Contract Eva

download Contract Eva

of 15

Embed Size (px)

description

Contract Eva

Transcript of Contract Eva

 • Pag. 1S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012 Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICENr. _________/___________

  Prezentul contract (Contractul) a fost ncheiat astzi _________ intre:

  1. D-nul/D-na ______________________________________________, cetatean roman domiciliat in localitatea_____________________________, str. ____________________________________, nr.______, bl._______, sc. ______,et. ____, ap._______, sector ___________, judetul ________________________, cod postal ______________, tel._________________, e-mail: ____________________________________, legitimat cu act identitate BI/CI seria ______,nr. _______________, eliberat de __________________________ la data de ________________, avand CNP_____________________________, denumit n continuare Consumatorul i

  2. S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L., societate comerciala de nationalitate romana,cu sediul social n Brasov, str.Nicopole nr. 2, ap. 1, Cod potal 500058, jud. Brasov, tel. 0213672251, fax: 0372871078, avand CUI RO31010144,nregistrata la Registrul Comerului Brasov sub nr. J8/1948/2012, Cod IBAN: RO15RNCB0297144153590001 deschis laBanca Comerciala Romana, deintoare a Licenei de furnizare a energiei electrice nr. 1660/28.05.2014 eliberat deA.N.R.E., inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator dedate cu caracter personal sub nr. 34050 , reprezentata legal prin Administrator Dna. Stoicescu Silvia, denumit ncontinuare Furnizorul,

  denumite n continuare in mod individual Partea i mpreun Prile.

  1. Definiii i Interpretare1.1. Termenii folosii n prezentul Contract vor avea nelesul atribuit acestora n Anexa 1, care include i regulile deinterpretare aplicabile prezentului Contract.

  2. Obiectul Contractului2.1 Obiectul Contractului l constituie furnizarea energiei electrice precum i reglementarea raporturilor dintreFurnizor i Consumator privind condiiile de consum i de plat ale energiei electrice furnizate la locul de consum situat laadresa: Localitatea _______________, str. _______________________________, nr.______, bl.________, sc. ________,et. ____, ap._______, sector ___________, judetul _______________________, cod postal ________________, detinutde Consumator in baza Contractului , nr. ___________/______________________ (vanzare-cumparare/inchiriere/comodat etc), Cod loc consum _____________________, Cod client__________________________.2.2 Utilizarea energiei electrice se va face de catre Consumator exclusiv in scop propriu casnic, numai pentruiluminat si aparate electrocasnice. Aparatele electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzuluipropriu (nu sunt destinate realizarii de activitati industriale sau agricole) si care sunt alimentate cu energie electrica latensiunea de 230V/400V.

  3. Durata Contractului3.1 Prezentul Contract se ncheie pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni si intra in vigoare la data semnarii salede catre ambele Parti, cu exceptia situatiei mentionate la art. 3.2.3.2 In cazul in care Consumatorul intentioneaza schimbarea Furnizorului actual de energie electrica, prezentulContract de furnizare a energiei electrice intra in vigoare si va produce efecte de la data incetarii contractului incheiat cuFurnizorul actual, respectiv _________________________.3.3 Daca nici una dintre Parti nu denunta Contractul printr-o notificare scrisa transmisa celeilalte parti cu cel putin 30(treizeci) de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste in aceleasiconditii pentru o noua perioada de 12 (douasprezece) luni.

  4. Condiii de desfurare a furnizrii4.1 Cantitatea de energie electric estimata a fi consumata lunar si cumprat de ctre Consumator de la Furnizor esteprevzut n Anexa 2. Regularizarea consumului se va face la fiecare 6 (sase) luni in conformitate cu prevederile Anexei 3la prezentul Contract.4.2 Masurarea cantitatii de energie electrica efectiv furnizata se va efectua cu ocazia regularizarii, pe baza informatieiafisate de grupurile de masurare a consumului de energie, prin citire de catre reprezentantul Operatorului de Distributie,Partile intelegand ca autocitirea si comunicarea indexului autocitit de catre Consumator este facultativa si se realizeazadoar in scop informativ, fara efect asupra cuantumului facturii lunare.4.3 n vederea asigurarii transportului/distributiei energiei electrice contractate de Consumator in baza prezentuluiContract, Prile convin c Furnizorul are obligatia de a intreprinde demersurile necesare incheieriicontractului/contractelor pentru asigurarea serviciilor de retea pentru locul de consum indicat la art. 2.1. In acest sens,

 • Pag. 2S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012 Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  Consumatorul acorda Furnizorului un mandat irevocabil fara reprezentare, cu titlu gratuit, pentru incheierea contractuluide distributie cu Distribuitorul competent si a contractului de transport cu Transelectrica, contracte despre al caror continutcadru declara ca a luat la cunostinta de pe site-ul www.eva-energy.ro.4.4 Furnizorul va asigura intermedierea intre Consumator si Operatorul de Distributie, avand obligatia de a comunicaacestuia din urma toate solicitarile Consumatorului referitoare la obligatiile Operatorului de Distributie (ex: calitateatensiunii, masurarea energiei electrice consumate, solicitari de modificare a instalatiei de racordare etc).

  5. Preul Contractului. Modaliti de plat5.1 Preul Contractului este egal cu valoarea abonamentului menionat n Anexa 3 la prezentul Contract, calculatcorespunzator duratei de valabilitate a Contractului. Valoarea abonamentului include valoarea cantitatii de energie electricaestimata a fi consumata lunar, costurile aferente achiziiei de Certificate Verzi, acciza, taxa de cogenerare si TVA.5.2 Plata abonamentului si/sau, dupa caz, a contravalorii energiei electrice consumate va fi efectuat n conformitatecu prevederile Anexei 3. In nicio situaie, Consumatorul nu va avea dreptul de a achita valoarea facturilor ctre o terpersoan, cu excepia situaiilor n care exist n acest sens un acord prealabil, scris i expres al Furnizorului.5.3 Pretul Contractului ramane nemodificat pe toata durata prezentului Contract, cu exceptia situatiei mentionate laart. 9.1.b) si anume in cazul modificarii componentelor reglementate ale Pretului Contractului si/sau introducerea unor noicomponente reglementate.

  6. Declaraii i GaraniiPrile declar i garanteaz c urmtoarele declaraii i garanii sunt i vor continua a fi valabile, exacte si producatoare deefecte juridice pe toat durata de valabilitate a prezentului Contract:

  a) Prezentul Contract instituie drepturi si obligaii legale i valabile n sarcina fiecrei Pri, Partileexprimandu-si acordul liber i serios de a ncheia prezentul Contract, cu intenia de a-i asuma drepturile iobligaiile prevzute n acesta i a executa ntocmai toate prevederile contractuale;

  b) Semnarea i executarea prezentului Contract este de capacitatea si competena fiecrei Pri, care a fostautorizat legal in acest sens i nu contravin niciunei prevederi legale sau vreunui document constitutiv alPartilor;

  c) Prile au participat impreuna la redactarea prezentului Contract, al carui proiect a fost prezentat in prealabilConsumatorului i au avut posibilitatea negocierii fiecreia i a tuturor prevederilor Contractului (in modspecial dar fara a se limita la: pretul total al serviciilor de furnizare; eventualele costuri suplimentare, dupacaz; modalitatea de calcul a pretului si perioada de valabilitate a ofertei/pretului; conditiile, modalitatile sitemenele de plata; data limita de incheiere a Contractului de furnizare; durata Contractului etc);

