CORECTAREA SCHEMEI PUG MAGDACESTI - criuleni.md · 120 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 6 0 1 5 0 1...

of 1 /1
120 120 130 140 150 160 160 1 5 0 1 4 0 1 4 0 130 120 120 110 110 120 110 130 140 100 90 80 90 100 100 110 120 120 130 140 15 0 160 1 7 0 130 140 150 150 150 140 130 140 15 0 140 160 170 1 8 0 130 140 120 110 100 110 100 9 0 9 0 70 150 18 0 200 160 170 190 115 115 r.Icheli BALTI CHISINAU SOROCA M14 M14 M2 M2 CHISINAU str. PACII str. B.BODONI str. D.C AN TEMIR st r. A.IOAN CUZA str. V.MICLE str. V ARLAAM str. I.A.TEODORO VI CI str. CALEA LICEULUI str. M. SPATARU str. A.RUSSO str. SOLTIS str. I.CREANGA str. M. CIBOTARU str. M.EMINESCU str. BASARABIEI str. ALECSANDRU CEL BUN str. PLAMADEALA str. S.LAZO str. DACIA str. T.ARGHEZI str. L.B LA G A str . V. LU PU str. BUC U R EST I str. A L B I N UT A str . F L O R I LO R str. A.MATEIEVICI str. S T E F AN CE L MAR E str. G.A SACH I str.I. N ECULC E str. V.ALEXANDRII st r . C ALEA OR HEIUL U I st r . M .SA DOVE A NU str . N.IORGA str. DECEBAL str. COGALNICEANU str. M.SPAT ARU str. T.ARGHEZI str. PACII str. IACHIR str. IACHIR str. ALB INUT A str. V. LUP U str. STEFAN CEL MARE str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 4 st r. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 s tr. 1 1 str. 15 str. 16 str. 18 str. 17 str. M.EMINESCU str. AGRO NOMIL OR str. PACII str.RENASTERI I str. 27 AUGUSTA str. MIHAI VI T EAZ U s tr. 1 4 str. 13 str. 12 str. 1 str. A.CEL BUN str. 22 str. 19 str. 20 str . 23 str. 21 str. 9 str. STEFAN CE L MA RE str. 24 str. 25 str. 25 st r. 25 str. 26 str. 26 s t r . 2 7 str. MUSATINILOR 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 I-19 8 str. Nr13 14 13 9 15 2011 sc. 1: 5 000 ETAPA PLANSA PLANSE PUG INCP URBANPROIECT OR. CHISINAU 6 7 BALTI CHISINAU SOROCA M14 M14 M2 PLANTATII FORESTIERE DE PROTECTIE LIMITA INTRAVILANULUI PROPUSA LIMITA ADMINISTRATIVA ZONA CU FUNCTII COMPLEXE DE INTERES PUBLIC EXISTENTA/PROPUS. ZONA CU LOCUINTE IN REGIM MIC DE INALTIME EXISTENTA ZONA INDUSTRIALA ZONA COMUNALA SPATII VERZI DE UTILITATE PUBLICA SUPRAFETE ACVATICE M2 MAGISTRALA NATIONALA TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA 20 LEGENDA LIMITA INTRAVILANULUI STRAZI PRINCIPALE STRAZI SECUNDARE ZONA SANITARA DE PROTECTIE ZONA CU LOCUINTE IN REGIM MIC DE INALTIME PROPUSA PORUMBENI M2 CHISINAU str. PACII st r . B.BODONI str. D.CAN TEMIR st r . A.IOAN CUZA str. V.MICLE str. VARLAA M str . I .A.TEODO ROVICI str. CAL EA LIC EULUI str. M. SPAT AR U str. A.RUSSO str. SOLTIS str. I.CREANGA str. M. CIBOTARU str. M .EMINES C U st r. BASARABIEI str. ALECSANDRU CEL BUN str. PLAMADEALA str. S.LAZO str. DACIA str. T.ARGHEZI st r. L.BLA GA str . V.L U PU st r. B UCU RESTI st r. A L B INUTA str. FL ORILOR str. A.MATEIEVICI str. STE FAN CEL MA RE str . G.ASA CH I str.I .NECULCE str. V.ALEXA