Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

152
I. OPERAŢIUNI PRIVIND CONTABILITATEA CAPITALURILOR 1. Reflectarea modalităţilor de evaluare a capitalului social - valoarea nominală reprezintă raportul dintre valoarea capitalului social şi numărul de titluri emise(acţiuni sau părţi sociale); Exemplu: La înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată se constituie un capital social de 100 lei, divizat în 20 de părţi sociale. Valoarea nominală a unei părţi sociale: 100 : 20 = 5 lei. - valoarea de piaţă sau cotaţia titlurilor este valoare de vânzare cumpărare a titlurilo care se stabileşte de regulă prin negociere la bursa de valori pe baza raportului dintre cerere şi ofertă. Preţul de piaţă al unei acţiuni depinde de mai mulţi factori cum ar fi: mărimea dividendelor aşteptate de acţionari, stabilitatea financiară a întreprinderii, situaţia generală a pieţei de capital, rata dobânzilor, etc. - preţul de emisiune sau cursul este preţul care trebuie plătit de către persoanele care subscriu acţiunile sau părţile sociale. Preţul de emisiune poate fi egal, mai mare sau mai mic decât valoarea nominală. - valoarea financiară reprezintă echivalentul corespunzător capitalizării dividendului anual pe o acţiune la o rata medie a dobânzii pe piaţă. Valoarea financiară = dividendul distribuit pe o acţiune/rata medie a dobânzii pe piaţă Exemplu: Pentru o acţiune s-a primit un dividend de 50 lei, iar rata medie a dobânzii este de 20%. Valoarea financiară=50: 20/100 = 250 lei. 1

description

Teorie si exemple contabilitate financiara aprofundata - USV - SEAP- ECTS

Transcript of Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Page 1: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

I. OPERAŢIUNI PRIVIND CONTABILITATEA CAPITALURILOR

1. Reflectarea modalităţilor de evaluare a capitalului social

- valoarea nominală reprezintă raportul dintre valoarea capitalului social şi numărul de titluri emise(acţiuni sau părţi sociale);Exemplu: La înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată se constituie un capital social de 100 lei, divizat în 20 de părţi sociale.Valoarea nominală a unei părţi sociale: 100 : 20 = 5 lei.

- valoarea de piaţă sau cotaţia titlurilor este valoare de vânzare cumpărare a titlurilo care se stabileşte de regulă prin negociere la bursa de valori pe baza raportului dintre cerere şi ofertă. Preţul de piaţă al unei acţiuni depinde de mai mulţi factori cum ar fi: mărimea dividendelor aşteptate de acţionari, stabilitatea financiară a întreprinderii, situaţia generală a pieţei de capital, rata dobânzilor, etc.

- preţul de emisiune sau cursul este preţul care trebuie plătit de către persoanele care subscriu acţiunile sau părţile sociale. Preţul de emisiune poate fi egal, mai mare sau mai mic decât valoarea nominală.

- valoarea financiară reprezintă echivalentul corespunzător capitalizării dividendului anual pe o acţiune la o rata medie a dobânzii pe piaţă.Valoarea financiară = dividendul distribuit pe o acţiune/rata medie a dobânzii pe piaţăExemplu: Pentru o acţiune s-a primit un dividend de 50 lei, iar rata medie a dobânzii este de 20%.Valoarea financiară=50: 20/100 = 250 lei.

- valoarea de randament este valoarea corespuunzătoare profitului net pe o acţiune care se poate capitaliza în cursul exerciţiului financiar la o rata medie a dobânzii.Valoarea de randament=(dividendul distribuit pe o acţiune + cota parte din profit pe acţiune încorporată în rezerve) : rata medie a dobânziiExemplu: Dividendul pe o acţiune este de 10 lei, partea din profit încorporata în rezerve este de 2 lei pe acţiune, iar rata dobânzii este de 20% pe an.Valoarea de randament=(10+2) : 20/100 = 60 lei.

- valoarea contabilă sau bilanţieră se calculează ca un raport între activul net contabil şi numărul de titluri; activul net contabil = activ total – datorii – active fictive sau activul net contabil = capitaluri proprii – active fictive

1

Page 2: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplu: SC COMPY SRL prezintă următoarea situaţie a patrimoniului:

ACTIV SUME PASIV SUMEImobilizări corporale 2.500 Capital social (1000 acţiuni) 3.000Stocuri 800 Rezerve 500Creanţe 300 Profit 1.000Disponibilităţi 1.000 Furnizori 200Active de regularizare 400 Credite bancare 300TOTAL 5.000 TOTAL 5.000-valoarea nominală: 3.000/1.000= 3 lei;-valoarea contabilă: (5.000 – 500 – 400)/1.000= 4,1 lei.

2. Operaţiuni privind constituirea capitalului social

a) Formarea capitalului la societăţile de persoaneExemplu: Se constituie o microîntreprindere sub forma unei socieăţi în nume colectiv cu un capital social subscris de 5.000 lei, vărsat integral înainte de înmatriculare astfel:

- numerar depus la bancă: 2.500 lei;- un utilaj evaluat la: 2.400 lei;- materii prime evaluate la valoarea de: 100 lei.

% = 1012 5.0005121 2.5002131 2.400 301 100

b) Formarea capitalului la SRLExemplu: Se constituie o întreprindere mică sub forma unei SRL cu un capital social subscris de 5.000 lei, vărsat la bancă integral înainte de înmatricularea societăţii la Registrul Comerţului.

5121 = 1012 5.000

c) Formarea capitalului la societăţile de capitaluriExemplu: Se constituie o întreprindere mijlocie sub forma unei SA cu un capital subscris de 20.000 lei divizat in 20.000 acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 12.000 acţiuni şi s-au adus aporturi în natură sub forma unui depozit evaluat la suma de 5.000 lei, pentru care s-au acordat 5.000 acţiuni. Restul capitalului social s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiinţare.- subscrierea capitalului

2

Page 3: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

456 = 1011 20.000

- vărsarea capitalului în momentul înfiinţării% = 456 17.0005121 12.000 212 5.000

- trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat1011 = 1012 17.000

- vărsarea ulterioară a capitalului5121 = 456 3.000

- trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat1011 = 1012 3.000

d) Formarea capitalului cu primă de emisiuneExemplu: Se emit 1.000 acţiuni noi cu valoarea de emisiune de 7 lei şi valoarea nominală de 5 lei, care se încasează în numerar. - emisiunea acţiunilor456 = % 7.000

1011 5.0001041 2.000

- se încasează în numerar valoarea acţiunilor5311 = 456 7.000

- trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat1011 = 1012 5.000

e) Formarea capitalului la SA, prin subscrieri mixte în lei şi în valutăExemplu: Se constituie o întreprindere sub forma unei SA cu un capital subscris de 500.000 lei divizat în 50.000 acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 20.000 acţiuni în lei şi contravaloarea a 10.000 acţiuni în euro.

- subscrierea capitalului456 = 1011 500.000

- vărsarea capitalului în momentul înfiinţării% = 456 300.0005121 200.0005124 100.000

- trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat1011 = 1012 300.000

3

Page 4: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

3. Operaţiuni privind majorarea capitalului social

CREŞTEREA CAPITALULUI PRIN ATRAGEREA DE NOI RESURSE STRĂINE EXTERIOARE UNITĂŢII

a) Majorarea capitalului prin emisiunea de noi acţiuniExemplu: Adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte ajorarea capitalului social prin emisiunea unui nou pachet de 5.000 acţiuni cu valoarea nominală de 1 lei, care se vor achita ulterior în numerar.- subscrierea acţiunilor 5.000 * 1 = 5.000 lei456 = 1011 5.000

- efectuarea vărsămintelor de către acţionari5311 = 456 5.000- trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat1011 = 1012 5.000

b) Majorarea capitalului prin aporturi în naturăExemplu: Adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport în natură concretizat într-un camion evaluat la valoarea de 50.000 lei.- subscrierea aportului în natură456 = 1011 50.000

- intrarea în patrimoniu a aportului subscris2133 = 456 50.000

- trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat1011 = 1012 50.000

CREŞTEREA CAPITALULUI PRIN IMOBILIZAREA UNOR RESURSE INTERNE

a) Majorarea capitalului prin încorporarea rezevelor, a profitului, a rezervelor din reevaluare şi a primelor de capitalExemplu: O întreprindere decide majorarea capitalului social prin încorporarea unor elemente de capitaluri proprii astfel:% = 1012 10.0001068 1.000 129 2.000 117 5.000 105 1.0001041 5001042 500

b) Majorarea capitalului social prin emisiune de drepturi de atribuire (DA) şi acţiuni gratuite

4

Page 5: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

CREŞTEREA CAPITALULUI PRIN CONVERSIA UNOR DATORII ÎN ACŢIUNI

a) Majorarea capitalului social prin conversia datoriilor ordinare ale furnizorilorExemplu: Se hotărăşte majorarea capitalului social cu suma de 4.000 lei prin compensarea unei datorii faţă de un furnizor401 = 1012 4.000

b) Majorarea capitalului prin conversia unor credite pe termen lungExemplu: Se majorează capitalul prin încorporarea unui credit bancar pe termen lung în valoare de 20.000 lei1621 = 1012 20.000

c) Majorarea capitalului social prin conversia unor obligaţiuni emise în acţiuniExemplu: Se majorează capitalul social prin conversia a 5.000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 6 lei, în 4.000 acţiuni cu valoare nominală de 7 lei.161 = % 30.000

1022 28.0001044 2.000

d) Majorarea capitalului prin conversia dividendelor în acţiuniExemplu: Se repartizează la dividende profitul reportat din anii precedenţi in sumă de 2.000 lei. Din acestă sumă 1.000 lei sunt încorporaţi pentru majorarea capitalului social.- repartizarea rezultatului la dividende117 = 457 2.000

- majorarea capitalului social457 = 1012 1.000

4. Operaţiuni privind reducerea capitalului social

a) Reducerea capitalului social în caz de pierdereExemplu: Se hotărăşte diminuarea capitalului social cu 2.000 lei în vederea acoperirii unor pierderi reportate din exerciţiile precedente1012 = 117 2.000

b) Răscumpărarea propriilor acţiuniExemplu: În vederea reducerii capitalului social, o societate răăscumpără cu numerar 1.000 acţiuni cu preţul de 4,5 lei bucata, pe care ulterior le anulează. Valoarea nominală a acţiunilor este de 5 lei.- răscumpărarea acţiunilor proprii502 = 5311 4.500

- anularea acţiunilor răscumpărate

5

Page 6: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

1012 = % 5.000502 4.500768 500

c) Reducerea capitalului social prin rambursarea unei părţi către asociaţiExemplu: Un asociat se retrage din afacere şi i se restituie în numerar contravaloarea aportului social în sumă de 5.000 lei.- suma achitată asociatului care se retrage456 = 5311 5.000

- diminuarea capitalului social1012 = 456 5.000

d) Contabilitatea amortizării capitalului

CONTABILITATEA UNOR CAPITALURI PROPRII TEMPORARE

5. Operaţiuni privind contabilitatea primelor legate de capital

a) Subscrierea acţiunilor cu prime(de emisiune, de aport, de fuziune, de conversie a obligaţiunilor emise în acţiuni)

Exemplu 1: Se emit 500 de acţiuni noi cu valoare de emisiune de 2 lei şi valoarea nominală de 1,5 lei, care se încasează în bancă. Ulterior, primele de emisiune se încorporează în capitalul social.- emisiunea acţiunilor456 = % 1.000

1011 7501041 250

- incasarea valorii acţiunilor5121 = 456 1.000

- trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat1011 = 1012 750

- încorporarea primei de emisiune la capitalul social1041 = 1012 250

Exemplul 2: O SRL hotărăşte majorarea capitalului printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la valoarea de 20.000 lei, care este remunerat cu 18 părţi sociale cu valoarea de 1.000 lei fiecare. - subscrierea capitalului456 = % 20.000

1011 18.000

6

Page 7: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

1043 2.000

- depunerea capitalului subscris2131 = 456 20.000

- trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat1011 = 1012 18.000

Exemplul 3: În urma fuziunii, societatea comercială absorbantă preia activul societăţii absorbite reprezentat de maşini şi utilaje evaluate la suma de 30.000 lei şi disponibilităţi băneşti în conturile bancare de 2.000 lei. Se hotărăşte ca în schimbul activului preluat să se emită 3.000 actiuni cu valoarea nominală de 10 lei. Prima de fuziune se integrează ulterior în capitalul social.

- valoarea contabilă a activelor preluate: 32.000 lei- valoarea nominală a acţiunilor: 30.000 lei- prima de fuziune: 32.000 – 30.000 = 2.000 lei.

- subscrierea capitalului456 = % 32.000

1011 30.0001042 2.000

- preluarea activelor aduse prin fuziune% = 456 32.0002131 30.0005121 2.000

- regularizarea capitalului1011 = 1012 30.000

- încorporarea primei de fiziune la capitalul social1042 = 1012 2.000

Exemplul 4: Se majorează capitalul social prin conversia a 5.000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 6 lei, în 4.000 acţiuni cu valoare nominală de 7 lei.161 = % 30.000

1022 28.0001044 2.000

b) Încorporarea primelor la capital sau rezerve

Exemplu 1: Se încorporează la capital primele de fuziune şi de conversie în valore de 1.000 lei, respectiv 1.500 lei% = 1012 2.5001042 1.0001044 1.500

7

Page 8: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplul 2: Se încorporează la alte rezerve primele de emisiune şi de aport în valoare de 500 lei, respectiv 350 lei.% = 1068 8501041 5001043 350

6. Operaţiuni privind contabilitatea rezervelor din reevaluare

a) Constatarea diferenţei rezultate în urma reevaluării diferitelor active imobilizate

Exemplu: În exerciţiul financiar 2001 se reevaluează un utilaj la valoarea justă de 9.000 lei, ţinându-se seama de gradul de uzură fizică şi morală al acestuia. Valoarea de intrare a utilajului este de 8.000 lei, iar valoarea amortizării cumulate (expresia valorică a uzurii şi morale) este de 2.000 lei.

- valoarea contabilă netă: valoarea contabilă – amortizarea calculată = 8.000 – 2.000= 6.000 lei:

- rezerva din reevaluare: valoarea justă – valoarea contabilă netă = 9.000 – 6.000 = 3.000 lei

2131 = 105 3.000

b) Încorporarea la capital a acestor diferenţe din reevaluare105 = 1012 3.000

7. Operaţiuni privind contabilitatea rezervelor

a) Constituirea rezervelor (rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve pentru acţiuni proprii, alte rezerve)

Exemplul 1: O întreprindere X constituie rezerve legale pe baza următoarelor informaţii extrase din evidenţa contabilă de la sfârşitul exerciţiului financiar:

- capital social: 1.000 lei;- venituri obţinute: 2.000 lei;- cheltuieli efectuate: 1.200 lei.

Profitul brut: 2.000 – 1.200 = 800 leiRezerva legala repartizată din profitul brut: 800 * 5%= 40 lei

129 = 1061 40

Exemplul 2: Se constituie din profitul net al exerciţiului curent, respectiv din profitul reportat rezerve statutare în sumă de 200 lei, respectiv 300 lei.

8

Page 9: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

% = 1063 500129 200117 300

Exemplul 3: Adunarea generală extraordinară hotărăşte răscumpărarea a 500 acţiuni proprii. Dobândirea acestora se face cu plata în numerar, la preţul de 2 lei acţiunea. Sursa de procurare a acţiunilor este profitul distribuibil acţionarilor.- răscumpărarea în numerar a acţiunilor proprii502 = 5311 1.000

- constituirea rezervelor pentru acţiuni proprii din profitul exerciţiului curent, în sumă egală cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate129 = 1062 1.000

Exemplul 4: Se constituie alte rezerve prin încorporarea unei părţi din profitul net al exerciţiului curent în sumă de 500 lei şi a primelor de emisiune în valoare de 200 lei.% = 1068 700129 5001041 200

b) Utilizarea acestor rezerve

Exemplul 1: Se utilizează rezerve legale pentru acoperirea unor pierderi reportate în valoare de 40 lei.1061 = 117 40

Exemplul 2: Se utilizează rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exerciţiul precedent în suma de 200 lei, iar diferenţa de 100 se încorporează la capitalul social.1063 = % 300

121 200 1012 100

Exemplul 3: Se disponibilizează rezervele pentru acţiuni proprii prin transferarea acestora la rezltatul reportat.1062 = 117 1.000

Exemplul 4: Se majorează capitalul social prin încorporarea altor rezerve în sumă de 400 lei.1068 = 1012 400

8. Operaţiuni privind contabilitatea rezultatelor

a) Utilizarea contului 121 „Profit şi pierdere”

Exemplu: Pe baza datelor din balanţa SC MARA SRL, realizez următoarele note contabile:

9

Page 10: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- închiderea conturilor de cheltuieli121 = % 16.000

607 10.000658 5.000666 1.000

- închiderea conturilor de venituri% = 121 20.000707 15.000768 5.000- repartizarea profitului net pe destinaţii129 = % 3.360

117 1.500 pierdere reportată din anii precedenţi 1061 500 1063 500

117 860 profit reportat pentru exerciţiul următor- regularizarea conturilor la începutul exerciţiului următor privind profitul repartizat la sfârşitul exerciţiului precedent121 = 129 3.360

b) Utilizarea contului 129 „Repartizarea profitului”- repartizarea profitului net pe destinaţii129 = % 3.360

117 1.500 pierdere reportată din anii precedenţi 1061 500 1063 500

117 860 profit reportat pentru exerciţiul următor- regularizarea conturilor la începutul exerciţiului următor privind profitul repartizat la sfârşitul exerciţiului precedent121 = 129 3.360

b) Utilizarea contului 117 „Rezultatul reportat”

Exemplu: Se acoperă din profitul net al exerciţiului curent pierderea de 500 lei, iar diferenţa de 1.700 lei se reportează pentru exerciţiul viitor. În anul următor se repartizează dividende de 800 lei, iar pentru salariaţi 500 lei.- repartizarea profitului din exerciţiul curent129 = % 2.200

117 500 pierdere reportată117 1.700 profit reportat

- acordarea de dividende şi stimulente salariaţilor117 = % 1.300

457 800424 500

9. Operaţiuni privind contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii

10

Page 11: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

a) Evidenţierea primirii subvenţiilor de la bugetul statuluib) Evidenţierea plusului constatat la inventarierea imobilizărilorc) Evidenţierea virării la venituri a subvenţiei

Exemplu: O societate comercială X primeşte în contul bancar o subvenţie de 3.000 lei pentru procurarea unui utilaj. După achiziţionarea utilajului în valoare de 5.000 lei, plus TVA se achită factura prin bancă. Drata normală de utilizare a utilajului este de 5 ani.- înregistrarea subvenţiei de primit445 = 131 3.000

- primirea subvenţiei5121 = 445 3.000

- achiziţionarea utilajului% = 404 5.9502131 5.0004426 950

- plata datoriei faţă de furnizorul de imobilizări404 = 5121 5.950

- amortizarea lunară a utilajului6811 = 2813 83,33- trecerea la venituri a parţii corespunzătoare subvenţiei131 = 7584 50

10. Operaţiuni privind contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli

a) Provizioane pentru litigiiExemplu: O societate comercială constituie un provizion în sumă de 1.000 lei pentru penalităţile probabile care vor fi suportate în exerciţiul următor, ca urmare a neachitării la termen a unor datorii. În exerciţiul următor riscul survine, fiind achitate cu ordin de plată penalităţi în sumă de 800 lei.- constituirea provizionului6812 = 1511 1.000

- achitarea penalitaţilor6581 = 5121 800

- anularea provizionului1511 = 7812 1.000

b) Provizioane pentru garanţii acordate clienţilorExemplu: O societate comercială livrează în cursul exerciţiului produse finite în valoare de 4.000 lei plus TVA, pentru care acordă garanţii pe o perioadă de 1 an. Cota medie de

11

Page 12: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

cheltuieli cu remedierile produselor în perioada de garanţie realizată în exerciţiul precedent este de 4%.- constituirea provizionului 4.000*4%=160 lei6812 = 1512 160

- anularea provizionului la expirarea perioadei de garanţie1512 = 7812 160

11. Operaţiuni privind contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate

a) Utilizarea contului 161 „Împrumuturi din emisiune de obligaţiuni”

Exemplu: O societate comercială X emite un pachet de 1.000 obligaţiuni care se vând la valoarea nominală de 10 lei bucata. Dobânda anuală este de 25%. După doi ani obligaţiunile se răscumpără la valoarea nominală şi se anulează.- emisiunea de obligaţiuni461 = 161 10.000

- încasarea în numerar a valorii nominale a obligaţiunilor5311 = 461 10.000

- cheltuielile cu dobânda aferente celor doi ani666 = 1681 2.500 an 1666 = 1681 2.500 an 2

- achitarea prin bancă a dobânzilor aferente celor 2 ani1681 = 5121 5.000

- răscumpărarea în numerar a obligaţiunilor la scadenţă505 = 5311 10.000

- anularea obligaţiunilor răscumpărate161 = 505 10.000

b) Utilizarea contului 169 ”Prime privind răscumpărarea obligaţiunilor”

Exemplu: O societate comercială emite un pachet de 1.000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 3,5 lei, care se vând prin bancă la preţul de 3 lei. La scadenţă împrumutul se rambursează, iar primele de rambursare se amortizează.

