Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

110
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132 GHID PRIVIND CERTIFICAREA COMPETENŢELOR ŞI RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRII PENTRU PROFESIA DE CONSULTANT FISCAL Autor: Dr. Irina Dumitriu

description

GHID PRIVIND CERTIFICAREA COMPETENŢELOR ŞI RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRII PENTRU PROFESIA DE CONSULTANT FISCAL Autor: Dr. Irina Dumitriu Iulie 2013

Transcript of Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

Page 1: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII,

FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR

VĂRSTNICE AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Investeşte în oameni !FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR”Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile"

Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”Beneficiar: Ministerul Educaţiei NaţionaleContract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132

GHID PRIVIND CERTIFICAREA COMPETENŢELOR

ŞI RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRII

PENTRU PROFESIA DE CONSULTANT FISCAL

Autor: Dr. Irina Dumitriu

Iulie 2013

Page 2: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

CUPRINS

Introducere...............................................................................................3

1. Situaţia reglementării în România şi în alte SM ale UE

a profesiei de consultant fiscal................................................................6

2. Procedurile de certificare a competenţelor aplicate

de AC din ţările în care profesia este reglementată............................24

3. Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte SM

ale UE pentru practicarea profesiei de consultant fiscal...................31

4. Exercitarea profesiei de consultant fiscal în UE.............................51

5. Concluzii.............................................................................................55

Bibliografie.............................................................................................58

Abrevieri.................................................................................................61

Link-uri utile..........................................................................................63

2

Page 3: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

INTRODUCERE

Ghidul privind certificarea competenţelor şi recunoaşterea calificării

pentru profesia de consultant fiscal constituie unul din rezultatele

proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările

Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat de

către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în parteneriat cu Autoritatea

Naţională pentru Calificări (ANC) şi cu Institutul pentru Politici Sociale

(IPS), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

(POSDRU).

În cadrul proiectului IMI PQ NET România au fost analizate, împreună

cu autorităţile competente (AC) membre în Grupul de Lucru al

proiectului, procedurile de certificare a competenţelor şi procesele de

recunoaştere a calificărilor pentru fiecare profesie reglementată în parte

şi, pe această bază, au fost dezvoltate scheme standard pentru procedura

de certificare a competenţelor şi pentru procesul de recunoaştere a

calificărilor corespunzătoare profesiilor reglementate. Rezultatul final al

acestor activităţi îl constituie materialul „Termeni de referinţă standard

orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor

şi procesele de recunoaştere a calificărilor”, ce poate fi accesat la

adresa................................................ ....................................

3

Page 4: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Acest material cuprinde terminologia de bază (definiţiile termenilor

utilizaţi şi în ghiduri) şi schemele de standardizare pentru procedurile de

certificare a competenţelor şi pentru procesele de recunoaştere a

calificărilor şi de aceea a stat la baza elaborării unui număr de 30 de

ghiduri de certificare şi recunoaştere pentru diferite profesii

reglementate, ghiduri menite să sprijine AC din România în eforturile lor

de standardizare a acestor proceduri şi procese, prin informarea lor cu

privire la practicile AC omoloage din alte state membre (SM) ale UE.

Totodată, fiecare ghid în parte se adresează persoanelor care au dobândit

calificări în domeniul respectiv de activitate în România şi doresc să

practice profesia într-unul din SM ale UE prezentate în ghid.

Analiza a fost realizată pentru România şi încă 8 SM ale UE ( Austria,

Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda şi Spania),

dar ghidul cuprinde şi unele informaţii cu caracter general, rezultate din

cercetarea bazei de date cu profesiile reglementate din toate SM ale UE,

ale Spaţiului Economic European (SEE) şi Confederaţia Helvetică,

dezvoltate de Comisia Europeană (CE), Directia Generală pentru Piaţa

Internă Unică (DG Internal Market)

(http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?

newlang=en). Autorii ghidurilor au cercetat legislaţia europeană şi a

statelor respective referitor la modul de dobândire a calificărilor, sistemul

de educaţie şi formare profesională (EFP), tipuri de documente de

certificare a competenţelor (diplome, certificate, atestate de competenţă,

4

Page 5: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

titluri profesionale), reglementări privitoare la certificare a competenţelor

şi recunoaştere a calificărilor, profesii reglementate conform Directivei

2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. In cazul

unora dintre SM ale UE analizate (Danemarca, Germania, Italia, Marea

Britanie, Olanda şi Spania), au fost organizate vizite de studiu la care au

participat reprezentanţii membrilor Reţelei IMI PQ NET Ro constituite

în cadrul proiectului, precum şi experţi ai MEN şi ANC. In cadrul

vizitelor s-au organizat întâlniri cu reprezentanţi ai AC la nivel naţional,

dar şi AC care gestionează diverse profesii reglementate, ocazii cu care

autorii ghidurilor au putut colecta mai multe informaţii concrete din sursă

directă.

In concluzie, realizarea ghidului privind certificarea competenţelor şi

recunoaşterea calificării pentru profesia de consultant fiscal are ca scop:

sprijinirea Camerei Consultanţilor Fiscali din România (CCF) în

eforturile de standardizare a procedurii de certificare/acordare a

titlului profesional de consultant fiscal şi recunoaştere a

calificării pentru această profesie reglementată pe care o

gestionează, prin informarea ei cu privire la practicile din alte

SM ale UE în care există şi este reglementată această profesie;

informarea tuturor persoanelor care au dobândit calificarea în

consultanţă fiscală în România şi doresc să practice profesia

respectivă într-unul din SM ale UE prezentate în ghid.

5

Page 6: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

1. SITUAŢIA REGLEMENTĂRII ÎN ROMÂNIA

ŞI ÎN ALTE SM ALE UE A PROFESIEI

DE CONSULTANT FISCAL

Actualul cadru normativ european în domeniul recunoaşterii calificărilor

profesionale dobândite în SM ale UE este format în principal din

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7

septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dar şi

dintr-o serie de directive sectoriale în cazul unor profesii care nu sunt

acoperite sau sunt acoperite numai în anumite situaţii specifice de

Directiva 2005/36/CE (cum ar fi, de exemplu, Directiva 2006/43/CE

privind auditul statutar în cazul profesiei de auditor financiar, Directiva

2002/92/EC în cazul intermediarilor din asigurări sau Directivele

1977/249/CEE şi 1998/5/CE în cazul avocaţilor).

Directiva 2005/36/CE instituie un sistem de recunoaştere a calificărilor

profesionale pentru a contribui la flexibilizarea pieţei muncii în UE,

pentru a continua liberalizarea în domeniul prestării de servicii (Directiva

2006/123/CE privind libera circulaţie a serviciilor), pentru a încuraja

recunoaşterea automată a calificărilor şi a simplifica procedurile

administrative. Această directivă se aplică tuturor cetăţenilor europeni

care doresc să exercite o profesie reglementată, fie cu titlu independent,

fie în calitate de salariat, într-un SM altul decât cel în care şi-au obţinut

calificările profesionale şi face distincţia între „libertatea de a presta

6

Page 7: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

servicii” şi „libertatea de stabilire” pe baza unor criterii, precum durata,

frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea prestării de servicii.

Din punct de vedere al modului în care se poate face recunoaşterea

calificărilor profesionale care intră sub incidenţa sa, Directiva

2005/36/CE reglementează următoarele sisteme de recunoaştere:

Sistemul recunoaşterii automate a calificărilor atestate de

experienţa profesională în anumite activităţi industriale,

artizanale şi comerciale – activităţi enumerate în capitolul II,

pentru care elementele luate în considerare la recunoaşterea

experienţei profesionale sunt durata şi forma acesteia (cu titlu

independent sau în calitate de salariat) şi formarea prealabilă

(element care poate reduce durata experienţei profesionale

necesare) dovedită printr-un certificat recunoscut de SM sau

considerat valabil de un organism profesional competent, iar

condiţiile de exercitare sunt menţionate în listele pentru diferite

grupări de sectoare de activitate cuprinse în Anexa IV a

Directivei;

Sistemul recunoaşterii automate a calificărilor pentru

profesiile de medic, asistent medical, medic stomatolog,

medic veterinar, moaşă, farmacist şi arhitect – profesii

prevăzute în capitolul III, pentru care recunoaşterea automată a

titlurilor de calificare se face pe baza coordonării condiţiilor

minime de formare profesională, inclusiv durata minimă a

7

Page 8: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

studiilor, titluri de calificare menţionate în anexele V şi VI ale

Directivei;

Sistemul general de recunoaştere a calificărilor – sistem care

se aplică profesiilor care nu sunt reglementate de norme

specifice de recunoaştere şi anumitor situaţii în care titularul

calificării profesionale nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în

alte sisteme de recunoaştere, sistem care se bazează pe principiul

recunoaşterii reciproce, fără a aduce atingere aplicării unor

măsuri compensatorii în cazul în care există diferenţe

semnificative între formarea dobândită de persoana în cauză şi

formarea necesară în SM gazdă (stagii de adaptare de cel mult

trei ani sau teste de aptitudini).

Din punct de vedere al nivelului calificărilor supuse sistemului general

de recunoaştere, Directiva 2005/36/CE distinge 5 niveluri de calificări

profesionale:

atestat de competenţă eliberat de o autoritate competentă din SM

de origine, care certifică fie că titularul a dobândit cunoştinţele

generale corespunzătoare unei formări la nivel de învăţământ

secundar sau liceal, fie că a urmat cursuri de formare

profesională care nu fac obiectul unui certificat sau al unei

diplome, fie că a trecut un examen special fără formare

prealabilă, fie că are o experienţă profesională de trei ani;

8

Page 9: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

certificat care corespunde unui ciclu de studii liceale tehnice sau

profesionale, sau cu caracter general, completat de o formare

profesională;

diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel

de învăţământ postliceal cu o durată de cel puţin un an sau a unor

cursuri de formare care pregătesc pentru un nivel comparabil de

responsabilităţi şi funcţii;

diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel

de învăţământ postliceal sau universitar cu o durată de cel puţin

trei ani şi de cel mult patru ani;

diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel

de învăţământ postliceal sau universitar cu o durată de cel puţin

patru ani.