ND RII str. C ALEA ORHEIULUI 30 I-8 I-3 I-17 I-3 I-1 I-4 I-5 I-9 I-16 I-14 I-13 I-15 I-12 I-6 I-19 I-7 I-6 I-19 I-18 I-3 I-10 I-11 I-19 I-20 str. M .SAD OVE ANU str. N. IORGA str. DECEBAL str. COGALNICEANU str. M .SP A T A R U 7 14 21 15 16 8 12 1 2 3 4 5 6 18 19 16 17 16 3 16 16 10 16 23 16 16 13 12 12 16 16 12 EXPLICATIA PRODUCERE I-1. ATELIER DE CONSTRUCTII METALICE I-3. SECŢIE DE MEZELURI I-4. MINĂ I-5. AGROMONTAJ I-6. AUTOSERVICE I-7. FRIGIDER I-8. MOARA I-9. ATELIER DE PRODUCERE A PIESELOR METALICE I-10. APA CANAL I-11. MAGDACESTI-GAZ I-12. PUNCT VETERINAR "STEGARESCU" I-13. CRESCĂTORIE DE PĂSĂRI (4 MII CAPETE) I-14. REPARAŢIA TEHNICII AGRICOLE I-15. GARAJ PENTRU TEHNICA AGRICOLĂ I-16. FERMĂ (10 VACI) I-17. STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE I-18. ATELIER DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII I-19. REZERVOR DE APA 1-20 FANTANA ARTEZIANA 1-21 FRIGIDERE 1. PRIMARIA 2. POSTA, BIBLIOTECA, POST DE POLITIE 3. SALA DE NUNTI 4. BANCA DE ECONOMII 5. CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE 6. FARMACIE 7. LICEUL TEORETIC 8. GRADINITA DE COPII 9. CENTRU DE CREATIE A COPIILOR 10. CENTRU COMERCIAL 11. RESTAURANT, CAFE 12. MAGAZIN, BAR 13. MAGAZIN, FRIZERIE 14. CAFE-BAR 15. NIGHT-CLUB 16. MAGAZIN 17. CAMIN FAMILIAR 18. BISERICA 19. CIMITIR 20. POLIGON DE UTILIZARE A DESEURILOR SOLIDE 21. STATIE AUTO 22. MAGAZIN DE TEHNICA AGRICOLA 23. COMPLEX SPORTIV /PROECT./ 24. CENTRU DISTRACTIV CULTURAL /PROECT./ 25. CETNTRU DE AFACERI /PROECT./ 26. CENTRU COMERCIAL /PROECT./ 27. GRADINITA DE COPII /PROECT./ 28. BISERICA /PROECT./ 29. CENTRU STAMOTOLOGIC /PROECT./ 30. CIMITIR /PROECT./ 31. SAUNA 32. STATIE DE POMPARE 24 25 26 11 26 27 str. T.ARGHEZI str. PACII str. IACHIR str. IACHIR str. 1 str. ALBINUTA str. V. LUPU str. STEFAN CEL MARE str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 4 str . 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str. 11 str. 15 str. 16 str. 18 str. 17 str. M.EMINESCU str. AGR ON OMILOR str. PACII str.RENASTE RII str. 27 AUGUSTA str. MIHAI V I TE A ZU s t r . 14 str. 13 str. 12 str. 1 28 str. A.CEL BUN 26 str. 22 str. 19 str. 20 str. 23 str. 21 str. 9 str. ST EFAN C E L M A R E str. 24 str. 25 str. 25 st r . 25 str. 26 str. 26 s t r . 2 7 Sef depart. Cond. grup ISP R.Serbova D.Diordiev R.Alexeev Beneficiar: Primaria s. MAGDACESTI Obiect Nr. 15499 CORECTAREA SCHEMEI PUG AL S. MAGDACESTI, R-NUL CRIULENI 22 I-21 I-20 16 29 31 9 TERITORIUL SATUL PORUMBENI st r. MU SATI NILOR str. MUS A T IN I LOR 32 MAGDACESTI RAIONUL CRIULENI CORECTAREA SCHEMEI PUG E W N S REGLEMENTARI. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA. SC. 1: 5 000 Inginer O.Jurju Inginer S.Severin Arhitect I.Cusnir-Munteanu 14 LIMITA UTR NUMARUL DE RIND AL UTR REGLEMENTARI. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Embed Size (px)