  d) Partile dein toate informaiile si datele pe care le-au considerat necesare si suficiente cu privire la obligaiileasumate prin prezentul Contract si cunosc prevederile legale referitoare la prestaiile care decurg din acesta.In acest sens, Consumatorul declara ca a fost informat de catre Furnizor, prelalabil semnarii Contractului,asupra principalelor caracteristici ale produselor si serviciilor contractate, asupra procedurii de solutionare areclamatiilor, asupra dreptului de retragere din Contract si asupra regulilor de conduita relevante pentru piataspecifica (inclusiv asupra standardelor de performanta aferente serviciciului de furnizare a energieielectrice);

  e) Prin semnarea prezentului Contract, Consumatorul declara ca i-au fost prezentate si a luat la cunostintadespre prevederile Contractelor cadru de distributie si transport si confirm faptul c a neles i acceptfiecare i toate prevederile acestor Contracte, precum si ale prezentului Contract de furnizare energieelectrica, pe care le consider clare, inteligibile si echitabile;

  f) Partile ii asuma riscul de eroare cu privire la informaiile si datele suplimentare pe care nu le-au investigatsau solicitat de la cealalt Parte si care nu erau obligatorii a fi furnizate catre cealalata Parte;

  g) Informatiile si documentele puse la dispozitia celeilalte Parti in vederea incheierii si executarii prezentuluiContract sunt corecte, complete, valide si corespund realitatii de drept si de fapt.

  7. Drepturile i obligaiile Furnizorului7.1 Drepturile Furnizorului:

  a) S ncaseze integral i la termenele scadente facturile emise n conformitate cu prezentul Contract, sa calculezepenalitati pentru plata cu intarziere a facturilor si sa perceapa daune interese pentru prejudiciile cauzate deConsumator Furnizorului/Operatorului de Distributie, in conditiile prezentului Contract si ale Legii Aplicabile;

  b) S aib acces n incinta Consumatorului pentru verificarea instalatiei de alimentare cu energie electric pn lagrupurile de msurare, precum i pentru verificarea respectrii prevederilor prezentului Contract;

  c) S recalculeze, mpreun cu Consumatorul, consumul pentru o perioad anterioar, atunci cnd se constatdefectarea contorului;

  d) S iniieze modificarea i/sau completarea Contractului i/sau anexelor la acesta, ori de cte ori apar situaii deimpreviziune n sensul art. 9 din prezentul Contract sau cnd consider necesar detalierea i/sau completarea

 • Pag. 3S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012 Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  clauzelor contractuale ori introducerea unor prevederi noi, in conditiile prevederilor prezentului Contract si aleLegii Aplicabile;

  e) S ntrerup, prin intermediul Operatorului de Distribuie sau Transport, dup caz, furnizarea energiei electrice, nsituaiile prevzute n prezentul Contract i n Legea Aplicabil;

  f) S solicite Consumatorului care a ajuns n condiiile de ntrerupere a furnizrii energiei electrice pentru neplat,precum si in alte conditii prevazute de lege, constituirea unei garanii financiare, a crei valoare va fi corelat cuvaloarea consumului de energie electric;

  g) S rezilieze Contractul n condiiile prevzute de Legea Aplicabil i/sau de prezentul Contract;h) Sa asigure verificarea periodica a consumului la grupurile de masurare, la termenele stabilite de legislatie, cu

  ocazia regularizarii si la sesizarea scrisa a Consumatorului (in urma sesizarilor ce se dovedesc a fi nejustificatecostul verificarilor va fi suportat de Consumator, conform tarifelor in vigoare) sau ori de cate ori este necesar;

  i) Sa aplice prevederile legislatiei in vigoare in cazul in care constata consum fraudulos de energie electrica siinterventii necontrolate sau intentioante la instalatiile Furnizorului/Operatorului de Distributie, i

  j) Orice alte drepturi prevzute de Legea Aplicabil.

  7.2 Obligaiile Furnizorului:a) Sa asigure parametrii de calitate ai serviciului de furnizare energie electrica in conformitate cu prevederile

  prezentului Contract si cu Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice si saraspunda, in conditiile acelorasi reglementari, pentru nerespectarea calitatii serviciului de furnizare energieelectrica si pentru prejudiciile provocate Consumatorului din culpa sa;

  b) Sa furnizeze Consumatorului energie electrica in mod continuu, cu exceptia perioadei pentru revizia si reparatiainstalatiilor energetice de distributie (care se anunta de Operatorul de Distributie) si a duratei de remediere aavariilor si deranjamentelor, in conformitate cu Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energieielectrice;

  c) Sa factureze Consumatorului energia electrica furnizata corespunzator intelegerii Partilor consemnata prinprezentul Contract;

  d) S depuna toate diligentele in sensul anunarii Consumatorului intr-un termen rezonabil despre ntreruperile nfurnizarea energiei electrice, convenite anterior ntre Furnizor i Operatorul de Distribuie;

  e) S verifice n cel mai scurt timp situaiile sesizate de Consumator i s rspund n termenul legal tuturorreclamaiilor i sesizrilor acestuia, n conformitate cu prevederile Standardului de performan pentru serviciulde furnizare a energiei electrice si ale propiilor proceduri interne (termenul general de raspuns la solicitarileconsumatorilor, altele decat cele pentru care Contractul si/sau legea regelementeaza termene specifice, este de 15zile lucratoare de la primirea solicitarii);

  f) S restituie Consumatorului, dupa caz, eventualele diferene rezultate ca urmare a ajustrii de ctre A.N.R.E. aoricrora dintre elementele componente ale Preului Contractului;

  g) S furnizeze Consumatorului, la solicitarea acestuia, informaii privind istoricul de consum, sumele de banidatorate/achitate Consumatorului i cuantumul dobnzilor penalizatoare aplicate pe ultimele 12 (dousprezece)Luni Contractuale;

  h) Sa asigure verificarea grupurilor de masurare la termenele impuse de legislatia in vigoare si la sesizarea scrisa aConsumatorului sau ori de cate ori este necesar iar in cazul in care se constata defectarea acestora, sa recalculezeconsumul conform Standardului de Performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;

  i) Sa intreprinda demersurile necesare incheierii contractelor pentru asigurarea serviciilor de retea pentrulocul/locurile de consum mentionate la art. 2.1 si sa actioneze ca intermediar in relatia Consumatorului cuOperatorul de Distributie/Operatorul de Transport si Sistem;

  j) S ofere Consumatorului informatiile de interes pentru acesta prevazute in Contractele de Distribuie i Transporta energiei electrice/Contractele de Retea, ncheiate de Furnizor n legtur cu locul/locurile de consumdeinut/deinute de Consumator (referitoare in special la drepturile si obligatiile ce revin Consumatorului inconformitate cu prevederile Contractului de retea);

  k) La cererea Consumatorului, ulterior incheierii Contractului de Retea cu Operatorul Retelei de Distributie la careeste racordat locul/locurile de consum, sa puna la dispozitia Consumatorului anexele acestui Contract;

  l) Sa comunice Consumatorului in forma scrisa (pe factura sau pe un document separat) numarul unui post telefonicprevazut cu inregistrarea convorbirii si a momentului in care a fost initiat apelul pus la dispozitie de Operatorul deDistributie la care este racordat locul de consum, la care Consumatorul poate anunta direct Operatorului deDistributie intreruperile in alimentarea cu energie electrica;

  m) Sa comunice Operatorului de Distributie solicitarile primite de la Consumator referitoare la obligatiileOperatorului de Distributie in termen de 1 (o) zi lucratoare, in cazul solicitarilor primite pe mail si in termen de 3(trei) zile lucratoare, in cazul solicitarilor primite pe suport hartie. Furnizorul va transmite Consumatoruluiraspunsul primit de la Operatorul de Distributie in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la primirea acestua;

  n) Sa puna la dispozitia Consumatorilor un punct unic de contact (date suplimentare disponibile pe www.eva-energy.ro) pentru informarea acestora cu privire la drepturile lor, la legislatia relevanta in vigoare si la caile deadresare si solutionare a plangerilor si reclamatiilor;

