Controlul actului

download Controlul actului

of 24

 • date post

  05-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Controlul actului

 • 8/15/2019 Controlul actului administrativ.doc

  1/24

 • 8/15/2019 Controlul actului administrativ.doc

  2/24

  P e n t r u r e a li z a r e a c on f or m i t ă ţ i i a c t e l o r cu f o r ţ ă ! ur i d i c ă i n f e r ioa r ă c e l o r c u f o r ţ ă ! u r i d ic ă s upe r i oa r ă ,

  e s t e ne c e s a r ă o pe r m a ne n t ă c on f r un t a r e a p r i m e l o r c u ob i e c t i ve l e m a i ge ne r a l e s t a b i l i t e de c e l e d i n u r m ă .

   o l ul c o n tr o l u lu i a d m in i s tr a t iv e s t e d e a a s i gu r a o c â t m a i d e p li n ă c o n f or m i ta t e a a c t iv i t ăţ i i o r g a n e l or  

  a dm i n i s t r a ţ ie i pub l i c e c u c e r i n ţ e l e şi ob i e c t i ve l e s oc i a l e e (p r i m a te î n l e g i , a c ă r o r e (ec u t a r e s e r e a l iz e a z ă de

  o r ga ne l e a dm i n i s t r a ţi e i pub l i c e , p r i n c on t r o l s e a s i gu r ă un i t a t e a de s c op ş i a c ţ i une , î n p r i m u l r â nd e (e c u t a r e a

  în tocmai a l eg i i .

   e f e r i ndu - ne l a ne c e s i t a t e a c on t r o l u l u i a c t i v i t ă ţ i i o r ga ne l o r a dm i n i s t r a ti ve , nu t r e bu i e s ă - l r e duc e m doa r   l a c ons t a t a r e a uno r e ve n t ua l e e r o r i s a u a buz u r i î n a c t i v i t a t ea l o r . / c opu l c on t r o l u l u i e s t e de a o r i e n t a , c o r e c t ş i

  î nd r um a a c t i v i t a t e a o r ga ne l o r a dm i n i s t r a ţ i e i pub l i c e î n r e a l i z a r e a e (e c u t ă r i i c on f o r m e a l e g i i .

  2. Condi ţ i i l e de e f i c i enţă a controlu lu i admin is trat iv

  & o n tr o l u l a c t i v it 0 ţ ii d e s f0 ş u ra t e d e a u t or i t 0ţ i l e a d m i n i st r a ţi e i p u b l i c e n u e s te u n s c o p î n s i n e, c i

  u r m 0 re ş t e r e a l i z ar e a c â t m a i e f i ci e n t0 a o b i ec t i ve l o r a c t el o r d e c iz i o na l e î n c o n fo r m i ta t e c u s e n su r i le ş i

  f i na l i t 0 ţ i l e l e g i i , a c 0 r e i a p l i c a r e o a s i gu r 0 . % c e s t s c op s e poa t e r e a l i z a num a i î n c ond i ţ i i l e î n c a r e c on t r o l u l

  a r e e f i c i e n ţă m a ( im ă . & e l e m a i i m p o r t a nt e d i n tr e c o n d iţ i il e c a r e p r i v e s c t o a t e f a z e l e c o n t r o l ul u i d e l a

  c onc e pe r e a , p r e gă t i r e a ş i e f e c t ua r e a a c e s t u i a ş i pâ nă l a s t a b i l i r e a m ă s u r i l o r ş i va l o r i f i c a r ea c onc l uz i i l o r , n i s e

   pa r u r măt oa re le 

  a # " f e c t ua r e a c on t r o l u l u i de pe r s oa ne c om pe t e n t e , b i ne p r e gă t i t e p r o f e s i ona l , c u e (pe r i e n ţ ă î n dom e n i i l e s a u s e c t o a r e l e c o n t r o l a t e , c i n s t i t e ş i c o r e c t e . & o n t r o l o r u l t r e b u i e s ă 2 c u n o a s c ă t e m e i n i c t o a t e p r e v e d e r i l e

