Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

155
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ Bibliographia Universitas Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept Bibliografie selectivă Bălţi, 2007

Transcript of Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

Page 1: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

Bibliographia Universitas

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor

Facultăţii de Drept

Bibliografie selectivă

Bălţi, 2007

Page 2: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

2

CZU 016 : 34+378.4(478)(01) C 69 Ediţie îngrijită de: Elena Harconiţa

Alcătuitori: Ana Nagherneac Varvara Ganea

Redacţie bibliografică: Lina Mihaluţa

Tehnoredactare computerizată: Ana Nagherneac Coperta Silvia Ciobanu

Biblioteca Ştiinţifică, Bălţi, 2007 http://libruniv.usb.md ISBN 978-9975-50-019-7

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliogr. select. / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; ed. îngr. : Elena Harconiţa, alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2007. – 155 p. – (Bibliographia Universitas)

ISBN 978-9975-50-019-7

Page 3: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

3

Activitatea ştiinţifico-didactică la Facultatea de Drept

Tranziţia la un nou tip de societate a condiţionat transformări radicale pe mul-tiple planuri. N-a rămas în afara acestui proces nici şcoala superioară. Pornind de la exigenţele realităţii sociale cu privire la cadre, mai ales pentru nordul republicii, de la doleanţele opiniei publice şi ţinând cont de tradiţiile şi potenţialul de care dis-punea Universitatea, în anul 1995 în cad-rul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost înfiinţată Facultatea Economie şi Drept.

În rezultatul consolidării instituţio-nale, creşterii numărului şi calităţii cadre-lor didactice, sporirii numărului de stu-denţi la secţia Drept şi în vederea optimi-zării activităţii de formare profesională şi de cercetare, în rezultatul examinării pro-punerii Universităţii de Stat „A. Russo” referitor la structura şi potenţialul didactico-ştiinţific al Facultăţii nominalizate, Consiliul Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova a adoptat, la 24. 08. 1998, decizia Cu privire la constituirea Facultăţii de Drept, ca structură de sine stătătoare în cadrul Universităţii.

În conformitate cu Regulamentul Facultăţii de Drept, facultatea are scopul de a pregăti specialişti în domeniul de formare profesională 381-Drept, specialitatea 381.1.-Drept şi în domeniul 313-Administraţie publică, specialitatea 313.1-Administraţie publică. În conformitate cu actele normative în vigoare continuă formarea profesională la profilul „Jurisprudenţă”, la specialitatea 1001-Drept şi la specialitatea 1002-Drept şi activitate vamală.

Atingerea scopului nominalizat presupune realizarea următoarelor obiective: pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul de formare profesională 381.-Drept şi domeniul de formare profesională 313-Administraţie publică, precum şi la specialităţile prevăzute la profilul „Jurisprudenţă”; organizarea şi promovarea cercetărilor ştiinţifice în sfera doctrinei juridice şi a legislaţiei în domeniul Administraţiei publice şi activităţii vamale; formarea conştiinţei juridice profesionale şi a culturii juridice adecvate a specialistului; perfecţionarea continuă a activităţii didactice şi educative.

Structura organizaţională a Facultăţii de Drept cuprinde: § Catedra de Drept Privat; § Catedra de Drept Public; § Catedra Discipline socioumanistice ; § Laboratorul de Criminalistică; § Laboratorul de cercetări ştiinţifice în domeniul dreptului comparat.

În cadrul Facultăţii funcţionează Instituţia obştească - Clinica juridică universitară.

Page 4: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

4

Pe parcursul ultimilor ani, are loc un proces complex de reconceptualizare a învăţământului juridic, proces ce se centrează pe următoarele axe strategice:

Reconsiderarea teleologiei formării profesionale juridice iniţiale şi continue, prin integrarea celor două sisteme în realitatea social-economică, cultural-spiri-tuală şi juridică, naţională şi mondială;

-elaborarea standardului formării profesionale juridice iniţiale şi continue, care prevede indicatori de calitate ai învăţământului juridic, ai procesului şi finalităţilor;

-elaborarea curriculei formării profesionale iniţiale şi continue, care are drept obiectiv deplasarea accentului de pe însuşirea materiilor pe formarea competenţelor profesionale juridice, inclusiv de adaptare eficientă la noile realităţi sociale şi de comunicare umană adecvată;

-racordarea învăţământului juridic universitar la piaţa muncii prin stabilirea corelaţiei funcţionale dintre cererea pieţei şi finalităţile formării profesio-nale juridice iniţiale şi continue;

-asigurarea continuităţii şi coerenţei celor două sisteme ale învăţământului juridic: formarea profesională juridică iniţială şi formarea profesională juridică continuă;

-crearea unui sistem modern al managementului învăţământului juridic; -racordarea învăţământului juridic la sistemul european.

Realizarea acestor deziderate este în funcţie de calitatea cadrelor didactice din componenţa catedrelor nominalizate. Ponderea titularilor cu titluri ştiinţifice, în ansamblu, constituie 50%. În cadrul subdiviziunilor Facultăţii acest indicator se prezintă după cum urmează:

§ Catedra de Drept Public –47%; § Catedra de Drept Privat –36,4% § Catedra Discipline socio-umanistice-66,7%

Menţionăm, de asemenea, şi faptul că membrii catedrelor nominalizate îşi fac studiile de doctorat, indicator, care este o dovadă concludentă a potenţialului privitor la activitatea ştiinţifică în creştere.

Interesele ştiinţifice ale colaboratorilor facultăţii se axează pe două domenii: dreptul şi ştiinţele sociale. În procesul analizei cantitative şi calitative a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale colaboratorilor Facultăţii vom lua în consideraţie şi faptul că majoritatea absolută a cercetătorilor din domeniul dreptului s-a format în ultimii ani (cu excepţia prof. univ. dr V. Bujor şi conf. univ. dr. O. Pop). E suficient să evidenţiem faptul că primii doctoranzi din cadrul facultăţii (E. Botnari şi V. Rusu) şi-au început studiile în anul 1998. Atmosfera de creaţie din cadrul facultăţii, calităţile profesionale ale colaboratorilor au determinat obţinerea unor rezultate importante în cercetare: studii monografice, manuale, note de curs, articole ştiinţifice. Nu ne vom referi la dimensiunea cantitativă a cercetării ştiinţifice (deşi este un indicator important în procesul evaluării acestei activităţi). Mai importantă este dimensiunea calitativă a cercetărilor. Chiar dacă la moment nu există indicatori acceptaţi de marea majoritate a specialiştilor, în baza cărora ar fi fost posibilă evaluarea exactă a calităţii studiilor, insistăm asupra recunoaşterii pe plan internaţional a rezultatelor cercetărilor. Remarcăm câteva rezultate ale cercetărilor efectuate de titularii catedrelor facultăţii:

Page 5: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

5

I. Participări la conferinţe internaţionale 1. Pînzari, Veaceslav. Câteva considerente cu privire la prescriptibilitatea

extinctivă a dreptului de a cere partajul în urma încetării comunităţii de bunuri a soţilor. In: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale desfăşurate la Institutul de istorie „George Bariţ”, Departamentul de cercetări socio-umane, Academia Română, filiala Cluj-Napoca, 28-29 octombrie 2005.

2. Mariţ Alexandru. Riscul întemeiat – caz care înlătură caracterul penal al faptei în Legislaţia penală a RM. In: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale desfăşurate la Institutul de istorie „George Bariţ”, Departamentul de cercetări socio-umane, Academia Română, filiala Cluj-Napoca, 28-29 octombrie 2005, p. 53-59.

3. Rusu, Vitalie. Временное освобождение под залог в уголовно-процес-суальном законодательстве Республики Молдова. In: Материалы научно-практической конференции «Уголовно-процессуальное право : понятие, со-держание, источники», посвященной 100-летию со дня рождения профессора Д. С. Карева. М., ГОРОДЕЦ, 2006, p. 218-222.

4. Faigher, Anatolie. Очная ставка как одно из действий по уголовному преследованию. In: Материалы научно-практической конференции «Уголов-но-процессуальное право : понятие, содержание, источники», посвященной 100-летию со дня рождения профессора Д. С. Карева. М., ГОРОДЕЦ, 2006, p. 22-227.

5. Pînzari, Veaceslav; Golub, S. Quelques considérations concernant sur la prescriptibilite extinctive du droit a la demande du partage suite a la cessation de la communauté matrimoniale. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice ICELM 2, Târgu Mureş, 24-28 iunie 2006.

6. Momentul încheierii căsătoriei în legislaţia Republicii Moldova. In: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale desfăşurate la Institutul de istorie „George Bariţ”, Departamentul de cercetări socio-umane, Academia Română, filiala Cluj-Napoca, 28-29 iunie 2006.

7. Pînzari, Veaceslav. Unele reflecţii cu privire la drepturile succesorale ale ului supravieţuitor în reglementarea Codului civil al Republicii Moldova. In: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale desfăşurate la Institutul de istorie „George Bariţ”, Departamentul de cercetări socio-umane, Academia Română, filiala Cluj-Napoca, 28-29 octombrie 2006, p. 156-165.

8. Vrabie, Corneliu. Unele aspecte privind incapacitatea persoanei fizice şi conflictul de legi. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice desfăşurate în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, ediţia a XX, 28-29 iunie 2006, Filiala Academiei Române Cuj-Napoca.

9. Vrabie, Corneliu. Le contenu de la loi applicable à la capacité de jouissance de la personne physique. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice ICELM 2, Târgu Mureş, 24-28 iunie 2006.

10. Vrabie, Corneliu. Unele consideraţii privind încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice în dreptul internaţional privat. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice cu genericul „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Academia Română, Cluj-Napoca, 28-29 octombrie 2006.

Page 6: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

6

11. Demciuc, E. Nulitatea contractelor administrative. In: Materialele Sesiunii Ştiinţifice Anuale a Insritutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu, România, iunie 2006.

12. Demciuc, E. Contractul de angajare a militarilor. In: Materialele Primei Sesiuni Ştiinţifice Anuale a Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, 27 octombrie 2006.

II. Rezultatele cercetărilor publicate în revistele de specialitate 1. Pînzari, Veaceslav. Unele considerente cu privire la definirea actului

juridic în Codul civil al Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia, 2004, Anul XLIX, nr 1/2, p. 115-120.

2. Pînzari, Veaceslav. Unele considerente cu privire la regimul contractual al bunurilor soţilor în legislaţia familială a Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia, 2006, anul LI, nr 1, p. 116-126.

3. Pînzari, Veaceslav. Unele reflecţii cu privire la drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor în reglementarea Codului civil al Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia, 2006, anul LI, nr 2, p. 156-165.

4. Vrabie, Corneliu. Capacitatea persoanei fizice în dreptul internaţional privat. In: Revista de drept internaţional privat şi drept comparat, 2006, nr 1.

5. Ţarălungă, Victoria. Un monde sans enfats soldats. In: Украинский журнал международного права, 2005, nr 2, p. 93-97.

6. Neagu, Ana. The Specific nature of Peacemaking Operations within CIS. In: Украинский журнал международного права, 2005, nr. 2, p. 90-92.

7. Culic, Elena. Ядерное оружие – методы сдерживания. In: Украинский журнал международного права, 2005, nr. 2, p. 102-104.

8. Enciu, Nicolae. Populaţia Basarabiei în anul Marii Uniri. In: Revista istorică, 1995, tom VI, nr. 9-10, p. 795-806.

9. Enciu, Nicolae. Populaţia rurală a Basarabiei interbelice în istoriografia sovietică. In: Destin românesc, 2000, an VII, nr 1, p. 64-73.

10. Enciu, Nicolae. Sub semnul renaşterii şi al adevărului. Zeiţa Clio la zece ani de independenţă a Republicii Moldova. In: Destin românesc, 2001, nr. 4 (32), p. 128-143.

11. Enciu, Nicolae. La population de Bessarabie de l’entre-deux-guerres dans l’historiographie occidentale. In: Transylvanian Review, 2002, vol. XI, nr. 2, p. 34-41.

12. Enciu Nicolae. Recensământul populaţiei României din 29 decembrie 1930. In: Destin românesc, 2004, nr 3/4, 2004, p. 98-115.

13. Enciu, Nicolae. Minoritatea evreiască în Basarabia interbelică. In: Revista istorică, 2005, nr 3/4, p. 83-96.

14. Ţurcanu Viorica. Цыгане Молдовы: интеграционные аспекты. In: Interconexiuni în contextul globalizării, 2005, p. 164-176.

III. Elaborarea studiilor ştiinţifice în colaborare cu cercetători străini

1. Florian, E.; Pînzari, V. Căsătoria în legislaţia României şi a Republicii Moldova. Cluj-Napoca: Ed. Sfera Juridică, 2006. 331 p.

2. Popescu, D. A.; Vrabie, C. Instituţii de drept internaţional privat. Cluj-Napoca: Ed. Sfera Juridică, 2007. 98 p.

Page 7: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

7

3. Bujor, Valeriu; Dumitrescu, Doru. Traficul de droguri: reglementări internaţiona-le şi naţionale. Chişinău: Ed.. ÎI „Angela Levinţa”, 2004. 102 p.

4. Enciu, Nicolae ş. a. Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003. Bucureşti: Ed. Institutului Cultural Român, 2003. 607 p.

IV. Citarea rezultatelor cercetărilor de către autorii din străinătate În procesul elaborării manualelor sau monografiilor apărute peste hotarele

Republicii Moldova sunt utilizate rezultatele cercetărilor titularilor Catedrei: În monografia aut. I. Chelaru Căsătoria şi divorţul. Aspecte juridice civile,

religioase şi de drept comparat, Editura A 92 ACTEON, Iaşi, 2002, sunt făcute trimiteri la lucrarea aut. V. Pînzari. Dreptul familiei (note de curs), Chişinău : Ed. Universitas, 2000. 160 p.

În manualul aut.: I. Reghini, Ş. Deaconescu, P. Vasilescu Introducere în dreptul civil. Cluj-Napoca: Ed. Sfera Juridică, 2007, sunt făcute trimiteri la lucrarea aut.: E Florian, V. Pînzari. Căsătoria în legislaţia României şi a Republicii Moldova, Cluj-Napoca: Ed. Sfera Juridică, 2006. 331 p.

V. Utilizarea rezultatelor cercetărilor în calitate de repere teoretico-

metodologice în procesul elaborării tezelor de doctorat peste hotarele Republicii Moldova

În procesul elaborării tezelor de doctorat sunt utilizate drept repere teoretico-metodologice lucrările dlui Eduard Boişteanu. De exemplu, autorul Ion Păducel, în teza de doctorat indică drept bază teoretico-metodologică lucrarea autor Eduard Boişteanu Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului.

Către anul de studii 2006-2007, în rezultatul intensificării colabărării interna-ţionale, s-au maturizat pe deplin premisele necesare instituţionalizării continue a procesului de cercetare în domeniul dreptului comparat. În consecinţă a fost creat Laboratorul de cercetări ştiinţifice în domeniul dreptului comparat. Evidenţiem faptul că activităţile prevăzute pentru primele două etape de activitate au fost realizate integral, remarcăm în deosebi importanţa monografiei: Florian Emese; Pînzari, Veaceslav. Căsătoria în legislaţia României şi a Republicii Moldova Cluj-Napoca: Ed. Sfera Juridică, 2006, 331 p.

În anul 2007 dr Veaceslav Pînzari, a beneficiat de o bursă postdoctorală a Agenţiei universitare a Francofoniei (AUF), în cadrul programului de burse „Eugen Ionescu”, finanţat de guvernul român, care i-a permis să îşi desfăşoare activitatea de cercetare în domeniul Ştiinţe Juridice: dreptul privat şi al afacerilor, la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România.

Indiscutabil, procesul de cercetare ştiinţifică urmează a fi intensificat şi/sau reconceptualizat. Or tematica investigaţiilor este axată, cu mici excepţii, pe temele tezelor de doctorat. Menţinerea şi, mai ales, intensificarea ritmului formării cadrelor de înaltă calificare şi de cercetare, impus chiar din momentul constituirii facultăţii, ne va permite, în viitorul apropiat, să realizăm integral exigenţele prevăzute de Codul Inovării şi Ştiinţei al Republicii Moldova.

Conferenţiar universitar, doctor în istorie

Gheorghe NEAGU, decanul Facultăţii de Drept (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi)

Page 8: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

8

Page 9: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

9

Notă Prezenta bibliografie din colecţia Bibliographia Universitas se doreşte a fi un

util instrument de informare pentru cei care au nevoie să se documenteze asupra preocupărilor ştiinţifice ale universitarilor bălţeni de la Facultatea de Drept, ajunsă la mai bine de un deceniu de activitate.

Lucrarea are drept scop de a înregistra toate apariţiile editoriale, a reflecta, valorifica şi promova experienţele şi realizările din domeniul dreptului, şi ştiinţelor socioumanistice.

Prin publicarea acestei lucrări se urmăreşte oglindirea segmentului de activitate ştiinţifică al profesorilor catedrelor de la Facultatea de Drept.

Indicele bibliografic începe cu un studiu semnat de decanul Facultăţii de Drept dr conf. univ. Gheorghe Neagu: Activitatea ştiinţifico-didactică la Facultatea de Drept.

Primul capitol prezintă lucrările: Anale, materiale ale conferinţelor, anuare, care reflectă activitatea integrală a Facultăţii.

Informaţiile sînt structurate pe catedre, precedate de o sinteză în care şefii catedrelor trasează temele, obiectivele şi direcţiile de cercetare ştiinţifică: Drept Privat – Pînzari Veaceslav; Drept Public – Botnari Elena; Discipline Socioumanistice – Enciu Nicolae, urmate de fotografiile profesorilor catedrelor. În interior este respectată ordinea cronologică şi alfabetică a numelor de autori sau titlurilor de publicaţii.

Bibliografia inserează şi prezintă documente variate după conţinut: manuale, monografii, dicţionare, teze ale referatelor, teze de doctor, note de curs, ghiduri, articole în culegeri şi seriale, etc.

Lucrarea conţine informaţii şi despre activitatea de coordonare a muncii de cercetare ştiinţifică a studenţilor. În capitole aparte sînt prezentate comunicările lor la diverse întruniri ştiinţifice, tezele de master.

Capitolul Literatura aforistică este sarea gîndirii (L. Blaga) pune la dispoziţia cititorului cele mai semnificative cugetări şi reflecţii ale marilor gînditori despre lege, adevăr, dreptate.

Descrierile bibliografice ale documentelor, 1025 la număr, sînt efectuate în conformitate cu prevederile standardelor bibliografice în vigoare: 7.1-2003 Descrierea bibliografică a documentelor; 8256-82 Prescurtări de cuvinte şi expresii tipice româneşti.

Cercetarea bibliografică a fost realizată în baza consultării documentelor primare din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, documente secundare (în special Bibliografia Naţională a Moldovei), lucrări din bibliotecile personale ale profesorilor.

Efortul bibliotecarilor de elaborare a prezentei lucrări a fost susţinut de către profesorii Facultăţii de Drept pentru care fapt le aducem sincere mulţumiri.

Page 10: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

10

Anale, materiale ale conferinţelor, anuare

1995 1. Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. / Univ. de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi ; coord. M. Rumleanschi, V. Ţîţanu ; red. şt. V. Ţîţanu, Gh. Stog, E. Cerneva, M. Rumleanschi, E. Belinschi, V. I. Babii, V. Capcelea ; culeg. computer. şi red. teh. S. Botnariuc. – Bălţi, 1995. – 104 p.

1997 2. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Analele ştiinţifice ale

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. T. 18, Limbi moderne. ştiinţe socioumane / Univ. de Stat Alecu Russo ; coord. : Valeriu Capcelea ; red. Valeriu Capcelea, Mihai Rumleanschi. – Bălţi, 1997. – 66 p.

2001 3. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Analele ştiinţifice ale

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. T. 19, fasc. d. Drept, Economie / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; col. de red. : Gheorghe Neagu, Mihai Şleahtiţchi, Mihai Rumleanschi. – Bălţi, 2001. – 67 p.

2005 4. Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova, conf.

şt. (2005; Bălţi). Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materialele conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004 / col. red. Gheorghe Neagu, Valeriu Bujor, Veaceslav Pînzari, Alexandru Mariţ ; rec. Oleg Balan. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2005. – 200 p. – Antetit. : Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Drept.

5. Primii paşi în ştiinţă, conf. şt. int. a studdenţilor (2005 ; Bălţi). Primii paşi în ştiinţă : Materialele Conf. Şt. Int. a studenţilor consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „A. Russo” (5-7 oct. 2005) / col. de red. I. Gagim, A. Ştefîrţă, I. Putină, ... – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2005. – 109 p. – Antetit. : Univ. de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi.

2006 6. Profesorul Nicolae Iorga: Omagiu / Univ. de Stat „A. Russo” ; Coleg.

Democraţiei ; Centrul Naţ. Evaluare, Testare şi Politici Educaţionale ; coord. : Nicolae Filip, Teo-Teodor Marşalcovschi, I. Nasu ; coleg. de red. : T. Marşal-covschi, I. Nasu, N. Enciu, M. Şleahtiţchi, Z. Tărîţă (red.) ; trad. : M. Mocan, A. Snegureac. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2006. – 104 p.

2007 7. Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007 / col. de red. :

Gheorghe Neagu, Nicolae Enciu, Petru Loghin ; rec. Demir Dragnev ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 83 p.

Page 11: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

11

Catedra de Drept Privat Catedra de Drept Privat

reprezintă o subdiviziune a Facultăţii de Drept a Univer-sităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, care desfăşoară ac-tivitatea ştiinţifico-didactică în domeniul dreptului privat, în conformitate cu legislaţia în vigoare a RM.

În prezent, la Catedra de Drept Privat sînt angajate 11 cadre didactice titulare dintre care: 4 – deţin titlul de doctor în drept: Veaceslav Pînzari, Eduard Boişteanu, Nicolai Tovarniţchi şi Valentin Cazacu; 3 – îşi fac studiile de doctorat la diferite instituţii din republică şi peste hotare: Corneliu Vrabie, Sergiu Boca, Ion Dănoi; Tatiana Crugliţchi a absolvit doctoratul, urmând să susţină teza.

La procesul de formare profesională a studenţilor şi masteranzilor, sînt antrenaţi şi mulţi specialişti notorii de la centrele universitare din România, după cum urmează: P. Vasilescu, S. Deleanu, M. D. Bocşan, D. Popescu, I. Sabău-Pop, S. Golub, R. F. Hodoş, O. Sabău-Pop etc.

Titularii catedrei desfăşoară o activitate ştiinţifică intensă, publicînd o serie de manuale, monografii, note de curs, ghiduri, articole ştiinţifice, participînd cu comunicări la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Interesele ştiinţifice ale titularilor Catedrei de Drept Privat sunt axate în mod prioritar pe următoarele probleme: Instituţia căsătoriei în legislaţia Republicii Moldova; Contractul administrativ; Devoluţiunea legală a moştenirii; Aspecte teoretico-practice privind încetarea contractului individual de muncă; Statutul persoanei fizice în dreptul internaţional privat; Efectele nulităţii actelor juridice civile; Sancţiunile procedurale pentru nerespectarea condiţiilor referitoare la actele de procedură; Căile de atac în procesul civil etc.

Publicaţiile titularilor Catedrei au contribuit într-o mare măsură la acoperirea informaţională a disciplinelor prevăzute în planurile de studii pentru specialitatea Drept. Manualele, monografiile şi o parte însemnată a articolelor publicate au o deosebită valoare teoretică şi practică astfel, evidenţiem faptul că acestea au un caracter inedit, fiind primele în domeniile respective de cercetare (de ex. V. Pînzari. Căsătoria în legislaţia Republicii Moldova (monografie), Bălţi: Presa univ. bălţeană, 2002; Emese Florian; Veaceslav Pînzari. Căsătoria în legislaţia României şi a Republicii Moldova (monografie), Cluj-Napoca : Ed. Sfera Juridică, 2006; Eduard Boişteanu Procedura de concediere a lucrătorului (monografie), Bălţi : Presa univ. bălţeană, Încetarea contractului individual de muncă (monografie), Chişinău : Ed. Pontos, 2002; Nicolae Romandaş, Eduard Boişteanu, Dreptul muncii (manual), Chişinău : Tipografia „Reclama”, 2007 etc.). În lucrările nominalizate şi într-o serie de articole au fost argumentate anumite aspecte de

Page 12: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

12

ordin doctrinar şi mai multe propuneri de lege ferenda de care s-ar putea ţine cont la o eventuală modificare a legislaţiei în vigoare.

Conferenţiar universitar, doctor în drept Veaceslav PÎNZARI, Şef al Catedrei de Drept Privat

(Universitatea de Stat „Alecu Russo”)

De la stînga spre dreapta, Corneliu Vrabie, Vasile Daraban, Sergiu Boca, dr. Veaceslav Pînzari, Tatiana Crugliţchi, Ion Dănoi

Bibliografie

1999

8. Programa analitică la disciplina „Drept administrativ” pentru studenţii Facultăţii de Drept / aut.-alcăt. Victor Palanciuc ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1999. – 14 p. – Bibliogr. p. 14.

9. Programa analitică la disciplina „Drept notarial” pentru studenţii Facultăţii de Drept / aut.-alcăt. Victor Palanciuc ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1999. – 13 p. – Bibliogr. p. 13.

10. Programa analitică la disciplina „Ştiinţa administraţiei” pentru studenţii Facultăţii de Drept / aut.-alcăt. Victor Palanciuc ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1999. – 14 p. – Bibliogr. p. 14.

2000 11. Palanciuc, Victor. Termenele de acceptare a moştenirii // Legea şi viaţa. –

2000. – Nr 1. – P. 37-38.

12. Pînzari, Veaceslav. Dreptul familiei : Note de curs. – Ch. : Universitas, 2000. – 160 p.

Page 13: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

13

13. Pînzari, Veaceslav. Dreptul familiei : Note de curs : [pentru studenţii fac. de Drept şi specializările juridice] / Univ. de Stat „A. Russo”. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2000. – 180 p.

14. Programa analitică la disciplina „Drept civil (partea generală)” / aut-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2000. – 15 p. – Bibliogr. p. 15.

15. Programa analitică la disciplina „Drept civil (partea specială)” / aut-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2000. – 15 p. – Bibliogr. p. 15.

16. Programa analitică la disciplina „Drept economic” / aut-alcăt. Eduard Demciuc ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2000. – 7 p. – Bibliogr. p. 5-7.

17. Programa analitică la disciplina „Drept privat român” pentru studenţii fac. Drept / aut-alcăt. Victor Palanciuc ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept Catedra de Drept. – Bălţi, 2000. – 16 p. – Bibliogr. p. 16.

18. Programa analitică la disciplina „Dreptul familiei” / aut-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2000. – 10 p.

19. Programa analitică la disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” pentru spec. Drept / aut-alcăt. Oleg Bontea ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2000. – 10 p. – Bibliogr. p. 8-10.

20. Programa analitică pentru specialitatea Drept: Dreptul familiei / aut-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi : [S. n]. – 8 p. – Bibliogr. p. 8.

2001 21. Bontea, Oleg. Raporturile juridice cu element de extraneitate // Rev. Naţ. de

Dept. – 2001. – Nr 10. – P. 73-74.

22. Bontea, Oleg. Unele aspecte privind raportul de drept administrativ // Rev. Naţ. de Dept. – 2001. – Nr 7. – P. 53-56.

23. Pînzari, Veaceslav. Unele considerente pe marginea noului Cod al familiei // Poliţia şi societatea civilă / Acad. de Poliţie „Şt. cel Mare”, Catedra Drept Public, Com. Helsinki pentru Apărarea Drepturilor Omului în Moldova ; resp. de ed. C. Creangă ; red. M. Papuc. – Ch., 2001. – P. 129-132.

2002

24. Boişteanu, Eduard. Încetarea contractului individual de muncă. – Ch. : Pontos, 2002. – 148 p.

Page 14: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

14

25. Palanciuc, Victor. Activitatea notarială : Note de curs / Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept. – Bălţi : [S. n.], 2002. – 118 p.

26. Pînzari, Veaceslav. Căsătoria în legislaţia Republicii Moldova / Univ. de

Stat „A. Russo” din Bălţi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2002. – 148 p. 27. Pînzari, Veaceslav. Proprietatea comună devălmaşă // Materialele Simpozio-

nului naţional practico – ştiinţific „Rolul autorităţilor publice în garantarea dreptu-rilor şi libertăţilor constituţionale”, Chişinău, 17-18 dec. 1999 / Agenţia pentru Susţinerea învăţ. Juridic şi a Organelor de Drept ; coord. V. Zubco. – Ch., 2002. – P. 121-125.

28. Pînzari, Veaceslav. Rudenia sau incestul ca impediment la încheierea căsătoriei // Rev. Naţ. de Dept. – 2002. – Nr 8. – P. 65-67.

***

29. Матвеев, Вячеслав. Семейное право Республики Молдова : Учеб. для юрид. вузов и фак-тов / Вячеслав Матвеев, Нина Матвеева ; МНУМ. – К. : [S. n.], 2002. – 208 p.

30. Пынзарь, Вячеслав. Семейное право : [pentru uzul studenţilor] / Вячеслав Пынзарь, В. Шляхтицкий ; Univ. de criminologie. – Ch. : Centrul ed. al Univ. de Criminologie, 2002. – 193 p.

2003

31. Balan, Oleg. Drept internaţional umanitar / Oleg Balan, Vitalie Rusu, Valeriu Nour. – Ch. : Departamentul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003. – 312 p.

32. Boişteanu, Eduard. Condiţii generale referitoare la dispunerea confiscării speciale // Rev. Naţ. de Dept. – 2003. – Nr 6. – P. 53-55.

33. Boişteanu, Eduard. Expulzarea ca măsură de siguranţă // Avocatul popo-

rului. – 2003. – Nr 1. – P. 10-11. 34. Palanciuc, Victor. Reprezentarea succesorală // Legea şi viaţa. – 2003 – Nr 3

(141). – P. 46-50. 35. Pînzari, Veaceslav. Căsătoria în temeiul legislaţiei Republicii Moldova.

Spec. 12.00.03-Drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei, drept int. privat : Autoref. tz. de dr. în drept / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept. – Ch., 2003. – 22 p.

36. Pînzari, Veaceslav. Condiţiile de formă la încheierea căsătoriei // Rev. Naţ. de Dept. – 2003. – Nr 5. – P. 52-55.

37. Pînzari, Veaceslav. Consimţămîntul - condiţie de fond la încheierea căsăto-

riei // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr 6 (144). – P. 56-59.

Page 15: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

15

38. Romandaş, Nicolae. Dreptul colectiv al muncii / Nicolae Romandaş, Eduard Boişteanu // Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2003. – 102 p.

39. Romandaş, Nicolae. Dreptul colectiv şi individual al muncii / Nicolae

Romandaş, Eduard Boiştean. – Ch., 2003. – 288 p.

40. Vrabie, Corneliu. Aspecte evolutive ale protecţiei juridice a străinului – premisa apariţiei dreptului internaţional privat // Rev. Naţ. de Dept. – 2003. – Nr 7. – P. 55-58.

De la stînga spre dreapta, dr. Eduard Boişteanu, Ion Dănoi, dr. Veaceslav Pînzari, Sergiu Boca, Corneliu Vrabie, Vasile Daraban

41. Vrabie, Corneliu. Uzucapiunea – mod de dobîndire a dreptului de proprie-tate // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr 2 (140). – P. 62-66.

2004

42. Boişteanu, Eduard. Concedierea salariatului ca urmare a reducerii numărului sau a statelor de personal // Avocatul poporului. – 2004. – Nr 10/11. – P. 6-9.

43. Boişteanu, Eduard. Unele aspecte ce ţin de examinarea judiciară a cauzelor

civile referitoare la reintegrarea în funcţie a salariatului // Avocatul poporului. – 2004. – Nr 12. – P. 16-20.

44. Demciuc, Eduard. Aspecte privind contractul administrativ // Legea şi viaţa.

– 2004. – Nr 2. – P. 52-54. 45. Pînzari, Veaceslav. Impedimentele la căsătorie reglementate de către Codul

Familiei al Republicii Moldova // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 1. – P. 35-40.

Page 16: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

16

46. Pînzari, Veaceslav. Unele considerente cu privire la definirea actului juridic în Codul civil al Republicii Moldova // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia. – 2004. – Anul XLIX, nr 1/2. – P. 115-120.

47. Vrabie, Corneliu. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă cu element de extraneitate // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 3. – P. 33-38.

2005

48. Boca, Sergiu. Noţiunea şi utilitatea modalităţilor actului juridic civil // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 36-41.

49. Boişteanu, Eduard. Concedierea salariatului ca urmare a reducerii numărului sau a statelor de personal // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 64-71.

50. Boişteanu, Eduard. Dreptul muncii. Partea generală. – Ch. : Pontos, 2005. – 142 p.

51. Boişteanu, Eduard. Unele consideraţii privind protecţia datelor personale ale salariatului prin prisma codului muncii al Republicii Moldova // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 96-101.

52. Crugliţchi, Tatiana. Disensiuni privind conceptul actului de procedură civilă

// Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 35-42.

53. Crugliţchi, Tatiana. Drept procesual civil : Tematica seminarelor (pentru studenţii secţiei cu frecvenţă redusă) / Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 15 p.

54. Crugliţchi, Tatiana. Noţiunea şi importanţa actelor de procedură civilă // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 72-90.

55. Crugliţchi, Tatiana. Problema determinării principalelor sancţiuni procedu-rale // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 12. – P. 28-33.

56. Demciuc, Eduard. Împrumutul de stat – venit bugetar extraordinar şi principalele forme ale acestuia // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 102-111.

57. Palanciuc, Victor. Rezerva succesorială // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 29-35.

Page 17: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

17

58. Pînzari, Veaceslav. Capacitatea juridică a persoanelor fizice în raporturile juridice de muncă // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 91-95.

59. Pînzari, Veaceslav. Definirea actului juridic civil în legislaţia Republicii

Moldova : aspecte controversate // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 7-15.

60. Pînzari, Veaceslav. Încetarea căsătoriei conform Codului familiei al Repub-

licii Moldova // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 2. – P. 46-48.

61. Pînzari, Veaceslav. Unele considerente ce vizează reglementarea actului juridic în codul civil al Republicii Moldova // Rev. Naţ. de Dept. – 2005. – Nr 11. – P. 34-40.

62. Vrabie, Corneliu. Statul personal prin prisma reglementărilor de drept internaţional privat al Republicii Moldova // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 5. – P. 38-42. – Rez. în lb. franceză. – Bibliogr. în note, p. 4, p. 42 (19 tit.).

63. Vrabie, Corneliu. Unele aspecte privind statutul personal în dreptul inter-naţional privat // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 16-28.

***

64. Дарабан, Василий. Зарубежный опыт представительства в гражданском процессе : сравн. анализ // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Re-publica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 50-56.

2006

65. Boca, Sergiu. Unele reflecţii privind reglementarea actelor juridice încheiate sub condiţie în legislaţia civilă a Republicii Moldova // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 12-30.

66. Boişteanu, Eduard. Dreptul la muncă - un drept fundamental al cetăţenilor // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 91-94.

67. Crugliţchi, Tatiana. Sancţiunea – element structural al normei de procedură civilă // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 71-87.

Page 18: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

18

68. Curriculum la disciplina „Drept civil. Contracte” / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 14 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 14.

69. Curriculum la disciplina „Drept civil. Probleme actuale” (pentru audienţii cursurilor de masterat). Modulul: Probleme actuale de Drept civil şi de Drept internaţional privat / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 11 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 11.

70. Curriculum la disciplina „Drept civil. Succesiuni / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 12 p., verso f. alb – Bibliogr. p. 12.

71. Curriculum la disciplina „Drept comunitar material” / aut.-alcăt. Ion Dănoi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 9 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 6-9.

72. Curriculum la disciplina „Drept funciar” / aut.-alcăt. Ion Dănoi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 10 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 9-10.

73. Curriculum la disciplina „Drept privat comparat” (pentru audienţii cursurilor de masterat) / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari, M. D. Bocşan ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 15 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 13-15.

74. Curriculum la disciplina „Drept procesual civil”, Partea generală / aut.-alcăt. Tatiana Crugliţchi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 23 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 19-23.

75. Curriculum la disciplina „Drept procesual civil”, Partea specială / aut.-alcăt. Tatiana Crugliţchi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 21 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 19-21.

76. Curriculum la disciplina „Drept roman” / aut.-alcăt. Ion Dănoi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 11 p. – Bibliogr. p. 11.

77. Curriculum la disciplina „Dreptul familiei” / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 13 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 11-13.

78. Curriculum la disciplina „Dreptul familiei şi stare civilă” / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 14 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 12-14.

Page 19: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

19

79. Curriculum la disciplina „Drepturile reale” / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 11 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 11.

80. Curriculum la disciplina „Garantarea executării obligaţiilor” / aut.-alcăt. Sergiu Boca ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 6 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 6.

81. Curriculum la disciplina „Insolvabilitatea” / aut.-alcăt. Vasile Daraban ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 6 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 6.

82. Curriculum la disciplina „Introducere în dreptul civil” / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 16 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 15-16.

83. Curriculum la disciplina „Protecţia drepturilor consumatorului” / aut.-alcăt. Ion Dănoi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 9 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 8-9.

84. Curriculum la disciplina „Protecţia drepturilor consumatorului în Uniunea Europeană” / aut.-alcăt. Ion Dănoi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 5 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 5.

85. Curriculum la disciplina „Publicitate imobiliară” / aut.-alcăt. Ion Dănoi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 8 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 6-8.

86. Curriculum la disciplina „Răspunderea juridică civilă” / aut.-alcăt. Sergiu Boca ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 8 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 7-8.

87. Curriculum la disciplina „Regimuri matrimoniale” / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 10 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 8-10.

88. Florian, Emese. Căsătoria în legislaţia României şi a Republicii Moldova / Emese Florian, Veaceslav Pînzari. – Cluj-Napoca : Sfera Juridică, 2006. – 331 p.

89. Matveev, Veaceslav. Ce a lăsat ca moşenire secolul al XX-lea şi unele probleme ale secolului al XXI-lea // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 149-154.

90. Matveev, Veaceslav. Clasificarea căilor de atac în procesul civil // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 131-135.

Page 20: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

20

91. Pînzari, Veaceslav. Unele considerente cu privire la regimul contractual al bunurilor soţilor în legislaţia familială a Republicii Moldova // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia. – 2006. – Anul LI, nr 1. – P. 116-126.

92. Pînzari, Veaceslav. Unele reflecţii asupra codului familiei al Republicii Moldova // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 155-161.

93. Pînzari, Veaceslav. Unele reflecţii cu privire la drepturile succesoriale ale soţului supravieţuitor în reglementarea Codului civil al Republicii Moldova // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia. – 2006. – Anul LI, nr 2. – P. 156-165.

94. Pînzari, Veaceslav. Unele reflecţii cu privire la reglementarea regimului contractual al bunurilor soţilor în legislaţia familiei a Republicii Moldova // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 3. – P. 14-20.

95. Programa analitică la disciplina „Drept civil. Contracte” / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari, Eduard Demciuc ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 18 p. – Bibliogr. p. 17-18.

96. Programa analitică la disciplina „Drept civil. Probleme actuale” (pentru audienţii cursurilor de masterat) / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 12 p. – Bibliogr. p. 9-12.

97. Programa analitică la disciplina „Drept comercial” / aut.-alcăt. Corneliu Vrabie, Eduard Demciuc ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – 2006. – 20 p. – Bibliogr. p. 14-20.

98. Programa analitică la disciplina „Drept execuţional civil” / aut.-alcăt. Tatiana Crugliţchi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 11 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 11.

99. Programa analitică la disciplina „Drept funciar” / aut.-alcăt. Ion Dănoi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 15 p. – Bibliogr. p. 13-15.

100. Programa analitică la disciplina „Drept internaţional privat” / aut.-alcăt. Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 25 p. – Bibliogr. p. 16-25.

101. Programa analitică la disciplina „Drept privat comparat” (pentru audienţii cursurilor de masterat) / aut.-alcăt. Mircea Dan Bocşan, Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 8 p. – Bibliogr. p. 6-8

Page 21: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

21

102. Programa analitică la disciplina „Drept procesual civil” / aut.-alcăt. Tatiana Crugliţchi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 23 p. – Bibliogr. p. 23.