 • Pag. 4S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012 Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  o) S asigure accesul, conform reglementrilor legale, la toate informaiile, documentaiile i datele necesare buneiderulri a Contractului i care sunt accesibile conform reglementrilor n vigoare autoritilor publice, instituiilorfinanciar-bancare, consultanilor i contractanilor care au legtur cu executarea prezentului Contract, curespectarea prevederilor art. 13;

  p) Sa respecte toate obligatiile specifice ce ii revin pe piata de energie electrica aferente furnizarii energiei electricela locul/locurilor de consum respectiv/e, inclusiv cele privind echilibrarea consumului de energie electrica, i

  q) orice alte obligaii prevzute de Legea Aplicabil.

  8. Drepturile i obligaiile Consumatorului8.1 Drepturile Consumatorului

  a) s consume energie electric n conformitate cu prevederile prezentului Contract;b) sa opteze pentru orice modalitate de plata pe care Furnizorul o pune la dispozitie;c) sa aiba acces pentru citire la grupurile de masurare pentru decontare/contorul de citire;d) s solicite prin intermediul Furnizorului sau direct Operatorului de Distribuie msuri pentru remedierea

  defeciunilor i a deranjamentelor survenite la instalaiile din reeaua de distribuie/transport, inclusiv reparareasau inlocuirea contorului defect, in conditiile reglementarilor in vigoare;

  e) sa primeasca despagubiri/compensatii de la Furnizor, conform prevederilor contractuale si ale Standardului deperformanta pentru serviciul de furnizare energie electrica, cand i se produc daune din culpa acestuia ori in cazulnerespectarii indicatorilor de calitate a serviciului de furnizare a energiei;

  f) sa solicite modificarea cantitatilor de energie convenite, oricand considera ca i se va modifica consumul, cuconditia ca noile valori sa fie transmise cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea intervalului de facturarecorespunzator noilor cantitati;

  g) sa solicite si sa primeasca de la Furnizor explicatii privind componentele Pretului Contractului si elementelefacturii;

  h) sa solicite Furnizorului modificarea si completarea Contractului de furnizare, inclusiv a anexelor, sau sa initiezeacte aditionale la acestea, atunci cand apar elemente noi ori cand considera necesara detalierea sau completareaunor clauze contractuale, in conformitate cu prevederile Contractului si ale Legii Aplicabile;

  i) sa primeasca toate datele pertinente privind consumul in mod nediscriminatoriu in raport cu costurile necesarepentru furnizarea acestor date;

  j) s recupereze de la Furnizor eventualele diferene rezultate ca urmare a ajustrii de ctre A.N.R.E. a oricroradintre elementele componente ale Preului Contractului;

  k) sa denunte unilateral Contractul cu respectrea conditiilor contractuale si cu obligatia de a transmite Furnizoruluisi Operatorului de retea o notificare cu cel putin 21 de zile anterior datei schimbarii Furnizorului;

  l) sa beneficieze de serviciile unui mediator, in conditiile legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesieide mediator, in vederea solutionarii extrajudiciare a litigiilor aparute in executarea prezentului Contract;

  m) sa beneficieze, la cerere, de sistarea temporara a furnizarii energiei electrice, fara denuntarea Contractului, pe operioada de minimum o luna si maximum 12 (douasprezece) luni, cu posibilitatea prelungirii ori de cate ori estenecesar. Consumatorul va face in acest sens o solicitare in scris Furnizorului cu cel putin 10 (zece) zile lucratoareinainte de data solicitata pentru sistare, la finalul perioadei de sistare Consumatorul avand obligatia sa notificeFurnizorul pentru reconectarea locului de consum sau prelungirea sistarii furnizarii pentru o noua perioada. Peperioada in care este sistata furnizarea Consumatorul nu are obligatii de plata aferente serviciului de furnizare sinici serviciilor de retea;

  n) In cazul Contractului de furnizare energie electrica incheiat la distanta sau in afara spatiilor comerciale, sa isiexercite dreptul de retragere din Contract (printr-o declaratie neechivoca de retragere din Contract sau princompletarea formularului pus la dispozitie in acest sens de catre Furnizor), in termen de 14 (patrusprezece) zile dela data semnarii acestuia, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara costuri, inafara celor expresprevazute de lege;

  o) Sa beneficieze de serviciile Furnizorului de Ultima Instanta (FUI) in conditiile prevazute de Legea Aplicabila;p) orice alte drepturi prevzute de Legea Aplicabil.

  8.2 Obligaiile Consumatoruluia) s achite la termen toate facturile emise de Furnizor n temeiul prezentului Contract, cu respectarea prevederilor

  Anexei 3 la Contract;b) s respecte prevederile avizului tehnic de racordare i s acioneze n solidar cu Furnizorul cu privire la

  ndeplinirea obligaiilor sale ce decurg din Contractul de Distribuie i/sau Transport a energiei electrice,ncheiate cu privire la locul de consum menionat la art. 2 de mai sus (asa cum au fost acestea comunicate de catreFurnizor, inclusiv prin publicare pe pagina de internet proprie), respectiv sa se abtina de la orice actiune care arputea impiedica Furnizorul sa isi respecte obligatiile asumate prin aceste contracte. n cazul nerespectarii de ctreConsumator a acestor obligaii, acesta va fi integral raspunzator pentru prejudiciile cauzateFurnizorului/Operatorului de Distributie si va suporta orice consecine, incluznd, dar fr a se limita la, plata de

 • Pag. 5S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012 Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  despagubiri si/sau ntreruperea furnizrii energiei electrice si/sau deconectarea. n aceast ipotez, Consumatorulnu va putea pretinde Furnizorului continuarea executrii obligaiilor sale n temeiul acestui Contract. In toatecazurile de intrerupere a furnizarii ca urmare a atitudinii culpabile a Consumatorului, costurile Operatorului deDistributie aferente deconectarii si reconectarii vor fi suportate de Consumator;

  c) s nu modifice valorile parametrilor de protecie i de reglaj stabilite conform clauzelor corespunztoare dinContractele de Transport i de Distribuie a energiei electrice (asa cum au fost acestea comunicate de catreFurnizor, inclusiv prin publicare pe pagina de internet proprie);

  d) sa respecte dispozitiile Operatorului de Transport si de Sistem conform reglementrilor n vigoare privind schemade funcionare a instalaiilor Consumatorului racordate la SEN (Sistemul Electroenergetic National);

  e) s asigure, n cazul n care deine echipamente sau instalaii la care ntreruperea alimentrii cu energie electricpoate produce incendii, accidente cu victime umane, explozii, distrugeri de utilaje, poluarea mediului, etc., prinsoluii proprii, tehnologice i/sau energetice, evitarea unor astfel de evenimente n situaiile cnd se ntrerupealimentarea cu energie electric din sistemul electroenergetic national;