  l e ga l e d i n dom e n i u l pe c a r e î l c on t r o l e a z ă , s pe c i f i c u l a c t i v i t ă ţ ii î n a c e l dom e n i u , pe n t r u c a s ă f i e î n m ă s u r ă s ă

  s e si z e ze c u u ş u r in ţ ă e r o ri l e d i n a c t iv i t at e a c e l u i c o n tr o l a t, s ă p o a tă r ă s pu n d e c u c o m pe t e n ţă l a î n t re b ă r il e

  a c e s t u i a , s ă a r a t e c um t r e bu i e de a c ţ i ona t .

  & on t r o l o r u l t r e bu i e s ă de a dova dă de p r ob i t a t e p r o f e s i ona l ă , de c o r e c t i t ud i ne ş i c i n s t e de s ă vâ r ş i t e , de

  t a c t , ş i s ă f i e r e c e p t i v 3 i ne r e a l a d i s t a n ţ ă a c e l u i c on t r o l a t i n t i m i da r e a l u i nu s un t de na t u r ă s ă c onduc ă l a

  c o n c lu z i i r e a l i s te , t e m ei n i ce , l a a f l ar e a a d e vă r u l ui , i a r c o n tr o l u l n u - ş i r e a li z e az ă r o l u l s ă u p r e ve n t iv ş i

  e d u c a t i v f a ţ ă d e c e l c o n t r o l a t . & o n c l u z i i l e c o n t r o l u l u i v o r s t a b i l i p e b a z a c o n c l u z i i l o r n u v o r f i c e l e m a i

   po t r iv i t e , i a r nea ! unsu r i l e vor con t inua să e ( i s t e .

   b # "f i c i e n ţa c on t r o lu lu i în adm in i s t r a ţ i a pub l i că e s t e da tă ş i de p r opor ţ i a op t i mă a a ces t e i ac t i v i t ă ţ i de

  o r ga n i z a r e a e (e c u t ăr i i ş i de o r ga n i z a r e a î n c onc r e t a l e g i i . D e a c e a de a gă s i un e c + i l i b r u op t i m î n t r e c e l e două

  a c t iv i t ăţ i a l e a p a r a t u lu i d e c o n d uc e r e e s t e f o a rt e i m p or t a n t d e o a r e ce , a l t fe l , c o n tr o l u l s e t r a ns f o r mă î n

  c on t r a r i u l s ă u , î n t r - o f r â nă a a c t i v i t ă ţ i i d e e (e c u t a r e a l e g i i , î n t r - un f a c t o r pe r t u r ba t o r a l î n t r e g i i a c t i v i t ă ţ i

  soc ia le .

   4u măr u l o rga ne l or de cont r o l t re bui e s ă f i e opt i m, n ic i e (a ger a t de ma r e s ă t r ea că pe s te l i mi te le

  ne c e s a r u l u i ş i n i c i p r e a m i c s ă nu a s i gu r e c up r i nde r e a î n t r e g i i a c t i v i t ă ţ i d i n a dm i n i s t r a ţ i a pub l i c ă , s ub t oa t e

  aspec te le e i .

  % t u n c i c â n d o r g a n u l c o n t r o l a t e s t e t o t t i m p u l c u c o n t r o l u l î n p e r m a n e n ţ ă p e c a p u l s ă u , e l n u m a i a r e

  t i m pu l ne c e s a r pe n t r u de s f ă ş u r a r e a a c t i v i t ă ţ i i s a l e p r op r i u - z i s e , c a r e e s t e de f a p t c on t r o l a t ă .

  c # " f e ct u a re a c o n t ro l u lu i d e p i nd e î n m a r e m ă s u r ă ş i d e a d o p ta r e a m o d a l i tă ţ i i d e c o n tr o l l a o b i ec t i vu l

  u r m ă r i t . & on t r o l u l a dm i n i s t r a t iv î n ge ne r a l , e s t e e f e c t ua t p r i n două m e t ode , ş c on t r o l u l c u c a r a c t e r i nop i na t ş i

  m e t oda de a a nun ţ a d i n t i m p e f e c t ua r e a c on t r o l u l u i , c a r e a u f o s t de s c r i s e m a i s u s .

