Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

of 21 /21
1 Convenţi Convenţi a a ONU ONU privind privind drepturile drepturile persoanelor persoanelor c c u u dizabilităţi dizabilităţi septembrie 2008 septembrie 2008

description

Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi. septembrie 2008. Adunarea generală , p rin hotărârea 56/168 din 19 decembrie 2001: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

Page 1: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

11

ConvenţiConvenţiaa ONU ONU privind privind drepturiledrepturile persoanelor persoanelor ccu u

dizabilităţidizabilităţi

septembrie 2008septembrie 2008

Page 2: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

2

► Adunarea generalăAdunarea generală, p, prin hotărârearin hotărârea 56/168 din 19 56/168 din 19 decembrie 2001:decembrie 2001:

A stabilitA stabilit un Comitet Ad-hoc, în vederea analizării un Comitet Ad-hoc, în vederea analizării propunerilor pentru o convenţie internaţională de propunerilor pentru o convenţie internaţională de promovare şi protejare a drepturilor şi demnităţii promovare şi protejare a drepturilor şi demnităţii persoanelor cu dizabilităţi;persoanelor cu dizabilităţi;

A aA adoptatdoptat Convenţia pentru Drepturile Persoanelor cu Convenţia pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi Protocolul Opţional la Convenţie; Dizabilităţi şi Protocolul Opţional la Convenţie;

A solicitatA solicitat Secretarului General să prezinte Adunării Secretarului General să prezinte Adunării Generale, la cea de-a 62-a sesiune a acesteia un raport Generale, la cea de-a 62-a sesiune a acesteia un raport despre stadiul Convenţiei şi Protocolului Opţional şi despre stadiul Convenţiei şi Protocolului Opţional şi implementarea prezentei hotărâri, într-un sub-articol implementarea prezentei hotărâri, într-un sub-articol intitulat „Convenţia pentru Drepturile Persoanelor cu intitulat „Convenţia pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi”.Dizabilităţi”.

Page 3: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

3

ConvenţiConvenţiaa privind drepturile privind drepturile persoanelor cu dizabilităţipersoanelor cu dizabilităţi

► ScopScop promovarea, protejarea şi asigurarea exercitării depline şi egale a promovarea, protejarea şi asigurarea exercitării depline şi egale a

tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi şi promovarea respectultoate persoanele cu dizabilităţi şi promovarea respectului ui pentru pentru demnitatea inalienabilă a acestora.demnitatea inalienabilă a acestora.

Principii generalePrincipii generale1.1. Respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, Respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale,

inclusiv a libertăţii de a face propriile alegeri şi a independenţei inclusiv a libertăţii de a face propriile alegeri şi a independenţei persoanelor;persoanelor;

2.2. Nediscriminarea;Nediscriminarea;3.3. Participarea şi integrarea efectivă în societate;Participarea şi integrarea efectivă în societate;4.4. Respectul pentru diferenţă şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi Respectul pentru diferenţă şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi

ca parte a diversităţii umane şi a umanităţii;ca parte a diversităţii umane şi a umanităţii;5.5. Egalitatea de şanse;Egalitatea de şanse;6.6. Accesibilitatea;Accesibilitatea;7.7. Egalitatea între bărbaţi şi femei;Egalitatea între bărbaţi şi femei;8.8. Respectul pentru capacităţile în evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi Respectul pentru capacităţile în evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi

şi respectul pentru dreptul la proprie identitate al copiilor cu şi respectul pentru dreptul la proprie identitate al copiilor cu dizabilităţi.dizabilităţi.

Page 4: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

4

Obligaţii ale statelor părţiObligaţii ale statelor părţi Articolul 4 Articolul 4 Statele Părţi se angajează: Statele Părţi se angajează: 1. Să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a tuturor 1. Să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a tuturor

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi, fără nici un fel de toate persoanele cu dizabilităţi, fără nici un fel de discriminare pe criterii de dizabilitate;discriminare pe criterii de dizabilitate;

2. Să adopte toate măsurile legislative, administrative şi de 2. Să adopte toate măsurile legislative, administrative şi de altă natură pentru implementarea drepturilor recunoscute altă natură pentru implementarea drepturilor recunoscute prin prezenta Convenţie;prin prezenta Convenţie;

3. Să ia toate măsurile corespunzătoare, inclusiv legislative, 3. Să ia toate măsurile corespunzătoare, inclusiv legislative, pentru a modifica sau abroga legile, reglementările, pentru a modifica sau abroga legile, reglementările, cutumele şi practicilecutumele şi practicile existente care constituie discriminare existente care constituie discriminare împotriva persoanelor cu dizabilităţi;împotriva persoanelor cu dizabilităţi;

4. Să ţină cont de protecţia şi promovarea drepturilor omului 4. Să ţină cont de protecţia şi promovarea drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilităţi în toate politicile şi pentru persoanele cu dizabilităţi în toate politicile şi programele;programele;

5. Să se abţină de a se angaja în orice act sau practică ce 5. Să se abţină de a se angaja în orice act sau practică ce contravine prezentei Convenţiicontravine prezentei Convenţii

6. Să se asigure că autorităţile şi instituţiile publice 6. Să se asigure că autorităţile şi instituţiile publice acţionează în conformitate cu prezenta Convenţie; acţionează în conformitate cu prezenta Convenţie;

Page 5: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

5

7. Să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina 7. Să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina discriminarea pe criterii de dizabilitate de către orice discriminarea pe criterii de dizabilitate de către orice persoană, organizaţie sau întreprindere privată;persoană, organizaţie sau întreprindere privată;