Transcript of CORECTAREA SCHEMEI PUG MAGDACESTI - criuleni.md · 120 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 6 0 1 5 0 1...

Page 1: CORECTAREA SCHEMEI PUG MAGDACESTI - criuleni.md · 120 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 6 0 1 5 0 1 4 0 1 4 0 1 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 3 0 1 4 0 1 0 0 9 0 8 0 9

120

120

130

140

150

160

160

150

140

140

130

120

120

110

110

120

110

130

140

100

90

80

90

100

100

110

120

120

130

140

150

160

170

130

140

150

150

150

140 130

140

150

140

160

170

180

130

140

120

110

100

110

100

90

90

70

150

180

200

160

170

190

115 115

r.Icheli

BALTI

CHISINAU

SOROCA

M14

M14

M2

M2

CH

ISIN

AU

str. PACII

str.

B.B

OD

ON

I

str.

D.C

AN

TE

MIR

str.

A.IO

AN

CU

ZA

str. V.MICLE str.

VA

RL

AA

M

str.

I.A

.TE

OD

OR

OV

ICI

str. CA

LE

A L

ICE

UL

UI

str.

M. S

PA

TA

RU

str. A.RUSSO

str. SOLTIS

str. I.CREANGAstr. M. CIBOTARU

str.

M.E

MIN

ES

CU

str.

BA

SA

RA

BIE

I

str. ALECSANDRU CEL BUN

str. PLAMADEALA

str. S.LAZO

str. DACIA

str. T.ARGHEZI

str.

L.B

LA

GA

str.

V.L

UP

Ust

r. B

UC

UR

ES

TI

str.

AL

BIN

UT

A

str.

FL

OR

ILO

R

str. A.MATEIEVICI

str.

ST

EF

AN

CE

L M

AR

E

str. G.A

SA

CH

I

str.I.NE

CU

LC

E

str. V.A

LE

XA

ND

RII

str. CA

LE

A O

RH

EIU

LU

I

str.

M.S

AD

OV

EA

NU

str.

N.IO

RG

A

str. DECEBAL

str. COGALNICEANU

str.

M.S

PA

TA

RU

str. T.ARGHEZI

str. PACII

str. IACHIR

str. IACHIR

str.

AL

BIN

UT

A

str.

V.L

UP

U

str.

STEF

AN

CEL

MA

RE

str. №1

str. №2

str. №3

str.

№4

str.

№5

str.

№4

str.

№5

str. №6

str. №7

str. №8

str. №9

str. №10

str.

№11

str.

№11

str. №15

str. №16

str. №18

str. №17

str. M.EMINESCU

str. AG

RO

NO

MIL

OR

str. PACII

str.RE

NA

STE

RII

str. 27 AUGUSTA

str. MIH

AI V

ITE

AZ

U

str.

№14

str. №13

str. №12

str. №1

str. A.CEL BUN

str. №22

str. №

19

str. №20

str.

№23

str. №21

str. №9

str.

ST

EF

AN

CE

L M

AR

E

str. №24

str. №25

str. №25

str. №25

str. №26

str. №26

str. №

27

str.

MU

SA

TIN

ILO

R

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

I-19

8

str.

Nr1

3

14

13

9

15

2011 sc. 1: 5 000ETAPA PLANSA PLANSE

PUG

INCP

URBANPROIECTOR. CHISINAU

6 7

BALTI

CHISINAU

SOROCA

M14

M14

M2

PLANTATII FORESTIERE DE PROTECTIE

LIMITA INTRAVILANULUI PROPUSA

LIMITA ADMINISTRATIVA

ZONA CU FUNCTII COMPLEXE DEINTERES PUBLIC EXISTENTA/PROPUS.

ZONA CU LOCUINTE IN REGIMMIC DE INALTIME EXISTENTA

ZONA INDUSTRIALA

ZONA COMUNALA

SPATII VERZI DE UTILITATE PUBLICA

SUPRAFETE ACVATICE

M2 MAGISTRALA NATIONALA

TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA

20

LEGENDA

LIMITA INTRAVILANULUI

STRAZI PRINCIPALE

STRAZI SECUNDARE

ZONA SANITARA DE PROTECTIE

ZONA CU LOCUINTE IN REGIMMIC DE INALTIME PROPUSA

PORUMBENI

M2

CH

ISIN

AU

str. PACII

str.

B.B

OD

ON

I

str.

D.C

AN

TE

MIR

str.

A.IO

AN

CU

ZA

str. V.MICLE str.

VA

RL

AA

M

str.

I.A

.TE

OD

OR

OV

ICI

str. CA

LE

A L

ICE

UL

UI

str.

M. S

PA

TA

RU

str. A.RUSSO

str. SOLTIS

str. I.CREANGAstr. M. CIBOTARU

str.

M.E

MIN

ES

CU

str.

BA

SA

RA

BIE

I

str. ALECSANDRU CEL BUN

str. PLAMADEALA

str. S.LAZO

str. DACIA

str. T.ARGHEZI

str.

L.B

LA

GA

str.

V.L

UP

Ust

r. B

UC

UR

ES

TI

str.

AL

BIN

UT

A

str.

FL

OR

ILO

R

str. A.MATEIEVICI

str.