  f) s pstreze intacte echipamentele de msurare a energiei electrice, respectiv contorul de decontare, plombelemetrologice si plombele de la capacul de borne al acestuia si de la firida individuala de bransament, precum si dela toate celelalte instalatii ale Furnizorului/Operatorului de Distributie aflate pe proprietatea Consumatorului i snu influeneze funcionarea acestora;

  g) sa permita accesul reprezentanilor Furnizorului/Operatorului de Distributie in punctul de msurare pentru averifica respectarea prevederilor contractuale, inclusiv verificarea consumului;

  h) Sa nu permita altor persoane sa se racordeze la instalatia de electrica de utilizare proprie, decat cu avizul prealabilscris al Furnizorului;

  i) sa nu permita altor persoane, cu exceptia personalului Furnizorului/Operatorului de Distributie, sa intervina lacontorul de decontare sau la instalatia Furnizorului/Operatorului de Distributie;

  j) Sa mentina starea tehnica corespunzatoare a instalatiei electrice interioare si proprii in conformitate cuprescriptiile tehnice; modificarile sau extinderile acesteia se vor efectua numai prin electricieni autorizati sau prinagenti economici atestati de Furnizor;

  k) sa sesizeze imediat Furnizorul/Operatorul de Distributie in legatura cu orice defectiune pe care o constata infunctionarea sitemului de masurare/contorului de decontare;

  l) sa utilizeze in instalatia electrica numai sigurante calibrate;m) sa permita Furnizorului inventarierea receptoarelor electrice in scopul recalcularii consumului in conditiile art. 5;n) sa constituie dupa caz garantiile solicitate de Furnizor in cazul prevazut la art. 10.11;o) sa suporte orice consecinta asupra consumatorilor alimentati la instalatiile sale, ce decurg din restrictionarea sau

  din intreruperea furnizarii energiei electrice catre acestia ca urmare a nerespectarii de catre Consumator aprevederilor prezentului Contract, inclusiv in cazul neplatii energiei electrice;

  p) sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare, comunicate de Furnizor, in vederea eliminarii efectelornegative asupra calitatii energiei electrice;

  q) s comunice n scris Furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza ncheierii Contractului, ntermen de 30 (treizeci) zile de la producerea acestei modificri, cu exceptia situatiilor speciale pentru care au fostprevazute expres alte termene in prezentul Contract;

  r) s asigure accesul, conform reglementrilor legale, la toate informaiile, documentaiile i datele necesare buneiderulri a Contractului i care sunt accesibile conform reglementrilor n vigoare autoritilor publice, instituiilorfinanciar-bancare, consultanilor i contractanilor care au legtur cu executarea prezentului Contract, curespectarea prevederilor art. 13; i

  s) orice alte obligaii prevzute de Legea Aplicabil.9 Impreviziunea9.1 n sensul prezentului contract, prin impreviziune se nelege: (a) modificarea cadrului de reglementare constandin aparitia unor modificri legislative sau a reglementarilor de natura tehnica si/sau emiterea de catre autoritatilecompetente a unor acte administrative individuale, care impun modificarea clauzelor contractuale, cu efect asupracondiiilor de derulare a Contractului de furnizare a energiei; (b) creterea costurilor aferente oricror elementeconstitutive reglementate ale Preului de Contract, fie prin majorarea cuantumului acestor costuri fa de valorilemenionate n Anexa 3 la Contract, fie prin introducerea unor noi elemente constitutive reglementate ale Preului deContract. n sensul prezentului Contract sunt considerate elemente constitutive reglementate ale Preului de Contract, frlimitare, (i) tarifele reglementate de A.N.R.E pentru serviciile de sistem, pentru serviciile prestate de operatorul de pieecentralizate participanilor la pieele administrate de acesta, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport i tarifele dedistribuie a energiei electrice, (ii) contribuia pentru cogenerarea de nalt eficien.9.2 Dac, ulterior ncheierii Contractului, apare o situaie de impreviziune din categoria celor mentionate la art.9.1.a), prevederile contractuale intemeiate pe dispozitii ale actelor normative, se modifica de drept de la data intrarii invigoare a modificarii actelor normative respective, Furnizorul notificand Consumatorul asupra noilor reglementari si

 • Pag. 6S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012 Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  solicitand, dupa caz, incheierea de acte aditionale la Contractul de furnizare a energiei electrice. Refuzul unei Pri de aimplementa modificrile contractuale detaliate mai sus, ndrituiete cealalt Parte ca in termen de 5 (cinci) zile de laprimirea refuzului scris al cocontractantului, sa considere Contractul reziliat de plin drept informand in scris cealalta parteasupra deciziei de reziliere incepand cu data intrarii in vigoare a modificarilor cadrului de reglementare.9.3 Dac, ulterior ncheierii Contractului, apare o situaie de impreviziune din categoria celor mentionate la art.9.1.b), respectiv modificarea tarifelor reglementate, Furnizorul va notifica Consumatorul asupra noilor valori ale PretuluiContractului, notificarea considerandu-se efectuata si prin inscrierea acestor modificari pe factura reprezentandcontravaloarea serviciului de furnizare a energiei electrice. Prevederile de la art. 9.2 referitoare la rezilierea Contractului caurmare a refuzului de implementare a modificarilor sunt pe deplin aplicabile si in acest caz.