8. Să iniţieze sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea 8. Să iniţieze sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea bunurilor, serviciilor, echipamentelor şi instalaţiilor pe bunurilor, serviciilor, echipamentelor şi instalaţiilor pe baza Proiectării Universale;baza Proiectării Universale;

9. Să întreprindă sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea 9. Să întreprindă sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea şi să promoveze oferta şi utilizarea de noi tehnologii, şi să promoveze oferta şi utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice şi de comunicaţii, inclusiv tehnologii informatice şi de comunicaţii, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive şi dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive şi tehnologii asistive, adecvate persoanelor cu dizabilităţi, tehnologii asistive, adecvate persoanelor cu dizabilităţi, acordând prioritate tehnologiilor cu preţuri accesibile;acordând prioritate tehnologiilor cu preţuri accesibile;

10. Să furnizeze informaţii accesibile persoanelor cu 10. Să furnizeze informaţii accesibile persoanelor cu dizabilităţi despre dispozitivele de suport pentru dizabilităţi despre dispozitivele de suport pentru mobilitate, dispozitivele şi tehnologiile asistive, inclusiv mobilitate, dispozitivele şi tehnologiile asistive, inclusiv noile tehnologii, precum şi alte forme de asistenţă, servicii noile tehnologii, precum şi alte forme de asistenţă, servicii de suport şi facilităţi; de suport şi facilităţi;

11.Să susţină formarea profesioniştilor şi a personalului care 11.Să susţină formarea profesioniştilor şi a personalului care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, lucrează cu persoane cu dizabilităţi,

Page 6: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

6

Obligaţii ale statelor părţiObligaţii ale statelor părţi

► Creşterea gradului de conştientizare – articolul 8;Creşterea gradului de conştientizare – articolul 8;► Accesibilitatea – Accesibilitatea – articolul 9;articolul 9;► Recunoaşterea egalităţii în faţa legii – articolul 12;Recunoaşterea egalităţii în faţa legii – articolul 12;► Protejarea împotriva exploatării, violenţei şi abutului – articolul Protejarea împotriva exploatării, violenţei şi abutului – articolul

16;16;► Libertatea de mişcare şi naţionalitatea – articolul 18;Libertatea de mişcare şi naţionalitatea – articolul 18;► Mobilitatea personală – articolul 20;Mobilitatea personală – articolul 20;► Libertatea de expresie, dreptul la opinie şi accesul la informaţie – Libertatea de expresie, dreptul la opinie şi accesul la informaţie –

art.21;art.21;► Respectul pentru cămin şi familie – art.23;Respectul pentru cămin şi familie – art.23;► Educaţie – art.24;Educaţie – art.24;► Sănătate – art. 25;Sănătate – art. 25;► Abilitare şi reabilitare – art. 26;Abilitare şi reabilitare – art. 26;► Muncă şi încadrarea în muncă – art.27;Muncă şi încadrarea în muncă – art.27;► Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate – art.28;Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate – art.28;► Participarea la viaţa politică şi publică – art.29;Participarea la viaţa politică şi publică – art.29;► Participarea la viaţa culturală, activităţi de recreere, timp liber şi Participarea la viaţa culturală, activităţi de recreere, timp liber şi

sport art.30. sport art.30.

SStateltatelee părţi părţi se obligse obligă să asigure:ă să asigure:

Page 7: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

7

Creşterea gradului de conştientizareCreşterea gradului de conştientizare

Articolul 8 Articolul 8 1.1. Statele Părţi se angajează să adopte măsuri imediate, eficiente şi adecvate Statele Părţi se angajează să adopte măsuri imediate, eficiente şi adecvate

pentru : pentru : Creşterea gradului de conştientizare în societate, inclusiv la nivelul familiei, Creşterea gradului de conştientizare în societate, inclusiv la nivelul familiei,

în legătură cu persoanele cu dizabilităţi şi pentru promovarea respectării în legătură cu persoanele cu dizabilităţi şi pentru promovarea respectării drepturilor şi demnităţii persoanelor cu dizabilităţi;drepturilor şi demnităţii persoanelor cu dizabilităţi;

Combaterea stereotipurilor, prejudecăţilor şi practicilor dăunătoare la Combaterea stereotipurilor, prejudecăţilor şi practicilor dăunătoare la adresa persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv cele pe criterii de sex şi vârstă, în adresa persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv cele pe criterii de sex şi vârstă, în toate domeniile vieţii;toate domeniile vieţii;

Promovarea cunoaşterii capacităţilor şi contribuţiilor persoanelor cu Promovarea cunoaşterii capacităţilor şi contribuţiilor persoanelor cu dizabilităţi.dizabilităţi.

2. Măsurile, în acest scop, includ iniţierea şi continuarea de campanii publice 2. Măsurile, în acest scop, includ iniţierea şi continuarea de campanii publice eficiente de conştientizare destinate:eficiente de conştientizare destinate:

Să încurajeze receptivitatea faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi;Să încurajeze receptivitatea faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi; Să încurajeze percepţiile pozitive şi un grad mai mare de sensibilizare a Să încurajeze percepţiile pozitive şi un grad mai mare de sensibilizare a

societăţii faţă de persoanele cu dizabilităţi;societăţii faţă de persoanele cu dizabilităţi; Să promoveze recunoaşterea calificărilor, valorii şi abilităţilor persoanelor Să promoveze recunoaşterea calificărilor, valorii şi abilităţilor persoanelor

cu dizabilităţi şi a contribuţiei acestora la locul de muncă şi pe piaţa muncii;cu dizabilităţi şi a contribuţiei acestora la locul de muncă şi pe piaţa muncii; Să promoveze la toate nivelurile sistemului de educaţie, inclusiv la toţi Să promoveze la toate nivelurile sistemului de educaţie, inclusiv la toţi

copiii, de la o vârstă fragedă, o atitudine de respect faţă de drepturile copiii, de la o vârstă fragedă, o atitudine de respect faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi;persoanelor cu dizabilităţi;