Profesia de consultant fiscal intră sub incidenţa sistemului general

de recunoaştere a calificărilor, la nivel de calificare care atestă

absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ postliceal

sau universitar cu o durată de 3-4 ani sau de cel puţin patru ani.

Ca şi în cazul tuturor celorlalte directive europene, toate SM ale UE au

fost obligate să se conformeze Directivei 2005/36/CE prin transpunerea

acesteia în legislatia naţională. De aceea, informaţiile relevante cu privire

la procedura şi regulile proceselor de recunoaştere valabile în fiecare SM

sunt cuprinse în legislatia naţională prin care s-a transpus Directiva

2005/36/CE şi pot fi obţinute de la Punctele Naţionale de Contact

9

Page 10: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

(National Contact Points) pentru recunoaşterea calificărilor, pe care toate

SM au avut obligaţia de a le înfiinţa (acestea sunt listate la

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_conta

ct_points_en.htm).

Alte directive europene cu relevanţă în activitatea de consultanţă fiscală

sunt: Directiva Serviciilor 2006/123/CE, Directiva 2005/60/CE privind

măsurile de combatere a spălării banilor, Directiva 2011/83/UE privind

drepturile consumatorilor şi Directiva 2000/31/CE privind comerţul

electronic.

Confederaţia Fiscală Europeană (Confédération Fiscale Européenne –

CFE) dă următoarea definiţie consultantului fiscal: “persoana care are

dreptul, în conformitate cu legislaţia ţării sale, să desfăşoare, ca

principala sa activitate, întreaga gamă de activităţi de consiliere fiscală

pentru clienţii săi, atât persoane juridice, cât şi persoane fizice. Acestea

includ în special acordarea de consultanţă în probleme fiscale (ex.

planificarea fiscală), depunerea declaraţiilor fiscale şi executarea altor

obligaţii de conformitate şi reprezentarea clientului în faţa autorităţilor

fiscale (ex. în cadrul unui audit fiscal sau al unei proceduri de plângere)

şi, în unele ţări, reprezentarea legală în faţa instanţelor fiscale”.1

1 CFE, IBFD- The European Professional Affairs Handbook for Tax Advisers 2nd Edition 2013, martie 2013, p.1

10

Page 11: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (CAEN),

activitatea de consultanţă fiscală face parte din aceeaşi grupă de activităţi

economice ca şi contabilitatea şi auditul financiar (grupa 692 – Activităţi

de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal), grupă

care, împreună cu grupa 691 - Activităţi juridice, formează Diviziunea 69

– Activităţi juridice şi de contabilitate. Facem această menţiune,

deoarece consultantul fiscal este o profesie distinctă într-un număr relativ

redus de SM ale UE şi SEE, iar activitatea de consultanţă fiscală, precum

şi cea de reprezentare a clienţilor în faţa autorităţilor fiscale constituie

activităţi rezervate, în mod exclusiv sau non-exclusiv/partajat, altor

profesii ce se încadrează în Divizia 69 din CAEN, adică unor profesii

contabile sau/şi juridice.

In sistemul IMI – platforma electronică de schimb de informaţii între AC

din SM ale UE, SEE şi Confederaţia Helvetică - în vederea recunoaşterii

reciproce a calificărilor profesionale, în baza de date cu profesiile

reglementate înregistrate de către toate aceste state, denumirea generică a

profesiei reglementate este Tax advisor/accountant (consultant

fiscal/contabil), ceeace reflectă încă o dată cele menţionate mai sus,

deoarece din cele 21 de ţări care au înregistrat 35 de profesii

reglementate la această rubrică, numai 11 ţări au profesie distinctă şi

reglementată de consultant fiscal, iar Marea Britanie are titlul de

consultant fiscal „chartered” protejat, fără ca profesia să aibă activităţi

rezervate (cu alte cuvinte, ea poate fi practicată şi fără dobândirea şi

utilizarea titlului profesional protejat). 11

Page 12: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

In tabelul 1.1. este redată situaţia acestei profesii din perspectiva

Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Tabelul 1.1

Profesiile din domeniul consultanţei fiscale înscrise de SM ale UE, SEE

şi Elveţia în sistemul IMI

SMDenumirea profesiei în SM/engleză

Denumirea AC Nivel de calificare

ROMANIAConsultant fiscal/Tax consultant

Camera Consultanţilor Fiscali din Româniawww.cameraconsultantilorfiscali.ro

PSM-Diploma de nivel post-secundar (mai mult de 4 ani ), Art.11 e

AUSTRIASteuerberater /tax adviser

Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT)/ Camera Contabililor Publiciwww.kwt.or.at

PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d

BELGIAConseil fiscal/ belastingconsulent/ Tax adviser

Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux/Institutul Experţilor contabili şi consultanţilor fiscaliwww.iec-iab.be

PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d

CEHIADanovy poradce/ Tax adviser

Czech Chamber of Tax Advisers/Camera Cehă a Consultanţilor Fiscaliwww.kdpcr.cz

PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d

GERMANIASteuerberater/tax adviser

Bundessteuerberaterkammer (BStBK) / Camera Federală a Consultanţilor Fiscaliwww.bstbk.de

PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d

GRECIA

Ihdikos forotechnikou grafiou/Tax consulting office specialist

The Hellenic Federation of Self-employed Tax Consultants (P.O.F.E.E.)/ Federaţia Helenică a Consultanţilor Fiscali Independenţiwww.pofee.gr

DSE-Diploma de nivel post-secundar, incl.Anexa II (ex.92/51, Anexa C,D), Art.11 c

UNGARIA Adótanácsadó /Tax adviser

PS4 - Diploma de nivel post-secundar (exact 4 ani), Art.11 e

IRLANDATax consultant Institute of Taxation in Ireland/ Institutul

Fiscalităţii din Irlandawww.taxireland.ie

PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d

MAREA BRITANIE

Chartered Tax Adviser

The Chartered Institute of Taxation/ Institutul Chartered al Fiscalităţii www.tax.org.uk

PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d

12

Page 13: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

SMDenumirea profesiei în SM/engleză

Denumirea AC Nivel de calificare

POLONIA

Doradca podatkowy/Tax adviser

Krajowa Rada Doradców Podatkowych/ Consiliul Naţional al Consultanţilor Fiscaliwww.krdp.pl

PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d

SLOVACIA

Daňový poradca/Tax adviser

Slovenská komora daňových poradcov /Camera Slovacă a Consultanţilor Fiscaliwww.skdp.sk

PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 dAsistent daňového

poradcu/assistant tax adviser

PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d

ELVETIA

Conseiller fiscal/ Steuerberater/ Tax adviser

Chambre Fiduciaire/ Treuhand-Kammer/Camera Fiduciară

Neprecizat

Sursa: prelucrare făcută de autor cu informaţii din sistemul IMI, aria legislativă

a calificărilor profesionale -

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?

action=profession&id_profession=2100 (la 30.04.2013) şi lista membrilor CFE,

la https://www.cfe-eutax.org/members

De fapt, în privinţa reglementării serviciilor de consultanţă fiscală se

întâlnesc variate situaţii în rândul SM ale UE2, în condiţiile în care nu

există nicio legislaţie europeană care să prevadă armonizarea în acest

domeniu de activitate.

2DG Internal Market and Services, CSES - Study to provide an Inventory of Reserves of Activities linked to professional qualifications requirements in 13 EU Member States & assessing their economic impact –Final Report, January 2012

13

Page 14: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

De exemplu, în Franţa, de la fuziunea profesiilor de avocat şi consilier

juridic şi fiscal din 1992, avocaţii au dobândit monopol asupra

consultanţei juridice care include şi consultanţa în domeniul fiscal, pe

când contabilii francezi au dreptul să furnizeze un asemenea serviciu

doar ca unul adiacent prestării serviciilor de contabilitate.

In schimb, în Portugalia, contabilii sunt cei care pot oferi şi serviciile de

consultanţă fiscală.

In Germania, consultanţa fiscală poate fi acordată în mod legal de patru

profesii: Rechtsanwalt (avocat), Steuerberater (consultant fiscal),

Vereidigter Buchprüfer (auditor autorizat) şi Wirtschaftsprüfe (auditor

public), dar reprezentarea clienţilor în faţa administraţiei fiscale este

rezervată exclusiv consultanţilor fiscali (Steuerberater).

In Spania, Italia şi Olanda, avocaţii (Procurador şi Abogado în Spania,

Avvocato în Italia, Advocaat în Olanda) au rezervată activitatea de

reprezentare în faţa autorităţilor administrative inclusiv pe aspecte fiscale

(rezervare non-exclusivă în Italia şi Spania şi rezervare exclusivă în

Olanda), dar nu şi activitatea de consultanţă fiscală.

In Polonia, deşi există profesia distinctă de consultant fiscal (Doradca

Podatkowy), consultanţa fiscală poate fi acordată şi de către auditorii

financiari.

In Republica Cehă, profesia de consultant fiscal are rezervat exclusiv

serviciul de consultanţă în domeniul fiscal.

In Marea Britanie, atât contabilii, cât şi avocaţii pot acorda consultanţă

fiscală fără ca niciuna din cele două profesii să aibă rezervată această

activitate. 14

Page 15: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

In Grecia, consultanţa fiscală este o activitate rezervată avocaţilor şi

contabililor.