103. Programa analitică la disciplina „Drept roman” / aut.-alcăt. Ion Dănoi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 15 p. – Bibliogr. p. 14-15.

104. Programa analitică la disciplina „Dreptul comerţului internaţional” / aut.-alcăt. Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 26 p. – Bibliogr. p. 14-26.

105. Programa analitică la disciplina „Dreptul comerţului internaţional” pentru

cursul de master / aut.-alcăt. D. A. Popescu, Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 28 p. – Bibliogr. p. 17-28.

106. Programa analitică la disciplina „Dreptul concurenţei” / aut.-alcăt. Ion

Buzinschi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 13 p. – Bibliogr. p. 10-13.

107. Programa analitică la disciplina „Dreptul familiei” / aut.-alcăt. Veaceslav

Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 16 p. – Bibliogr. p. 10-16.

108. Programa analitică la disciplina „Dreptul internaţional privat” pentru cursul de master / aut.-alcăt. Dan Andrei Popescu, Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 28 p. – Bibliogr. p. 17-28.

109. Programa analitică la disciplina „Dreptul muncii” / aut.-alcăt. Eduard Boişteanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 16 p. – Bibliogr. p. 10-16.

110. Programa analitică la disciplina „Dreptul muncii” (pentru audienţii cursu-rilor de masterat) / aut.-alcăt. Eduard Boişteanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 18 p. – Bibliogr. p. 10-18.

111. Programa analitică la disciplina „Dreptul transporturilor” / aut.-alcăt. Ion Buzinschi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 21 p. – Bibliogr. p. 20-21.

112. Programa analitică la disciplina „Drepturile reale” / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 12 p. – Bibliogr. p. 10-12.

Page 22: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

22

113. Programa analitică la disciplina „Introducere în dreptul civil” / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 14 p. – Bibliogr. p. 12-14.

114. Programa analitică la disciplina „Succesiuni” / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari, Eduard Demciuc ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 14 p. – Bibliogr. p. 12-14.

115. Programa analitică la disciplina „Teoria generală a obligaţiilor” / aut.-alcăt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 14 p. – Bibliogr. p. 13-14.

116. Spatari, Mariana. Rolul statului în cadrul protecţiei juridice a dreptului de autor şi al altor drepturi conexe // An. şt. ale Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova : Şt. socioumanistice. – Ch., 2006. – P. 140-141.

117. Spatari, Mariana. Unele aspecte privind condiţiile de reprezentare în dreptul civil // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 232-237.

118. Vrabie, Corneliu. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice în lumina reglementărilor de drept internaţional privat al Republicii Moldova / rec. Veaceslav Pînzari // Rev. Naţ. de Dept. – 2006. – Nr 5. – P. 72-80 ; Nr 6. – P. 83-84.

119. Vrabie, Corneliu. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice şi conflictul de legi / rec. Veaceslav Pînzari // Rev. Naţ. de Dept. – 2006. – Nr 8. – P. 49-54.

120. Vrabie, Corneliu. Capacitatea persoanei fizice în dreptul internaţional privat // Rev. de drept internaţional privat şi drept privat comparat. – Cluj-Napoca, 2006. – P. 447-489.

121. Vrabie, Corneliu. Starea civilă şi conflictul de legi // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 5. – P. 53-58.

122. Vrabie, Corneliu. Statutul legii naţionale în legislaţia moldovenească şi cea românească în contextul reformării dreptului internaţional privat european // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 249-267.

*** 123. Аналитическая программа по дисциплине „Гражданское процес-

суальное право” / сост. В. Т. Матвеев ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Право, Каф. Частного Права. – Бэлць, 2006. – 20 p.

Page 23: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

23

2007 124. Crugliţchi, Tatiana. Regimul juridic al decăderii în procesul civil // Legea

şi viaţa. – 2007. – Nr 3 (183). – P. 22-25.

125. Curriculum la disciplina „Arbitrajul comercial” / aut.-alcăt. Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 10 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 8-10.

126. Curriculum la disciplina „Drept civil” pentru administraţia publică / aut.-alcăt. Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 12 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 12.

127. Curriculum la disciplina „Drept economic” / aut.-alcăt. Ghenadie Moldovanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 13 p. – Bibliogr. p. 11-13.

128. Curriculum la disciplina „Drept execuţional civil” / aut.-alcăt. Tatiana Crugliţchi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 11 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 11.

129. Curriculum la disciplina „Drept internaţional privat” / aut.-alcăt. Corneliu

Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 19 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 15-19.

130. Curriculum la disciplina „Drept notarial” (pentru secţia cu frecvenţă la zi)

/ aut.-alcăt. Eduard Boişteanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 5 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 4-5.

131. Curriculum la disciplina „Drept privat comparat” / aut.-alcăt. Corneliu

Vrabie, Sergiu Boca ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 7 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 7.

132. Curriculum la disciplina „Dreptul comercial” / aut.-alcăt. Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 11 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 9-11.

133. Curriculum la disciplina „Dreptul comerţului internaţional” / aut.-alcăt. Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 14 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 11-14.

134. Curriculum la disciplina „Dreptul concurenţei” / aut.-alcăt. Corneliu Vrabie, Ion Buzinschi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 8 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 7-8.

135. Curriculum la disciplina „Dreptul internaţional privat” pentru cursul de master / aut.-alcăt. Dan Andrei Popescu, Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A.

Page 24: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

24

Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 17, p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 12-17.

136. Curriculum la disciplina „Dreptul muncii” (pentru secţia cu frecvenţă la

zi) / aut.-alcăt. Eduard Boişteanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 15 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 12-15.

137. Curriculum la disciplina „Dreptul muncii” (pentru secţia cu frecvenţă

redusă) / aut.-alcăt. Eduard Boişteanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 14 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 10-14.

138. Curriculum la disciplina „Dreptul muncii şi protecţiei sociale” (pentru

secţia cu frecvenţă la zi) / aut.-alcăt. Eduard Boişteanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 13 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 10-13.

139. Curriculum la disciplina „Elemente de procedură civilă şi contenciosul administrativ” / aut.-alcăt. Tatiana Crugliţchi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 23 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 18-23.

140. Pînzari, Veaceslav. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie în legislaţia Republicii Moldova // Dialogi Juridici. – 2007. – Nr 1. – P. 205-212.

141. Pînzari, Veaceslav. Unele considerente cu privire la pregătirea profesio-nală a juriştilor // Rev. Naţ. de Dept. – 2007. – Nr 6. – P. 29-31.

142. Romandaş, Nicolae. Modul de perfectare a ordinului de angajare în muncă / Nicolae Romanadaş, Eduard Boişteanu // Dreptul muncii. – 2007. – Nr 1 (13). – P. 45-50.

143. Romandaş, Nicolae. Unele reflecţii privind statutul juridic al salariatului şi angajatorului / Nicolae Romandaş, Eduard Boişteanu // Dreptul muncii. – 2007. – Nr 6 (18). – P. 31-38.

144. Volcinschii, V. Aspecte de drept internaţional privat în materia declarării absenţei şi a morţii prezumate a persoanei fizice / V. Volcinschii, Corneliu Vrabie // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 1. – P. 10-14.

145. Vrabie, Corneliu. Autoapărarea drepturilor civile subiective prevăzută de Codul civil al Republicii Moldova prin prisma Convenţiei Europene pentru drepturile omului // Dialogi Juridici. – 2007. – Nr 1. – P. 213-221.

Page 25: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

25

Catedra de Drept Public

Catedra de Drept Public este cea mai tînără dintre cele trei ca-tedre ale Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. În statele cated-rei sînt 17 cadre didactico-ştiinţi-fice, dintre care un doctor habili-tat, profesor universitar, 7 doctori în ştiinţă, conferenţiari universi-tari, 7 lectori universitari, 3 asis-tenţi universitari, dintre care 6 sînt doctoranzi.

Catedra de Drept Public îşi are originea în Catedra de Drept şi Catedra Discipline Socioumane, constituite în anul 1997. Creşterea numărului titularilor Catedrei de Drept, care au susţinut tezele de doctorat şi au obţinut gradul ştiinţific de doctor în drept, acumularea experienţei manageriale şi mărirea considerabilă a numărului de studenţi, au creat premisele necesare pentru înfiinţarea Catedrei de Drept Public. Fiind obţinută aprobarea Senatului Universitar şi Avizul favorabil al Colegiului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, prin Hotărârea Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, din 20 aprilie 2005, a fost înfiinţată Catedra de Drept Public. În procesul didactico-ştiinţific sunt antrenaţi specialişti practicieni, care activează în organele de ocrotire a dreptului şi alături de titularii Catedrei, asigură procesul didactico-ştiinţific la circa 50 de discipline fundamentale de specialitate.

Temele şi direcţiile de cercetare ale titularilor Catedrei Drept Public sunt determinate în mare parte de obiectul investigaţiilor ştiinţifice realizate la nivelul de doctorat şi postdoctorat: Mohorea Efim, doctor habilitat, profesor universitar – Dreptul ca sistem şi

sistemul dreptului; Bujor Valeriu, doctor, profesor universitar interimar - Violenţa în Republica

Moldova. Aspecte juridico-penale şi criminologice; Capcelea Valeriu, doctor, conferenţiar universitar – Norme sociale ca factor de

stabilizare a societăţii în tranziţie; Neagu Gheorghe, doctor, conferenţiar universitar – Aspectele sociale ale

procesului de legiferare; Rusu Vitalie, doctor, conferenţiar universitar – Procedura penală în privinţa

minorilor. Reglementarea juridică a conflictelor armate; Botnari Elena, doctor, conferenţiar universitar – Principiile dreptului: intern,

internaţional, comunitar; Pop Octavian, doctor, conferenţiar universitar – Modalităţi de manifestare a

crimei organizate; Buzinschi Ion, doctorand, lector universitar - Reglementarea juridică a securităţii

informaţionale în Republica Moldova: studiu comparat;

Page 26: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

26

Culic Elena, lector universitar – Reglementarea juridică internaţională a metodelor şi mijloacelor de luptă interzise;

Ciocan Mihaela, lector universitar - Deliberarea parlamentară – funcţie de bază a Parlamentului: teorie şi practica contemporană;

Craievscaia Cristina, doctorandă, lector universitar - Problema accesului la mare a statelor anclave în dreptul internaţional;

Grigoraş Ruslan, lector universitar - Formele participaţiei; Gavajuc Stela, doctorandă, lector universitar – Judecata în prima instanţă în

procesul penal a Republici Moldova; Ţarălungă Victoria, lector universitar – Particularităţile protecţiei drepturilor

copilului în dreptul internaţional; Faigher Anatolie, doctorand, asistent universitar - Riscul întemeiat; Rusu Vladimir, doctorand, asistent universitar – Particularităţile evoluţiei şi

dezvoltării administraţiei publice centrale în Republica Moldova; Negură Ina, doctorandă, asistent universitar - Locul şi rolul dreptului protecţiei

sociale în sistemul de drept al Republicii Moldova. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale titularilor Catedrei Drept Public s-au

fructificat în importante lucrări ştiinţifice: 15 manuale, 30 monografii, 10 note de curs, numeroase articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, precum Legea şi Viaţa, Revista Naţională de Drept, Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică, etc.

Colaborare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică internaţională. Catedra Drept Public a Universităţii de Stat „Alecu Russo” dezvoltă parteneriatul cu Catedra de Drept Public a Facultăţii de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România, începînd cu anul 2005. Astfel, a fost posibilă angajarea titularilor Catedrei de Drept Public a Facultăţii de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” în vederea promovării cursurilor de masterat la specializarea Drept public. De asemenea, Catedra Drept Public a stabilit şi dezvoltă relaţii de parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, România. Astfel, o delegaţie de cadre didactice şi studenţi a participat la ediţia a III-a a sesiuii de comunicări ştiinţifice „Primăvara studenţească”, Tîrgu-Mureş, România. În decembrie, 2007, echipa Facultăţii de Drept „AVELEX” a participat la Concursul de Pledoarii din domeniul Drepturilor Omuluiu, „Fiat Justitia”, ediţia a V-a, Târgu-Mureş, România, obţinînd locul III, Premiul Special.

Catedra Drept Public a Universităţii de Stat „Alecu Russo” a stabilit relaţii de colaborare cu Facultatea de Drept, Catedra de Drept procesual penal, Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova, Rusia, începînd cu anul 2005. Colaborarea este marcată prin participarea titularilor Catedrei la Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul «Уголовно-процессуальное право: понятие, содержание, источники», dedicată centenarului de la naşterea prof. Д. С. Карев, martie, 2006; de asemenea, la cea dea 2-a conferinţă ştiinţifică de sociologie din Rusia cu genericul „Сорокинские чтения-2005. Будущее России: стратегии развития” din 14-15 decembrie 2005, în colaborare cu Facultatea de Sociologie a Universitatăţii de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova; la Congresul de Sociologie din Rusia cu tema “Глобализация и социальные изменения в современной России” din octombrie 2006.

Page 27: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

27

Printre partenerii Catedrei de Drept Public se numără Facultatea de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, România, în cadrul căreia îşi fac studiile de doctorat colaboratori ai Catedrei. Semnificativă este participarea echipei Catedrei în cadrul Proiectului internaţional Patrulaterul Facultăţilor de Drept, Iaşi, noiembrie, 2007, Concursul de Procese simulate, obţinînd locul III, cu menţiune, Concursul ştiinţific de Drept Penal – locul III, precum şi participarea titularilor Catedrei la Sesiunea de comunicări ştiinţifice axată pe „Drepturile şi libertăţile fundamentale în legislaţiile naţionale şi în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”, „Reglementări de drept comunitar şi drept naţional”, comunicări, care au fost publicate în „Dialogi juridici”, revista Patrulaterului Facultăţilor de Drept: Iaşi – Chişinău – Bălţi – Cahul.

Conferinţe ştiinţifice organizate cu concursul Catedrei Drept Public. Catedra Drept Public a participat la organizarea Conferinţei ştiinţifice dedicată Zilei Juristului din 19 noiembrie 2004 cu genericul Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova. Comunicările ştiinţifice ale titularilor au fost publicate în Materialele Conferinţei. De asemenea, membrii catedrei şi-au adus aportul la organizarea Simpozionului Internaţional cu genericul Democraţie şi drepturile omului, 8 decembrie 2005, în colaborare cu Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din R. Moldova, Centrul Naţional de Evaluare, Testare şi Politici Educaţionale, Colegiul Democraţiei, cu susţinerea financiară acordată de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din R. Moldova. Titularii Catedrei au prezentat comunicări ştiinţifice care, ulterior, au fost publicate în Materialele Simpozionului Internaţional, volum consacrat aniversării de 60 de ani de la fondarea ONU şi 58 ani de la adoptatrea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Bălţi, 2006. În colaborare cu Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, delegaţia regională de la Kiev, studenţii Facultăţii de Drept au prezentat comunicări ştiinţifice, coordonate de titularii Catedrei care, ulterior, au fost publicate în Lucrările Mesei Rotunde, Bălţi, 2006. Catedra Drept Public a participat la organizarea Lucrărilor Mesei Rotunde cu genericul Probleme actuale ale dreptului internaţional umanitar, 9-10 decembrie 2005. Catedra Drept Public şi-a adus contribuţia la organizarea Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est, 21 octombrie 2006, în colaborare cu Asociaţia „Henri Capitant” a prietenilor culturii juridice franceze. Materialele Conferinţei includ comunicările ştiinţifice ale titularilor Catedrei.

Conferenţiar universitar, doctor în drept

Elena BOTNARI, Şef al Catedrei de Drept Public (Universitatea de Stat „Alecu Russo”)

Page 28: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

28

De la stînga spre dreapta, Anatolie Faigher, Mihaela Ciocan, dr. Valeriu Capcelea, Stela Gavajuc, dr. Gheorghe Neagu, decan, Ruslan Ggrigoraş, Elena Culic, Ion Ciobanu, dr. Elena Botnari, dr. Vitalie Rusu, prodecan, Ina Negură, Cristina Craevscaia

Bibliografie

1995

146. Capcelea, Valeriu. Tradiţiile naţionale - mecanism de stabilizare a relaţiilor sociale în epocile de tranziţie // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 94-95.

147. Mohorea, Efim. Despre caracterul sistematic şi funcţiile euristice ale

negaţiei // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 84.

148. Neagu, Gheorghe. Unele consideraţii privind formarea conştiinţei ecolo-

gice a tineretului studios // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 103.

1996

149. Mohorea, Efim. Elemente de logică în învăţămîntul primar // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 69-70.

150. Mohorea, Efim. Repere şi orientări valorice ale perioadei de tranziţie //

Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 38-43.

151. Pop, Oсtavian. Gânduri : roman. – Timişoara : Ed. Eurobit, 1996. – 134 p.

Page 29: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

29

1997 152. Capcelea, Valeriu. Succesiunea în dezvoltarea vieţii spirituale la A. Russo //

An. şt. ale Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 1997. – T. XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe socioumane. – P. 34-36.

153. Capcelea, Valeriu. Tradiţiile naţionale - mecanism de translare a culturii

tehnice // Cultura tehnică - component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 24.

154. Mohorea, Efim. Aspecte metodologice ale problemei unităţii conservării şi

schimbării // An. şt. ale Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 1997. – T. XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe socioumane. – P. 30-33.

155. Neagu, Gheorghe. Cultura ecologică a studenţilor: realizări şi probleme //

An. şt. ale Univ. „A. Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 1997. – T. XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe socioumane. – P. 51-53.

156. Pop, Octavian. Frânturi de destine. – Timişoara : Ed. Ando Tours, 1997. –

52 p.

157. Programa analitică pentru specialitatea Drept „Istoria statului şi dreptului” / aut.-alcăt. Gheorghe Neagu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1997. – 25 p.

158. Programa analitică pentru specialitatea Drept „Teoria generală a dreptului” : / aut.-alcăt. Elena Botnari ; Univ.de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Economie şi Drept an. 1. – Bălţi, 1997. – 10 p.

159. Programa analitică pentru specialităţile juridice „Logica juridică” / aut.-alcăt. Efim Mohorea ; Univ.de Stat „A. Russo” Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1997. – 10 p.

1998 160. Capcelea, Valeriu. Filozofie : Introd. în ist. filozofiei şi în st. principalelor

domenii ale filozofiei. – Ch. : ARC, 1998. – 393 p.

161. Capcelea, Valeriu. Romanismul ca mod spiritual de a fi : [Interviu cu Valeriu Capcelea, profesor universitar] / consemnare Ludmila Gorbul // Cugetul. – 1998. – 1 dec.

162. Capcelea, Valeriu. Tradiţiile naţionale - mecanism de asigurare a

continuităţii în dezvoltare în epocile de tranziţie // Statul, Societate, Omul: realizări şi probleme ale tranziţiei : Materialele conf. şt., 9 dec. 1998. – Ch., 1998. – P. 199-200.

163. Capcelea, Valeriu. Tradiţiile naţionale: Continuitate în dezvoltarea genera-ţiilor. – Ch. : Evrica, 1998. – 139 p.

Page 30: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

30

164. Mohorea, Efim. Omul contemporan între libertate şi violenţă // Democraţie şi drepturile omului. – Bălţi, 1998. – P. 30-35.

165. Mohorea, Efim. Omul între libertate şi nonlibertate / Efim Mohorea,

Gheorghe Neagu // Statul, Societate, Omul: realizări şi probleme ale tranziţiei: Materialele conf. şt., Chişinău 9 dec. 1998. – Ch., 1998. – P. 223-227.

166. Pop, Octavian. Amintiri de viaţă. – Timişoara : Ed. Ando Tours, 1998. –

145 p.

167. Pop, Octavian. Întâlniri fierbinţi. – Timişoara : Ando Tours, 1998. – 69 p.

168. Pop, Oсtavian. Prin ţara sfântă. – Ed. a 2-a. – Timişoara : Ed. Ando Tours, 1998. – 90 p.

169. Pop, Oktavijan. Romanse zaboravljene na klaviru : (pesme) / prepev sa rumunskog Vasile Barbu. – Timişoara : Ed. Ando Tours, 1998. – 36 p.

170. Programa analitică „Sociologia juridică” pentru specialitatea Drept / aut.-alcăt. Gheorghe Neagu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1998. – 10 p.

171. Programa analitică pentru specialitatea Pedagogie socială Sociologie (generală) / aut.-alcăt. Gheorghe Neagu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1998. – 11 p.

*** 172. Мохоря, Ефим. Введение в логику : учеб. пособие для студентов юрид.

и экон. спец. вузов / отв. ред. В. И. Кабак. – Бэлць : Ассоц. Камору, 1998. – 137 p.

1999

173. Botnari, Elena. Teoria generală a dreptului : (prelegeri) 34 ore. – [S. l. : S. n]. – 38 p. – (Xeroc.). – Bibliogr. p. 14-18.

174. Pop, Oсtavian. Gânditori creştini despre rolul femeii în mântuirea lumii. – Bucureşti : Ed. Tradiţie, 1999. – 63 p.

175. Pop, Octavian. O viaţă singur. – Timişoara : Ed. Ando Tours, 1999. – 59 p.

176. Pop, Octavian. Omeneştile suferinţe : poem / trad. în lb. engleză de Ana Zlibuţ. – Ed. bilingvă. – Timişoara : Ed. Ando Tours, 1999. – 60 p.

177. Pop, Oсtavian. Sfântul Ioan Casian despre stăpânirea pornirilor păcătoase din om. – Bucureşti : Ed. Tradiţie, 1999. – 128 p.

178. Pop, Oсtavian. Teologia simţurilor duhovniceşti. – Timişoara : Ed. Ando Tours, 1999. – 94 p.

Page 31: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

31

179. Programa analitică „Dreptul muncii” pentru specialitatea Drept / aut.-alcăt. Elena Botnari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1999. – 20 p. – Bibliogr. p. 17-20.

180. Programa analitică la disciplina „Drept penitenciar” / aut.-alcăt. Vitalie Colodrovschi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1999. – 10 p.

181. Teza anuală : îndrumări metodice pentru studenţii Fac. Drept, spec. Drept / aut.-alcăt. Elena Botnari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1999. – 23 p. – Bibliogr. p. 14-18.

182. Teza de licenţă : Indicaţii metodice pentru studenţii Fac. de Drept, specia-litatea Drept / aut.-alcăt. Elena Botnari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1999. – 22 p. – Bibliogr. p. 14-18.

2000 183. Neagu, Gheorghe. Eficacitatea activităţii organelor administraţiei publice

locale / Univ. de Stat „Alecu Russo, Fac. de Drept ; Proiectul „Problemele comune la soluţionăm în comun” sprijinit de Know How Fund, Marea Britanie. – Bălţi, 2000. – 11 p.

184. Mohorea, Efim. Introducere în logică : Man. pentru fac. şi spec. juridice. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2000. – 282 p.

185. Neagu, Gheorghe. The phenomenon of drug dependanse in the Republic of Moldova // The Collage. – 2000. – Nr 11. – P. 26-28.

186. Pop, Octavian. Concursul între stările de atenuare şi de agravare a pedepselor. – Timişoara : Ed. Mirton, 2000. – 67 p.

187. Pop, Oсtavian. Misiunea bisericii în penitenciar. – Bucureşti : Ed. Tradiţie, 2000. – 215 p.

188. Pop, Octavian. Orizont cu îngeri : versuri. – Bucureşti : Ed. Eminescu, 2000. – 127 p.

189. Pop, Octavian. Rolul şi locul individualizării sancţiunilor în cadrul politicii penale // Rev. Naţ. de Dept. – 2000. – Nr 3. – P. 24-25.

190. Pop, Octavian. Scurt istoric al noţiunii de individualizare a pedepsei // Rev. Naţ. de Dept. – 2000. – Nr 11. – P. 53-54.

Page 32: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

32

De la stînga spre dreapta, Ion Buzinschi, dr. Gheorghe Neagu, decan, Cristina Craevscaia, dr. Octavian Pop, dr. Elena Botnari, Anatolie Faigher, Ina Negură, Victoria Ţarălungă, Ruslan Grigoraş, Elena Culic

191. Pop, Oсtavian. Slujind lui Dumnezeu. Slujind oamenilor. – Găeşti : Centru de Reeducare, 2000. – 119 p.

192. Programa analitică „Drept fiscal” / aut.-alcăt. Vitalie Colodrovschi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2000. – 10 p.

193. Programa analitică la disciplina „Drept internaţional umanitar” pentru specialitatea Drept / aut.-alcăt. Vitalie Rusu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2000. – 14 p. – Bibliogr. p. 11-14.

2001 194. Botnari, Elena. Responsabilitatea statului faţă de persoană : unele aspecte

teoretice ale problemei // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 6-10.

195. Cabac, Valeriu. Testarea asistată de calculator şi formalizarea materiei de studiu / Valeriu Cabac, Efim Mohorea, Nona Deinego // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 153-158.

196. Capcelea, Valeriu. Filozofie : man. pentru şc. superioară. – Ed. a 2-a rev. şi adăugită. – Ch. : ARC, 2001. – 409 p.

197. Ghidul cetăţeanului din judeţul Bălţi / coord. Gheorghe Neagu. – Bălţi, 2001 – 102 p.

Page 33: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

33

198. Laşcu, Mihail. Aspecte de teorie şi practică judiciară în materia infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte / Mihail Laşcu, Octavian Pop ; Univ. de Criminologie. – Ch. : Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2001. – 92 p.

199. Mohorea, Efim. Logica juridică : Man. pentru fac. şi spec. juridice. – Ch. : Univ. de Criminologie, 2001. – 282 p.

200. Neagu, Gheorghe. Eficacitatea activităţii organelor administraţiei publice locale // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 48-52.

201. Pop, Octavian. Aplicarea legii penale române în afara teritoriului naţional. – Bucureşti : Ed. Scaiul, 2001. – 79 p.

202. Pop, Octavian. Cauzele care atenuează şi agravează pedeapsa. – Bucureşti : Ed. Scaiul, 2001. – 159 p.

203. Pop, Octavian. Cauzele care atenuează şi agravează pedeapsa. Spec. 12.00.08 Drept penal şi criminologie ; Drept penitenciar : tz. de dr. în şt. juridice / conducător şt. A. Boroi ; cons. şt. V. Bujor ; Acad. de poliţie „Ştefan cel Mare”. – Ch. : [S. n.], 2001. – 143 p.

204. Pop, Octavian. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate. – Bucureşti : Ed. Scaiul, 2001. – 55 p.

205. Pop, Octavian. Prescripţia răspunderii penale. – Bucureşti : Ed. Scaiul, 2001. – 59 p.

206. Pop, Octavian. Vinovăţia ca trăsătură esenţială a infracţiunii. – Bucureşti : Ed. Scaiul, 2001. – 83 p.

207. Programa analitică „Drept procesual penal” / aut.-alcăt. Vitalie Rusu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2001. – 12 p.

208. Programa analitică la disciplina „Drept locativ” / aut.-alcăt. Vitalie Rusu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Catedra de Drept. – Bălţi, 2001. – 12 p.

209. Programa analitică la disciplina „Drept procesual penal” / aut.-alcăt. Vitalie Rusu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Catedra de Drept. – Bălţi, 2001. – 12 p.

210. Programa analitică la disciplina „Istoria statului şi dreptului” pentru studenţii secţiei fără frecvenţă / aut.-alcăt. Gheorghe Neagu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Sociojuridice şi Umanistice. – Bălţi, 2001. – 20 p.

Page 34: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

34

211. Programa analitică la disciplina „Istoria universală a statului şi dreptului” / aut.-alcăt. Gh. Neagu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Sociojuridice şi Umanistice. – Bălţi, 2001 – 18 p.

212. Programa analitică „Practica de licenţă” / aut.-alcăt. Elena Botnari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi : [S. n.], 2001. – 14 p.

213. Rusu, Vitalie. Particularităţi de procedură penală în privinţa minorilor / Univ. de Stat „A. Russo”. – Ch. : Pontos, 2001. – 221 p.

214. Rusu, Vitalie. Particularităţile obiectului probaţiunii pe cazurile minorilor // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d. Drept Economie. – P. 24-28.

2002 215. Botnari, Elena. „Legile” lui Platon - monument de cultură juridică: princi-

piile legislaţiei // Rev. Naţ. de Dept. – 2002. – Nr 7. – P. 47-49.

216. Botnari, Elena. Libertatea persoanei la confluenţa dinamicii şi staticii dreptului // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanistice. – Ch., 2002. – Vol. I. – P. 79-81.

217. Botnari, Elena. Principii de drept al familiei : căsătoria, egalitatea genurilor,

educaţia copiilor în lumina „legilor” lui Platon // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanistice. – Ch., 2002. – Vol. I. – P. 82-85.

218. Botnari, Elena. Proiectul codului penal de Platon : principiile răspunderii,

infracţiuni şi pedepse // Rev. Naţ. de Dept. – 2002. – Nr 8. – P. 27-32.

219. Bujor, Valeriu. Cauzalitatea în criminologie / Valeriu Bujor, Octavian Pop. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 42 p.

220. Bujor, Valeriu. Criminalitatea economico-financiară : domeniu de cercetare a criminologiei moderne / Valeriu Bujor, Octavian Pop. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 55 p.

221. Bujor, Valeriu. Criminalitatea în domeniul fiscal / Valeriu Bujor, Octavian Pop. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 90 p.

222. Bujor, Valeriu. Utilizarea circuitelor bancare în activităţi de spălare a banilor / Valeriu Bujor, Octavian Pop. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 102 p.

223. Capcelea, Valeriu. Etica şi deontologia juridică : [man. pentru studenţi]. – Ch. : Museum, 2002. – 228 p.

Page 35: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

35

224. Capcelea, Valeriu. Filozofie : man. pentru inst. de învăţ. superior. – Ed. a 3-a, rev. şi adăugită. – Ch. : ARC, 2002. – 444 p.

225. Capcelea, Valeriu. Tradiţiile naţionale - expresie a memoriei sociale şi taină a fiinţării noastre ca neam // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 177-186.

226. Colodrovschi, Vitalie. Drept fiscal (partea generală) : Note de curs / Univ. de Stat „A. Russo”. – Bălţi, 2002. – 112 p.

227. Colodrovschi, Vitalie. Dreptul la grevă // Materialele Simpozionului naţional practico - ştiinţific „Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale”, Chişinău, 17-18 dec. 1999 / Agenţia pentru Susţinerea învăţ. Juridic şi a Organelor de Drept ; coord. V. Zubco. – Ch., 2002. – P. 33-38.

228. Mariţ, Alexandru. Dreptul la viaţă // Materialele Simpozionului naţional practico - ştiinţific „Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertă-ţilor constituţionale”, Chişinău, 17-18 dec. 1999 / Agenţia pentru Susţinerea învăţ. Juridic şi a Organelor de Drept ; coord. V. Zubco. – Ch., 2002. – P. 39-51.

229. Mariţ, Alexandru. Drept penal. Partea generală. Vol. 1 : Legea penală. Teoria infracţiunii. Participaţia penală. – Ch. : [S. n.], 2002. – 354 p.

230. Mariţ, Alexandru. Pedepsele penale aplicabile persoanelor juridice : perspective, realităţi şi unele aspecte ale pedepsei penale // Pedeapsa ca formă a răspunderii juridice şi rolul ei în societatea de tranziţie : Conf. şt.-practică int., 14-15 febr. 2002. – Ch., 2002. – P. 193-205.

231. Mohorea, Efim. Natura libertăţii umane şi condiţiile ei în posttotalitarism // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 187-206.

232. Neagu, Gheorghe. Libertatea în posttotalitarism : opinii studenţeşti // Ana-tomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 245-251.

233. Pop, Octavian. Alcoolismul ca fenomen social. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 45 p.

234. Pop, Octavian. Apariţia şi evoluţia terorismului. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 55 p.

235. Pop, Octavian. Atentatul contra unei colectivităţi. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 91 p.

236. Pop, Octavian. Cercetarea infracţiunii de evadare / Octavian Pop, V. Troenco ; Univ. de Criminologie. – Ch. : Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2002. – 56 p.

Page 36: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

36

237. Pop, Octavian. Concursul de infracţiuni. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 99 p.

238. Pop, Octavian. Drogurile un flagel al lumii contemporane. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 74, I-LI p.

239. Pop, Octavian. Evoluţie şi creştinism. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 147 p.

240. Pop, Octavian. Infracţiunea de concurenţă neloială. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 82 p.

241. Pop, Octavian. Infracţiunea de omor. – Timişoara : Mirton, 2002. – 89 p.

242. Pop, Octavian. Infracţiunea delapidării. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 81 p.

243. Pop, Octavian. Infracţiuni specifice navigaţiei civile maritime şi fluviale. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 80 p.

244. Pop, Octavian. Instituţia liberării condiţionate în dreptul penal / Octavian Pop, Mihai Laşcu. – Ch. : Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2002. – 75 p.

245. Pop, Octavian. Instituţia reabilitării. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 88 p.

246. Pop, Octavian. Modalităţi de executare a pedepsei cu închisoarea în stare de libertate. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 127 p.

247. Pop, Octavian. Pedeapsa şi rolul ei în perioada de tranziţie // Pedeapsa ca formă a răspunderii juridice şi rolul ei în societatea de tranziţie : Conf. şt.-practică int., 14-15 febr. 2002. – Ch., 2002. – P. 103-106.

248. Pop, Octavian. Reglementarea infracţiunii de terorism în legislaţia principalelor state din lume. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 110, I-LI p.

249. Pop, Octavian. Tentativa ca formă a infracţiunii. – Timişoara : Ed. Mirton, 2002. – 82, I-VIII p.

250. Rusu, Vitalie. Ascultarea martorului minor // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanistice. – Ch., 2002. – Vol. I. – P. 335-338.

251. Rusu, Vitalie. Particularităţile actului de confruntare în cauze penale cu minori // Rev. Naţ. de Dept. – 2002. – Nr 9. – P. 51-52.

252. Rusu, Vitalie. Punerea în vedere a învinuirii şi interogarea învinuitului minor // An. şt ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanistice. – Ch., 2002. –.Vol. I. – P. 330-335.

Page 37: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

37

253. Rusu, Vitalie. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului / Vitalie Rusu, Oleg Balan // Rev. Naţ. de Dept. – 2002. – Nr 8. – P. 71-72.

*** 254. Русу, Виталий. Особенности уголовного производства по делам

несовершеннолетних: [pentru uzul studenţilor] / БГУ им. А. Руссо. – Ch. : Pontos, 2002. – 205 p.

255. Русу, Виталий. Юридический анализ и расследование контрабанды / Бельц. Гос. Ун-т им. А. Руссо. – Ch. : Pontos, 2002. – 192 p.

2003

256. Balan, Oleg. Drept internaţional umanitar / Oleg Balan, Vitalie Rusu, Valeriu Nour. – Ch. : Departamentul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003. – 312 p.

257. Botnari, Elena. Principiile de determinare a politicii legislative // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr 6 (144). – P. 48-50.

258. Bujor, Valeriu. Aplicaţii criminologice privind crima organizată : St. monogr. / Valeriu Bujor, Octavian Pop. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 88 p.

259. Bujor, Valeriu. Aspecte criminologice privind infracţiunile săvîrşite : St. monogr. / Valeriu Bujor, Octavian Pop. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 82 p.

260. Capcelea, Valeriu. Etica : man. pentru inst. de învăţ. superior. – Ch. : ARC, 2003. – 240 p.

261. Ciocan, Mihaela. Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi // Didactica Pro. – 2003. – Nr 3 (19). – P. 3-6.

262. Golubenco, Gheorghe. Asistenţa tehnico-criminalistă a descoperirii şi cer-cetării infracţiunilor: esenţa şi specificul sarcinilor tehnologice situative / Gheorghe Golubenco, Vitalie Colodrovschi // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr 5 (143). – P. 29-35.

263. Golubenco, Gheorghe. Incursiuni în istoria apariţiei şi consolidării cunoştinţelor criminalistice pe plan mondial şi naţional / Gheorge Golubenco, Vitalie Colodrovschi // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr 6 (144). – P. 43-47.

264. Mariţ, Alexandru. Aspecte conceptuale şi legale ale vinovăţiei penale în epoca antică // Rev. Naţ. de Dept. – 2003. – Nr 4. – P. 56-59.

265. Mariţ, Alexandru. Definiţia intenţiei // Rev. Naţ. de Dept. – 2003. – Nr 1. – P. 63-67.

266. Mariţ, Alexandru. Vinovăţia penală în dreptul feudal // Rev. Naţ. de Dept. – 2003. – Nr 7. – P. 61-68.

Page 38: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

38

267. Mohorea, E. Întroducere în logică : Man. pentru fac. şi spec. juridice / red. resp. Valeriu Cabac ; Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2003. – 281 p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 278-281 (67 tit.).

268. Mohorea, Efim. Introducere în logică : Man. pentru fac. umanistice. – Ch. : ARC, 2003. – 289 p. – Bibliogr. p. 286-289.

269. Pop, Octavian. Abordări teoretice ale fenomenologiei criminalităţii // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr 3 (141). – P. 32-33.

270. Pop, Octavian. Aspecte criminologice privind terorismul intern şi internaţional : St. monogr. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 82 p.

271. Pop, Octavian. Aspecte de natură penală şi criminologică privind delincvenţa juvenală : St. monogr. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 104 p.

272. Pop, Octavian. Aspecte juridice de teorie şi practică judiciară privind in-fracţiunea de bancrută frauduloasă : St. monogr. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 49 p.

273. Pop, Octavian. Aspecte teoretice şi practice ale activităţii de probaţiune : St. monogr. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 100 p.

274. Pop, Octavian. Condiţiile de existenţă a coautoratului. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 38 p.

275. Pop, Octavian. Definirea noţiunii de delicvenţă juvenilă. Situaţii statice privind starea infracţională în rîndul minorilor: curba actelor antisociale în funcţie de vîrstă // Rev. Naţ. de Dept. – 2003. – Nr 6. – P. 55-57.

276. Pop, Octavian. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii : St. monogr. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 72 p.

277. Pop, Octavian. Evaziunea fiscală. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 84 p.

278. Pop, Octavian. Falsul material în înscrisuri oficiale şi falsul intelectual : st. monogr. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 70 p.

279. Pop, Octavian. Infracţiuni de sustragere de la îndeplinirea serviciului militar legal datorat : St. monogr. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 52 p.

280. Pop, Octavian. Infracţiuni la regimul silvic : St. monogr. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 99 p.

281. Pop, Octavian. Misiunea socială a Bisericii / pref. de Ioan Floca ; cuv. înainte de George Antoniu ; ed. îngrijită de Vera Maria Neagu. – Bucureşti : Ed. Tradiţie, 2003. – 335 p.

Page 39: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

39

282. Pop, Octavian. Omorul. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 127 p.

283. Pop, Octavian. Opinii doctrinare şi practică judiciară privind infracţiunea de înşelăciune. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 75 p.

284. Pop, Octavian. Orientarea eclectică // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr 5 (143). – P. 28-29.

285. Pop, Octavian. Orientări psihologice în explicarea comportamentului criminal // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr 6 (144). – P. 32-34.

286. Pop, Octavian. Praeterintenţia ca formă a vinovăţiei penale. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 54 p.

287. Pop, Octavian. Răspunderea penală a minorilor // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr 2 (140). – P. 14-20.

288. Pop, Octavian. Recidiva postexecutorie : St. monogr. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 99 p.

289. Pop, Octavian. Soluţii ce pot fi pronunţate în cazul urmăririi penale : St. monogr. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 74 p.

290. Pop, Octavian. Studiu comparativ asupra evoluţiei minorului în familie: destructurată şi legal structurată // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2003. – Nr 1/2. – P. 64-68.

291. Pop, Octavian. Şcoala clasică de drept penal şi criminologie // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr 4 (142). – P. 31-36.

292. Pop, Octavian. Violenţa în perioada de tranziţie. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 79 p.

293. Pop, Octavian. Violenţa în perioada de tranziţie : St. monogr. – Timişoara : Ed. Mirton, 2003. – 76 p.

294. Rusu, Vitalie. Particularităţi de procedură penală în privinţa infractorilor minori. Spec. 12.00.09-Proces penal, criminalistică... : Autoref. tz. de dr. în drept / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2003. – 22 p.

