Corpul Contabililor Autorizati din Romania ... - CECCAR ¢§i executarea bugetului de...

Corpul Contabililor Autorizati din Romania ... - CECCAR ¢§i executarea bugetului de venituri ¢§i cheltuieli,
Corpul Contabililor Autorizati din Romania ... - CECCAR ¢§i executarea bugetului de venituri ¢§i cheltuieli,
Corpul Contabililor Autorizati din Romania ... - CECCAR ¢§i executarea bugetului de venituri ¢§i cheltuieli,
Corpul Contabililor Autorizati din Romania ... - CECCAR ¢§i executarea bugetului de venituri ¢§i cheltuieli,
download Corpul Contabililor Autorizati din Romania ... - CECCAR ¢§i executarea bugetului de venituri ¢§i cheltuieli,

of 4

 • date post

  04-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Corpul Contabililor Autorizati din Romania ... - CECCAR ¢§i executarea bugetului de...

 • Corpul Contabililor Autorizati din Romania, filiala BIHOR,

  Nr.343 / 20.03.2017

  EXECuTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTulELI

  PE ANUL 2016

  Execu!ia BVC al filialei, la 31.12.2016, s-a efectuat potrlvit Normelor privind elaborarea, aprobarea

  §i executarea bugetului de venituri §i cheltuieli, fluxurjle financiare §i eviden!a contabila tn cadrul CECCAR nr. 5915 / 2008, aprobate prin Hotararea Consiliului Superior nr 08 / 89 / 14.05.2008 cu modificarile Si

  completarile ulterioare.

  Pentru anul 2016, a§a cum s-a prezentat spre dezbatere §i aprobare Adunarii Generale, proiectul

  BVC pe anul 2016, s-a fundamentat avand la baza programul de activitate.

  Eviden!a veniturilor §i cheltuielilor se face conform normelor mentionate, avand la baza documentele

  de eviden!a operativa tn care sunt consemnate opera!iunile efectuate §i se realizeaza la nivelul Aparatului

  Central, care, lunar, transmite unita!jlor teritoriale situa!ia execu!iei B.V.C., tn vederea analizarii ej tn

  Consiliul filialelor §i in Adunarea Generals, atunci cand este cazul.

  Pe baza comunicarilor transmise de la nivelul departamentului de specialitate, din cadrul Aparatului

  Central, executja BVC la 31.12.2016, se prezinta astfel: - lei -

  %

  I•NrCrt.

  Explicatii Prevederi Realizari

  2016 2016

  1 Venituri .totale 1.150.000 1. 318.987 114,70

  Venituri din exploatare pentru activ fara scop 1.150.000 1.155.809 100,50

  patrimonia I- total Venituri din activita|i economice -total 1 63.1 78

  2 Cheltuieli totale d.c. 1.120.000 1.017.777 90,87

  Chelt. de exploatare pt activ fara scop 1 .1 20. 000 979.451 87,5 patrimonial -total

  Chelt legate de desfasurarea activ. economice 41.383

  3 Rezultatul exercitiului 30.000 301. 210 587,9

  La nivelul totalului cheltuielilor, tn anul 2016 s-au realizat economii de 9,13 a/a, respectiv suma de

  102.223 lei. in structura, s-au realizat economii la urmatoarele elemente de cheltuieli :

  • Cheltuelile dlrecte ale filialei, in suma de 509.451 lei, s-au realizat in procent de 78,4%,

  rezultand o economie fa|a de cheltuielile programate, de 21,6%, respectiv suma de 140.549 lei,

  din care :

  > cheltuieli cu personalul, in sums de 311934 lei, s-au realizat in propor!ie de 82,7%

  fa{a de cele programate, rezultand o economie in sums de 65 066 lei ; > cheltuielile cu alte servicii executate de ter!ij Tn sum2i de 61.674 lei, au fost realizate tn

  proportie de 92,1% , rezultand o ecomonie in sums de 5.326 lei ; > cheltuieli materiale, in suma de 28.769 lei, au fost relizate in propor!ie de 98,5%,

  rezultand o economie tn sums de 431 lei

 • > cheltuieli legate de desfa§urarea activitatii profesionale pentru stagian, in sums de

  13.320 lei, au fot realizate tn propor[ie de 66,6% , rezultand o economie tn sums de

  6.680 lei,;

  + cheltuielile cu desfa§urarea cursurillor de pregatire tn sums 47.387 lei, au fost realizate

  in proportie de 39,6%, rezutand o economie in suma de 72.213 lei

  Au fost depasite cheltuielile directe planificate la urmatoarea categorie :

  > cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale Si necorporale Tn sums de 23.337 lei

  au fost depasite cu 94,5%, respectiv cu suma de 11.337 lei Depasirea cheltuielilor cu

  amortlzarea imobilizarilor corporale Si necorporale provine din modul de fundamentare

  a prevederHor bugetare la acest capitol, care a fost facut |inand cont de regulile fiscale

  cu privire la amortizarea imoblllzarllor corporale, reiterand propunerea eliminarii acestui

  indicator din cadrul BVC, el reprezentand o cheltuiala ce nu presupune fluxuri de

  numerar ;

  • Che/fui.e//./e i.ndirecte a/e fi/i.a/ei. sunt ln sums de 470.000 lei fiind realizate 100 a/o, reprezentand cota

  filialei pentru sustlnerea profesiei la nivel national Si international.