  10. Rspunderea contractual10.1 Pentru neexecutarea, n totalitate sau n parte, a obligaiilor prevzute n prezentul Contract, Prile rspundconform prevederilor prezentului Contract i ale Legii Aplicabile.10.2 Pentru neachitarea unei facturi emise de Furnizor n temeiul prezentului Contract in termen de 30 (treizeci) zilede la data scadentei, Consumatorul va datora penalitati de intarziere aplicate la suma facturata si neachitata, in cuantum de0,1% pentru fiecare zi de ntrziere cu ncepere din prima zi dup expirarea termenului de plat scadent i pn n ziuaefecturii plii, fara ca valoarea penalitatilor sa poata depasi valoarea facturii. In cazul in care Consumatorul achitafactura pana in a 30 (treizeci) zi de la data scadentei, acesta nu datoreaza penalitati. Plata penalitatilor se va face pe bazafacturii emise de Furnizor, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii.10.3 Dac factura si penalitatile datorate nu au fost achitate, in termen de 35 (treizecisicinci) de zile de la datascadentei primei facturi restante, Furnizorul transmite Consumatorului un preaviz (document distinct de factura) iar dupa45 (patruzecisicinci) de zile de la data scadentei, dar nu mai devreme de 5 (cinci) zile de la data transmiterii preavizului,este ndreptit s ntrerup furnizarea energiei electrice, prin intermediul Operatorului de Distribuie. Preavizul trebuie sconin motivul ntreruperii, suma datorat i termenul de plat dup care urmeaz ntreruperea furnizrii energieielectrice.10.4 Furnizorul va organiza reluarea alimentrii cu energie electric a Consumatorului in Ziua Lucratoare imediaturmatoare datei efectuarii platii integrale de ctre Consumator a facturii restante, a cuantumului dobnzilor penalizatoareacumulate, precum i a costurilor determinate de operaiunile de ntrerupere si reluare a furnizrii energiei electrice.10.5 n cazul n care Consumatorul nu efectueaz plata integral a energiei electrice consumate i a dobnzilorpenalizatoare calculate n termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data ntreruperii furnizrii energiei electrice,Furnizorul are dreptul s rezilieze unilateral Contractul incepand cu aceasta data, cu obligatia transmiterii unei simplenotificari Consumatorului, urmnd s recupereze sumele datorate de Consumator conform dispoziiilor legale n vigoare.10.6 Furnizorul este obligat sa plateasca despagubiri Consumatorului in cazul deteriorarii unor receptoare electrice, cuexceptia lampilor si a receptoarelor electrotermice, in situatia in care au aparut tensiuni mai mari decat cele admise denormele tehnice in vigoare in punctul de delimitare a instalatiilor Furnizor Consumator, din vina dovedita a Furnizorului.10.7 Plata despagubirilor mentionate la art. 10.6 se face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative; (i) notificareaFurnizorului de catre Consumator in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la aparitia socului de tensiune perturbator; (ii)confirmarea de catre Furnizor a socului de tensiune si a efectelor acestuia asupra receptoarelor electrocasnice indicate deconsumator; (iii) predarea de catre Consumator Furnizorului a chitantelor ce atesta plata reparatiilor la o unitate autorizata,in termen de 60 (saizeci) de zile de la aparitia socului de tensiune (iv) Furnizorul, in urma analizei de despagubire, seconvinge ca receptoarele defecte au fost omologate si au fost alimentate cu energie electrica prin circuite prevazute cuprotectii la scurtcircuit si supracurenti, corect dimensionate, corespunzatoare prescriptiilor tehnice in vigoare.10.8 In cazul in care tensiunea electrica de alimentare nu se incadreaza in limitele contractuale, la cererea scrisa aConsumatorului, Furnizorul va practica reduceri tarifare de 1% pentru fiecare procent de abatere in afara limitelor.Reducerile tarifare se aplica pe durata neincadrarii in limite a tensiunii electrice de alimentare.10.9 Prin exceptie de la prevederile art. 8.2.q), orice schimbare a destinatiei consumului de energie electrica, in sensulutilizarii acesteia in scopuri lucrative, va fi adusa la cunostinta Furnizorului, in scris, in termen de 3 (trei) zile de la datamodificarii, neanuntarea acestei schimbari dand dreptul Furnizorului de a recalcula valoarea consumului corespunzatornoii categorii in care se incadreaza Consumatorul.10.10 Consumatorul este direct raspunzator de folosirea de receptoare electrice improvizate sau care influenteazaparametrii de calitate ai energiei electrice ori care pericliteaza continuitatea in alimentarea cu energie electrica a altorconsumatori, fiind obligat la plata de daune interese corespunzator prejudiciului integral cauzat Furnizorului si/sau tertilor.10.11 Furnizorul poate solicita Consumatorului constituirea de garantii pentru Contractul de furnizare in urmatoarelesituatii: (i) constatarea unor actiuni ale Consumatorului in scopul denaturarii indicatiilor grupurilor de masurare sauconsumului energiei electrice prin ocolirea echipamentelor de masurare; (ii) exista premisele deconectarii pentru neplata;(iii) Consumatorul nu este proprietarul locului de consum. Necesitatea instituirii de garantii si cuantumul acestora se vaanaliza si stabili de catre Furnizor de la caz la caz. Garantiile se vor constitui, ca regula generala, in numerar,Consumatorul fiind informat in scris asupra cuantumului acestora, datei limita si modalitatii de constituire. In cazulincetarii Contractului de furnizare energie electrica sau in cazul in care timp de 2 (doi) ani consecutivi, Consumatorul nuse afla in situatiile prevazute la pct. (i) si (ii) de mai sus, garantia se returneaza Consumatorului diminuata cu eventualeledebite la zi inregistrate de Consumator fata de Furnizor. In cazul refuzului Consumatorului de a constitui garantia in

 • Pag. 7S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012 Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  termenul stabilit de Furnizor, da dreptul acestuia din urma sa considere Contractul de furnizare reziliat de drept la dataexpirarii termenului de constituire a garantiei, Furnizorul avand doar obligatia sa notifice Consumatorul asupra interventieirezilierii.

  11. ncetarea Contractului11.1 Cu excepia obligaiilor de plat, n privin crora Prile sunt de drept puse n ntrziere la data scadenei, ncazul nendeplinirii oricrei alte obligaii, Partea care nu se afl n culp va transmite celeilalte Pri o notificare de puneren ntrziere cu indicarea obligaiei nclcate i a termenului de remediere a acesteia, care nu poate fi mai mic de 10 (zece)zile de la trimiterea notificarii.11.2 Contractul va nceta n urmtoarele situaii:

  a) la expirarea duratei sale prevzute n paragraful 3.1, in conditiile transmiterii de catre Partea interesataceleilalte Parti a unui preaviz/notificare de incetare a Contractului, cu cel putin 30 (treizeci) de zile anterior dateide expirare a valabilitatii acestuia;

  b) n situaiile prevzute la paragraful 9.2 si 9.3 din prezentul Contract; c) n situaia prevzut la paragraful 10.5 din prezentul Contract; d) in cazul refuzului constituirii de garantii conform prevederilor art. 10.11 din prezentul Contract; e) n cazul prevzut de art. 11.1 de mai sus, prin transmiterea unei notificri de reziliere unilateral de ctre Partea

  care nu este n culp, ulterior expirrii termenului de remediere a obligaiei nclcate specificat n notificarea depunere n ntrziere;

  f) in situatia prevazuta la art. 8.1 lit. m), daca la expirarea a 3 (trei) luni de la data la care Consumatorul trebuia sanotifice Furnizorul asupra intentiei de reconectare a locului de consum sau asupra prelungirii sistarii, acesta nu aprocedat la notificarea Furnizorului. In lipsa notificarii, Furnizorul va prelungi sistarea cu cel mult 3 (trei) luni,dupa expirarea acestei perioade avand dreptul sa rezilieze Contractul de furnizare cu transmiterea unei notificariprealabile Consumatorului si Operatorului de Retea, cu 5 (cinci) zile inaintea datei la care se doreste incetareaefectiva a acestuia.

  11.3 Contractul poate fi reziliat de catre Consumator, cu notificarea Furnizorului cu cel putin 15 (cincisprezece) zileinainte, fara plata de despagubiri, in cazul in care asupra Furnizorului s-a declansat procedura de suspendare sau retragerea licentei sau Contractul nu respecta reglementarile in vigoare privind tipul de contract.11.4 Pentru schimbarea Furnizorului, Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul cu obligatia de atransmite Furnizorului o notificare cu cel putin 21 (douazecisiunu) de zile anterior datei la care se doreste a operaschimbarea. 11.5 Contractul poate fi reziliat de Furnizor, fara plata de despagubiri, in urmatoarele cazuri: (i) sustragereade energie electrica de catre Consumator, constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva; (ii) neplata facturilor latermenele si in conditiile prevazute in Contract; (iii) incetarea dreptului de folosinta al Consumatorului asupra locului deconsum.11.6 Rezilierea Contractului in conditiile mentionate la art. 11.5 se efectueaza cu un preaviz de minim 15(cincisprezece) zile, cu exceptia cazului sustragerii de energie electrica, situatie in care rezilierea poate produce efecte dela data constatarii prin hotarare judecatoreasca definitiva a acestei situatii.11.7 In termen de maxim 6 (sase) saptamani de la incetarea Contractului, Furnizorul are obligatia de a transmiteConsumatorului factura cu decontul final ori factura estimata pentru ultimul consum.11.8 Incetarea Contractului inainte de termen nu aduce atingere obligatiilor deja scadente intre Parti.11.9 Daca Consumatorul doreste sa revina la serviciul universal al Furnizorului de Ultima Instanta, nu mai beneficiazade preturi/tarife reglementate.