ST

EF

AN

CE

L M

AR

E

str. G.A

SA

CH

I

str.I.NE

CU

LC

E

str. V.A

LE

XA

ND

RII

str. CA

LE

A O

RH

EIU

LUI

30

I-8

I-3

I-17

I-3

I-1

I-4

I-5

I-9

I-16 I-14

I-13I-15

I-12

I-6

I-19

I-7

I-6

I-19

I-18

I-3

I-10

I-11

I-19

I-20

str.

M.S

AD

OV

EA

NU

str.

N.IO

RG

A

str. DECEBAL

str. COGALNICEANU

str.

M.S

PA

TA

RU

7

14

21

15

16

8

12

1

2345

6

18

19

16

17

16

3

16

16

10

16

23

16

16

13

12

12

16

16

12

EXPLICATIA

PRODUCERE

I-1. ATELIER DE CONSTRUCTII METALICEI-3. SECŢIE DE MEZELURII-4. MINĂI-5. AGROMONTAJI-6. AUTOSERVICEI-7. FRIGIDERI-8. MOARAI-9. ATELIER DE PRODUCERE A PIESELOR METALICEI-10. APA CANALI-11. MAGDACESTI-GAZI-12. PUNCT VETERINAR "STEGARESCU"I-13. CRESCĂTORIE DE PĂSĂRI (4 MII CAPETE)I-14. REPARAŢIA TEHNICII AGRICOLEI-15. GARAJ PENTRU TEHNICA AGRICOLĂI-16. FERMĂ (10 VACI)I-17. STATIE DE EPURARE A APELOR UZATEI-18. ATELIER DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢI II-19. REZERVOR DE APA1-20 FANTANA ARTEZIANA1-21 FRIGIDERE

1. PRIMARIA2. POSTA, BIBLIOTECA, POST DE POLITIE3. SALA DE NUNTI4. BANCA DE ECONOMII5. CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE6. FARMACIE7. LICEUL TEORETIC8. GRADINITA DE COPII9. CENTRU DE CREATIE A COPIILOR10. CENTRU COMERCIAL11. RESTAURANT, CAFE12. MAGAZIN, BAR13. MAGAZIN, FRIZERIE14. CAFE-BAR15. NIGHT-CLUB16. MAGAZIN17. CAMIN FAMILIAR18. BISERICA19. CIMITIR20. POLIGON DE UTILIZARE A DESEURILOR SOLIDE21. STATIE AUTO22. MAGAZIN DE TEHNICA AGRICOLA23. COMPLEX SPORTIV /PROECT./24. CENTRU DISTRACTIV CULTURAL /PROECT./25. CETNTRU DE AFACERI /PROECT./26. CENTRU COMERCIAL /PROECT./27. GRADINITA DE COPII /PROECT./28. BISERICA /PROECT./29. CENTRU STAMOTOLOGIC /PROECT./30. CIMITIR /PROECT./31. SAUNA32. STATIE DE POMPARE

24

25

26

11

26

27

str. T.ARGHEZI

str. PACII

str. IACHIR

str. IACHIR

str. №1

str.

AL

BIN

UT

A

str.

V.L

UP

U

str.

STEF

AN

CEL

MA

RE

str. №1

str. №2

str. №3

str.

№4

str.

№5

str.

№4

str.

№5

str. №6

str. №7

str. №8

str. №9

str. №10

str.

№11

str.

№11

str. №15

str. №16

str. №18

str. №17

str. M.EMINESCU

str. AG

RO

NO

MIL

OR

str. PACII

str.RE

NA

STE

RII

str. 27 AUGUSTA

str. MIH

AI V

ITE

AZ

U

str.

№14

str. №13

str. №12

str. №1

28

str. A.CEL BUN

26

str. №22

str. №

19

str. №20

str.

№23

str. №21

str. №9

str.

ST

EF

AN

CE

L M

AR

E

str. №24

str. №25

str. №25

str. №25

str. №26

str. №26

str. №

27

Sef depart.

Cond. grupISP

R.SerbovaD.DiordievR.Alexeev

Beneficiar: Primaria s. MAGDACESTI

Obiect Nr. 15499CORECTAREA SCHEMEI PUG AL S. MAGDACESTI,

R-NUL CRIULENI

22

I-21

I-20

16

29

31

9

TERITORIUL SATUL PORUMBENI

str.

MU

SA

TIN

ILO

R

str.

MU

SA

TIN

ILO

R

32

MAGDACESTIRAIONUL CRIULENI

CORECTAREA SCHEMEI PUG

EW

N

S

REGLEMENTARI. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA.

SC. 1: 5 000

Inginer O.JurjuInginer S.Severin

Arhitect I.Cusnir-Munteanu

14

LIMITA UTR

NUMARUL DE RIND AL UTR

REGLEMENTARI. UNITATI TERITORIALE DE

REFERINTA