respectiv ONM 7515. Conform acestornorme, in cazul cosurilor sensibile la umiditate se impune cavaloarea temperaturii peretelui interior la gura de evacuare acosului sa se situeze deasupra valorii temperaturii punctuluide roua a gazelor de ardere. Racirea gazelor de ardereinfluenteaza conditiile de presiune ~i de urniditate din cos,

  -10 -