Pe de altă parte, în general, nu există restricţia ca un consultant fiscal să

nu poată practica şi alte activităţi în baza altor calificări profesionale pe

care le-ar fi dobândit (în Belgia există o astfel de restricţie, consultanţii

fiscali neavând dreptul să fie şi avocaţi, auditori sau contabili), drept

care, mai ales în ţările în care nu este o profesie reglementată distinct sau

în care o calificare se dobândeste peste altă calificare (ex., în Marea

Britanie mulţi consultanţi fiscali au dobândit mai întâi calificarea de

contabili, iar în Germania mulţi auditori au calificarea anterioară în

consultanţă fiscală), apar multe suprapuneri de activităţi prestate între

consultanţii fiscali, contabili, auditori sau/şi jurişti.

Confederaţia Fiscală Europeană (CFE) reprezintă o asociaţie

profesională în cadrul căreia cca. 180 de mii de profesionişti în

fiscalitate, membri ai organizaţiilor care au aderat la CFE, au acceptat

voluntar cerinţe de calificare şi principii de etică profesională consistente

şi similare, în conformitate cu Orientările CFE cu privire la standardele

profesionale (CFE Guidelines on professional standards). CFE face o

clasificare a regimului de reglementare a profesiei pe baza situaţiilor

întâlnite în cele 25 de ţări europene (21 SM ale UE, Elveţia, Croaţia,

Rusia şi Ucraina) din care provin cele 33 de organizaţii naţionale (30

membre şi 3 cu statut de observatori) – organizaţii care sunt fie AC

pentru profesia de consultant fiscal (în ţări în care această profesie este 15

Page 16: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

reglementată în mod distinct), fie AC pentru alte profesii reglementate

care au rezervate activităţile de consultanţă fiscală, fie asociaţii

profesionale cu aderare voluntară, fie institute de formare în domeniul

fiscalităţii.

Astfel, CFE grupează diversele variante de reglementare a acestui

domeniu de activitate în cinci modele de reglementare3:

reglementare ca avocaţi sau contabili (Franţa, Portugalia) –

consultanţa fiscală este reglementată în cadrul profesiilor juridice

sau contabile şi cei ce exercită această activitate sunt în mod

obligatoriu membri ai asociaţiilor profesionale care sunt

desemnate ca AC pentru aceste profesii;

reglementarea consultanţei fiscale ca profesie distinctă (Austria,

Croaţia, Cehia, Germania, Grecia, Polonia, Slovacia) –

consultanţa fiscală necesită o calificare specifică şi cei ce

exercită activităţile de consultanţă fiscală sunt în mod obligatoriu

membri ai organizatiilor profesionale care gestionează profesia

reglementată de consultant fiscal;

reglementarea titlului de consultant fiscal (Belgia, România) –

numai utilizarea titlului profesional de consultant fiscal necesită

o calificare specifică şi apartenenţa la un organism profesional,

dar nu şi exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală;

3 CFE, IBFD- The European Professional Affairs Handbook fot Tax Advisers 2nd Edition 2013, martie 2013, p.4 - 5

16

Page 17: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

acceptarea voluntară a cerinţelor de calificare (Elveţia, Irlanda,

Letonia, Marea Britanie, Olanda, Rusia, Spania) – nu există o

cerinţă legală a unei anumite calificări pentru exercitarea

activităţilor de consultanţă fiscală sau pentru utilizarea titlului

profesional de consultant fiscal, iar aderarea la o asociaţie

profesională este voluntară;

lipsa oricărei reglementări (Finlanda, Italia, Luxemburg, Malta,

Ucraina) – nu este prevăzută nicio calificare specială pentru

acordarea de consultanţă fiscală, iar asociaţiile profesionale cu

membri ce aderă pe bază de voluntariat nu impun nicio calificare

specială, persoanele care oferă consultanţă fiscală fiind de obicei

membri ai altor profesii reglementate, precum cele contabile sau

juridice.

CFE remarcă faptul că Finlanda şi Rusia sunt singurele ţări europene în

care nici profesia de consultant fiscal, nici profesiile contabile şi nici

profesia de avocat (în materie de fiscalitate) nu sunt reglementate.

Fiind de acord cu o asemenea clasificare pe modele de reglementare,

trebuie să consemnăm totuşi faptul că România nu este încadrată corect,

alături de Belgia, în grupa ţărilor în care numai titlul de consultant fiscal

este reglementat, deoarece legislaţia naţională specifică nu permite

exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală altor profesionişti decât

celor care deţin titlul de consultant fiscal şi sunt membri ai Camerei

Consultanţilor Fiscali din România (de altfel, şi în fişele pe ţări din 17

Page 18: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

manualul CFE, în cazul Begiei figurează că serviciile specifice

consultanţei fiscale pot fi furnizate de oricine – p. 102, pe când în cazul

României, aceleaşi servicii figurează ca activităţi rezervate – p.248).

Considerăm că, în mod corect, România se încadrează în grupa ţărilor în

care consultanţa fiscală este reglementată ca profesie distinctă, alături de

Austria, Croaţia, Cehia, Germania, Grecia, Polonia, Slovacia), după cum

reiese şi din cele prezentate în continuare în acest ghid.

Analiza comparativă a cadrului de reglementare a profesiei de consultant

fiscal în România şi cele 3 SM ale UE din cele 8 analizate în care

profesia este reglementată este sintetizată în tabelul 1.2.

Marea Britanie este un caz aparte care nu poate fi inclus într-un tabel

sintetic, căci profesia nu este reglementată în sensul accesului la

practicare, ci doar titlul este protejat prin acordarea acestuia de către un

institut de prestigiu internaţional, ai cărui absolvenţi din toată lumea

devin membri ai institutului şi acceptă voluntar standardele şi

deontologia profesionale impuse de acesta.

18

Page 19: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Tabelul 1.2

Cadrul de reglementare a profesiei de consultant fiscal în 4 SM ale UE

SM ROMANIA AUSTRIA CEHIA GERMANIA

Titlul protejat

Consultant fiscal Steuerberater Danovy poradce Steuerberater

Legislaţia specifică SM

Ordonanţa nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

Wirtschaftstreuhandberufsgesetz – WTBG (Statutul de practică profesională a contabililor publici)Rechtlinie des Vorstandes der Kammer der Wirtschaftstreuhänder uber die Ausubung der Wirtschaftstreuhandberufe, Wirtschaftstreuhandberufs – Ausubungsrichtlinie – WT-Arl (Directiva privind practicarea profesiilor de contabilitate publică)

Zakon c. 523/1992 o danovem poradenstvi a Komore danovych poradcu CR/ Act No. 523/1992 Coll. on tax consultancy services and Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic (Legea 523/1992 privind consultanţa fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali din Republica Cehă)Stanovy KDP CR/ Statutes of the Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic (Statutul Camerei Consultanţilor Fiscali din Republica Cehă)Disciplinarni rad KDP CR/ Disciplinary Code (Codul de disciplină al CCF din Rep. Cehă)Eticky kodex KDP CR/ Code of Ethics (Codul de etică al CCF din Rep. Cehă)

Steuerberatungsgesetz/ Act on Tax Advice (Legea Consultanţei fiscale)Steurberater – Vergutungsverordnung/ Regulation on Tax Advisers’ Remuneration (Regulamentul privind remuneraţia consultanţilor fiscali)Berufsordnung/ Professional Statutes of Tax Advisers (Statutul profesional al consultanţilor fiscali)

19

Page 20: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

SM ROMANIA AUSTRIA CEHIA GERMANIA

Activităţi rezervate

Consultanţă în fiscalitatea naţională şi fiscalitatea din alte ţăriAsistenţă în completarea şi certificarea declaraţiilor fiscaleReprezentarea clienţilor în faţa autorităţilor fiscaleRealizarea de expertize la solicitarea organelor judecătoreşti, de cercetare penală, organelor fiscale sau altor părţi interesate

Consultanţă în fiscalitatea naţională şi fiscalitatea din alte ţăriRealizarea declaraţiilor fiscaleReprezentarea clienţilor în faţa autorităţilor şi instanţelor fiscaleReprezentarea clienţilor in instanţele penale în materie fiscalăReprezentarea clienţilor la Curtea Supremă Administrativă (Verwaltungsgerichtshof), DAR NU şi la Curtea Constituţională (Verfassungsgerichtshof)

Consultanţă în fiscalitatea naţională şi fiscalitatea din alte ţăriRealizarea declaraţiilor fiscaleReprezentarea clienţilor în faţa autorităţilor şi instanţelor fiscale (instanţe administrative)Reprezentarea clienţilor în instanţele penale în materie fiscală

Consultanţă în fiscalitatea naţională şi fiscalitatea din alte ţăriRealizarea declaraţiilor fiscaleReprezentarea clienţilor în faţa autorităţilor şi instanţelor fiscalăReprezentarea clienţilor în instanţele penale în materie fiscalăReprezentarea clienţilor la Curtea Supremă în materie fiscală

Autorizări incluse

Legea nr. 149/2013, publicată în MO nr. 257 din 9 mai 2013, aduce completări actelor normative care reglementează activităţile de expertiză fiscală, de evaluare a bunurilor, de audit financiar, de consultanţă fiscală şi de practician în insolvenţă. Legea prevede:Consultanţii fiscali pot efectua activităţile de expertiză contabilă şi audit financiar numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil sau auditor financiar, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective

Servicii de contabilitateServicii în domeniul pensiilorServicii privind asigurările socialeReprezentarea clienţilor în faţa administraţiei asigurărilor socialeConsultanţă în management pe probleme economiceConsultanţă privind legislaţia muncii numai în contextul contabilităţii salariilor realizate pentru clienţiConsultanţă în insolvenţă şi falimentArbitrajAudit voluntar pentru firme, DAR NU statutar