295. Rusu, Vitalie. Particularităţile părţii pregătitoare a şedinţei de judecată în cauzele penale cu infractorii minori // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanistice. – Ch., 2003. – Vol. 1. – P. 279-282.

296. Rusu, Vitalie. Particularităţile terminării urmăririi penale în cauzele penale cu infractorii minori // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanis-tice. – Ch., 2003. – Vol. 1. – P. 283-286.

Page 40: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

40

297. Rusu, Vitalie. Procesul penal în privinţa minorilor în Antichitate şi Evul Mediu // Legea şi viaţa. – Ch., 2003. – Nr 3 (141). – P. 43-45; Nr 4(142). – P. 56-58.

298. Rusu, Vitalie. Specificul susţinerilor verbale şi al ultimului cuvînt al inculpatului în cauzele penale ale minorilor // Rev. Naţ. de Dept. – 2003 – Nr 3. – P. 61-66.

*** 299. Брынзарей, Ю. Педагогические технологии в обучении студентов /

Юлиана Брынзарей, Валентина Ботнарь // Tradiţionalism şi modernism în edu-caţie : realitate şi deziderate : materialele conf. şt. Int., Chişinău, 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 204-206.

2004 300. Bejan, Octavian. Interes şi crimă / Octavian Bejan, Valeriu Bujor ; Inst. de

Filozofie, Sociologie şi Drept al Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch. : [S. n.], 2004. – 191 p.

301. Botnari, Elena. Principiile dreptului : aspecte teoretico-practice. Spec. 12.00.01-Teoria statului şi dreptului, Istoria statului şi dreptului, Istoria doctrinelor politice şi de drept : Autoref. al tz. de dr. în drept / USM. – Ch., 2004. – 21 p.

302. Bujor, Valeriu. Cu privire la esenţa şi pericolul social al criminalităţii / Valeriu Bujor, Octavian Bejan // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2004. – Nr 1/2 (4). – P. 5-11.

303. Bujor, Valeriu. Cuvînt în apărarea criminologiei // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2004. – Nr 3/4. – P. 48-51.

304. Bujor, Valeriu. Studiu vizând esenţa şi pericolul social al criminalităţii organizate / Valeriu Bujor, Savel Tofan // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2004. – Nr 1/2 (4). – P. 84-95.

305. Bujor, Valeriu. Violenţa: abordare socio-criminologică a problemei / Valeriu Bujor, Ion Miron // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2004. – Nr 3/4. – P. 3-10.

306. Capcelea, Valeriu. Etica juridică. – Ch. : [S. n.], 2004. – 240 p.

307. Capcelea, Valeriu. Filozofia dreptului : Man. pentru inst. de învăţămînt superior. – Ch. : ARC, 2004. – 572 p.

308. Drept constituţional al Republicii Moldova : progr. seminariilor pentru studenţii an. 1 (zi) / aut.-alcăt. Mihaela Ciocan. – Bălţi, 2004. – 26 p.

Page 41: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

41

309. Drept internaţional public : Planul seminarelor pentru spec. Drept / aut.-alcăt. Elena Botnari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2004. – 15 p.

310. Dumitrescu, Doru. Traficul de droguri : Reglementări int. şi naţ. / Doru Dumitrescu, Valeriu Bujor. – Ch. : Î. I. „Angela Levinţa”, 2004. – 100 p.

311. Laşcu, Mihail. Criminologie penitenciară / Mihail Laşcu, Valeriu Bujor // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2004. – Nr 3/4. – P. 32-35.

312. Mariţ, Alexandru. Delimitarea infracţiunii de vătămare corporală de tentativa de omor. Posibilitatea existenţei tentativei la infracţiunile complexe cu praeterintenţie sau cu două forme de vinovăţie // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 12. – P. 49-55.

313. Mariţ, Alexandru. Elementul subiectiv al infracţiunii deviante. Unitatea şi pluralitatea de rezoluţii infracţionale // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 8. – P. 54.

314. Pop, Octavian. Activitatea cotidiană în penitenciare. – Timişoara : Ed. Waldpress, 2004. – 75 p.

315. Pop, Octavian. Aplicarea normei juridice. – Timişoara : Ed. Mirton, 2004. – 48 p.

316. Pop, Octavian. Aspecte privind evoluţia reglementărilor legislative penale privind protecţia minorilor // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 4. – P. 35-37.

317. Pop, Octavian. Aspecte teoretice privind delincvenţa juvenilă şi reintegrarea socială a minorilor delincvenţi // Phoenix. – 2004. – Nr 7/12. – P. 28-34.

318. Pop, Octavian. Centrul de Reeducare Găeşti - proiect educaţional // Phoenix. – 2004. – Nr 7/12. – P. 3-12.

319. Pop, Octavian. Constituţionalitatea prevederilor Codului penal privind infracţiunile de cerşetorie (art. 326), vagabondaj (art. 327), şi prostituţie (art. 328) // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 12. – P. 22-23.

320. Pop, Octavian. Criminologie : Note de curs. – Timişoara : Ed. Mirton, 2004. – 228 p.

321. Pop, Octavian. De la cuvînt la faptă : (Predici la Duminicile şi Sărbătorile de peste an). – Timişoara : Ed. Mirton, 2004. – 114 p.

322. Pop, Octavian. Delincvenţa juvenilă în perspectiva directivelor Uniunii Europene (studiu monografic) // Phoenix. – 2004. – Nr 1/6. – P. 12-26.

Page 42: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

42

323. Pop, Octavian. Divinaţia în Orientul apropiat antic. – Timişoara : Ed. Mirton, 2004. – 87 p.

324. Pop, Octavian. Executarea pedepsei privative de libertate / rec. : G. Anto-niu, Valeriu Bujor ; Acad. de Drept din Moldova. – Ch. : Î. I. „Angela Levinţa”, 2004. – 146 p.

325. Pop, Octavian. Implicaţiile mediului familial cu potenţial sociomoral şi educativ diminuat asupra viitoarei conduite infracţionale // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2004. – Nr 1/2 (4). – P. 80-83.

326. Pop, Octavian. Învierea Domnului (obiecţii ridicate împotriva ei şi combaterea lor) // Cuvînt şi suflet. – 2004. – Nr 1/6. – P. 10-16.

327. Pop, Octavian. Jurisdicţia în dreptul bisericesc : (Parohială, episcopală, mitropolitană). – Timişoara : Ed. Mirton, 2004. – 132 p.

328. Pop, Octavian. Lucrarea Duhului Sfînt în Vechiul Testament. – Timişoara : Ed. Mirton, 2004. – 112 p.

329. Pop, Octavian. Măsuri de protejare indirectă a minorului, menite a asigura prezervarea unui mediu sănătos, propice dezvoltării armonioase a acestuia // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 6. – P. 28-31.

330. Pop, Octavian. Măsuri de protejare nemijlocită a persoanei minorului // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 5. – P. 8-14.

331. Pop, Octavian. Modele de programe socio-educative pentru minorii internaţi într-un Centru de Reeducare : progr. educaţional „Itinerar întru credinţă şi moralitate” // Cuvânt şi suflet. – 2004. – Nr 1/6. – P. 42-43.

332. Pop, Octavian. Pocăinţa în viaţa credinciosului. – Timişoara : Ed. Mirton, 2004. – 69 p.

333. Pop, Octavian. Proceduri speciale privind protecţia minorului // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 7. – P. 34-37.

334. Pop, Octavian. Regimul special de drept penal aplicat infractorilor minori // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 8. – P. 32-35.

335. Pop, Octavian. Sfânta cruce în arta creştină. – Timişoara : Ed. Mirton, 2004. – 66 p.

336. Pop, Octavian. Sfântul Ioan Botezătorul cel mai mare dintre profeţi. – Timişoara : Ed. Mirton, 2004. – 92 p.

Page 43: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

43

337. Rusu, Vitalie. Procedura penală în cauzele cu minori / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. – Ch. : Pontos, 2004. – 304 p.

*** 338. Григораш, Руслан. Классификация форм соучастия // Закон и жизнь. –

2004. – Nr 6 (151). – P. 58-62.

339. Кулик, Елена. Юридические проблемы связанные с результатами войны в Афганистане и усилением антитеррора // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor academiei : Materiale ale conf. teoretico-practice din 20 mai 2004. – Ch., 2004. – P. 291-296.

2005 340. Botnari, Elena. Principiile dreptului aplicate în cadrul analogia iuris //

Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 1. – P. 14-17.

341. Botnari, Elena. Principiile interpretării juridice // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004 – Bălţi, 2005. – P. 135-137.

342. Botnari, Elena. Principiile ramurale ale dreptului // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 121-126.

343. Capcelea, Valeriu. Clasificarea normelor sociale // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. „Şt. socioumanistice” : Istoria Românilor şi Antropologie ; Isto-rie Universală ; Pedagogie; Psihologie ; Studiul Artelor, Culturologie ; Asistenţă Socială ; Sociologie ; Filosofie. – Ch., 2005. – Vol. 3. – P. 462-466.

344. Capcelea, Valeriu. Filosofie : Man. pentru şc. superioară. – Ed. a 4-a rev. şi adăug. – Ch. : Arc, 2005. – 447 p.

345. Capcelea, Valeriu. Locul şi rolul deontologiei profesionale în formarea specialistului din domeniul dreptului // Calitatea formării specialiştilor în învăţă-mîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „ Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005 – Vol. I. – P. 18-20.

346. Ciocan, Mihaela. Conceptul „statului de drept” : istorie şi contempora-neitate // Consideraţii privind realitatea socio-juridică in Republica Moldova : Materiale conf. şt dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 143-150.

347. Coroliuc, Boris. Istoria ideilor politice şi juridice din antichitate până în secolul XX : Curs rez. / Boris Coroliuc, Ion Ciobanu ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. de Drept. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2005. – 126 p.

Page 44: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

44

348. Craevscaia, Cristina. Principii de soluţionare a conflictului de legi civile în timp // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 57-63.

349. Faigher, Anatolie. Uciderea din culpă comisă de un conducător auto cu o îmbibaţie alcoolică mai mare decît limita legală sau aflat în stare de ebrietate (După legislaţia românească) // Lumină şi speranţă. – 2005. – An. X, nr 1/12. – P. 19-26.

350. Mariţ Alexandru. Asemănări şi deosebiri dintre procesele psihice ale infractorului la comiterea infracţiunii cu două forme ale vinovăţiei (paeterintenţie sau intenţie depăşită) în raport cu cele ale intenţiei infracţionale // Rev. Naţ. de Dept. – 2005. – Nr 9. – P. 37-42.

351. Mariţ Alexandru. Coexistenţa şi coraportul intenţiei infracţionale premeditate (dolul deliberat) cu intenţia provocată, repentină sau spontană // Rev. de ştiinţe penale. – 2005. – An. 1. – P. 110-116.

352. Mariţ, Alexandru. Concepte şi referiri asupra definirii mobilului infracţiunii // Rev. Naţ. de Dept. – 2005 – Nr 12 – P. 36-40.

353. Mariţ, Alexandru. Concursul şi coraportul dintre cazul fortuit şi imprudenţa penală. Deosebirea neglijenţei infracţionale de cazul fortuit // Rev. Naţ. de Dept. – 2005. – Nr 7 – P. 34-41.

354. Mariţ, Alexandru. Construcţia proceselor psihice ale persoanei infrac-torului la comiterea infracţiunii praeterintenţionale în raport cu imprudenţa infracţională // Rev. Naţ. de Dept. – 2005. – Nr 10. – P. 41-46.

355. Mariţ, Alexandru. Evoluţia conceptelor şi a reglementărilor cu privire la vinovăţia penală / red. şt. Gh. Costachi ; Acad. de Şt. a Moldovei ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. Drept, Catedra Drept Public. – Ch., 2005. – 288 p.

356. Mariţ, Alexandru. Infracţiuni praeterintenţionate : forme şi modalităţi de manifestare // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 1. – P. 49-58.

357. Mariţ, Alexandru. Gradele intenţiei. Procesele psihice specifice gradelor intenţiei infracţionale // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3. – P. 28-36.

358. Mariţ, Alexandru. Forme, modalităţi şi grade de manifestare a vinovăţiei penale / red. şt. Gh. Costachi ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept, Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Ch. : [S. n.], 2005. – 300 p.

359. Mariţ, Alexandru. Modalităţi şi forme ale intenţiei utilizate în doctrină şi în practica judiciară. Procesele psihice specifice acestora // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 2. – P. 52-56.

Page 45: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

45

360. Mariţ, Alexandru. Participaţia la actele infracţionale imprudente. Concursul imprudenţelor. Compensarea sau imprudenţa comună a infractorului şi a victimei // Rev. Naţ. de Dept. – 2005 – Nr 8 – P. 49-57.

361. Mariţ, Alexandru. Principiul caracterului personal al răspunderii penale : aspecte subiective // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 182-189.

362. Mariţ, Alexandru. Reflecţii asupra naturii juridice a intenţiei şi a imprudenţei infracţionale // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 20-24.

363. Mariţ, Alexandru. Vinovăţia penală în cadrul principiilor legalităţii şi a principiului legalităţii incriminării şi a pedepsei. Cunoaşterea antijuridicităţii faptei infracţionale sau reprezentarea ilegalităţii ei // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 148-161.

364. Mariţ, Alexandru. Viziuni şi raţionamente asupra perceperii conceptului de intenţie infracţională // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8. – P. 30-35.

365. Neagu, Ana. Dreptul internaţional umanitar şi operaţiile internaţionale de menţinere şi restabilire a păcii // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10. – P. 37-39.

366. Neagu, Gheorghe. Sărăcia - factor favorizant al comportamentului infrac-ţional // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 112-117.

367. Neagu, Gheorghe. Unele considerente cu privire la eficientizarea instruirii juridice a studenţilor / Gheorghe Neagu, Veaceslav Pînzari // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005 – Vol. 2. – P. 161-166.

368. Pop, Octavian. Analfabetismul şi abandonul şcolar, factori determinanţi în evoluţia activităţii preinfracţionale a minorilor // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 4. – P. 19-20.

369. Pop, Octavian. Aspecte introductive privind infracţiunea de pruncucidere // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 17-18.

370. Pop, Octavian. Concepţii asupra vieţii şi omului în viziunea marilor gînditori ai lumii // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 4. – P. 18-23.

371. Pop, Octavian. Condiţiile preexistente ale infracţiunii de pruncucidere // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8. – P. 24-27.

Page 46: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

46

372. Pop, Octavian. Criminologie generală : Man. / Octavian Pop, Gheorghe Neagu ; red. şt. Vitalie Rusu. – Ch. : Î. I. „Angela Levinţa”, 2005. – 182 p.

373. Pop, Octavian. De ce criminali în serie? // Lumină şi speranţă. – 2005. – Nr 1/12. – P. 6-13.

374. Pop, Octavian. Delincvenţa juvenilă, ca efect negativ al violenţei în familie // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004 – Bălţi, 2005. – P. 145-147.

375. Pop, Octavian. Drept penitenciar : Note de curs / rec. G. Antoniu, V. Rusu ; red. şt. E. Stînişor ; Univ. de Stat „A. Russo”. – Ch. : Î. I. „Angela Levinţa”, 2005. – 104 p.

376. Pop, Octavian. Faptele şi elementele infracţiunii // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 12. – P. 11-12.

377. Pop, Octavian. Latura subiectivă a infracţiunii de pruncucidere // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10. – P. 68-72.

378. Pop, Octavian. Noţiunea juridică de infracţiune // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 33-34.

379. Pop, Octavian. Pedeapsa cu moartea // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2005. – Nr 1/2(7/8). – P. 14-17.

380. Pop, Octavian. Preotul şi importanţa slujirii sale în viaţa oamenilor // Cuvînt şi suflet. – 2005. – Nr 1/12. – P. 3-5.

381. Pop, Octavian. Promovarea de către minori a conduitelor deviante în familii cu potenţial educaţional diminuat prin alcoolism, infracţionalitate, violenţă şi indiferenţă // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 1. – P. 26-27.

382. Pop, Octavian. Răspunderea penală şi pedeapsa aplicată minorilor / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. de Drept ; red. şt. Gheorghe Neagu ; rec. Al. Borodac. – Ch. : [S. n.], 2005. – 140 p.

383. Pop, Octavian. Reabilitatea minorilor delicvenţi // Lumină şi speranţă. – 2005. – Nr 1/12. – P. 14-17.

384. Programa analitică „Sociologia generală” pentru specialitatea „Asistenţă socială” / aut.-alcăt. Gheorghe Neagu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă socială. – Bălţi, 2005. – 14 p.

385. Programa analitică „Sociologia generală” pentru specialitatea „Psihologie judiciară” / aut.-alcăt. Gh. Neagu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă socială. – Bălţi : [S. n.], 2005. – 14 p. – Bibliogr. p. 13-14.

Page 47: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

47

386. Programa analitică „Sociologia juridică” pentru specialitatea „Psihologie judiciară” / aut.-alcăt. Gheorghe Neagu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi : [S. n.], 2005. – 15 p.

387. Rusu, Vitalie. Interogarea inculpatului minor // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 173-181.

388. Rusu, Vitalie. Particularităţile căilor ordinare de atac în cauzele penale cu infractori minori // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8. – P. 22-24.

389. Rusu, Vitalie. Specificul reprezentării legale în cauzele penale cu minori // Rev. Naţ. de Dept. – Nr 11. – P. 30-33.

390. Ţarălungă, Victoria. Justiţia juvenilă // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 162-172.

***

391. Бужор, Валерий. Криминология и основы предупреждения преступле-ний. – Измаил, 2005. – 59 р.

392. Бужор, Валерий. Некоторые проблемы криминализации общественно опасных деяний // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 118-120.

393. Григораш, Руслан. Объективные признаки соучастия // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 127-134.

394. Гуцуляк, В. И. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Молдова : Общая часть / В. И. Гуцуляк, В. Г. Бужор. – Сh. : Tipogr. Centrală, 2005. – 472 p.

395. Илий, С. К. Понятие должностных преступлений и их классификация / С. К. Илий, В. Г. Бужор // Экономика, право, власть : материалы междунар., межвуз. науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2005. – Измаил, 2005. – P. 65-74 ; Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistcă. – 2005. – Nr 1/2. – P. 70-80.

396. Кулик, Елена. Биологическое оружие - угроза человечеству или средство для самоутверждения субъектов международных отношений // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 5 (162). – P. 39-41.

397. Кулик, Елена. Новая опасность : биотеррор // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 190-194.

Page 48: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

48

398. Кулик, Елена. Ядерное оружие – методы сдерживания. // Украiинсь-кий часопис мiжнародного права. – 2005. – Nr 2. – P. 102-104.

399. Нягу Георге. Лоббистская деятельность в правотворческом процессе // Вторая Всероссийская научная конференция „Будущее России: стратегии развития”, 14-15 дек. 2005 г. Сорокинские чтения-2005. – М., 2005. – P. 48-52.

400. Русу, Виталий. Исторические аспекты развития правосудия по делам несовершеннолетних на территории Молдавского и Румынского государств // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 6. – P. 22-24.

401. Файгер Анатолий. Приоритеты совершенствования уголовного судо-производства // Вторая Всероссийская научная конференция „Будущее России: стратегии развития”, 14-15 дек. 2005 г. Сорокинские чтения-2005. – M., 2005. – P. 68-71.

2006

402. Bujor, Valeriu. Aviz asupra tezei Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi aplicative // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2006. – Nr 2 (10). – P. 120-125.

403. Bujor, Valeriu. Probleme de drept penal şi criminologie în contextul integrării europene // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 35-42.

404. Capcelea, Valeriu. Antinomiile libertăţii - condiţiile şi limitele ei în posttotalitarizm // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 38-45.

405. Capcelea, Valeriu. Conceptul naţiunii în viziunea lui N. Iorga // Profesorul Nicolae Iorga: Omagiu. – Bălţi, 2006. – P. 51-55.

406. Capcelea, Valeriu. Metodologia investigaţiilor socio-juridice / red. şt. Gh. Neagu ; ref. şt. E. Mohorea, I. Sîrbu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2006. – 179 p.

407. Capcelea, Valeriu. Normele sociale - modalitate de raţionalizare a existenţei sociale // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. „Ştiinţe socioumanistice”. – Ch., 2006. – Vol. 3 : Asistenţă Socială ; Sociologie ; Filosofie ; Istoria Românilor şi Antropologie ; Istorie Universală ; Pedagogie ; Psihologie ; Studiul Artelor, Culturologie. – P. 129-133.

408. Capcelea, Valeriu. Reflecţii privind raportul dintre religie şi drept // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 12 (180). – P. 10-13.

Page 49: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

49

409. Capcelea, Valeriu. Unele consideraţii cu privire la epistemologia conştiinţei normative // Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane. – Cluj-Napoca, 2006. – Vol. 16. – P. 305-319.

410. Capcelea, Valeriu. Unele consideraţii cu privire la esenţa şi specificul normelor de drept // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia. – 2006. – An. LI, nr. 2. – P. 206-213.

411. Capcelea, Valeriu. Unele consideraţii cu privire la ontologia normelor sociale // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia. – 2006. – An. LI, nr 2. – P. 19.

412. Capcelea, Valeriu. Unele consideraţii cu privire la raportul dintre morală şi drept // Rev. Naţ. de Dept. – 2006. – Nr 9. – P. 37-43.

413. Craevscaia, Cristina. Conceptul „res cummunis” în lumina prevederilor dreptului internaţional maritim // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 65-71.

414. Gherman, Marian. Intenţia infracţională în cazul participaţiei penale / Marian Gherman, Alexandru Mariţ // Criminalşitatea regională : probleme şi perspective de prevenire şi combatere : Materialele Conf. şt.-practice int. – Ch., 2005. – P. 214-225. – Rez. în lb. engleză.

415. Mariţ, Alexandru. Abordări asupra dimensiunii subiective a persoanei infractorului în cazul excesului justificat şi a excesului scuzabil al legitimiei apărării şi al stării de provocare la realizarea actului infracţional // An. Univ. Libere Internaţionale din Moldova. Ser. Drept. – Ch., 2006. – An. 2005, vol. 6. – P. 170-177.

416. Mariţ, Alexandru. Aprecieri de sinteză asupra desistării sau renunţării benevole la comiterea infracţiunii // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanistice. – Ch., 2006. – Vol. I. – P. 457-463.

417. Mariţ, Alexandru. Cauzele care înlătură vinovăţia ca urmare a justificării lor sociale // Rev. Naţ. de Drept. – 2006. – Nr 4. – P. 51-53.

418. Mariţ, Alexandru. Dimensiunea psihică a persoanei infractorului în cazul constrîngerii fizice şi psihice // Rev. de ştiinţe penale. – 2006. – P. 116-122.

419. Mariţ, Alexandru. Legitima apărare. Aspecte subiective / Alexandru Mariţ, Alexandru Cheptea // Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene = Актуальные проблемы общественно-гуманитарных наук в условиях Европейской интеграции : Materiale ale conf. teoretico-şt. int., 28 ian. 2006. – Ch., 2006. – P. 878-884.

Page 50: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

50

420. Mariţ, Alexandru. Libertatea de acţiune şi voinţă la comiterea actului infracţional / Alexandru Mariţ, Alexandru Cheptea // Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene = Актуальные проблемы общес-твенно-гуманитарных наук в условиях Европейской интеграции : Materiale ale conf. teoretico-şt. int., 28 ian. 2006. – Ch., 2006. – P. 878-884.

421. Mariţ, Alexandru. O incursiune istorică şi sistematică asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului / Alexandru Mariţ, Marcela Mariţ // Democ-raţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 49-55.

422. Mariţ, Alexandru. Unele referinţe privind liberarea de răspundere penală în caz de căinţă activă a persoanei infractorului // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2006. – Nr 3/4 (13/14). – P. 22-29.

423. Mariţ, Alexandru. Vinovăţia în legislaţiile penale din epoca contemporană şi în noile legislaţii penale // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2006. – Nr 1 (9). – P. 46-52.

424. Neagu, Ana. Categoriile, formele şi principiile participării statelor în operaţiile de pacificare ale ONU // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 5. – P. 45-48.

425. Neagu, Ana. Noţiunea, istoricul şi particularităţile operaţiunilor de pacificare ale ONU // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 136-141.

426. Neagu, Ana. Protecţia drepturilor omului în Dreptul Internaţional Umanitar // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 24-29.

427. Neagu, Ana. Terorismul contemporan: noţiune, tipologie şi cauze // An. şt. ale Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Şt. socio-umanistice. – Ch., 2006. – P. 91-93.

428. Negură, Ina. Ocupaţiunea - mod originar de dobîndire a proprietăţii // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 42-49.

429. Pop, Octavian. Aspecte metodologice. Cauzalitatea. Conceptele de factori endogeni şi factori exogeni // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 1. – P. 23-25.

430. Pop, Octavian. Cauzele şi condiţiile ce favorizează comiterea infracţiunilor de către minori // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2006. – Nr 2 (10). – P. 25-31.

Page 51: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

51

431. Pop, Octavian. Criminalitatea „gulerelor albe” // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 4 (172). – P. 53.

432. Pop Octavian. Justiţia penală pentru minori în documente internaţionale // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 163-166.

433. Pop, Octavian. Infractorul achizitiv // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 8. – P. 28.

434. Pop, Octavian. Infractorul agresiv (violent) // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 7. – P. 22.

435. Pop, Octavian. Infractorul alienat // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 2. – P. 20-21.

436. Pop, Octavian. Infractorul caracterial // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 9. – P. 15-16.

437. Pop, Octavian. Infractorul debil mintal // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 12 (180). – P. 14.

438. Pop, Octavian. Infractorul ocazional // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 10. – P. 35.

439. Pop, Octavian. Minorul şi justiţia penală / Octavian Pop, Vitalie Rusu ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. de Drept. – Ch. : Pontos, 2006. – 342 p.

440. Pop, Octavian. Tipologii de infractori // Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 5. – P. 24-25.

441. Programa analitică la disciplina “Dreptul protecţiei sociale” / aut.-alcăt. Ina Negură ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2005. – 15 p.

442. Rusu, Lucia. Reglementarea juridică a războiului aerian şi extraatmosferic // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 217-224.

443. Rusu, Vitalie. Apariţia şi evoluţia normelor umanitare în antichitate // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanistice. – Ch., 2006. – Vol. 1. – P. 521-527.

444. Rusu, Vitalie. Dezvoltarea dreptului umanitar în evul mediu // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanistice. – Ch., 2006. – Vol. 1. – P. 528-537.

Page 52: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

52

445. Rusu, Vitalie. Evoluţia procedurii penale în cauzele cu minori în Republica Moldova. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 224-231.

446. Rusu, Vitalie. Indicaţii metodice privind promovarea orelor practice la disciplina „Drept procesual penal” pentru studenţii secţiei cu frecvenţă redusă (partea specială) / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Catedra de Drept Public. – Ch. : Pontos, 2006. – 44 p.

447. Rusu, Vitalie. Protejarea intereselor minorilor la etapa pornirii urmăririi penale // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 133-138.

448. Rusu, Vitalie. Specificul discursului apărătorului în cauzele penale cu inculpaţi minori // Rev. Naţ. de Dept. – 2006. – Nr 3. – P. 55-57.

449. Rusu, Vitalie. Unele particularităţi ale probaţiunii în cazurile penale cu minorii // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2006. – Nr 1(9). – P. 41-45.

450. Ţarălungă, Victoria. Afirmarea şi punerea în practică a drepturilor copilului // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 79-86.

451. Ţarălungă, Victoria. Drepturile copilului – o prioritate în Republica Moldova // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 244-248.

***

452. Бужор, Валерий. Молдавское общество и криминальное насилие // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2007. – Nr 2 (10). – P. 51-62.

453. Бужор, Валерий. Уголовно-правовая характеристика изнасилования / Валерий Бужор, Ион Мирон // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2006. – Nr 1 (9). – P. 4-13.

454. Григораш, Руслан. Понятие и признаки наказания по действующему уголовному кодексу Республики Молдова // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 107-114.

455. Григораш, Руслан. Признаки организованной преступной группы // Закон и жизнь. – 2006. – Nr 4 (173). – P. 52-53.

Page 53: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

53

456. Гуцуляк, В. Комментарий главы XIV Уголовного кодекса Республики Молдова „Преступления против правосудия” / В. Гуцуляк, В. Бужор // Закон и жизнь. – 2006. – Nr 3. – P. 13-16 ; Nr 4. – P. 18-20 ; Nr 5. – P. 15-19 ; Nr 6. – P. 18-21 ; Nr 9. – P. 14-19 ; Nr 10. – P. 7-13 ; Nr 11. – P. 8-10.

457. Кулик, Елена. Проблемы ратификации международных договоров в области гумнитарного права // Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene = Актуальные проблемы общественно-гумани-тарных наук в условиях Европейской интеграции : Materiale ale conf. teore-tico-şt. int., 28 ian. 2006. – Ch., 2006. – P. 497-499.

458. Русу, Виталий. Ответственность за наемничество по уголовному законодательству Республики Молдова // Закон и жизнь. – 2006. – Nr 4 (173). – P. 21-24.

459. Файгер, Анатолий. Действия по уголовному преследованию : (мо-ногр.) / Бэлц. гос. ун-т им. А. Руссо. – Бэлць, 2006. – 332 p.

460. Файгер, Анатолий. Задержание подозреваемого по действующему уголовно-процессуальному законодательству Республики Молдова // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2006. – Nr 2 (10). – P. 100-112.

461. Файгер, Анатолий. Момент возникновения уголовной ответствен-ности // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 21 oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 94-99.

462. Файгер, Анатолий. Получение образцов для сравнительного исследо-вания – действие по уголовному преследованию // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2006. – Nr 3/4. – P. 111-119

463. Файгер, Анатолий. Проблемы производства обыска как действия уго-ловного преследования по уголовно-процессуальному кодексу Республики Молдова // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2006. – Nr 1 (9). – P. 53-56.

464. Файгер, Анатолий. Проблема участия процессуальных ассистентов - понятых в действиях по уголовному преследованию (следственных действиях) в уголовно процессуальных законодательствах РМ и РФ : (сравн.-правовой анализ) // Закон и жизнь. – 2006. – Nr 8 (177). – P. 38-41.

465. Файгер, Анатолий. Умышленное причинение легкого телесного повреждения или иного легкого вреда здоровью (ст. 153 УК РМ): актуальный состав или формальность // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 155-158.

Page 54: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

54

2007 466. Botnari, Elena. Principiul armonizării legislaţiei Republicii Moldova cu

legislaţia comunitară în lumina legiferării // Dialogi Juridici. – 2007. – Nr 1. – P. 57-72.

467. Botnari, Elena. Spre o cultură a păcii: afirmarea principiului protecţiei valorilor culturale în dreptul internaţional // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 3 (183. – P. 14-16.

468. Bujor, Valeriu. Indici statistici ai criminalităţii (elemente de analiză statistică a criminalităţii) // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică – 2007. – Nr 1/2 – P. 3-10.

469. Capcelea, Valeriu. Deontologia juridică : man. pentru fac. de drept. – Ch. : Arc, 2007. – 415 p.

470. Capcelea, Valeriu. Esenţa, locul şi rolul normelor tehnice în existenţa socială // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 4 (184). – P. 39-42.

471. Capcelea, Valeriu. Normă şi valoare // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanistice. – Ch., 2007. – Vol. III. – P. 129-133.

472. Capcelea, Valeriu. Normele sociale / red. : Gh. Chiriţă ; ref. şt. : Efim Mo-horea. – Ch. : ARC, 2007. – 299 p. – Bibliogr. select. p. 288-299.

473. Capcelea, Valeriu. Reflecţii cu privire la dimensiunea valorică a normelor juridice // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 6. – P. 32-35.

474. Craevscaia, Cristina. Autonomia financiară locală - garant al democrati-zării administraţiei publice // Administraţia publică în perspectiva integrării europene : Materiale ale ses. de comunic., 27-28 oct., 2006. – Ch., 2007. – P. 353-365.

475. Craevscaia, Cristina. Marea Neagră - un pivot de interes major pentru UE // Dialogi Juridici. – 2007. – Nr 1. – P. 73-81.

476. Curriculum la disciplina Drept bancar / aut.-alcăt. Mihaela Ciocan ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 10 p. – Bibliogr. p. 9-10.

477. Curriculum la disciplina Drept contravenţional (pentru studenţii de la secţia zi) / aut.-alcăt. Anatolie Faigher ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 22 p. – Bibliogr. p. 17-22.

478. Curriculum la disciplina: Drept penal (Partea generală) / aut-alcăt. : Stela Gavajuc ; Vl. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 33 p. – Bibliogr. p. 26-34.

Page 55: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

55

479. Curriculum la disciplina Drept penal (Partea specială) / aut.-alcăt. : Stela Gavajuc ; Vl. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 34 p. – Bibliogr. p. 27-34.

480. Curriculum la disciplina Drept procesual penal (Partea I şi II) (învăţămînt cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă) / aut.-alcăt. Vitalie Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 46 p. – Bibliogr. p. 35-46.

481. Curriculum la disciplina Dreptul muncii şi protecţiei sociale în UE (Administraţie publică) / aut.-alcăt. Ina Negură ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. –8 p. – Bibliogr. p. 8-11.

482. Curriculum la disciplina Dreptul proprietăţii intelectuale (pentru secţia cu frecvenţă la zi şi secţia cu frecvenţă redusă) / aut.-alcăt. Victoria Ţarălungă ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 10 p. – Bibliogr. p. 6-10.

483. Curriculum la disciplina Dreptul protecţiei sociale în Uniunea Europeană / aut.-alcăt. Ina Negură ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 8 p. – Bibliogr. p. 8-12.

484. Curriculum la disciplina Dreptul protecţiei sociale (pentru secţia cu frecvenţă la zi şi secţia cu frecvenţă redusă) / aut.-alcăt. Ina Negură ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. –18 p. – Bibliogr. p. 9-18.

485. Curriculum la disciplina Dreptul transporturilor / aut.-alcăt. Ion Buzinschi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. –7 p. – Bibliogr. p. 7

486. Curriculum la disciplina Etica şi deontologia juridică / aut.-alcăt. Valeriu Capcelea ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006 – 18 p. – Bibliogr. p. 15-17.

487. Curriculum la disciplina Filozofia dreptului / aut.-alcăt Valeriu Capcelea ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006 – 10 p. – Bibliogr. p. 13-18.

488. Curriculum la disciplina Istoria doctrinelor politice şi juridice / aut.- alcăt.: Boris Coroliuc ; Ion Ciobanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 19 p. – Bibliogr. p. 15-18.

489. Curriculum la disciplina Metodologia cercetărilor juridice / aut.-alcăt Valeriu Capcelea ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006 – 14 p. – Bibliogr. p. 13-14.

Page 56: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

56

490. Curriculum la disciplina Sociologia juridică / aut.-alcăt. Gheorghe Neagu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 18 p. – Bibliogr. p. 18-23.

491. Curriculum la disciplina universitară Istoria drepturlui / aut.-alcăt. Lidia Pădureac ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 23 p. – Bibliogr. p. 22.

492. Curriculum la logica şi retorica juridică (învăţămînt la zi şi frecvenţă redusă) / aut.-alcăt. Efim Mohorea ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 17 p. – Bibliogr. p. 16-17

493. .Curriculum la modulul/disciplina Drept financiar şi fiscal / aut.-alcăt. Cristina Craevscaia ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 34 p. – Bibliogr. p. 24-33.

494. Curriculum la modulul/disciplina Drept Vamal / aut.-alcăt. Ruslan Grigoraş ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 20 p. – Bibliogr. p. 15-20.

495. Curriculum la modulul/disciplina Drept vamal comunitar / aut.-alcăt. Cristina Craevscaia ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 18 p. – Bibliogr. p. 13-18.

496. Curriculum la modulul/disciplina Perfectarea actelor vamale / aut.-alcăt. V. Ţîbîrnă ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 10 p. – Bibliogr. p. 13-18.

497. Curriculum la modulul/disciplina Regimuri vamale / aut.-alcăt. V. Ţîbîrnă ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 14 p. – Bibliogr. p. 10-13.

498. Curriculum la modulul/disciplina Reglementările internaţionale privind vămuirea mărfurilor / aut.-alcăt. Ruslan Grigoraş ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 18 p. – Bibliogr. p. 13-18.

499. Curriculum la modulul Protecţia juridică a drepturilor omului / aut.-alcăt. Ina Negură ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 25 p. – Bibliogr. p. 19-25.

500. Curriculum universitar la disciplina Filozofia (Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială) / aut.-alcăt. V. Capcelea, V. Ţurcanu, I. Garaz ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi, 2007 – 16 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 12-16.

501. Dănoi, Ion. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos – reglementări comunitare naţionale // Dialogi Juridici. – 2007. – Nr 1. – P. 83-92.

Page 57: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

57

502. Dicţionar de drept internaţional umanitar / Vitalie Rusu, Oleg Balan, Gheorghe Neagu ; au colab. : E. Botnari, A. Neagu, L. Rusu ; red. : Tamara Osmochescu ; rec. E. Ciobu. – Ch. : Pontos, 2007. – 360 p.

503. Gavajuc, Stela. Formarea profesională a judecătorului în lumina ultimelor prevederi legislative // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 10 (186). – P. 36-39.

504. Gavajuc, Stela. Garantarea independenţi judecăorilor - o premisă importantă a realiyării drepturilor persoanelor la un proces echitabil // Dialogi Juridici. – 2007. – Nr 1. – P. 221-234.

505. Neagu, Gheorghe. Calitatea formării profesionale juridice iniţiale în viziunea studenţilor // Rev. Naţ. de Dept. – 2007. – Nr 6. – P. 27-28.

506. Neagu, Gheorghe. Unele modalităţi de promovare a grupurilor de interes în procesul de legiferare / rec. Elena Botnari // Anuarul Catedrei Discipline Sociou-manistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 58-65.

507. Pop, Octavian. Aspecte de drept comparat privind traficul de droguri // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 1 (181). – P. 15-16.

508. Pop, Octavian. Aspecte generale privind drogurile şi consumul acestora // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 4 (184). – P. 23-26.

509. Pop, Octavian. Aspecte generale privitoare la înţelesul de criminalitate organizată // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 6. – P. 14-15.

510. Pop, Octavian. Consecinţele nefaste ale consumurilor de droguri // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 3 (183). – P. 49-50.

511. Pop, Octavian. Organizaţii criminale mafiote din Statele Unite ale Americii şi America de Sud // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 8 (188). – P. 26-31.

512. Pop, Octavian. Organizaţii criminale mafiote italiene // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 9 (189). – P. 29-32.

513. Pop, Octavian. Terorismul şi problemele actuale ale definirii acestuia // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 5 (185). – P. 23-24.

514. Rusu, Vladimir. Analiza raporturilor şefului statului cu guvernul // Administraţia publică în perspectiva integrării europene : Materiale ale ses. de comunic., 27-28 oct. 2006. – Ch., 2007. – P. 163-169.

Page 58: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

58

Page 59: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

59

Catedra Discipline Socioumanistice

În conformitate cu decizia Rectora-tului Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi din 30 mai 2005, Catedra Discipline Sociojuridice şi Umanistice a fost reorganizată în Catedra Discip-line Socioumanistice. În actuala-i com-ponenţă, întruneşte 12 titlulari: dr. conf. univ. Nicolae Cazacu, dr. conf. univ. Viorica Ţurcanu, dr. conf. univ. Teo-Teodor Marşalcovschi, dr. conf. univ. Petru Login, dr. conf. univ Lidia Pădu-reac, dr. conf. univ. Gheorghe Daman-ciuc, dr. lect. sup. Ion Garaz, lect. sup. Valeriu Parnovel, lect. unv. Ghenadie Cabac, lect. univ. Ion Ciobanu, lect. univ. Igor Cojocaru, şi dr. habilitat, conf. univ. Nicolae Enciu.

Catedra Discipline Socioumanistice asigură promovarea, la toate facultăţile Universităţii, a cursurilor universitare de Istorie a Românilor, Istoria Universală, Istorie a Românilor şi Universală, Filozofie, Istorie a doctrinelor politico-juridice, Sociologie, Bazele statului şi dreptului, Construcţie Europeană, Cultură şi civilizaţie Europeană ş. a.