- valoarea nominală a obligaţiunilor: 1.000*3,5 = 3.500- valoarea de emisiune (rambursare): 1.000 * 3 = 3.000

- emisiunea de obligaţiuni cu primă de rambursare% = 161 3.500461 3.000169 500

12

Page 13: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- încasarea valorii de vânzare a obligaţiunilor5121 = 461 3.000

- rambursarea împrumutului161 = 5121 3.500

- amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor6868 = 169 500

12. Operaţiuni privind contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi a dobânzilor aferente

a) Operaţiuni privind primirea creditelor de la băncib) Operaţiuni privind dobânzile aferente acestor creditec) Operaţiuni privind transferarea ratelor la credite restante (utilizarea contului 1622)d) Operaţiuni privind rambursarea creditelor şi dobânzilor aferente

Exemplu: O întreprindere mijlocie Z contractează şi primeşte în contul de disponibil un credit pe 4 ani, ân sumă de 24.000 lei, care se rambursează în tranşe lunare egale. Dobânda anuală este de 30%, se calculează şi se achită lunar. Se înregistrează în contabilitate operaţiile efectuate în primele 2 luni.- încasarea creditului5121 = 1621 24.000

- calcularea şi înregistrarea dobânzii în prima lună 24.000*30%/12 luni = 600 lei666 = 1682 600

- rambursarea primei rate lunarea1621 = 5121 500

- calcularea şi înregistrarea dobânzii în luna a doua 23.500*30%/12 luni=587,50 lei666 = 1682 587,50

- achitarea ratei şi a dobânzii în luna a doua% = 5121 1087,501621 5001682 587,50

- în cea de a treia lună creditul devine restant1621 = 1622 500

13. Operaţiuni privind datoriile ce privesc imobilizările financiare

13

Page 14: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

a) Operaţiuni privind încasarea sumelor ce privesc împrumuturile primite de la societăţi la care întreprinderea este acţionarăb) Operaţiuni privind dobânzile aferente acestor împrumuturic) Operaţiuni privind rambursarea sumelor şi a dobânzilor datorate

Exemplu: O filială primeşte de la societatea mamă un împrumut în sumă de 8.000 lei, care se restituie după 18 luni, când se achită şi dobânda în sumă de 1.500 lei.- primirea împrumutului5121 = 1661 8.000

- dobânda datorată de filială

666 = 1685 1.500

- achitarea dobânzii şi a împrumutului

% = 5121 9.5001661 8.0001685 1.500

14. Operaţiuni privind contabilitatea altor împrumuturi şi datorii asimilate

a) Operaţiuni privind preluarea în locaţie de gestiune a unui mijloc fix din categoria – Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţiib) Operaţiuni privind redevenţele anuale datoratec) Operaţiuni privind achitarea prin bancă a redevenţei anuale şi a dobânzilor aferented) Operaţiuni privind restituirea mijlocului fix la expirarea contractului

Exemplu: O societate Z de leasing încheie cu un agent economic un contract de leasing financiar pentru un autocamion care are preţul de cumpărare de 36.000 lei plus TVA şi durata de funcţionare de 6 ani. Durata contractului este de 4 ani, iar dobânda medie interbancară stabilită este de 36% pe an. La expirarea contractului utilizatorul restituie autocamionul.- primirea autocamionului2133 = 167 36.000

- dobânzile totale datorate471 = 1687 51.840

- evidenţierea extrabilanţieră a imobilizării, inclusiv a dobânzilor

14

Page 15: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

8036 = 87.840

- primirea facturii de la locator pentru redevenţa lunară % = 404 1675167 5001687 10804426 95

- diminuarea extrabilanţieră a redevenţelor lunare facturate= 8036 1.580

- amortizarea lunară a autocamionului6811 = 2813 500

- includerea în cheltuieli a dobânzii facturate666 = 471 1080

- achitarea facturii privind redevenţa lunară404 = 5121 1675

- restituirea camionului după cei patru ani167 = 2133 12.000

- soldarea contului extrabilanţier = 8036 12.000

II. OPERAŢIUNI PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR

1. Operaţiuni privind contabilitatea imobilizărilor necorporale

a) Operaţiuni privind intrarea în patrimoniu a imobilizărilor necorporale- achiziţie pe bază de facturăExemplu: Se achiziţionează un teren cu vad comercial bun.% = 404 47.6002111 30.000207 10.0004426 7.600

-obţinute din producţia proprie

Exemplu: Se realizează cu cheltuieli proprii un studiu pentru îmbunătăţirea procesului de producţie şi se recepţionează în cursul exerciţiului la o valoare de 5.000 lei.203 = 721 5.000

15

Page 16: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- primirea ca aport la capitalul social

Exemplu: Se primeşte ca aport un program informatic evaluat la valoarea de 6.000 lei.- subscriere la capital456 = 1011 6.000- aport efectiv208 = 456 6.000- regularizarea capitalului1011 = 1012 6.000

- primirea cu titlu gratuit (donaţii)Exemplu: Se primeşte prin donaţie un brevet în estimat la valoarea de 10.000 lei205 = 131 10.000

b) Operaţiuni privind ieşirea din patrimoniu a imobilizărilor necorporale- scoaterea din funcţiune (casare) a acestor imobilizări complet amortizateExemplu: Se scot din evidenţă cheltuieli de constituire complet amortizate în valoare de 1.500 lei.2801 = 201 1.500

- cesiunea (vânzarea sau cedarea cu titlu gratuit) a imobilizărilor parţial amortizate- creanţa din vânzarea imobilizărilor necorporale

Exemplu: Se vinde către un terţ o marca comercială amortizată în proporţie de 30%, cu o valoare de 5.500 lei, valoarea contabila de 6.000 lei.- înregistrarea facturii de vânzare461 = % 6.545

7583 5.5004427 1.045

- descarcarea marcii din evidenţa contabilă% = 205 5.5002805 1,6506583 3.850- încasarea valorii facturii prin virament bancar5121 = 461 6.545

c) Operaţiuni privind deprecierea activelor necorporale- deprecierea ireversibilă (definitivă) sub forma amortizării6811 = % 5.000

2801 1.0002803 1.0002805 1.0002807 1.0002808 1.000

- deprecierea reversibilă sub forma provizioanelor pentru depreciere

16

Page 17: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- constituirea provizioanelor6813 = 290 1.500

- anularea provizionului290 = 7813 1.500

2. Operaţiuni privind contabilitatea imobilizărilor corporale

a) Operaţiuni privind intrarea în patrimoniu a imobilizărilor corporale

- achiziţie pe bază de factură

Exemplu: Se achiziţionează un utilaj de la un furnizor extern2131 = 404 50.000

- obţinute prin producţie proprie

Exemplu: Se realizează cu forţe proprii o clădire care se recepţionează in anul curent în valoare de 100.000, având în vedere că în exerciţiile precedente s-a recepţionat o valoare de 85.000 lei.212 = % 100.000

231 85.000722 15.000

- primirea ca aport la capitalul social

Exemplu: Un asociat aduce ca aport la capitalul societăţii un camion evaluat la valoarea de 40.000 lei, pentru care primeşte un număr de 3.800 acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei.

- subscrierea la capital456 = % 40.000

1011 38.0001043 2.000

- aportarea efectivă2133 = 456 40.000

- regularizarea capitalului1011 = 1012 38.000

- primirea cu titlu gratuit

Exemplu: Se primeşte ca donaţie un teren evaluat la suma de 20.000 lei2111 = 131 20.000

b) Operaţiuni privind ieşirea din patrimoniu a imobilizărilor corporale

17

Page 18: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- scoaterea din funcţiune a unei imobilizări complet amortizate

Exemplu: Se casează un utilaj complet amortizat , valoare de intrare 15.000 lei2813 = 2131 15.000

- cesiunea imobilizărilor parţial amortizate- creanţa din vânzarea imobilizărilor corporale

* vânzarea către un terţ a unui autoturism la valoarea de 8.000 lei, plus TVA, cu valoarea de intrare de 10.000 lei, amortizare calculată şi înregistrată de 3.500 lei.

- înregistrarea facturii de vânzare461 = % 9.520

7583 8.0004427 1.520

- descărcarea gestiunii contabile% = 2133 10.0002813 3.5006583 6.500

* cedarea cu titlu gratuit a unui teren ce are valoarea contabilă de 25.000 lei- înregistrarea donaţiei

6582 = 2111 25.000

- imobilizări corporale distruse de calamităţi

Exemplu: Se înregistrează scoaterea din evidenţă a unui depozit distrus de inundaţii care are valoarea contabilă de 6.000 lei, amortizare cumulată de 2.000 lei.% = 212 6.0002812 2.000 671 4.000

c) Operaţiuni privind deprecierea activelor corporale- deprecierea ireversibilă (definitivă) sub forma amortizării

Exemplu: La o societate în cursul unei luni se înregistrează amortizare pentru imobilizările corporale din patrimoniu astfel:6811 = % 6.500

2812 4.2002813 2.300

- deprecierea reversibilă sub forma provizioanelor pentru depreciere* constituirea provizionului6813 = 291 800* anularea provizionului291 = 7813 800

18

Page 19: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

3. Operaţiuni privind imobilizările în curs

a) Operaţiuni privind imobilizările corporale în curs

Exemplu: O întreprindere X hotărăşte construirea în regie proprie a unei magazii. În prima lună înregistrează cheltuieli cu materiale auxiliare în suma de 3.000 lei şi cheltuieli cu salariile de 2.600 lei. În a doua lună mai cheltuieşte 1.000 cu materiale, după care lucrarea se recepţionează.- cheltuieli cu materiale auxiliare6021 = 3021 3.000

- cheltuieli cu salarii641 = 421 2.600

- recepţia lucrării la sfârşitul primei luni231 = 722 5.600

- cheltuielile cu materiale în a doua lună6021 = 3021 1.000

- recepţia lucrării212 = % 6.600

231 5.600722 1.000

b) Operaţiuni privind avansurile acordate pentru imobilizări corporale

Exemplu: O societate a achitat un avans pentru procurarea unui autoturism în valoare de 8.000 lei. Factura finală conţine o valoare de 15.000 lei plus TVA.- acordarea avansului232 = 5121 8.000- înregistrarea facturii% = 404 17.8502133 15.0004426 2.850- plata facturii şi regularizarea avansului

404 = % 17.850232 8.0005121 9.850

c) Operaţiuni privind imobilizările financiare în curs

19

Page 20: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplu: O societate comercială X realizează cu forţe proprii un proiect de inginerie tehnologice, efectuându-se cheltuieli materiale de 1.500 lei şi cu resursele umane de 1.300 lei, în prima lună. În a doua lună se finalizează proiectul cheltuinduţse încă 500 lei pentru materiale.- consumul de materiale auxiliare6021 = 3021 1.500- cheltuieli salariale641 = 421 1.300- recepţia proiectului după prima lună233 = 721 2.800- cheltuieli materiale în luna a doua6021 = 3021 500- recepţia finală a proiectului203 = % 3.300

721 500233 2.800

d) Operaţiuni privind avansurile acordate pentru imobilizări necorporale

Exemplu: O firma AAA acordă un avans pentru achiziţionarea unui program informatic în sumă de 2.000 lei. Factura finală conţine o valoare de 3.570 lei, inclusiv TVA.- acordarea avansului234 = 5311 2.000- primirea facturii% = 404 3.570208 3.0004426 570- plata facturii şi regularizarea avansului404 = % 3.570

5311 1.570 234 2.000

4. Operaţiuni privind imobilizările financiare

a) Operaţiuni privind intrarea în patrimoniu a imobilizărilor financiare

Exemplu 1: O societate mamă achiziţionează de la o filială din cadrul grupului 20.000 acţiuni cu preţul de 1 leu bucata. Se achită suma de 15.000 prin virament bancar, restul sumei se va achita ulterior.- achiziţionarea titlurilor261 = % 20.000

5121 15.000 269 5.000

- achitarea ulterioară a vărsămintelor neefectuate

20

Page 21: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

269 = 5121 5.000

Exemplu 2: O societate mama acordă unei filiale din cadrul grupului la care se deţin titluri de participare un împrumut de 10.000 lei pe o durată de 2 ani cu o dobândă preferenţială de 10% pe an.- acordarea împrumutului prin bancă2671 = 5121 10.000

- încasarea dobânzii în primul an5121 = 763 1.000

- rambursarea primei rate a împrumutului5121 = 2671 5.000

Exemplul 3: O societate comercială virează prin bancă o garanţie la DISTRIGAZ în sumă de 1.000 lei.2678 = 5121 1.000

b) Operaţiuni privind ieşirea din patrimoniu a imobilizărilor financiare

Exemplul 1: O societate care a beneficiat de un împrumut de la societatea mama nu-l poate rambursa. În contabilitatea societăţii mamă se va înregistra:- includerea la pierderi a dobânzii nerecuperate663 = 2672 500- includerea la pierderi a ratei nerecuperate663 = 2671 5.000

Exemplul 2: Se restituie în numerar garanţia depusă la DISTRIGAZ.5311 = 2678 1.000

Exemplul 3: Se încasează prin bancă contravaloarea împrumutului şi a dobânzii aferente, acordate unui terţ.5121 = % 6.000

2673 4.5002674 1.500

21

Page 22: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

III. OPERAŢIUNI PRIVIND CONTURILE DE STOCURI ŞI PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE

1. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind materiile prime şi materialele

a) Reflectarea în contabilitatea a operaţiunilor în cazul utilizării inventarului permanent

- Materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar evaluate la cost de achiziţie;

- Materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar evaluate la cost (preţ) standard (prin reflectarea conturilor de diferenţe de preţ aferente) ;

- Modalităţi de intrare şi ieşire de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar în şi din gestiunea unităţii patrimoniale (pentru evaluarea elementelor de stocuri aferente la ieşirea din patrimoniu să se utilizeze metodele : CMP, FIFO, LIFO)

Exemplul 1: O întreprindere care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie prezintă următoarele date privind materiile prime :

22

Page 23: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

stoc iniţial evaluat la costul de achiziţie de 8 lei/kg : 200 kg ;În cursul lunii se efectuează următoarele operaţiuni privind materiile prime :

cumpărare de materii prime : 600 kg la preţul de facturare de 10 lei/kg plus TVA, achitate prin bancă ;

cheltuieli de transport : 600 lei plus TVA, care se achită în numerar ; consum de materii prime : 700 kg, evaluat după metoda LIFO

- achiziţionarea de materii prime conform facturii fiscale:% = 401 7.140301 6.0004426 1.140

- cheltuieli de transport conform facturii de transport:% = 401 714301 6004426 140

- calculul costului de achiziţie unitar al materiilor prime cumpărate: (6.000 + 600) : 600 = 11 lei/kg

- achitarea cu ordin de plată a contravalorii materiilor prime:401 = 5121 7.140

- achitarea pe bază de chitanţă a facturii de transport:401 = 5311 714

- consum de materii prime confom bonului de consum: 600 kg x 11 + 100 kg x 8601 = 301 7.400

Exemplul 2 : O întreprindere care ţine evidenţa stocurilor la preţ standard preintă la începutul lunii următoarea siruaţie privind materialele auxiliare :

stoc iniţial de materiale, evaluate la preţul standard de 2 lei/kg : 200kg ; diferenţe de preţ aferente stocului iniţial : 20 lei ;

În cursul lunii se efectuează următoarele operaţiuni privind materialele auxiliare : cumpărare cu plata în numerar de materiale, conform facturii : 500 kg cu

preţul de facturare de 2,10 lei/kg plus TVA ; consum de materiale : 600 kg

- achiziţionarea de materiale auxiliare, conform facturii fiscale înregistrate la preţul standard de 2 lei/kg :% = 401 1.249,503021 1.000308 504426 199,50

- achitarea cu numerar a facturii, conform chitanţei înregistrate în registrul de casă :401 = 5311 1.249,50

- consum de materiale înregistrate la preţ standard, conform bonului de consum :6021 = 3021 1.200

- calculul coeficientului privind diferenţele de preţ: K=(Si308+Rd308)/(Si302+Rd302)= = 70/1400=0,005

23

Page 24: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- repartizarea diferenţelor de preţ asupra consumului de materiale : 1.200 x 0,056021 = 308 60

Exemplul 3 : O întreprindere care ţine evidenţa stocurilor la preţ standard precare ţine evidenţa stocurilor la preţ standard prezintă la începutul lunii următoarea situaţie privind materiile prime :

stoc iniţial de materii prime, evaluate la preţul standard de 2 lei/kg : 200 kg ; diferenţe de pret aferente stocului iniţial : 20 lei;

În cursul lunii se efectuează următoarele operaţiuni privind materiile prime : cumpărare de materii prime, conform facturii fiscale : 500 kg cu preţul de

facturare de 1,80 lei/kg plus TVA, achitate prin virament bancar; consum de materii prime : 600 kg

- achiziţionarea de materii prime, înregistrate la preţul standard de 2 lei/kg :% = 401 1.071301 1.000308 1004426 171

- achitarea cu ordin de plată a facturii :401 = 5121 1.071

- consum de materii prime, înregistrate la preţ standard : 600 kg x 2 lei/kg601 = 301 1.200

- calcularea coeficientului privind diferenţele de preţ:K = (Si308+Rd308)/(Si301+Rd301)= -80/1.400= - 0,571

- repartizarea diferenţelor de preţ aferente consumului de materii prime :-0.0571 x 1.200601 = 308 68,52

Exemplul 4 : Se achiziţionează 10 aparate de măsură cu preţul de facturare de 400 lei/bucata plus TVA, care se achită dintr-un avans de trezorerie. Cheltuielile de transport sunt de 200 lei plus TVA şi se achită cu numerar. Se dau în folosinţă 4 aparate. După uzura lor completă se casează, rezultând piese de schimb evaluate la suma de 100 lei. Evidenţa obiectelor de inventar se ţine la cost de achiziţie.

- achiziţionarea obiectelor de inventar achitate din avansul de trezorerie, conform facturii fiscale şi decontului de cheltuieli:% = 542 4.760303 4.0004426 760

- cheltuieli de transport achitate cu numerar conform facturii fiscale şi chitanţei din registrul de casă:% = 5311 238303 2004426 38

- determinarea costului de achiziţie unitar al unui aparat de măsură: 4.200/10=420 lei - darea în folosinţă a aparatelor de măsură pe bază de proces verbal:

603 = 303 1.680- evidenţa extrabilanţieră a aparatelor de măsură date în folosinţă:

8039 = 1.680

24

Page 25: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- scoaterea din evidenţa extracontabilă a aparatelor de măsură casate:= 8039 1.680

- recuperarea pieselor de schimb din procesul de dezmembrare:3024 = 7588 100

Exemplul 5: Se achiziţionează echipament de lucru cu preţul de facturare de 2.000 lei plus TVA, care se achită cu ordin de plată. Echipamentul se distribuie salariaţilor, care vor suporta 50% din costul de achiziţie, care se va reţine din salarii. Evidenţa materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine la cost de efectiv.

- achiziţionarea echipamentului: % = 401 2.380303 2.0004426 380

- achitarea facturii cu ordin de plată evidena facturii cu ordin de plată evideţiat în extrasul de cont:401 = 5121 2.380

- distribuirea echipamentului de lucru către salariaţi:% = 303 2.000603 1.0004282 1.000

- TVA aferentă valorii echipamentului suportată de salariaţi:4282 = 4427 190

- reţinerea din salarii a creanţei faţă de salariaţi:421 = 4282 1.190

Exemplul 5: Întreprinderea ‘A’ donează întreprinderii ‘B’ materii prime în valoare de 200 lei. Întreprinderea ‘B’ utilizează bunurile primite ca materiale auxiliare.

- în contabilitatea întreprinderii ‘A’6582 = 301 200

- în contabilitatea întreprinderii ‘B’3021 = 7582 200

Exemplul 6: La inventariere se constată un minus de materii prime în valoare de 100 lei care se impută gestionarului la valoarea actuală de 120 lei plus TVA. Suma imputată se încasează în numerar.

- înregistrarea minusului de materii prime:601 = 301 100

- imputarea minusului de materii prime la valoarea actuală:4282 = % 142,80

7581 1204427 22,80

- încasarea cu numerar a creanţei faţă de gesionar:5311 = 4282 142,80

b) Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor în cazul utilizării inventarului intermitent

25

Page 26: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplul 1: O întreprindere care ţine evidenţa stocurilor la cost de achizi O întreprindere care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie, cu ajutorul inventarului intermitent, efectuează în cursul lunii următoarele operaţiuni privind combustibilii:

stoc iniţial de combustibili, evaluat la costul de achiziţie, care se include în cheltuieli: 250 lei;

cumpărare de combustibili: 500 lei plus TVA, cu plata prin bancă.La inventarierea de la sfârşitul lunii se constată un sold de combustibili de 100 lei.