  12. Fora major i cazul fortuit12.1 Fora major i cazul fortuit desemneaz orice situaie imprevizibil, inevitabil i independent de voinaPrilor, care apare dup semnarea prezentului Contract i care face imposibil, n totalitate sau parial, ndeplinireaobligaiilor din prezentul Contract de ctre Partea afectat. n scopul prezentului art. 12 fora major va include, fr a selimita la, rzboi, revoluie, seism, inundaie.12.2 Fora major sau cazul fortuit invocat de orice vnztor sau productor de energie electric cu care Furnizorul seafl n relaii contractuale reprezint fora major aplicabil prezentului Contract. n acest caz, dovada evenimentului va fireprezentat de notificarea transmis n acest sens Furnizorului de ctre productorul sau vnztorul de energie electricrelevant.12.3 Prile nu vor fi inute rspunztoare pentru nendeplinirea obligaiilor lor conform Contractului n msura n carenerespectarea este generat de un caz de for major, cu condiia ca Partea afectat de fora major s i fi respectatobligaiile stabilite n prezentul Contract cu privire la un astfel de caz.12.4 Partea afectat de un caz de for major va depune toate eforturile rezonabile pentru a limita consecinele cazuluide for major. Aceast Parte va notifica cealalt Parte cu privire la cazul respectiv de for major ct mai curnd posibili, n orice caz, n maximum 48 de ore de la apariia cazului de for major. Partea respectiv trebuie, de asemenea, snotifice cealalt Parte cu privire la ncetarea cazului de for major n decurs de 48 de ore de la aceast ncetare.

 • Pag. 8S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012 Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  12.5 n cazul n care un caz de for major necesit suspendarea executrii prezentului Contract pentru o perioad maimare de 30 de zile, Prile se vor ntlni n decurs de maximum 10 zile de la data expirrii acestei perioade pentru aconveni de comun acord asupra modului de continuare a executrii Contractului, sau asupra ncetrii Contractului.

  13. Confidenialitate13.1 Fiecare Parte va pstra confidenialitatea tuturor informaiilor obinute de la cealalt Parte ca urmare a ncheieriisau executrii prezentului Contract, care au legtur cu prevederile prezentului Contract (Informaii Confideniale).13.2 Fr acordul prealabil scris al celeilalte Pri (care va fi obinut att pentru forma, ct i pentru coninutulInformaiilor Confideniale care urmeaz a fi divulgate, acord care nu va fi reinut sau ntrziat nejustificat), Prile:

  a) nu vor divulga nicio astfel de Informaie Confidenial niciunei persoane, cu excepia oricruia dintreReprezentanii Prilor care trebuie s cunoasc astfel de informaii pentru a i ndeplini sarcinile;

  b) nu vor folosi nicio astfel de Informaie Confidenial n alt scop dect acela de a i ndeplini obligaiile i/sauexercita drepturile din prezentul Contract; i

  c) se vor asigura c oricare din Reprezentanii crora le vor divulga Informaii Confideniale vor respectarestriciile impuse prin prezentul articol 13, ca i cum respectiva persoan ar fi parte la prezentul Contract.

  13.3 Fr a aduce atingere prevederilor paragrafului 13.2. de mai sus, oricare dintre Pri poate divulga astfel deInformaii Confideniale:

  a) dac i n msura n care se impune prin Legea Aplicabil;b) dac i n msura n care se impune de orice autoritate de reglementare sau guvernamental cu autoritate asupra

  respectivei Pri;c) dac i n msura n care informaia a devenit public, fr ca respectiva Parte s fie responsabil de acest lucru.

  13.4 n cazul n care prezentul Contract nceteaz, obligaia de confidenialitate va continua s fie n vigoare pe operioad de 5 (cinci) ani de la data ncetrii Contractului.

  14. Protectia Datelor cu Caracter Personal14.1 Consumatorul declara prin semnarea prezentului Contract ca a luat la cunoastinta drepturile prevazute de Legea677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestordate (dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de anu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei). Consumatorul este de acord ca datele cu caracterpersonal sa ii fie colectate si procesate de catre Furnizor fara limitare de termen, in scopul prestarii de servicii de furnizareenergie electrica, in scopuri statistice si in scopul promovarii unor noi produse si servicii specifice pietei energetice.

  15. Notificri15.1 Toate notificrile, solicitrile, cererile, preteniile i alte comunicri efectuate n baza prezentului Contract se vorface n scris i vor fi transmise la adresele de contact (adresa de corespondenta) ale Prilor de mai jos sau la adresele decontact notificate de Pri n cursul executrii prezentului Contract, conform prezentului Articol:

  FurnizorAdresa: Str. Povernei nr. 15-17, et. 2, ap. 4,sector 1, BucurestiFax: + 40372.871.078E-mail: [email protected]: __________________, Str. ___________________________________, nr. ____, bl.____, sc___, et___Judetul ______________Fax: _______________________E-mail: _______________________

  15.2 Orice notificare va fi considerat comunicat: (a) dac este predat personal sau prin curier, la predare; (b) daceste comunicat prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire, la semnarea confirmrii de primire; (c) dac estetransmis prin fax, la transmiterea cu succes, atestat de raportul pozitiv de transmitere; (d) daca este transmisa prin email,in ziua imediat urmatoare transmiterii, cu condiia ca, n toate cazurile, transmiterea comunicrii s se fac, ntr-o ZiLucrtoare n Romnia.

  16. Legea aplicabil. Litigii16.1 Prezentul Contract este guvernat de legea romn. In tot ceea ce nu reglementeaza, prezentul Contract secompleteaza cu dispozitiile legale in vigoare.16.2 In caz de neintelegeri referitoare la prevederile sau modalitatea de executare a prezentului Contract, Partile vordepune diligente in sensul lamuririi si/sau solutionarii acestora pe cale amiabila, inclusiv prin apelarea la serviciile demediere asa cum sunt acestea stipulate in Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.16.3 Litigiile decurgnd din executarea prezentului Contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabil vor fi dedusespre soluionare instantei competente i/sau instanelor judectoreti de drept comun.

 • Pag. 9S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012 Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  17. Dispoziii finale17.1 Orice modificare la prezentul Contract va produce efecte numai dac este fcut n scris i consemnata in actaditional semnat de ambele Pri, cu execptia situatiilor prevazute expres in Contract (ex: in caz de impreviziune).17.2 Prezentul Contract cuprinde ntregul acord al Prilor n legtur cu furnizarea de energie electric de ctreFurnizor Consumatorului i prevaleaz asupra oricrui acord sau nelegere anterioar dintre Pri cu privire la acelaiobiect.17.3 n situaia n care a fost declanat procedura de suspendare sau retragere a licenei de furnizare deinute deFurnizor, Consumatorul accept preluarea sa de ctre un furnizor de ultim opiune autorizat de A.N.R.E., n condiiileLegii Aplicabile.17.4 Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezentul Contract.17.5 Consumatorul declar c a negociat, neles i luat act de prevederile integrale din prezentul Contract, pe care leaccept n mod expres.