  D a r nu t r e bu i e de u i t a t c ă î n p r a c t i c ă i nd i f e r e n t de m e t ode l e de e f e c t ua r e a c on t r o l u l u i un i i a u t o r i a u un

  s i n g u r c r i t e r i u d e a p r e c i e r e a m u n c i i l o r , a c e s t a e s t e n u m ă r u l d e g r e ş e l i p e c a r e l e d e s c o p e r ă c u p r i l e ! u l

  c o n t r o l u l u i . ' n a c e s t e c o n d i ţ i i e i u i t ă d e r o l u l p e c a r e t r e b u i e s ă - l a i b ă a c ţ i u n e a d e c o n t r o l , d e f u n c ţ i a s a

   pr e ve n t i vă ş i e duca t i vă .

  P e b a za v er i fi că r ii e f ec t ua te a s up r a a c te l or ş i a c ţi u ni l or m at e ri al e a d i sc u ţi i lo r ş i c o nl u cr ă ri lo r  

   pe r ma nen t e cu ce l c on t r o la t o rga nu l de cont r o l a !un ge l a une le c onc luz i i .

  d # & onc l uz i i l e t r e bu ie s ă f i e b i ne f unda m e n t a t e ş i a r gume n t a t e . ' n f o r m u l a r e a c onc l uz i il o r t r e bu i e s ă s e

   pună un a cc en t pe de spr inde re a c auze l or ş i c ond i ţ i i l or ca re a u de te r mina t ne a ! unsu r i l e cons t a t a t e s ă s e

  d e s p r i n d ă c a s i n t e z ă a u n o r p r a c t i c i n u c a a c ţ i u n i i z o l a t e s i n g u l a r e . 4 u t r e b u i e s ă s e f a c ă n u m a i o l i s t ă a

  e r o r il o r. 5 ă s ur i l e e f i ci e n te d e î n l ăt u r a re a d e f ic i e nţ e l or d i n a c t iv i t at e s e p o t s t a bi l i n u m a i c u n os c â nd u - s e

  temeinic cauze le aces tora .

  2

 • 8/15/2019 Controlul actului administrativ.doc

  3/24

  e # & onc l uz i i l e s ă f i e a dus e l a c unoş t i n ţ a o r ga nu l u i c on t r o l a t , a l t f e l c on t r o lu l nu - ş i r e a l i z e a z ă r o l u l s ă u de

  a c on t r i bu i l a î m bună t ă ţ i r e a a c t i v i t ă ţ i i . % c e st e c onc l uz i i e s t e b i ne s ă f i e de z bă t u t e , î n t r - un c a d r u c â t m a i l a r g ,

  nu t o ţ i f a c t o r i i de r ă s punde r e d i n o r ga nu l c on t r o l a t , c a r e a u a t r i bu ţ i i î n dom e n i i l e c on t r o l a t e . P r i n a c e a s t ă

  de z ba t e r e l a r gă s e de s p r i nd c + i a r i ne l e s o l u ţ i i ş i p r opune r i pe n t r u l i c + i da r e a ne a ! uns u r i l o r ş i p r e ve n i r e a a l t o r a ,

  s e a s i gu r ă o c on l uc r a r e î n pe r s pe c t i vă î n t r e o r ga nu l de c on t r o l ş i c e l c on t r o l a t .

  f # D e z ba t e re a c o n c l u z ii l o r s ă f i e c â t m a i a p r o p i at ă d e d a t a î n c + e ie r i i c o n t r ol u l u i, d a c ă s e p o a te c + i ar  

  i m e d i a t , î n t r uc â t d i s c u ţ i i l e d i n t i