- includerea în cheltuieli a soldului iniţialde combustibili, pornind de la premisa că se vor consuma în cursul lunii:6022 = 3022 250

- achiziţionarea de combustibili, în baza facturii fiscale% = 401 5956022 5004426 95

- achitarea combustibilului prin virament bancar401 = 5121 595

- înregistrarea stocului final de combustibil stabilit la inventariere3022 = 6022 100 sau6022 = 3022 100

Exemplul 2: O microîntreprindere care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie, cu ajutorul inventarului intermitent, efectuează în cursul lunii următoarele operaţiuni privind materiile prime:

stoc iniţial de materii prime, evaluate la costul de achiziţie de 9 lei/litrul: 400 litri, care se include în cheltuieli;

cumpărare de materii prime: 600 litri la preţul de facturare de 10 lei/litrul plus TVA, achitate dintr-un avans de trezorerie ;

cheltuieli de transport: 100 lei plus TVA, care se achită în numerar.La inventarierea de la sfârşitul lunii se constată un stoc de materii prime de 200 litri, care se evaluaează potrivit metodei costului mediu ponderat.

- stornarea soldului iniţial de materii prime: 601 = 301 3.600

- recepţia materiilor prime achitate dintr-un avans de trezorerie:% = 542 7.140601 6.0004426 1.140

- cheluieli de transport achitate în numerar% = 5311 357601 3004426 57

- costul efectiv unitar al materiilor prime intrate: 6.300/600=10,50 lei/litrul- costul unitar mediu ponderat: (3.600+6.300)/1.000 litri=9,90 lei/litru- înregistrarea stocului final de materii prime stabilit la inventariere: 200 x 9,90 =1.980

26

Page 27: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

301 = 601 1.980 sau601 = 301 1.980

2. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind produsele şi producţia în curs de execuţie

a) Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor în cazul utilizării inventarului permanent

- Produse (semifabricate, produse finite, produse reziduale) evaluate la cost de producţie;

- Produse (semifabricate, produse finite, produse reziduale) evaluate la cost standard (prin reflectarea conturilor de diferenţe de preţ aferente);

- Modalităţi de intrare şi ieşire de produse (semifabricate, produse finite, produse reziduale) în şi din gestiunea unităţii patrimoniale;

- Producţia în curs de execuţie evaluată la cost de producţie (prin evidenţierea stocurilor de produse, lucrări şi servicii în curs de execuţie existente la sfârşitul perioadei).

b) Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor în cazul utilizării inventarului intermittent

Exemplul 1: O întreprindere are la începutul lunii un stoc de produse finite de 200 bucăţi înregistrate la costul de producţie de 10 lei/buc. În cursul lunii s-au mai fabricat 500 de bucăţi, efectuându-se în acest scop următoarele cheltuieli:

cu materiile prime: 3.000 lei; cu materialele auxiliare: 1.500 lei; cu colaboratorii: 600 lei; cu energia electrică facturată de către furnizor: 400 lei, plus TVA achitată cu

numerar.Se livrează 600 de bucăţi cu preţul de vânzare de 15 lei/bucată plus TVA, creanţa încasându-se prin bancă. Scoaterea din evidenţă a produselor livrate se face folosind metoda FIFO.

A. Unitatea utilizează metoda inventarului permanent- cheltuieli cu materiile prime

601 = 301 3.000- cheltuilei cu materialele auxiliare

6021 = 3021 1.500- chletuieli cu colaboratorii

621 = 401 600

27

Page 28: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- cheltuieli cu energia achitată în numerar% = 401 476605 4004426 76

- obţinerea de produse finite evaluate la cost de producţie efectivcost de producţie total: 3.000+1.500+600+400=5.500cost unitar: 5.500/500=11 lei/bucata345 = 711 5.500

- livrarea produselor finite către clienţi în baza facturii fiscale4111 = % 10.710

701 9.0004427 1.710

- scoaterea din evidenţă a produselor finite: 200 x 10 + 400 x 11 = 6.400711 = 345 6.400

- încasarea contravalorii produselor vândute5121 = 4111 10.710

- închiderea conturilor de cheltuilei la sfârşitul lunii:

121 = % 5.500601 3.0006021 1.500605 400621 600

- închiderea contului de venituri din vânzarea produselor:701 = 121 9.000

- închiderea contului de vnituri din producţia stocată:RD-RC=6.400-5.500=900 lei, care reprezintă sold debior, de aceea contul se închide

precum conturile de cheltuieli121 = 711 900

B. Unitatea utilizează metoda inventarului intermittent- scoaterea din gestiune a produselor aflate în stoc la începutul lunii:

711 = 345 2.000- vânzarea produselor

4111 = % 10.710701 9.0004427 1.710

- încasarea contravalorii produselor vândute5121 = 4111 10.710

- stabiliea prin inventariere a stocului final de produse finite: 100 buc x 11 lei/bucProducţia obţinită: SF + IEŞIRI – SI = 100 +600 -200 = 500 bucăţi345 = 711 1.100

Exemplul 2: O firmă are la începutul lunii un stoc de produse finite de 300 kg evaluate la preţul standard de 6lei/kg, diferentele de preţ aferente stocului iniţial fiind de 200 lei. În

28

Page 29: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

cursul lunii unitatea fabrică 700 kg produse finite, efectuându-se în acest scop următoarele cheltuieli:

cu materiile prime: 2.500 lei; cu materialele auxiliare: 700 lei; cu salariile: 1.330 lei.

Se livrează 800 kg produse finite la preţul de vânzare de 10 lei/kg plus TVA, factura încasându-se prin bancă.

- cheltuieli cu materiile prime601 = 301 2.500

- cheltuilei cu materialele auxiliare6021 = 3021 700

- chletuieli cu salariile641 = 421 1.330

- obţinerea de produse finite la preţul standard de 6 lei/kg: 700x6=4.200345 = 711 4.200

- diferenţele de preţ aferente producţiei obţinute: cost de producţie-cost standard4.530 – 4.200 = 330 lei

348 = 711 330- vânzarea produselor finite: 800 kgx10 lei/kg=8.000

4111 = % 9.520701 8.0004427 1.520

- scoaterea din evidenţă a produselor livrate la preţ standard: 800 x 6 lei/kg711 = 345 4.800

- determinarea coeficientului de repartizare a diferenţelor de preţK = (Si348+Rd348)/(Si345+Rd348)=530/6.000=0,0883- diferenţele de preţ aferente producţiei livrate: valoarea la preţ standard a produselor livrate x K= 4.800 x 0,0883=423,84

711 = 348 423,84- încasarea facturii

5121 = 4111 9.520

Exemplul 3: O societate comercială are la începutul lunii un stoc de semifabricate de 100 bucăţi evaluate la costul standard de 8 lei/bicata, diferenţele de preţ aferente stocului iniţial fiind de 100 lei. În cursul lunii unitatea a produs 800 de bucăţi de semifabricate, efectuându-se în acest scop următoarele cheltuieli:

cu materiile prime: 3.500 lei; cu materialele auxiliare: 1.500 lei; cu colaboratorii: 1.100 lei.

Se livrează terţilor 400 bucăţi d semifabricate la preţul de vânzare de 10 lei/bucata plus TVA, factura încasându-se prin bancă.

- cheltuieli cu materiile prime601 = 301 3.500

- cheltuilei cu materialele auxiliare

29

Page 30: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

6021 = 3021 1.500- cheltuieli cu colaboratorii

621 = 401 1.100- obţinerea de semifabricate evaluate la preţul standard: 800 buc x 8 lei/bucata

341 = 711 6.400- diferenţele de preţ aferente producţiei obţinute: 6.100 – 6.400 = -300

348 = 711 300- vânzarea semifabricatelor

4111 = % 4.760702 4.0004427 760

- scoaterea din evidenţă a semifabricatelor livrate: 400 x 8711 = 341 3.200

- coeficientul de repartizare a diferenţelor de preţ: K=(Si348+Rd348)/(SI341+Rd341)==-200/7.200=-0,0277- diferenţele de preţ aferente producţiei vândute: -0,0277x3.200=-88,64

711 = 348 88,64- încasarea facturii

5121 = 4111 4.760

Exemplul 4: Se obţin semifabricate evaluate la costul de producţie efectiv de 800 lei. Ulterior, se eliberează pentru prelucrare în alte secţii, semifabricate în valoare de 700 lei.

- recepţia semifabricatelor obţinute din producţie proprie341 = 711 800

- eliberarea de semifabricate pentru prelucrarea acestora în alte secţii711 = 341 700

Exemplul 5: Din procesul de producţie rezultă materiale recuperabile (deşeuri, rebuturi) evaluate la suma de 400 lei. Ulterior, acestea se vând cu preţul de 500 lei plus TVA, încasarea făcându-se în numerar.

- recepţia produselor reziduale346 = 711 400

- valorificarea produselor reziduale prin vânzare4111 = % 595

703 5004427 95

- descărcarea gestiunii de produsele reziduale vândute711 = 346 400

- încasarea în numerar a facturii cu produsele reziduale vândute5121 = 4111 595

30

Page 31: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplul 6: La inventariere se constată un minus de produse finite de 80 lei care se impută magazionerului la valoarea actuală de 100 lei plus TVA. Suma se încasează ulterior în numerar.

- minusul de produse finite constatat la invetariere711 = 345 80

- imputarea pagubei gestionarului4282 = % 119

7581 1004427 19

- încasarea imputaţiei în numerar5311 = 4282 119

Exemplul 7: Se înregistrează în contabilitate următoarele operaţii:- produse finite în valoare de 400 lei, oferite gratuit

6582 = 345 400 sau711 = 345 400 şi6582 = 701 400

- produse finite acordate salariaţilor ca plată în natură în sumă de 50 lei421 = 345 50 sau711 = 345 50 şi421 = 701 50635 = 4427 9,50

- produse finite în valoare de 300 lei transferate la magazinul propriu371 = 345 300 sau711 = 345 300371 = 701 300

- produse reziduale în valoare de 60 lei distruse de inundaţii671 = 346 60 sau711 = 346 60 şi671 = 703 60

Exemplul 8: La inventarierea de la sfârşitul lunii se constată în secţiile de bază produse în curs de execuţie evaluate la costul efectiv de 500 lei.

- înregistrarea producţiei în curs de execuţie stabilite la finele lunii331 = 711 500

- stornarea la începul lunii următoare a stocului de producţie neterminată711 = 331 500

3. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind stocurile aflate la terţi

a) Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind stocurile aflate la terţi (materii şi materiale, produse, animle, mărfuri, ambalaje aflate la terţi)

- Stocuri achitate şi lăsate în custodia furnizorului

31

Page 32: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- Stocuri date spre prelucrare (reparare) la terţi- Stocuri predate terţilor pentru vânzare în consignaţie- Stocuri trimise pentru depozitare temporară la terţi(în vederea trimiterii la o

expoiţie)- Stocuri aflate în curs de aprovizionare, fiind achitate, dar nesosite sau stocuri

sosite, dar nerecepţionate

Exemplul 1: O întreprindere Z de prelucrarea lemnului trimite la terţi pentru fasonare lemn rotund în valoare de 1.000 lei. Preţul prelucrării materiei prime ese de 50 lei plus TVA. Ulterior, materiile prime prelucrate se returnează.

- trimiterea materiilor prime pentru prelucrare pe bază de aviz de însoţire a mărfii351 = 301 1.000

- costul prelucrării conform facturii% = 401 59,50301 504426 9,50

- reîntoarcerea de la prelucrarea materiilor prime301 = 351 1.000

Exemplul 2: Se achiziţionează, conform facturii, materiale consumabile în sumă de 400 lei plus TVA, care din motive obiective nu se pot recepţina imediat. Ulterior se face recepţia lotului de materiale intrate.

- sosirea materialelor% = 401 476351 4004426 76

- recepţia materialelor301 = 351 400

Exemplul 3: Se trimite la terţi pentru reparare un aparat de măsură în valoare de 300 lei aflat în depozit. Ostul reparaţiei achitat cu un avans de trezorerie este de 60 lei plus TVA. După reparare, aparatul este adus în unitate.

- trimiterea aparatului de măsură la reparat351 = 303 300

- achitarea reparaţiei% = 542 71,40611 604426 11,40

- aducerea aparatului reparat

32

Page 33: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

303 = 351 300

Exemplul 4: Datorită lipsei spaţiilor de depozitare se trimit la terţi pentru depozitare temporară produse finite în valoare de 500 lei. Chiria percepută este de 20 lei plus TVA şi se achită cu numerar. Ulterior, produsele sunt aduse în unitate.

- trimiterea la terţi a produselor finite354 = 345 500

- achitarea chiriei% = 5311 23,80612 204426 3,80

- aducerea produselor în unitate345 = 354 500

Exemplul 5: O fermă achiziţioneză, conform facturii, porci pentru îngrăşat în valoare de 15.000 lei, plus TVA, care se lasă o perioadă în custodia furniorului, după cae se aduc în unitate.

- achiziţionarea porcilor şi lăsarea acestora în custodia furnizorului% = 401 17.850356 15.0004426 7.850

- aducerea animalelor de la furnizor361 = 356 15.000

Exemplul 6: Se trimite un lot de produse finite înregistrat la costul de producţie de 200 lei pentru a fi vândut în consignaţie la valoarea de 300 lei. După vânzarea produselor, se trimite factura şi se încasează în numerar.

- trimiterea produselor în consignaţie pe bază de aviz de însoţire a mărfii354 = 345 200

- trimiterea facturii după vânzarea produselor4111 = % 357

701 3004427 57

- scoaterea din evidenţă a produselor vândute711 = 345 200

- încasarea facturii5311 = 4111 357

Exemplul 7: Se ahiziţionează un lot de mărfuri în valoare de 2.000 li plus TVA, care se expediază cu trenul. Se înregistrează factura privind mărfurile în curs de aprovizionare. Ulterior se înregistrează sosirea mărfurilor în unitate.

- înregistrarea mărfurilor în curs de aprovizionare% = 401 2.380357 2.0004426 380

- sosirea şi recepţionarea mărfurilor

33

Page 34: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

371 = 357 2.000

Exemplul 8: Se trimit unei unităţi neplătitoare de TVA ambalaje în valoare de 100 lei pentru a fi recondiţionate. Costul recondiţionării în valoare de 10 lei se achită în numerar. Ulterior, ambalajele reintră în unitate.

- trimiterea ambalajelor pentru recondiţionare358 = 381 100

- achitarea costului recondiţionării611 = 5311 10

- reîntoarcerea ambaljelor recondiţionate381 = 358 100

4. Reflecarea în contabilitate a operaţiunilor privind contabilitatea animalelor

a) Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind intrarea şi ieşirea în şi din gestiune a animalelor (animale tinere de orice fel –viţei, miei, purcei, mânji ş.a. - animale la îngrăşat, destinate sacrificării sau vânzării, animale pentru producţie – lână, lapte, blană, ouă, colonii de albine

- Animale achiziţionate de la furnizori, evaluate la cost de achiziţie- Animale achiziţionate de la furnizori evaluate la preţ standard (prin reflectarea

conturilor de diferenţe de preţ aferente)- Animale pentru îngrăşat obţinute din producţia proprie la cost efectiv de producţie- Animale din producţia proprie, evaluate la cost standard (prin reflectarea conturilor de

diferenţe de preţ aferente)- Colonii de albine achiziţionate în vederea obţinerii de miere (mierea fiind un produs

finit)

b) Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind creşterea lunară în greutate (înregistrarea sporului lunar de creştere în greutate)

- Creşterea în greutate evaluată la cost de producţie- Creşterea în greutate evaluată la cost standard

Exemplul 1: Se achiziţionează de la furnizori animale pentru îngrăşat la costul de achiziţie de 10.000 lei plus TVA, care se achită prin ordin de plată. Creşterea lunară în greutate se

34

Page 35: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

înregistrează la costul de producţie de 2.000 lei. După trei luni se vând ca animale vii cu preţul de vânzare de 20.000 lei plus TVA, factura încasându-se prin bancă.

- achiziţionarea animalelor% = 401 11.900361 10.0004426 1.900

- achitarea facturii401 = 5121 11.900

- sporul lunar de creştere în greutate361 = 711 2.000

- livrarea animalelor vii4111 = % 23.800

701 20.0004427 3.800

- descărcarea gestiunii de animale vândutecostul de achiziţie: 10.000; sporul total de greutate: 3 x 2.000% = 361 16.000606 6.000711 10.000

- încasarea facturii5121 = 4111 23.800

Exemplul 2: Se obţin din producţie proprie animale pentru îngrăşat înregistrate la costul de producţie efectiv de 10.000 lei. Sporul lunar în greutate este calculat la costul de producţie de 1.000 lei. După 12 luni, animalele sunt sacrificate, iar produsele obţinute sunt trecute la magazinul propriu de desfacere.

- obţinerea de animale pentru îngrăşat361 = 711 10.000

- sporul lunar de creştere în greutate361 = 711 1.000

- trecerea produselor rezultate după sacrificare la magazinul propriu371 = 361 22.000 sau

711 = 361 22.000 şi371 = 701 22.000

Exemplul 3: Se achiziţionează o familie de albine la preţul de 500 lei plus TVA, care se achită din avansuri de trezorerie. În cursul lunii se obţine miere la costul de producţie de 25 lei, care se livrează la preţul de vânzare de 40 lei plus TVA, care se încasează în numerar.

- achiziţionarea albinelor% = 542 595361 5004426 95

- obţinerea produselor finite345 = 711 25

35

Page 36: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- vânzarea mierii4111 = % 47,60

701 404427 7,60

- descărcarea gestiunii d produsele vândute711 = 345 25

- încasarea facturii5311 = 4111 47,60

Exemplul 4: Se obţin din producţie proprie 4 animale pentru îngrăşat, înregistrate la preţul standard de 500 lei/bucata, costul efectiv fiind de 560 lei. Sporul lunar de creştere în greutate este de 40 lei/bucata la preţ standard, respectiv 50 lei/bucata la cost efectiv. După zece luni se vând 3 animale cu preţul de 1.500 lei plus TVA.

- animale nou-născute înregistrate la preţ standard: 4 x 500 = 2.000361 = 711 2.000

- diferenţe de preţ aferente animalelor nou-născute: 4 x 60 = 240368 = 711 240

- sporul lunar de creştere în greutate la preţ standard: 4 x 40 = 160361 = 711 160

- diferenţe de preţ aferente sporului lunar în greutate: (50 – 40) x 4 = 40368 = 711 40

- vânzarea animalelor4111 = % 5.355

701 4.5004427 855

- descărcarea din gestiune a animalelor vândutepreţul standard: (500 + 40 x 10 luni) x 3 animale = 2.700711 = 361 2.700

- coeficientul diferenţelor de preţ: K = (Si 368 + Rd 368)/(Si361 + Rd361) = (240+40 x 10)/(2.000 + 160 x 10)=640/3600=0,1777

- difernţele de preţ aferente animalelor vândute: 2.700 x 0,1777=479,79711 = 368 479,79

Exemplul 5: Se obţin din producţie proprie viţei, care se evaluează la costul de producţie de 15.000 lei. Ulterior, se înregistrează creşterea în greutate în sumă de 10.000 lei. La maturitate, animalele se transferă în categoria imobilizărilor corporale, fiind utilizate ca animale de reproducţie.

- obţinerea de animale din producţia proprie361 = 711 15.000

- sporul de creştere în greutate361 = 711 10.000

- transferarea animalelor în categoria imobilizărilor corporale2134 = 361 25.000 sau

711 = 361 25.000 şi2134 = 701 25.000

36

Page 37: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

5. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind mărfurile

a) Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor în cazul utilizării inventarului permanent

- Mărfuri evaluate la cost de achiziţie- Mărfuri evaluate la preţ de vânzare cu amănuntul (atât pentru unităţi plătitoare de TVA

cât şi pentru cele neplătitoare de TVA)- Mărfuri vândute cu plata în rate (cu reflectarea înregistrărilor atât în contabilitatea

furnizorului cât şi în contabilitatea clientului)- Operaţiuni privind importul şi exportul de mărfuri- Operaţiuni privind comerţul în consignaţie (mărfuri aflate şi vândute în consignaţie cu

reflectarea înregistrărilor în contabilitatea deponentului şi în contabilitatea consignaţiei)

- Alte modalităţi de intrare şi ieşire de mărfuri în şi din patrimoniu- Reflectarea reducerilor comerciale şi financiare primite în cazul cumpărărilor de

mărfurib) Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor în cazul utilizării inventarului

intermitent

Exemplul 1: O societate comercială care ţine evidenţa mărfurilor la cost de achiziţie achiziionează un lot de mărfuri în valoare de 3.000 lei plus TVA, care se achită cu ordin de plată. În cursul lunii se livrează mărfuri în valoare de 2.000 lei plus TVA, la preţ de vânzare, încasarea făcându-se cu ordin de plată. Costul de achiziţie al mărfurilor livrate este de 1.500 lei.