Aflată la început de cale, Catedra şi-a propus ca obiectiv major, în anii de studii 2005/2006 şi 2006/2007, elaborarea unor noi curiculum-uri universitare la toate obiectele promovate, astfel încît, la ora actuală, titularii Catedrei Discipline Socioumanistice promovează disciplinele în conformitate cu rigorile şi exigenţele Procesului de la Bologna. Adiţional acestui obiectiv, titularii Catedrei depun eforturi notabile în vederea elaborării şi editării cursurilor universitare, notelor de curs la disciplinele promovate. S-au evidenţiat, în acest sens, dr. conf. univ. Petru Loghin, dr. conf. univ. Lidia Pădureac, drd. Ion Ciobanu. Un alt obiectiv constant al Catedrei Discipline Socioumanistice îl constituie participarea activă, cu referate şi comu-nicări la diversele manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, remarcîndu-se în această privinţă dr. conf. univ. Viorica Ţurcanu şi în special, doctoranzii Igor Cojocaru, Ion Ciobanu şi Ghenadie Cabac.

Anul de studii 2006/2007 s-a remarcat prin faptul editării, cu aportul tuturor membrilor catedrei, a primei ediţii a Anuarului Catedrei Discipline Socioumanis-tice, urmînd ca apariţia anuală a acestuia să devină o tradiţie.

În fine, nu însă şi în ultimul rînd, pornind de la considerentul unei largi utilităţi sociale, colectivul Catedrei şi-a propus, pentru următorii 2-3 ani, elaborarea şi editarea unei monografii colective, care ar trata într-o manieră obiectivă şi nepărtinitoare Istoria oraşului Bălţi de la origini şi pînă în prezent.

Chiar dacă se află în al treilea an de activitate, potenţialul intelectual al Catedrei este într-o continuă creştere. Aşa cum în prezent patru doctoranzi îşi finisează tezele de doctorat, putem conchide, prin urmare că, în următorii 2-3 ani, Catedra Discipline Socioumanistice va întruni exclusiv doctori în diverse domenii ale

Page 60: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

60

ştiinţelor socioumanistice, acest fapt fiind de natură să sporească esenţial calitatea procesului instructiv din cadrul Universităţii.

Conferenţiar universitar, doctor habilitat în istorie

Nicolae ENCIU, Şef al Catedrei Discipline Socioumanistice (Universitatea de Stat „Alecu Russo”)

De la stînga spre dreapta, dr. Teo-Teodor Marşalcovschi, Igor Cojocaru, dr. habilitat Nicolae Enciu, dr. Petru Loghin, dr. Viorica Ţurcanu, Valeriu Parnovel, dr. Lidia Pădureac, Ion Ciobanu

Bibliografie

1995 515. Cazacu, Nicolae. Basarabenii ţin aprinsă candela spiritualităţii neamului //

Curierul de Nord. – 1995. – 18 mart.

516. Cazacu, Nicolae. După 51 de ani de refugiu Liceul „Ion Creangă” a revenit acasă : Despre reînfiinţarea liceului „Ion Creangă” din Bălţi // Curierul de Nord. – 1995. – 30 sept.

517. Cazacu, Nicolae. Istoricul liceului de băieţi „Ion Creangă” din Bălţi // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 104.

518. Cazacu, Nicolae. Liceul „Ion Creangă” din Bălţi // Făclia. – 1995. – 4 noiemb. – P. 3.

519. Cazacu, Nicolae. Numai călcînd trupul Moldovei se poate ajunge în Europa : Lupta de la Vaslui – 520 ani // Curierul de Nord. – 1995. –14 ian. – P. 5.

Page 61: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

61

520. Ciumac Lucia. S-a format Facultatea Economie şi Drept la Universitatea „Alecu Russo” deschisă la 1 septembrie 1995 : interviu cu Dna dr. conf. prof. Lucia Ciumac, decan ad-interim al facultăţii / consemnare Tatiana Chetrari // Curierul de Nord. – 1995. – 30 sept.

521. Ciumac, Lucia. Socialul ca fenomen al realităţii omeneşti // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 92-93.

522. Clasic şi modern în psihopedagogia socială / Nicolae Filip, Adrian Neculau, Nicolae Ţurcanu,… ; coord. Mihai Şleahtiţchi. – Ch. : Ştiinţa, 1996. – 247 p.

523. Damanciuc, Gheorghe. Modalităţi de formare a unor reprezentări şi noţiuni istorice la elevii din clasele primare // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 65-66.

524. Enciu, Nicolae. Mişcarea migratoare a populaţiei rurale din Basarabia (1918-1940) // Rev. de istorie a Moldovei. – 1995. – Nr 2 (22). – P. 15-24.

525. Enciu, Nicolae. Populaţia Basarabiei în anul Marii Uniri // Rev. istorică. – 1995. – T. VI, nr 9/10. – P. 795-806.

526. Enciu, Nicolae. Şuvoi de lumină pe o „pată albă” a istoriei // Ştiinţa. – 1995. – Nr 8. – P. 13, 15.

527. Popa, Iu. Istoria culturii : (Prelegeri) / Univ de Stat „A. Russo” Bălţi, Catedra Istorie şi politologie. – Bălţi, 1995. – 90 p. – Manuscris.

528. Popa, Iu. Noi obiective în procesul de predare a istoriei culturii la universitate // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 101-102.

529. Psihopedagogie socială : (Reflecţii pe marginea unei inovaţii universitare) / Min. Învăţămîntului al Rep. Moldova ; Univ. de Stat „A. Russo” ; coord. Mihai Şleahtiţchi. – Ch. : Ştiinţa, 1995. – 158 p.

530. Scurtu, N. Structura cunoştinţelor artistice // Realizări şi deschideri

ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 85. 531. Şaptefraţi, L. Momente strategice în elucidarea compartimentului deviant al

elevilor // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 103-104.

532. Şleahtiţchi, Mihai. Dicţionar de psihologie şi pedagogie : rus – român : 30

000 termeni / referenţi şt. : Svetlana Râjikova, Elena Zolotariova. – Ch. : Ştiinţa, 1995. – 525 p.

Page 62: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

62

533. Şleahtiţchi, Mihai. O nouă deschidere ştiinţifică - conceptul de reprezentări sociale // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 68.

534. Şleahtiţchi, Mihai. Optici definitorii ale unui fenomen inexplorat // Psihopedagogie socială : (Reflecţii pe marginea unei inovaţii universitare). – Ch., 1995. – P. 133-148.

535. Şleahtiţchi, Mihai. Snapshots from the intrinsec „life” of social imagina-tion // Psihopedagogie socială : (Reflecţii pe marginea unei inovaţii universitare). – Ch., 1995. – P. 148-156.

536. Şleahtiţchi, Mihai. Un imperativ al timpului - reprezentările sociale //

Psihopedagogie socială : (Reflecţii pe marginea unei inovaţii universitare). – Ch., 1995. – P. 117-124.

537. Şleahtiţchi, Mihai. Universul reprezentărilor sociale : St. teoretic. – Ch. :

Ştiinţa, 1995. – 91 p. 538. Şulman, Efrem. Noţiunea „raison d’ètat” în testamentul politic al lui

Richelieu // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 59-60.

539. Ţurcanu, Nicolae. Bătrîneţe, Cumpătare, Înţelepciune // Curierul de Nord. –

1995. – 28 oct.

540. Ţurcanu, Viorica. Orientarea valorică a studentului-absolvent // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 102-103.

***

541. Парновел, Валерий. Оценка первых философских концепций духов-ного развития общества // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 89.

542. Чумак, Л. Знание-сила. Економические знания – сила вдвойне : Об открытии фак. «Экономики и права» в Бэлцком ун-те // Голос Бэлць. – 1995. – 30 авг.

1996 543. Câmpul social : Intervenţii psihopedagogice / Volum proiectat şi coord. de

Mihai Şleahtiţchi. – Ch. : Ştiinţa, 1996. – 244 p.

544. Enciu, Nicolae. Aspecte din activitatea Institutului Social Român din Basarabia: (1934-1940) // Rev. de istorie a Moldovei. – 1996. – Nr 4. – P. 24-30.

545. Enciu, Nicolae. Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică, 1944 – 1950 // Ştiinţa. – 1996. – Nr 4. – P. 8-9.

Page 63: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

63

546. Enciu, Nicolae. Demografie contemporană // Rev. de istorie a Moldovei. – 1996. – Nr 3 (27). – P. 127-130.

547. Enciu, Nicolae. Municipiul Bălţi: „oază a comunismului” sau „model” de conveţuire a etniilor? : Administraţia publică locală // Arena politicii. – 1996. – Nr 3. – P. 16-17.

548. Enciu, Nicolae. Populaţia Basarabiei în perioada interbelică // Academica. –1996. – Nr 3 (63). – P. 7.

549. Enciu, Nicolae. Sabin Manuila : amintiri despre Panait Istrati // Ştiinţa. – 1996. – Nr 4. – P. 10.

550. Enciu, Nicolae. Ştiinţa de carte a populaţiei Basarabiei (1918-1940) //

Ştiinţa. – 1996. – Nr 12. – P. 8-9.

551. Şleahtiţchi, Mihai. Ab love principium : E. Durkheim - simbol al iniţierii conceptului de reprezentări sociale // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 126-140.

552. Şleahtiţchi, Mihai. Ce sînt, de unde şi cum provin reprezentările sociale // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 85.

553. Şleahtiţchi, Mihai. Ecuaţia ancorării perturbativului în cotidian: matricea

identificaţională // Câmpul social. – Ch., 1996. – P. 162-169.

554. Şleahtiţchi, Mihai. Psihologia şi pedagogia de la A la Z : Dicţionar român-englez / Mihai Şleahtiţchi, Iulia Ignatiuc. – Ch. : Ştiinţa, 1996. – 167 p.

555. Şleahtiţchi, Mihai. Reprezentările sociale - o deschidere complexă spre umanitate // Ştiinţa psihologică : progres, probleme şi perspective. – Ch., 1996. – P. 157-160.

556. Şleahtiţchi, Mihai. Revenind la tradimensionalitatea reprezentării sociale //

Câmpul social : Intervenţii psihopedagogice. – Ch., 1996. – P. 193-202. 557. Ţurcanu, Nicolae. Politica socială şi consecinţele ei / Nicolae Ţurcanu,

Viorica Ţurcanu // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 23-31.

558. Ţurcanu, Viorica. Pledez pentru un examen public // Făclia. – 1996. – 13 apr. – P. 2.

1997 559. Cazacu, Nicolae. Constantin Stere în conştiinţa contemporanilor // An. şt.

ale Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 1997. – T. XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe socioumane. – P. 37-40.

Page 64: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

64

560. Cazacu, Nicolae. Elena Călin - distinsă profesoare // Făclia. – 1997. – 19 iulie. – P. 6.

561. Cazacu, Nicolae. Elena Călin : o distinsă profesoară // Cugetul. – 1997. – 7 iunie.

562. Cazacu, Nicolae. Elena Călin : o viaţă închinată neamului // Curierul de

Nord. – 1997. – 21 iunie. 563. Cazacu, Nicolae. Emanoil Cattely : făuritor de istorie // Cugetul. – 1997. –

31 mai.

564. Cazacu, Nicolae. Marcu Văluţă - profesor al profesorilor // Cugetul. – 1997. – 12 iulie.

565. Cazacu, Nicolae. Omul, scriitorul şi politicianul Ion Buzdugan // Cugetul. – 1997. – 24 mai.

566. Cazacu, Nicolae. Personalităţi bălţene în viziunea Preotului Vasile Ţepordei

// Curierul de Nord. – 1997. – 19 iulie.

567. Cazacu, Nicolae. Preotul şi profesorul Ion Bălteanu // Cugetul. – 1997. – 5 iunie.

568. Cazacu, Nicolae. Profesorul profesorilor de la Corjeuţi : Vasile Stîncă //

Făclia. – 1997. – 13 sept. – P. 9. 569. Ciumac, Lucia. Cuvântul în dialogul educaţional // An. şt. ale Univ. „A.

Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 1997. – T. XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe socioumane. – P. 41-44.

570. Ciumac, Lucia. Idei de filozofie socială în „Cugetări” (1855) de A. Russo //

An. şt. ale Univ. „A. Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 1997. – T. XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe socioumane. – P. 45-47.

571. Enciu, Nicolae. Frontul Popular // Arena politicii. – 1997. – Nr 1. – P. 7-10.

572. Enciu, Nicolae. Scrutinul prezidenţial la Bălţi // Arena politicii. – 1997. –

Nr 7. – P. 16-18.

573. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Aspecte tehnico-culturale româneşti // Cultura tehnică - component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 26.

574. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Judeţ sau raion? // Curierul de Nord. – 1997. – 26 iulie.

Page 65: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

65

575. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Smulgerea Basarabiei în 1812 // An. şt. ale Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 1997. – T. XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe socioumane. – P. 48-50.

576. Popa, Iurie. Unele momente din opera şi activitatea lui Alecu Russo în raport cu periodizarea generală a istoriei culturii europene // An. şt. ale Univ. „A. Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 1997. – T. XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe socioumane. – P. 54-56.

577. Programa analitică pentru facultăţile cu profil pedagogic „Bazele statului şi dreptului” / aut.-alcăt. Petru Loghin ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1997. – 10 p.

578. Scurtu, N. Specificul cunoştinţelor artistice // An. şt. ale Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 1997. – T. XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe socioumane. – P. 59-62.

579. Şleahtiţchi, Mihai. Amprentele mnezice ca sursă de eficientizare a tehnologiei educaţionale // Filosofia educaţiei - imperative, căutări, orientări : Simpoz. int. – Ch., 1997. – P. 313-319.

580. Ţurcanu, Nicolae. De ce pensionarii din Bălţi nu mai au dispoziţia de alegător de altă dată? : sondaj // Curierul de Nord. – 1997. – 14 mart.

581. Ţurcanu, Nicolae. Piaţa municipală şi tineretul : sondaj sociologic // Curierul de Nord. – 1997. – 2 aug.

582. Ţurcanu, Viorica. Rolul valorilor spirituale în educaţia studentului //

Filosofia educaţiei - imperative, căutări, orientări : Simpoz. int. – Ch., 1997. – P. 206-208.

*** 583. Парнавел, Валерий. Исследования духовного развития общества, пути

решения основной проблемы // An. şt. ale Univ. „A. Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 1997. – T. XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe socioumane. – P. 57-58.

1998

584. Cazacu, Nicolae. Mereu cu gîndul la Basarabia : Alexandru Budişteanu // Curierul de Nord. – 1998. – 15 aug.

585. Cazacu, Nicolae. Un fiu fidel al Basarabiei : Alexandru Budişteanu // Făclia. – 1998. – 5 sept. – P. 3.

586. Cazacu, Nicolae. Vitalie Belousov : Omul, Profesorul şi Savantul // Cuge-tul. – 1998. – 1 dec.

587. Cazacu, Nicolae. Viziune asupra rubricii „Să fim demni, moldoveni” //

Curierul de Nord. – 1998. – 12 sept.

Page 66: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

66

588. Coşeriu, Eugen. Amintiri despre Liceul „Ion Creangă” : [Interviu cu marele savant de talie mondială Eugen Coşeriu] / consemnare Nicolae Cazacu // Făclia. – 1998. – 26 sept. – P. 3.

589. Coşeriu, Eugen. Anii de liceu : [Interviu cu marele savant în domeniul lingvisticii Eugen Coşeriu] / consemnare Nicolae Cazacu // Curierul de Nord. – 1998. – 3 oct.

590. Enciu, Nicolae. Alianţa pentru Democraţie şi Reforme : între Scylla şi

Charybda // Arena politicii. – 1998. – Nr 7. – P. 21-23.

591. Enciu, Nicolae. Avatarul doctrinei ţărăniste // Arena politicii – 1998. – Nr 5 – P. 15-17.

592. Enciu, Nicolae. Basarabia în anii 1918-1940v : Evoluţie demografică şi

economică / Inst. de Istorie al AŞM – Ch. : Ed. Civitas, 1998 – 96 p – (Col. istorică „Civitas”).

593. Enciu, Nicolae. Basarabia anilor 1918-1940 : transformări economice, sociale, culturale // Flux. – 1998. – 1 dec. – P. 7.

594. Enciu, Nicolae. Consecinţele demografice şi economice ale Unirii Basarabiei cu România // Curierul românesc. – Bucureşti, 1998. – An. X, nr 4/5 – P. 21.

595. Enciu, Nicolae. Pantelimon Halipa - formator fervent al adevărului despre

Basarabia înstrăinată // Flux : ed. de vineri. – 1998. – 27 noiemb. – P. 6. 596. Enciu, Nicolae. Populaţia titulară a Republicii Moldova faţă de minorităţile

naţionale // Arena politicii. – 1998. – Nr 4 – P. 6-9. 597. Enciu, Nicolae. Rusia bolnavă. Un nou plan imperialist de împărţire

teritorială a lumii // Flux : ed. de vineri. – 1998. – 9 oct. – P. 7.

598. Enciu, Nicolae. Tâlhăria la drumul mare a secolului XX // Mesagerul. – 1998. – 20 noiemb. – P. 6.

599. Istoria Basarabiei de la începuturi pîn în 1998 / Ioan Scurtu, D. Almaş, Nicolae Enciu,... . – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Bucureşti : Semne, 1998. – 367 p.

600. Programa analitică „Etica şi deontologia juridică” pentru studenţii spec. Drept / aut.-alcăt. Lucia Ciumac ; Univ. de stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1998. – 9 p.

601. Programa analitică la disciplina „Drept constituţional al Republicii Moldova” pentru studenţii fac. Drept / aut.-alcăt. Gheorghe Scutelnic, Iurie Popa ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1998. – 14 p.

Page 67: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

67

602. Programa analitică „Psihologia judiciară” pentru specialitatea Drept / aut.-alcăt. Mihai Şleahtiţchi ; Univ.de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 1998. – 7 p.

603. Şleahtiţchi, Mihai. Ce semnifică schimbarea democratică şi cum pot fi învinse forţele ce i se opun? // Democraţie şi drepturile omului. – Bălţi, 1998. – P. 35-36.

604. Şleahtiţchi, Mihai. Eseu asupra reprezentării puterii : Cazul liderilor. – Ch. : Ştiinţa, 1998 – 314 p.

605. Şleahtiţchi, Mihai. Liderii : [fenomenul reprezentărilor sociale]. – Ch. :

Ştiinţa, 1998. – 231 p.

606. Şleahtiţchi, Mihai. Nevoia de lideri // Arena politicii – 1998. – Nr 6 – P. 10-11.

607. Şleahtiţchi, Mihai. Psihologia juridică : Programa analitică pentru spec. Drept / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept – Bălţi, 1998 – 7 p.

608. Ţurcanu, Nicolae. Absentismul ori fuga de la politică (studiu sociologic de caz) // Economie şi sociologie. – 1998. – Nr 3 – P. 69-77.

609. Ţurcanu, Nicolae. Cuvînt despre coleg : Boris Griţunic // Curierul de Nord – 1998 – 30 mai.

610. Ţurcanu, Nicolae. Dreptul la proprietate şi problemele realizării lui în condiţiile trecerii la economia de piaţă // Democraţie şi drepturile omului – Bălţi, 1998 – P. 79-81.

611. Ţurcanu, Viorica. Aspecte sociale a infracţiunilor şi urmările lor pentru familie şi societate / Viorica Ţurcanu, E. Nenescu // Probleme sociale ale reformării societăţii : speranţe, realizări, perspective. – Ch., 1998 – P. 94-96.

612. Ţurcanu, Viorica. Rolul educaţiei civice în domeniul drepturilor omului //

Democraţie şi drepturile omului. – Bălţi, 1998 – P. 50-52.

613. Ţurcanu, Viorica. Victima infracţiunii şi condiţia ei în Republica Moldova // Statul, Societate, Omul: realizări şi probleme ale tranziţiei : Materialele conf. şt., Chişinău 9 dec. 1998. – Ch., 1998 – P. 241-242.

1999 614. Cazacu, Nicolae. Dimensiunea semicentenară a profesorului şi savantului

Nicolae Ţurcanu // Făclia. – 1999 – 16 ian. – P. 7. ; Cugetul. – 1998. – 29 dec.

Page 68: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

68

615. Cazacu, Nicolae. Ioan Caproşu - Omul, Savantul, Profesorul – la 65 de ani // Curierul de Nord. – 1999. – 27 aug. ; Făclia. – 1999. – P. 6. – 28 aug. ; Cugetul. – 1999. – 31 aug.

616. Dodiţă, Elena. Elevilor despre drepturile lor / Elena Dodiţă, Viorica Ţurcanu // Făclia. – 1999. – 6 noiemb. – P. 4.

617. Enciu, Nicolae. Populaţia Basarabiei în anii crizei economice din 1929-1993 în viziunea ministrului Ion Mihalache // Rev. de istorie a Moldovei. – 1999. – Nr 3/4. – P. 93-102.

618. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Pavel Gore: Promotor al mişcării de eliberare naţională din Basarabia / Teo-Teodor Marşalcovschi, Petru Roman // Destin românesc. – 1999. – Nr 3. – P. 64-70.

619. Şleahtiţchi, Mihai. Eseu asupra reprezentării puterii : Nota autorului ; Extras // Cugetul. – 1999. – 26 ian.

620. Ţurcanu, Nicolae. „Dorul cel mai înalt este dorul creşterii” : [interviu cu Nicolae Ţurcanu, profesor universitar] / consemnare Nicolae Cazacu // Curierul de Nord. – 1999. – 5 ian.

621. Ţurcanu, Nicolae. Nicolae Ţurcanu despre sine : [interviu cu Nicolae Ţurcanu, profesor universitar] / consemnare Nicolae Cazacu // Moldova suverană. – 1999. – 13 ian.

622. Ţurcanu, Viorica. Întîlnire cu copilăria : [despre concursul „Jocul: ieri, azi, mîine”] // Făclia. – 1999. – 15 mai. – P. 2.

623. Ţurcanu, Viorica. Slujitori credincioşi ai şcolii : [despre colegi şi şcoală din satul natal] // Lit. şi arta. – 1999. – 18 noiemb. – P. 2.

*** 624. Цуркану, Николай. Аукционы. Теория и реальность // Голос Бэлць. –

1999. – 12 янв.

2000 625. Budişteanu, Alexandru. Premiul „Alexandru Budişteanu” în viziunea fonda-

torului : [interviu cu A. Budişteanu, dr. arhitect, expert parlamentar pe lîngă Comi-sia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic al Ca-merei Deputaţilor din Parlamentul României, originar din Basarabia] / consemnare Nicolae Cazacu // Făclia. – 2000. – 8 iulie. – P. 2.

626. Enciu, Nicolae. Populaţia rurală a Basarabiei interbelice în istoriografia sovietică : (1918-1940) // Destin românesc. – 2000. – Nr 1. – P. 64-73. – Rez. în lb. engleză. – Bibliogr. p. 71-73.

Page 69: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

69

627. Enciu, Nicolae. Regimul alimentar al populaţiei rurale din Basarabia inter-belică // Rev. de istorie a Moldovei. – 2000. – Nr 3/4. – P. 28-46.

628. Enciu, Nicolae. Semănătorii de lumină... : [despre Asociaţia literară Repub-licană „Lira”] // Moldova suverană. – 2000. – 10 oct.

629. Enciu, Nicolae. Ţărănimea Basarabiei interbelice privită prin ochelarii defecţi ai demografiei sovietice moldoveneşti // Ţara. – 2000. – 1, 8, 15, 22, 29 dec. – P. 3.

630. Enciu, Nicolae. Un articol scris de Pantelimon Halippa în 1940, dar care nu a fost publicat niciodată : [reflecţii pe marginea articolului Recentele răpiri terito-riale de la România] // Ţara. – 2000. – 21 ian. – P. 4.

631. Memoria socială în postotalitarism : [fragmente din comunicările prezentate la simpoz. int. desfăşurat la Univ. din Bălţi, sponsorizat de Fundaţia Soros-Moldova, organizat de Mihai Şleahtiţchi] / Septimiu Chelcea, Nicolae Enciu, Valeriu Capcelea, … // Lit. şi arta. – 2000. – 30 noiemb. – P. 3.

632. Pădureac, Lidia. Atitudinea Guvernului României faţă de reînceperea nego-cierilor cu Rusia în 1928-1929 // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumane. – 2000. – Vol. II. – P. 27-29.

633. Pădureac, Lidia. Atitudinea Uniunii Sovietice faţă de România în contextul relaţiilor sovietelor cu ţările din Balcani (1925-1928) // Demistificarea sau remistifi-carea istoriei : Materialele dezbaterilor naţ., 26-28 apr. 1999. – Ch., 2000. – P. 84-92.

634. Pădureac, Lidia. Propaganda sovietică în vederea organizării unui atac armat asupra României (aprilie-mai 1924) // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999”, 27 sept.-2 oct. 2000. Şt. chimico-biologice : rez. comunic. – Ch., 2000. – P. 292-293.

635. Pădureac, Lidia. Relaţiile româno-ucrainene în contextul divergenţelor româno-sovietice la finele primului război mondial // Romanitate şi românitate la nord de Balcani : (Materialele Simpoz. Int. USM din 7-8 apr. 2000). – Ch., 2000. – P. 128-132.

636. Programa analitică la disciplina „Drept constituţional al ţărilor străine”; „Drept constituţional comparat” pentru studenţii fac. Drept / aut.-alcăt. Iurie Popa ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2000. – 17 p. – Bibliogr. p. 17.

637. Programa analitică la disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” pentru spec. drept / aut.-alcăt. Oleg Bontea ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2000. – 10 p.

Page 70: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

70

638. Ţurcanu, Nicolae. Agenţi şi instituţii în dirijarea comportamentului adoles-centului : Rez. // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman : Conf. şt., 18-19 dec. 2000. – Bălţi, 2000. – P. 14-15.

639. Ţurcanu, Nicolae. Contribuţia managementului la realizarea Programului naţional al educaţiei // Domenii vitale pentru manifestarea competenţelor psihoso-ciale, manageriale : Sesiunea şt. a studenţilor şi profesorilor, 23-24 mai 2000. – Bălţi, 2000. – P. 139-141.

640. Ţurcanu, Viorica. Unele consideraţii referitor la clasificaţia valorilor // Domenii vitale pentru manifestarea competenţelor psihosociale, manageriale : Sesiunea şt. a studenţilor şi profesorilor 23-24 mai 2000. – Bălţi, 2000. – P. 124-127.

2001 641. Bontea, Oleg. Normele conflictuale - reflectarea lor în legislaţia Republicii

Moldova // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 14-20.

642. Bontea, Oleg. Unele aspecte privind raportul de drept administrativ // Rev. Naţ. de Dept. – 2001. – Nr 7. – P. 53-56.

643. Cazacu, Nicolae. Profesorul şi savantul Nicolae Filip faţă în faţă cu Istoria : [rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” la 75 de ani din ziua naşterii] // Accent provincial. – 2001. – Nr 8. – P. 3.

644. Enciu, Nicolae. Demografia rurală românească în anii „comunismului na-ţional” // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 36-40.

645. Enciu, Nicolae. Istoria Românilor. Epoca contemporană : man. pentru cl. 12-a de liceu. – Ch. : Civitas, 2001. – 184 p.

646. Enciu, Nicolae. Populaţia Basarabiei interbelice în istoriografia occidentală : (Unele consideraţii) // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 33-36 ; Ţara. – 2001. – 23 mart. ; 6, 13, 20 apr.

647. Enciu, Nicolae. Reacţia Marilor Puteri la lovitura de stat de la Moscova din august 1991 // Caiete de istorie. – 2001. – Nr 1. – P. 3-9.

648. Enciu, Nicolae. Regimul alimentar al populaţiei rurale din Basarabia interbelică // Rev. de istorie a Moldovei. – 2001. – Nr 1. – P. 15-25.

649. Enciu, Nicolae. Sub semnul renaşterii şi al adevărului. Zeiţa Clio la zece ani de independenţă a Republicii Moldova // Destin românesc. – 2001. – Nr 4 (32). – P. 128-143.

Page 71: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

71

650. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Ocară la istorie : Cartea de istorie pusă la zid // Lit. şi arta. – 2001. – 20 sept. – P. 7.

651. Programa practicii active pentru studenţii facultăţii drept în organele de drept şi administraţiei publice din Republica Moldova / aut.-alcăt. Petru Loghin ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi : [S. n.], 2001. – 7 p.

652. Pădureac, Lidia. Raporturi politice neoficiale româno-sovietice în perioada (13/26 martie 1918 - septembrie 1920) // An. şt. ale Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 44-47 ; Cugetul. – 2001. – Nr 1. – P. 71-73.

653. Pădureac, Lidia. Relaţii neoficiale româno-sovietice (1918-1920) // Cugetul. – 2001. – Nr 1 (9). – P. 71-73.

654. Pădureac, Lidia. Strategia sovietelor în vederea redeschiderii chestiunii Basarabene (1925-1928) // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 40-43.

655. Şleahtiţchi, Mihai. Fenomenul Nicolae Filip : [Rectorul Univ. de Stat „A. Russo” la 75 de ani din ziua naşterii] // Accent provincial. – 2001. – 2 mart. – P. 10-11.

656. Ţurcanu, Corneliu. Problema minorităţiolr în Republica Moldova şi garantarea drepturilor lor / Corneliu Ţurcanu, Viorica Ţurcanu // Moldova în schimbare. Realităţi şi tendinţe în viziunea tinerilor cercetători. – Ch., 2001. – P. 176-177.

657. Ţurcanu, Viorica. Unele consideraţii referitor la interferenţa dintre valoare şi acţiune // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 29-32.

658. Ţurcanu, Viorica. Viaţă lungă, şcoală dragă! : şcoala din satul Cajba, sector Glodeni, a împlinit 110 ani // Accent provincial. – 2001. – 12 oct.

*** 659. Из отзывов и рецензий на монографию Здислава Сперальского

«Молдавские авантюры» (изданную в 1967 году в Варшаве) в переводе на русский язык Н. Малютиной-Конколь / Георге Даманчук, Мария Нягу, Татьяна Березюк-Подгородецкая, … Тео-Теодор Маршалковский // Jutrzenka. – 2001. – Nr 6 (39). – P. 12-13. – Рец. на кн. : Сперальский, Здислав. Молдавские авантюры ; пер. с пол. Н. Малютиной-Конколь. – Бэлць : [S. n.], 2001. – 192 p.

660. История Бессарабии : от истоков до 1998 года / Иоан Скурту, Думитру Алмаш, Армонд Гошу,... ; пер. с рум. Енчу Николая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ch., 2001. – 60 p.

Page 72: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

72

661. Маршалковски, Тео-Теодор. На перекрестке правды и неправды : [обсуждение проблемы молдавской нации] / Тео-Теодор Маршалковский, Ион Янакевич, Анатол Рэчилэ // Голос Бэлць. – 2004. – 24 июля. – P. 3.

2002

662. Anatomia societăţii posttotalitare / coord. Mihai Şleahtiţchi ; red. Paras-covia Onofrei. – Ch. : Tehnica-Info, 2002. – 392 p.

663. Bontea, Oleg. Libertatea creaţiei // Materialele Simpozionului naţional practico-ştiinţific „Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale”, Chişinău, 17-18 dec., 1999 / Agenţia pentru Susţinerea învăţă-mîntului Juridic şi a Organelor de Drept ; coord. V. Zubco. – Ch., 2002. – P. 28-33.

664. Cazacu, Nicolae. Anii de studenţie. Precizări documentare : [Eugen Coşeriu] // Limba română. – 2002. – Nr 10. – P. 69-71.

665. Coşeriu, Eugeniu. O şcoală extraordinară cu absolvenţi pe potrivă. Anii de liceu / a dialogat Nicolae Cazacu // Limba română. – 2002. – Nr 10. – P. 65-69.

666. Enciu, Nicolae. Colapsul U.R.S.S. şi dilema relaţiilor româno – române // Flux. – 2002. – 22 febr. – P. 7.

667. Enciu, N. Cronica unui „război ciudat” (2 martie-21 iulie 1992) : [referitor la separatismul transnistrean] // Caiete de istorie. – 2002. – Nr 2. – P. 11-18. – Bibliogr. în note, p. 18 (66 tit).

668. Enciu, Nicolae. Istoria românilor. Epoca contemporană : man. pentru cl. 12-a de liceu. – Ch. : Civitas, 2002. – 183 p.

669. Enciu, Nicolae. La population de Bessarabie de l’entre-deux-guerres dans l’historiographie occidentale // Transylvanian Review (Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca). – 2002. – Vol. XI, Nr 2. – P. 34-41.

670. Enciu, Nicolae. Libertatea în Republica Moldova: între individualism şi teoriile colectivist-egalitariste // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 295-310.

671. Enciu, Nicolae. Memoria istorică în tranziţie // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 81-100.

672. Enciu, Nicolae. Partidul Comunist Român şi „problema naţională” în Ro-mânia Mare // Caiete de istorie. – 2002. – Nr 4. – P. 1-7.

673. Enciu, Nicolae. Populaţia rurală a Basarabiei în anii 1918-1940. – Ch. : Epigraf, 2002. – 272 p.

Page 73: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

73

674. Enciu, Nicolae. „Rămîne de văzut, care profesor de istorie va risca să-şi ţină prelegerile în baza unor surogate...” : Interviu cu Nicolae Enciu / consemnare Anatol Moraru // Accent provincial. – 2002. – 12 apr.

675. Enciu, Nicolae. Zborul frânt al limbii române // Caiete de istorie. – 2002. – Nr 1 (5). – P. 25-28.

676. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Federalizarea – puncte vulnerabile // Jurnal de Chişinău. – 2002. – 9 aug. – P. 9.

677. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Tună şi-i adună : [Istoriografie] // Jurnal de Chişinău. – 2002. – 13 sept. – P. 6.

678. Programa analitică la disciplina „Psihologie socială” pentru spec. „Asistenţă socială şi Psihologie” (judiciară) / aut.-alcăt. Mihai Şleahtiţchi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Pedagogie şi Psihologie, Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2002. – 7 p.

679. Şleahtiţchi, Mihai. Despre omul modular, cu simpatie şi multă speranţă // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 365-389.

680. Ţurcanu, Corneliu. Respectarea drepturilor omului – factor important în vederea consolidării societăţii civile / Corneliu Ţurcanu, Viorica Ţurcanu // Politica socială şi problemele ameliorării calităţii vieţii. – Ch., 2002. – P. 82-85.

681. Ţurcanu, Viorica. Dăruire artei populare : [despre Elena Postolachi, protec-toarea etnografiei naţionale] // Făclia. – 2002. – 9 mart.

682. Ţurcanu, Viorica. Interesul studentului de a cunoaşte e în profesionalismul, erudiţia şi măiestria pedagogului : [despre Ion Garaz] // Făclia. – 2002. – 15 iunie. – P. 1.

2003 683. Cazacu, Nicolae. Nicolae Oanea : omul, savantul, profesorul // Accent

provincial. – 2003. – 24 ian.

684. Cazacu, Nicolae. Sînt român din Basarabia (trei scrisori ale lui Alexe Mateevici către Ioan Bianu) // Semn. – 2003. – Nr 3/4. – P. 48-49.

685. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Tutorele – Îndrumătorul studentului // Făclia. – 2003. – 11 ian. – P. 3.

686. Damanciuc, Gheorghe. Comunitatea poloneză din oraşul Bălţi: renaşterea valorilor spirituale // Anuarul institutului de cercetări interetnice. – Ch., 2003. – Vol. 4. – P. 23-28.

Page 74: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

74

687. Enciu, Nicolae. Cu privire la istoria trasării graniţei moldo-ucrainene în vara-toamna anului 1940 // Caiete de Istorie. – 2003. – Nr 1 (9). – P. 22-28.

688. Enciu, Nicolae. De la suveranitate la independenţă // Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 2003. – Bucureşti, 2003. – P. 498-506.

689. Enciu, Nicolae. Erudiţie şi luciditate // Semn. – 2003. – Nr 1/2. – P. 51-52.

690. Enciu, Nicolae. Evoluţia Republicii Moldova după 1991 / Nicolae Enciu, Ion Şişcanu // Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 2003. – Bucureşti, 2003. – P. 507-529.

691. Enciu, Nicolae. La moartea ţarului roşu // Caiete de istorie. – 2003. – Nr 3 (7). – P. 22-27.

692. Enciu, Nicolae. Moldova şi ţara Românească în perioada domniilor regulamentare // Semn. – 2003. – Nr 3/4. – P. 50-51.

693. Enciu, Nicolae. Politica etno – culturală în R.A.S.S. Moldovenească (1924 – 1940) // Rev. de istorie a Moldovei. – 2003. – Nr 4. – P. 80-81.

694. Enciu, Nicolae. Proiectele conducerii Republicii Moldova de soluţionare a problemei transnistrene // Destin românesc. – 2003. – Nr 1. – P. 152-158.

695. Enciu, Nicolae. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească – o periferie a marii Uniuni (1953-1990) / Nicolae Enciu, Ion Pavelescu // Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 2003. – Bucureşti, 2003. – P. 430-462.

696. Enciu, Nicolae. Un miracol istoric: renaşterea românismului în Basarabia / Nicolae Enciu, Ion Pavelescu // Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 2003. – Bucureşti, 2003. – P. 463-497.

697. Pădureac, Lidia. Relaţiile româno-sovietice (1917-1934). – Ch. : Prut Int., 2003. – 215 p.

698. Şleahtiţchi, Maria. Credem că facem parte din cultura română : [interviu cu Maria Şleahtiţchi, decan al Fac. de Litere la Univ. „A. Russo”şi Mihai Şleahtiţchi, şef al Catedrei Discipline Socio-juridice şi Umanistice la aceiaşi instituţie] / consemnare Angela Aramă // Capitala-magazin. – 2003. – Nr 26. – P. 22-23.

699. Şleahtiţchi, Mihai. Elevul social, o existenţă a timpului // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : materialele conf. şt. Int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 76-81.

700. Şleahtiţchi, Mihai. Provenienţa violenţei. Cazul omului frustrat // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr 5 (143). – P. 20-27.

Page 75: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

75

701. Ţurcanu, Nicolae. Probleme sociologice ale pregătirii lucrătorului social în spaţiul universitar / Nicolae Ţurcanu, A. Turcu // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : materialele conf. şt. Int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 177-178.

702. Ţurcanu, Viorica. Filosofia ne face mai deştepţi sau mai reduşi? / Viorica Ţurcanu // Făclia. – 2003. – 19 iulie. – P. 8.

703. Ţurcanu, Viorica. Florile în viaţa omului : semnificaţie şi simbol // Făclia. – 2003. – 21 iunie. – P. 4.

704. Ţurcanu, Viorica. Rolul managerului în armonizarea creativităţii colabora-torilor ştiinţifici // Făclia. – 2003. – 18 ian. – P. 5.

705. Ţurcanu, Viorica. [Scrisoare adresată primarului satului Obreja Veche, Sergiu Janu]. – Plai bălţean. – 2003. – 14 mart.

706. Ţurcanu, Viorica. Studenta – mamă şi studentul – tată // Făclia. – 2003. – 12 iulie. – P. 5.

707. Ţurcanu-Ciobanu, Viorica. Şcoala şi muzeul sătesc // Făclia. – 2003. – 20 dec. – P. 1.

2004 708. Bodrug, Ion. Aportul diasporei poloneze în dezvoltarea culturii şi econo-

miei Republicii Moldova / Ion Bodrug, Gheorghe Damanciuc // Anuarul Institutului de cercetări interetnice = Eжегодник института межэтнических исследований. – Ch., 2004. – Vol. V. – P. 9-22.

709. Cazacu, Nicolae. Cuvînt despre colegul Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2004. – 21 oct. – P. 1.

710. Cazacu, Nicolae. O viaţă închinată şcolii : [Mihail Carcea] // Făclia. – 2004. – 18 dec. – P. 6.

711. Cazacu, Nicolae. Profesorul Ioan Caproşu la 70 de ani // Cugetul. – 2004. – Nr 3. – P. 74-76.

712. Cazacu, Nicolae. Profesorul Victor Topală la 70 de ani // Făclia. – 2004. – 3 iulie. – P. 7.

713. Cazacu, Nicolae. Theodor Holban – un nume de referinţă în istoriografia românească // Cugetul. – 2004. – Nr 3. – P. 28-35.