Servicii de contabilitateServicii în domeniul pensiilorServicii privind asigurările socialeReprezentarea clienţilor în faţa administraţiei asigurărilor socialeActivităţi rezervate partajate cu profesia de avocat :acordarea de asistenţă juridică şi consultanţă economică în probleme de fiscalitate şi alte obligaţii financiare, precum şi în probleme direct legate de impozite, consultanţă în insolvenţă şi faliment

Servicii de contabilitateServicii în domeniul pensiilorServicii privind asigurările socialeReprezentarea clienţilor în faţa administraţiei asigurărilor socialeConsultanţă în management pe probleme economice şi de resurse umaneConsultanţă juridică nelegată de fiscaliate numai ca activitate auxiliară celei de consultanţă fiscalăRedactare şi negociere de contracte pentru clienţi numai ca activitate auxiliară celei de consultanţă fiscalăArbitraj (permis

20

Page 21: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

SM ROMANIA AUSTRIA CEHIA GERMANIAoricui)

AC

Camera Consultanţilor Fiscali din România (CCF)

Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT)/ Camera Contabililor Publici

Komora Danovych Poradcu CR/ Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic (Camera Consultanţilor Fiscali din Republica Cehă)

Bundessteuerberaterkammer (BStBK) / Camera Federală a Consultanţilor Fiscali, prin cele 21 de camere regionale (de land) ale consultanţilor fiscali

Supraveghere

DA DA

Obligaţie de înregistrare în registru

DA, la Camera Consultanţilor Fiscali din România (CCF)

DA, la Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT)/ Camera Contabililor Publici(la care sunt înscrişi şi contabilii şi auditorii financiari)

DA, la Komora Danovych Poradcu CR (KDP)/ Camera Consultanţilor Fiscali din Republica Cehă

DA, la Steurberater Kammer de land (la o Cameră regională a Consultanţilor Fiscali)

Costul înregistrării

Din 2013, taxa anuală:1410 lei (cca. 320 Euro) – membri activi1170 lei (cca.265 Euro) – membri inactivi

286 EuroTaxa anuală: 0,43% din veniturile din consultanţa fiscală, dar nu mai puţin de 250 Euro

Contribuţia anuală de CZK 4.000 (cca. 160 Euro)

Cca. 150 Euro

Asigurare profesională

DA, fără limită minimă a asigurării

DA, în sumă minimă de 72.673 Euro

DA, fără limită minimă a asigurării

DA, în sumă minimă de 250.000 Euro

21

Page 22: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

SM ROMANIA AUSTRIA CEHIA GERMANIA

Adresă profesională/sediu de practicare

DA, în România DA, în UE sau SEE DA, în orice ţară

Sursa: prelucrare facută de autor din fişele pe ţările respective din CFE, IBFD-

The European Professional Affairs Handbook fot Tax Advisers 2nd Edition

2013, martie 2013 şi FEE - Key Features on Structure and Organisation of the

Accountancy Profession across 30 European countries, martie 2012, precum şi

informaţii actualizate de la CCF din România

In Marea Britanie nu există un singur titlu profesional pentru specialiştii

în fiscalitate. Titlul cel mai uzitat este „tax adviser” (consultant fiscal),

dar unii utilizează titlul de „tax accountant” (contabil fiscal) sau pur şi

simplu titlul unei profesii care nu implică o calificare în fiscalitate, cum

ar fi „solicitor” (avocat) sau „chartered accountant” (contabil certificat).

Deoarece profesia nu este reglementată prin lege şi nu există

obligativitatea de aderare la vreo asociaţie profesională, Marea Britanie a

înregistrat în sistemul IMI această profesie numai pe considerentul că

cele două asociaţii profesionale care impun membrilor lor propriile

reglementări sunt de fapt institute de formare profesională de prestigiu

internaţional şi calificarea obţinută în cadrul lor este recunoscută de

multe autorităţi competente din alte ţări: the Chartered Institute of

Taxation (CIOT) şi Facultatea de Fiscalitate (Tax Faculty) din cadrul

institutului Institute of Chartered Accountants in England and Wales

(ICAEW).

22

Page 23: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Nefiind o profesie reglementată prin lege, persoanele care oferă servicii

de consultanţă fiscală nu au obligaţia să se înregistreze în vreun registru,

însă firmele care oferă servicii în domeniul fiscal au obligaţia să se

înregistreze la o instituţie cu rol de supraveghere în combaterea spălării

banilor. Organismele profesionale precum CIOT sunt investite cu rol de

supraveghere în combaterea spălării banilor, de aceea membrii CIOT nu

trebuie să se mai înregistreze în altă parte, în schimb consultanţii fiscali

care nu sunt membri CIOT au obligaţia de a se înregistra la administraţia

fiscală. In plus, în Marea Britanie există calificarea de agent fiscal, care

reprezintă clienţii în faţa autorităţilor fiscale şi depun declaraţiile fiscale

(majoritatea consultanţilor fiscali sunt şi agenţi fiscali, dar nu toţi agenţii

fiscali sunt şi consultanţi fiscali). De aceea, orice consultant fiscal care

joacă şi rol de agent fiscal pentru clienţii săi trebuie să se înregistreze la

administraţia fiscală. Inregistrarea este gratuită şi nu presupune o

aprobare, ci este facută numai pentru ca administraţia fiscală să

monitorizeze activitatea agenţilor fiscali. In privinţa asigurării

profesionale, nu există o obligaţie legală, dar CIOT impune membrilor

săi să aibă asigurare profesională pentru ei şi firmele lor, nivelul minim

fiind însă cu titlu de recomandare.

23

Page 24: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

2. PROCEDURILE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR

APLICATE DE AC DIN ŢĂRILE ANALIZATE ÎN CARE

PROFESIA ESTE REGLEMENTATĂ

O analiză comparativă sintetică a procedurilor de certificare a

competenţelor/acordare a titlului profesional de consultant fiscal în SM

ale UE analizate în care profesia este reglementată este prezentată în

tabelul 2.1.

Tabelul 2.1

Cerinţe privind calificarea în SM în care profesia este reglementată

SM Austria Cehia Germania România Formare iniţială obligatorie

Diplomă universitară sau echivalentă în contabilitate (naţională şi internaţională), legislatie fiscală naţională şi internaţională, drept, economie(sau 5 ani de experienţă în munca de contabil de gestiune)

+3 ani formare profesională (stagiatură) în consultanţă fiscală

Diplomă universitară de licenţă (min. 3 ani ), DAR NU cerinţe de experienţă practică

Ruta academică: diplomă de studii universitare de 4 ani economice sau juridice + 2 ani formare practică sau ciclu univesitar mai scurt + 3 ani formare practicăRuta non-academică: formare profesională într-o profesie comercială sau educaţie echivalentă + 10 ani experienţă practică în fiscalitate (7 ani pt cei calificaţi ca şi contabili de gestiune certificaţi sau cei ce au fost funcţionari fiscali sau au lucrat pe o poziţie comparabilă în administraţia fiscală)

Diplomă de licenţă în învăţământ superior economic

+5 ani de experienţă practică în finanţe şi contabilitate, indiferent in ce ţară, cu condiţia ca aceasta să fie relevantă pt activitatea viitoare în România

24

Page 25: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Implicarea AC în formarea iniţială

DA, prin Akademie der Wirtschaftstreuhänder (Academia Contabililor Certificaţi şi a Consultanţilor Fiscali) care are specializări precum: “Zertifizierter Finanzstrafrechtsexperte” (expert certificat în drept fiscal penal), MBA profesional “Managementul contabilităţii fiscale”

Camerele regionale oferă formare în specializări în legislaţie fiscală internaţională şi taxe vamale şi de consum (Fachberater)

Da, prin protocoalele de colaborare în dezvoltarea şi furnizarea de programe de master în fiscalitate încheiate cu Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Titu Maiorescu şi ASE

Examinare Da Da Da, cu excepţia foştilor judecători fiscali, foşti înalţi funcţionari publici, profesori în fiscalitate

DaDe regulă examen scris – test grilăExamen sub formă de interviu: academicienii, profesorii şi conferenţiarii universitari, doctorii în economie, doctorii docenţi, specialitatea finanţe-contabilitate, membrii şi specialiştii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Parlamentul României, care verifică şi analizează actele normative din domeniul fiscal, absolvenţii cu media generală min. 8 ai unui program de perfecţionare, de min. 100 ore, pentru ocupaţia de consultant fiscal, cod COR 241129 (pentru care CCF a elaborat standard ocupational) sau ai unui program de master acreditat, 

25

Page 26: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

organizat de CCF în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior cu profil economic

Admitere şi înregistrare în registru

Da Da Da Da

Formare continuă/ dezvoltare profesională

DA, prin Akademie der Wirtschaftstreuhänderşi FPC la alţi furnizori care îndeplinesc standardele cerute120 ore în 3 ani, dar min.30 ore/an

NU este obligatorie, dar Camera Consultanţilor Fiscali din Rep. Cehă oferă FPC, iar membrii care se înscriu sunt obligaţi să urmeze programulConsultanţii fiscali pot urma programe de FPC oferite şi de alţi furnizori, cu condiţia ca aceştia să îndeplinească standardele cerute

DA, obligatorie prin lege, dar consultanţii fiscali decid numărul de ore şi furnizorul de FPC la care urmează cursurileCamerele regionale, asociaţiile profesionale şi alţi furnizori de FPC oferă cursuri pt consultanţii fiscaliDStV (Asociaţia Germană a Consultanţilor Fiscali) oferă specializări în 8 domenii (ex. administrarea restructurării şi insolvenţei)

DA, obligatorie Min. 30 ore/an pt. consultanţii fiscali activi, min. 15 ore/an pentru cei inactiviCCF publică un program anual de FPC cu subiectele relevanteDe regulă, FPC este oferit de CCF, dar sunt acceptate şi unele programe oferite de firme, de autorităţile fiscale pentru funcţionarii publici sau programele legate de fiscalitate oferite de Camera Auditorilor Financiari sunt echivalate prin protocol de colaborare

Sursa: prelucrare facută de autor din fişele pe ţările respective din CFE, IBFD-

The European Professional Affairs Handbook fot Tax Advisers 2nd Edition 2013,

martie 2013 şi FEE - Key Features on Structure and Organisation of the

Accountancy Profession across 30 European countries, martie 2012

26

Page 27: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Din nou cazul Marii Britanii este aparte. Deşi acest SM a înscris în

sistemul IMI, deci în baza de date cu profesii reglementate, titlul de

„Chartered tax adviser” şi în calitate de AC, Institutul Chartered Institute

of Taxation – CIOT (tabelul 1.1), profesia nu este reglementată în sensul

Directivei 2005/36/CE, ceeace înseamnă că nu există o calificare impusă

prin lege pentru a avea dreptul de exercitare a profesiei pe piaţă şi nici

pentru utilizarea vreunui titlu profesional. Dar atât CIOT, cât şi ICAEW

(Institute of Chartered Accountants in England and Wales) impun cerinţe

de calificare membrilor lor, calificări pe care cele două institute le oferă

de altfel pe piaţa internaţională.