- înregistrarea facturii privind mărfurile achiziţionate% = 401 3.570371 3.0004426 570

- achitarea facturii401 = 5121 3.570

- livrarea mărfurilor

4111 = % 2.380707 2.0004427 380

- scoaterea din gestiune a mărfurilor vândute607 = 371 1.500

- încasarea facturii5121 = 4111 2.380

37

Page 38: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplul 2: O întreprindere mică prezintă la începutul lunii un sold de marfă evaluat la preţul de vânzare cu amănuntul de 1.428 lei (1.000 lei preţul de facturare, 200 lei adaosul comercial, 228 lei TVA neexigibilă). Se achiziţionează mărfuri la preţ de cumpărare de 2.000 lei plus TVA, care se achită prin bancă. Cota de adaos comercial este de 30% din preţul de cumpărare. Se vând în numerar mărfuri în valoare de 2.142 lei, inclusiv TVA colectată. Se scot din evidenţă mărfurile livrate.

Recepţia mărfurilor pe baza NIR-ului- înregistrarea facturii privind mărfurile achiziţionate

% = 401 2.380371 2.0004426 380

- înregistrarea adaosului comercial şi a TVA neexigibileAdaosul comercial: 2.000 x 30% = 600 leiTVA neexigibilă: (2.000 + 600) x 19% = 494 lei371 = % 1.094

378 6004428 494

- achitarea facturii către furnizor401 = 5121 2.380

- încasări în numerar din vânzarea mărfurilorvenituri: 2.142 x 100/119 = 1.800TVA colectată: 2.142 x 19/119 = 3425311 = % 2.142

707 1.8004427 342

- determinarea coeficientului de repartizare a diferenţelor de preţ: K=(Si378+Rc378)/(Si371+Rd371-Si4428-Rc4428)=800/3800=0,2105

- descărcarea gestiunii de mărfurile vânduteadaosul comercial: 1.800 x 0,2105 = 378,90cheltuieli privind mărfurile: 1.800 – 378,90 = 1421,10TVA neexigibilă: 342% = 371 2.142607 1.421,10378 378,904428 342

Exemplul 3: O întreprindere mijlocie deţine la începutul lunii un sold de marfă evaluat la preţul de vânzare cu amănuntul de 7.140 lei (5.000 lei preţul de facturare, 1.000 lei adaosul comercial, 1.140 lei TVA neexigiblă). Cheltuielile de transport aferente stocului iniţial sunt de 100 lei. Se achiziţionează mărfuri la preţul de cumpărare de 15.000 lei plus TVA. Cheltuielile de transport aferente intrărilor de mărfuri şi facturate de cărăuş sunt de 300 lei plus TVA. Cota de adaos comercial este de 30%. Se vând în numerar mărfuri în valoare de 9.520 lei, inclusiv TVA. Unitatea utilizează conturi analitice distincte pentru evidenţa mărfurilor şi a cheltuielilor de transport-aprovizionare şi anume, contul 371.1 ‘Mărfuri’ şi 371.2 ‘Cheltuieli de transport privind mărfurile’.Recepţia mărfurilor

38

Page 39: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- înregistrarea facturii privind mărfurile achiziţionate% = 401 17.850371.1 15.0004426 2.850

- înregistrarea adaosului comercial şi a TVA neexigibileAdaos comercial: 15.000 x 30%= 4.500 leiTva neexigibilă: (15.000 + 4.500) x 19%=3.705371.1 = % 8.205

378 4.5004428 3.705

- cheltuieli de transport facturate de către o unitate % = 401 357371.2 3004426 57

- încasări în numerar din vânzarea mărfurilor, conform monetarelorvenituri: 9.520 x 100/119 = 8.000TVA colectată: 9.520 – 8.000 = 1.5205311 = % 9.520

707 8.0004427 1.520

- coeficienul K=5.500/25.500=0,2156- descărcarea gestiunii de mărfurile vândute

adaosul comercial: 8.000 x 0,2156=1.724,80cheltuieli privind mărfurile: 8.000 – 1.724,80 = 6.275,20% = 371.1 9.520607 6.275,20378 1.724,804428 1.520

- coeficientul cheltuileilor de transport: K=400/20.000=0.02cheltuieli de transport aferente mărfurilor livrate: 0,02 x 6.275,20=125,504607 = 271.2 125,504

Exemplul 4: O unitate de desfacere a mărfurilor are un sold iniţial de mărfuri evaluate la preţul de vânzare fără TVA de 1.200 lei (1.000 lei preţul de cumpărare + 200 lei adaos comercial). În cursul lunii se recepţionează un lot d mărfuri la preţul de facturare de 2.000 lei plus TVA. Cota de adaos comercial este de 20%. Se vând în numerar mărfuri la preţul de vânzare de 1.600 lei. UNITATEA NU ESTE PLATITOARE DE TVA.Recepţia mărfurilor

- înregistrarea mărfurilor la cost de achiziţie, în care se include TVA facturată de către furnizor, care este plătitor de TVA: 2.000+380=2.380371 = 401 2.380

- înregistrarea adaosului comercial: 2.380 x 20%=476371 = 378 476

- vânzarea mărfurilor în numerar5311 = 707 1.600

- coeficientul de repartizare a diferenţelor de preţ: K=676/4.056=0,1666

39

Page 40: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- descărcarea gestiunii de mărfurile vânduteadaosul comercial: 1.600 x 0,1666 = 266,56cheltuieli privind mărfurile: 1.600 – 266,56 = 1.333,44% = 371 1.600607 1.333,44378 266,56

Exemplul 5: Un întreprinzător livrează la începutul lunii unei firme un lot de mărfuri cu plata în patru rate lunare în valoare de 2.000 lei plus TVA, la preţ de vânzare. Costul de achiziţie al mărfurilor este de 1.800 lei. Dobânda lunară este de 2%. Decontările se fac cu ordin de plată la sfârşitul fiecărei luni. Adaosul comercial al cumpărătorului este de 25%.

a) În contabilitatea furnizului- livrarea mărfurilor cu plata în rate

dobânda cuvenită: 2.000 x 2% + 1.500 x 2% + 1.000 x 2% + 500 x 2%=100 lei4111 = % 2.480

707 2.0004428 380472 100

- scoaterea din evidenţă a mărfurilor vândute607 = 371 1.800

- încasarea primei rate: 2.380/4 + 2.000 x 2%=6355121 = 4111 635

- TVA aferentă ratei încasate, care devine exigibilă (coëectată): 380/4=954428 = 4427 95

- Includerea în venituri a dobânzii încasate în prima lună472 = 766 40

b) În ontabilitatea cumpărătorului- recepţia mărfurilor achiziţionate cu plata în rate

% = 401 2.480371 2.0004428 380471 100

- adaosul comercial aferent mărfurilor intrate: 2.000 x 25%=500371 = 378 500

- TVA neexigibilă aferentă mărfurilor intrate: 2.500 x 19%=475371 = 4428 475

- achitarea primei rate: 401 = 5121 635

- TVA aferentă primei rate achitate, care devine exigibilă 4426 = 4428 95

- Trecerea la cheltuieli a dobânzii incluse în rata plătită666 = 471 40

Exemplul 6: O întreprindere care are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor cu ridicata importă mărfuri la preţul extern de 1.000 euro la cursul de 3,40 lei/euro. Taxele vamale sunt de 10%, iar comisionul vamal de 0,50% din preţul extern al mărfurilor. Taxele

40

Page 41: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

vamale, comisionul şi TVA se achită prin virament bancar, în lei. Mărfurile se evaluează la costul de achiziţie. Mărfurile se achiă prin bancă la costul de achiziţie.Recepţia mărfurlior importate

- preţul extern: 1.000 euro x 3,40 = 3.400371 = 401 3.400

- taxele vamale: 3.400 x 10%= 340371 = 446 340

- comisionul vamal: 3.400 x 0,50% = 17371 = 446 17

- TVA achitată prin bancă: (3.400+340+17) x 19%=713,834426 = 5121 713,83

- Achitarea accizelor şi a comisionului vamal446 = 5121 357

- Achitarea mărfurilor la cursul de 3,50 lei/euro% = 5124 3.500401 3.400665 100

Exemplul 7: O întreprindere care are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor cu ridicata achiziţionează mărfuri în valoare de 1.500 lei plus TVA, pe care ulterior le exportă la preţul extern de 1.000 euro la cursul de 3,50 lei/euro. La acelaşi curs se achită în numerar asigurarea pe parcursul extern de 40 euro şi transportul pe parcurs extern de 60 euro. Factura privind mărfurile se încasează prin bancă la cursul de 3,55 lei/euro. TVA deductibilă achitată furnizorului se recuperează de la buget.

- Recepţia mărfurilor% = 401 1.785371 1.5004426 285

- Achitarea prin bancă a mărfurilor cumpărate în lei401 = 5121 1.785

- Achitarea în valută a asigurării613 = 5314 140

- Achitarea în valută a transportului624 = 5314 210

- Livrarea la eport a mărfurilorPreţul extern: 1.000 euro x 3,50=3.500Asigurarea + transportul: 140+210=3504111 = % 3.850

707 3.500708 350

- Descărcarea gestiunii de mărfurile vândute607 = 371 1.500

- Incasarea în valută a creanţei externe5124 = % 3.960

4111 3.850765 110

41

Page 42: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- Regularizarea contului de TVA la sfârşitul lunii4424 = 4426 285

- Recuperarea de la buget a TVA achitată furnizorului5121 = 4424 285

Exemplul 8: O persoană fizică depune pentru a fi vândute în consignţie mărfuri din patrimoniul personal în valoare de 100 lei. Comisionul practicat de consignaţie este de 10%. După vânzare se achită deponentului contravaloarea mărfurilor.

- Primirea mărfurilor în consignaţie înregistrate la preţul deponentului8033 = 100

- Vânzarea în numerar a mărfurilor primite în consignaţie5311 = % 111,90

462 100708 104427 1,90

- Achitarea în numerar a măfurilor vândute462 = 5311 100

- Scoaterea din evidenţă a mărfurilor vândute= 8033 100

Exemplul 9: UN comerciant cu ridicata trimite un lot de mărfuri în valoare de 1.000 lei evaluate la cost de achiziţie pentru a fi vândute în consignaţie la valoarea de vânzare de 1.200 lei plus TVA. Comisionul practicat de consignaţie este de 20%. După vânzarea în numerar a mărfurilor, comerciantul cu ridicata emite factura, care se încasează de la consignaţie prin bancă.

a) În contabilitatea deponentului- depunerea mărfurilor în consignaţie

357 = 371 1.000- emiterea facturii după ce consignaţia a vândut mărfurile

4111 = % 1.428707 1.2004427 228

- descărcarea gestiunii de mărfurile vândute607 = 357 1.000

- încasarea facturii privind mărfurile vândute în consignaţie5121 = 4111 1.428

b) În contabilitatea consignaţiei- primirea mărfurilor în consignaţie la preţul deponentului

8033 = 1.200- vânzarea mărfurilor

5311 = % 1.713,60707 1.4404427 273,60

42

Page 43: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- înregistrarea intrării scriptice în gestiune a mărfurilor% = 401 1.428371 1.2004426 228

- evidenţa comisionului consignaţiei371 = % 513,60

378 2404428 273,60

- descărcarea gestiunii de mărfurile vândute% = 371 1713,60607 1.200378 2404428 273,60

- scoaterea din evidenţa extrabilanţieră a mărfurilor vândute= 8033 1.200

- achitarea în numerar a mărfurilor vândute- 401 = 5121 1.428

Exemplul 10: Se înregistrează o donaţie de mărfuri la costul de achiziţie de 200 lei, în condiţiile în care adaosul commercial practica este de 20%.

- înregistrarea în cazul unui comerciant ce ţine evidenţa mărfurilor la cost de achiziţie6582 = 371 200

- o unitate neplătitoare de TVA, care ţine evidenţa mărfurilor la preţul cu amănuntul% = 371 2406582 200378 40

- o unitate plătitoare de TVA care ţine evidenţa mărfurilor la preţul cu amănuntul% = 371 285,606582 200378 404428 45,60

Exemplul 11: Se înregistrază primirea sub formă de donaţie a unor mărfuri în valoare de 300 lei.

371 = 7582 300

Exemplul 12: O întreprindere înregistrează o lipsă de mărfuri la inventariere, evaluate la preţul de vânzare cu amănuntul de 476 lei, care se impută gestionarului la suma de 500 lei, plus TVA. Adaosul comercial practicat de unitate este de 20% din costul de achiziţie.

TVA neexigibilă aferentă mărfurilor lipsă: 476 x 19/119=76 Transfomarea cotei de adaos în cotă de rabat:

(20x100)/(20+100)x100=16,67% Adaosul comercial aferent mărfurilor lipsă: (476-76)x16,67%=66,68 Cheltuieli privind mărfurile: 400-66,68=333,32

43

Page 44: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

% = 371 476607 333,32378 66,684428 76

- imputarea pagubei vânzătorului4282 = % 595

7581 5004427 95

- reţinerea debitului pe statul de salarii421 = 4282 595

6. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind ambalajeleÎn cazul utilizării inventarului intermitent

a) Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind ambalajele achiziţionate evaluate la cost de achiziţie şi la cost standard, reflectând diferenţele de preţ aferente

- ambalaje de transport care circulă după principiul restituirii, reflectate în contabilitate furnizorului şi în contabilitatea clientului

- ambalje de transport care circulă după principiul vânzării – cumpărării- ambalaje de transport care circulă în regim de consignatare (regim prin decontare),

reflectate în contabilitatea furnizorului (vânzătorului) şi în contabilitatea clientului- ambalje de transport care se consignatează unui client contra unei garanţii, reflectate

în contabilitatea furnizoruilui şi în contabilitatea clientului- ambalaje specifice achiziţionate care se vând odată cu produsele finite complexe,

reflectate în contabilitatea furnizorului şi în contabilitatea clientuluib) Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind ambalajele obţinute din producţie

proprie evaluate la cost de producţie şi la cost standard, reflectând diferenţele de preţ aferente

- ambalaje specifice obţinute din producţie care se vând odată cu produsele finite complexe reflectate în contabilitatea furnizorului şi în contabilitatea clientului

c) Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind materialele de ambalat folosite în desfacerea mărfurilor vândute cu amănuntul către consumatorul final

- materiale de ambalat al căror cost se suportă de către unitatea patrimonială- materiale de ambalat al căror cost se suportă de către consumatord) Reflectarea în contabilitate a altor operaţiuni privind intrările şi ieşirile în şi din

gestiunea unităţii patrimonialee) Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor aferente inventarului intermitent la

ambalaje

44

Page 45: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplul 1: Se recepţionează ambalje înregistrate la costul de achiziţie de 500 lei plus TVA, achitate din avansuri de trezorerie. Ulterior, se vând ambalaje la costul de achiziţie de 200 lei, încasarea făcându-se cu ordin de plată. Ambalajele vândute se scot din evidenţă.

- achiziţionarea ambalajelor% = 542 595381 5004426 95

- vânzarea ambalajelor4111 = % 238

708 2004427 38

- scoaterea din evidenţă a ambalajelor vândute608 = 381 200

- încasarea creanţei5121 = 4111 238

Exemplul 2: Se achiziţionează materii prime la costul efectiv de 600 lei plus TVA, ambalte în lăzi, care se facturează distinct în valoare de 20 lei plusTVA. Factura se achită cu ordin de plată. Ulterior, ambalajele se casează, rezultând produse reziduale evaluate la 10 lei, care se vând în numerar.

- achiziţionarea materiilor prime şi a ambalajelor% = 401 737,80301 600381 204426 117,80

- achitarea facturii401 = 5121 737,80

- casarea ambalajelor şi transferul acestora la produse reziduale608 = 381 20346 = 711 10

- vânzarea produselor reziduale5311 = % 11,90

703 104427 1,90

- descărcarea gestiunii de produsele reziduale vândute711 = 346 10

Exemplul 3: Se livrează mărfuri (băuturi răcoritoare) în valoare de 1.000 lei plus TVA. Pe un aviz de însoţire a mărfii se înregistrează ambalajele aferente, care circulă în sistem de restituire, în valoare de 40 lei. Clientul reţine pentru sine ambalaje în valoare de 10 li, pe care furnizorul le facturează ulterior.În conabilitatea furnizrului

45

Page 46: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- livrarea mărfurilor, împreună cu ambalajele4111 = % 1.190

707 1.0004427 190

4111 = 419 40

358 = 381 40- restituirea ambalajelor de către client

419 = 4111 30

381 = 358 30- facturarea ambalajelor nerestituite

419 = 708 104111 = 4427 1,90

- scoaterea din evidenţă a ambalajelor nerestituite608 = 358 10

În contabilitatea clientului- achiziţionarea mărfurilor şi ambalajelor

% = 401 1.230371 1.0004426 190409 40

8033 = 40- restituirea ambalajelor

401 = 409 30

= 8033 30- primirea facturii privind ambalajele nerestituite

381 = 409 10

4426 = 401 1,90

= 8033 10

Exemplul 4: Se obţin din producţie proprie ambalaje înregistrate la costul de producţie de 90 lei, care ulterior se vând cu 100 lei, împreună cu mărfurile livrate.

- obţinerea de ambalaje din producţie proprie381 = 711 90

- vânzarea ambalajelor4111 = % 119

708 100

46

Page 47: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

4427 19- scoaterea din evidenţă a ambaljelor vândute

711 = 381 90

Exemplul 5: Se achiziţionează materiale pentru ambalat (pungi de plastic) în valoare de 40 lei, plus TVA, care se achită din avansuri de trezorerie. Materialele se utilizează integral pentru ambalarea mărfurilor vândute cu amănuntul. Se înregistrează operaţiilr în două variante:Costul materialelor de ambalat se suportă de către unitate

- achiziţionarea materialelor de ambalat achitate dintr-un avans de trezorerie- consumul de materiale utilizate pentru ambalarea mărfurilor

6023 = 3023 40Costul materialelor de ambalat se suportă de către cumpărători

- achiziţionarea materialelor de ambalt achitate dintr-un avans de trezorerie% = 542 47,603023 404426 7,60

- încasarea de la cumpărător a valorii materialelor pentru ambalat5311 = % 47,60

708 404427 7,60

- consumul de materiale utilizate pentru ambalarea mărfurilor6023 = 3023 40

7. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind ajustările pentru deprecierea stocurilor

a) Înregistrări privind ajustările pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie

Exemplul 1: Se achiziţionează materii prime în cantitate de 1.000 kg înregistrate la costul de achiziţie de 2lei/kg plus TVA. În cursul anului se dau în consum 400 kg. La sfârşitul anului se constată că preţul materiilor prime respective a scăzut la 1,80 lei/kg. Ulterior, preţul materiilor prime creşte la 2,50 lei/kg.

- recepţia materiilor prime% = 401 2.380301 2.0004426 380

- consum de materii prime în anul curent601 = 301 800

- constituirea unui provizion pentru deprecierea materiilor prime6814 = 391 120

- anularea provizionului datoriă creşterii preţurilor391 = 7814 120

47

Page 48: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplul 2: Se achiziţonează cu plata în numerar materiale de natura obiectelor de inventar înregistrate la preţul de facturare de 400 lei plus TVA. La sfârşitul anului se constată că preţul de pe piaţă al obiectelor de inventar aflate în depozit a scăzut la 360 lei. La inventarierea de la sfârşitul anului următor preţul materialelor a scăzut în continuare la 350 lei. În următorul an se dau în folosinţă obiectele de inventar.

- cumpărarea mateialelor de natura obiectelor de inventar% = 5311 476303 4004426 76

- constituirea provizionului la finele primului an6814 = 392 40

- Majorarea provizionului la finele anului următor6814 = 392 10

- Eliberarea obiectelor de inventar din depozit pentru exploatare603 = 303 400

- Anularea provizionului, care rămâne fără obiect392 = 7814 50

- evidenţa extrabilanţiară a obiectelor de inventar8039 = 400

Exemplul 3: Se cumpără ambalaje la preţul de 200 lei plus TVA, achitate din avansuri de trezorerie. La inventarierea de la sfârşitul anului se constată că preţul ambalajelor este de 160 lei. La sfârşitul anului următor, preţul ambalajelorera de 190 lei. Ulterior ambalajele de vând cu numerar la preţul de vânzare de 180 lei plus TVA.