Să Încurajeze mass-media să prezinte persoanele cu dizabilităţi într-un mod Să Încurajeze mass-media să prezinte persoanele cu dizabilităţi într-un mod conform cu scopul prezentei Convenţii;conform cu scopul prezentei Convenţii;

Să promoveze programele de informare care să crească gradul de Să promoveze programele de informare care să crească gradul de sensibilizare la problematica persoanelor cu dizabilităţi şi la drepturile sensibilizare la problematica persoanelor cu dizabilităţi şi la drepturile acestora.acestora.

Page 8: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

8

ACCESIBILITATEAACCESIBILITATEA

Articolul 9 Articolul 9 Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască independent şi să Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască independent şi să

participe pe deplin la toate aspectele vieţii, Statele Părţi vor lua măsurile participe pe deplin la toate aspectele vieţii, Statele Părţi vor lua măsurile adecvate: adecvate:

Clădiri, drumuri, mijloace de transport şi la alte facilităţi interioare şi Clădiri, drumuri, mijloace de transport şi la alte facilităţi interioare şi exterioare, inclusiv şcoli, locuinţe, facilităţi medicale şi locuri de muncă;exterioare, inclusiv şcoli, locuinţe, facilităţi medicale şi locuri de muncă;

Servicii de informare, comunicaţii şi de altă natură, inclusiv servicii electronice Servicii de informare, comunicaţii şi de altă natură, inclusiv servicii electronice şi de urgenţă.şi de urgenţă.

Se vor asigura că entităţile private care oferă facilităţi şi servicii deschise Se vor asigura că entităţile private care oferă facilităţi şi servicii deschise publicului sau oferite acestuia ţin cont de toate aspectele legate de publicului sau oferite acestuia ţin cont de toate aspectele legate de accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilităţi; vor asigura formarea accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilităţi; vor asigura formarea persoanelor mandatate în problemele de accesibilitate cu care se confruntă persoanelor mandatate în problemele de accesibilitate cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi;persoanele cu dizabilităţi;

Asigurarea, în clădiri şi alte facilităţi publice, semne în limbaj Braille şi Asigurarea, în clădiri şi alte facilităţi publice, semne în limbaj Braille şi formulare uşor de citit şi de înţeles; formulare uşor de citit şi de înţeles;

Furnizarea de forme active de asistenţă şi intermediere, inclusiv ghizi, cititori Furnizarea de forme active de asistenţă şi intermediere, inclusiv ghizi, cititori şi interpreţi profesionişti de limbaj mimico-gestual, pentru a facilita şi interpreţi profesionişti de limbaj mimico-gestual, pentru a facilita accesibilitatea în clădiri şi alte facilităţi publice; accesibilitatea în clădiri şi alte facilităţi publice;

Promovarea altor forme adecvate de asistenţă şi sprijin pentru persoanele cu Promovarea altor forme adecvate de asistenţă şi sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea asigurării accesului acestora la informaţie; dizabilităţi în vederea asigurării accesului acestora la informaţie;

Promovarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la tehnologii şi sisteme Promovarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii noi, inclusiv la Internet;informatice şi de comunicaţii noi, inclusiv la Internet;

Promovarea, proiectarea, dezvoltarea, producerea şi distribuirea de tehnologii Promovarea, proiectarea, dezvoltarea, producerea şi distribuirea de tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii accesibile, încă din fazele incipiente, şi sisteme informatice şi de comunicaţii accesibile, încă din fazele incipiente, astfel încât aceste tehnologii şi sisteme să devină accesibile la costuri minime. astfel încât aceste tehnologii şi sisteme să devină accesibile la costuri minime.

Page 9: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

9

Nimeni nu poate fi supus Nimeni nu poate fi supus exploatării, violenţei şi abuzuluiexploatării, violenţei şi abuzului

Articolul 16 Articolul 16 Statele Părţi Statele Părţi 1. Vor proteja persoanele cu dizabilităţi, atât în familie, cât şi în afara acesteia, 1. Vor proteja persoanele cu dizabilităţi, atât în familie, cât şi în afara acesteia,

împotriva tuturor formelor de exploatare, violenţă şi abuz, incluzând aspectele împotriva tuturor formelor de exploatare, violenţă şi abuz, incluzând aspectele de gende gen;;

2. Vor preveni orice formă de exploatare, violenţă şi abuz, asigurând printre altele 2. Vor preveni orice formă de exploatare, violenţă şi abuz, asigurând printre altele forme de asistenţă şi sprijin, în funcţie de sex şi vârstă, pentru persoanele cu forme de asistenţă şi sprijin, în funcţie de sex şi vârstă, pentru persoanele cu dizabilităţi, familiile şi îngrijitorii lor, inclusiv prin furnizarea de informaţii şi dizabilităţi, familiile şi îngrijitorii lor, inclusiv prin furnizarea de informaţii şi educaţie despre modul în care se pot evita, recunoaşte şi raporta cazurile de educaţie despre modul în care se pot evita, recunoaşte şi raporta cazurile de exploatare, violenţă şi abuz. exploatare, violenţă şi abuz.