Astfel, în cazul CIOT, nu există o calificare academică iniţială impusă,

dar ca o condiţie de eligibilitate pentru încrierea la examinarea efectuată

de institut, candidatul trebuie să aibă deja o altă calificare profesională

recunoscută (de exemplu, calificare ACA – chartered accountant,

calificare ACCA – chartered certified accountant, calificare ATT –

taxation technician). In plus, candidatul trebuie să dovedească o

experienţă profesională recentă de minimum 3 ani, indiferent în ce ţară

de pe glob a dobândit-o. Apoi calificarea CIOT se dobândeste prin

absolvirea unui examen organizat de CIOT. Conform datelor culese în

sondajul efectuat de CFE în perioada mai – decembrie 20124, taxa de

înregistrare la examinare este de 200 lire sterline şi participarea la

4 CFE, IBFD- The European Professional Affairs Handbook fot Tax Advisers 2nd Edition 2013, martie 2013, p. 300

27

Page 28: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

examene se taxează cu 610 lire sterline (în total cca. 1.000 Euro).

Calificarea astfel dobândită este valabilă pentru tot restul vieţii.

De asemenea, CIOT impune membrilor săi formare profesională

continuă/dezvoltare profesională – minimum 90 de ore/an, din care cel

puţin 20 ore de pregătire practică – fără ca institutul să ofere FPC.

Membrii CIOT sunt liberi să opteze pentru oricare furnizor care

îndeplineşte standarde cerute de CIOT.

In mod similar, calificarea în cadrul ICAEW se obţine prin trecerea cu

succes a unui set de 15 module de examinare, fiecare modul incluzând şi

un element de etică profesională. Calificarea profesională ICAEW este

de nivel echivalent cu cel de diplomă de masterat. Nu se impune o

anumită calificare academică anterioară, dar există condiţia de 300 sau

450 de zile de experienţă practică. Si ICAEW impune membrilor săi să

urmeze programe de formare profesională continuă/dezvoltare

profesională şi să confirme în fiecare an că au participat la astfel de

programe (fără o cerinţă de număr minim de ore).

Dintre celelalte SM ale UE analizate în care profesia de consultant fiscal

nu este reglementată, în Olanda şi în Spania asociaţiile profesionale, la

care consultanţii fiscali aderă voluntar, au cerinţe de nivel de calificare

ca o condiţie de aderare la asociaţie.

28

Page 29: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

In Olanda, denumirea cea mai uzitată pentru profesia de consultant

fiscal este Belastingadviseur, iar cele două asociaţii profesionale sunt

NOB – Nederlandse Orde van Belastingadviseur (Ordinul Olandez al

Consultanţilor Fiscali) şi RB – Register Belastingadviseur (Registrul

Consultanţilor Fiscali), care au ca membri voluntari cca. jumătate din

cifra estimată de 18.000 de practicieni în consultanţă fiscală. Diferenţa,

din punct de vedere al nivelului de calificare, între membrii celor două

organisme profesionale este că NOB admite ca membri numai

absolvenţii de învăţământ superior, pe când RB admite ca membri şi

deţinătorii unor calificări de nivel preuniversitar.

Condiţiile de admitere ca membru al NOB sunt: diploma de master care

certifică 4 ani de formare în legislaţie fiscală sau economie fiscală şi

absolvirea unui curs postuniversitar de 3 ani organizat chiar de NOB. O

altă condiţie de admitere este dovada unei experienţe practice de 3 ani în

consultanţă fiscală, dobândită oriunde în lume după absolvirea

masteratului, atâta timp cât Comitetul de Admitere NOB apreciază că

aceasta este relevantă pentru viitoarea activitate în Olanda, sau care

poate fi dobândită simultan cu parcurgerea cursului postuniversitar la

NOB.

Atât membrii NOB, cât şi membrii RB sunt obligaţi să-şi actualizeze

cunoştinţele profesionale, în cazul RB existând obligativitatea ca

membrii să demonstreze efectuarea a minimum 40 de ore/an de FPC.

NOB nu impune un număr minim de ore, iar în ciuda faptului că 29

Page 30: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

organismul însuşi oferă FPC, membrii NOB pot efectua FPC la alţi

furnizori care însă îndeplinesc standardele cerute de NOB. Unii

consultanţi fiscali utilizează titluri de specializare, precum „VAT

expert” (expert TVA), „tax assurance provider” (furnizor de asigurare

fiscală) sau „specialised in customs matters” (specializat în probleme

vamale), dar ele nu sunt acordate de vreo instituţie/organizaţie.

In Spania, denumirea profesiei este Asesor Fiscal, iar cele două

asociaţii profesionale (care au împreună cca. 6550 de membri) sunt

AEDAF – Asociacion Espanola de Asesores Fiscales (Asociaţia

Spaniolă a Consultanţilor Fiscali) şi REAF – Registro de Economistas

de Asesores Fiscales (Registrul Economiştilor şi Consultanţilor Fiscali).

Admiterea ca membru voluntar la AEDAF nu presupune nici examen,

nici o cerinţă de experienţă practică anterioară, dar candidaţii trebuie să

aibă o calificare de nivel universitar (majoritatea deţin o diplomă de

licenţă în drept, economie sau administrarea afacerilor, dar orice altă

diplomă de licenţă poate fi acceptată). In schimb, nici una din cele două

asociaţii nu impune formare profesională continuă membrilor săi.

30

Page 31: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

3. PROCESELE DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR

DOBÂNDITE ÎN ALTE SM ALE UE PENTRU

PRACTICAREA PROFESIEI DE CONSULTANT FISCAL

Statisticile din sistemul IMI, făcute pe baza datelor despre mobilitatea

profesioniştilor pe cele două modalităţi de prestare (prin

stabilire/exercitare cu caracter permanent a profesiei lor în alt SM al UE,

SEE şi Elveţia sau prestare temporară) şi pe fiecare categorie generică de

profesii în parte, în conformitate cu cele 842 de categorii generice

înregistrate în baza de date până în prezent, sunt relative în cazul

consultanţilor fiscali, căci, pe de o parte, statisticile categoriei generice

Tax advisor/accountant (consultant fiscal/contabil) reflectă nu numai

mobilitatea consultanţilor fiscali, ci şi a celorlalte profesii contabile

reglementate care au fost înregistrate în această categorie generică, iar pe

de altă parte, nu reflectă mobilitatea profesioniştilor în fiscalitate care

aparţin altor profesii reglementate, conform celor prezentate în capitolul

1 al acestui ghid. Făcând toate aceste precizări, vom prezenta mai jos

statisticile extrase ca atare din sistemul IMI pentru categoria generică

mai sus menţionată, dar şi prelucrările proprii ale datelor cu privire strict

la deciziile de recunoaştere în ţările în care există profesia de consultant

fiscal reglementată distinct.

Astfel, din statisticile privind stabilirea/exercitarea cu caracter

permanent, în perioada 1997/98 – 2012, categoria generică Tax

31

Page 32: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

advisor/accountant ocupă poziţia 74 în ierarhia celor mai mobile profesii

(din cele 448 categorii generice listate în statisticile privind cele mai

mobile profesii), cu un total de 416 solicitări de recunoaştere, respectiv

decizii adoptate.

In graficul 3.1. se poate observa că 58% din aceste decizii au fost

pozitive (solicitanţilor li s-a recunoscut calificarea şi dreptul de a

practica profesia respectivă), 25% au fost negative, iar 16% neutre

(cererile sunt încă în curs de examinare, solicitanţii sunt încă în

perioada de adaptare sau au făcut plângere împotriva deciziei de

respingere).

Grafic 3.1 – Structura pe tip de decizii a recunoaşterii în categoria Tax advisor/accountant

Sursa: EC, Regulated professions database – Establisment statistics,

Tax advisor/accountant (Consultant fiscal/contabil), la

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?

action=profession&id_profession=2100&tab=stat1 (la data de 25.06.2013)

32

Page 33: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Dintre acestea însă, cele legate strict de profesia distinctă de consultant

fiscal reglementată sunt prezentate sintetic în tabelul următor.