- cumpărarea ambalajelor% = 542 238381 2004426 38

- constituirea provizionului la sfârşitul primului an6814 = 398 40

- diminuarea provizionului la sfârşitul anului al doilea398 = 7814 30

- vânzarea cu încasarea în numerar a ambalajelor5311 = % 214,20

708 1804427 34,20

- descărcarea gestiunii cu ambalajele vândute608 = 381 200

- anularea provizionului398 = 7814 10

48

Page 49: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

IV. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERŢII

1. Operaţii privind contabilitatea decontărilor cu furnizorii

- Cumpărări de stocuri pe credit comercial clasic (reflectarea conturilor 401 şi 404)

Exemplu: Întreprinderea „A” livrează întreprinderii „B” semifabricate (pentru furnizor), respectiv materii prime (pentru client) la preţul de 5.000 lei plus TVA, factura încasându-se ulterior cu ordin de plată. Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor livrate este de 3.000 lei.

Înregistrările din contabilitatea clientului (întreprinderea „B”)* achiziţionarea materiilor prime

% = 401 5.950 301 5.0004426 950

* achitarea datoriei

401 = 5121 5.950

- Cumpărări de stocuri pe credit cambial (reflectarea conturilor 403 şi 405)

49

Page 50: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplu: Întreprinderea „A” livrează pe bază de factură întreprinderii „B” produse finite (pentru furnizor), respectiv materiale auxiliare (pentru client) la preţul de 4.500 lei, exclusiv TVA. Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui bilet la ordin întocmit de client. După primirea efectului comercial, furnizorul îl depune în bancă şi se încasează la scadenţă. Preţul de înregistrare la furnizor al produselor finite livrate este de 2.800 lei.

Înregistrările din contabilitatea clientului (întreprinderii „B”)* achiziţionarea materialelor auxiliare% = 401 5.3553021 4.5004426 855* emiterea biletului la ordin401 = 403 5.355* achitarea efectului comercial403 = 5121 5.355

Exemplu: O societate comercială achiziţionează un autoturism în valoare de 25.000 lei, exclusiv TVA, pentru care emite o filă cec, acceptată de furnizor. La scadenţă se decontează efectul de comerţ.* achiziţionarea autoturismului pe bază de factură fiscală

% = 404 29.7502133 25.0004426 4.750* emiterea filei cec404 = 405 29.750* decontarea la scadenţă405 = 5121 29.750

- Cumpărări de bunuri şi servicii pe bază de aviz de însoţire a mărfii – cumpărări de bunuri pentru care nu s-a primit factura (conturile 408 şi 4428)

Exemplu: Întreprinderea „A” livrează întreprinderii „B”, pe bază de aviz de însoţire a mărfii, produse finite (pentru furnizor), respectiv piese de schimb (pentru client) la preţul de 1.000 lei plus TVA. În luna următoare se întocmeşte, se trimite şi se deconteză factura prin bancă. Preţul de înregistrare al produselor finite livrate este de 650 lei.

Înregistrările din contabilitatea clientului (întreprinderii „B”)* achiziţionarea pieselor de schimb pe baza avizului de însoţire a mărfii

% = 408 1.1903024 1.0004428 190* primirea facturii fiscale

50

Page 51: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

408 = 401 1.190

4426 = 4428 190

* achitarea datoriei

401 = 5121 1.190

- Cumpărări de bunuri pe credit comercial în valută

Exemplu: Se importă materii peime în valoare de 5.000 euro, la cursul de 3,5220 lei/euro. Decontarea se face la cursul de 3,5380 lei/euro. TVA se achită prin virament bancar.* achiziţionarea materiilor prime: 5.000 euro*3,5220

301 = 401 17.610

* achitarea TVA aferentă materiilor prime importate: 17.610lei*19%

4426 = 5121 3.345,90

* achitarea datoriei externe- valoarea actuală a datoriei: 5.000*3,5380 = 17.690 lei- valoarea nominală a datoriei: 5.000*3,5220= 17.610 lei- cheltuieli din diferenţe de curs valutar: 80 lei

% = 5124 17.690401 17.610665 80

- Cumpărări de bunuri având la bază practica avansurilor comerciale ( contul 409)

Exemplu: Conform contractului, clientul acordă furnizorului un avans cu ordin de plată în sumă de 2.380 lei, iar în termen de trei zile furnizorul emite şi trimite factura aferentă avansului primit. Ulterior, furnizorul livrează clientului mărfuri, respectiv combustibili în valoare 5.000 lei plus TVA. Preţul de înregistrare la furnizor al mărfurilor este de 3.800 lei. Decontarea facturii se face prin bancă, ţinându-se seama de avansul acordat

Înregistrările din contabilitatea clientului (Întreprinderii „B”)* acordarea avansului

409 = 5121 2.380

*primirea facturii privind avansul acordat şi înregistrarea TVA aferentă avansului:

4426 = 409 380Dacă factura se întocmeşte în momentul acordării avansului se înregistrează:

51

Page 52: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

% = 5121 2.380 409 2.0004426 380

* achiziţionarea combustibililor

% = 401 5.9503022 5.0004426 950

* achitarea datoriei, mai puţin avansul acordat anterior

401 = 5121 3.570

* regularizarea avansului acordat anterior

401 = % 2.380 409 2.0004426 380

- Cumpărarea de bunuri împreună cu ambalaje care circulă în sistem de restituire (contul 409)

Exemplu: Se livrează mărfuri (băuturi răcoritoare) în valoare de 1.000 lei, exclusiv TVA. Pe un aviz de însoţire a mărfii se înregistrază ambalajele aferente, care circulă în sistem de restituire, în valoare de 100 lei. Clientul reţine pentru sine ambalaje în valoare de 30 lei, pe care furnizorul le facturează ulterior.

Înregistrările în contabilitatea clientului* achiziţionarea mărfurilor şi ambalajelor% = 401 1.190 371 1.0004426 190

409 = 401 100

8033 = 100

* restituirea ambalajelor

401 = 409 70

= 8033 70

* primirea facturii privind ambalajele nerestituite

52

Page 53: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

381 = 409 30

4426 = 401 5,70

= 8033 30

2. Operaţii privind contabilitatea decontărilor cu clienţii

- Livrări de bunuri şi servicii pe credit comercial clasic (contul 4111)

Exemplu: Întreprinderea „A” livrează întreprinderii „B” semifabricate (pentru furnizor), respectiv materii prime (pentru client) la preţul de 5.000 lei plus TVA, factura încasându-se ulterior cu ordin de plată. Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor livrate este de 3.000 lei.

Înregistrările din contabilitatea furnizorului (întreprinderea „A”)* livrarea semifabricatelor pe bază de factură fiscală

4111 = % 5.950 701 5.0004427 950

* descărcarea gestiunii de semifabricatele vândute

711 = 341 3.000

* încasarea creanţei

5121 = 4111 5.950

- Livrări de bunuri şi servicii pe credit cambial (contul 413)

Exemplu: Întreprinderea „A” livrează pe bază de factură întreprinderii „B” produse finite (pentru furnizor), respectiv materiale auxiliare (pentru client) la preţul de 4.500 lei, exclusiv TVA. Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui bilet la ordin întocmit de client. După primirea efectului comercial, furnizorul îl depune în bancă şi se încasează la scadenţă. Preţul de înregistrare la furnizor al produselor finite livrate este de 2.800 lei.

Înregistrările din contabilitatea furnizorului (întreprinderii „A”)* livrarea produselor finite pe bază de factură fiscală

4111 = % 5.355 701 4.500

53

Page 54: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

4427 855

* descărcarea gestiunii de produsele finite vândute

711 = 345 2.800

* acceptarea biletului la ordin

413 = 4111 5.355

* primirea efectului comercial şi depunerea acestuia la bancă pentru încasare

5113 = 413 5.355

* încasarea efectului comercial la scadenţă

5121 = 5113 5.355

- Livrări de bunuri care au determinat ulterior apariţia de creanţe incerte (contul 4118)

Exemplu: Se livrează produse finite în sumă de 2.000 lei plus TVA, la preţ de vânzare, care au fost înregistrate în contabilitate la costul de producţie de 1.100 lei. Ulterior creanţa nu se mai poate încasa din cauza insolvabilităţii clientului.* livrarea produselor finite pe bază de factură fiscală

4111 = % 2.380 701 2.0004427 380

* descărcarea gestiunii de produsele finite vândute

711 = 345 1.100

* separarea creanţei incerte

4118 = 4111 2.380

* constituirea unui provizion pentru deprecierea creanţelor

6814 = 491 2.000

* scoaterea din activ a creanţei incerte

% = 4118 2.380 654 2.000

54

Page 55: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

4427 380

* anularea provizionului pentru deprecierea creanţelor

491 = 7814 2.000

- Livrări de bunuri şi servicii pentru care nu s-au întocmit facturi (conturile 418 şi 4428)

Exemplu: Întreprinderea „A” livrează întreprinderii „B”, pe bază de aviz de însoţire a mărfii, produse finite (pentru furnizor), respectiv piese de schimb (pentru client) la preţul de 1.000 lei plus TVA. În luna următoare se întocmeşte, se trimite şi se deconteză factura prin bancă. Preţul de înregistrare al produselor finite livrate este de 650 lei.

Înregistrările din contabilitatea furnizorului (întreprinderii „A”)* livrarea produselor finite pe bază de aviz de însoţire a mărfii

418 = % 1.190 701 1.0004428 190

* descărcarea gestiunii de produsele finite vândute

711 = 345 650

* emiterea facturii fiscale

4111 = 418 1.190

4428 = 4427 190

* încasarea creanţei

5121 = 4111 1.190

- Livrări de bunuri având la bază practica avansurilor comerciale (pentru avansurile primite de la clienţi – contul 419)

Exemplu: Conform contractului, clientul acordă furnizorului un avans cu ordin de plată în sumă de 2.380 lei, iar în termen de trei zile furnizorul emite şi trimite factura aferentă avansului primit. Ulterior, furnizorul livrează clientului mărfuri, respectiv combustibili în valoare 5.000 lei plus TVA. Preţul de înregistrare la furnizor al mărfurilor este de 3.800 lei. Decontarea facturii se face prin bancă, ţinându-se seama de avansul acordat

55

Page 56: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Înregistrările din contabilitatea furnizorului (întreprinderii „A”)* încasarea avansului de la client

5121 = 419 2.380

* emiterea facturii privind avansul primit şi înregistrarea TVA aferentă avansului

419 = 4427 380Dacă factura se întocmeşte în momentul primirii avansului se înregistrează:

5121 = % 2.380 419 2.0004427 380

* livrarea mărfurilor pe bază de factură fiscală

4111 = % 5.950 707 5.0004427 950

* descărcarea gestiunii de mărfurile vândute

607 = 371 3.800

* încasarea creanţei, mai puţin avansul primit anterior

5121 = 4111 3.570

* regularizarea avansului primit anterior

% = 4111 2.380419 2.0004427 380

- Livrări de bunuri pe credit comercial în valută

Exemplu: Se exportă produse finite în valoare de 10.000 euro, la cursul de 3.4960 lei/euro. Decontarea se face la cursul de 3,5155 lei/euro. Exportatorul a înregistrat produsele livrate la preţul de 22.500 lei.* livrarea produselor finite pe bază da factură fiscală: 10.000*3,4960

4111 = 701 34.960

* descărcarea gestiunii de produsele finite vândute

711 = 345 22.500

56

Page 57: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

* încasarea creanţei externe- valoarea actuală a creanţei: 10.000*3,5155 = 35.155 lei- valoarea nominală a creanţei: 10.000*3,4960 = 34.960 lei- venituri din diferenţe de curs valutar: 195 lei

5124 = % 35.1554111 34.960 765 195

- Livrări de bunuri împreună cu ambalajele care circulă în sistem de restituire (contul 419)

Exemplu: Se livrează mărfuri (băuturi răcoritoare) în valoare de 1.000 lei, exclusiv TVA. Pe un aviz de însoţire a mărfii se înregistrază ambalajele aferente, care circulă în sistem de restituire, în valoare de 100 lei. Clientul reţine pentru sine ambalaje în valoare de 30 lei, pe care furnizorul le facturează ulterior.

Înregistrările din contabilitatea furnizorului* Livrarea mărfurilor, împreună cu ambalajele

4111 = % 1.190 707 1.0004427 190

4111 = 419 100

358 = 381 100

* restituirea ambalajelor de către client

419 = 4111 70

381 = 358 70

* facturarea ambalajelor nerestituite

419 = 707 30

4111 = 4427 5,70

* scoaterea din evidenţă a ambalajelor nerestituite

608 = 358 30

57

Page 58: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

3. Operaţii privind contabilitatea decontărilor cu personalul şi cu asigurările sociale

- Efectuarea calculelor privind cheltuielile şi reţinerile salariale precum şi impozitul pe salarii (atât cele ale unităţii cât şi cele ale salariatului)

58

Page 59: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

STAT DE SALARII PENTRU LUNA APRILIE 2006

Nume şi prenume Salariul de

încadrare

Sporuri Salariul brut CAS 9,5% Fond de şomaj 1% CASS 6,5% Deduceri Venit impozabil Impozit Avans Rest de

plata

X 500 100 600 57 5 39 250 249 40 200 259

Y 550 120 670 64 6 44 450 106 17 200 339

Z 450 50 500 48 5 33 350 64 10 150 254

W 800 800 76 8 52 250 414 66 300 298

TOTAL 2300 270 2570 245 24 168 1300 833 133 850 1150

Datoriile angajaţilor Datoriile angajatorului- CAS 9,5% - 245 - CAS 19,75% - 508 (2.570 X 19,75%)- ŞOMAJ 1% - 24 - ŞOMAJ 2,5% - 64 (2.570 x 2,5%)- CASS 6,5% - 168 - CASS 7% - 180 (2.570 X 7%)- IMPOZIT – 133 - FOND DE RISC 1,145% - 29 (2.570 X 1,145%)

- FNUASS 0,75% - 19 (2.570 X 0,75%)- COMISION ITM 0,75% - 19 (2.570 X 0,75%)

59

Page 60: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- Operaţii privind cheltuielile salariale suportate de către întreprindere

* înregistrarea fondului de salarii realizat

641 = 421 2.570

* înregistrarea contribuţiei unităţii la asigurările sociale

6451 = 4311 508

* înregistrarea contribuţiei unităţii la fondul de şomaj

6452 = 4371 64

* înregistrarea contribuţiei unităţii la asigurările sociale de sănătate

6453 = 4313 180

* înregistrarea comisionului datorat Inspectoratului Teritorial de Muncă

622 = 447.1 19

* înregistrarea contribuţiei unităţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

635 = 447.2 29

* înregistrarea contribuţiei unităţii la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

635 = 447.3 19

- Operaţii privind reţinerile din salarii suportate de către salariaţi

* plata avansului chenzinal

425 = 5311 850

* înregistrarea contribuţiei personalului la asigurările sociale

421 = 4312 245

* înregistrarea contribuţiei personalului la fondul de şomaj

421 = 4372 24

* înregistrararea contribuţiei angajaţilor la asigurările sociale de sănătate

60

Page 61: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

421 = 4314 168

* înregistrarea impozitului pe venituri de natura salariilor

421 = 444 133

* înregistrarea avansurilor reţinute

421 = 425 850

* achitarea în numerar a restului de plată

421 = 5311 1.150

* achitarea contribuţiilor aferente salariilor

% = 5121 1.3894311 5084312 2454313 1804314 1684371 644372 24 444 133447.1 19447.2 29447.3 19

- Operaţii privind decontările cu personalul angajat pe bază de convenţei (statele de salarii şi plata datoriilor privind colaboratorii)

Exemplu: În tabelele de mai jos sunt redate informaţii despre colaboratorii unei societăţi comerciale:Numele şi prenumele Drepturi băneşti Avans primit Alte reţineriXX 450 200 80YY 260

Statul de plată pe luna aprilie 2006 pentru colaboratori:

Nemele şi prenumele

Drepturiîn bani

Venit brut

CASS6,5%

Venit impozabil

Impozit Avans Alte reţineri

Rest de plată

XX 450 450 29 421 67 200 80 74YY 260 260 17 243 39 204TOTAL 710 710 46 664 106 200 80 278

61

Page 62: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

* înregistrarea plăţii avansului acordat colaboratorilor

425 = 5311 200

* înregistrarea veniturilor brute datorate colaboratorilor

621 = 401 710

* înregistrarea contribuţiei unităţii la asigurările sociale de sănătate: 710x7%= 50

6453 = 4313 50

* înregistrarea contribuţiei colaboratorilor la asigurările sociale de sănătate

401 = 4314 46

* înregistrarea impozitului datorat

401 = 444 106

* înregistrarea avansului acordat colaboratorilor

401 = 425 200

* înregistrarea altor reţineri

401 = 427 80

* achitarea în numerar a restului de plată

401 = 5311 278

* achitarea contribuţiilor şi reţinerilor din sumele datorate colaboratorilor

% = 5121 2824313 504314 46 444 106 427 80

- Operaţii privind statu de plată al unui salariat aflat în concediu de incapacitate temporară de muncă pentru o lună (concediu medical) şi achitarea contribuţiilor aferente

62

Page 63: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplu: Se întocmeşte statul de salarii pentru un salariat aflat în luna aprilie 2006 în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. Concediul medical calculat este de 270 lei, salariul de încadrare este de 350 lei şi are o persoană în întreţinere. Indemnizaţia se suportă 105 lei de către întreprindere, iar diferenţa din bugetul asigurărilor sociale de sănătate.

Nume şi prenume

Salariu de încadrare

Indemnizaţii VenitBrut

CAS9,5%

Somaj1%

CASS6,5%

Deduceri VenitImpozabil

Impozit Rest de plată

AA 350 270 270 31 4 0 350 0 0 235

* îregistrarea indemnizaţiei suportate de către unitate

6458 = 423 105

* indemnizaţia suportată din bugetul asigurarilor sociale de sănătate (din contribuţia la FNUASS)

447 = 423 165

* înregistrarea contribuţiei la buget asigurărilor sociale (9,5%x330)

423 = 4312 31

* înregistrarea contribuţiei la fondul de şomaj

423 = 4372 4

* achitarea în numerar a restului de plată

423 = 5311 235

* achitarea contribuţiilor aferente indemnizaţiei

% = 5121 354312 314372 4

- Operaţii privind participarea personalului la profit (contul 424)

Exemplu: Adunarea generală a asociaţilor hotărăşte acordarea celor trei salariaţi a unor premii de câte 500 lei, având ca sursă profitul net.Statul de plată privind premiile acordate Nr. crt Numele Venit brut Impozitul 16% Rest de plată1. XX 500 80 4202. ZZ 500 80 4203. VV 500 80 420

TOTAL 1.500 240 1.260

63

Page 64: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

* repartizarea profitului pentru stimulentele acordate

129 = 117 1.500

* întocmirea documentelor pentru acordarea stimulentelor din profit

117 = 424 1.500

* impozitul reţinut

424 = 444 240

* achitarea în numerar a premiilor

424 = 5311 1.260

* vărsarea către bugetul de stat a impozitului

444 = 5121 240

- Operaţii privind drepturile de personal neridicate (contul 426)

Exemplu: Un salariat al unei întreprinderi nu-şi ridică la termen chenzina a 2-a în sumă de 350 lei.* drepturi de personal neridicate în termen legal

421 = 426 350

* achitarea ulterioară a salariului

426 = 5311 350

* sau prescrierea salariului neridicat de către angajat

426 = 7588 350

- Operaţii privind avantajele în natură acordate salariaţilor (contul 421)

Exemplu: O întreprindere acordă lunar salariaţilor săi avantaje în natură reprezentând produse finite la preţul de vânzare de 2.000 lei, plus TVA, preţul de înregistrare în contabilitate fiind de 1.400 lei.* cheltuieli salariale privind avantajele acordate salariaţilor în natură

641 = 421 2.000

64

Page 65: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

* diminuarea datoriilor salariale cu valoarea avantajelor în natură acordate

421 = 701 2.000

* TVA aferentă

635 = 4427 380

* descărcarea gestiunii de produsele acordate ca avantaje în natură

711 = 345 1.400

- Operaţii privind alte creanţe în legătură cu personalul (contul 4282)

Exemplu: Un salariat a închiriat un spaţiu dezafectat din întreprinderea în care lucrează, plătind o chirie lunară de 300 lei plus TVA.* înregistrarea creanţei privind chiria de încasat

4282 = % 357 706 3004427 57

* încasarea în numerar a creanţei

5311 = 4282 357

* sau reţinerea pe statul de plată a creanţei

421 = 4282 357

- Operaţii privind alte datorii şi creanţe sociale (conturile 4281, 4381, 4382)

Exemplu: La sfârşitul exerciţiului N se înregistrează indemnizaţii pentru concedii de odihnă neefectuate în sumă de 1.500 lei.În exerciţiul N se înregistrează:* indemnizaţii pentru concedii de odihnă neefectuate

641 = 4281 1.500

* contribuţia unităţii la bugete

65

Page 66: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

% = 4381 4686451 2966452 386453 105635 28

În exerciţiul N+1 se înregistrează* includerea indemnizaţiilor în statul de salarii în luna în care se plătesc

4281 = 421 1.500

* includerea contribuţiilor aferente indemnizaţiilor în obligaţiile lunii curente

4381 = % 4684311 2964371 384313 105 447 38

Exemplu: Se constată că în exerciţiul precedent s-au vărsat în plus contribuţii ale unităţii la fondul de asigurări de sănătate în sumă de 500 lei.* înregistrarea creanţelor privind contribuţia unităţii la asigurările sociale de sănătate

4382 = 7588 500

* compensarea creanţelor cu datoriile privind contribuţia unităţii la asigurările sociale de sănătate

4313 = 4372 500

4. Operaţii privind contabilitatea decontărilor cu bugetul statului

- Operaţii privind impozitul pe profit (contul 441)

Exemplu: În trimestrul I al anului 2006 s-au înregistrat următoarele cehltuieli şi venituri:- cheltuieli privind mărfurile: 8.000 lei;- cheltuieli de sponsorizare: 400 lei;- cheltuieli privind penalitaăţile de întârziere: 100 lei;- venituri din vânzarea mărfurilor: 13.000 lei;- venituri din titluri de participare: 300 lei.