714. Cazacu, Nicolae. Theodor Holban, istoric de înaltă performanţă // Făclia. – 2004. – 17 iulie. – P. 2.

Page 76: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

76

715. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Pacea interetnică : educaţia prin valori : Pe baza st. etno-sociologic al satului Valea-Perjei, raionul Taraclia. Dezvoltare durabilă şi interculturalitate. – Ch. : Pontos, 2004. – 151 p.

716. Enciu, Nicolae. Geopolitica moldovenească: între ştiinţă şi propagandă //

Semn. – 2004. – Nr 1/2. – P. 36-38. 717. Enciu, Nicolae. Istoria românilor. Epoca contemporană : man. pentru cl. a

12-a de liceu. – Ch. : Civitas, 2004. – 184 p.

718. Enciu, Nicolae. Fals tratat de doctor habilitat : [rec. la tz. de dr. habilitat în ştiinţe istorice A. Iu. Skvorţova Russkoie naselenie Bessarabii v mejvoiennîi period (1918-1940)] // Semn. – 2004. – Nr 3/4. – P. 50-53.

719. Enciu, Nicolae. Metamorfozele interpretării Operaţiunii Iaşi-Chişinău // Caiete de istorie. – 2004. – An. 3, nr 3 (11). – P. 23-27.

720. Enciu, Nicolae. Recensământul populaţiei din 29 decembrie 1930 // Destin românesc. – 2004. – Nr 3/4 (43-44). – P. 98-115.

721. Enciu, Nicolae. Transnistria, breşa strategică a Uniunii Sovietice/Rusiei în Balcani // Caiete de istorie. – 2004. – An. 4, nr 1 (12). – P. 23-27.

722. Istoria românilor : Sinteze şi materiale didactice pentru bacalaureat / Gheorghe Postică, Demir Dragnev, Nicolae Enciu, ... – Ch. : Civitas, 2004. – 136 p.

723. Loghin, Petru. Pedagogia dreptului // Făclia. – 2004. – 17 ian. – P. 5, 24 ian. – P. 4, 31 ian. – P. 7, 14 feb. – P. 7, 21 feb. – P. 2, 28 feb. – P. 5.

724. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Odiozitate perfidă sau ură patologică antiromânească / Teo-Teodor Marşalcovschi, Valentin Jitaru // Lit. şi arta. – 2004. – 26 aug. – P. 7.

725. Ţurcanu, Viorica. Ce ştim despre egalitatea bărbaţilor şi femeilor? // Făclia. – 2004. – 6 noiemb. – P. 3.

726. Ţurcanu, Viorica. Comunicare şi interculturalitate // Făclia. – 2004. – 2 oct. – P. 8.

727. Ţurcanu, Viorica. Consideraţii referitor la educaţia muzicală în familie : interacţiunea etnicului şi interetnicului // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int., 26 mai 2004. – Bălţi, 2004. – P. 69-71.

728. Ţurcanu, Viorica. Galeria bălţenilor cu renume : Costache Parno, Dumitru Căldare // Moldova suverană. – 2004. – 3 dec.

Page 77: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

77

729. Ţurcanu, Viorica. Quelques aspects de l'enseignement des sciences socio-humaines a l‘epoque du posttotalitarisme a l'Universite et le role des qualites managerielles dans l'efficacite de l'activite du professeur // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 3. – P. 78-80.

730. Şleahtiţchi, Mihai. Mai mult ca perplex, timpul prezent // Semn. – 2004. – Nr 1/2. – P. 45-47.

731. Şleahtiţchi, Mihai. Meandrele manipulării (sensuri vechi, semnificaţii noi) // Semn. – 2004. – Nr 3/4. – P. 57-61.

732. Şleahtiţchi, Mihai. Patimi (post)comuniste după Ştefan cel Mare şi Sfînt // Caiete de istorie. – 2004. – Anul III, nr 2 (10). – P. 18-21.

***

733. Маршалковски, Тео-Теодор. Их именами названы улицы города : Александру чел Бун, Николае Йорга // Голос Бэлц. – 2004. – 14 апр. – P. 3.

2005 734. Balmuş, Victor. Partidele politice în statul de drept / Victor Balmuş, Ion

Ciobanu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 9-12.

735. Cazacu, Nicolae. Academicianul Nicolae Botnariuc la 90 de ani // Făclia. – 2005. – 19 mart. – P. 6.

736. Cazacu, Nicolae. Liviu Rebreanu la Bălţi // Spirit românesc. – 2005. – 6 oct. – P. 5.

737. Cazacu, Nicolae. Profesorul Boris Coroliuc pe scara timpului : (75 de ani de la naştere) // Făclia. – 2005. – 22 oct. – P. 1-2.

738. Cazacu, Nicolae. Profesorul Simion Vărzaru (100 de ani de la naştere) // Făclia. – 2005. – 4 iunie. – P. 5.

739. Cazacu, Nicolae. Un savant care ne-a glorificat neamul : Nicolae Gluhovschi (100 de ani de la naştere) // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 12

740. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Din istoria costumului : Evoluţia în spaţiu şi timp al costumului în Moldova. – Ch. : Pontos, 2005. – 91 p.

741. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Educaţia cetăţenească / rec. Nicolae Enciu, Petru Loghin ; Univ. de Stat „A. Russo”din Bălţi, Fac. de Drept. – Ch. : Pontos, 2005. – 152 p.

Page 78: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

78

742. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Orfan social, copilul străzii în dificultate (cine î-l ajută şi cine î-l educă / rec. Nicolae Enciu, Petru Loghin ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept. – Ch. : Pontos, 2005. – 95 p.

743. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Relaţii interetnice în Republica Moldova / red. şt. V. Stepanov ; rec. : V. Stepanov, Gh. Damanciuc, I. Duminică, R. Kleiman. – Ch. : Pontos, 2005. – 206 p.

744. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Restructurarea funcţiei procreative a familiei în comunitatea interetnică moldo-ucraineană // Ecosofia şi perspectiva umană. – Ch., 2005. – P. 359-365.

745. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Romii şi educaţia toleranţei prin cunoaştere // Univers Pedagogic Pro. – 2005. – 1 apr. – P. 5.

746. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Toleranţa în munca educativă în penitenciar / Viorica Ciobanu-Ţurcanu, T. Pascaru // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3 – P. 50-58.

747. Damanciuc, Gheorghe. Diaspora poloneză din Moldova : revenire la valorile culturale şi spirituale // Jutrzenka : Pismo Polakow w Moldawii. – 2005. – Nr 7 (87). – P. 8-9 ; Nr 8 (88). – P. 8-9 ; Nr 9 (89). – P. 6-8.

748. Enciu, Nicolae. Calvarul – o lucrare cu caracter de unicat în istoriografia contemporană : [pe marginea lucrării “Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti : 1940-1950” de Valeriu Pasat] // Săptămîna. – 2005. – 13 mai. – P. 19; 23.

749. Enciu, Nicolae. Continuitate : Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi // Vocea Bălţiului. – 2005. – 18 mart. – P. 1-2.

750. Enciu, Nicolae. Istoria românilor. Epoca contemporană : man. pentru cl. a 12-a de liceu. – Ch. : Civitas, 2005. – 184 p.

751. Enciu, Nicolae. Minoritatea evreiască în Basarabia interbelică // Rev. Istorică. – 2005. – T. XVI, nr 3/4. – P. 83-96.

752. Enciu, Nicolae. O lucrare cu caracter de unicat în istoriografia contemporană // Săptămâna”. – 2005. – 13 mai. – P. 19; 23.

753. Enciu, Nicolae. Păcate şi pocăinţă // Lumea. – 2005 . – Nr 3 (11). – P. 4-5.

754. Enciu, Nicolae. Pe tancul roşu prin istorie // Lumea. – 2005 – An. 2, nr 5 (13). – P. 4.

755. Enciu, Nicolae. Politologie : Curs univ. / rec. B. Coroliuc, V. Vasilos ; red. E. Caraman ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Catedra Discipline Socio-umanistice. – Ch. : Civitas, 2005. – 384 p.

Page 79: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

79

756. Loghin, Petru. În Europa, dar... prin America : [consideraţii asupra Reformei învăţămîntului] // Făclia. – 2005. – 5 febr. – P. 6.

757. Pădureac, Lidia. Nicolae Enciu. Politologie : [Rec. la cartea cu acelaşi titlu] // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 69-70.

758. Pădureac, Lidia. Ore universitare în ritmul reformei // Didactica Pro. – 2005. – Nr 5/6. – P. 86-89.

759. Pădureac, Lidia. Orientarea axiologică a studenţilor în spaţiul reformei învăţămîntului // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 142-145.

760. Şleahtiţchi, Mihai. Liderii : delimitări conceptuale // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanistice. – Ch., 2005. – Vol. 3. – P. 336-339.

761. Şleahtiţchi, Mihai. Liderii şi reprezentarea lor socială // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanistice. – Ch., 2005. – Vol. 3. – P. 340-343.

762. Şleahtiţchi, Mihai. Măsurarea reprezentării sociale a liderilor. Ecuaţia SCB [19/2] // Învăţămîntul universitar din Republica Moldova la 75 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 11-12 oct. 2005. – Ch., 2005. – P. 99-102.

763. Şleahtiţchi, Mihai. Situaţii picante în culegerea datelor cu referire la reprezentarea socială a liderilor. Zonele mute // Învăţămîntul universitar din Republica Moldova la 75 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 11-12 oct. 2005. – Ch., 2005. – P. 103-104.

764. Ţurcanu, Viorica. Quelques aspects de l'enseignement des sciences socio-humaines pendant le posttotalitarisme a l'Universite et le role des qualites managerielles pour l'efficacite de l'activite du professeur // Ecosofia şi perspectiva umană : Culeg. consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei 18 noiemb. 2004. – Ch., 2005. – P. 453-455.

*** 765. Bodrug, Ion. Династические связи и роль «брачной дипломатии» в

молдавско-польских отношениях во второй половине XIV-XVII в. : [Recen-zie] / Ion Bodrug, Gheorghe Damanciuc // Jutrzenka. – 2005. – Nr 10 (90). – P. 19. – Rec. la cartea: Zabolotnaia, Lilia. Raporturile dinastice şi rolul diplomaţiei de mariaj în relaţiile moldo-polone în a doua jumătate a secolului al XIV-lea – mijlocul secolului al XVII-a / Lilia Zabolotnaia. – Ch. : Inst. de Ist. al Acad. de Şt. a RM, 2004. – 192 p.

766. Чобану-Цуркану, Виорика. Цыгане Молдовы : интеграционные аспек-ты // Interconexiuni în contextul globalizării. – Iaşi, 2005. – P. 164-176.

Page 80: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

80

2006 767. Bodrug, Ion. Contactele ştiinţifice - dimensiuni ale colaborării moldo-

polone / Ion Bodrug, Gheorghe Damanciuc // Anuarul Institutului de Cercetări interetnice = Ежегодник института межэтнических исследований. – Ch., 2004. – Vol. 6. – P. 6-13.

768. Bodrug, Ion. Diaspora poloneză din Moldova: revenire la valorile culturale şi spirituale / Ion Bodrug, Gheorghe Damanciuc ; red. : V. Cosmescu ; rec. : S. Novacov, D. Haidarlî ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Cercet. Interetnice . – Ch. : Acad. de Şt. a Moldovei, 2006. – 206 p.

769. Cazacu, Nicolae. Memoriile lui N. Iorga privind Basarabia // Profesorul Nicolae Iorga : Omagiu. – Bălţi, 2006. – P. 47-55.

770. Ciobanu, Ion. Asigurarea legislativă a drepturilor politice şi civile în Republica Moldova // Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene : Materiale ale conf. teoretico- şt. int., 28 ian. 2006. – Ch., 2006. – P. 567-568.

771. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Rolul societăţii civile în educarea şi instruirea în domeniul drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 179-183.

772. Curriculum disciplinar: Istoria teatrului universal / aut.-alcăt. Teo-Teodor Marşalcovschi ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Disciplini Socioumanistice. – Bălţi, 2006 – 6 p. – Bibliogr. p. 6.

773. Enciu, Nicolae. Basarabia interbelică în oglinzile Europei // Semn. – 2006. – Nr 3. – P. 17-18.

774. Enciu, Nicolae. Geografia ca teroare a istoriei : [recenzie la revista „Historia”] // Confluenţe bibliologice. – 2006. – Nr 4. – P. 57-59.

775. Enciu, Nicolae. Imposibilul Tratat de Uniune reevaluat : [recenzie la cartea „Tratat de Uniune Sovietică”, de Gheorghe E. Cojocaru] // Confluenţe bibliologice. – 2006. – Nr 3. – P. – 74-77.

776. Enciu, Nicolae. Interviu cu Nicolae Enciu, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, şef de catedră la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi / au intervievat Gheorghe Cojocaru şi Constantin Ungureanu // Caiete de istorie. – 2006. – Nr 2 (14). – P. 25-29.

777. Enciu, Nicolae. Istoria universală. Epoca contemporană : cl. a 12-a / N. Enciu, T. Mistreanu ; coord. şt. D. Dragnev. – Ch. : Civitas, 2006. – 216 p.

Page 81: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

81

778. Enciu, Nicolae. Nicolae Iorga, ctitor al cursurilor de vară ale Universităţii populare de la Vălenii de Munte // Profesorul Nicolae Iorga : Omagiu. – Bălţi, 2006. – P. 24-30.

779. Enciu, Nicolae. Opinii şi controverse privind caracterul participării României la războiul împotriva Uniunii Sovietice în anii 1941-1944 // Caiete de istorie. – 2006. – An. 6, nr 1 (13). – P. 1-7.

780. Enciu, Nicolae. Organizaţia Naţiunilor Unite - fundament şi garant al democraţiei şi securităţii în lumea contemporană // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 15-18.

781. Enciu, Nicolae. Populaţia Republicii Moldova conform rezultatelor recensămîntului din 5-12 octombrie 2004 // Populaţia României. Trecut, prezent, viitor : Lucrările Conf. int., 19-22 oct. 2005, Cluj-Napoca-Arcalia. – Cluj-Napoca, 2006. – P. 419-429.

782. Enciu, Nicolae. Statalitate cu ghinion // Semn. – 2006. – Nr 1. – P. 22-23.

783. Enciu, Nicolae. Un cavaler al adevărului : [Mihai Cimpoi] // Semn. – 2006. – Nr 4. – P. 20-21.

784. Enciu, Nicolae. Victoriosul înfrînt // Confluenţe bibliologice. – 2006. – Nr 1/2. – P. 87-88.

785. Filip, Nicolae. Omagiu savantului : [Nicolae Iorga] / Nicolae Filip, Teo-Teodor Marşalcovschi, Ilie Nasu // Profesorul Nicolae Iorga : Omagiu. – Bălţi, 2006. – P. 4-8.

786. Loghin, Petru. În Europa, dar... prin America (...despre Reforma învăţămîn-tului) = En Europe, Mais... Par L' Amerique. – Ch. : Pontos, 2006. – 75 p.

787. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Revenirea lui N. Iorga / Teo-Teodor Marşal-covschi, Vladimir Surdu // Profesorul Nicolae Iorga : Omagiu. – Bălţi, 2006. – P. 12-23.

788. Pădureac Lidia. Fişe de evaluare la disciplina „Istoria dreptului” / rec. : Gheorghe Neagu, Nicolae Enciu, Elena Botnari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi : [S. n.], 2006. – 19 p. : tabl., scheme.

789. Pădureac, Lidia. Guvernul Iorga şi relaţiile româno-sovietice // Profesorul Nicolae Iorga : Omagiu. – Bălţi, 2006. – P. 41-47.

Page 82: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

82

790. Pădureac, Lidia. Impactul politicii interne asupra celei externe. Cazul relaţiilor româno-sovietice în perioada 1917-1934 // Tyragetia Arheologie. Istorie Antică. Seria nouă. – 2006. – Nr XV. – P. 284-290.

791. Pădureac, Lidia. Ispita istoriei : [recenzie la man. „Istoria universală contemporană” pentru cl. XII de Nicolae Enciu, Tatiana Mistreanu] // Confluenţe bibliologice. – 2006. – Nr 3. – P. 77-79.

792. Pădureac, Lidia. Prelegeri, Documente, laboratoare la Istoria dreptului (epoca antică) / rec. : Gheorghe Neagu, Nicolae Enciu, Elena Botnari ; Univ. de Stat „A. Russo”din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi, 2006. – 164 p.

793. Programa analitică la disciplina „Filozofia” / aut.-alcăt. V. Parnavel ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi, 2006. – 9 p. – Bibliogr. p. 9.

794. Programa analitică la disciplina „Logica” / aut.-alcăt. V. Parnavel ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi, 2006. – 7 p. – Bibliogr. p. 7.

795. Ţurcanu-Ciobanu, Viorica. Consideraţii asupra limbii franceze în creaţia ştiinţifică a profesorului Mircea Ioniţă din perspectivă culturală // Materialele Colocviului Comemorativ Internaţional „Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului” consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă, 25 noiemb. 2006. – Bălţi, 2006. – P. 105-107.

***

796. Даманчук, Георге. Фундаментальное научное исследование : / Георге Даманчук, Николай Попов // Anuarul Institutului de Cercetări interetnice = Еже-годник института межэтнических исследований. – 2006. – Vol. 6. – P. 177-179. – Рец. на книгу : Новаков, Савелий. Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузких сел Южной Бессарабии 1857-1918. – Ch. : Î. S. F.E.-P. „Tipogr. Centrală”, 2004. – 578 p.

2007 797. Cazacu, Nicolae. Colea Răutu : actor de geniu necunoscut acasă / Nicolae

Cazacu, Valentin Jitaru // Lit. şi arta. – 2007. – 22 noiemb. – P. 6.

798. Cazacu, Nicolae. Publicaţiile liceului „Ion Creangă” din Bălţi / rec. Nicolae Enciu // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 5-19.

799. Curriculum disciplinar: Istoria românilor / aut.-alcăt. Teo-Teodor Marşal-covschi ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socio-umanistice. – Bălţi, 2007 – 11 p. – Bibliogr. p. 11.

Page 83: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

83

800. Curriculum disciplinar: Istoria universală / aut.-alcăt. Teo-Teodor Marşal-covschi ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socio-umanistice. – Bălţi, 2007 – 9 p.

801. Curriculum la disciplina: Civilizaţia europeană / aut.-alcăt. Ion Ciobanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi, 2007 – 4 p.

802. Damanciuc, Gh. Centru al Bibliografiei Naţionale : [Camera Naţ. a Cărţii 50 de ani de la fundare] // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 1. – P. 63.

803. Enciu, Nicolae. Contribuţii documentare la istoria deportărilor din 6 iulie 1949 în raionul Bălţi / rec. Lidia Pădureac // Anuarul Catedrei Discipline Sociouma-nistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 28-39.

804. Enciu, Nicolae. Construcţia Europeană (1945-2007) : Curs universitar / Nicolae Enciu, Valentina Enciu. – Ch. : Civitas, 2007. – 392 p.

805. Enciu, Nicolae. Dezbateri Europene la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi // Vocea Bălţiului. – 2007. – 25 mai. – P. 2.

806. Enciu, Nicolae. Emmanuel de Martonne şi Basarabia // Confluenţe bibliolo-gice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 113-116.

807. Enciu, Nicolae. Istoria naţională ca roman // Semn. – 2007. – Nr 2. – P. 27-28.

808. Enciu, Nicolae. Leon Donici şi demitizarea bolşevismului // Semn. – 2007. – Nr 1. – P. 25-26.

809. Enciu, Nicolae. Sfârşitul blestemului geopolitic. Anevoioasa revenire a României în familia Europei unite // Caiete de istorie. – 2007. – Nr 1 (16). – P. 9-10.

810. Enciu, Nicolae. Uniunea Europeană în retrovizorul istoriei // Caiete de istorie. – 2007. – Nr 1 (16). – P. 1-8.

811. Loghin, Petru. John Dewey - ilustru filosof şi pedagog american al sec. XX / rec. Valeriu Capcelea // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 40-45.

812. Loghin, Petru. Oiţele mele, oiţe… Deprinderi de Viaţă, sau … Strigăt la … Ceruri. – Ch. : Pontos, 2007. – 155 p.

813. Loghin, Petru. Pe cine îl interesează în R. Moldova şcoala de facere a lucrurilor? // Făclia. – 2007. – 8 dec. – P. 13.

Page 84: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

84

814. Loghin, Petru. Pedagogia dreptului. Cazuri = Казусы : Practicum-Practice la „Bazele statului şi dreptului” (promovate studenţilor facultăţilor cu profil pedago-gic). – Ch. : Pontos, 2007. – 40 p.

815. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Istoricul Anton Moraru // Timpul. – 2007. – 26 oct. – P. 17.

816. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Profesorul Mihai Muntean, cel cunoscut şi cel necunoscut (20.09. 1922-3.03. 1983) // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 12 oct. – P. 22.

817. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Răzeşii în contextul istoric şi juridic / rec. Lidia Pădureac // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 45-58.

818. Parnovel, Valeriu. Premisele apariţiei concepţiei structurii conştiinţei socia-le / Valeriu Parnovel, Boris Coroliuc // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanis-tice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 65-67.

819. Pădureac, Lidia. Activitatea diplomaţiei române în contextul relaţiilor sovieto-engleze (1924-1926) // Tyragetia. Arheologie. Istorie Antică. Seria nouă. – 2007. – Vol. I (XVI), nr 2. – P. 281-287.

820. Pădureac, Lidia. Efectele relaţiilor sovieto-engleze asupra României în 1924 / rec. N. Enciu // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 68-73.

821. Pădureac, Lidia. Portofoliul studentului - modalitate de evaluare la orele de istorie // Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 150-153.

822. Programa analitică la disciplina „Bazele statului şi dreptului” (pentru facultăţile cu profil pedagogic) / aut.-alcăt. Petru Loghin ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi, 2007 – 15 p.

823. Programa analitică la disciplina „Istoria românilor” / aut.-alcăt. Nicolae Cazacu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Sociouma-nistice. – Bălţi, 2007 – 14 p. – Bibliogr. p. 11-14.

824. Programa analitică la disciplina „Istoria universală” / aut.-alcăt. Nicolae Cazacu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Sociouma-nistice. – Bălţi, 2007 – 12 p. – Bibliogr. p. 12.

825. Românismul basarabenilor şi istoricul Anton Moraru în viziunea ziarului „Moldova suverană” / Gherghe Cernea, Teo-Teodor Marşalcovschi, Serafim Flo-rea… // Lit. şi arta. – 2007. – 20 sept. – P. 38.

Page 85: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

85

826. Ţurcanu, Viorica. Multidimensionalitate culturală : valoare şi management / rec. Elena Zolotariov // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 76-80.

827. Ţurcanu, Viorica. Paradigmă a cunoaşterii şi studierii etnografiei / rec. Teo-Teodor Marşalcovschi // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 74-76.

*** 828. Даманчук, Георге. Молдо-польские взаимосвязи: ретроспектива и

современность : [620 лет подписанию первого договора между Молдовой и Польшей] // Голос Бэлць. – 2007. – 18 сент. – P. 3.

829. Маршалковски, Тео-Теодор. Когда на самом деле основаны Бельцы? / Тео-Теодор Маршалковски, Владимир Сурду // Спрос. Предложение. – 2007. – 19, 25 апр. – P. 51.

Page 86: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

86

Page 87: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

87

Cercetări ştiinţifice ale masteranzilor şi studenţilor

Comunicări

830. Agachi, Sergiu. Transformarea ca modalitate specială de reorganizare a per-soanelor juridice / coord. Veaceslav Pînzari // Experienţa de cercetare – com-ponentă indispensabilă a formării de specialitate : Materialele conf. şt. a studenţilor, 31 oct., 2006. – Bălţi, 2006. – P. 49-56.

831. Amarfii, Natalia. Fundamentarea juridică a limitării drepturilor omului // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fon-darea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 45-49.

832. Burlacu, A. Divorţul în societatea moldovenească contemporană / A. Burla-cu, Gheorghe Neagu // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului „Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 58-61.

833. Casian, L. Conflictele familiei tinere contemporane / L. Casian, Gheorghe Neagu // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului „Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 47-50.

834. Cerbu, Sabina. Condiţiile acţiunii pauliene / conducător şt. Silvia Grosu // Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate : Materialele conf. şt. a studenţilor, 31 oct. 2006. – Bălţi, 2006. – P. 78-91.

835. Cojoc, Tatiana. Reglementarea juridică a accesului la infomaţie în domeniul mediului // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 121-127.

836. Danileico, Tatiana. Protecţia socială a persoanelor cu handicap în cadrul protecţiei juridice a drepturilor omului // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 127-133.

837. Dragan, Tatiana. Ingineria genetică – impact progresiv sau regresiv asupra omenirii // Primii paşi în ştiinţă : Materialele Conf. şt. Int. a studenţilor consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „A. Russo”, Bălţi, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – P. 80-84.

838. Ganţa, L. Tineretul în perioada de tranziţie. Studiu sociologic / L. Ganţa, Gh. Neagu // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului „Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 74-78.

Page 88: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

88

839. Liulica, A. Orientările valorice ale familiei contemporane / A. Liulica, Gh. Neagu // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului „Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 37-41.

840. Meaun, Elena. Partajul judiciar – modalitate de încetare a coproprietăţii obişnuite sau temporare / coord. şt. Veaceslav Pînzari // Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate : Materialele conf. şt. a studenţilor, 31 oct. 2006. – Bălţi, 2006. – P. 164-170.

841. Moraru, Andrei. Internet şi E-mail surse de informare rapidă a cetăţeanului // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 194-197.

842. Pascal, L. Persoanele de vârsta a treia în perioada de tranziţie : St. sociologic / L. Pascal, Gheorghe Neagu // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului „Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 70-73.

843. Sîncu, Dan. Răspunderea persoanei fizice pentru încălcările dreptului umanitar în statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale / coord. Vitalie Rusu // Probleme actuale ale dreptului internaţional umanitar : Lucrările Mesei Rotunde, Bălţi, USB, 9-10 dec. 2005. – Bălţi, 2006. – P. 127-131.

844. Voloşenco, Ina. Problema implicării copiilor-combatanţi în conflicte armate / coord. Victoria Ţarălungă // Probleme actuale ale dreptului internaţional umanitar : Lucrările Mesei Rotunde : Bălţi, USB 9-10 dec. 2005. – Bălţi, 2006. – P. 35-48.

845. Vornices, Ana. Rolul organismelor internaţionale regionale în garantarea drepturilor omului // Democraţie şi Drepturile Omului : Vol. consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 18-24.

*** 846. Гандзюк, Владимир. Дети в вооруженных конфликтах / рук. Елена

Кулик // Probleme actuale ale dreptului internaţional umanitar : Lucrările Mesei Rotunde : Bălţi, USB 9-10 dec. 2005. – Bălţi, 2006. – P. 176-189.

847. Заворотный, Н. В. Общие условия производства действий по уголовному преследованию / Н. В. Заворотный, А. А. Файгер // Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate : Materialele conf. şt. a studenţilor, 31 oct. 2006. – Bălţi, 2006. – P. 271-283.

848. Маковский, Евгений. Операции ООН по подержанию мира / рук. Виталий Русу // Probleme actuale ale dreptului internaţional umanitar : Lucrările Mesei Rotunde : Bălţi, USB 9-10 dec. 2005. – Bălţi, 2006. – P. 77-88.

Page 89: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

89

849. Степчук, Игорь. Ответственность физических лиц за нарушение МГП в Римском статуте МУСа / рук. Елена Кулик // Probleme actuale ale dreptului internaţional umanitar : Lucrările Mesei Rotunde : Bălţi, USB 9-10 dec. 2005. – Bălţi, 2006. – P. 131-142.

Page 90: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

90

Teze de master

850. Agache, Diana. Forţa probatorie a concluziilor de expertiză în procesul penal : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 77 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 74-77.

851. Agachi, Aliona. Dobîndirea dreptului de proprietate în baza moştenirii, aspecte de drept comparat : Teză. de magistru în Drept / conducător şt. E. Mocanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 135 p., 10 p. anexe, verso f alb. – Bibliogr. p. 124-125.

852. Andronic, Radii. Formele de asociere în noul cod civil al Republicii Moldova: Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. M. D. Bocşan, S. Golub ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 85 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 78-84.

853. Apachiţa, Aida. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. M. D. Bocşan ; Univ. de Stat „A. Russo”, Bălţi, Fac. Drept, Catedra Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 130 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 127-130.

854. Apostol, Constantin. Analiza comparativă a nulităţii actelor juridice în dreptul civil şi în dreptul familiei : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 111 p., [2] p rec., verso f.alb. – Bibliogr. p. 109-111.

855. Atamaniuc, Natalia. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor în legislaţia Republicii Moldova : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. M. D. Bocşan ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 90 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 88-90.

856. Baraboi, Veaceslav. Dobândirea prin şantaj a avutului proprietarului : Teză de magistru în juridică - 1000 / conducător şt. B. I. Lichii ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 74 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 72-74.

857. Bejan, Marcel. Constituirea statului de drept în Republica Moldova : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. M. Orlov ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 89 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 89-91.

858. Bejenaru, Eugeniu. Răspunderea juridică civilă delictuală în legislaţia civilă a Republicii Moldova : Teză de magistru în Drept - 1000 / coord. şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 95 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 92-95.

Page 91: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

91

859. Bîlici, Valeriu. Actele de procedură civilă : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. P. Vasilescu, T. Crugliţchi ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 94 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 91-94.

860. Boca, Sergiu. Modalitţăile actului juridic civil : Teză de magistru în Drept - 1000 / coord. şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2004. – 110 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 106-110.

861. Boldesco, Iurii. Răspunderea şi pedeapsa penală : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. V. Bujor ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. –Bălţi, 2006. – 104 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 100-104.

862. Bordianu, Diana. Probele şi probaţiunea în procesul penal : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 89 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 86-89.

863. Botnari, Elena. English as a second language, problems in evaluation the theoretical and practical knowledge : Master`s thesis / sci. advisor Mihail Rumlianschi ; Alecu Russo Balty State Univ., Fac. of Foreign Language and Lit. English Philology Dep. – Bălţi, 2003. – 135 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 131-135.

864. Burlacu, Daniela. Garantarea executării obligaţiilor prin gaj : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. Oleg Balan, Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2003. – 87 p. + 5 p. anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 84-87.

865. Burlacu, Dorin. Organele de urmărire penală şi competenţa lor : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 98 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 96-98.

866. Burlacu, Oleg. Actele de dispoziţie ale pîrîţilor în procesul civil : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. P. Vasilescu, T. Crugliţchi ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 80 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 76-80.

867. Catrinescu, Irina. Proprietatea comună - modalitate a dreptului de proprietate privată : Teză de magistru în drept-1000 / conducător şt. Ş. Stamatin ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 101 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 100-101.

868. Cazacu, Oxana. Unitatea şi pluralitatea de infracţiune : Teză de magistru / coord. şt. B. Lichii ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 104 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 103-104.

Page 92: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

92

869. Cepoi, Svetlana. Condiţiile de validitate a actului juridic civil : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 88 p., [3] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 84-88.

870. Cerneleanu, Mariana. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale în legislaţia civilă a Republicii Moldova : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. Mircea Dan Bocşan, S. Golub ; Univ. de Stat „Alecu Russo", Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 125 p. : anexe, [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 113-121.

871. Ciocan, Mihaela. Răspunderea civilă delictuală : Teză de magistru în juridică - 1000 / conducător şt. O. Balan ;Univ. de Stat „A. Russo”; Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 88 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 85-88.

872. Ciubotaru, Anatolie. Contradictorialitatea în procesul penal : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 79 p., verso f. alb.: 70.00. – Bibliogr. p. 76-79.

873. Cheptanaru, Cristina. Dezmembrămintele dreptului de proprietate : Teză de magistru în Drept / conducător şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2004. – 140 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 136-138.

874. Cheptea, Cristina. Arestul preventiv. Eliberarea provizorie sub control judiciar şi pe cauţiune : Teză de magistru / coord. şt. L. Catan ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 87 p. , verso f. alb, [38] p. anexe. – Bibliogr. p. 83-87.

875. Chetrari, Marcel. Politici comunitare: Uniunea vamală : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. Elena Botnari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 98 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 91-98.

876. Cojocaru, Gabriela. Reglementarea juridică a numelui în legislaţia Republicii Moldova : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 89 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 88-89.

877. Cojocaru, Mariana. Reprezentarea judiciară : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. P. Vasilescu, T. Crugliţchi ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 95 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 89-95.

878. Costaş, Natalia. Examinarea cauzelor penale în prima instanţî de judecată : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. T. Osoianu ; Univ. de Stat „Alecu

Page 93: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

93

Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 91 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 88-91.

879. Costaş, Valentina. Actul administrativ - forma principală de activitate a organelor administraţiei : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Guţuleac ; Univ. de Stat „A.Russo”, Fac. de Drept, Cat. de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 80 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 76-80.

880. Covalciuc, Ana. Codul penal al RSSM şi actuala legislaţie penală-studiu comparat : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. V. Bujor ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 95 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 92-95.

881. Crestian, Inesa. Mecanisme internaţionale de reprimare a infracţiunii de genocid : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 76 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 72-75.

882. Crugliţchi, Tatiana. Procedura în contenciosul administrativ : Teză de magistru în juridică - 1000 / conducător şt. M. Orlov ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 89 p., [5] p. anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 87-89.

883. Cuciuc, Cristina. Insolvabilitatea persoanei juridice : Teză de magistru în Drept – 1000 / coord. şt. O. Balan, V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2003. – 79 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 76-79.

884. Cucoş, Serghei. Criminalitatea economică: Aspectul juridico-penal şi criminologie : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Bujor ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 87 p., [3] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 86-87.

885. Cuşniriuc, Alexandr. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. Dan A. Popescu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 130 p. : anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 126-130.

886. Damian, Natalia. Contractul matrimonial : Aspecte de drept comparat : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 94 p., 8 p. anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 92-96.

887. Dănoi, Ion. Contractul de tranzacţie : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 79 p., 1p. anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 73-77.

Page 94: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

94

888. Dedeşco, Rodica. Consumul de stupefiante şi degradarea umană : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. Octavian Pop. – Bălţi, 2007. – 85 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 83-85.

889. Dediu, Lilia. Mijloacele de probă în procesul penal : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 72 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 70-72.

890. Dimcova, Irina. Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane : Teză. de master în Drept - 1000 / conducător şt. Gh. Neagu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 84 p., verso f.: 80.00. – Bibliogr. p. 80-84.

891. Dimitriu, Svetlana. Garantarea executării obligaţiilor prin ipotecă : Teză de magistru în juridică - 1000 / conducător şt. O. Balan ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 102 p., [6] p. anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 84-87.

892. Dobrogeanu, Daniela. Acţiunea civilă - 1000 : Teză pentru obţinerea gradului de magistru / coord. şt. E. Belei ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. –Bălţi, 2004. – 100 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 97-100.

893. Dogotari, Larisa. Dreptul de proprietate privată a persoanelor juridice : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt.: V. Pînzari, O. Balan ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2003. – 92 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 91-92.

894. Dreglea, Andrei. Tipuri istorice de proces penal : Teză de magistru / coord. şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2004. – 80 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 77-80.

895. Eremciuc, Ghenadie. Minciuna şi metodologia depistării ei în contextul dramei judiciare : Teză de magistru în juridică - 1000 / coord. şt. M. Şleahtiţchi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 74 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 73-74.

896. Filip, Lilia. Reglementări privind concedierea salariatului din iniţiativa angajatorului : Teză. de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. N. Romandaş ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2004. – 97 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 94-96.

897. Formusatii, Andrei. Aspecte ale spălării banilor în incriminările legislative şi realităţile de fapt ale Republicii Moldova : Teză de magistru în Drept - 1000 / coord. şt. V. Bujor ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 112 p., anexe p. 105-112 ; verso f. alb. – Bibliogr. p. 95-104.

Page 95: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

95

898. Gajosu, Natalia. Infracţiunea şi trăsăturile ei : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. V. Bujor ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 75 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 72-75.

899. Gaţcan, Adrian. Uzufructul ca dezmembrământ al dreptului de proprietate : Teză de magistru în Drept- 1000 / conducător şt. M. D. Bocşan ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 106 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 103-106.

900. Găjdianu, Anatol. Efectele contractului în reglementarea Codului civil al Republicii Moldova : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 91 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 88-91.

901. Gărnăuţan, Lilia. Executarea silită a obligaţiei fiscale în Republica Moldova : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. Elena Botnari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 88 p., anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 70-73.

902. Gînga, Galina. Persoana juridică ca subiect al infracţiunii - studiu comparativ : Teză de magistru în drept / coord. şt. Ş. Stamatin, Al. Mariţ ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2003. – 68 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 66-68.

903. Gîrlă, Stela. Pedofilia: aspecte juridico-penale şi criminologie : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. O. Pop ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 79 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 77-79.

904. Glavan, Vadim. Raportul de cauzalitate în dreptul penal : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. Al. Mariţ ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 91 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 88-91.

905. Godorog, Alecsandru. Crima organizată : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Bujor ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 90 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 84-90.

906. Grosu, Ilie. Metode şi mijloace de război interzise : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 78 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 74-77.

907. Guţu, Andrei. Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor care se referă la proprietatea intelectuală : Teză de master / coord. şt. O. Balan ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 86 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 84-86.

Page 96: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

96

908. Guţu, Mariana. Dreptul de servitute-dezmembrământ al dreptului de proprietate : Teză de magistru în Drept - 1000 / coord. şt. N. Tovarniţchi ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 86 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 85-87.

909. Guţu, Tatiana. Pedeapsa penală în drept comparat. Doctrină şi concept : Teză de masterat / coord. şt. Ş. Stamatin ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2002. – 97 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 95-97.

910. Guzgan, Adela. Principiile Procesului civil : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. P. Vasilescu, T. Crugliţchi ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 101 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 95-101.

911. Guzun, Mariana. Praxiologia procesului penal : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Capcelea ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 96 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 90-96.

912. Hropotinschi, Tatiana. Reglementarea dezmembrămintelor dreptului de proprietate în codul civil al Republicii Moldova : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. M. D. Bocşan ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 109 p., verso f.alb. – Bibliogr. p. 104-109.

913. Ianachevici, Vlad. Prognosticul criminologic : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Bujor ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 70 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 65-66.

914. Iftodi, Elvira. Litigiile individuale de muncă : Teză de magistru în Juridică - 1000 / conducător şt. N. Romandaş ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2004. – 107 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 106-107.

915. Janu, Natalia. Eutanasia - omor cu circumstanţe atenuante : Teză de master în Drept - 1001 / conducător şt. V. Bujor. Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept public. – Bălţi, 2007. – 112 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 109-112.

916. Jenacai, Diana. Teorii criminologice moderne şi critica acestora : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. Gh. Neagu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 79 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 77-79.

917. Madan, Otilia. Funcţiile procesual-penale : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 77 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 74-77.

918. Mahu, Octavian. Mijloacele de alternativă ale arestului preventiv : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”,

Page 97: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

97

Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 79 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 76-79.

919. Maliucov, Sergiu. Esenţa şi particularităţile procedurii contenciosului administrativ : Teză de master în drept - 1000 / conducător şt. M. D. Bocşan ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 102 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 94-102.

920. Mamedov, Rodica. Reglementarea internaţională a dublei impuneri : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. Elena Botnari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 96 p. : tab., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 91-95.

921. Mariţ, Marcela. Probele în procesul penal al Republicii Moldova şi în lumina Convenţiei Europene : Teză de magistru / coord. şt. Oleg Balan ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. –Bălţi, 2003. – 87 p. – Bibliogr. p. 84-87.

922. Martin, Vitalie. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. Al. Mariţ ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 103 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 103-104.

923. Mărcăuţeanu, Oxana. Procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante : Teză de magistru în Juridică - 1000 / conducător şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac.de Drept, Catedra Drept. – Bălţi, 2004. – 107 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 104-107.

924. Mileşco, Victoria. Modurile de stingere a obligaţiilor care duc la realizarea creanţei creditorului : Teză. de magistru în Drept-1000 / conducător şt. M. Bocşan ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 102 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 98-102.

925. Mînza, Tamara. Mijloacele de probă în procesul civil : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. Dan Andrei Popescu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 111 p. : anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 103-111.

926. Moldovanu, Ghenadie. Căsătoria în dreptul internaţional privat : Teză de master / conducător şt. Dan Andrei Popescu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 110 p. : anexe, verso filelor alb. – Bibliogr. p. 105-110.