Tabelul 3.1

Statistica deciziilor de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte SM

ale UE, SEE şi Confederaţia Helvetică pentru profesia de consultant

fiscal (1997/8 – 2012)

Tara gazda:

profesii reglementate

Tara de origine

a calificarii

Nr.

decizii

pozitive

Nr.

decizii

negative

Nr.

decizii

neutre

Total

decizii

Belgia:

Conseil fiscal /

belastingconsulent;

Comptable-fiscaliste agréé/

Erkend boekhouder-fiscalist

(62 solicitări din 8 SM ale UE)

Bulgaria 1 0 1 2

Franţa 36 2 3 41

Germania 2 0 0 2

Italia 1 1 1 3

Luxemburg 1 0 1 2

Marea Britanie 0 0 1 1

Olanda 2 2 3 7

România 2 1 1 4

Cehia :

Daňový poradce

(5 solicitări din 3 SM ale UE)

Italia 1 0 0 1

Olanda 0 1 0 1

Slovacia 2 1 0 3

Germania :

Steuerberater

(38 solicitări din 9 SM ale UE si

Elveţia)

Austria 0 5 1 6

Belgia 0 2 0 2

Danemarca 1 0 0 1

Franţa 0 7 1 8

Elveţia 1 0 0 1

Grecia 1 1 1 3

Italia 0 4 0 4

33

Page 34: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Marea Britanie 2 4 0 6

Olanda 1 4 1 6

Polonia 0 1 0 1

Irlanda: Tax advisor

(5 solicitări din 2 SM)

Germania 0 0 1 1

Marea Britanie 2 0 2 4

Marea Britanie:

Chartered tax adviser

(20 solicitări din 6 SM ale UE)

Franţa 1 0 1 2

Germania 3 0 1 4

Grecia 0 0 1 1

Irlanda 6 0 4 10

Polonia 1 0 0 1

Spania 1 0 1 2

Polonia:

Doradca podatkowy

(6 solicitări din 4 SM ale UE)

Cehia 0 0 1 1

Germania 1 0 0 1

Italia 1 1 1 3

Marea Britanie 1 0 0 1

România:

Consultant fiscal

(6 solicitări din 4 SM ale UE)

Cehia 1 0 0 1

Cipru 2 0 0 2

Olanda 2 0 0 2

Spania 1 0 0 1

Slovacia:

Daňový poradca

(20 solicitări din 3 SM)

Austria 4 0 0 4

Cehia 15 0 0 15

Germania 1 0 0 1

TOTAL 19 ţări 97 37 28 162

Sursa: prelucrări făcute de autor cu date din baza sistemului IMI, situaţia

deciziilor de prestare permanentă din categoria generică tax advisor/accountant

(consultant fiscal/ contabil) la data de 25.06.2013; la

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?

action=profession&id_profession=2100&tab=countries&quid=2&mode=asc&m

axRows=*#top

34

Page 35: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Din această situaţie statistică putem remarca faptul că România se

numără printre cele 8 SM ale UE care au primit solicitări de recunoaştere

a calificărilor dobândite în alte 4 SM ale UE şi că, similar cu Slovacia,

le-a rezolvat pe toate în mod pozitiv.

De asemenea, considerăm necesar să menţionăm motivul pentru care am

inclus în această statistică şi profesia de contabil fiscal agreat

reglementată în Belgia – este singura profesie distinctă din domeniul

expertizei fiscale pentru care s-au înregistrat solicitări de recunoaştere

din partea unor cetăţeni care şi-au dobândit calificarea în România: 2

solicitări din 2012 au fost rezolvate pozitiv, o solicitare din 2012 a fost

respinsă, iar alta din 2011 era încă în curs de examinare în 2012.

In felul acesta, România se numără şi printre cele 19 ţări de origine a

calificării din care au provenit persoane care au solicitat recunoaşterea

calificării pentru prestarea permanentă a unei profesii din domeniul

expertizei fiscale într-un alt SM al UE.

Grafic, statistica mobilităţii în regim de stabilire/prestare permanentă a

profesiilor de consultanţă fiscală reglementate distinct se prezintă astfel:

35

Page 36: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Grafic 3.2 – Structura pe ţări gazdă a deciziilor de recunoaştere a

calificărilor de consultant fiscal şi contabil fiscal agreat

Grafic 3.3 – Structura pe ţări de origine a solicitărilor de recunoaştere a

calificărilor de consultant fiscal şi contabil fiscal agreat

36

Page 37: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Grafic 3.4 – Structura situaţiei recunoaşterii calificărilor de consultant

fiscal şi contabil fiscal agreat pe tipuri de decizii

Sursa: toate cele trei grafice sunt realizate pe baza datelor prelucrate de autor din

baza de date a CE cu profesiile reglementate numai pentru profesiile de

consultanţă fiscală reglementate distinct, prezentate în tabelul 3.1.

37

Page 38: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

In cazul prestării temporare de servicii de consultanţă fiscală, cum nu

există obligaţia de a solicita recunoaşterea calificării, ci doar, în unele

ţări, obligaţia de a depune o declaraţie în ţara gazdă, statistica mobilităţii

consultanţilor fiscali, redată în tabelul 3.2., reflectă situaţia numai din

ţările gazdă care prevăd obligaţia notificării (de exemplu, cum în

România nu există obligaţia de a se depune vreo declaraţie, nu există nici

date statistice în sistemul IMI cu privire la prestarea temporară a

serviciilor de consultanţă fiscală de către consultanţii din alte SM ale UE,

SEE sau Elveţia).

In cazul topului profesiilor din punct de vedere al mobilităţii în regim de

prestare temporară, în perioada 1997/8 – 2012, profesia de consultant

fiscal este pe poziţia 25 din cele 141 de categorii generice listate în top

(de data aceasta, poziţia se datorează în exclusivitate celor 100 de

declaraţii înregistrate pentru consultanţi fiscali, deoarece nu a fost

inregistrată nicio declaraţie pentru profesiile contabile înscrise în această

categorie generică din sistemul IMI).

Tabelul 3.2

Statistica declaraţiilor de prestare temporară a serviciilor de consultanţă

fiscală în perioada 1997/8 – 2012

Nr.

crt

Tara gazdă Tara de origine Nr. declaraţii

1. Cehia Italia 2

Olanda 1

38

Page 39: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

(5 declaraţii din 3 SM) Slovacia 2

2. Germania

(95 declaraţii din 10 ţări –

8 SM ale UE, Norvegia, Elveţia)

Austria 64

Belgia 2

Elveţia 5

Irlanda 2

Marea Britanie 2

Norvegia 1

Olanda 9

Polonia 7

Spania 2

Ungaria 1

Total 2 ţări gazdă 12 ţări de origine 100 declaraţii

Sursa: prelucrări făcute de autor cu date din baza sistemului IMI, situaţia

declaraţiilor de prestare temporară, din categoria generică tax

advisor/accountant, numai pentru profesiile de consultanţă fiscală, la data de

25.06.2013; la

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?

action=profession&id_profession=2100&tab=countries&quid=2&mode=asc&m

axRows=*#top

Grafic, mobilitatea în regim de prestare temporară a serviciilor de

consultanţă fiscală în ţările în care există obligaţia de declarare, se

prezintă astfel:

39

Page 40: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Grafic 3.5 – Structura pe ţări gazdă a mobilităţii consultanţilor fiscali în

prestarea temporară de servicii

Grafic 3.6 – Structura pe ţări de origine a mobilităţii consultanţilor fiscali

în prestarea temporară de servicii

Sursa datelor: statisticile din baza de date a CE cu profesii reglementate, la

25.06.2013

40

Page 41: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Aşa cum am precizat încă din capitolul 1 al acestui ghid, profesia de

consultant fiscal intră sub incidenţa sistemului general de recunoaştere a

calificărilor prevăzut în Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea

calificărilor profesionale. In acest caz, recunoaşterea nu este automată, ci

necesită o comparaţie între formarea profesională prevăzută în cele două

state – cel în care solicitantul şi-a dobândit calificarea (ţara de origine) şi

cel în care acesta doreşte să-şi exercite profesia cu caracter permanent

(ţara gazdă), precum şi posibilitatea, în caz de "diferenţe substanţiale", a

aplicării de măsuri compensatorii (test de aptitudini sau perioadă de

adaptare - articolul 23 din Directivă).

Pentru recunoaşterea în sistemul general, cererea de recunoaştere este

adresată AC din SM gazdă. Această cerere trebuie să fie însoţită de o

serie de documente şi certificate prevăzute în anexa VII la Directiva

2005/36/CE. Cum, în ţările în care profesia de consultant fiscal nu este

reglementată, profesioniştii din domeniu au acces liber pe piaţa

serviciilor şi pe piaţa muncii, procesul de recunoaştere a calificării de

consultant fiscal prezentat în continuare este valabil numai în SM ale UE

analizate în care profesia este reglementată: România, Austria, Cehia şi

Germania. In Marea Britanie, cum profesia nu este de fapt reglementată,

procesul de recunoaştere a calificării trebuie parcurs numai în cazul în

care consultantul fiscal în cauză doreşte să devină membru (voluntar) al

CIOT sau ICAEW.

41

Page 42: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Documentele ce pot fi solicitate odată cu depunerea cererii de

recunoaştere sunt:

dovada naţionalităţii

dovada stabilirii în alt SM al UE, SEE sau Confederaţia

Helvetică

documente privind calificarea profesională, competenţele şi

experienţa practică: atestat de competenţe sau evidenţa

calificării formale eliberate de AC din SM de origine (dacă

profesia este reglementată şi în SM de origine, dovada solicitată

de AC din ţara respectivă); dovada experienţei practice (în cazul

în care profesia nu este reglementată în SM de origine,

solicitantul trebuie să găsească dovezi/atestate de la angajatori)

alte documente, dacă ele sunt solicitate şi consultanţilor fiscali

din SM gazdă – dovezi de bună reputaţie, de solvabilitate,

dovada că solicitantul este apt din punct de vedere medical,

starea financiară, asigurare profesională.