3. Vor asigura că serviciile de protecţie răspund problemelor de vârstă, sex şi 3. Vor asigura că serviciile de protecţie răspund problemelor de vârstă, sex şi dizabilitate.dizabilitate.

4. Vor asigura că toate facilităţile şi programele destinate să servească persoanelor 4. Vor asigura că toate facilităţile şi programele destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi sunt eficient monitorizate de autorităţi independente.cu dizabilităţi sunt eficient monitorizate de autorităţi independente.

5. Vor promova recuperarea fizică, cognitivă şi psihologică, reabilitarea şi 5. Vor promova recuperarea fizică, cognitivă şi psihologică, reabilitarea şi reintegrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi care devin victime ale oricărei reintegrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi care devin victime ale oricărei forme de exploatare, violenţă şi abuz, inclusiv prin acordarea de servicii de forme de exploatare, violenţă şi abuz, inclusiv prin acordarea de servicii de protecţie. protecţie.

6. Vor asigura condiţii aşa încât recuperarea şi reintegrarea vor avea loc într-un 6. Vor asigura condiţii aşa încât recuperarea şi reintegrarea vor avea loc într-un mediu care favorizează sănătatea, bunăstarea, respectul de sine, demnitatea şi mediu care favorizează sănătatea, bunăstarea, respectul de sine, demnitatea şi autonomia persoanei şi ţine cont de necesităţile specifice sexului şi vârsteiautonomia persoanei şi ţine cont de necesităţile specifice sexului şi vârstei;;

7. Vor implementa legi şi politici eficiente, inclusiv legislaţie şi politici axate pe 7. Vor implementa legi şi politici eficiente, inclusiv legislaţie şi politici axate pe problematica femeii şi a copilului pentru a asigura identificarea, investigarea şi problematica femeii şi a copilului pentru a asigura identificarea, investigarea şi judecarea, atunci când este necesar, a cazurilor de exploatare, violenţă şi abuz judecarea, atunci când este necesar, a cazurilor de exploatare, violenţă şi abuz împotriva persoanelor cu dizabilităţi.împotriva persoanelor cu dizabilităţi.

Page 10: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

10

EducaţiaEducaţiaArticolul 24Articolul 24Statele Părţi recunosc Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la dreptul persoanelor cu dizabilităţi la

educaţie.educaţie.

► În vederea realizării acestui drept, fără discriminare şi cu respectarea În vederea realizării acestui drept, fără discriminare şi cu respectarea principiului egalităţii de şanse, Statele Părţi vor asigura un sistem principiului egalităţii de şanse, Statele Părţi vor asigura un sistem educaţional incluziv la toate nivelurile, precum şi învăţarea pe tot educaţional incluziv la toate nivelurile, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.parcursul vieţii.

► În acest sens au fost stabilite următoarele obiective:În acest sens au fost stabilite următoarele obiective:a)a) dezvoltarea pe deplin a potenţialului uman, simţul demnităţii şi dezvoltarea pe deplin a potenţialului uman, simţul demnităţii şi

stimei de sine, spre consolidarea respectului pentru drepturile şi stimei de sine, spre consolidarea respectului pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi pentru diversitatea umană; libertăţile fundamentale ale omului şi pentru diversitatea umană;

a)a) dezvoltarea personalităţii, talentelor şi creativităţii proprii dezvoltarea personalităţii, talentelor şi creativităţii proprii persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a abilităţilor lor mentale şi persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a abilităţilor lor mentale şi fizice, la potenţial maxim;fizice, la potenţial maxim;

a)a) crearea oportunităţilor, pentru persoanelor cu dizabilităţi, de crearea oportunităţilor, pentru persoanelor cu dizabilităţi, de participare efectivă la o societate liberă.participare efectivă la o societate liberă.

Page 11: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

11

EducaţiaEducaţia În îndeplinirea acestui drept, Statele Părţi se vor asigura că:În îndeplinirea acestui drept, Statele Părţi se vor asigura că:

a)a) Persoanele cu dizabilităţi nu sunt excluse din sistemul Persoanele cu dizabilităţi nu sunt excluse din sistemul general de educaţie pe criterii de dizabilitate, iar copiii cu general de educaţie pe criterii de dizabilitate, iar copiii cu dizabilităţi nu sunt excluşi din învăţământul primar gratuit dizabilităţi nu sunt excluşi din învăţământul primar gratuit şi obligatoriu sau din învăţământul secundar din cauza şi obligatoriu sau din învăţământul secundar din cauza dizabilităţii;dizabilităţii;

b)b) Persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţământ primar Persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţământ primar incluziv, de calitate şi gratuit, şi la învăţământ secundar, în incluziv, de calitate şi gratuit, şi la învăţământ secundar, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în comunităţile în care condiţii de egalitate cu ceilalţi, în comunităţile în care trăiesc;trăiesc;

c)c) Se asigură adaptarea rezonabilă a condiţiilor la nevoile Se asigură adaptarea rezonabilă a condiţiilor la nevoile individuale; individuale;

d)d) Persoanele cu dizabilităţi primesc sprijinul necesar, în Persoanele cu dizabilităţi primesc sprijinul necesar, în cadrul sistemului general de educaţie, pentru a li se facilita cadrul sistemului general de educaţie, pentru a li se facilita o educaţie eficientă;o educaţie eficientă;

e)e) Se iau măsuri eficiente de sprijin individualizat care să Se iau măsuri eficiente de sprijin individualizat care să optimizeze progresul şcolar şi socializarea în conformitate optimizeze progresul şcolar şi socializarea în conformitate cu obiectivul de integrare deplină.cu obiectivul de integrare deplină.