  Prezentul Contract a fost ncheiat n 2 (dou) exemplare, cte 1 (unul) pentru fiecare parte, astazi ___________________,la _____________________, si intra in vigoare la data de ____________________________.

  FURNIZOR CONSUMATOR

  SC E.V.A Energy SRLAdministratorSilvia Stoicescu

 • Anexa 1 la Contract nr. din

  Pag. 1S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012

  Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  DEFINIII I REGULI DE INTERPRETARE A CONTRACTULUI

  1. Definiii

  A.N.R.Enseamn Autoritatea Naional de Reglementare n domeniulEnergiei

  Certificat Verde nseamn titlul ce atest producerea din surse regenerabile deenergie a unei cantiti de energie electric

  Legea Aplicabil

  nseamn orice lege, ordonan, ordonan de urgen, hotrreadoptat de Parlamentul Romniei sau, dup caz, de GuvernulRomniei, orice ordine, decizii, norme, reglementri, avize emise deA.N.R.E, orice reglementri sau proceduri ale operatorilor pieei deenergie electric, precum i orice alte acte normative emise deautoriti publice care au relevan pentru derularea Contractului

  Lun Contractual nseamn o lun calendaristicImpreviziune va avea nelesul atribuit n paragraful 9.1 din Contract

  Operator de Distribuienseamn persoana juridic, titular a unei licene de distribuie, caredeine, exploateaz, ntreine, modernizeaz i dezvolt o reeaelectric de distribuie

  Operatorul de Transport i deSistem

  nseamn persoana juridic, titular a unei licene pentru transportulenergiei electrice i servicii de sistem, care deine, exploateaz,ntreine, modernizeaz i dezvolt o reea electric de transport

  Preul de Contractnseamn contravaloarea unui MWh de energie electric livrat dectre Furnizor Consumatorului, astfel cum este determinat n Anexa3 din Contract

  Reprezentantnseamn oricare dintre administratorii, directorii, angajaii, acionarii,asociaii, afiliaii sau consultanii profesionali ai fiecrei Pri, inclusiv,dar fr a se limita la, consultanii financiari, legali i tehnici

  SENnseamn sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naional;constituie infrastructura de baz utilizat n comun de participanii lapiaa de energie electric;

  Zi Lucrtoare

  nseamn orice zi (cu excepia zilelor de smbt i duminic precumi a srbtorilor legale) n care bncile comerciale sunt deschisepentru lucrul cu publicul n Bucureti, Romnia;

  Loc de consumincinta sau zona n care sunt amplasate instalaiile de utilizare aleunui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor si, unde seconsum energie electric furnizat prin una sau mai multe instalaiide racordare. Un consumator poate avea unul sau mai multe locuride consum al energiei electrice;

  Furnizor actual furnizorul care presteaz serviciul de furnizare a energiei electrice

  pn la data finalizrii procesului de schimbare a furnizorului;

 • Anexa 1 la Contract nr. din

  Pag. 2S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012

  Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  Furnizor noufurnizorul care va presta serviciul de furnizare a energiei electrice

  pentru clientul final, pe baza unui nou contract de furnizare, a crui

  derulare ncepe de la data finalizrii procesului de schimbare a

  furnizorului, dat menionat n contract;

  Standardul de Performanta

  Standardul de performan reglementeaz calitatea serviciului i

  stabilete indicatorii de performan n asigurarea acestuia, privind:

  continuitatea alimentrii cu energie electric a clienilor;

  calitatea tehnic a energiei electrice distribuite;

  calitatea comercial a energiei electrice distribuite;

  2. Reguli de interpretare

  Dac nu reiese altfel din contextul Contractului, urmtoarele reguli de interpretare se vor aplica prezentuluiContract:

  a) termenii care desemneaz singularul vor include pluralul i invers, iar trimiterile la o persoanvor include succesorii i cesionarii permii ai acesteia;

  b) termenii n prezentul Contract, prin prezentul Contract, la prezentul Contract din prezentulContract i ali termeni similari se refer la prezentul Contract n integralitatea sa, i nu la oanumit subdiviziune a acestuia;

  c) o referire la un anumit Articol sau la o anumit anex constituie o referire la un Articol sau oAnex din prezentul Contract. O referire la orice acord, contract, nscris sau alt document vainclude orice amendament, reformulare, completare sau alt modificare a acestuia;

  d) titlurile au numai rol orientativ i se va considera c nu modific sau afecteaz vreo prevedere aprezentului Contract;

  e) ori de cte ori prezentul Contract face referire la un numr de zile, numrul respectiv se vareferi la zile calendaristice, dac nu se specific faptul c sunt Zile Lucrtoare; i

  f) termenul include va fi interpretat n sens nelimitativ.

  Furnizor

  S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L.

  Consumator,

  Administrator,Silvia Stoicescu

 • Anexa 2 la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. __________/________

  Pag. 1S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012

  Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  CANTITATI DE ENERGIE ALE CONTRACTULUI

  Cantitatea lunara de energie electric vndut, respectiv cumparat, conform prezentului Contract esteestimat la _________KWh.

  FURNIZOR

  S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L.

  CONSUMATOR

  Administrator,Silvia Stoicescu

 • Anexa nr. 3 la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. ____/________

  Pag. 1S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012

  Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  PRETUL CONTRACTULUI.TERMENE SI MODALITATI DE PLATA

  1.1 Pretul Contractului este egal cu valoarea abonamentului (corespunzator cantitatii de energie electricaestimata a fi consumata lunar), respectiv ______ Euro/lunar, calculat corespunzator Duratei Contractului.1.2 Preul Contractului include, corespunzator fiecarei luni de valabilitate a Contractului, valoarea cantitatii deenergie electrica estimata a fi consumata lunar, costurile aferente achiziiei de Certificate Verzi, acciz si taxacogenerare (determinate conform Anexei 4) si TVA.1.3 Regularizarea consumului de energie electrica va fi efectuata cu o periodicitate de 6 (sase) luni, incepandcu data semnarii Contractului, prin citirea contorului de catre reprezentantul Operatorului de Distributie. Ca urmarea regularizarii, daca se constata:

  (i) un consum efectiv total pe perioada ce face obiectul regularizarii cu pana la 10% mai mare decat celcontractat, nu se procedeaza la modificarea sumelor de plata de catre Consumator;

  (ii) un consum efectiv total pe perioada ce face obiectul regularizarii mai mare cu peste 10% fata decantitatea contractata, se va trece la abonamentul corespunzator consumului real iar cantitatea de energieconsumata in plus fata de cea contractata va fi facturata retroactiv cu pretul de baza al energiei electrice dinabonamentul in vigoare.

  (iii) un consum efectiv total pe perioada ce face obiectul regularizarii mai mic decat cel contractat siachitat: (a) Furnizorul va restitui suma platita in plus de catre Consumator, daca aceasta este egala sau maimare de 100 lei; (b) Furnizorul va compensa in contul facturilor urmatoare suma platita in plus de catreConsumator, daca aceasta este inferioara valorii de 100 lei. Calculul sumelor in discutie se va face la pretulde baza al energiei electrice din abonamentul in vigoare.