AC din SM gazdă poate solicita unui consultant fiscal să dovedească o

experienţă practică de minimum 2 ani în ultimii 10 ani (art.5 (1) lit. B

din Directiva 2005/36/CE) numai dacă acesta provine dintr-un SM în

care profesia nu este reglementată şi nu poate dovedi o educaţie sau

formare profesională de nivel secundar destinate formării în domeniul

fiscal şi care include pregătire teoretică şi formare practică.

42

Page 43: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

AC din SM gazdă poate solicita copii şi traduceri autentificate notarial

pentru documentele cele mai importante, nu însă şi pentru documentele

standardizate (ex. paşaport, carte de identitate). De asemenea, nu pot fi

solicitate documentele în original, ci numai copii. In cazul în care

solicitantul nu poate furniza toate informaţiile solicitate, AC din ţara

gazdă trebuie să încerce să le obţină de la AC din SM de origine prin

sistemul IMI.

Ca procedură de recunoaştere, AC din SM gazdă trebuie ca, în decurs

de o lună, să confirme primirea dosarului şi să atragă atenţia asupra

oricăror documente lipsă, dacă este cazul. Termenul limită ca AC să

acorde recunoaşterea sau (situaţia cea mai frecventă în practică în cazul

consultanţilor fiscali) să decidă aplicarea unui test de aptitudini este de 4

luni. Orice respingere trebuie motivată. Respingerea sau neadoptarea

unei decizii, în termenul anterior menţionat, pot fi contestate în faţa

instanţelor naţionale.

Testul de aptitudini poate fi aplicat în condiţiile în care AC din SM

gazdă, pe baza documentelor primite, determină care sunt diferenţele

dintre cele două calificări care trebuie acoperite de măsurile

compensatorii. Cum activitatea de consultanţă fiscală impune

cunoaşterea legislaţiei naţionale în materie fiscală, testul de aptitudini

este o măsură compensatorie utilizată în majoritatea cazurilor de

recunoaştere a acestei calificări. La stabilirea subiectelor pentru testul de

aptitudini, AC din SM gazdă trebuie să ia în considerare nu numai 43

Page 44: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

cunoştinţele dobândite de solicitant în cadrul calificării formale, ci şi pe

acelea pe care persoana le-a dobândit în contexte informale sau non-

formale, precum experienţa practică.

In viziunea Comisiei Europene, AC din SM gazdă ar trebui să

organizeze cel puţin două sesiuni de teste de aptitudini pe an. Pentru

realizarea procesului de recunoaştere şi organizarea testului de

aptitudini, AC poate percepe o taxă cu condiţia ca aceasta să nu

depăşească costurile implicate şi să nu fie discriminatorie faţă de

propriii resortisanţi puşi în situaţii similare.

Odată obţinută recunoaşterea calificării, consultantul fiscal poate

practica profesia în aceleaşi condiţii cu cei care au dobândit calificarea

în SM gazdă, reglementările profesionale din SM gazdă fiind aplicabile,

inclusiv utilizarea titlului profesional din această ţară.

In Austria, AC pentru procesul de recunoaştere este Kammer der

Wirtschaftstreuhänder (KWT)/ Camera Contabililor Publici. Solicitanţii

din alte SM ale UE, SEE şi Confederaţia Helvetică trebuie să treacă cu

succes un test de aptitudini în condiţiile în care dovedesc că pot practica

profesia în ţara de origine. Taxa pentru testul de aptitudini (conform

sondajului realizat de CFE în 2012) este de 410 Euro. Pentru a practica

profesia de consultant fiscal, cei care iau testul de aptitudini trebuie să

obţină o licenţă profesională şi să devină membri ai KWT. De

asemenea, ei trebuie să aibă şi asigurare profesională; dacă au asigurarea 44

Page 45: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

din ţara de origine, aceasta poate fi recunoscută dacă satisface cerinţele

impuse pentru consultanţii fiscali din Austria. Până la sfârşitul anului

2013, resortisanţii din România şi Bulgaria trebuie să aibă şi permis de

muncă în Austria, în timp ce resortisanţii din celelalte SM ale UE, SEE

şi Elveţia nu au această obligaţie.

In cazul prestării temporare a serviciilor de consultanţă fiscală în

Austria, consultanţii fiscali din alte SM ale UE, SEE şi Elveţia nu au

obligaţia de a notifica autorităţile austriece. Ei pot furniza serviciile pe

care au dreptul să le presteze în SM de origine şi au obligaţia de a utiliza

titlul profesional în limba oficială (sau una din limbile oficiale, după

caz) a ţării de origine şi, de asemenea, să aibă o asigurare profesională

care satisface cerinţele în materie pentru consultanţii fiscali stabiliţi în

Austria. In cazul titlului dobândit într-o ţară în care limba oficială este

germana, deţinătorii titlului au obligaţia să adauge indicaţia ţării în care

l-au dobândit.

In Republica Cehă, Komora Danovych Poradcu - KDP/ Camera

Consultanţilor Fiscali este AC pentru recunoaşterea calificării. Aceasta

poate decide să supună solicitantul din alt SM să susţină un test de

aptitudini, taxa fiind de 2.000 coroane cehe (cca. 80 Euro). Pentru a

practica, solicitantul trebuie să se înscrie la KDP şi să aiba asigurare

profesională. Dacă asigurarea pe care şi-a făcut-o în SM de origine

acoperă şi activitatea sa în Republica Cehă, aceasta va fi recunoscută.

45

Page 46: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

In cazul prestării temporare în Republica Cehă, consultanţii fiscali din

alte SM sunt consideraţi „Consultanţi fiscali oaspeţi”, trebuie să

utilizeze titlul profesional în limba oficială a SM de origine şi au

obligaţia să notifice KDP (chiar şi on-line) înainte de a-şi începe

activitatea, dar nu se prevede un termen de preaviz şi declarantul nu este

obligat să aştepte un răspuns din partea KDP. Si în cazul prestării

temporare/transfrontaliere este obligatorie o asigurare profesională care

să acopere şi serviciile prestate în Republica Cehă.

In Germania, legislaţia specifică consultanţilor fiscali prevede

susţinerea unui test de aptitudini şi înscrierea la una din camerele

regionale ale consultanţilor fiscali (Steurberater Kammer) în cazul

profesioniştilor din SM ale UE şi SEE care doresc să presteze servicii

permanent, taxa fiind aceeaşi ca pentru examenul de dobândire a titlului

german (cca. 150 Euro). Consultanţii fiscali din Elveţia trebuie să

susţină întregul examen de admitere la Steuerberater Kammer la care

vor să se înscrie (ca şi resortisanţii din terţe ţări). Solicitanţii care şi-au

dobândit calificarea într-un SM în care profesia este reglementată,

trebuie să dovedească o calificare de formare profesională de nivel post-

secundar cu durata de minimum un an pentru a fi admişi la testul de

aptitudini. Celor din SM în care profesia nu este reglementată, AC le

poate solicita şi dovada unei experienţe practice de 3 ani. De asemenea,

este obligatorie asigurarea profesională, dar cea facută în alt SM poate fi

recunoscută dacă îndeplineşte cerinţele germane.

46

Page 47: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Consultanţii fiscali din alte SM ale UE, SEE şi Elveţia au dreptul să

presteze servicii temporare în Germania, cu obligaţia de a utiliza titlul

profesional în limba oficială a SM de origine (fără ca un titlu în limba

germană să creeze confuzie cu privire la SM în care a fost dobândit) şi

de a notifica în scris acea cameră regională a consultanţilor fiscali care

este responsabilă pentru SM de origine al solicitantului, cel mai târziu la

începutul activităţii lor în Germania (fără să fie necesar să aştepte un

răspuns). Camera responsabilă pentru România este Nordbaden

Steuerberater Kammer. Notificarea este valabilă un an şi aceasta trebuie

reînnoită în cazul în care consultantul fiscal doreşte să-şi continue

activitatea în Germania în regim de prestare temporară sau ocazională.

Notificarea trebuie să includă dovada sediului legal şi a asigurării

profesionale (care să acopere şi serviciile prestate în Germania, conform

cerinţelor germane). Nu se percepe nicio taxă pentru aceste notificări.

In România, Camera Consultanţilor Fiscali din România (CCF) este AC

pentru procesul de recunoaştere a calificării celor care doresc să practice

consultanţa fiscală în regim de prestare permanentă. Calificările

dobândite în alte SM ale UE, SEE şi Confederaţia Helvetică sunt

recunoscute pe baza unei evaluări sub formă de interviu, pentru care se

percepe o taxă, şi în urma susţinerii cu succes a interviului, solicitanţii

au obligaţia de a se înscrie la CCF.

In regim temporar, consultanţii fiscali au dreptul să presteze orice

activităţi de consultanţă fiscală cu excepţia depunerii declaraţiilor fiscale 47

Page 48: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

pentru clienţii lor, fără să existe obligativitatea vreunei notificări sau

aderării la CCF. Aceştia trebuie să utilizeze titlul profesional în limba

oficială a ţării de origine şi să aibă asigurare profesională care să

acopere şi activitatea prestată în România.

O posibilitate, mai simplă decât calea juridică/legală, de plângere

împotriva unei decizii cu privire la recunoaşterea calificării, considerate

ca nefiind conformă cu Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea

calificărilor profesionale, este apelarea la sistemul SOLVIT.

SOLVIT este o reţea on-line, funcţională din iulie 2002, în cadrul căreia

SM ale UE conlucrează pentru a rezolva, într-o fază pre-legală,

problemele create de aplicarea incorectă sau neaplicarea de către

autorităţile publice a dreptului comunitar privind Piaţa Internă. Există un

centru SOLVIT în fiecare SM al UE, precum şi în Norvegia, Islanda şi

Liechtenstein. Centrele fac parte din administraţia centrală şi trebuie să

dea soluţii la problemele ridicate de cetăţeni sau de firme într-un termen

de 10 săptămâni, iar utilizarea reţelei este gratuită.