Page 12: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

12

EducaţiaEducaţia► Statele Părţi vor asigura persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea Statele Părţi vor asigura persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea

să-şi dezvolte competenţe care să le faciliteze participarea să-şi dezvolte competenţe care să le faciliteze participarea deplină şi egală la procesul de învăţământ. deplină şi egală la procesul de învăţământ.

► În acest scop, Statele Părţi vor lua măsurile adecvate, inclusiv În acest scop, Statele Părţi vor lua măsurile adecvate, inclusiv prin: prin:

a)a) Facilitarea învăţării caracterelor Braille, a sistemelor Facilitarea învăţării caracterelor Braille, a sistemelor alternative de scriere, a mijloacelor augmentative şi alternative de scriere, a mijloacelor augmentative şi alternative, a mijloacelor şi formelor de comunicare şi alternative, a mijloacelor şi formelor de comunicare şi orientare şi a aptitudinilor de mobilitate precum şi orientare şi a aptitudinilor de mobilitate precum şi facilitarea susţinerii şi mentoratului între cei de aceeaşi facilitarea susţinerii şi mentoratului între cei de aceeaşi condiţie; condiţie;

a)a) Facilitarea învăţării limbajului mimico-gestual şi promovarea Facilitarea învăţării limbajului mimico-gestual şi promovarea identităţii lingvistice a persoanelor cu deficienţe de auz; identităţii lingvistice a persoanelor cu deficienţe de auz;

a)a) Asigurarea educaţiei persoanelor, şi mai ales a copiilor, care Asigurarea educaţiei persoanelor, şi mai ales a copiilor, care sunt nevăzători, surzi sau cu surdo-cecitate, prin cele mai sunt nevăzători, surzi sau cu surdo-cecitate, prin cele mai adecvate şi individualizate limbaje căi şi modalităţi precum adecvate şi individualizate limbaje căi şi modalităţi precum şi în medii care să le favorizeze o maximă dezvoltare şcolară şi în medii care să le favorizeze o maximă dezvoltare şcolară şi socială.şi socială.

Page 13: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

13

EducaţiaEducaţia► Pentru a sprijini exercitarea acestui drept, Statele Părţi vor Pentru a sprijini exercitarea acestui drept, Statele Părţi vor

lua măsurile adecvate prin:lua măsurile adecvate prin: angajarea de profesori, inclusiv profesori cu dizabilităţi, calificaţi angajarea de profesori, inclusiv profesori cu dizabilităţi, calificaţi

în limbajul mimico-gestual şi/sau Braille, în limbajul mimico-gestual şi/sau Braille, formarea profesioniştilor şi personalului care lucrează la toate formarea profesioniştilor şi personalului care lucrează la toate

nivelurile educaţionale. O astfel de formare va presupune nivelurile educaţionale. O astfel de formare va presupune cunoaşterea problematicii dizabilităţii şi utilizarea modalităţilor, cunoaşterea problematicii dizabilităţii şi utilizarea modalităţilor, mijloacelor şi formatelor augmentative şi alternative adecvate de mijloacelor şi formatelor augmentative şi alternative adecvate de comunicare, a tehnicilor educaţionale şi a materialelor potrivite comunicare, a tehnicilor educaţionale şi a materialelor potrivite pentru susţinera persoanelor cu dizabilităţi. pentru susţinera persoanelor cu dizabilităţi.

► Statele Părţi se vor asigura că persoanele cu dizabilităţi pot Statele Părţi se vor asigura că persoanele cu dizabilităţi pot avea acces la educaţie generală superioară, formare avea acces la educaţie generală superioară, formare vocaţională, educaţie pentru adulţi şi educaţie permanenta, vocaţională, educaţie pentru adulţi şi educaţie permanenta, fără discriminare şi în condiţii de egalitate cu ceilalţi;fără discriminare şi în condiţii de egalitate cu ceilalţi;

► În acest scop, Statele Părţi se vor asigura că persoanelor cu În acest scop, Statele Părţi se vor asigura că persoanelor cu

dizabilităţi li se asigură adaptări adecvate.dizabilităţi li se asigură adaptări adecvate.

Page 14: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

14

ABILITARE ŞI REABILITAREABILITARE ŞI REABILITAREArticolul 26 Articolul 26 Statele Părţi vor lua măsurile eficiente şi adecvate, pentru:Statele Părţi vor lua măsurile eficiente şi adecvate, pentru: a permite persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să-şi menţină maximum a permite persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să-şi menţină maximum

de autonomie, de autonomie, să-şi dezvolte pe deplin potenţialul fizic, mintal, social şi profesional şi să să-şi dezvolte pe deplin potenţialul fizic, mintal, social şi profesional şi să

realizeze o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii. realizeze o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii.

Statele Părţi vor organiza, consolida şi extinde servicii şi programe de Statele Părţi vor organiza, consolida şi extinde servicii şi programe de abilitare şi reabilitare complexe, în special în domeniul sănătăţii, al abilitare şi reabilitare complexe, în special în domeniul sănătăţii, al încadrării în muncă, al educaţiei şi al serviciilor sociale, astfel încât aceste încadrării în muncă, al educaţiei şi al serviciilor sociale, astfel încât aceste servicii şi programe:servicii şi programe:

a) Să înceapă, într-un stadiu cât mai de timpuriu posibil, şi să se bazeze pe a) Să înceapă, într-un stadiu cât mai de timpuriu posibil, şi să se bazeze pe evaluarea multidisciplinară a nevoilor şi a abilităţilor individuale.evaluarea multidisciplinară a nevoilor şi a abilităţilor individuale.

b)b) Să sprijine participarea şi integrarea în comunitate şi în toate aspectele Să sprijine participarea şi integrarea în comunitate şi în toate aspectele societăţii, pe baza liberului consimţământ şi să fie disponibile cât mai societăţii, pe baza liberului consimţământ şi să fie disponibile cât mai aproape posibil de comunitatea în care trăiesc, inclusiv în mediul rural.aproape posibil de comunitatea în care trăiesc, inclusiv în mediul rural.