Pierderea fiscală din exerciţiul precedent este de 400 lei.Determinarea rezultatului impozabil:

- rezultatul contabil = venituri – cheltuieli = 13.300 – 8.500 = 4.800 lei;- cheltuieli nedeductibile de sponsorizare = 400 – (13.300 – 8.100)x2% = 296 lei;

66

Page 67: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- cheltuieli nedeductibile totale = 296 + 100 = 396 lei- deduceri fiscale = 300 + 400 = 700 lei;- rezultatul impozabil = 4.800 + 396 -700 = 4.496 lei

Determinarea impozitului pe profit: 4.496 x 16% = 719 lei

* înregistrarea impozitului pe profit datorat pentru trimestrul I

691 = 441 719

* virarea către buget a impozitului datorat

441 = 5121 719

Exemplu: O micrîntreprindere „C” a înregistrat venituri impozabile în valoare de 10.000 lei.* calcularea şi înregistrarea impozitului pe venit 10.000 x 3% = 300 lei

698 = 441 300

* virarea către buget a impozitului

441 = 5121 300

- Operaţii privind taxa pe valoare adăugată (reflectarea conturilor 4423, 4424, 4426, 4427, 4428)

Exemplu: O întreprindere plătitoare de TVA achiziţionează materii prime în valoare de 1.000 lei plus TVA. În cursul lunii se livrează produse finite la preţul de vânzare de 3.000 lei plus TVA. Preţul de înregistrare al produselor vândute este de 2.100 lei. La sfârşitul lunii se face regularizarea TVA.* achiziţionarea de materii prime% = 401 1.190 301 1.0004426 190

* livrarea produselor finite

4111 = % 3.570 701 3.0004427 570

* scoaterea din evidenţă a produselor vândute

711 = 345 2.100

67

Page 68: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

* regularizarea TVA la sfârşitul lunii

4427 = % 5704426 1904423 380

* achitarea TVA de plată

4423 = 5121 380

Exemplu: O întreprindere plătitoare de TVA achiziţionează materiale auxiliare în valoare de 500 lei plus TVA, achitate dintr-un avans de trezorerie. În cursul lunii facturează servicii în valoare de 300 lei plus TVA. În luna următoare se calculează TVA de plată în sumă de 60 lei. La sfârşitul fiecărei luni se face regularizarea TVA.* achiziţionarea materialelor auxiliare

% = 401 5953021 5004426 95

* facturarea serviciilor efectuate

4111 = % 357 704 3004427 57

* regularizarea TVA la sfârşitul lunii

% = 4426 954427 574424 38

* compensarea la sfârşitul lunii următoare a TVA de recuperat cu TVA de plată

4423 = 4424 38

* achitarea în numerar a TVA rămasă de plată

4423 = 5311 22

68

Page 69: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplu: Întreprinderea „A” livrează întreprinderii „B”, pe bază de aviz de însoţire a mărfii, produse finite (pentru furnizor), respectiv piese de schimb (pentru client) la preţul de 1.000 lei plus TVA. În luna următoare se întocmeşte, se trimite şi se deconteză factura prin bancă. Preţul de înregistrare al produselor finite livrate este de 650 lei.

Înregistrările din contabilitatea clientului (întreprinderii „B”)* achiziţionarea pieselor de schimb pe baza avizului de însoţire a mărfii

% = 408 1.1903024 1.0004428 190* primirea facturii fiscale

408 = 401 1.190

4426 = 4428 190

* achitarea datoriei

401 = 5121 1.190

Exemplu: Se importă materii peime în valoare de 5.000 euro, la cursul de 3,5220 lei/euro. Decontarea se face la cursul de 3,5380 lei/euro. TVA se achită prin virament bancar.* achiziţionarea materiilor prime: 5.000 euro*3,5220

301 = 401 17.610

* achitarea TVA aferentă materiilor prime importate: 17.610lei*19%

4426 = 5121 3.345,90

* achitarea datoriei externe- valoarea actuală a datoriei: 5.000*3,5380 = 17.690 lei- valoarea nominală a datoriei: 5.000*3,5220= 17.610 lei- cheltuieli din diferenţe de curs valutar: 80 lei

% = 5124 17.690401 17.610665 80

- Operaţii privind subvenţiile de primit (contul 445)

Exemplu: O întreprindere produce şi comercializează produse pentru care se acordă subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ dintre costul efectiv (mai mare) şi preţul de vânzare (mai mic). Din documentaţia depusă la organele competente rezultă o creanţă în sumă de 4.000 lei. Ulterior subvenţia se încasează prin bancă.

69

Page 70: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

* subvenţia de exploatare de primit

445 = 741 4.000

* încasarea creanţei5121 = 445 4.000

- Operaţii privind datoriile din alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (impozitul pe dividende, accizele, imozitele şi taxele locale – contul 446)

* se înregistrează în contabilitate accize în valoare de 500 lei, care intră în costul de achiziţie al materiilor prime importate

301 = 446 500

* achitarea cu ordin de plată a accizelor

446 = 5121 500

* înregistrarea impozitului pe clădiri

635 = 446 200

* achitarea în numerar a impozitului pe clădiri

446 = 5311 200

Exemplu: Pe baza procesului verbal întocmit în urma unui control al organelor fiscale se înregistrează majorări în sumă de 100 lei pentru neplata la termen a impozitului pe profit şi diminuări de penalităţi în sumă de 60 lei privind TVA de plată, care au fost calculate şi vărsate în anul precedent.

* majorări de întârziere pentru neplata la termen a impozitului pe profit

6581 = 4481 100

* creanţe privind diminuarea penalităţilor

4482 = 7581 60

70

Page 71: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

5. Operaţii privind contabilitatea decontărilor în cadrul grupului şi cu asociaţii

- Operaţii privind decontările în cadrul grupului (conturile 4511, 4518)

Exemplu: Societatea mamă acordă unei filiale din cadrul grupului un ajutor financiar pe 6 luni în sumă de 10.000 lei, cu o dobândă lunară de 1%, care se decontează în exerciţiul financiar următor.

În contabilitatea societăţii mamă* acordarea ajutorului financiar

4511 = 5121 10.000

* înregistrarea dobânzilor de încasat 10.000 x 1% x 6 luni = 600 lei

4518 = 766 600

* încasarea împrumutului şi a dobânzilor aferente

5121 = % 10.6004511 10.0004518 600

În contabilitatea filialei* primirea ajutorului financiar

5121 = 4511 10.000

* înregistrarea dobânzilor de plătit

666 = 4518 600

* achitarea împrumutului şi a dobânzilor aferente

% = 5121 10.6004511 10.0004518 600

- Operaţii aferente decontărilor privind interesele de participare (conturile 4521, 4528)

Exemplu: Societatea comercială „A” acordă societăţii comerciale „B” un ajutor financiar, incluzând un interes de participare în sumă de 5.000 lei, cu o dobândă de 8% pe an. După un an se încasează prin virament bancar dobânzile şi se converteşte împrumutul în acţiuni sub formă de interese de participare, emise de către societatea comercială „B”.

În contabilitatea societăţii „A”* acordarea ajutorului financiar

71

Page 72: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

4521 = 5121 5.000

* înregistrarea dobânzilor de încasat: 5.00 x 8% = 400 lei

4528 = 766 400

* încasarea dobânzilor5121 = 4528 400

* conversia ajutorului financiar în acţiuni sub formă de interese de participare

263 = 4521 5.000

În contabilitatea societăţii „B”* primirea ajutorului financiar

5121 = 4521 5.000

* înregistrarea dobânzilor de plătit

666 = 4528 400

* achitarea dobânzilor

4528 = 5121 400

* conversia ajutorului financiar în acţiuni

4521 = 1012 5.000

- Operaţii privind decontările cu asociaţii (conturile 4551, 4558, 456, 457)

Exemplu: Un asociat împrumută societatea cu un numerar de 4.000 lei pentru efectuarea unor plăţi către furnizori. După 6 luni asociatului i se restituie suma în numerar, împreună cu dobânda de 300 lei.* sume depuse de asociat şi lăsate temporar la dispoziţia unităţii

5311 = 4551 4.000

* dobânzi aferente sumelor depuse de asociat

666 = 4558 300

* restituirea sumelor către asociat şi achitarea dobânzilor aferente

72

Page 73: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

% = 5311 4.3004551 4.0004558 300

Exemplu: Se constituie o întreprindere sub forma unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu un capital subscris de 3.000 lei, care se varsă astfel:

- teren evaluat la valoarea de 1.500 lei;- numerar depus la bancă: 1.500 lei.

Ulterior se retrage un acţionar şi i se achită în numerar suma de 500 lei, reprezentând contravaloarea părţilor sociale depuse.* subscrierea capitalului

456 = 1011 3.000

* vărsarea capitalului social

% = 456 3.0002111 1.5005121 1.500

* regularizarea capitalului

1011 = 1012 3.000

* suma achitată asociatului care se retrage

456 = 5311 500

* diminuarea capitalului social

1012 = 456 500

Exemplu: Se repartizează la dividende profitul reportat din anii precedenţi în sumă de 1.000 lei. După reţinerea şi virarea impozitului pe dividende cu ordin de plată, dividendele nete se lasă temporar de către asociat la dispoziţia unităţii.* repartizarea rezultatului reportat la dividende

117 = 457 1.000

* reţinerea impozitului pe dividende

457 = 446 50

* virarea cu ordin de plată a impozitului pe dividende

446 = 5121 50

73

Page 74: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

* dividende nete lăsate de asociaţi la dispoziţia unităţii

457 = 4551 950

- Operaţii privind asocierile în participaţie (conturile 4581, 4582)

Exemplu: Două întreprinderi se asociază pentru cumpărarea şi desfacerea în comun a unui lot de marfă. Cota de participare a fiecărui asociat este de 50%. Fiecare participant achită prin bancă asociaţiei suma de 3.000 lei. Se achiziţionează mărfuri în valoare de 6.000 lei, plus TVA, care se achită cu ordin de plată. Mărfurile se livrează la valoarea de 8.000 lei plus TVA, încasarea făcându-se cu ordin de plată. Asociaţia transmite asociaţiloe pe bază de decont cota-parte din veniturile şi cheltuielile aferente afacerii. Asociaţia restituie asociaţilor prin bancă sumele încasate iniţial şi achită profitul brut.

În contabilitatea asociaţiei* încasarea sumelor de la asociaţi

5121 = % 6.0004581/A 3.0004581/B 3.000

* achiziţionarea mărfurilor

% = 401 7.140 371 6.0004426 1.140

* plata furnizorului

401 = 5121 7.140

* livrarea mărfurilor

4111 = % 9.520 707 8.0004427 1.520

* scoaterea din evidenţă a mărfurilor livrate

607 = 371 6.000

* încasarea creanţei

74

Page 75: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

5121 = 4111 9.520

* transmiterea cheltuielilor către asociaţi pe bază de decont: 6.000/2 = 3.000 lei

% = 607 6.0004581/A 3.0004581/B 3.000* transmiterea veniturilor către asociaţi pe bază de decont: 8.000/2 = 4.000 lei

707 = % 8.0004581/A 4.0004581/B 4.000

* restituirea sumelor primite anterior şi plata profitului brut către asociaţi

% = 5121 8.0004581/A 4.0004582/B 4.000

În contabilitatea asociatului „A”* achitarea sumelor către asociaţie

4582 = 5121 3.000

* primirea cheltuielilor prin transfer

607 = 4582 3.000

* primirea veniturilor prin transfer

4582 = 707 4.000

* primirea sumelor restituite anterior şi a profitului brut

5121 = 4582 4.000

6. Operaţii privind contabilitatea decontărilor cu debitorii şi creditorii diverşi

Exemplu: O societate comercială achiziţionează 100 de acţiuni cu preţul de 2 lei/acţiune. Ulterior vinde 20 acţiuni cu preţul de 2,50 lei/acţiune. Decontările se fac prin bancă.* achiziţionarea titlurilor de plasament 100 x 2 = 200 lei

503 = 462 200

* achitarea datoriei privind acţiunile achiziţionate

75

Page 76: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

462 = 5121 200

* vânzarea acţiunilor

461 = % 250 503 2007642 50

* încasarea creanţelor din vânzarea acţiunilor

5121 = 461 250

7. Operaţii privind contabilitatea conturilor de regularizare

- Operaţii privind cheltuielile înregistrate în avans (contul 471)

Exemplu: O întreprindere achită cu numerar în decembrie anul 2005 un abonament la revista „Economistul” pentru anul 2006 în valoare de 120 lei plus TVA. În anul 2006 se include lunar în rezultat cota+parte din valoarea abonamentului

În contabilitatea întreprinderii:* achitarea abonamentului

% = 5311 130,80 471 1204426 10,80

* includerea lunară în rezultat a unei părţi din valoarea abonamentului

628 = 471 10

- Operaţii privind veniturile înregistrate în avans (contul 471)

În contabilitatea redacţiei:3* încasarea abonamentului

5311 = % 130,80472 1204427 10,80

* includerea lunară în rezultat a unei părţi din valoarea abonamentului

76

Page 77: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

472 = 701 10

- Operaţii privind evidenţa sumelor în curs de clarificare (contul 473)

Exemplu: Se constată o lipsă de materii prime în valoare de 100 lei din motive încă neclarificate. Ulterior se stabileşte că răspunderea pentru această lipsă revine unei societăţi de transport, căreia i se impută valoarea actuală a metriilor prime de 110 lei plus TVA. Creanţa se încasează în numerar.* lipsuri de materii prime din cauze neclarificate

473 = 301 100

* includerea în cheltuieli a materiilor prime lipsă:

601 = 473 100

* suma imputată societăţii de transport

461 = % 130,907581 1104427 20,90

* încasarea creanţei în numerar

5311 = 461 130,90

Exemplu: Se încasează în mod eronat în contul bancar suma de 400 lei. Ulterior, suma se restituie destinatarului.* încasarea din eroare a sumei în contul banca

5121 = 473 400

* restituirea sumei

473 = 5121 400

8. Operaţii privind contabilitatea decontărilor în cadrul unităţii

- Operaţii privind decontările între unitate şi subunităţi

Exemplu: O unitate trimite unei subunităţi piese de schimb în valoare de 50 lei şi ăi virează cu ordin de plată suma de 200 lei. Ulterior, subunitatea achită unităţii un numerar de 100 lei.

În contabilitatea unităţii

77

Page 78: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

* transferul pieselor de schimb şi a sumei de bani

481 = % 2503024 505121 200

* încasarea sumei5311 = 481 100

În contabilitatea subunităţii* primirea valorilor materiale şi băneşti

% = 481 2503024 505121 200

* achitarea numerarului

481 = 5311 250

- Operaţii privind decontările între subunităţi (contul 482)

Exemplu: Subunitatea „A” transmite subunităţii „B” mărfuri în valoare de 320 lei şi suma de 90 lei achitată în numerar. Ulterior, subunitatea „B” restituie subunităţii „A” suma de 350 lei cu ordin de plată.

În contabilitatea subunităţii „A”* transferul mărfurilor şi a sumelor de bani

482 = % 410 371 3205311 90

* încasarea sumei

5121 = 482 350

În contabilitatea subunităţii „B”* primirea valorilor materiale şi băneşti

% = 482 410 371 3205311 90

* achitarea sumei

482 = 5121 350

78

Page 79: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

9. Operaţiuni privind contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea creanţelor

- Operaţiuni privind provizioanele pentru deprecierea creanţelor – clienţi (contul 491)

Exemplu: O societate comercială livrează produse finite la preţul de vânzare de 600 lei plus TVA, preţul de înregistrare al acestora fiind de 400 lei. O hotărâre judecătorească declară starea de faliment a clientului. În urma hotărârii judecătoreşti definitive care atestă imposibilitatea încasării creanţei, aceasta este scoasă din activ. Ulterior se recuperează în numerar 25% din valoarea creanţei.* livrarea produselor finite

4111 = % 714 701 6004427 114

* scoaterea din evidenţă a produselor finite livrate

711 = 345 400

* transferul creanţei la clienţi incerţi

4118 = 4111 714

* constituirea provizionului pentru deprecierea creanţei

6814 = 491 600

* înregistrarea pierderii din creanţe

% = 4118 714 654 6004426 114

* anularea provizionului care rămâne fără obiect

491 = 7814 714

* urmărirea în continuare a creanţei până la prescripţie

8034 = 714

* reactivarea a 25% din valoarea iniţială a creanţei

79

Page 80: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

461 = % 178,50 754 1504427 28,50

* încasarea în numerar a creanţei

5311 = 461 178,50

* scoaterea din evidenţa extrabilanţieră a creanţei încasate

= 8034 178,50

- Operaţii privind provizioanele pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii (contul 495)

Exemplu: Societatea mamă acordă unei filiale din cadrul grupului un ajutor financiar în sumă de 5.000 lei. Din cauza insolvabilităţii filialei, creanţa se află în situaţia probabilă de a nu mai putea fi încasată. Ulterior, situaţia financiară a filialei se redresează, iar creanţa este încasată. Decontările se fac prin bancă.* acordarea împrumutului

4511 = 5121 5.000

* constituirea provizionului pentru deprecierea creanţei

6864 = 495 5.000

* încasarea creanţei

5121 = 4511 5.000

* anularea provizionului

495 = 7864 5.000

- Operaţii privind provizioanele pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi (contul 496)

Exemplu: Se vinde un depozit cu preţul de 40.000 lei, exclusiv TVA. Valoarea contabilă a depozitului este de 30.000 lei, iar amortizarea cumulată este de 15.000 lei. Creanţa devine

80

Page 81: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

incertă din cauza situaţiei financiare precare a debitorului. O instanţă judecătorească declară imposibilitatea încasării creanţei din cauza falimentului debitorului. Ulterior creanţa se recuperează, încasându-se cu ordin de plată.* vânzarea depozitului

461 = % 47.6007583 40.0004427 7.600

* scoaterea din evidenţă a depozitului vândut

% = 212 30.0002812 15.0006583 15.000

* constituirea provizionului pentru deprecierea creanţei

6814 = 496 40.000

* înregistrarea pierderii din creanţe

% = 461 47.600 654 40.0004426 7.600

* anularea provizionului care rămâne fără obiect

496 = 7814 40.000

* urmărirea în continuare a creanţei, până la prescripţie

8034 = 47.600

* rectivarea creanţei

461 = % 47.600 754 40.0004427 7.600

* încasarea creanţei

5121 = 461 47.600

* scoaterea din evidenţă a creanţei încasate

= 8034 47.600

81

Page 82: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

V. CONTABILITATEA TREZORERIEI

1. Operaţii privind contabilitatea investiţiilor pe termen scurt

- Operaţii privind titlurile de plasament (conturile 501, 502, 503, 505, 506, 508, 509)

a) Cumpărarea sau răscumpărarea titlurilor de plasamentb) Vânzarea titlurilor de plasament la un preţ mai mare decât preţul de

cumpărarec) Anularea acţiunilor proprii răscumpărate la un preţ mai mic decăt valoarea

nominalăd) Vânzarea titlurilor de plasament la un preţ mai mic decât preţul de

cumpăraree) Anularea acţiunilor proprii răscumpărate la un preţ mai mare decât

valoarea nominalăf) Anularea obligaţiunilor emise şi răscumpărate

Exemplul 1: O filială achiziţionează în scop speculativ un pachet de 500 acţiuni emise de către o altă filială din cadrul aceluiaşi grup la costul de achiziţie de 2 lei/acţiunie, pe care le achită prin bancă. Ulterior se vând în numerar 400 de acţiuni cu preţul de 2,50 lei/acţiune şi 100 acţiuni cu preţul de 1,80 lei/acţiune.* achiziţionarea acţiunilor: 500 x 2 = 1.000 lei

501 = 509 1.000

* achitarea acţiunilor

509 = 5121 1.000

* vânzarea cu câştig a acţiunilor: 400 x 2,50 = 1.000 lei

5311 = % 1.000 501 8007642 200

* vânzarea cu pierdere a acţiunilor: 100 x 1,80 = 180 lei

% = 501 2005311 1806642 20

Exemplul 2: În vederea reducerii capitalului social se răscumpără prin intermediul unei societăţi de valori mobiliare (SVM) un pachet de 1.000 de acţiuni proprii cu preţul de 1 lei/bucata, care se anulează. Comisionul SVM este de 1% din valoarea tranzacţiei.