  1.4 Platile se vor efectua pe baza facturilor emise de Furnizor in Ron, la cursul comunicat de Banca Nationala aRomaniei pentru data emiterii facturii, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii.1.5 In vederea indeplinirii obligatiei de plata mentionata la art. 1.4 de mai sus, pana pe data de 5 a fiecarei luniFurnizorul va emite o factur care va cuprinde contravaloarea abonamentului contractat pentru luna in curs.1.6 Neplata la termen a facturilor emise de Furnizor in executarea prezentului Contract atrage aplicarea depenalitati de intarziere asa cum sunt acestea detaliate in art. 10 din Contract.1.7 Plata oricrei sume facturate va putea fi efectuata prin ordin de plata sau transfer in conturile Furnizoruluinr. RO15RNCB0297144153590001 deschis la Banca Comerciala Romana si nr. RO09BTRL00801202R81162XXdeschis la Banca Transilvania. Se va considera drept dat a plii data la care suma facturata este creditata in contulbancar al Furnizorului.1.8 In termen de maxim 6 (sase) saptamani de la incetarea Contractului, Furnizorul are obligatia de atransmite Consumatorului factura cu decontul final ori factura estimata pentru ultimul consum, termenul de platamentionat la art. 1.4 de mai sus fiind pe deplin aplicabil.1.9 Pentru primirea facturii serviciilor furnizate conform prezentului contract, Consumatorul areposibilitatea de a opta pentru:

  - transmitere pe suport hartie la adresa de corespondenta _________(conform art. 15 din Contract)- format electronic la adresa de email ______________(conform art. 15 din Contract)

  1.10 In cazul in care Consumatorul nu este de accord cu suma facturata, va transmite Furnizorului in termende 15 zile de la primirea facturii o contestatie justificata, la care Furnizorul va raspunde in termen de 10 zile de lainregistrarea contestatiei. Termenul de 10 zile de solutionare a contestatiei poate fi depasit in cazul in care lamurireafacturii presupune verificari cu Operatorul de Distributie, in acest caz Furnizorul fiind obligat la informareaConsumatorului despre posibila intarziere in acelasi termen de raspuns de 10 zile. In functie de rezultatulverificarilor, Furnizorul fie va accepta contestatia, va anula factura si va emite o noua factura pentru suma corecta cudecalarea corespunzatoare a termenului de plata, fie va constata ca factura a fost emisa corect si va informaConsumatorul in scopul efectuarii platii. In cazul in care o factura contestata a fost achitata iar in urma solutionariicontestatiei s-a constatat ca suma facturata a fost mai mare decat cea corecta iar eroarea apartine Furnizorului, acesta

 • Anexa nr. 3 la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. ____/________

  Pag. 2S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012

  Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  va plati Consumatorului diferenta intre suma achitata si suma corecta, la care se adauga majorari de intarziere egalecu nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale aplicate pe perioada cuprinsa intre ziua in careConsumatorul a platit factura si data la care Furnizorul restituie acestuia diferenta.

  FURNIZOR CONSUMATORS.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. _____________________Administrator Silvia Stoicescu

  ________________________ ______________________

 • Anexa4 la Contractul nr. din

  Pag. 1S.C. E.V.A. ENERGY S.R.L. RO31010144 J8/1948/2012 Nicopole nr.2 ap. 1 , Brasov 500058

  DETALIERE COMPONENTE PRET CONTRACT

  Art. 1 CERTIFICATELE VERZICertificatul Verde este un titlu care atesta producerea de energie electrica din surse regenerabile de

  energie.Guvernul Romaniei a decis prin Legea nr.220/2008, implementarea unei scheme de sprijin pentru unitatile

  de productie regenerabile (RES) ,acordarea unui numar de certificate verzi pentru fiecare MW produs si injectatin sistem,in functie de sursa regenerabila utilizata.

  Costurile certificatelor verzi sunt reglementate prin lege si acestea au o valoare minima,respectivmaxima,prin care pot fi tranzactionate.Calculul acestora in factura finala este definit printr-o cota la MW-ulconsumat - 0,274 CV/MW pentru 2014 ,valoarea fiind stabilita de catre ANRE.

  Art. 2 CONTRIBUTIA PENTRU COGENERARE DE INALTA EFICIENTAContribuia pentru cogenerarea de nalt eficien reprezint o sum datorat lunar de fiecare consumator

  de energie electric, pentru promovarea i dezvoltarea producerii de energie n sistem de cogenerare de nalteficien, n scopul creterii eficienei energetice i al mbuntirii securitii alimentrii cu energie, pe piaa deenergie din Romnia. Prin contribuia pentru cogenerare de nalt eficien se pot crea resursele financiarenecesare aplicrii schemei de sprijin de tip bonus.

  Consumatorii de energie electric sunt pltitori de contribuie pentru cogenerarea de nalt eficien, prinfurnizori lor de energie electrica.

  Furnizorii consumatorilor de pe teritoriul Romniei factureaz contribuia pentru cogenerarea de nalteficien consumatorilor cu care au ncheiate contracte de furnizare a energiei electrice, pentru energiaelectric livrat rezultat din facturile de avans, de estimat i de regularizare, emise conform contractelor;contribuia pentru cogenerarea de nalt eficien se evideniaz separat n factura de energie electric, pe unrnd distinct care conine denumirea produsului, cantitatea de energie electric la care se aplic, valoareaunitar a contribuiei (preul unitar), valoarea total a contribuiei determinat ca produs dintre valoarea unitar,aprobat prin ordin al preedintelui ANRE, n vigoare la data realizrii consumului de energie electric icantitatea de energie electric facturat, la care se adaug taxa pe valoare adugat (TVA) n vigoare la datafacturrii;

  Valoarea contribuiei pentru cogenerarea de nalt eficien se determin de ctre ANRE, pe baza costurilori veniturilor realizate i a celor prognozate, se stabilete pentru o perioad de 12 luni i se poate ajusta lanceputul semestrului al doilea ala fiecarui an.

  Valoarea contribuiei pentru cogenerarea de nalt eficien n vigoare de la data de 1 iulie 2014 este de0,018612 lei/kWh, exclusiv TVA.

  Art. 3 ACCIZA PENTRU ENERGIA ELECTRICAAccizarea energiei electrice este prevazut de Codul Fiscal, aprobat cu Legea 571 /2003, cu modificrile si

  actualizrile ulterioare, la Titlul VII Accize si alte taxe speciale. Cota accizei difera in functie de naturaconsumatorilor(casnici sau industriali) si se stabileste de catre Ministerul Finantelor

  Accizele sunt taxe speciale de consum, care se datoreaz bugetului de stat. n cazul energiei electrice, platataxei de ctre consumatorii acestui produs se face prin factura de energie electric, odat cu plata contravaloriienergiei electrice consumate, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de ctre furnizorul de energieelectric.Relaia de calcul pentru valoarea accizelor pentru electricitate, conform Normele metodologice de aplicare aCodului Fiscal, este: A = Q x K x R, unde: A=cuantumul accizei (sau valoarea accizei, n lei), Q=cantitatea deenergie electric activ facturat (MWh), K=acciza unitar n vigoare la data emiterii facturii (Euro/MWh),R=cursul de schimb (lei/euro).

  Furnizor ConsumatorS.C. E.V.A. ENERGY S.R.L.

  Administrator,Silvia Stoicescu

  Contract de furnizare casnici_loc consum unic (2).pdf (p.1-9)Anexa 1 contract de furnizare casnici (4).pdf (p.10-11)Anexa 2_ Cantitati energie_draft final_08 12 2014.pdf (p.12)A1.1_Anexa 3_Pret.pdf (p.13-14)Anexa 4 contract de furnizare casnici draft final.pdf (p.15)