Statele Părţi Statele Părţi vor promova dezvoltarea formării iniţiale şi continue pentru profesioniştii vor promova dezvoltarea formării iniţiale şi continue pentru profesioniştii

şi personalul care lucrează în serviciile de abilitare şi reabilitare. şi personalul care lucrează în serviciile de abilitare şi reabilitare. vor promova oferta, cunoaşterea şi utilizarea echipamentelor şi vor promova oferta, cunoaşterea şi utilizarea echipamentelor şi

tehnologiilor concepute pentru persoanele cu dizabilităţi, care vizează tehnologiilor concepute pentru persoanele cu dizabilităţi, care vizează adaptarea şi readaptarea lor.adaptarea şi readaptarea lor.

Page 15: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

15

Participarea la viaţa culturală, activităţi Participarea la viaţa culturală, activităţi de recreere, timp liber şi sport de recreere, timp liber şi sport

Articolul 30:Articolul 30:► Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a

participa, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la viaţa culturală şi vor participa, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la viaţa culturală şi vor lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura că persoanele cu lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi: dizabilităţi:

(a)(a)Beneficiază de acces la materialele culturale în formate Beneficiază de acces la materialele culturale în formate accesibile; accesibile;

(a)(a)Beneficiază de acces la programe de televiziune, filme, teatre şi Beneficiază de acces la programe de televiziune, filme, teatre şi alte activităţi culturale, în formate accesibile; alte activităţi culturale, în formate accesibile;

(a)(a)Beneficiază de acces în locuri în care au loc reprezentaţii sau Beneficiază de acces în locuri în care au loc reprezentaţii sau servicii culturale, cum ar fi teatre, muzee, cinematografe, servicii culturale, cum ar fi teatre, muzee, cinematografe, biblioteci şi servicii turistice şi, pe cât posibil, beneficiază de biblioteci şi servicii turistice şi, pe cât posibil, beneficiază de acces la monumente şi situri de importanţă culturală acces la monumente şi situri de importanţă culturală

► Persoanele cu dizabilităţi vor avea dreptul, în condiţii de egalitate cu Persoanele cu dizabilităţi vor avea dreptul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la recunoaşterea şi susţinerea identităţii lor culturale şi ceilalţi, la recunoaşterea şi susţinerea identităţii lor culturale şi lingvistice specifice, inclusiv a limbajelor mimico-gestuale şi culturii lingvistice specifice, inclusiv a limbajelor mimico-gestuale şi culturii persoanelor cu deficienţe de auz. persoanelor cu deficienţe de auz.

Page 16: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

16

Participarea la viaţa culturală, activităţi Participarea la viaţa culturală, activităţi de recreere, timp liber şi sport de recreere, timp liber şi sport

► Pentru ca persoanele cu dizabilităţi să poată participa, în condiţii Pentru ca persoanele cu dizabilităţi să poată participa, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la activităţi de recreere, de timp liber şi de egalitate cu ceilalţi, la activităţi de recreere, de timp liber şi sportive, Statele Părţi vor lua măsurile corespunzătoare pentru: sportive, Statele Părţi vor lua măsurile corespunzătoare pentru: aa) A încuraja şi promova participarea, cât de mult este posibil, a ) A încuraja şi promova participarea, cât de mult este posibil, a

persoanelor cu dizabilităţi la desfăşurarea de activităţi persoanelor cu dizabilităţi la desfăşurarea de activităţi sportive de masă, la toate nivelurile; sportive de masă, la toate nivelurile;

b) A se asigura că persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea să b) A se asigura că persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea să organizeze, dezvolte şi să participe la activităţi sportive şi de organizeze, dezvolte şi să participe la activităţi sportive şi de timp liber specifice dizabilităţii şi, în acest scop, să încurajeze timp liber specifice dizabilităţii şi, în acest scop, să încurajeze furnizarea, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, de instruire, furnizarea, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, de instruire, antrenament şi resurse corespunzătoare;antrenament şi resurse corespunzătoare;

c) A se asigura că persoanele cu dizabilităţi au acces la locurile c) A se asigura că persoanele cu dizabilităţi au acces la locurile

unde se desfăşoară activităţi sportive, de timp liber şi unde se desfăşoară activităţi sportive, de timp liber şi turistice; turistice;

d) A asigura accesul şi participarea copiilor cu dizabilităţi, în d) A asigura accesul şi participarea copiilor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la joacă, activităţi de timp liber condiţii de egalitate cu ceilalţi, la joacă, activităţi de timp liber şi sportive, inclusiv la activităţi specifice din sistemul şcolar; şi sportive, inclusiv la activităţi specifice din sistemul şcolar;

e) A se asigura că persoanele cu dizabilităţi au acces la serviciile e) A se asigura că persoanele cu dizabilităţi au acces la serviciile furnizate de cei implicaţi în organizarea activităţilor de furnizate de cei implicaţi în organizarea activităţilor de recreare, turistice, de timp liber şi sportive.recreare, turistice, de timp liber şi sportive.