82

Page 83: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Varianta I: Valoarea nominală a acţiunilor este de 0,90 lei/bucata;Varianta II: Valoarea nominală a acţiunilor este de 1,10 lei/bucata.

* răscumpărarea acţiunilor proprii

502 = 5121 1.000

* achitarea comisionului datorat SVM: 1.000 x 1% = 10 lei

627 = 5121 10

* Varianta I: anularea acţiunilor răscumpărate

% = 502 1.0001012 900 668 100

* Varianta II: anularea obligaţiunilor răscumpărate

1012 = % 1.100502 1.000768 100

Exemplul 3: Se cumpără cu numerar 500 de acţiuni cu preţul de 10lei/bucata. Ulterior se vând 100 de acţiuni cu preţul de 12 lei/bucata şi 50 de acţiuni cu preţul de 9 lei/bucata. Încasarea creanţelor se face prin bancă.* achiziţionarea cu numerar a acţiunilor

503 = 5311 5.000

* vânzarea cu câştig a acţiunilor

461 = % 1.200 503 1.0007642 200

* vânzarea cu pierdere a acţiunilor

% = 503 500 461 4506642 50

* încasarea prin bancă a acţiunilor vândute

5121 = 461 1.650

83

Page 84: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplul 4: Se contractează un împrumut din emisiuni de obligaţiuni în valoare de 6.000 lei, care de vând în numerar. La scadenţă se răscumpără în numerar obligaţiunile emise la valoarea nominală.* subscrierea împrumutului

461 = 161 6.000

* vânzarea obligaţiunilor emise

5311 = 461 6.000

* răscumpărarea obligaţiunilor emise

505 = 5311 6.000

* anularea obligaţiunilor emise

161 = 505 6.000Exemplul 5: Se achiziţionează 600 de obligaţiuni cu preţul de 5 lei/bucata. 200 de obligaţiuni se achită imediat cu numerar, restul se vor achita prin bancă. Pentru obligaţiunile deţinute, unităţii i se cuvine o dobândă de 200 lei, care se încasează în numerar. Ulterior se vând cu numerar 300 de obligaţiuni cu preţul de 6 lei/bucata şi 100 de obligaţiuni cu preţul de 4 lei/bucata.* achiziţionarea obligaţiunilor

506 = % 3.0005311 1.000 509 2.000

* achitarea celor 400 de obligaţiuni

509 = 5121 2.000

* înregistrarea dobânzii cuvenite

5088 = 762 200

* încasarea dobânzii

5311 = 5088 200

* vânzarea cu câştig a obligaţiunilor

5311 = % 1.800 506 1.5007642 300

84

Page 85: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

* vânzarea cu pierdere a obligaţiunilor% = 506 5005311 4006642 100

2. Operaţii privind contabilitatea valorilor de încasat

- Operaţii privind cecurile de încasat (contul 5112) a) Facturarea de bunurib) Primirea de cecuri de încasatc) Încasarea cecurilor- Operaţii privind efectele de încasat primite de la clienţi (contul 5113) a) Facturarea de bunurib) Acceptarea unui bilet la ordin de către furnizorc) Primirea şi depunerea efectului comercial la bancăd) Încasarea la scadenţă a biletului la ordin- Operaţii privind efectele remise spre scontare (contul 5114) a) Primirea unui efect de comerţ şi depunerea acestuia spre scontareb) Scontarea propriu-zisă a efectului de comerţ

Exemplul 1: Întreprinderea „A” efectuează pentru întreprinderea „B” lucrări de reparaţii în valoare de 2.000 lei, plus TVA. Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de către societatea „B”. * emiterea facturii privind lucrările efectuate

4111 = % 2.380 704 2.0004427 380

* primirea cecului şi depunerea lui la bancă pentru încasare

5112 = 4111 2.380

* încasarea cecului

5121 = 5112 2.380

Exemplul 2: O întreprindere livrează produse finite la preţul de 5.000 lei plus TVA, pe bază de factură. Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui bilet la ordin întocmit de client. După primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la bancă şi se încasează la scadenţă. Preţul de înregistrare la furnizor al produselor finite livrate este de 3.500 lei.

85

Page 86: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

* livrarea produselor finite pe bază de factură

4111 = % 5.950 701 5.0004427 950

* descărcarea gestiunii de produsele finite vândute

711 = 345 3.500

* acceptarea biletului la ordin de către furnizor

413 = 4111 5.950

* primirea şi depunerera efectului comercial la bancă

5113 = 413 5.950

* încasarea biletului la ordin la scadenţă

5121 = 5113 5.950

Exemplul 3: O societate deţine un bilet la ordin în valoare de 1.500 lei cu o scadenţă de 30zile. Societatea optează pentru scontarea efectului de comerţ contra unei taxe de scont de 30 lei.* remiterea biletului la ordin spre scontare

5114 = 5113 1.500

* încasarea biletului la ordin înainte de scadenţă, mai puţin taxa de scont

% = 5114 1.5005121 1.470666 30

3. Operaţii privind contabilitatea încasărilor şi plăţilor efectuate prin conturile bancare

- Operaţii privind conturile curente la bănci a) Operaţii privind conturile la bănci în lei (contul 5121)b) Operaţii privind conturile la bănci în valută (contul 5124)c) Operaţii privind sumele în curs de decontare (contul 5125)d) Operaţii privind dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor băneşti aflate

în contul de disponibil (contul 5187) şi dobânzile de plătit băncii pentru creditele de trezorerie primite prin contul curent (contul 5186)

86

Page 87: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplul 1: Se exportă produse finite în valoare de 10.000 USD la cursul de 2,9510 lei/USD. Decontarea se face la cursul de 2,9635 lei/USD. Exportatorul a înregistrat produsele livrate la preţul de 23.000 lei. La sfârşitul lunii în care s-a încasat factura, cursul era de 2.9750 lei, când se calculează diferenţele de curs valutar. Se consideră aceleaşi date şi în cazul unui importator de materii prime.

În contabilitatea exportatorului* livrarea produselor finite

4111 = 704 29.510

* descărcarea gestiunii de produsele finite livrate

711 = 345 23.000

* încasarea creanţei în valută

5124 = % 29.6354111 29.510

765 125

* diferenţele de curs valutar la sfârşitul lunii: 10.000 USD x (2,9750 – 2,9635) = 115

5124 = 765 115

În contabilitatea importatorului

* achiziţionarea materiilor prime

301 = 401 29.510

* achitarea TVA în vama

4426 = 5121 5.606,90

* achitarea datoriei în valută

% = 5124 29.635401 29.510665 125

Exemplul 2: O societate comercială expediază prin poştă mărfuri în valoare de 1.000 lei, plus TVA, costul de achiziţie al acestora fiind de 750 lei. Se primeşte mandatul poştal care atestă decontarea creanţei, însă suma nu a intrat în contul bancar. Ulterior suma este consemnată în extrasul de cont.* livrarea mărfurilor

87

Page 88: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

4111 = % 1.190 707 1.0004427 190

* descărcarea gestiunii de mărfurile livrate

607 = 371 750

* primirea mandatului poştal

5125 = 4111 1.190

* intrarea sumei în contul bancar

5121 = 5125 1.190

Exemplul 3: Se virează suma de 1.500 lei într-un cont distinct în vederea cumpărării de euro. Se cumpără 400 euro la cursul de 3,5520 lei/euro, comisionul achitat fiind de 25 lei. Suma rămasă se transferă în contul de disponibil în lei. La sfârşitul lunii cursul era de 3,5850 lei/euro, când se înregistrază diferenţe de curs valutar.* virarea sumei într-un cont distinct

5125 = 5121 1.500

* cumpărarea valutei: 400 x 3,5520 = 1.420,80 lei

5124 = 5125 1.420,80

* achitarea comisionului

627 = 5121 25

* virarea în contul de disponibil a sumei rămase

5121 = 5125 79,20

* diferenţe de curs valutar la sfârşitul lunii: 400 EUR x (3,5850 – 3,5520) = 13,20

5124 = 765 13,20

Exemplul 4: Se înregistrează în contabilitate următoarele operaţii privind dobânzile aferente soldului debitor sau creditor al contului 5121.* dobânzi achitate în sumă de 100 lei, conform extrasului de cont

666 = 5121 100

* dobânzi datorate, dar neachitate în luna curentă în sumă de 50 lei

88

Page 89: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

666 = 5186 50

* achitarea dobânzilor restante

5186 = 5121 50

* dobânzi încasate în sumă de 40 lei, conform extrasului de cont

5121 = 766 50

* dobânzi de încasat aferente lunii curente în sumă de 20 lei, neapărute în extrasul de cont până la sfârşitul lunii

5187 = 766 20

* dobânzi aferente lunii precedente, apărute în extrasul de cont în luna curentă

5121 = 5187 20

- Operaţii privind creditele bancare pe termen scurt a) Operaţii privind creditele bancare pe termen scurt acordate şi rambursate sau

transferate la credite restante (contul 5191)b) Operaţii privind creditele bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă

precum şi cele restante rambursate (contul 5192)c) Operaţii privind dobânzile aferente creditelor bancare pe termen scurt

datorate şi cele achitate băncii (contul 5198)

Exemplul 1: Se primeşte un credit bancar pe 2 luni în sumă de 9.000 lei, care trebuie rambursat în două rate lunare egale. Dobânda este de 20% pe an şi trebuie achitată lunar. Din cauza unor dificultăţi financiare, rata şi dobânda aferente ultimei luni se achită în luna următoare.* primirea creditului pe 2 luni în sumă de 9.000 lei

5121 = 5191 9.000

* achitarea dobânzii în prima lună: 9.000 x 20% /12 luni = 150

666 = 5121 150

* rambursarea primei rate a creditului

5191 = 5121 4.500

* dobânzi neachitate la scadenţă aferente ultimei luni 4.500 x 20%/12 luni = 75

89

Page 90: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

666 = 5198 75

* înregistrarea creditului restant

5191 = 5192 4.500

* achitarea în luna următoare a dobânzii restante şi a creditului restant

% = 5121 4.5755198 755192 4.500

4. Operaţii privind contabilitatea decontărilor în numerar

- Operaţii privind decontările în numerar în lei – încasări şi plăţi (contul 5311) - Operaţii privind decontările în numarar în valută – încasări şi plăţi (contul 5314)

Exemplu: Se exportă semifabricate în valoare de 1.000 EUR la cursul de 3,5350 lei/EUR. Decontarea se face în numerar la cursul de 3,5110 lei/EUR, iar suma se depune în contul bancar. Exportatorul a înregistrat produsele livrate la preţul de 2.650 lei. Se iau în considerare aceleaşi date pentru a înregistra un import de mărfuri.

În contabilitatea exportatorului* livrarea semifabricatelor

4111 = 702 3.535

* descărcarea gestiunii de semifabricatele livrate

711 = 345 2.650

* încasarea în numerar a creanţei externe

% = 4111 3.5355314 3.511665 24

* depunerea la bancă a numerarului în valută581 = 5314 3.511

5124 = 581 3.511

În contabilitatea importatorului* achiziţionarea mărfurilor

371 = 401 3.535

90

Page 91: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

* achitarea în numerar a datoriei externe401 = % 3.535

5314 3.511 765 24

5. Operaţii privind contabilitatea altor valori de trezorerie

- Operaţii privind achiziţionarea şi consumarea (utilizarea) timbrelor fiscale şi poştale (contul 5321)

- Operaţii privind achiziţionarea şi consumarea (utilizarea) biletelor de tratament şi odihnă (contul 5322)

- Operaţii privind achiziţionarea şi consumarea (utilizarea) tichetelor şi biletelor de călătorie (conul 5323)

- Operaţii privind achiziţionarea şi consumarea (utilizarea) tichetelor de masă, bonurilor valorica şi a altor valori (contul 5328)

Exemplul 1: Se achiziţionează în numerar timbre poştale în valoare de 30 lei, care ulterior se utilizează pentru trimiterea corespondenţei.* cumpărarea timbrelor poştale

5321 = 5311 30

* utilizarea timbrelor

626 = 5321 30

Exemplul 2: Se achiziţionează bonuri de combustibili în valoare de 100 lei, plus TVA, achitate cu numerar. Bonurile se utilizează pentru cumpărarea de combustibili, care ulterior se dă în consum.* achiziţionarea bonurilor de combustibil

% = 5311 1195328 1004426 19

* utilizarea bonurilor pentru cumpărarea de combustibil

3022 = 5328 100

* consumul combustibililor

6022 = 3022 100

91

Page 92: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Exemplul 3: Se achiziţionează bilete de tratament achitate în numerar în valoare de 300 lei, care se repartizează unor salariaţi ce vor urma un tratament.* achiziţionarea biletelor de tratament

5322 = 5311 300* utilizarea biletelor

6458 = 5322 300Exemplul 4: Se achiziţionează tichete de masă cu valoarea nominală de 500 lei, costul imprimatelor fiind de 50 lei plus TVA, care se achită prin bancă. Tichetele se acordă salariaţilor. Ulterior se restituie tichete cu valoarea nominală de 30 lei. Tichetele neutilizate se returnează unităţii emitente, decontarea facturii facându-se în numerar.* achiziţionrea tichetelor de masă

% = 401 559,505328 500628 504426 9,50

* decontarea facturii

401 = 5121 559,50

* includerea în cheltuieli a valorii nominale a tichetelor

604 = 5328 500

* restituirea de către salariaţi a tichetelor neutilizate

5328 = 7588 30

* returnarea către unitatea emitentă a tichetelor neutilizate

461 = 5328 30

* încasarea cu numerar a creanţei

5311 = 461 30

6. Operaţii privind contabilitatea acreditivelor

- Operaţii privind acreditivele în lei (contul 5411) a) Operaţii privind deschiderea acreditivelor în leib) Operaţii privind achitarea datoriilor din acreditivul deschisc) Operaţii privind virarea în contul de disponibil a acreditivului neutilizat (retragerea

acreditivului neutilizat)

92

Page 93: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- Operaţii privind acreditivele în valută (contul 5412) a) Operaţii privind deschiderea acreditivelor în valutăb) Operaţii privind achitarea datoriilor din acreditivul deschisc) Operaţii privind virarea în contul de disponibil a acredituvului neutilizat

(retragerea acreditivului neutilizat)

Exemplul 1: O societate comercială deschide un acreditiv în sumă de 1.000 lei, din care se fac plăţi către furnizori în valoare de 950 lei. Acreditivul neutilizat se virează în contul de disponibil.* deschiderea acreditivului

581 = 5121 1.000

5411 = 581 1.000

* achitarea datoriilor faţă de furnizori

401 = 5411 950

* retragerea acreditivului neutilizat

581 = 5411 50

5121 = 581 50

Exemplul 2: O societate comercială încheie un contract pentru un import de mărfuri în valoare de 2.000 euro. Pentru achitarea datoriei se deschide un acreditiv în valoare de 2.000 euro, la cursul de 3,5560 lei/euro. Mărfurile se importă la cursul de 3,5110 lei/euro. Accizele în cotă de 10% din valoarea mărfurilor, precum şi TVA se achită cu ordin de plată, în lei. Plata datoriei se face la cursul de 3,5610 lei/euro.* deschiderea acreditivului în valută

581 = 5124 7.112

5412 = 581 7.112

* achiziţionarea mărfurilor din import: 2.000 EUR x 3,5110 = 7.022

371 = 401 7.022

* înregistrarea accizelor datorate

371 = 446 702,20

* achitarea TVA şi a accizelor

93

Page 94: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

% = 5121 2.169,804426 1.467,60 (7.022 + 702,20) x 19%446 702,20

* achitarea datoriei externe% = 5412 7.122401 7.022665 100

* diferenţa de curs valutar aferentă acredituivului la data utilizării acestuia

5412 = 765 10 2000 eur x (3,5610 – 3,5560)

7. Operaţii privind contabilitatea avansurilor de trezorerie

- Operaţii privind acordarea avansurilor de trezorerie - Operaţii privind achitarea diferitelor cheltuieli din avansul de trezorerie - Operaţii privind restituirea avansului neutilizat

Exemplul 1: Se acordă un avans de trezorerie unui salariat în sumă de 250 lei, din care se achită următoarele:

- materiale consumabile: 100 lei, plus TVA- bilete CFR: 35,70 lei, TVA inclus- cheltuieli cu cazarea: 50 lei plus TVA- cheltuieli cu diurna: 10 lei.

* acordarea avansului

542 = 5311 250

* achitarea materialelor consumabile

% = 542 119302 1004426 19

* achitarea biletelor de transport

% = 542 35,70625 304426 5,70

94

Page 95: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

* achitarea cazării

% = 542 59,50625 504426 9,50

* cheltuieli cu diurna

625 = 542 10

* restituirea avansului neutilizat

5311 = 542 25,80

8. Operaţii privind contabilitatea viramentelor interne (contul 581)

- Operaţii privind sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie - Operaţii privind sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie

Se înregistrează atât în extrasele de cont, cât şi în registrul de casă formulele contabile privind următoarele operaţii:* ridicarea de la bancă a sumei de 100 lei şi depunerea la casierie

EXTRASUL DE CONT DE DISPONIBIL REGISTRUL DE CASĂ

581 = 5121 100 5311 = 581 100

* ridicarea de la casierie a sumei de 500 lei şi depunerea ei la bancă

EXTRASUL DE CONT DE DISPONIBIL REGISTRUL DE CASĂ

5121 = 581 500 581 = 5311 500

* deschiderea unui acreditiv în sumă de 10.000 lei

EXTRASUL DE CONT DE DISPONIBIL EXTRASUL DE CONT DE ACREDITIV

581 = 5121 10.000 5411 = 581 10.000

* se restituie în contul de disponibil un acreditiv în sumă de 500 lei

EXTRASUL DE CONT DE DISPONIBIL EXTRASUL DE CONT DE ACREDITIV

5121 = 581 500 581 = 5411 500

95

Page 96: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

9. Operaţii privind contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea conturilor de trezorerie

- Operaţii privind constituirea şi majorarea, respectiv anularea şi diminuarea provizioanelor pentru deprecierea investiţiilor la societăţi din cadrul grupului (contul 591)

- Operaţii privind constituirea şi majorarea, respectiv anularea şi diminuarea provizioanelor pentru deprecierea acţiunilor proprii (contul 592)

- Operaţii privind constituirea şi majorarea, respectiv anularea şi diminuarea provizioanelor pentru deprecierea acţiunilor (contul 593)

- Operaţii privind constituirea şi majorarea, respectiv anularea şi diminuarea provizioanelor pentru deprecierea obligaţiunilor emise şi răscumpărate (contul 595)

- Operaţii privind constituirea şi majorarea, respectiv anularea şi diminuarea provizioanelor pentru deprecierea obligaţiunilor (contul 596)

Exemplu: La sfârşitul exerciţiului financiar N se constituie provizioane pentru deprecierea investiţiilor financiare pe termen scurt, care sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Investiţii financiare pe termen scurt Valori de intrare

Valori actuale Minusuri de valoare

Investiţii financiare la societăţi din cadrul grupului

2.500 1.500 1.000

Acţiuni proprii răscumpărate 3.500 3.000 500Acţiuni emise de către terţi 6.000 4.500 1.500Obligaţiuni proprii răscumpărate 7.500 7.400 100Obligaţiuni emise către terţi 3.000 2.800 200

* constituirea provizioanelor

6864 = % 3.300591 1.000592 500593 1.500595 100596 200

În exerciţiul N+1 au loc următoarele operaţiuni

* se vând cu numerar investiţiile financiare la societăţi din cadrul grupului pentru suma de 1.800 lei, ocazie cu care se anulează provizioanele aferente

% = 501 2.5005311 1.800

96

Page 97: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

6642 700

591 = 7864 1.000

* se anulează acţiunile proprii care au fost anterior răscumpărate la valoarea nominală şi se anulează provizionul pentru deprecierea acţiunilor proprii

1012 = 502 3.500

592 = 7864 500* se vând prin bancă acţiunile emise de către terţi la suma de 6.500 lei şi se anulează provizionul pentru deprecierea acţiunilor

5121 = % 6.500 503 6.0007642 500

593 = 7864 1.500 * se anulează obligaţiunile emise şi răscumpărate, concomitent cu anularea provizionului aferent acestor obligaţiuni

161 = 505 7.500

595 = 7864 100

* la sfârşitul exerciţiului financiar N+1 valoarea de piaţă a obligaţiunilor emise de către terţi şi păstrate în portofoliul unităţii este de 3.500 lei, ocazie cu care se anulează provizionul aferent acestor obligaţiuni.