  • Cheltuielile legate de desfa§urarea activitatilor economice sunt rn suma de 38 326 lei

  Aceste cheltuieli au fost acoperite din vemturi, asa cum sunt prezentate in anexa de la acest raport.

  Pe total activitate, la finele anului 2016, filiala a realizat veniturile programate tn procent de 114,6%,

  respectiv tn sums de 1.318.986 lei.1n structura situa!ia reallzarii veniturilor se prezinta astfel.

  S-au realizat §i depa§it venitunle fn anul 2016, la urmatoarele categorii: v' veniturile din cursurl de pregatire profesionala / seminarii pentru membrii Si nemembrii,

  altele decat cele obligatorii tn sums de 163.178 lei .

  / taxe tnscrieri persoane juridlce Si fizice, tn suma de 58.809 lei au fast relizate in

  procente cu 588,1%, respectiv cu suma de 48 809 lei in anul 2016, au fost tnscrisi

  Si/sau retnscrisi tn Tabloul filialei 174 exper!i contabili Si contabili autoriza!i Si au fost autorizate, inscrise tn Tabloul Corpului un numar de 38 societati de expertiza Sl 1

  societate de contabiljtate. / Veniturile din taxele de stagiu, in sums de 77 625 lei au fast depasite in procente cu

  15,9%, respectiv cu suma de 10.625 lei

  `> Nu s-au realizat veniturlle planificate rn anul 2016 Ia urmatoarea categorie:

  / venlturlle din cotiza!ia persoanelor juridlce §i fizice tn sums de 1.000.353 lei respectiv

  93,2% , suma de 72.648 lei.

  Din total venituri aferente anului 2016, in sums de 1.318 986 lei, veniturile din exploatare pentru

  activita!i fara scop patrimonial, Tn sums de 1.155.809 Iel, reprezinta 87,63 %, iar veniturile din activita!ile

  economice sunt tn sums de 160.527 lei §i reprezinta 12,37°/o.

  Director executiv Filiala ec. Bochi§ ^Leonica

 • ""i=;`= A,1

  I :sss! i -i-)` '`.JI (J &`

  i:=J==iiC>8a€ 8aS§=-S 8ain®C>® §8§§ 0aa aa9-in §0a®Cr 8!.! 8® 88c>c5 e=e?.

  ==

  IIa ~ a a 8=S r\0 CcCh C= rNn \ llva ±= a S:eC=

  i=a*Lli

  •£8t='iC^

  +

  =a®€aqI.+8i

  f.=i'E:gi iaIgSIi'E8€a55:J!'i`i

  %i•!!

  §E=t€,I03!='®0

  giOiC,J0`.

  a,i?Ea,I8C).'§a.E§:I:?'3.,-'cJ='5 a=tgaaaa:

 • ;..',.,:-I...!J..

  L

  S: S: e`OQ8: >0.aacOCX, 0a0 §c> a0a at`

  aC>c5e

  •! i aC^vl£ C\inCOu.r` C>aa

  aur\a •?-5.

  00¢r`r,00® aaa:. 0aa a§

  - TT: §a/-:8

  \J,'\

  v)ecooCO =§ a,5

  ;-

  8:- aaaaiea 8aC=a.r-® 0a§a a0 a0c> aa0 a0c> !! :i® :

  0a a a 88 ! 8 aa c30a e= H`

  '!.,a '!€.•co eo

  a!.-,

  :i 8?.=0 8aaaS aa!. a0a aa aaa a0 Oe

  e?^in

  : 000 C>aa 0c>e : aae aaa e0a 8c; `i•.a.,,Zi; •e,i-=r

  I;i,J\\`Oec;c; 88c>c;

  ~N a a a K: S r\r\ a 81 C±~inn a a a £ a L= a a + a a •¥. `€ S'

  =8ItJ,i®I+SiIIEaiZEE]>

  f,=§•iai:;TT;g a,E8a-8hlCii±gid€3E=5t=€'?I.§!='

  Ij

  iE 3i'Ei e5Eii:u!%ig^I€`=iIt'=Ef

  gi5§uI3Ia

  8aS3=a-a €5£g

  .§!.Ei;3:

  i,IIC,I5

  i!II!ii-E!; 5.Bi;I®,ii

  eEa)i=8a.'EI5%•g9,gEi€ii`i?•E::?ICJ`-

  i!•!£E=t=%P?aJ€!J!.'ga3a.eI>'E..e!€f

  €tSI.!g

  §.8t'--f!i58

  'a=5Ei8.'E1=fEi'€•i:t'=:E? .'3E `it=5€'=i'=4iEi¥&ECL•! .;i€3.;.g C=Ja09i5.!g=•!Ii,±5a3!E

  3IaI.8!!:-:iI:a!Ii

  T-+',i3',F`

  ``•!.:I4,I,,-,`'=,€`,fi,

  L=a®8E8i8

  i`a•i.=t:if

  .,E.1',,£ J£'f•tl3`

  0B®¥E=gE3 'i%£€a,.I=i5

  3e!

  `=`5> I.€! a€5

  i :€ €T ca ~® i the

  I.

  u a r,n¢ L^ FE] r\ r1 E|r`00