927. Morari, Dmitrie. Aspecte criminologice privind terorismul intern şi internaţional : Teză de magistru în Drept / conducător şt. Octavian Pop ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 60 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 59-60.

Page 98: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

98

928. Morari, Viorel. Instituţia contenciosul administrativ în Republica Moldova : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. M. Orlov ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Drept, Catedra. Drept. – Bălţi, 2002. – 92 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 70-74.

929. Munteanu, Ciprian. Calificarea contravenţiilor administrative ce încalcă ordinea publică : Teză de magistru în Drept - 1000 / coord. şt. V. Guţuleac ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 106 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 106.

930. Mutruc, Rodica. Delicvenţa juvenilă - o problemă de primă importanţă : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. Octavian Pop ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 76 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 72-76.

931. Neagu, Ana. Operaţiunile de pacificare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. O. Balan ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 85 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 82-85.

932. Neagu, Pavel. Teoria violenţei criminale : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt.: V. Bujor ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 90 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 78-90.

933. Negru, Lilia. Răspunderea persoanelor fizice pentru crime internaţionale : Teză de magistru în drept / conducător şt. Oleg Balan ; Univ. de Stat „A. Russo”, Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept . – Bălţi, [S. a.] – 110 p. – Bibliogr. p. 109-110.

934. Negură, Ina. Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate prevăzute de codul civil al Republicii Moldova : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2004. – 113 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 108-113.

935. Nicorici, Marcela. Determinarea sancţiunilor procedurale : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. Dan A. Popescu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 95 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 92-95.

936. Odagiu, Alexandru. Atribuţiile preşedintelui Republicii Moldova în administraţia publică centrală : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. M. Orlov ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 99 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 91-99.

937. Olşanschi, Ludmila. Statutul juridic al funcţionarului public în Republica Moldova şi România : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. O. Podaru ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 93 p. : anexe, [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 87-91.

Page 99: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

99

938. Paladi, Tatiana. Principalele dispoziţii testamentare : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. M. D. Bocşan ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 115 p. : anexe, [1] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 96-100.

939. Palanciuc, Ala. Serviciul public, funcţia publică şi funcţionarii publici : Teză de magistru în Drept - 1000 / coord. şt. V. Guţuleac ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 95 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 88-95.

940. Pascari, Ghenadie. Probele în procesul civil : Teză de magistru în Drept - 1100 / conducător şt. E. Belei ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2004. – 107 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 103-107.

941. Pascari, Iulian. Soluţionarea litigiilor individuale de muncă în Republica Moldova : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. N. Sadovei ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2002. – 92 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 89-91.

942. Păduraru, Olesea. Procedura de soluţionare a cauzelor în contenciosul administrativ : Teză. de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Guţuleac ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 106 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 102-106.

943. Păvăleanu, Adrian. Consideraţii teoretice privind asigurarea securităţii criminologice în statul de drept : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. T. Osoianu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept public. – Bălţi, 2007. – 105 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 102-105.

944. Pînzaru, Marina. Moştenirea testamentară : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. Oleg Balan, Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2003. – 87 p. + 6 p. anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 84-87.

945. Pleşca, Iulian. Conceptul mitei. Aspecte sociale şi juridice în contextul legislaţiei naţionale şi a altor state : Teză de magistru în Juridică - 1000 / conducător şt. B. Lichii ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 82 p., [5] p. anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 81-82.

946. Plotenco, Natalia. Prevenirea criminalităţii: teorie şi practică : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. Gh. Neagu, O. Pop ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 81 p., [1] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 77-80.

947. Popovici, Vitalie. Procedura de examinare a cauzelor contravenţionale : Teză. de magistru în Drept - 1000 / coord. şt. V. Guţuleac ; Univ. de Stat „A.

Page 100: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

100

Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 97 p., 4 p. anexe, verso f. alb. Bibliogr. p. 87-93.

948. Pripa, Ion. Cauzele care înlătură răspunderea şi pedeapsa penală în legislaţia penală a Republicii Moldova : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. A. Mariţ ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 72 p., [3] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 61-64.

949. Pruteanu, Tatiana. Autonomia locală şi integrarea europeană : Teză de magistru în juridică- 1000 / conducător şt. M. Orlov ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 73 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 69-72.

950. Pulbere, Dina. Criminalitatea juvenilă : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. Gh. Neagu, O. Pop ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 94 p. + 8 p. anexe, [3] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 88-94.

951. Răileanu, Constantin. Aspecte procesual-penale ale ordonării şi efectuării expertizei judiciare : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 77 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 74-76.

952. Roşca, Ion. Criminalitatea penitenciară aspectul juridico penal şi criminologic : Teză. de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Bujor ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 93 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 88-93.

953. Rotari, Igor. Regimul juridic al actelor cu titlu gratuit în legislaţia Republicii Moldova : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2004. – 84 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 82-84.

954. Rotaru, Diana. Componenţa de infracţiune : Teză de magistru în drept-1000 / coord. şt. B. Lichii ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 89 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 88-89.

955. Rusu, Evelina. Răspunderea materială a angajatorului pentru prejudiciul cauzat sănătăţii salariatului : Teză de masterat în Dreptul Muncii / coord. şt. E. Boişteanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 92 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 87-90.

956. Rusu, Igor. Liberarea provizorie pe cauţiune şi sub control judiciar în procesul penal : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. Alexandru Mariţ ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 81 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 78-81.

Page 101: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

101

957. Rusu, Lucia. Statutul juridic al participanţilor în conflictele armate : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. O. Balan ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. –86 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 84-86.

958. Rusu, Victor. Aspecte funcţionale şi disfuncţionale ale sistemului administraţiei publice locale din perspectiva integrării Europene : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. M. Orlov ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 85 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 80-85.

959. Rusu, Vladimir. Cauzele justificative ale faptei infracţionale : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. F. Streteanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo", Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 108 p., [2] p. rec., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 105-108.

960. Sofroni, Ana. Reglementarea juridică a impozitului pe venit în Republica Moldova : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. Elena Botnari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 101 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 98-101.

961. Sofroni, Svetlana. Cauzele care generează şi favorizează proliferarea terorismului : Teză de magistru în drept - 1000 / coord. şt. O. Pop ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 120 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 117-120.

962. Soiunov, Nadejda. Instituţia pedepsei în dreptul penal comparat : Teză de master în Drept - 1001 / conducător şt. V. Bujor ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 90 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 83-90.

963. Sorbalo, Stanislav. Căile ordinare de atac în procesul penal : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. T. Osoianu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 105 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 102-105.

964. Spatari, Mariana. Reprezentarea în dreptul civil : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. Veaceslav Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo” Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 94 p. 3 p. anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 89-94.

965. Spătaru, Aliona. Încheierea contractului : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 81 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 78-81.

966. Stah, Nelea. Răspunderea administrativă : Teză de magistru în drept-1000 / conducător şt. Maria Orlov ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept. – Bălţi, 2002. – 100 p., verso f. alb, [2] p. recenzii. – Bibliogr. p. 98-100.

Page 102: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

102

967. Tabarcea, Olesea. Încheierea contractelor : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. M. D. Bocşan, S. Golub ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 101 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 96-101.

968. Teacă, Larisa. Apărarea dreptului de proprietate în legislaţia Republicii Moldova : Teză. de master în Drept - 1000 / conducător şt. S. Golub, M. D. Bocşan ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 107 p., [1] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 104-107.

969. Tocarciuc, Eugen. Măsurile de siguranţă : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. Al. Mariţ ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. –Bălţi, 2006. – 110 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 108-110.

970. Tverdohleb, Tatiana. Drogurile - un flagel al lumii contemporane : Teză de magistru în Drept - 1000 / coord. şt. O. Pop ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 85 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 83-85.

971. Ţărnă, Leonid. Urmărirea penală în cazurile cu minorii : Teză de magistru în Drept - 1000 / coord. şt. V. Rusu ; Univ. de Stat „A. Russo", Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2005. – 91 p., 2 p. anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 84-88.

972. Ţărnă, Svetlana. Dreptul de proprietate comună - modalitate a dreptului de proprietate : Teză de magistru în Drept - 1000 / coord. şt. N. Tovarniţchi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 80 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 76-80.

973. Ţolinca, Andrei. Aplicarea în timp a normelor juridice : Teză de magistru în Drept-1000 / conducător şt. N. Tovarniţchii ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 97 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 94-97.

974. Ungureanu, Ivan. Condiţiile de validitate a actului juridic civil : Teză de magistru în Drept -1000 / conducător şt. M. D. Bocşan ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2005. – 88 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 85-88.

975. Ungureanu, Natalia. Analiza comparativă a regimurilor matrimoniale în legislaţia Republicii Moldova şi cea a României : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 97 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 98-100.

976. Zaporojan, Maria. Domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive : Teză de master în Drept - 1000 / conducător şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”,

Page 103: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

103

Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 109 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 97-100.

977. Zaporojan, Tatiana. Avantajele şi dezavantajele aderării Republicii Moldova în Uniunea Europeană : Teză de master în drept - 1000 / conducător şt. Elena Botnari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 101 p., verso f. alb. Bibliogr. p. 95-99.

978. Zarija, Eduard. Particularităţile urmăririi penale în cauzele cu minori : Teză de magistru în drept - 1000 / conducător şt. Ş. Stamatin ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept public. – Bălţi, 2007. – 87 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 83-87.

979. Zlatov, Ivan. Contractul de leasing : Teză de master în Drept - 1000 / coord. şt. V. Pînzari ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Drept Privat. – Bălţi, 2006. – 114 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 108-114.

980. Zmeu, Sergiu. Reţinerea în cadrul măsurilor de constrîngere procesual-penale : Teză de magistru în Drept - 1000 / conducător şt. V. Bujor ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2006. – 78 p., [1] rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 75-78.

*** 981. Арча, Егор. Охрана аудиовизуальных произведений : Дис. на соиск.

учен. степ. магистра права-1000 / науч. рук.: Н. Романдаш, Э. Боиштяну ; БГУ им А. Руссо, Фак. права, Каф. права. – Бэлць, 2004. – 94 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 91-94.

982. Басисто, Геннадий. Особенности договора аренды : Дис. на соиск. учен. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. О. Балан ; ст. преп. В. Пынзарь ; БГУ им. А. Руссо, Юрид. фак., Каф. Права. – Bălţi, 2003. – 87 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 85-86.

983. Ботнарь, Ольга. Особенности расследования взяточничества : Дис. на соиск. учен. степ. магистра права-1000 / науч. рук. В. А. Колодровский ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Права, Каф. Права. – Bălţi, 2002. – 86 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 85-86.

984. Бузински, Ион. Преступления в сфере информационных технологий : Дис. на соиск. учен. степ. магистра права-1000 / науч. рук. В. Т. Ботнарь ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Права, Каф. Права. – Bălţi, 2002. – 102 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 83-89.

985. Вознюк, Сергей. Хищение имущества собственника в особо крупных размерах : науч. работа соиск. на науч. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Е. П. Мохоря, науч. конс. Г. Илюшина ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Права, Каф. Права. – Bălţi, 2003. – 122 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 118-122.

Page 104: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

104

986. Ворошилов, Александр. Развитие ипотеки в Республике Молдова : дис. на соиск. учен. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. О. Балан, науч. конс. Е. Ф. Глигор ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Права, Каф. Права, – Bălţi, 2002. – 88 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 86-88.

987. Гинда, Светлана. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работника : дис. на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Н. Романдаш ; БГУ им. A. Руссо, Фак. Право, Каф. Права. – Бэлць, 2004. – 98 p. + 7 p. anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 94-98.

988. Гуцу, Ирина. Профилактика и пресечение беспризорности и наркомании среди несовершеннолетних : Работа на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Ш. Стаматин ; БГУ им. „Алеку Руссо”, Фак. Права, Каф. Публичного Права. – Bălţi, 2007. – 75 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 72-75.

989. Гырлован, Евгений. Международные Регламенты относительно предупреждения и борьбы с терроризмом : Дис. на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. О. Балан ; БГУ им „А. Руссо”, Фак. Право, Каф. права. – Бэлць, 2004. – 118 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 116-118.

990. Дарабан, Василий. Представительство в гражданском процессе : Дис. на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Е. Белей ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Право, Каф. Права. – Бэлць, 2004. – 88 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 82-86.

991. Деменин, Александр. Предпосылки правоотношения : Работа на соиск. степ. магистра Права - 1000 / науч. рук. Н. Товарницкий ; БГУ им. „Алеку Руссо”, Фак. Права, Каф. Публичного Права. – Bălţi, 2007. – 109 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 104-109.

992. Дикова, Татьяна. Общие условия наследования : Работа на соиск. учен. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. В. Пынзарь ; Гос. Ун-т им. Алеко Руссо, Фак. Права, Каф. Частного Права. – Бэлць, 2006. – 100 p., [2] p., rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 94-100.

993. Донцу, Оксана. Алкоголизм как социальное явление : Дис. на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. О. Поп ; Гос. Ун-т им. Алеку Руссо, Фак. Права, Каф. Публ. Права. – Бэлць, 2006. – 107 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 103-107.

994. Дорожко, Владимир. Основания юридической ответственности : Работа на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Н. Товарницкий ; БГУ им. „Алеку Руссо”, Фак. Права, Каф. Публичного Права. – Bălţi, 2007. – 97 p., scheme, verso f. alb. – Bibliogr. p. 86-91.

995. Жамакочян, Любовь. Процедура увольнения работника : Работа на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Э. Боиштяну ; БГУ им. „Алеку

Page 105: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

105

Руссо”, Фак. Права, Каф. Частного Права. – Bălţi, 2007. – 93 p., tab., verso f. alb. – Bibliogr. p. 81-88.

996. Желемалай, Руслан. Терроризм как глобальная проблема современности : дис. на соиск. учен. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Олег Балан ; Бэлцкий Гос. Ун-т им. А. Руссо. Фак. Права Каф. Права. – Bălţi, 2002. – 81 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 75-77.

997. Земайло, Татьяна. Соучастие в преступлении : Науч. работа на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. В. M. Русу ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Право, Каф. Право. – Бэлць, 2004. – 75 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 73-75.

998. Керган, Дмитрий. Судебные прения в гражданском процессе : Дис. на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Э. Боиштеану ; Гос. Ун-т им. А. Руссо, Фак. Право. – Бэлць, 2006. – 81 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 77-81.

999. Ковальчук, Марианна. Право как система и система права : Работа на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Н. Товарницкий ; БГУ им. „Алеку Руссо”, Фак. Права, Каф. Публичного Права. – Bălţi, 2007. – 101 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 98-101.

1000. Комаровская, Валентина. Преступления против собственности в законодательстве Республики Молдова : Работа на соиск. учен. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. А. Мариц ; Гос. Ун-т им. Алеку Руссо, Фак. Право, Каф. Публ. Права. – Бэлць, 2006. – 85 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 81-85.

1001. Коцеруба, Денис. Правовые способы регламентации заработ-ной платы в Республике Молдова : Работа на соиск. учен. степ. магистра права / науч. рук. Н. Романдаш ; Гос. Ун-т им. Алеку Руссо, Фак. Права, Каф. Частного Права. – Бэлць, 2006. – 94 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 87-94.

1002. Круковский, Сергей. Международное сотрудничество в уголовном праве : Дис. на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. конс. О. Балан ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Право, Каф. Право. – Бэлць, 2004. – 115 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 111-115.

1003. Кулик, Елена. Доказывание в судопроизводстве : философские, логические и правоведческие аспекты : дис. на соиск. уч. ст. магистра права - 1000 / науч. рук. Е. П. Мохоря ; науч. конс. Г. В. Илюшина ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Права, Каф. Права. – Bălţi, 2002. – 96 p., verso f. albe. – Bibliogr. p. 95-96.

1004. Кульчицкий, Геннадий. Порядок изменения индивидуального трудового договора : работа на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Н. Романдаш ; Гос. Ун-т им. Алеку Руссо, Фак. Права, Каф. Частного Права. – Бэлць, 2006. – 95 p., [4] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 92-95.

Page 106: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

106

1005. Максим, Лариса. Ювенальная юстиция : процессуально-криминоло-гический аспект : науч. работа на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Ш. Стаматин ; БГУ им. Алеку Руссо, Юрид. Фак., Каф. Права. – Bălţi, 2003. – 83 p. + 3 p. anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 78-83.

1006. Мелник, Мариан. Производство по применению принудительных мер медицинского характера : Науч. работа на соиск. степ. магистра права – 1000 / науч. рук. В. М. Русу ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Право, Каф. Право. – Бэлць, 2004. – 78 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 75-78.

1007. Никола, Т. Судебно-правовая реформа в РМ : достижения, проб-лемы, перспективы : дис. на соиск. учен. степ. магистра-1000 / науч. рук. Г. М. Нягу ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Права, Каф. Права. – Bălţi, 2002. – 81 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 79-81.

1008. Ногаль, Виталий. Участники гражданского процесса : Дис. на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Е. Белей ; БГУ им. А. Руссо, Фак. права, Каф. Права. – Бэлць, 2004. – 85 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 81-85.

1009. Палария, Роман. Расследование контрабанды : Науч. работа на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. В. М. Русу ; БГУ им А. Руссо, Фак. право, Каф. право. – Бэлць, 2004. – 86 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 81-86.

1010. Палий, Андрей. Методика расследования убийств и причинения телесных повреждений : Дис. на соиск. учен. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. В. Т. Ботнарь ; науч. конс. Г. В. Илюшина ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Права, Каф. Права. – Bălţi, 2002. – 90 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 89-90.

1011. Парасий, Ольга. Наказание в уголовном праве : Науч. работа на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Ш. Стаматин, науч. конс. Г. В. Илюшина ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Право, Каф. Право. – Бэлць, 2003. – 87 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 85-87.

1012. Поварь, Максим. Опека и попечительство в законодательстве Рес-публики Молдова : Дис. на соиск. степ. магистра Права - 1000 / науч. рук. В. Пынзарь ; Гос. Ун-т им. А. Руссо, Фак. Права, Каф. Частного Права. – Бэлць, 2006. – 72 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 69-72.

1013. Подопригора, Яна. Юридический статус наемников в период воору-женных конфликтов : Работа на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. В. Русу ; Гос. Ун-т им. Алеку Руссо, Фак. Права, Каф. Публ. Права. – Бэлць, 2006. – 76 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 74-76.

1014. Разумова, Ирина. Наследование по закону : работа на соиск. учен. степ. магистра права. Cпец.: 1000, Право / науч. рук. : О. Балан, В. Пынзарь ; Гос. ун-т им. А. Руссо, Фак. Права, Каф. Права. – Bălţi, 2003. – 94 p. – Bibliogr. p. 91-94.

Page 107: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

107

1015. Раку, Адриан. Генезис понятия преступления : философские, логии-ческие и правоведческие аспекты : Науч. работа на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Е. П. Мохоря ; науч. конс. Г. В. Илюшина ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Право, Каф. Право. – Бэлць, 2003. – 88 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 84-88.

1016. Романенко-Москалу, Олег. Международный уголовный суд: Исто-рия и современность : Работа на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. В. Русу ; Гос. Ун-т им. Алеку Руссо, Фак. Права, Каф. Публ. Права. – Бэлць, 2006. – 74 p., [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 72-74.

1017. Романчук, Борис. Криминологическая характеристика преступле-ний в сфере незаконного оборота наркотических веществ : Teză de magistru în Drept - 1000 / науч. рук. В. Бужор ; Фак. Право, Каф. Публичное Право. – Bălţi, 2005. – 79 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 74-79.

1018. Ситарчук, Александр. Актуальные проблемы наследственного права : Дис. на соиск. учен. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Е. П. Мохоря ; науч. конс. Е. Ф. Глигор ; Каф. Права, Фак. Права, БГУ им. А. Руссо. – Bălţi, 2002. – 100 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 96-100.

1019. Слободенюк, Елена. Заключение и исполненине индивидуального трудового договора : Дис. на соиск. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. : Н. Романдаш, Э. Боиштяну ; Гос. Ун-т им. Алеку Руссо, Фак. Права, Каф. Частного Права. – Бэлць, 2006. – 141 p. : anexe, [2] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 122-129.

1020. Тимошенко, Алена. Производство по делам о несовершеннолетних : Дис. на соиск. науч. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. В. Русу ; БГУ им А. Руссо, Фак. Права, Каф. Права. – Бэлць, 2004. – 84 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 81-84.

1021. Файгер, Анатолие. Действия по уголовному преследованию : Teză. de master în Drept - 1000 / науч. рук. В. Русу ; Гос. Ун-т им. Алеку Руссо, Фак. Права, Каф. Публ. Права. – Бэлць, 2006. – 149 p. : anexe, [3] p. rec., verso f. alb. – Bibliogr. p. 137-144.

1022. Фрунзе, Татьяна. Преступные посягательства на жизнь по уголовно-му закону Республики Молдова : Дис. на соиск. учен. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Ш. Стаматин ; науч. конс. Г. Илюшина ; Гос. Ун-т им. А. Руссо, Фак. Право. – Bălţi, 2003. – 89 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 85-89.

1023. Черепова, Наталья. Мошенничество : Науч. работа соиск. на науч. степ. магистра права - 1000 / науч. конс. Ш. Стаматин ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Права, Каф. Права. – Бэлць, 2004. – 93 p., 3 p. anexe, verso f. alb. – Bibliogr. p. 89-93.

Page 108: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

108

1024. Чернолуцкая, Надежда. Проблемы общей части уголовного закона Республики Молдова : Дис. на соиск. учен. степ. магистра права - 1000 / науч. рук. Е. П. Мохоря ; науч. конс. Е. Ф. Глигор ; БГУ им. А. Руссо, Каф. Права, Фак. Права. – Bălţi, 2002. – 108 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 105-108.

1025. Шубернецкий, Иван. Правовые основы охраны труда : Дис. на соиск. степ. магистра права / науч. рук. Н. Романдаш ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Права, Каф. Права. – Бэлць, 2004. – 94 p. – Bibliogr. p. 94.

Page 109: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

109

Indice de nume Agache Diana 850 Agachi Aliona 851 Agachi Sergiu 830 Almaş D. 599 Amarfii Natalia 831 Andronic Radii 852 Antoniu George 281, 324, 375 Apachiţa Aida 853 Apostol Constantin 854 Aramă Angela 698 Atamaniuc Natalia 855 Babii Vladimir 1 Balan Oleg 4, 31, 253, 256, 502, 864, 871, 883, 891,

893, 907, 921, 931, 933, 944, 957 Balmuş Victor 734 Baraboi Veaceslav 856 Barbu Vasile (169) Bălteanu Ion (567) Bejan Marcel 857 Bejan Octavian 300, 302 Bejenaru Eugeniu 858 Belei E. 892, 940 Belinschi Elena 1 Belousov Vitalie (586) Bianu Ioan (684) Bîlici Valeriu 859 Boca Sergiu 48, 65, 80, 86, 131, 860 Bocşan Mircea Dan 73, 101, 852, 853, 855, 870, 899, 912, 919,

924, 938, 967, 968, 974 Bodrug Ion 708, 765, 767, 768 Boişteanu Eduard 24, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 49-51, 66, 109, 110, 130, 136-138, 142, 143, 955 Boldesco Iurii 861 Bontea Oleg 19, 21, 22, 637, 641, 642, 663 Bordianu Diana 862 Borodac Al. 382 Boroi A. 203 Botnari Elena 158, 173, 179, 181, 182, 194, 212, 215-218,

257, 301, 309, 340-342, 466, 467, 502, 506, 788, 792, 863, 875, 901, 920, 960, 977

Botnariuc Nicolae (735) Botnariuc S. 1 Budişteanu Alexandru (584, 585), 625

Page 110: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

110

Bujor Valeriu 4, 203, 219-222, 258-300, 302-305, 310, 311, 324, 402, 403, 468, 861, 880, 884, 897, 898, 905, 913,915, 932, 952, 962, 980

Burlacu A. 832 Burlacu Daniela 864 Burlacu Dorin 865 Burlacu Oleg 866 Buzdugan Ion (565) Buzinschi Ion 106, 111, 134, 485 Cabac Valeriu 195, 267 Capcelea Valeriu 1, 2, 146, 152, 153, 160-163, 196, 223-225,

260, 306, 307, 343-345, 404-412, 469-473, 486, 487, 489, 500, 631, 811, 911

Caproşu Ioan (615), (711) Caraman E. 755 Carcea Mihail (710) Casian Ioan (177) Casian L. 833 Catan Liliana 874 Catrinescu Irina 867 Cattely Emanoil (563) Cazacu Nicolae 515-519, 559-568, 584-587, 588, 589, 614,

615, 620, 621, 625, 643, 664, 665, 683, 684, 709-714, 735-739, 769, 797, 798, 823, 824

Cazacu Oxana 868 Căldare Dumitru (728) Călin Elena (560-562) Cepoi Svetlana 869 Cerbu Sabina. 834 Cernea Gheorghe 825 Cerneleanu Mariana 870 Cerneva E. 1 Chelcea Septimiu 631 Cheptanaru Cristina 873 Cheptea A. 419, 420 Cheptea Cristina 874 Chetrari Marcel 875 Chetrari Tatiana 520 Cimpoi Mihai (783) Ciobanu Ion 347, 488, 734, 770, 801 Ciobu E. 502 Ciocan Mihaela 261, 308, 346, 476, 871 Chiriţă Gheorghe 472 Ciubotaru Anatolie 872 Ciumac Lucia 520, 521, 569, 570, 600

Page 111: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

111

Cojoc Tatiana. 835 Cojocaru Gabriela 876 Cojocaru Gheorghe (775), 776 Cojocaru Mariana 877 Colodrovschi Vitalie 180, 192, 226, 227, 262, 263 Coroliuc Boris 347, 488, (737), 755, 818 Cosmescu V. 768 Costache Gheorghe 355, 358 Costaş Natalia 878 Costaş Valentina 879 Coşeriu Eugeniu 588, 589, (664), 665 Covalciuc Ana 880 Craevscaia Cristina 348, 413, 474, 475, 493, 495 Creangă C. 23 Crestian Inesa 881 Crugliţchi Tatiana 52-55, 67, 74, 75, 98, 102, 124, 128, 139,

859, 866, 877, 882, 910 Cuciuc Cristina 883 Cucoş Serghei. 884 Cuşniriuc Alexandr 885 Damanciuc Gheorghe 523, 686, 708, 743, 747, 765, 767, 768, 802 Damian Natalia 886 Danileico Tatiana 836 Daraban Vasile 81 Dănoi Ion 71, 72, 76, 83-85, 99, 103, 501, 887 Dedeşco Rodica 888 Dediu Lilia 889 Deinego Nona 195 Demciuc Eduard 16, 44, 56, 95, 97, 114 Dewey John (811) Dimcova Irina 890 Dimitriu Svetlana 891 Dobrogeanu Daniela 892 Dodiţă Elena 616 Dogotari Larisa 893 Donici Leon (808) Dragan Tatiana 837 Dragnev Demir 7, 722, 777 Dreglea Andrei 894 Duminică I. 743 Dumitrescu D. 310 Durkheim E. (551) Enciu Nicolae 6, 7, 524-526, 544-550, 571, 572, 590-599,

617, 626-631, 644-649, 666-675, 687-696,

Page 112: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

112

716-722, 741, 742, 748-755, (757), 773-784, 788, (791), 792, 798, 803-810, 820

Enciu Valentina 804 Eremciuc Ghenadie 895 Faigher Anatolie 349, 477 Filip Lilia 896 Filip Nicolae 6, 522, (643), (655), 785 Floca Ioan 281 Florea Serafim 825 Florian Emese 88 Formusatii Andrei 897 Gagim Ion 5 Gajosu Natalia 898 Ganţa L. 838 Garaz Ion 500, (682) Gaţcan Adrian 899 Gavajuc Stela 478, 479, 503, 504 Găjdianu Anatol 900 Gărnăuţan Lilia 901 Gherman Marian 414 Gînga Galina 902 Gîrlă Stela 903 Glavan Vadim 904 Gluhovschi Nicolae (739) Godorog Alecsandru 905 Golub S. 852, 870, 967, 968 Golubenco Gheorghe 262, 263 Gorbul Ludmila 161 Gore Pavel (618) Grigoraş Ruslan 494, 498 Griţunic Boris (609) Grosu Ilie 906 Grosu Silvia 834 Guţu Andrei 907 Guţu Mariana 908 Guţu Tatiana 909 Guţuleac Victor 879, 929, 939, 942, 947 Guzgan Adela 910 Guzun Mariana 911 Haidarlî D. 768 Halippa Pantelimon (595), (630) Holban Theodor (713, 714) Hropotinschi Tatiana 912 Ianachevici Vlad 913 Ignatiuc Iulia 554

Page 113: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

113

Iftodi Elvira 914 Ioniţă Mircea (795) Iorga Nicolae (6), (405), (769), (778), (785), (787), (789) Istrati Panait (549) Janu Natalia 915 Janu Sergiu (705) Jenacai Diana 916 Jitaru Valentin 724, 797 Kleiman R. 743 Laşcu Mihai 198, 244, 311 Lichii Boris 856, 868, 945, 954 Liulica A. 839 Loghin Petru 7, 577, 651, 723, 741, 742, 756, 786, 811- 814, 822 Madan Otilia 917 Mahu Octavian 918 Maliucov Sergiu 919 Mamedov Rodica 920 Manuila Sabin (549) Mariţ Alexandru 4, 228-230, 264-266, 312, 313, 350-364, 414-423, 902, 904, 922, 948, 956, 969 Mariţ Marcela 421, 921 Marşalcovschi Teo-Teodor 6, 573-575, 618, 650, 676, 677, 724, 772, 785, 787, 799, 800, 815-817, 825, 827 Martin Vitalie 922 Martonne Emmanuel de (806) Matcovschi Dumitru (709) Mateevici Alexe (684) Matveev Veaceslav 89, 90 Mărcăuţeanu Oxana 923 Meaun Elena 840 Mileşco Victoria 924 Miron Ion 305 Mistreanu T. 777, (791) Mînza Tamara 925 Mocan M. 6 Mocanu E. 851 Mohorea Efim 147, 149, 150, 154, 159, 164, 165, 184,

195, 199, 231, 267, 268, 406, 472, 492 Moldovanu Gheorghe 127, 926 Morari Dmitrie 927 Morari Viorel 928 Moraru Andrei 841 Moraru Anton (815) Muntean Mihai (816) Munteanu Ciprian 929

Page 114: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

114

Mutruc Rodica 930 Nasu Ilie 6, 785 Neagu Ana 365, 424-427, 502, 931 Neagu Gheorghe 3, 4, 7, 148, 155, 157, 165, 170, 171, 183,

185, 197, 200-211, 232, 366, 367, 372, 382, 384-386, 406, 490, 502, 505, 506, 788, 792, 832, 833, 838, 839, 842

Neagu Pavel 932 Neagu Vera Maria 281 Neculau Adrian 522 Negru Lilia 933 Negură Ina 428, 441, 481, 483, 484, 489, 934 Nenescu E. 611 Nicorici Marcela 935 Nour Valeriu 31, 256 Novacov S. 768 Oanea Nicolae (683) Odagiu Alexandru 936 Olşanschi Ludmila 937 Orlov Maria 857, 882, 928, 936, 949, 958, 966 Osmochescu Tamara 502 Osoianu T. 878, 943, 963 Paladi Tatiana 938 Palanciuc Ala 939 Palanciuc Victor 8-11, 17, 25, 34, 57 Papuc M. 23 Parnavel Valeriu 793, 794, 818 Parno Costache (728) Pasat Valeriu (748) Pascal L. 842 Pascari Ghenadie 940 Pascari Iulian 941 Pascaru T. 746 Pavelescu Ion 695, 696 Păduraru Olesea 942 Pădureac Lidia 491, 633,-635, 652-654, 697, 757-759,

788-792, 803, 817, 819-821 Păvăleanu Adrian 943 Pînzari Veaceslav 4, 12-15, 18, 20, 23, 26-28, 35-37, 45, 46,

58-61, 68-70, 73, 77-79, 82, 87, 88, 91-96, 101, 107, 112-115, 118, 119, 140, 141, 367, 830, 840, 854, 858, 860, 864, 869, 873, 876, 883, 886, 887, 893, 900, 934, 944, 953, 964, 965, 975, 976, 979

Pînzaru Marina 944 Platon (215-217)

Page 115: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

115

Pleşca Iulian 945 Plotenco Natalia 946 Podaru O. 937 Pop Octavian 151, 156, 166-169, 174-178, 186-191, 198,

201-206, 219-222, 233-249, 258, 259, 269-293, 314-336, 368-383, 429-440, 507-513, 888, 903, 927, 930, 946, 950, 961, 970

Popa Iurie 527, 528, 576, 601, 636 Popescu Dan Andrei 105, 108, 135, 885, 925, 926, 935 Popovici Vitalie 947 Postică Gheorghe 722 Postolachi Elena (681) Pripa Ion 948 Pruteanu Tatiana 949 Pulbere Dina 950 Putină I. 5 Răileanu Constantin 951 Răutu Colea (797) Rebreanu Liviu (736) Rîjicova Svetlana 532 Roman Petru 618 Romandaş Nicolae 38, 39, 142, 143, 896, 914 Roşca Ion 952 Rotari Igor 953 Rotaru Diana 954 Rumleanschi Mihai 1, 2, 3, 863 Rusu Evelina 955 Rusu Igor 956 Rusu Lucia 442, 502, 957 Rusu Victor 958 Rusu Vitalie 31, 193, 207-214, 250-253, 256, 294-298,

337, 372, 375, 387-389, 439, 443-449, 480, 502, 843, 850, 862, 865, 872, 881, 889, 894, 906, 917, 918, 926, 951, 971

Rusu Vladimir 478, 479, 514, 959 Sadovei N. 941 Scutelnic Gheorghe 601 Scurtu Ioan 599 Scurtu N. 530, 578 Sîncu Dan 843 Sîrbu I. 406 Skvorţova A. Iu. (718) Snegureac A. 6 Sofroni Ana 960 Sofroni Svetlana. 961 Soiunov Nadejda 962

Page 116: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

116

Sorbalo Stanislav 963 Spatari Mariana 116, 117, 964 Spătaru Aliona 965 Stamatin Ş. 867, 902, 909, 978 Stah Nelea 966 Stepanov Veaceslav 743 Stere Constantin (559) Stog Gheorghe 1 Streteanu F. 959 Surdu Vladimir 787 Stîncă Vasile (568) Stînişor E. 375 Şaptefraţi L. 531 Şişcanu Ion 690 Şleahtiţchi Maria 6, 698 Şleahtiţchi Mihai 3, 522, 529, 532-537, 543, 551-556, 579,

602-607, 619, 631, 655, 662, 678, 679, 698-700, 730-732, 760-763, 895

Şulman E. 538 Ştefîrţă A. 5 Tabarcea Olesea 967 Tărîţă Zinaida 6 Teacă Larisa 968 Tocarciuc Eugen 969 Tofan Savel 304 Topală Victor (712) Tovarniţchi Nicolai 908, 972, 973 Troenco V. 236 Turcu A. 701 Tverdohleb Tatiana 970 Ţarălungă Victoria 390, 450, 451, 482, 844 Ţărnă Leonid 971 Ţărnă Svetlana 972 Ţepordei Vasile (566) Ţîbîrnă V. 496, 497 Ţîţanu Valeriu 1 Ţolinca Andrei 983 Ţurcanu Corneliu 656, 680 Ţurcanu Nicolae 522, 539, 557, 580, 581, 608-610, (614),

620, 621, 638, 639, 701 Ţurcanu (Ciobanu)Viorica 500, 540, 557, 558, 582, 611-613, 616, 622,

623, 640, 656-658, 680, 682, 685, 702-707, 715, 725-729, 740-746, 764, 771, 795, 826, 827

Ungureanu Constantin 7

Page 117: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

117

Ungureanu Ivan 974 Ungureanu Natalia 975 Vasilescu P. 859, 866, 877, 910 Vasilos V. 755 Văluţă Marcu (564) Vărzari Simion (738) Volcinschi V. 144 Voloşenco Ina 844 Vornices Ana 845 Vrabie Corneliu 40, 41, 47, 62, 63, 97, 100, 104, 105, 108, 118-122, 125, 126, 129, 131-135, 144, 145 Zabolotnaia Elena 765 Zaporojan Maria 976 Zaporojan Tatiana 977 Zarija Eduard 978 Zbiluţ A. 176 Zlatov Ivan 979 Zmeu Sergiu 980 Zolotariov Elena 532, 826 Zubco V. 27, 227, 228, 663 *** Александру чел Бун (733) Алмаш Думитру 660 Арча Егор 981 Балан Олег 982, 986, 989, 996, 1002, 1014 Басисто Геннадий 982 Белей Е. 990, 1008 Березюк-Подгородецкая Татьяна 659 Боиштяну Эдуард 981, 995, 998, 1019 Ботнарь Валентина 299, 984, 1010 Ботнарь Ольга 983 Брынзарей Юлиана 299 Бужор В. Г. 391, 392, 394, 395, 452, 453, 456, 1017 Бузински Ион 984 Вознюк Сергей 985 Ворошилов Александр 986 Гандзюк Владимир 846 Гинда Светлана 987 Глигор Елена 966, 1018, 1024 Гошу Армонд 660 Григораш Руслан 338, 393, 454, 455 Гуцу Ирина 988 Гуцуляк Виктор 394, 456 Гырлован Евгений 989

Page 118: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

118

Даманчук Георге 659, 796, 828 Дарабан Василий 64, 890 Деменин Александр 991 Дикова Татьяна 992 Донцу Оксана 993 Дорожко Владимир 994 Енчу Николай 660 Жамакочян Любовь 995 Желемалай Руслан 996 Заворотный Н. В. 847 Земайло Татьяна 997 Илий С. К. 395 Илюшина Г. 985, 1003, 1010, 1011, 1015, 1022 Йорга Николае (733) Кабак В. И. 172 Керган Дмитрий 998 Ковальчук Марианна 999 Колодровский Виталий 983 Комаровская Валентина 1000 Коцеруба Денис 1001 Круковский Сергей 1002 Кулик Елена 339, 396-398, 457, 846, 849, 1003 Кульчицкий Геннадий 1004 Маковский Евгений 848 Максим Лариса 1005 Малютина-Конколь Нелли 659 Мариц А. 1000 Маршалковски Тео-Теодор 659, 661, 733, 829 Матвеев Вячеслав 29, 123 Матвеевa Нина 29 Мелник Мариан 1006 Мирон Ион 453 Мохоря Ефим 162, 985, 1003, 1015, 1018, 1024 Никола Т 1007 Новаков Савелий 796 Ногаль Виталий 1008 Нягу Георге 399, 1007 Нягу Мария 659 Палария Роман 1009 Палий Андрей 1010 Парасий Ольга 1011 Парновел Валерий 541, 583 Поварь Максим 1012 Подопригорa Яна 1013

Page 119: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

119

Поп Октавиан 993 Попов Николай 796 Пынзарь Вячеслав 30, 982, 992, 1012, 1014 Разумова Ирина 1014 Раку Адриан 1015 Романдаш Н. 981, 987, 1001, 1004, 1019, 1025 Романенко-Москалу Олег 1016 Романчук Борис 1017 Русу Виталий 254, 255, 400, 458, 848, 997, 1006, 1009,

1013, 1016, 1020, 1021 Рэчилэ Анатол 661 Ситарчук Александр 1018 Скурту Иоан 660 Слободенюк Елена 1019 Сперальский Здислав (659) Стаматин Ш. 988, 1005, 1011, 1022, 1023 Степчук Игорь 849 Сурду Владимир 829 Тимошенко Алена 1020 Товарницкий Николай 991, 994, 999 Файгер Анатолий 401, 459-465, 847, 1021 Фрунзе Татьяна 1022 Цуркану Николай 624 Черепова Наталья 1023 Чернолуцкая Надежда 1024 Чобану-Цуркану Виорика 766 Чумак Лучия 542 Шляхтицкий B. 30 Шубернецкий Иван 1025 Янакевич Ион 661