596 = 7864 200

97

Page 98: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

VI. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR ŞI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

SC COMPY SRL este o microîntreprindere ce a luat fiinţă la sfârşitul anului 2005. A fost înregistrată la Registrul Comerţului din Suceava sub numărul J33/1088/2005, iar codul fiscal este R 16788901. Societatea are sediul în comuna Gainesti, judeţul Suceava. Obiectul principal de activitate îl constituie furnizarea de lacuri şi adezivi marca profesionala „AJAX”, pentru întreţinerea curateniei.

Situaţia iniţială a societăţii la începutul lunii decembrie 2006 se prezintă astfel:ACTIV PASIVCheltuieli de constituire 800,56 Capital social 200,00Mijloace de transport 23.799,07 Amortizarea

imobilizărilor662,00

Mărfuri 5.198,33 Diferenţe de preţ la mărfuri

1102,00

TVA de recuperat 828,08 Personal – remuneraţii datorate

55,00

Conturi la bănci în lei 155,40 Contribuţii salariale 37,00Casa în lei 18,31 Impozite 13,00

TVA neexigibilă 829,93Asociaţi – conturi curente

33.099,07

Decontări din operaţii în curs de clarificare

1,50

Profit şi pierdere - 5.199,75Total 30.799,75 Total 30.799,75

În cursul lunii decembrie 2006 au avut loc următoarele operaţiuni economico-financiare:- pe data de 02.12.2006 se vînd lacuri în valoare de 1.584,10 lei plus TVA;- pe data de 03.12.2006 se încaseză contravaloarea lacurilor cu numerar;- în data de 06.12.2006 se achită cu numerar comisionul de 3 lei către ITM

Suceava;- în data de 19.12.2006 se achită cu numerar contribuţiile aferente salariilor lunii

noiembrie, în valoare de 48 lei;- în data de 20.12.2006 se achită salariul aferent lunii noiembrie;- în data de 21.12.2006 se livrează către un client lacuri în valoare de 1798,06 plus

TVA; se facturează transport în valoare de 50,42 lei plus TVA- în data de 22.12.2006 se încasează cu numerar contravaloarea facturii;- în data de 23.12.2006 se achită taxa privind mijloacele de transport în valoare de

86,20 lei şi se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere de 9,80 lei;- în data de 23.12.2006 se înregistrează cheltuielile cu salariile;- în data de 28.12.2006 se încheie asigurarea RCA în valoare de 267,84 lei;

98

Page 99: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

- în data de 29.12.2006 se achiziţionează pe bază de factură fiscala lacuri în valoare de 184,88 lei, plus TVA. Decontarea se face cu numerar pe data de 30.12.2006;

- în data de 30.12.2006 asociatul unic retrage din împrumutul adus suma de 3.000 lei;

- în data de 30.12.2006 se facturează către un client lacuri în valoare de 2.060 plus TVA şi transport de 2.000 lei, plus TVA;

- în data de 31.12.2006 se primeşte extrasul de cont de la bancă şi se înregistrează dobânda şi comisionul;

- se înregistrează amortizarea aferentă mijlocului de transport deţinut de firmă;- se analizează cheltuielile cu asigurarea şi se constată că sunt aferente exerciţiului

următor;- se închid conturile de venituri şi cheltuieli;- se regularizeză TVA; - se calculează şi se înregistrează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

SC COMPY SRL(UNITATEA)

REGISTRUL – JURNAL

Nr.crt.

Dataînregistrării

Document(fel, nr., dată)

Explicaţii Simbol conturi SumeDebitoare Creditoare Debitoare Creditoare

1. 02.12.2005 Fact. 7122602 Vânzare mârfuri

4111 %7074427

1885,081584,10 300,98

2. 03.12.2005 Chit. 7402701 Încasare 5311 4111 1885,08 1885,083. 06.12.2005 Chit. 27527 Plată comis. 4473 5311 3,00 3,004. 19.12.2005 Chit. 3605052 Plată datorii

salariale%4311431243134314437143724444471

531117,007,005,005,002,001,00

10,001,00

48,00

5. 20.12.2005 DP nr. 17 Salariu Nov 421 5311 55,00 55,006. 21.12.2005 Fact. 7122603 Vânzare

mărfuri + transport

4111 %7077044427

2199,691798,06

50,42351,21

7. 22.12.2005 Chit. 7402702 Încasare 5311 4111 2199,69 2199,698. 23.12.2005 Chit. 2854 Taxa mijloc

transport şi penalităţi

%6356581

531186,209,80

96,00

9. 23.12.2005 Stat de salarii Drepturi salariale

641 421 78,00 78,00

10. 23.12.2005 Stat de salarii CAS 22% 6451 4311 17,00 17,00

99

Page 100: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

11. 23.12.2005 Stat de salarii CASS 7% 6453 4313 5,00 5,0012. 23.12.2005 Stat de salarii SOMAJ 3% 6452 4371 2,00 2,0013. 23.12.2005 Stat de salarii Impozit salrii 421 444 10,00 10,0014. 23.12.2005 Stat de salarii CASS 6,5% 421 4314 5,00 5,0015. 23.12.2005 Stat de salarii CAS 9,5% 421 4312 7,00 7,0016. 23.12.2005 Stat de salarii Somaj 1% 421 4372 1,00 1,0017. 23.12.2006 Stat de salarii Comision 622 4473 1,00 1,0018. 23.12.2005 Stat de salarii Fond risc 635 4471 1,00 1,0019. 28.12.2005 Chit. 7888604 RCA 613 5311 267,84 267,8420. 29.12.2005 Fact. 4711600 Cumpărare

mărfuri%3714426

401184,8835,13

220,01

21. 30.12.2005 Chit. 2623333 Achitare 401 5311 220,01 220,0122. 30.12.2005 DP nr. 18 Retras aport 4551 5311 3000,00 3000,0023. 30.12.2005 Fact. 7122609 Vânzare

mărfuri şi transport

4111 %7077044427

4831,402060,002000,00771,40

24. 31.12.2005 Extras de cont Dobânda 5121 766 0,03 0,0325. 31.12.2005 Extras de cont Comision 627 5121 3,69 3,6926. 31.12.2005 Nota contabilă Descărcare

gestiune%6073784428

3713266,401102,00829,93

5198,33

27. 31.12.2005 Nota contabilă Amortizare 6811 2813 331,00 331,0028. 31.12.2005 Nota contabilă Regularizare

cheltuieli471 613 2638,74 2638,74

29. 31.12.2005 Nota contabilă Regularizare TVA

4427 %442644234424

1423,5935,13

560,68828,08

30. 31.12.2005 Nota contabilă Regularizare 473

473 7588 1,50 1,50

31. 31.12.2005 Nota contabilă Închidere conturi chelt

121 %60761362262763564164516452645365816811

1430,193266,40

-2370,901,003,69

87,2078,0017,002,005,009,80

331,0032. 31.12.2005 Nota contabilă Închidere

conturi venituri

%704707758766

1212050,425442,16

1,500,03

7494.11

33. 31.12.2005 Nota contabilă Impozit microîntreprinderi

698 441 225,00 225,00

34. 31.12.2005 Nota contabilă Închidere cont 698

121 698 225,00 225,00

100

Page 101: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

De reportat 34198,32 34198,3

REGISTRUL CARTEA - MARE

D 121 „Profit şi pierdere” C D 2813 ”Amortizare” CSi60761362262763564164516452645365816811698

5199,753266,40

-2370,901,003,69

87,2078,0017,002,005,009,80

331,00225,00

704707758766

2050,425442,16

1,500,03

Si6811

662,00331,00

1655,19 7494,11 331,00SFC 639,17 SFC 993,00

D 371 „Mărfuri” C D 378 „Dif. preţ la mf” CSi401

5198,33184,88 378

4428607

1102,00829,93

3266,40

371 1102,00Si 1102,00

184,88 5198,33 1102,00

101

Page 102: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

SFD 184,88 0,00 0,00

D 401 „Furnizori” C D 4111 „Clienţi” C

5311 220,01 3714426

184,8835,13

4427704707

1423,592050,425442,16

5311 4084,77

220,01 220,01 8916,17 4084,770,00 0,00 SFD 4831,40

D 421 „Personal rem datorate C D 4311 „ CAS unitate” C

4312431443724445311

7,005,001,00

10,0055,00

SI641

55,0078,00 5311 17,00

SI6451

17,0017,00

102

Page 103: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

78 78 17,00 17,00SFC 55,00 SFC 17,00

D 4312 „CAS Angajaţi” C D 4423 „TVA de plată” C

5311 7,00SI421

7,007,00 4424 828,08 4427 1388,46

7,00 7,00 828,08 1388,46SFC 7,00 SFC 560,38

D 4427 „TVA colectată” C D 5311 „Casa în lei”

44234426

1388,4635,13

4111 1423,59SI4111

18,314084,77 401

4214311431243134314437143724444471447345516136356581

220,0155,0017,007,005,005,002,001,00

10,001,003,00

3000,00267,8786,209,80

1423,59 1423,59 4084,77 3689,850,00 0,00 SFD 413,23

103

Page 104: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

104

Page 105: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

SC COMPY SRLBALANŢA DE VERIFICARE 31.12.2005

Simbol cont Denumire cont Rulaje precedente Rulaje curente Total sume Solduri finaleDebitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

1012 Capital vărsat 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00121 Profit şi pierdere 5200,97 1,22 1655,19 7494,11 6856,16 7495,33 0,00 639,17201 Cheltuieli de constit. 800,56 0,00 0,00 0,00 800,56 0,00 800,56 0,002133 Mijloace de transp. 23799,07 0,00 0,00 0,00 23799,07 0,00 23799,07 0,002813 Amortizarea 0,00 662,00 0,00 331,00 0,00 993,00 0,00 993,00371 Mărfuri 5198,33 0,00 184,88 5198,33 5383,21 5198,33 184,88 0,00378 Dif. preţ la mărfuri 0,00 1102,00 1102,00 0,00 1102,00 0,00 0,00 0,00401 Furnizori 5217,80 5217,80 220,01 220,01 5437,81 5437,81 0,00 0,004111 Clienţi 0,00 0,00 8916,17 4084,77 8916,17 4084,77 4831,40 0,00421 Personal-salarii dat. 819,09 874,09 78,00 78,00 897,09 952,09 0,00 55,004311 Contrib. unit la asig 174,50 191,50 17,00 17,00 191,50 208,50 0,00 17,004312 CAS personal 73,99 80,99 7,00 7,00 80,99 87,99 0,00 7,004313 CASS unitate 53,89 58,89 5,00 5,00 58,89 63,89 0,00 5,004314 CASS personal 51,47 56,47 5,00 5,00 56,47 61,47 0,00 5,004371 Somaj unitate 22,52 24,52 2,00 2,00 24,52 26,52 0,00 2,004372 Somaj personal 9,35 10,35 1,00 1,00 10,35 11,35 0,00 1,00441 Impozit micro 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 225,004423 TVA de plată 0,00 0,00 828,08 1388,46 828,08 1388,46 0,00 560,384424 TVA de recuperat 828,08 0,00 0,00 828,08 828,08 828,08 0,00 0,004426 TVA deductibilă 828,08 828,08 35,13 35,13 863,21 863,21 0,00 0,004427 TVA colectată 0,00 0,00 1423,59 1423,59 1423,59 1423,59 0,00 0,004428 TVA neexigibilă 0,00 829,93 829,93 0,00 829,93 829,93 0,00 0,00444 Impozit pe salarii 104,49 114,49 10,00 10,00 114,49 124,49 0,00 10,004471 Fond de risc 9,66 10,66 1,00 1,00 10,66 11,66 0,00 1,004473 Comision ITM 7,48 9,48 3,00 1,00 10,48 10,48 0,00 0,004551 Asociaţi – ct. curent 0,00 33099,07 3000,00 0,00 3000,00 33099,07 0,00 30099,07471 Chelt. înreg avans 0,00 0,00 2638,74 0,00 2638,74 0,00 2638,74 0,00473 Decontări din oper 1,09 2,59 1,50 0,00 2,59 2,59 0,00 0,005121 Conturi la bănci lei 4101,22 3945,82 0,03 3,69 4101,25 3949,51 151,74 0,005311 Casa în lei 5400,00 5381,69 4084,77 3689,85 9484,77 9071,54 413,23 0,00

105

Page 106: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

5314 Casa în devize 23799,07 23799,07 0,00 0,00 23799,07 23799,07 0,00 0,00604 Chelt mat nestocate 25,32 25,32 0,00 0,00 25,32 25,32 0,00 0,00607 Chelt mărfuri 0,00 0,00 3266,40 3266,40 3266,40 3266,40 0,00 0,00613 Chelt prime asigurar 2370,90 2370,90 -2370,90 -2370,90 0,00 0,00 0,00 0,00622 Chelt comisioane 8,63 8,63 1,00 1,00 9,63 9,63 0,00 0,00623 Chelt protocol 42,80 42,80 0,00 0,00 42,80 42,80 0,00 0,00626 Chelt poştale 266,15 266,15 0,00 0,00 266,15 266,15 0,00 0,00627 Chelt serv bancare 58,79 58,79 3,69 3,69 62,48 62,48 0,00 0,00628 Alte chelt serv 369,69 369,69 0,00 0,00 369,69 369,69 0,00 0,00635 Chelt alte impozite 246,69 246,69 87,20 87,20 333,89 333,89 0,00 0,00641 Chelt salarii persona 874,09 874,09 78,00 78,00 952,09 952,09 0,00 0,006451 Contrib unit asig soc 191,50 191,50 17,00 17,00 208,50 208,50 0,00 0,006452 Contib unit somaj 24,52 24,52 2,00 2,00 26,52 26,52 0,00 0,006453 Contrib angaj sanat 58,89 58,89 5,00 5,00 63,89 63,89 0,00 0,006581 Despag, amenzi 1,00 1,00 9,80 9,80 10,80 10,80 0,00 0,006811 Chelt amortizare 662,00 662,00 331,00 331,00 993,00 993,00 0,00 0,00698 Alte chelt cu impoz 0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 225,00 0,00 0,00704 Ven servicii prestate 0,00 0,00 2050,42 2050,42 2050,42 2050,42 0,00 0,00707 Ven vânzare mf 0,00 0,00 5442,16 5442,16 5442,16 5442,16 0,00 0,007588 Alte ven expl 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00755 Ven din dobânzi 1,22 1,22 0,03 0,03 1,25 1,25 0,00 0,00TOTAL GENERAL 105501,97 105501,97 34198,32 34198,32 139700,29 139700,29 32819,62 32819,62

DIRECTOR, CONTABIL ŞEF,BALAN EUGEN GHEORGHE MILUCA

106

Page 107: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

Judetul: 33--SUCEAVAPersoana juridica: SC COMPY SRLAdresa: localitatea Gainesti, str. SAT Gainesti, nr. 1, tel. 0432018555

Numar din registrul comertului: J33/1088/2005Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitataActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6024--Transporturi rutiere de marfuri

Cod de identificare fiscala: 16788901 Tipul sit.financiare: MI - Microintreprindere

BILANT la data de 31.12.2005

Formularul 10 - lei - ______________________________________________________________________________________ | Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA || |rd.|_______________________________|| | | 01.01.2005 | 31.12.2005 ||__________________________________________________|___|_______________________________|| A | B | 1 | 2 ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||I. IMOBILIZARI NECORPORALE | 01| 0| 800||__________________________________________________|___|_______________|_______________||II. IMOBILIZARI CORPORALE | 02| 0| 22806||__________________________________________________|___|_______________|_______________||III.IMOBILIZARI FINANCIARE | 03| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04| 0| 23606||__________________________________________________|___|_______________|_______________||B. ACTIVE CIRCULANTE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||I. STOCURI | 05| 0| 185||__________________________________________________|___|_______________|_______________||II. CREANTE | 06| 0| 4831||__________________________________________________|___|_______________|_______________||III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | 07| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 08| 0| 565||__________________________________________________|___|_______________|_______________||ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09| 0| 5581||__________________________________________________|___|_______________|_______________||C. CHELTUIELI IN AVANS | 10| 0| 2639||__________________________________________________|___|_______________|_______________||D. DATORII CE TREBUIE PLATITE | 11| 0| 30987||INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV | 12| 0| -22767||DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13| 0| 839||(rd. 04+12-17) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O | 14| 0| 0||PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 15| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - subventii pentru investitii | 17| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - venituri inregistrate in avans | 18| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||J. CAPITAL SI REZERVE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19| 0| 200||__________________________________________________|___|_______________|_______________|

107

Page 108: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

| - capital subscris nevarsat | 20| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - capital subscris varsat | 21| 0| 200||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - patrimoniul regiei | 22| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||II. PRIME DE CAPITAL | 23| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||III.REZERVE DIN REEVALUARE ------- Sold C | 24| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| ------- Sold D | 25| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||IV. REZERVE | 26| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||V. REZULTATUL REPORTAT ------- Sold C | 27| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| ------- Sold D | 28| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||VI.REZULTATUL EXERCITIULUI ------- Sold C | 29| 0| 639||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| FINANCIAR ------- Sold D | 30| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Repartizarea profitului | 31| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 32| 0| 839||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Patrimoniul public | 33| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33) | 34| 0| 839||__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,Numele si prenumele Numele si prenumele (calitatea)Balan Eugen Gheorghe Miluca

(3--raspunderea administratorului)Semnatura Semnatura

Stampila unitatii

108

Page 109: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2005

Formularul 20 - lei - ______________________________________________________________________________________ | |Nr.| REALIZARI AFERENTE || |rd.| PERIOADEI DE RAPORTARE || DENUMIREA INDICATORULUI | |_______________________________|| | | 31.12.2004 | 31.12.2005 ||__________________________________________________|___|_______________________________|| A | B | 1 | 2 ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04) | 01| 0| 7492||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Productia vanduta | 02| 0| 2050||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Venituri din vanzarea marfurilor | 03| 0| 5442||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Venituri din subventii de exploatare aferente | 04| 0| 0||cifrei de afaceri nete | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||2. Variatia stocurilor ------- Sold C | 05| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| ------- Sold D | 06| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||3. Productia imobilizata | 07| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||4. Alte venituri din exploatare | 08| 0| 2||__________________________________________________|___|_______________|_______________||VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 09| 0| 7494||(rd. 01+05-06+07+08) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10| 0| 0||consumabile | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Alte cheltuieli materiale | 11| 0| 25||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| c) Cheltuieli privind marfurile | 13| 0| 3266||__________________________________________________|___|_______________|_______________||6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14| 0| 1251||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| a) Salarii | 15| 0| 952||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia | 16| 0| 299||sociala | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17| 0| 993||imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)| | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| a.1) Cheltuieli | 18| 0| 993||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| a.2) Venituri | 19| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| b) Ajustarea valorii activelor circulante | 20| 0| 0||(rd. 21-22) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| b.1) Cheltuieli | 21| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| b.2) Venituri | 22| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) | 23| 0| 1096||__________________________________________________|___|_______________|_______________|

109

Page 110: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 24| 0| 751||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 25| 0| 334||varsaminte asimilate | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si | 26| 0| 11||activele cedate | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si | 27| 0| 0||cheltuieli (rd. 28-29) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Cheltuieli | 28| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Venituri | 29| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 30| 0| 6631||(rd. 10 la 14+17+20+23+27) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30) | 31| 0| 863||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Pierdere (rd. 30-09) | 32| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||9. Venituri din interese de participare | 33| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - din care, in cadrul grupului | 34| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||10. Venituri din alte investitii financiare si | 35| 0| 0||creante care fac parte din activele imobilizate | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - din care, in cadrul grupului | 36| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||11. Venituri din dobanzi | 37| 0| 1||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - din care, in cadrul grupului | 38| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Alte venituri financiare | 39| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39) | 40| 0| 1||__________________________________________________|___|_______________|_______________||12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare | 41| 0| 0||si a investitiilor financiare detinute ca active | | | ||circulante (rd. 42-43) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Cheltuieli | 42| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Venituri | 43| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||13. Cheltuieli privind dobanzile | 44| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - din care, in cadrul grupului | 45| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Alte cheltuieli financiare | 46| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) | 47| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47) | 48| 0| 1||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Pierdere (rd. 47-40) | 49| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)| 50| 0| 864||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||15. Venituri extraordinare | 52| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||16. Cheltuieli extraordinare | 53| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)| 54| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Pierdere (rd. 53-52)| 55| 0| 0|

110

Page 111: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

|__________________________________________________|___|_______________|_______________||VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) | 56| 0| 7495||__________________________________________________|___|_______________|_______________||CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) | 57| 0| 6631||__________________________________________________|___|_______________|_______________||18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57) | 58| 0| 864||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Pierdere (rd. 57-56) | 59| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||19. IMPOZITUL PE PROFIT | 60| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in | 61| 0| 225||elementele de mai sus | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR | | | || - Profit (rd. 58-59-60-61) | 62| 0| 639||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Pierdere (rd. 59+60+61-58) | 63| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,Numele si prenumele Numele si prenumele (calitatea)Balan Eugen Gheorghe Miluca

(3--raspunderea administratorului)Semnatura Semnatura

Stampila unitatii

111

Page 112: Contabilitate Financiara Ects an II Sem1

112