Page 17: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

17

Implementarea şi monitorizarea Implementarea şi monitorizarea naţionalănaţională

► Statele Părţi :Statele Părţi : vor desemna unul sau mai multe puncte de contact în cadrul vor desemna unul sau mai multe puncte de contact în cadrul

guvernului pentru probleme referitoare la implementarea guvernului pentru probleme referitoare la implementarea prezentei Convenţii;prezentei Convenţii;

vor acorda atenţia cuvenită stabilirii sau desemnării unui vor acorda atenţia cuvenită stabilirii sau desemnării unui mecanism de coordonare în cadrul guvernului pentru a facilita mecanism de coordonare în cadrul guvernului pentru a facilita măsurile aferente, în diferite sectoare şi la diferite niveluri.măsurile aferente, în diferite sectoare şi la diferite niveluri.

► Statele Părţi, în conformitate cu propriile sisteme juridice şi Statele Părţi, în conformitate cu propriile sisteme juridice şi administrative:administrative: îşi vor menţine, consolida, desemna sau stabili un cadru care îşi vor menţine, consolida, desemna sau stabili un cadru care

să includă unul sau mai multe mecanisme independente, după să includă unul sau mai multe mecanisme independente, după cum este cazul, pentru a promova, proteja şi monitoriza cum este cazul, pentru a promova, proteja şi monitoriza implementarea prezentei Convenţii. implementarea prezentei Convenţii.

► Societatea civilă, în special persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile Societatea civilă, în special persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile reprezentative ale acestora, vor fi implicate şi vor participa deplin reprezentative ale acestora, vor fi implicate şi vor participa deplin la procesul de monitorizare.la procesul de monitorizare.

Page 18: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

18

Funcţiile Comitetului pentru drepturile Funcţiile Comitetului pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţipersoanelor cu dizabilităţi

1. Comitetul va fi alcătuit, în momentul intrării în vigoare a 1. Comitetul va fi alcătuit, în momentul intrării în vigoare a prezentei Convenţii, din doisprezece experţi. După alte şaizeci prezentei Convenţii, din doisprezece experţi. După alte şaizeci de ratificări sau aderări la Convenţie, numărul membrilor în de ratificări sau aderări la Convenţie, numărul membrilor în Comitet va creşte cu şase membri, atingând un număr maxim Comitet va creşte cu şase membri, atingând un număr maxim de optsprezece membri.de optsprezece membri.

2. Membrii Comitetului vor acţiona în nume propriu şi vor avea o 2. Membrii Comitetului vor acţiona în nume propriu şi vor avea o

înaltă ţinută morală, cu competenţă şi experienţă recunoscute înaltă ţinută morală, cu competenţă şi experienţă recunoscute în domeniul acoperit de prezenta Convenţie. La nominalizarea în domeniul acoperit de prezenta Convenţie. La nominalizarea candidaţilor lor, Statele Părţi sunt invitate să ţină cont de candidaţilor lor, Statele Părţi sunt invitate să ţină cont de prevederea stabilită în articolul 4 alin. 3 din prezenta prevederea stabilită în articolul 4 alin. 3 din prezenta Convenţie.Convenţie.

3. Membrii Comitetului vor fi aleşi de Statele Părţi, acordând 3. Membrii Comitetului vor fi aleşi de Statele Părţi, acordând atenţie distribuţiei geografice echitabile, reprezentării atenţie distribuţiei geografice echitabile, reprezentării diferitelor forme de civilizaţie şi a principalelor sisteme diferitelor forme de civilizaţie şi a principalelor sisteme juridice, reprezentării echilibrate pe criterii de gen şi juridice, reprezentării echilibrate pe criterii de gen şi participării experţilor cu dizabilităţi. participării experţilor cu dizabilităţi.

Page 19: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

19

Funcţiile Comitetului pentru drepturile Funcţiile Comitetului pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţipersoanelor cu dizabilităţi

4. 4. Membrii Comitetului vor fi aleşi prin vot secret dintr-o listă de Membrii Comitetului vor fi aleşi prin vot secret dintr-o listă de persoane nominalizate de Statele Părţi dintre conaţionalii lor, în persoane nominalizate de Statele Părţi dintre conaţionalii lor, în adunări ale Conferinţei Statelor Părţi. La acele întâlniri, pentru care adunări ale Conferinţei Statelor Părţi. La acele întâlniri, pentru care două treimi din Statele Părţi constituie un cvorum, persoanele alese două treimi din Statele Părţi constituie un cvorum, persoanele alese în Comitet vor fi cele care obţin cel mai mare număr de voturi şi în Comitet vor fi cele care obţin cel mai mare număr de voturi şi majoritatea absolută din voturile reprezentanţilor Statelor Părţi majoritatea absolută din voturile reprezentanţilor Statelor Părţi prezente şi cu drept de vot.prezente şi cu drept de vot.

5. Procesul iniţial de alegere se va ţine nu mai târziu de şase luni după 5. Procesul iniţial de alegere se va ţine nu mai târziu de şase luni după data intrării în vigoare a prezentei Convenţii. Cu cel puţin patru luni data intrării în vigoare a prezentei Convenţii. Cu cel puţin patru luni înainte de data fiecărei alegeri, Secretarul General al Naţiunilor înainte de data fiecărei alegeri, Secretarul General al Naţiunilor Unite va transmite o scrisoare Statelor Părţi invitându-le să depună Unite va transmite o scrisoare Statelor Părţi invitându-le să depună nominalizările în termen de două luni. Secretarul General va întocmi nominalizările în termen de două luni. Secretarul General va întocmi ulterior o listă în ordine alfabetică a tuturor persoanelor ulterior o listă în ordine alfabetică a tuturor persoanelor nominalizate astfel şi o va înainta Statelor Părţi la prezenta nominalizate astfel şi o va înainta Statelor Părţi la prezenta Convenţie. Convenţie.