Page 120: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

120

Page 121: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

121

Indice de titluri

Ab love principium: E. Durkheim - simbol al iniţierii conceptului de reprezentări sociale 551 Abordări asupra dimensiunii subiective a persoanei infractorului în cazul excesului justificat şi a excesului scuzabil al legitimiei apărării şi al stării de provocare la realizarea actului infracţional 415 Abordări teoretice ale fenomenologiei criminalităţii 269 Absentismul ori fuga de la politică (studiu sociologic de caz) 608 Academicianul Nicolae Botnariuc la 90 de ani 735 Activitatea cotidiană în penitenciare 314 Activitatea diplomaţiei române în contextul relaţiilor sovieto-engleze (1924-1926) 819 Activitatea notarială : Note de curs 25 Afirmarea şi punerea în practică a drepturilor copilului 450 Agenţi şi instituţii în dirijarea comportamentului adolescentului 638 Alcoolismul ca fenomen social 233 Alianţa pentru Democraţie şi Reforme: între Scylla şi Charybda 590 Amintiri de viaţă 165 Amintiri despre Liceul „Ion Creangă” 588 Amprentele mnezice ca sursă de eficientizare a tehnologiei educaţionale 579 Analfabetismul şi abandonul şcolar, factori determinanţi în evoluţia activităţii preinfracţionale a minorilor 368 Analiza raporturilor şefului statului cu guvernul 514 Anatomia societăţii posttotalitare 662 Anii de liceu : [Interviu cu marele savant în domeniul lingvisticii Eugen Coşeriu] 589 Anii de studenţie. Precizări documentare: [Eugen Coşeriu] 664 Antinomiile libertăţii - condiţiile şi limitele ei în posttotalitarizm 404 Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007 7 Apariţia şi evoluţia normelor umanitare în antichitate 443 Apariţia şi evoluţia terorismului 234 Aplicarea legii penale române în afara teritoriului naţional 201 Aplicarea normei juridice 315 Aplicaţii criminologice privind crima organizată 258 Aportul diasporei poloneze în dezvoltarea culturii şi economiei Republicii Moldova 708 Aprecieri de sinteză asupra desistării sau renunţării benevole la comiterea infracţiunii 416 Ascultarea martorului minor 250 Asemănări şi deosebiri dintre procesele psihice ale infractorului la comiterea infracţiunii cu două forme ale vinovăţiei (paeterintenţie sau intenţie depăşită) în raport cu cele ale intenţiei infracţionale 350 Asigurarea legislativă a drepturilor politice şi civile în Republica Moldova 770 Asistenţa tehnico-criminalistă a descoperirii şi cercetării infracţiunilor 262 Aspecte conceptuale şi legale ale vinovăţiei penale în epoca antică 264

Page 122: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

122

Aspecte criminologice privind infracţiunile săvîrşite 259 Aspecte criminologice privind terorismul intern şi internaţional 270 Aspecte de drept comparat privind traficul de droguri 507 Aspecte de drept internaţional privat în materia declarării absenţei şi a morţii prezumate a persoanei fizice 144 Aspecte de natură penală şi criminologică privind delincvenţa juvenală 271 Aspecte de teorie şi practică judiciară în materia infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte 198 Aspecte din activitatea Institutului Social Român din Basarabia 544 Aspecte evolutive ale protecţiei juridice a străinului – premisa apariţiei dreptului internaţional privat 40 Aspecte generale privind drogurile şi consumul acestora 508 Aspecte generale privitoare la înţelesul de criminalitate organizată 509 Aspecte introductive privind infracţiunea de pruncucidere 369 Aspecte juridice de teorie şi practică judiciară privind infracţiunea de bancrută frauduloasă 272 Aspecte metodologice ale problemei unităţii conservării şi schimbării 154 Aspecte metodologice. Cauzalitatea. Conceptele de factori endogeni şi factori exogeni 429 Aspecte privind contractul administrativ 44 Aspecte privind evoluţia reglementărilor legislative penale privind protecţia minorilor 316 Aspecte sociale a infracţiunilor şi urmările lor pentru familie şi societate 611 Aspecte tehnico-culturale româneşti 573 Aspecte teoretice privind delincvenţa juvenilă şi reintegrarea socială a minorilor delincvenţi 317 Aspecte teoretice şi practice ale activităţii de probaţiune 273 Atentatul contra unei colectivităţi 235 Atitudinea Guvernului României faţă de reînceperea negocierilor cu Rusia în 1928-1929 632 Atitudinea Uniunii Sovietice faţă de România în contextul relaţiilor sovietelor cu ţările din Balcani (1925-1928) 633 Autoapărarea drepturilor civile subiective prevăzută de Codul civil al R M prin prisma Convenţiei Europene pentru drepturile omului 145 Autonomia financiară locală - garant al democrati-zării administraţiei publice 474 Avatarul doctrinei ţărăniste 591 Aviz asupra tezei Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi aplicative 402 Basarabenii ţin aprinsă candela spiritualităţii neamului 515 Basarabia anilor 1918-1940: transformări economice, sociale, culturale 593 Basarabia în anii 1918-1940: Evoluţie demografică 592 Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică, 1944 – 1950 545 Basarabia interbelică în oglinzile Europei 773 Bătrîneţe, Cumpătare, Înţelepciune 539 Calitatea formării profesionale juridice iniţiale în viziunea studenţilor 505 Calvarul – o lucrare cu caracter de unicat în istoriografia contemporană 748

Page 123: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

123

Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice în lumina reglementărilor de drept internaţional privat al Republicii Moldova 118 Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice şi conflictul de legi 119 Capacitatea juridică a persoanelor fizice în raporturile juridice de muncă 58 Capacitatea persoanei fizice în dreptul internaţional privat 120 Categoriile, formele şi principiile participării statelor în operaţiile de pacificare ale ONU 424 Cauzalitatea în criminologie 219 Cauzele care atenuează şi agravează pedeapsa 202, 203 Cauzele care înlătură vinovăţia ca urmare a justificării lor sociale 417 Cauzele şi condiţiile ce favorizează comiterea infracţiunilor de către minori 430 Căsătoria în legislaţia Republicii Moldova 26 Căsătoria în legislaţia României şi a Republicii Moldova 88 Căsătoria în temeiul legislaţiei Republicii Moldova 35 Câmpul social: Intervenţii psihopedagogice 543 Ce a lăsat ca moşenire secolul al XX-lea şi unele probleme ale secolului al XXI-lea 89 Ce semnifică schimbarea democratică şi cum pot fi învinse forţele ce i se opun? 603 Ce sînt, de unde şi cum provin reprezentările sociale 552 Ce ştim despre egalitatea bărbaţilor şi femeilor? 725 Centru al Bibliografiei Naţionale: [Camera Naţională a Cărţii 50 de ani de la fondare] 802 Centrul de Reeducare Găeşti - proiect educaţional 318 Cercetarea infracţiunii de evadare 236 Clasic şi modern în psihopedagogia socială 522 Clasificarea căilor de atac în procesul civil 90 Clasificarea normelor sociale 343 Coexistenţa şi coraportul intenţiei infracţionale premeditate (dolul deliberat) cu intenţia provocată, repentină sau spontană 351 Colapsul U.R.S.S. şi dilema relaţiilor româno – române 666 Colea Răutu: actor de geniu necunoscut acasă 797 Comunicare şi interculturalitate 726 Comunitatea poloneză din oraşul Bălţi: renaşterea valorilor spirituale 686 Concedierea salariatului ca urmare a reducerii numărului sau a statelor de personal 42, 49 Concepte şi referiri asupra definirii mobilului infracţiunii 352 Conceptul naţiunii în viziunea lui N. Iorga 405 Conceptul „res cummunis” în lumina prevederilor dreptului internaţional maritim 413 Conceptul „statului de drept” : istorie şi contemporaneitate 346 Concepţii asupra vieţii şi omului în viziunea marilor gînditori ai lumii 370 Concursul de infracţiuni 237 Concursul între stările de atenuare şi de agravare a pedepselor 186 Concursul şi coraportul dintre cazul fortuit şi imprudenţa penală 353 Condiţii generale referitoare la dispunerea confiscării speciale 32

Page 124: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

124

Condiţiile acţiunii pauliene 834 Condiţiile de existenţă a coautoratului 274 Condiţiile de formă la încheierea 36 Condiţiile preexistente ale infracţiunii de pruncucidere 371 Conflictele familiei tinere contemporane 833 Consecinţele demografice şi economice ale Unirii Basarabiei cu România 594 Consecinţele nefaste ale consumurilor de droguri 510 Consideraţii asupra limbii franceze în creaţia ştiinţifică a profesorului Mircea Ioniţă din perspectivă culturală 795 Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova 4 Consideraţii referitor la educaţia muzicală în familie 727 Consimţămîntul - condiţie de fond la încheierea căsătoriei 37 Constantin Stere în conştiinţa contemporanilor 559 Constituţionalitatea prevederilor Codului penal privind infracţiunile de cerşetorie 319 Construcţia Europeană (1945-2007) 804 Construcţia proceselor psihice ale persoanei infractorului la comiterea infracţiunii praeterintenţionale în raport cu imprudenţa infracţională 354 Contactele ştiinţifice - dimensiuni ale colaborării moldo-polone 767 Continuitate: Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi 749 Contribuţia managementului la realizarea Programului naţional al educaţiei 639 Contribuţii documentare la istoria deportărilor din 6 iulie 1949 în raionul Bălţi 803 Credem că facem parte din cultura română 698 Criminalitatea „gulerelor albe 431 Criminalitatea economico-financiară 220 Criminalitatea în domeniul fiscal 221 Criminologie : Note de curs 320 Criminologie generală : Manual 372 Criminologie penitenciară 311 Cronica unui „război ciudat” (2 martie-21 iulie 1992) 667 Cu privire la esenţa şi pericolul social al criminalităţii 302 Cu privire la istoria trasării graniţei moldo-ucrainene în vara-toamna anului 1940 687 Cultura ecologică a studenţilor: realizări şi probleme 155 Curriculum disciplinar: Istoria românilor 799 Curriculum disciplinar: Istoria teatrului universal 772 Curriculum disciplinar: Istoria universală 800 Curriculum la disciplina „Arbitrajul comercial” 125 Curriculum la disciplina „Drept civil. Contracte” 68 Curriculum la disciplina „Drept civil. Probleme actuale” 69 Curriculum la disciplina „Drept civil. Succesiuni 70 Curriculum la disciplina „Drept civil” pentru administraţia publică 126 Curriculum la disciplina „Drept comunitar material” 71 Curriculum la disciplina „Drept economic” 127 Curriculum la disciplina „Drept execuţional civil” 128

Page 125: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

125

Curriculum la disciplina „Drept funciar” 72 Curriculum la disciplina „Drept internaţional privat” 129 Curriculum la disciplina „Drept notarial” (p/u secţia cu frecv. la zi) 130 Curriculum la disciplina „Drept privat comparat” 131 Curriculum la disciplina „Drept privat comparat” 73 Curriculum la disciplina „Drept procesual civil”, Partea generală 74 Curriculum la disciplina „Drept procesual civil”, Partea specială 75 Curriculum la disciplina „Drept roman” 76 Curriculum la disciplina „Dreptul comercial” 132 Curriculum la disciplina „Dreptul comerţului internaţional” 133 Curriculum la disciplina „Dreptul concurenţei” 134 Curriculum la disciplina „Dreptul familiei” 77 Curriculum la disciplina „Dreptul familiei şi stare civilă” 78 Curriculum la disciplina „Dreptul internaţional privat” pentru cursul de master 135 Curriculum la disciplina „Dreptul muncii” (pentru secţia cu frecvenţă la zi) 136 Curriculum la disciplina „Dreptul muncii” (pentru secţia cu frecvenţă redusă) 137 Curriculum la disciplina „Dreptul muncii şi protecţiei sociale” (pentru secţia cu frecvenţă la zi) 138 Curriculum la disciplina „Drepturile reale” 79 Curriculum la disciplina „Elemente de procedură civilă şi contenciosul administrativ” 139 Curriculum la disciplina „Garantarea executării obligaţiilor” 80 Curriculum la disciplina „Insolvabilitatea” 81 Curriculum la disciplina „Introducere în dreptul civil” 82 Curriculum la disciplina „Protecţia drepturilor consumatorului” 83 Curriculum la disciplina „Protecţia drepturilor consumatorului în Uniunea Europeană” 84 Curriculum la disciplina „Publicitate imobiliară” 85 Curriculum la disciplina „Răspunderea juridică civilă” 86 Curriculum la disciplina „Regimuri matrimoniale” 87 Curriculum la disciplina Drept bancar 476 Curriculum la disciplina Drept contravenţional 477 Curriculum la disciplina Drept procesual penal (Partea I şi II) 480 Curriculum la disciplina Dreptul muncii şi protecţiei sociale în UE 481 Curriculum la disciplina Dreptul proprietăţii intelectuale 482 Curriculum la disciplina Dreptul protecţiei sociale în UE 483 Curriculum la disciplina Dreptul protecţiei sociale (pentru secţia cu frecvenţă la zi şi secţia cu frecvenţă redusă) 484 Curriculum la disciplina Dreptul transporturilor 485 Curriculum la disciplina Etica şi deontologia juridică 486 Curriculum la disciplina Filozofia dreptului 487 Curriculum la disciplina Istoria doctrinelor politice şi juridice 488 Curriculum la disciplina Metodologia cercetărilor juridice 489 Curriculum la disciplina Sociologia juridică 490 Curriculum la disciplina universitară Istoria drepturlui 491 Curriculum la disciplina: Civilizaţia europeană 801

Page 126: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

126

Curriculum la disciplina: Drept penal (Partea generală) 478 Curriculum la disciplina: Drept penal (Partea specială) 479 Curriculum la logica şi retorica juridică (învăţămînt la zi şi frecvenţă redusă) 492 Curriculum la modulul Protecţia juridică a drepturilor omului 499 Curriculum la modulul/disciplina Drept financiar şi fiscal 493 Curriculum la modulul/disciplina Drept Vamal 494 Curriculum la modulul/disciplina Drept vamal comunitar 495 Curriculum la modulul/disciplina Perfectarea actelor vamale 496 Curriculum la modulul/disciplina Regimuri vamale 497 Curriculum la modulul/disciplina Reglementările internaţionale privind vămuirea mărfurilor 498 Curriculum universitar la disciplina Filozofia (Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială) 500 Cuvântul în dialogul educaţional 569 Cuvînt despre coleg: Boris Griţunic 609 Cuvînt despre colegul Dumitru Matcovschi 709 Cuvînt în apărarea criminologiei 303 Dăruire artei populare : [despre Elena Postolachi, protectoarea etnografiei naţionale] 681 De ce criminali în serie? 373 De ce pensionarii din Bălţi nu mai au dispoziţia de alegător de altă dată?: sondaj 580 De la cuvînt la faptă: (Predici la Duminicile şi Sărbătorile de peste an) 321 De la suveranitate la independenţă 688 Definirea actului juridic civil în legislaţia Republicii Moldova: aspecte controversate 59 Definirea noţiunii de delicvenţă juvenilă. Situaţii statice privind starea infracţională în rîndul minorilor 275 Definiţia intenţiei 265 Delimitarea infracţiunii de vătămare corporală de tentativa de omor 312 Delincvenţa juvenilă în perspectiva directivelor Uniunii Europene 322 Delincvenţa juvenilă, ca efect negativ al violenţei în familie 374 Demografia rurală românească în anii „comunismului naţional” 644 Demografie contemporană 546 Deontologia juridică : man. pentru fac. de drept 469 Despre caracterul sistematic şi funcţiile euristice ale negaţiei 147 Despre omul modular, cu simpatie şi multă speranţă 679 Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 276 Dezbateri Europene la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi 805 Dezvoltarea dreptului umanitar în evul mediu 444 Diaspora poloneză din Moldova : revenire la valorile culturale şi spirituale 747, 768 Dicţionar de drept internaţional umanitar 502 Dicţionar de psihologie şi pedagogie: rus - român: 30 000 termeni 532 Dimensiunea psihică a persoanei infractorului în cazul constrîngerii fizice şi psihice 418

Page 127: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

127

Dimensiunea semicentenară a profesorului şi savantului Nicolae Ţurcanu 614 Din istoria costumului: Evoluţia în spaţiu şi timp al costumului în Moldova 740 Disensiuni privind conceptul actului de procedură civilă 52 Divinaţia în Orientul apropiat antic 323 Divorţul în societatea moldovenească contemporană 832 „Dorul cel mai înalt este dorul creşterii”: [interviu cu Nicolae Ţurcanu, profesor universitar] 620 Drept constituţional al Republicii Moldova : programul seminariilor pentru studenţii an. 1 (zi) 308 Drept fiscal (partea generală) : Note de curs 226 Drept internaţional public : Planul seminarelor pentru spec. Drept 309 Drept internaţional umanitar 31, 256 Drept penal. Partea generală. Vol. 1 229 Drept penitenciar : Note de curs 375 Drept procesual civil : Tematica seminarelor 53 Dreptul colectiv al muncii 38 Dreptul colectiv şi individual al muncii 39 Dreptul familiei: Note de curs 12 Dreptul familiei: Note de curs: [pentru studenţii fac. de Drept şi specializările juridice] 13 Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos – reglementări comunitare naţionale 501 Dreptul internaţional umanitar şi operaţiile internaţionale de menţinere şi restabilire a păcii 365 Dreptul la grevă 227 Dreptul la muncă - un drept fundamental al cetăţenilor 66 Dreptul la proprietate şi problemele realizării lui în condiţiile trecerii la economia de piaţă 610 Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie în legislaţia RM 140 Dreptul la viaţă 228 Dreptul muncii. Partea generală 50 Drepturile copilului – o prioritate în Republica Moldova 451 Drogurile un flagel al lumii contemporane 238 După 51 de ani de refugiu Liceul „Ion Creangă” a revenit acasă 516 Ecuaţia ancorării perturbativului în cotidian: matricea identificaţională 553 Educaţia cetăţenească 741 Efectele relaţiilor sovieto-engleze asupra României în 1924 820 Eficacitatea activităţii organelor administraţiei publice locale 183, 200 Elemente de logică în învăţămîntul primar 149 Elementul subiectiv al infracţiunii deviante 313 Elena Călin - distinsă profesoare 560 Elena Călin: o distinsă profesoară 561 Elena Călin: o viaţă închinată neamului 562 Elevilor despre drepturile lor 616 Elevul social, o existenţă a timpului 699 Emanoil Cattely: făuritor de istorie 563

Page 128: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

128

Emmanuel de Martonne şi Basarabia 806 Erudiţie şi luciditate 689 Esenţa, locul şi rolul normelor tehnice în existenţa socială 470 Eseu asupra reprezentării puterii: Cazul liderilor 604 Eseu asupra reprezentării puterii: Nota autorului 619 Etica : man. pentru inst. de învăţ. Superior 260 Etica juridică 306 Etica şi deontologia juridică 223 Evaziunea fiscală 277 Evoluţia conceptelor şi a reglementărilor cu privire la vinovăţia penală 355 Evoluţia procedurii penale în cauzele cu minori în Republica Moldova 445 Evoluţia Republicii Moldova după 1991 690 Evoluţie şi creştinism 239 Executarea pedepsei privative de libertate 324 Expulzarea ca măsură de siguranţă 33 Fals tratat de doctor habilitat 718 Falsul material în înscrisuri oficiale şi falsul intelectual 278 Faptele şi elementele infracţiunii 376 Federalizarea – puncte vulnerabile 676 Fenomenul Nicolae Filip 655 Filosofia ne face mai deştepţi sau mai reduşi? 702 Filosofie : Man. pentru şc. superioară 344 Filozofia dreptului 307 Filozofie : Introd. în ist. filozofiei şi în st. principalelor domenii ale filozofiei 160 Filozofie : man. pentru inst. de învăţ. superior 224 Filozofie : man. pentru şcoala superioară 196 Fişe de evaluare la disciplina „Istoria dreptului” 788 Florile în viaţa omului : semnificaţie şi simbol 703 Formarea profesională a judecătorului în lumina ultimelor prevederi legislative 503 Forme, modalităţi şi grade de manifestare a vinovăţiei penale 349 Frânturi de destine 156 Frontul Popular 571 Fundamentarea juridică a limitării drepturilor omului 831 Galeria bălţenilor cu renume: Costache Parno, Dumitru Căldare 728 Garantarea independenţi judecăorilor - o premisă importantă a realizării drepturilor persoanelor la un proces echitabil 504 Gânditori creştini despre rolul femeii în mântuirea lumii 174 Gânduri : roman 151 Geografia ca teroare a istoriei : [recenzie la revista „Historia”] 774 Geopolitica moldovenească: între ştiinţă şi propagandă 716 Ghidul cetăţeanului din judeţul Bălţi 197 Gradele intenţiei. Procesele psihice specifice gradelor intenţiei infracţionale 357 Guvernul Iorga şi relaţiile româno-sovietice 789 Idei de filozofie socială în „Cugetări” (1855) de A. Russo 570

Page 129: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

129

Impactul politicii interne asupra celei externe. Cazul relaţiilor româno-sovietice în perioada 1917-1934 790 Impedimentele la căsătorie reglementate de către Codul Familiei al Republicii Moldova 45 Implicaţiile mediului familial cu potenţial sociomoral şi educativ diminuat asupra viitoarei conduite infracţionale 325 Imposibilul Tratat de Uniune reevaluat : [recenzie la cartea „Tratat de Uniune Sovietică”, de Gheorghe E. Cojocaru] 775 Incursiuni în istoria apariţiei şi consolidării cunoştinţelor criminalistice pe plan mondial şi naţional 263 Indicaţii metodice privind promovarea orelor practice la disciplina „Drept procesual penal” 446 Indici statistici ai criminalităţii (elemente de analiză statistică a criminalităţii) 468 Infractorul achizitiv 439 Infractorul agresiv (violent) 434 Infractorul alienat 435 Infractorul caracterial 436 Infractorul debil mintal 437 Infractorul ocazional 438 Infracţiunea de concurenţă neloială 240 Infracţiunea de omor 241 Infracţiunea delapidării 242 Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate 204 Infracţiuni de sustragere de la îndeplinirea serviciului militar legal datorat 279 Infracţiuni la regimul silvic 280 Infracţiuni praeterintenţionate: forme şi modalităţi de manifestare 356 Infracţiuni specifice navigaţiei civile maritime şi fluviale 243 Ingineria genetică – impact progresiv sau regresiv asupra omenirii 837 Instituţia liberării condiţionate în dreptul penal 244 Instituţia reabilitării 245 Intenţia infracţională în cazul participaţiei penale 414 Interes şi crimă 300 Internet şi E-mail surse de informare rapidă a cetăţeanului 841 Interesul studentului de a cunoaşte e în profesionalismul, erudiţia şi măiestria pedagogului 682 Interogarea inculpatului minor 387 Interviu cu Nicolae Enciu, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, şef de catedră la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 776 Introducere în logică : Man. pentru fac. şi specializările juridice 184 Introducere în logică : Man. pentru fac. umanistice 268 Ioan Caproşu - Omul, Savantul, Profesorul – la 65 de ani 615 Ispita istoriei : [recenzie la manualul „Istoria universală contemporană pentru cl. XII de Nicolae Enciu, Tatiana Mistreanu] 791 Istoria Basarabiei de la începuturi pîn în 1998 599 Istoria culturii : (Prelegeri)533 Istoria ideilor politice şi juridice din antichitate până în secolul XX 347

Page 130: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

130

Istoria naţională ca roman815 Istoria românilor : Sinteze şi materiale didactice pentru bacalaureat 722 Istoria românilor. Epoca contemporană : man. pentru cl. 12-a de liceu 645, 668, 717, 750 Istoria universală : Epoca contemporană : cl. a 12-a 777 Istoricul Anton Moraru 815 Istoricul liceului de băieţi „Ion Creangă” din Bălţi 517 Împrumutul de stat-venit bugetar extraordinar şi principalele forme ale acestuia 56 În Europa, dar... prin America (...despre Reforma învăţămîntului) 756, 786 Încetarea căsătoriei conform Codului familiei al Republicii Moldova 60 Încetarea contractului individual de muncă 24 Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă cu element de extraneitate 47 Întâlniri fierbinţi 167 Întîlnire cu copilăria: [despre concursul „Jocul: ieri, azi, mîine”] 622 Întroducere în logică: Man. pentru fac. şi specializările juridice 267 Învierea Domnului (obiecţii ridicate împotriva ei şi combaterea lor) 326 John Dewey - ilustru filosof şi pedagog american al sec. XX 811 Judeţ sau raion?580 Jurisdicţia în dreptul bisericesc : (Parohială, episcopală, mitropolitană) 327 Justiţia juvenilă 390 Justiţia penală pentru minori în documente internaţionale 432 La moartea ţarului roşu 691 La population de Bessarabie de l’entre-deux-guerres dans l’historiographie occidentale 669 Latura subiectivă a infracţiunii de pruncucidere 377 „Legile” lui Platon - monument de cultură juridică 215 Legitima apărare. Aspecte subiective 419 Leon Donici şi demitizarea bolşevismului 808 Libertatea creaţiei 663 Libertatea de acţiune şi voinţă la comiterea actului infracţional 420 Libertatea în posttotalitarism: opinii studenţeşti 232 Libertatea în Republica Moldova: între individualism şi teoriile colectivist-egalitariste 670 Libertatea persoanei la confluenţa dinamicii şi staticii dreptului 216 Liceul „Ion Creangă” din Bălţi 518 Liderii: delimitări conceptuale 760 Liderii: [fenomenul reprezentărilor sociale] 605 Liderii şi reprezentarea lor socială 761 Liviu Rebreanu la Bălţi 736 Locul şi rolul deontologiei profesionale în formarea specialistului din domeniul dreptului 345 Logica juridică : Man. pentru facultăţile şi specializările juridice 199 Lucrarea Duhului Sfînt în Vechiul Testament 328 Mai mult ca perplex, timpul prezent 730

Page 131: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

131

Marcu Văluţă - profesor al profesorilor 564 Marea Neagră - un pivot de interes major pentru UE 475 Măsurarea reprezentării sociale a liderilor. Ecuaţia SCB [19/2] 762 Măsuri de protejare indirectă a minorului, menite a asigura prezervarea unui mediu sănătos, propice dezvoltării armonioase a acestuia 329 Măsuri de protejare nemijlocită a persoanei minorului 330 Meandrele manipulării (sensuri vechi, semnificaţii noi) 731 Memoria istorică în tranziţie 671 Memoria socială în postotalitarism 631 Memoria socială în posttotalitarism 182 Memoriile lui N. Iorga privind Basarabia 769 Mereu cu gîndul la Basarabia: Alexandru Budişteanu 584 Metamorfozele interpretării Operaţiunii Iaşi-Chişinău 719 Metodologia investigaţiilor socio-juridice 406 Minoritatea evreiască în Basarabia interbelică 751 Minorul şi justiţia penală 439 Misiunea bisericii în penitenciar 187 Misiunea socială a Bisericii 281 Mişcarea migratoare a populaţiei rurale din Basarabia (1918-1940) 524 Modalităţi de executare a pedepsei cu închisoarea în stare de libertate 246 Modalităţi de formare a unor reprezentări şi noţiuni istorice la elevii din clasele primare 523 Modalităţi şi forme ale intenţiei utilizate în doctrină şi în practica judiciară. Procesele psihice specifice acestora 359 Modele de programe socio-educative pentru minorii internaţi întrun centru de Reeducare 331 Modul de perfectare a ordinului de angajare în muncă 142 Moldova şi ţara Românească în perioada domniilor regulamentare 692 Momente strategice în elucidarea compartimentului deviant al elevilor 531 Multidimensionalitate culturală: valoare şi management 826 Municipiul Bălţi: „oază a comunismului” sau „model” de conveţuire a etniilor? 547 Natura libertăţii umane şi condiţiile ei în posttotalitarism 231 Nevoia de lideri 606 Nicolae Enciu. Politologie : [Rec. la cartea cu acelaşi titlu] 757 Nicolae Iorga, ctitor al cursurilor de vară ale Universităţii populare de la Vălenii de Munte 778 Nicolae Oanea: omul, savantul, profesorul 683 Nicolae Ţurcanu despre sine: [interviu cu Nicolae Ţurcanu, profesor universitar] 621 Noi obiective în procesul de predare a istoriei culturii la universitate 528 Normă şi valoare 471 Normele conflictuale - reflectarea lor în legislaţia Republicii Moldova 641 Normele sociale 472 Normele sociale - modalitate de raţionalizare a existenţei sociale 407 Noţiunea juridică de infracţiune 378

Page 132: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

132

Noţiunea, istoricul şi particularităţile operaţiunilor de pacificare ale ONU 425 Noţiunea „raison d’ètat” în testamentul politic al lui Richelieu 538 Noţiunea şi importanţa actelor de procedură civilă 54 Noţiunea şi utilitatea modalităţilor actului juridic civil 48 Numai călcînd trupul Moldovei se poate ajunge în Europa 519 O incursiune istorică şi sistematică asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 421 O lucrare cu caracter de unicat în istoriografia contemporană 752 O nouă deschidere ştiinţifică - conceptul de reprezentări sociale 533 O şcoală extraordinară cu absolvenţi pe potrivă. Anii de liceu 665 O viaţă închinată şcolii : [Mihail Carcea] 710 O viaţă singur 174 Ocară la istorie: Cartea de istorie pusă la zid 650 Ocupaţiunea - mod originar de dobîndire a proprietăţii 428 Odiozitate perfidă sau ură patologică antiromânească 724 Oiţele mele, oiţe… Deprinderi de Viaţă, sau … Strigăt la … Ceruri 812 Omagiu savantului: [Nicolae Iorga] 785 Omeneştile suferinţe : poem 176 Omorul 282 Omul contemporan între libertate şi violenţă 164 Omul între libertate şi nonlibertate 165 Omul, scriitorul şi politicianul Ion Buzdugan 565 Opinii doctrinare şi practică judiciară privind infracţiunea de înşelăciune 283 Opinii şi controverse privind caracterul participării României la războiul împotriva Uniunii Sovietice în anii 1941-1944 779 Optici definitorii ale unui fenomen inexplorat 534 Ore universitare în ritmul reformei 758 Orfan social, copilul străzii în dificultate (cine î-l ajută şi cine î-l educă 742 Organizaţii criminale mafiote italiene 512 Organizaţia Naţiunilor Unite - fundament şi garant al democraţiei şi securităţii în lumea contemporană 780 Organizaţii criminale mafiote din SUA şi America de Sud 511 Orientarea axiologică a studenţilor în spaţiul reformei învăţămîntului 759 Orientarea eclectică 284 Orientarea valorică a studentului-absolvent 540 Orientări psihologice în explicarea comportamentului criminal 285 Orientările valorice ale familiei contemporane 839 Orizont cu îngeri : versuri 188 Pacea interetnică: educaţia prin valori 715 Pantelimon Halipa - formator fervent al adevărului despre Basarabia înstrăinată 595 Paradigmă a cunoaşterii şi studierii etnografiei 827 Partajul judiciar – modalitate de încetare a coproprietăţii obişnuite sau temporare 840 Participaţia la actele infracţionale imprudente. Concursul imprudenţelor 360 Particularităţi de procedură penală în privinţa infractorilor minori 294

Page 133: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

133

Particularităţi de procedură penală în privinţa minorilor 213 Particularităţile actului de confruntare în cauze penale cu minori 251 Particularităţile căilor ordinare de atac în cauzele penale cu infractori minori 388 Particularităţile obiectului probaţiunii pe cazurile minorilor 214 Particularităţile părţii pregătitoare a şedinţei de judecată în cauzele penale cu infractorii minori 295 Particularităţile terminării urmăririi penale în cauzele penale cu infractorii minori 296 Partidele politice în statul de drept 734 Partidul Comunist Român şi „problema naţională” în România Mare 672 Patimi (post)comuniste după Ştefan cel Mare şi Sfînt 732 Pavel Gore: Promotor al mişcării de eliberare naţională din Basarabia 618 Păcate şi pocăinţă 753 Pe cine îl interesează în R. Moldova şcoala de facere a lucrurilor? 813 Pe tancul roşu prin istorie 754 Pedagogia dreptului. Cazuri. Казусы. Practicum-Practice la „Bazele statului şi dreptului” (promovate studenţilor facultăţilor cu profil pedagogic) 814 Pedagogia dreptului 723 Pedeapsa cu moartea 379 Pedeapsa şi rolul ei în perioada de tranziţie 247 Pedepsele penale aplicabile persoanelor juridice 230 Persoanele de vârsta a treia în perioada de tranziţie 842 Personalităţi bălţene în viziunea Preotului Vasile Ţepordei 566 Piaţa municipală şi tineretul: sondaj sociologic 581 Pledez pentru un examen public 558 Pocăinţa în viaţa credinciosului 332 Politica etno – culturală în R.A.S.S. Moldovenească (1924 – 1940) 693 Politica socială şi consecinţele ei 557 Politologie : Curs univ.763 Populaţia Basarabiei în anii crizei economice din 1929-1993 în viziunea ministrului Ion Mihalache 617 Populaţia Basarabiei în anul Marii Uniri 525 Populaţia Basarabiei în perioada interbelică 548 Populaţia Basarabiei interbelice în istoriografia occidentală 646 Populaţia Republicii Moldova conform rezultatelor recensămîntului din 5-12 octombrie 2004 781 Populaţia rurală a Basarabiei interbelice în istoriografia sovietică 626 Populaţia rurală a Basarabiei în anii 1918-1940 573 Populaţia titulară a Republicii Moldova faţă de minorităţile naţionale 596 Portofoliul studentului - modalitate de evaluare la orele de istorie 821 Praeterintenţia ca formă a vinovăţiei penale 286 Prelegeri, Documente, laboratoare la Istoria dreptului (epoca antică) 792 Premisele apariţiei concepţiei structurii conştiinţei sociale 818 Premiul „Alexandru Budişteanu” în viziunea fondatorului 625 Preotul şi importanţa slujirii sale în viaţa oamenilor 380 Preotul şi profesorul Ion Bălteanu 567

Page 134: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

134

Prescripţia răspunderii penale 205 Primii paşi în ştiinţă, conf. şt. int. a studdenţilor 5 Prin ţara sfântă 167 Principii de drept al familiei : căsătoria, egalitatea genurilor, educaţia copiilor în lumina „legilor” lui Platon 217 Principii de soluţionare a conflictului de legi civile în timp 348 Principiile de determinare a politicii legislative 257 Principiile dreptului aplicate în cadrul analogia iuris 340 Principiile dreptului: aspecte teoretico-practice 301 Principiile interpretării juridice 341 Principiile ramurale ale dreptului 342 Principiul armonizării legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară în lumina legiferării 466 Principiul caracterului personal al răspunderii penale : aspecte subiective 361 Problema determinării principalelor sancţiuni procedurale 55 Problema implicării copiilor-combatanţi în conflicte armate 844 Problema minorităţiolr în Republica Moldova şi garantarea drepturilor lor 656 Probleme de drept penal şi criminologie în contextul integrării europene 403 Probleme sociologice ale pregătirii lucrătorului social în spaţiul universitar 701 Procedura penală în cauzele cu minori 337 Proceduri speciale privind protecţia minorului 333 Procesul penal în privinţa minorilor în Antichitate şi Evul Mediu 297 Profesorul Boris Coroliuc pe scara timpului 737 Profesorul Ioan Caproşu la 70 de ani 711 Profesorul Mihai Muntean, cel cunoscut şi cel necunoscut 816 Profesorul Nicolae Iorga : Omagiu 6 Profesorul profesorilor de la Corjeuţi: Vasile Stîncă 568 Profesorul Simion Vărzaru (100 de ani de la naştere) 738 Profesorul şi savantul Nicolae Filip faţă în faţă cu Istoria 643 Profesorul Victor Topală la 70 de ani 712 Programa analitică „Drept fiscal” 192 Programa analitică „Drept procesual penal” 207 Programa analitică „Dreptul muncii” pentru specialitatea Drept 179 Programa analitică „Etica şi deontologia juridică” p/u studenţii spec. Drept 600 Programa analitică pentru spec. Pedagogie socială Sociologie (generală) 171 Programa analitică „Practica de licenţă” 212 Programa analitică „Psihologia judiciară” pentru specialitatea Drept 602 Programa analitică „Sociologia generală” pentru specialitatea „Asistenţă socială” 384 Programa analitică „Sociologia generală” pentru specialitatea „Psihologie judiciară” 385 Programa analitică „Sociologia juridică” pentru spec. Drept 170 Programa analitică „Sociologia juridică” pentru specialitatea „Psihologie judiciară” 386 Programa analitică la disciplina „Bazele statului şi dreptului” (pentru facultăţile cu profil pedagogic) 822 Programa analitică la disciplina „Drept administrativ” 8

Page 135: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

135

Programa analitică la disciplina „Drept civil. Contracte” 95 Programa analitică la disciplina „Drept civil (partea generală 14 Programa analitică la disciplina „Drept civil (partea specială 15 Programa analitică la disciplina „Drept civil. Probleme actuale” (pentru audienţii cursurilor de masterat) 96 Programa analitică la disciplina „Drept comercial” 97 Programa analitică la disciplina „Drept constituţional al Republicii Moldova” pentru studenţii fac. Drept 601 Programa analitică la disciplina „Drept constituţional al ţărilor străine”; „Drept constituţional comparat” pentru studenţii fac. Drept 636 Programa analitică la disciplina „Drept economic” 16 Programa analitică la disciplina „Drept execuţional civil” 98 Programa analitică la disciplina „Drept funciar” 99 Programa analitică la disciplina „Drept internaţional privat” 100 Programa analitică la disciplina „Drept internaţional umanitar” 193 Programa analitică la disciplina „Drept locativ” 208 Programa analitică la disciplina „Drept notarial” 9 Programa analitică la disciplina „Drept penitenciar” 184 Programa analitică la disciplina „Drept privat comparat” (pentru audienţii cursurilor de masterat) 101 Programa analitică la disciplina „Drept privat român” 17 Programa analitică la disciplina „Drept procesual civil” 102 Programa analitică la disciplina „Drept procesual penal" 209 Programa analitică la disciplina „Drept roman” 103 Programa analitică la disciplina „Dreptul comerţului internaţional” 104 Programa analitică la disciplina „Dreptul comerţului internaţional” pentru cursul de master 105 Programa analitică la disciplina „Dreptul concurenţei” 106 Programa analitică la disciplina „Dreptul familiei” 18, 107 Programa analitică la disciplina „Dreptul internaţional privat” pentru cursul de master 108 Programa analitică la disciplina „Dreptul muncii” 109 Programa analitică la disciplina „Dreptul muncii” (pentru audienţii cursurilor de masterat) 110 Programa analitică la disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” 19 Programa analitică la disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” pentru spec. drept 637 Programa analitică la disciplina „Dreptul protecţiei sociale” 441 Programa analitică la disciplina „Dreptul transporturilor” 111 Programa analitică la disciplina „Drepturile reale” 112 Programa analitică la disciplina „Filozofia” 793 Programa analitică la disciplina „Introducere în dreptul civil” 113 Programa analitică la disciplina „Istoria românilor” 823 Programa analitică la disciplina „Istoria statului şi dreptului” pentru s tudenţii secţiei fără frecvenţă 210 Programa analitică la disciplina „Istoria universală” 824 Programa analitică la disciplina „Istoria universală a statului şi dreptului” 211

Page 136: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

136

Programa analitică la disciplina „Logica” 794 Programa analitică la disciplina „Psihologie socială” pentru spec. „Asistenţă socială şi Psihologie” (judiciară) 678 Programa analitică la disciplina „Succesiuni” 114 Programa analitică la disciplina „Ştiinţa administraţiei” 10 Programa analitică la disciplina „Teoria generală a obligaţiilor” 115 Programa analitică pentru facultăţile cu profil pedagogic „Bazele statului şi dreptului” 577 Programa analitică pentru specialitatea Drept: Dreptul familiei 20 Programa analitică pentru specialitatea Drept „Istoria statului şi dreptului” 157 Programa analitică pentru specialitatea Drept „Teoria generală a drept. 158 Programa analitică pentru specialităţile juridice „Logica juridică” 159 Programa practicii active pentru studenţii facultăţii drept în organele de drept şi administraţiei publice din Republica Moldova 651 Proiectele conducerii Republicii Moldova de soluţionare a problemei transnistrene 694 Proiectul codului penal de Platon: principiile răspunderii, infracţiuni şi pedepse 218 Promovarea de către minori a conduitelor deviante în familii cu potenţial educaţional diminuat prin alcoolism, infracţionalitate, violenţă şi indiferenţă 381 Propaganda sovietică în vederea organizării unui atac armat asupra României (aprilie-mai 1924) 634 Proprietatea comună devălmaşă 27 Protecţia drepturilor omului în Dreptul Internaţional Umanitar 426 Protecţia socială a persoanelor cu handicap în cadrul protecţiei juridice a drepturilor omului 836 Protejarea intereselor minorilor la etapa pornirii urmăririi 447 Provenienţa violenţei. Cazul omului frustrat 700 Psihologia juridică: Programa analitică pentru spec. Drept 607 Psihologia şi pedagogia de la A la Z: Dicţionar român-englez 554 Psihopedagogie socială: (Reflecţii pe marginea unei inovaţii universitare) 529 Publicaţiile liceului „Ion Creangă” din Bălţi 798 Punerea în vedere a învinuirii şi interogarea învinuitului minor 252 Quelques aspects de l'enseignement des sciences socio-humaines a l‘epoque du posttotalitarisme a l'Universite et le role des qualites managerielles dans l'efficacite de l'activite du professeur 729 Quelques aspects de l'enseignement des sciences socio-humaines pendant le posttotalitarisme a l'Universite et le role des qualites managerielles pour l'efficacite de l'activite du professeur 764 Raporturi politice neoficiale româno-sovietice în perioada (13/26 martie 1918 – septembrie 1920) 652 Raporturile juridice cu element de extraneitate 21 „Rămîne de văzut, care profesor de istorie va risca să-şi ţină prelegerile în baza unor surogate...” 674 Răspunderea penală a minorilor 287 Răspunderea penală şi pedeapsa aplicată minorilor 382

Page 137: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

137

Răspunderea persoanei fizice pentru încălcările dreptului umanitar în statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale 843 Răzeşii în contextul istoric şi juridic 817 Reabilitatea minorilor delicvenţi 383 Reacţia Marilor Puteri la lovitura de stat de la Moscova din august 1991 647 Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară 1 Recensământul populaţiei din 29 decembrie 1930 720 Recidiva postexecutorie 288 Reflecţii asupra naturii juridice a intenţiei şi a imprudenţei infracţionale 362 Reflecţii cu privire la dimensiunea valorică a normelor juridice 473 Reflecţii privind raportul dintre religie şi drept 408 Regimul alimentar al populaţiei rurale din Basarabia interbelică 627, 648 Regimul juridic al decăderii în procesul civil 124 Regimul special de drept penal aplicat infractorilor minori 334 Reglementarea infracţiunii de terorism în legislaţia principalelor state din lume 248 Reglementarea juridică a accesului la infomaţie în domeniul mediului 835 Reglementarea juridică a războiului aerian şi extraatmosferic 442 Relaţii interetnice în Republica Moldova 743 Relaţii neoficiale româno-sovietice (1918-1920) 653 Relaţiile româno-sovietice (1917-1934) 697 Relaţiile româno-ucrainene în contextul divergenţelor româno-sovietice la finele primului război mondial 635 Repere şi orientări valorice ale perioadei de tranziţie 150 Reprezentarea succesorală 34 Reprezentările sociale - o deschidere complexă spre umanitate 555 Republica Sovietică Socialistă Moldovenească – o periferie a marii Uniuni (1953-1990) 695 Respectarea drepturilor omului – factor important în vederea consolidării societăţii civile 680 Responsabilitatea statului faţă de persoană 194 Restructurarea funcţiei procreative a familiei în comunitatea interetnică moldo-ucraineană 744 Revenind la tradimensionalitatea reprezentării sociale 556 Revenirea lui N. Iorga 787 Rezerva succesorială 57 Rolul educaţiei civice în domeniul drepturilor omului 612 Rolul managerului în armonizarea creativităţii colaboratorilor ştiinţifici 704 Rolul organismelor internaţionale regionale în garantarea drepturilor omului 845 Rolul societăţii civile în educarea şi instruirea în domeniul drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale 771 Rolul statului în cadrul protecţiei juridice a dreptului de autor şi al altor drepturi conexe 116 Rolul şi locul individualizării sancţiunilor în cadrul politicii penale 189 Rolul valorilor spirituale în educaţia studentului 582 Romanismul ca mod spiritual de a fi: Interviu 161 Romanse zaboravljene na klaviru : (pesme) 169

Page 138: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

138

Românismul basarabenilor şi istoricul Anton Moraru în viziunea ziarului „Moldova suverană” 825 Romii şi educaţia toleranţei prin cunoaştere 745 Rudenia sau incestul ca impediment la încheierea 28 Rusia bolnavă. Un nou plan imperialist de împărţire teritorială a lumii 597 S-a format Facultatea Economie şi Drept la Universitatea „Alecu Russo” deschisă la 1 septembrie 1995 520 Sabin Manuila: amintiri despre Panait Istrati 549 Sancţiunea – element structural al normei de procedură civilă 67 Sărăcia - factor favorizant al comportamentului infracţional 366 [Scrisoare adresată primarului satului Obreja Veche, Sergiu Janu] 705 Scrutinul prezidenţial la Bălţi 572 Scurt istoric al noţiunii de individualizare a pedepsei 190 Semănătorii de lumină...: [despre Asociaţia literară Republicană „Lira”] 628 Sfânta cruce în arta creştină 335 Sfântul Ioan Botezătorul cel mai mare dintre profeţi 336 Sfântul Ioan Casian despre stăpânirea pornirilor păcătoase din om 177 Sfârşitul blestemului geopolitic. Anevoioasa revenire a României în familia Europei unite 809 Situaţii picante în culegerea datelor cu referire la reprezentarea socială a liderilor. Zonele mute 763 Sînt român din Basarabia (trei scrisori ale lui Alexe Mateevici către Ioan Bianu) 684 Slujind lui Dumnezeu. Slujind oamenilor 191 Slujitori credincioşi ai şcolii: [despre colegi şi şcoală din satul natal] 623 Smulgerea Basarabiei în 1812 575 Snapshots from the intrinsec „life” of social imagination 535 Socialul ca fenomen al realităţii omeneşti 521 Soluţii ce pot fi pronunţate în cazul urmăririi penale 289 Specificul cunoştinţelor artistice 578 Specificul discursului apărătorului în cauzele penale cu inculpaţi minori 448 Specificul reprezentării legale în cauzele penale cu minori 389 Specificul susţinerilor verbale şi al ultimului cuvînt al inculpatului în cauzele penale ale minorilor 298 Spre o cultură a păcii: afirmarea principiului protecţiei valorilor culturale în dreptul internaţional 467 Starea civilă şi conflictul de legi 121 Statalitate cu ghinion 782 Statul personal prin prisma reglementărilor de drept internaţional privat al Republicii 62 Statutul legii naţionale în legislaţia moldovenească şi cea românească în contextul reformării dreptului internaţional privat european 122 Strategia sovietelor în vederea redeschiderii chestiunii Basarabene (1925-1928) 654 Structura cunoştinţelor artistice: Tezele ref. 530 Studenta – mamă şi studentul – tată 706

Page 139: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

139

Studiu comparativ asupra evoluţiei minorului în familie 290 Studiu vizând esenţa şi pericolul social al criminalităţii organizate 304 Sub semnul renaşterii şi al adevărului. Zeiţa Clio la zece ani de independenţă a Republicii Moldova 649 Succesiunea în dezvoltarea vieţii spirituale la A. Russo 152 Şcoala clasică de drept penal şi criminologie 291 Şcoala şi muzeul sătesc 707 Ştiinţa de carte a populaţiei Basarabiei (1918-1940) 550 Şuvoi de lumină pe o „pată albă” a istoriei 526 Tâlhăria la drumul mare a secolului XX 598 Tentativa ca formă a infracţiunii 249 Teologia simţurilor duhovniceşti 178 Teoria generală a dreptului: (prelegeri) 34 ore 173 Termenele de acceptare a moştenirii 11 Terorismul contemporan: noţiune, tipologie şi cauze 427 Terorismul şi problemele actuale ale definirii acestuia 513 Testarea asistată de calculator şi formalizarea materiei de studiu 195 Teza anuală: îndrumări metodice pentru studenţii fac. Drept 181 Teza de licenţă: Indicaţii metodice pentru studenţii Fac. de Drept, specialitatea Drept 182 The phenomenon of drug dependanse in the Republic of Moldova 185 Theodor Holban – un nume de referinţă în istoriografia românească 713 Theodor Holban, istoric de înaltă performanţă 714 Tineretul în perioada de tranziţie. Studiu sociologic 838 Tipologii de infractori 440 Toleranţa în munca educativă în penitenciar 746 Tradiţiile naţionale - expresie a memoriei sociale şi taină a fiinţării noastre ca neam 225 Tradiţiile naţionale - mecanism de asigurare a continuităţii în dezvoltare în epocile de tranziţie 162 Tradiţiile naţionale - mecanism de stabilizare a relaţiilor sociale în epocile de tranziţie: tezele ref. 146 Tradiţiile naţionale - mecanism de translare a culturii tehnice 153 Tradiţiile naţionale: Continuitate în dezvoltarea generaţiilor 163 Traficul de droguri : Reglementări int. şi naţ. 310 Transformarea ca modalitate specială de reorganizare a persoanelor juridice 830 Transnistria, breşa strategică a Uniunii Sovietice/ Rusiei în Balcani 721 Tună şi-i adună : [Istoriografie] 677 Tutorele – Îndrumătorul studentului 685 Ţărănimea Basarabiei interbelice privită prin ochelarii defecţi ai demografiei sovietice moldoveneşti 629 Uciderea din culpă comisă de un conducător auto cu o îmbibaţie alcoolică mai mare decît limita legală sau aflat în stare de ebrietate 349 Un articol scris de Pantelimon Halippa în 1940, dar care nu a

Page 140: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

140

fost publicat niciodată 630 Un cavaler al adevărului: [Mihai Cimpoi] 783 Un fiu fidel al Basarabiei: Alexandru Budişteanu 585 Un imperativ al timpului - reprezentările sociale 536 Un miracol istoric: renaşterea românismului în Basarabia 696 Un savant care ne-a glorificat neamul: Nicolae Gluhovschi (100 de ani de la naştere) 739 Unele aspecte ce ţin de examinarea judiciară a cauzelor civile referitoare la reintegrarea în funcţie a salariatului 43 Unele aspecte privind condiţiile de reprezentare în dreptul civil 117 Unele aspecte privind raportul de drept administrativ 22 Unele aspecte privind raportul de drept administrativ 642 Unele aspecte privind statutul personal în dreptul internaţional privat 63 Unele consideraţii cu privire la epistemologia conştiinţei normative 409 Unele consideraţii cu privire la esenţa şi specificul normelor de drept 410 Unele consideraţii cu privire la ontologia normelor sociale 411 Unele consideraţii cu privire la raportul dintre morală şi drept 412 Unele consideraţii privind formarea conştiinţei ecologice a tineretului studios 148 Unele consideraţii privind protecţia datelor personale ale salariatului prin prisma codului muncii al Republicii Moldova 51 Unele consideraţii referitor la clasificaţia valorilor 640 Unele consideraţii referitor la interferenţa dintre valoare şi acţiune 657 Unele considerente ce vizează reglementarea actului juridic în codul civil al Republicii Moldova 61 Unele considerente cu privire la definirea actului juridic în Codul civil al Republicii Moldova 46 Unele considerente cu privire la eficientizarea instruirii juridice a studenţilor 372 Unele considerente cu privire la pregătirea profesională a juriştilor 141 Unele considerente cu privire la regimul contractual al bunurilor soţilor în legislaţia familială a Republicii Moldova 91 Unele considerente pe marginea noului Cod al familiei 23 Unele modalităţi de promovare a grupurilor de interes în procesul de legiferare 506 Unele momente din opera şi activitatea lui Alecu Russo în raport cu periodizarea generală a istoriei culturii europene 576 Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului 253 Unele particularităţi ale probaţiunii în cazurile penale cu minorii 449 Unele referinţe privind liberarea de răspundere penală în caz de căinţă activă a persoanei infractorului 422 Unele reflecţii asupra codului familiei al Republicii Moldova 92 Unele reflecţii cu privire la drepturile succesoriale ale soţului supravieţuitor în reglementarea Codului civil al Republicii Moldova 93 Unele reflecţii cu privire la reglementarea regimului contractual al bunurilor soţilor în legislaţia familiei a Republicii Moldova 94 Unele reflecţii privind reglementarea actelor juridice încheiate sub condiţie în legislaţia civilă a Republicii Moldova 65 Unele reflecţii privind statutul juridic al salariatului şi angajatorului 143

Page 141: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

141

Uniunea Europeană în retrovizorul istoriei 810 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 2, 3, 261 Universul reprezentărilor sociale 537 Utilizarea circuitelor bancare în activităţi de spălare a banilor 222 Uzucapiunea – mod de dobîndire a dreptului de proprietate 41 Viaţă lungă, şcoală dragă! : şcoala din satul Cajba, sector Glodeni, a împlinit 110 ani 658 Victima infracţiunii şi condiţia ei în Republica Moldova 613 Victoriosul înfrînt 784 Vinovăţia ca trăsătură esenţială a infracţiunii 206 Vinovăţia în legislaţiile penale din epoca contemporană şi în noile legislaţii penale 423 Vinovăţia penală în cadrul principiilor legalităţii şi a principiului legalităţii incriminării şi a pedepsei 363 Vinovăţia penală în dreptul feudal 266 Violenţa în perioada de tranziţie 292, 293 Violenţa: abordare socio-criminologică a problemei 305 Vitalie Belousov: Omul, Profesorul şi Savantul 586 Viziune asupra rubricii „Să fim demni, moldoveni” 587 Viziuni şi raţionamente asupra perceperii conceptului de intenţie infracţională 364 Zborul frânt al limbii române 675

*** Аналитическая программа по дисциплине „Гражданское процессуальное право” 123 Аукционы. Теория и реальность 624 Биологическое оружие - угроза человечеству или средство для самоутверждения субъектов международных отношений 396 Введение в логику 172 Действия по уголовному преследованию 459 Дети в вооруженных конфликтах 846 Династические связи и роль «брачной дипломатии» в молдавско-польских отношениях во второй половине XIV-XVII в. 765 Задержание подозреваемого по действующему уголовно-процессуальному законодательству Республики Молдова 460 Зарубежный опыт представительства в гражданском процессе 64 Знание-сила. Економические знания – сила вдвойне 542 Из отзывов и рецензий на монографию Здислава Сперальского «Молдавские авантюры» 659 Исследования духовного развития общества, пути решения основной проблемы 583 Исторические аспекты развития правосудия по делам несовершеннолетних на территории Молдавского и Румынского государств 400

Page 142: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

142

История Бессарабии : от истоков до 1998 года 660 Их именами названы улицы города: Александру чел Бун, Николае Йорга 733 Классификация форм соучастия 338 Когда на самом деле основаны Бельцы? 829 Комментарий главы XIV Уголовного кодекса Республики Молдова „Преступления против правосудия” 456 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Молдова 394 Криминология и основы предупреждения преступлений 391 Лоббистская деятельность в правотворческом процессе 399 Молдавское общество и криминальное насилие 452 Молдо-польские взаимосвязи: ретроспектива и современность 828 Момент возникновения уголовной ответственности 461 На перекрестке правды и неправды 661 Некоторые проблемы криминализации общественно опасных деяний 392 Новая опасность : биотеррор 397 Общие условия производства действий по уголовному преследованию 847 Объективные признаки соучастия 393 Операции ООН по подержанию мира 848 Особенности уголовного производства по делам несовершеннолетних 254 Ответственность за наемничество по уголовному законодательству Республики Молдова 458 Ответственность физических лиц за нарушение МГП в Римском статуте МУСа 849 Оценка первых философских концепций духовного развития общества 541 Педагогические технологии в обучении студентов 299 Получение образцов для сравнительного исследования – действие по уголовному преследованию 462 Понятие должностных преступлений и их классификация 395 Понятие и признаки наказания по действующему уголовному кодексу Республики Молдова 454 Признаки организованной преступной группы 455 Приоритеты совершенствования уголовного судо-производства 401 Проблема участия процессуальных ассистентов - понятых в действиях по уголовному преследованию (следственных действиях) в уголовно процессуальных законодательствах РМ и РФ 464 Проблемы производства обыска как действия уголовного преследования по уголовно-процессуальному кодексу Республики Молдова 463 Проблемы ратификации международных договоров в области гумнитарного права 457 Семейное право 30 Семейное право Республики Молдова 29 Уголовно-правовая характеристика изнасилования 453 Умышленное причинение легкого телесного повреждения или иного легкого вреда здоровью 465

Page 143: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

143

Фундаментальное научное исследование 796 Цыгане Молдовы: интеграционные аспекты 766 Юридические проблемы связанные с результатами войны в Афганистане и усилением антитеррора 339 Юридический анализ и расследование контрабанды 255 Ядерное оружие – методы сдерживания 398

Page 144: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

144

Indice de titluri ale tezelor de master

Actele de dispoziţie ale pîrîţilor în procesul civil 866 Actele de procedură civilă 859 Actul administrativ - forma principală de activitate a organelor administraţiei 879 Acţiunea civilă – 1000 892 Analiza comparativă a nulităţii actelor juridice în dreptul civil şi în dreptul familiei 854 Analiza comparativă a regimurilor matrimoniale în legislaţia Republicii Moldova şi cea a României 975 Apărarea dreptului de proprietate în legislaţia Republicii Moldova 968 Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale în legislaţia civilă a Republicii Moldova 870 Aplicarea în timp a normelor juridice 973 Arestul preventiv. Eliberarea provizorie sub control judiciar şi pe cauţiune 874 Aspecte ale spălării banilor în incriminările legislative şi realităţile de fapt ale Republicii Moldova 897 Aspecte criminologice privind terorismul intern şi internaţional 927 Aspecte funcţionale şi disfuncţionale ale sistemului administraţiei publice locale din perspectiva integrării Europene 958 Aspecte procesual-penale ale ordonării şi efectuării expertizei judiciare 951 Atribuţiile preşedintelui Republicii Moldova în administraţia publică centrală 936 Autonomia locală şi integrarea europeană 949 Avantajele şi dezavantajele aderării Republicii Moldova în UE 977 Calificarea contravenţiilor administrative ce încalcă ordinea publică 929 Cauzele care generează şi favorizează proliferarea terorismului 961 Cauzele care înlătură răspunderea şi pedeapsa penală în legislaţia penală a Republicii Moldova 948 Cauzele justificative ale faptei infracţionale 959 Căile ordinare de atac în procesul penal 963 Căsătoria în dreptul internaţional privat 926 Codul penal al RSSM şi actuala legislaţie penală-studiu comparat 880 Componenţa de infracţiune 954 Conceptul mitei. Aspecte sociale şi juridice în contextul legislaţiei naţionale şi a altor state 945 Condiţiile de validitate a actului juridic civil 869, 974 Consideraţii teoretice privind asigurarea securităţii criminologice în statul de drept 943 Constituirea statului de drept în Republica Moldova 857 Consumul de stupefiante şi degradarea umană 888 Contractul de leasing 979 Contractul de tranzacţie 887 Contractul matrimonial : Aspecte de drept comparat 886 Contradictorialitatea în procesul penal 872 Crima organizată 905

Page 145: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

145

Criminalitatea economică: Aspectul juridico-penal şi criminologie 884 Criminalitatea juvenilă 950 Criminalitatea penitenciară aspectul juridico penal şi criminologic 952 Delicvenţa juvenilă - o problemă de primă importanţă 930 Determinarea sancţiunilor procedurale 935 Dezmembrămintele dreptului de proprietate 873 Dobândirea prin şantaj a avutului proprietarului 856 Dobîndirea dreptului de proprietate în baza moştenirii, aspecte de drept 851 Domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive 976 Dreptul de proprietate comună - modalitate a dreptului de proprietate 972 Dreptul de proprietate privată a persoanelor juridice 893 Dreptul de servitute-dezmembrământ al dreptului de proprietate 908 Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor în legislaţia Republicii Moldova 855 Drogurile - un flagel al lumii contemporane 970 Efectele contractului în reglementarea Codului civil al Republicii Moldova 900 English as a second language, problems in evaluation the theoretical and practical knowledge 863 Esenţa şi particularităţile procedurii contenciosului administrativ 919 Eutanasia - omor cu circumstanţe atenuante 915 Examinarea cauzelor penale în prima instanţî de judecată 878 Executarea silită a obligaţiei fiscale în Republica Moldova 901 Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii 853 Formele de asociere în noul cod civil al Republicii Moldova 852 Forţa probatorie a concluziilor de expertiză în procesul penal 850 Funcţiile procesual-penale 917 Garantarea executării obligaţiilor prin gaj 864 Garantarea executării obligaţiilor prin ipotecă 891 Infracţiunea şi trăsăturile ei 898 Insolvabilitatea persoanei juridice 883 Instituţia contenciosul administrativ în Republica Moldova 928 Instituţia pedepsei în dreptul penal comparat 962 Încheierea contractelor 967 Încheierea contractului 965 Liberarea provizorie pe cauţiune şi sub control judiciar în procesul penal 956 Litigiile individuale de muncă 914 Măsurile de siguranţă 969 Mecanisme internaţionale de reprimare a infracţiunii de genocid 881 Metode şi mijloace de război interzise 906 Mijloacele de alternativă ale arestului preventiv 918 Mijloacele de probă în procesul civil 925 Mijloacele de probă în procesul penal 889 Minciuna şi metodologia depistării ei în contextul dramei judiciare 895 Modalitţăile actului juridic civil 860

Page 146: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

146

Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate prevăzute de codul civil al Republicii Moldova 934 Modurile de stingere a obligaţiilor care duc la realizarea creanţei creditorului 924 Moştenirea testamentară 944 Operaţiunile de pacificare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice 931 Organele de urmărire penală şi competenţa lor 865 Particularităţile urmăririi penale în cauzele cu minori 978 Pedeapsa penală în drept comparat. Doctrină şi concept 909 Pedofilia: aspecte juridico-penale şi criminologie 903 Persoana juridică ca subiect al infracţiunii - studiu comparativ 902 Politici comunitare: Uniunea vamală 875 Praxiologia procesului penal 911 Prevenirea criminalităţii: teorie şi practică 946 Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 890 Principalele dispoziţii testamentare 938 Principiile Procesului civil 910 Probele în procesul civil 940 Probele în procesul penal al Republicii Moldova şi în lumina Convenţiei Europene 921 Probele şi probaţiunea în procesul penal 862 Procedura de examinare a cauzelor contravenţionale 947 Procedura de soluţionare a cauzelor în contenciosul administrativ 942 Procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante 923 Procedura în contenciosul administrativ 882 Prognosticul criminologic 913 Proprietatea comună - modalitate a dreptului de proprietate privată 867 Raportul de cauzalitate în dreptul penal 904 Răspunderea administrativă 966 Răspunderea civilă delictuală 871 Răspunderea juridică civilă delictuală în legislaţia civilă a Republicii Moldova 858 Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor care se referă la proprietatea 907 Răspunderea materială a angajatorului pentru prejudiciul cauzat sănătăţii salariatului 955 Răspunderea persoanelor fizice pentru crime internaţionale 933 Răspunderea şi pedeapsa penală 861 Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine 885 Regimul juridic al actelor cu titlu gratuit în legislaţia Republicii Moldova 953 Reglementarea dezmembrămintelor dreptului de proprietate în codul civil al Republicii Moldova 912 Reglementarea internaţională a dublei impuneri 920 Reglementarea juridică a impozitului pe venit în Republica Moldova 960

Page 147: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

147

Reglementarea juridică a numelui în legislaţia Republicii Moldova 876 Reglementări privind concedierea salariatului din iniţiativa angajatorului 896 Reprezentarea în dreptul civil 964 Reprezentarea judiciară 877 Reţinerea în cadrul măsurilor de constrîngere procesual-penale 980 Serviciul public, funcţia publică şi funcţionarii publici 939 Soluţionarea litigiilor individuale de muncă în Republica Moldova 941 Statutul juridic al funcţionarului public în Republica Moldova şi România 937 Statutul juridic al participanţilor în conflictele armate 957 Teoria violenţei criminale 932 Teorii criminologice moderne şi critica acestora 916 Tipuri istorice de proces penal 894 Unitatea şi pluralitatea de infracţiune 868 Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni 922 Urmărirea penală în cazurile cu minorii 971 Uzufructul ca dezmembrământ al dreptului de proprietate 899

***

Актуальные проблемы наследственного права 1018 Алкоголизм как социальное явление 993 Генезис понятия преступления : философские, логические и правоведческие аспекты 1015 Действия по уголовному преследованию 1021 Доказывание в судопроизводстве 1003 Заключение и исполненине индивидуального трудового договора 1019 Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ 1017 Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работника 987 Международное сотрудничество в уголовном праве 1002 Международные Регламенты относительно предупреждения и борьбы с терроризмом 989 Международный уголовный суд: История и современность 1016 Методика расследования убийств и причинения телесных повреждений 1010 Мошенничество 1023 Наказание в уголовном праве 1011 Наследование по закону 1014 Общие условия наследования 992 Опека и попечительство в законодательстве Республики Молдова 1012 Основания юридической ответственности 994 Особенности договора аренды 982 Особенности расследования взяточничества 983 Охрана аудиовизуальных произведений 981

Page 148: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

148

Порядок изменения индивидуального трудового договора 1004 Право как система и система права 999 Правовые основы охраны труда 1025 Правовые способы регламентации заработной платы 1001 Предпосылки правоотношения 991 Представительство в гражданском процессе 990 Преступления в сфере информационных технологий 984 Преступления против собственности в законодательстве Республики Молдова 1000 Преступные посягательства на жизнь по уголовному закону Республики Молдова 1022 Проблемы общей части уголовного закона Республики Молдова 1024 Производство по делам о несовершеннолетних 1020 Производство по применению принудительных мер медицинского характера 1006 Профилактика и пресечение беспризорности и наркомании среди несовершеннолетних 988 Процедура увольнения работника 995 Развитие ипотеки в Республике Молдова 986 Расследование контрабанды 1009 Соучастие в преступлении 997 Судебно-правовая реформа в Республике Молдова 1007 Судебные прения в гражданском процессе 998 Терроризм как глобальная проблема современности 996 Участники гражданского процесса 1008 Хищение имущества собственника в особо крупных размерах 985 Ювенальная юстиция : процессуально-криминологический аспект 1005 Юридический статус наемников в период вооруженных конфликтов 1013

Page 149: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

149

Indice de publicaţii periodice

Academica (Bucureşti) 548 Accent provincial (Bălţi) 643, 655, 658, 674, 683 Arena politicii 547, 571, 572, 590, 591, 596, 606 Avocatul poporului 33, 42, 43 Caiete de istorie 647, 667, 672, 675, 687, 691, 719,

721, 732, 777, 779, 809, 810 Capitala magazin 698 Confluenţe bibliologice (Bălţi) 757, 774, 775, 784, 791, 806 Cugetul 161, 561, 563-565, 567, 586, 615,

619, 653, 711, 713 Cuvânt şi suflet (Găeşti, jud. Dîmboviţa) 326, 331, 380 Curierul de Nord (Bălţi) 515, 516, 519, 520, 539, 562, 566,

574, 580, 581, 584, 587, 589, 609, 615, 620

Curierul românesc (Bucureşti) 524 Destin românesc (Bucureşti) 618, 626, 649, 694, 720 Dialogi Juridici (Iaşi) 140, 145, 466, 475, 501, 504 Didactica Pro... 261, 758 Dreptul muncii 142, 143 Economie şi sociologie 608 Făclia 518, 558, 560, 568, 585, 588, 614-

616, 622, 625, 681, 682, 685, 702-707, 710-712, 714, 723, 725, 726, 735, 737-739, 756, 813

Flux 593, 666 Flux: ed. de vineri 595, 597 Jurnal de Chişinău 676, 677, 816 Jutrzenka: Pismo Polakow w Moldawii (Chişinău) 659, 747, 765 Legea şi viaţa 11, 34, 37, 41, 44, 45, 47, 52, 55,

60, 62, 94, 121, 124, 144, 257, 262, 263, 269, 284, 285, 287, 291, 297, 312, 313, 316, 319, 329, 330, 333, 334, 340, 356, 357, 359, 362, 364, 365, 368-371, 376-378, 381, 388, 408, 424, 429, 431, 433-438, 440, 467, 470, 503, 507, 508, 510-513, 700, 734, 746

Limba Română 664, 665 Literatura şi şi arta 623, 631, 650, 709, 724, 797, 825 Lumea (Bucureşti) 753, 754 Lumină şi speranţă (Găeşti, jud. Dîmboviţa) 349, 373, 383 Magazin bibliologic 802 Mesagerul 598

Page 150: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

150

Moldova suverană 621, 628, 728 Phoenix (Găeşti, jud. Dîmboviţa) 317, 318, 322 Plai bălţean (Bălţi) 705 Revista de istorie a Moldovei 524, 544, 546, 617, 627, 648, 693 Revista de ştiinţe penale 351, 418 Revista istorică (Bucureşti) 525, 751 Revista Naţională de Drept 21, 22, 28, 32, 36, 40, 61, 118, 119,

141, 189, 190, 215, 218, 251, 253, 264-266, 275, 287, 298, 350, 352-354, 360, 389, 412, 417, 448, 473, 505, 509, 642, 693

Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică 290, 302-305, 311, 325, 379, 395,

402, 422, 423, 430, 449, 452, 453, 460, 462, 463, 468

Revistă de drept internaţional privat şi drept privat comparat (Cluj-Napoca) 120 Săptămîna 748, 752 Semn (Bălţi) 684, 689, 692, 716, 718, 730, 731,

773, 782, 783, 807, 808 Spirit românesc 736 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iuris- prudentia (Cluj-Napoca) 93, 410, 411 Ştiinţa 526, 545, 549, 550 The Collage: international youth magazine (Praga) 185 Timpul 815 Tyragetia. Arheologie. Istorie Antică (Chişinău) 790, 819 Transylvanian Review (Cluj-Napoca) 669 Ţara 629, 630, 646 Univers Pedagogic Pro 745 Vocea Bălţiului (Bălţi) 749, 805

***

Голос Бэлць (Bălţi) 542, 624, 661, 733, 828 Закон и жизнь 338, 396, 400, 455, 456, 458, 464 Спрос. Предложение (Бэлць) 829 Украiнський часопис мiжнародного права (Kiev) 398

Page 151: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

151

Literatura aforistică este sarea gîndirii (Lucian Blaga)

• Noţiunea de dreptate a unei societăţi se schimbă după timp. (Aeschylus) • Acei care cred că au totdeauna dreptate sînt oameni puţin inteligenţi.

(Angelot) • Ori de cîte ori sîntem în îndoială, trebuie să alegem calea prin care greşim mai

puţin. (Aristotel) • Judecăm potrivit acelor reguli interioare ale adevărului, pe care le discernem

cu toţii deopotrivă; în legătură cu regulile însele, nu emitem însă nici un fel de judecată. (Augustinus)

• Trebuie să îndrăzneţşti totul, ca să cîştigi totul. (H. de Balzac) • Cine nu cade nu se poate înalţă. (Lucian Blaga) • Dreptatea se poate amîna, dar zădărnici, niciodată. (V. Bogrea) • Sufletul odihnă nu poate afla, pînă cînd nu găseşte adevărul. (D. Cantemir ) • Dreptul este arta binelui şi a echităţii. (Celsus) • Trebuie să ne supunem legilor. (Chilon) • Binele statului (este) legea supremă (Cicero) • De aceea ne supunem cu toţii legilor, ca să putem fi liberi. (Cicero) • Dreptatea fără inteligenţă poate(face) multe, dar fără dreptate, inteligenţa nu

valorează nimic. (Cicero) • Legea este o raţiune supremă implantată în natură, care prescrie cele ce

trebuie făcute şi interzice pe cele contrare. (Cicero) • Niciodată nu s-a produs într-o cetate liberă vreo violenţă între cetăţeni, care să

nu fi fost îndreptată contra statului. (Cicero) • Temelia justiţiei este buna credinţă, adică statornicia şi sinceritatea spuselor şi

a acordurilor. (Cicero) • Dacă ar fi cu putinţă să ne privim cu ochii celorlalţi, am dispărea pe loc. (E.

Cioran) • Justiţia: … respectul dreptului celuilalt. (V. Cousin) • Îndrazneala este începutul actiunii. (Democrit) • Gloata ia obiceiul drept lege. (Demosthenes) • Ordinea descătuşează gîndirea. (Descartes) • Dreptul este decizia poporului, voinţa poporului, consimţămîntul tuturor.

(Digeste) • Este contrar dreptului civil să judeci şi să dai răspuns, propunîndu-se un

singur articol oarecare al legii, dacă nu s-a avut în vedere întreaga lege. (Digeste)

• Adevărul, frumosul, binele şi-au pierdut majuscula. Ele au căpătat în schimb carne şi sînge. (M. Eliade)

• Adevărul e stăpînul nostru, nu noi stăpînii adevărului. (M. Eminescu) • Legile unui popor, drepturile sale, nu purced decît din el însuşi. (M.

Eminescu) • Un drept nu se pierde decît prin învoirea de a-l pierde. (M. Eminescu) • Nu-i liber omul care nu-i stăpîn pe sine. (Epictet)

Page 152: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

152

• Judecata este un mare frîu al sufletului. (Esop) • Nu există ceva mai bun pentru un stat, decît legi bine alcătuite. (Euripides) • Adevărul e pretutindeni, dar nu-l recunoaşte acela care-l caută. (N. Iorga) • Democraţia nu e stăpînirea prin popor, ci stăpînirea pentru popor. (N. Iorga) • Dreptatea poate să meargă singură; nedreptatea are nevoie de cîrje, de

argumente (N. Iorga) • În cetatea dreptăţii tale poţi fi ucis; învins însă nu (N. Iorga) • Nu e greu să găseşti adevărul, e greu să ai dorinţa de a-l găsi. (N. Iorga) • Nu zi niciodată „nu se poate”, ci începe cu „să vedem”. (N. Iorga) • Vai de omul drept care nu a făcut niciodată dreptate. (N. Iorga) • A cunoaşte legile nu înseamnă a reţine cuvintele, ci sensul şi puterea lor.

(Iustinianus) • Dreptul natural este acela pe care toate vieţuitoarele l-au învăţat de la natură.

(Iustinianus) • Perceptele dreptului sînt: să trăieşti cinstit, să nu vătămi altuia, să dai

fiecăruia ce i se cuvine. (Iustinianus) • Pîrîtul într-o acţiune excepţională devine reclamant. (Iustinianus) • Judecata îi iartă pe corbi şi îi năpăstuieşte pe porumbei. (Iuvenalis) • Prima pedeapsă este aceea că nimeni nu se iartă pe sine, fiind el însuţi

judecător. (Iuvenalis) • Prin sentimentul datoriei, omul capătă adevăratul sentiment al drepturilor

sale. (De Geranelo) • Un ideal al dreptăţii absolute e greu de găsit, dar ideea de dreptate, ea însăşi,

este absolută. (D. Gusti) • Poporul trebuie să lupte pentru lege ca pentru un zid de apărare. (Heraclitus) • Respectul faţă de adevăr reprezintă începutul înţelepciunii. (A. I. Herţen) • Glasul legii trebuie să aibă putere deplină pentru a decide fericirea oamenilor.

(Hiperide) • Folosul (este) aproape ca o mamă pentru justiţie şi dreptate. (Horatius) • Orice judecător corupt examinează rău adevărul. (Horatius) • Trebuie să recunoaştem că dreptul a fost născocit de frica nedreptăţii.

(Horatius) • Justiţia lucrurilor nu se găseşte în lucruri, ci în noi. (M. Maeterlink) • Omul se judecă după felul cum îşi foloseşte puterea. (A. Maurois) • Timpul scoate adevărul la lumină. (Menander) • Unde-i violenţă, n-are putere legea. (Menander) • Puterea legii este aceasta: să poruncească, să oprească, să permită, să

pedepsească. (Modestinus) • O nedreptate făcută unuia este o ameninţare pentru toţi. (Montesquieu)

• Îndeplinirea datoriei este ca şi perfecţiunea: totdeauna dorită, niciodată atinsă. (I. Nanu Muscel)

• Citeşte legile cu ochii bine deschişi şi respectăle orbeşte. (T. Muşatescu) • Inima omului de stat trebuie să fie în cap (Napoleon) • Există adevăruri, nu adevăr. (C. Noica)

Page 153: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

153

• Legile au fost date ca cel mai puternic să nu poată face orice. (Ovidius) • Dreptatea fără putere este neputincioasă, puterea fără dreptate este tiranică.

(Pascal) • Dreptatea trebuie să fie puternică, iar puterea – să fie dreaptă. (Blaise Pascal) • Cuvîntul dreptate nu are plural, nedreptatea, da. (Camil Petrescu) • Om drept nu e acela care nu săvîrşeşte nedreptăţi, ci acela, care deşi are

putinţa de a le comite, nu vrea. (Philemon) • Adevărul iese din gura copiilor. (Platon) • E greu să contrazici o judecată dreaptă. (Platon) • Soarelui adesea îi fac umbră norii, iar judecăţii patimile. (Plutarh) • Democratia si libertatea adevărată, mai inainte de toate, cer moralitate. (I. H.

Rădulescu) • A face o lege şi a nu o aplica, înseamnă a autoriza lucrul pe care vrem să-l

interzicem. (Cardinalul de Richelieu) • Dreptul e suveranul lumii. (J. J. Rousseau) • Aceasta este legea binefacerii: unul trebuie să uite că a dat, celălat să nu uite

că a primit. Amintirea frecventă a serviciilor aduse răneşte şi apasă sufletul. (Seneca)

• Adevărul este fiul timpului. (Seneca) • Ce nu opreşte legea, opreşte buna-cuviinţă. (Seneca) • E un lucru mare ca un om să fie mereu acelaşi. (Seneca) • Nici un om cu minte nu pedepseşte fiindcă s-a comis o greşeală, ci pentru ca

să nu se mai greşească. (Seneca) • O nelegiuire prosperă şi reuşită se numeţte virtute. (Seneca). • Fiecare are atîta dreptate, cîtă putere are. (B. Spinoza) • Într-un stat, încrederea trebuie să vină de jos şi puterea de sus (B. Spinoza) • Cînd judecă cel care acuză, domneşte forţa şi nu legea. (Syrus) • Dacă ierţi pea des, faci loc nedreptăţii. (Syrus) • După o hotărîre pripită, urmează regretul. (Syirus) • Judecătorul care condamnă pe un nevinovat se condamnă pe sine. (Syrus) • Cînd un stat este corupt, el are foarte multe legi. (Tacitus) • Adevărul stîrneşte ură. (Terentius) • În dreptate se rezumă întreaga virtute. Orice om e bun, dacă e drept.

(Theognis) • Forţa dreptului trebuie să prevaleze totdeauna faţă de dreptul forţei. (N.

Titulescu) • Datoria marilor state e de a servi şi nu de a domina lumea (H. S. Truman) • Nu cond stă deasupra legilor, ci legile deasupra condlui. (Plinius Junior) • Cine nu pedepseşte nedreptatea, porunceşte ca ea să fie făcută. (Leonardo da

Vinci) • Dreptatea se cîştigă, nu se cerşeşte. (Marin Voiculescu) • Dreptatea este curcubeul universului uman. (Marin Voiculescu) • Lumina dreptăţii i-a ispitit totdeauna pe cei ce n-au avut-o.

(Marin Voiculescu)

Page 154: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

154

Page 155: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliografie selectivă

155

Cuprins

Gheorghe NEAGU. Activitatea ştiinţifico-didactică la Facultatea de Drept 3 Notă 8 Anale, materiale ale conferinţelor, anuare 9 Catedra de Drept Privat 10 Catedra de Drept Public 24 Catedra Discipline Socioumanistice 57 Cercetări ştiinţifice ale masteranzilor şi studenţilor 84

Comunicări 84 Teze de master 87

Indici auxiliari Indice de nume 106 Indice de titluri 117 Indice de titluri ale tezelor de master 140 Indice de publicaţii periodice 145

Literatura aforistică este sarea gîndirii (L. Blaga) 147 Cuprins 150