6. Membrii Comitetului vor fi aleşi pentru un mandat de patru ani. 6. Membrii Comitetului vor fi aleşi pentru un mandat de patru ani. Aceştia vor putea fi realeşi o singură dată. Totuşi, mandatul a şase Aceştia vor putea fi realeşi o singură dată. Totuşi, mandatul a şase dintre membri aleşi la prima alegere va expira la sfârşitul unei dintre membri aleşi la prima alegere va expira la sfârşitul unei perioade de doi ani; imediat după prima alegere, numele acestor perioade de doi ani; imediat după prima alegere, numele acestor şase membri se vor alege prin tragere la sorţi de către preşedintele şase membri se vor alege prin tragere la sorţi de către preşedintele adunării la care se face referire în paragraful 5 al acestui articol. adunării la care se face referire în paragraful 5 al acestui articol.

Page 20: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

20

Funcţiile Comitetului pentru Funcţiile Comitetului pentru drepturile persoanelor cu drepturile persoanelor cu

dizabilităţidizabilităţi7. Dacă un membru al Comitetului decedează sau demisionează, 7. Dacă un membru al Comitetului decedează sau demisionează,

sau declară că din orice altă cauză nu îşi mai poate îndeplini sau declară că din orice altă cauză nu îşi mai poate îndeplini îndatoririle, Statul Parte care l-a nominalizat pe acel membru va îndatoririle, Statul Parte care l-a nominalizat pe acel membru va numi un alt expert care are calificările şi îndeplineşte cerinţele numi un alt expert care are calificările şi îndeplineşte cerinţele prevăzute în prevederile relevante din acest articol pentru restul prevăzute în prevederile relevante din acest articol pentru restul mandatului. mandatului.

8. Comitetul îşi va stabili propriile reguli de procedură.8. Comitetul îşi va stabili propriile reguli de procedură.

9. Secretarul General al Naţiunilor Unite va asigura personalul şi 9. Secretarul General al Naţiunilor Unite va asigura personalul şi facilităţile necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor facilităţile necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor Comitetului conform prezentei Convenţii şi va convoca prima Comitetului conform prezentei Convenţii şi va convoca prima adunare a acestuia. adunare a acestuia.

10.Cu aprobarea Adunării Generale, membrii Comitetului constituit 10.Cu aprobarea Adunării Generale, membrii Comitetului constituit conform prezentei Convenţii vor primi indemnizaţii din resursele conform prezentei Convenţii vor primi indemnizaţii din resursele Naţiunilor Unite, în termenii şi condiţiile pe care le va hotărî Naţiunilor Unite, în termenii şi condiţiile pe care le va hotărî Adunarea, ţinând cont de importanţa responsabilităţilor Adunarea, ţinând cont de importanţa responsabilităţilor Comitetului. Comitetului.

11.Membrii Comitetului vor avea dreptul la facilităţile, privilegiile şi 11.Membrii Comitetului vor avea dreptul la facilităţile, privilegiile şi imunităţile experţilor în misiune pentru Naţiunile Unite, după cum imunităţile experţilor în misiune pentru Naţiunile Unite, după cum s-a stabilit în secţiunile specifice ale Convenţiei privinds-a stabilit în secţiunile specifice ale Convenţiei privind

Page 21: Convenţi a ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilităţi

21

Raportul ComitetuluiRaportul Comitetului► Comitetul va raporta la fiecare doi ani Adunării Generale şi Comitetul va raporta la fiecare doi ani Adunării Generale şi

Consiliului Economic şi Social despre activităţile sale şi poate Consiliului Economic şi Social despre activităţile sale şi poate face sugestii şi recomandări generale în baza examinării face sugestii şi recomandări generale în baza examinării rapoartelor şi informaţiilor primite de la Statele Părţi. rapoartelor şi informaţiilor primite de la Statele Părţi.

► Astfel de sugestii şi recomandări generale vor fi incluse în Astfel de sugestii şi recomandări generale vor fi incluse în raportul Comitetului împreună cu comentariile Statelor Părţi, raportul Comitetului împreună cu comentariile Statelor Părţi, dacă ele există. dacă ele există.

Conferinţa Statelor Părţi Conferinţa Statelor Părţi

1.1. Statele Părţi se vor întâlni periodic în cadrul unei Conferinţe a Statele Părţi se vor întâlni periodic în cadrul unei Conferinţe a Statelor Părţi pentru a analiza orice problemă referitoare la Statelor Părţi pentru a analiza orice problemă referitoare la implementarea prezentei Convenţii.implementarea prezentei Convenţii.

2.2. Nu mai târziu de şase luni după intrarea în vigoare a Nu mai târziu de şase luni după intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Conferinţa Statelor Părţi va fi convocată prezentei Convenţii, Conferinţa Statelor Părţi va fi convocată de către Secretarul General al Naţiunilor Unite. Întâlnirile de către Secretarul General al Naţiunilor Unite. Întâlnirile ulterioare vor fi convocate de către Secretarul General al ulterioare vor fi convocate de către Secretarul General al Naţiunilor Unite bianual sau la decizia Conferinţei Statelor Naţiunilor Unite bianual sau la decizia Conferinţei Statelor Părţi. Părţi.