Centrul SOLVIT România se află în cadrul Ministerului Afacerilor

Europene (poate fi contactat la adresa de e-mail solvit@ dae.gov .ro ).

Condiţiile de funcţionare a mecanismului SOLVIT sunt:

să fie vorba despre neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a

dreptului european de către administraţia unui stat membru, 48

Page 49: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

să fie vorba despre un caz transfrontalier,

să nu existe deja o acţiune în justiţie pentru soluţionarea sa.

Caracterul transfrontalier nu presupune ca petentul să se afle în alt SM

decât cel unde a apărut problema. Este suficient să existe un element de

extraneitate care să poată face aplicabile prevederile dreptului comunitar

(de exemplu, un cetăţean român vrea să profeseze în Germania şi are

dificultăţi la anagajare). Modul de funcţionare a sistemului SOLVIT este

prezentat în schema de mai jos.

Sursa: http://www.romania-actualitati.ro/conceptul_de_cetatenie_europeana-

50325 (la data de 17.07.2013)49

Page 50: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

De exemplu, dacă un cetăţean român are o plângere referitoare la regulile

de pe piaţa internă, el se va adresa SOLVIT ROMANIA (organizaţia care

se poate ocupa de caz depinzând de naţionalitatea celui care depune

plângerea). Dacă un cetăţean român a obţinut calificarea în Austria,

doreşte să se angajeze în Germania şi are o plângere în acest sens, se va

adresa centrului din Austria. Cererea va fi analizată şi dacă se va

considera că acest caz este o încălcare a dreptului comunitar, se va

contacta centrul LEAD SOLVIT (Centrul SOLVIT responsabil). Dacă

acesta este de acord cu propunerea, se va merge mai departe, la

autoritatea reclamată. Clientul este ajutat într-o limbă pe care o înţelege,

dar mai important este că există un Centru SOLVIT responsabil care ştie

ce proceduri trebuie urmate şi ce autorităţi trebuie contactate pentru a

rezolva problema. Pentru a obţine un rezultat bun, SOLVIT se bazează

pe relaţia cu autoritatea reclamată. Aceasta pentru că este o reţea

informală şi nu are autoritatea unui judecător.

Motivele pentru care nu toate petiţiile sunt soluţionate pot fi :

anumite probleme care ţin de legislaţia statului membru; dacă nu

se poate da o soluţie rapidă, cazul se consideră nesoluţionat ;

autoritatea reclamată nu este dispusă să colaboreze, caz în care

petiţionarul este sfătuit să se adreseze instanţelor judecătoreşti

care sunt în măsură să oblige AC să îşi modifice comportamentul

corespunzător aspectului reclamat.

Pentru problemele care ţin de legislaţia naţională, centrele SOLVIT

colaborează între ele pentru a vedea cum poate fi modificată aceasta.50

Page 51: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

4. EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSULTANT FISCAL ÎN UE

In unele ţări, consultanţii fiscali sunt prin excelenţă consideraţi liber

profesionişti (în special în ţările în care profesia este reglementată sau în

care activităţile de consultanţă fiscală sunt rezervate altor profesii

liberale reglementate, precum contabilii şi/sau avocaţii), în alte ţări

aceştia sunt în majoritate angajaţi în firme de consultanţă fiscală,

juridică, de servicii contabile sau de audit financiar sau chiar angajaţi în

calitate de consultanţi fiscali în firme din alte domenii de activitate.

In conformitate cu estimările făcute de CFE prin sondajul realizat în

rândul membrilor săi, în perioada mai – decembrie 2012, sondaj care a

stat la baza celei de a doua ediţii a manualului său publicat în martie

20135, consultanţii fiscali prestează serviciile în regim de profesie

liberală într-un procent estimat la 69% în Polonia, 65% în Republica

Cehă, 13% în Irlanda şi România, 1% în Finlanda; ca angajaţi în firme

de specialitate, într-un procent estimat la 84% în Olanda, 59% în

Finlanda, 29% în Germania, 25% în Republica Cehă şi 17% în Polonia;

ca angajaţi în firme din alte domenii de activitate, într-un procent

estimat la 11% în Polonia, 10% în Finlanda, 5% în Republica Cehă, 4%

în Germania şi Olanda.

5 CFE, IBFD- The European Professional Affairs Handbook fot Tax Advisers 2nd Edition 2013, martie 2013, p. 22-23

51

Page 52: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Dintre cele 25 de ţări europene din care provin organizaţiile membre ale

CFE, în 18 ţări consultanţii fiscali au dreptul să lucreze şi ca angajaţi în

firme din orice domeniu de activitate: Austria, Belgia, Croaţia, Elveţia,

Finlanda, Irlanda, Italia, Germania, Letonia, Malta, Marea Britanie,

Olanda, Portugalia, România, Rusia, Slovacia, Spania şi Ucraina.

Dintre acestea, în Germania este nevoie de o aprobare a Camerei

Consultanţilor Fiscali şi aceasta este dată numai dacă obligaţiile din

contractul de muncă al consultantului fiscal nu-l împiedică pe acesta să-

şi exercite liber serviciile de consultanţă fiscală faţă de clienţii săi în

condiţii de garantare a confidentialităţii profesionale în relaţia cu

aceştia.

In Republica Cehă, un consultant fiscal poate fi angajat în orice firmă,

dar munca prestată de acesta în cadrul firmei nu este considerată

consultanţă fiscală. In schimb în Grecia, consultanţii fiscali pot acorda

serviciile de consultanţă fiscală numai în regim de profesie liberală. In

unele ţări, în care activitatea de consultanţă fiscală este rezervată altor

profesii liberale, persoanele respective nu au dreptul să aibă statut de

angajaţi (în Franţa avocatii, în Luxemburg contabilii). In Polonia,

consultanţii fiscali sunt obligaţi să-şi suspende dreptul de practicare a

serviciilor de consultanţă fiscală în perioadele în care sunt angajaţi într-o

firmă.

52

Page 53: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

De asemenea, în 15 ţări din care provin organizaţiile membre ale CFE,

consultanţii fiscali nu au dreptul să fie funcţionari publici sau, în

general, angajaţi în instituţii de stat, situaţie ce poate crea un conflict de

interese: Austria, Cehia, Franţa, Irlanda, Italia, Germania, Grecia,

Letonia, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, România, Slovacia,

Spania. 6 state nu au restricţii în această privinţă: Elveţia, Finlanda,

Marea Britanie, Portugalia, Rusia, Ucraina. In Belgia, restricţia se

limitează la administraţia fiscală, iar în Irlanda se specifică faptul că un

funcţionar public, chiar dacă are o calificare de consultant fiscal, nu are

dreptul să acorde consultanţă fiscală publicului.

Situaţia pieţei de consultanţă fiscală în SM ale UE analizate în acest

ghid (conform datelor CFE) se prezintă astfel:

Austria – din cei 4.807 consultanţi fiscali, 32% lucrează ca

angajaţi în firme de specialitate sau în firme din alte domenii de

activitate, iar restul de 68% sunt liber profesionişti, parteneri în

firme de specialitate sau sunt pensionari;

Cehia – 4.427 de persoane fizice şi 733 de persoane juridice

sunt înregistrate la Camera Consultanţilor Fiscali din Republica

Cehă; se estimează că cca. 70% din consultanţii fiscali sunt liber

profesionişti (65% având firme cu un singur angajat –

echivalentul PFA în România şi 5% ca parteneri sau manageri

asociaţi în firme de servicii profesionale), 25% sunt angajaţi în

firme de consultanţă fiscală, juridică, de contabilitate sau audit,

iar 5% sunt angajaţi ca şi consilieri în firme din alte domenii de 53

Page 54: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

activitate (aceştia din urmă nefiind însă consideraţi consultanţi

fiscali, ca urmare nefiind membri ai KDP şi nedeţinând titlul

profesional);

Germania – 80.764 de persoane fizice şi 8.655 de firme sunt

înregistrate la cele 21 de camere regionale de consultanţi fiscali

(dintre persoanele fizice, 2.110 deţin titlul de

Steuerbevollmachtigte, o profesie aproape identică cu

Steuerberater, dar pentru care nu mai poate fi obţinută

calificarea în prezent); 2/3 dintre consultanţii fiscali sunt liber

profesionişti, 29,1% sunt angajaţi în firmele de specialitate şi

4,3% sunt angajaţi în firme din alte domenii de activitate, dar nu

au dreptul să fie angajaţi la stat sau funcţionari publici;

România – 5.764 persoane fizice (din care 4.404 active şi 1.360

inactive) şi 454 de persoane juridice sunt înregistrate la CCF6;

cca. 13% sunt liber profesionişti, 13% parteneri sau manageri

asociaţi în firmele profesionale, iar restul de 74% sunt angajaţi

în firmele profesionale şi în firme din alte domenii de activitate;

consultanţii fiscali au dreptul să fie funcţionari publici sau

angajaţi la stat, dar pe perioada respectivă trebuie să-şi suspende

activitatea de consultanţă fiscală (în baza titlului de consultant

fiscal).

6 Cifre furnizate de CCF la data de 18.07.2013, care nu diferă semnificativ de cele furnizate către CFE în 2012

54

Page 55: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

5. CONCLUZII

In privinţa reglementării serviciilor de consultanţă fiscală, se întâlnesc

variate situaţii în rândul SM ale UE, în condiţiile în care nu există nicio

legislaţie europeană care să prevadă armonizarea în acest domeniu de

activitate.

Conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (CAEN),

activitatea de consultanţă fiscală face parte din grupa activităţilor

juridice şi de contabilitate, drept care consultantul fiscal este o profesie

reglementată distinct într-un număr relativ redus de SM ale UE şi SEE,

pe când în multe alte SM activitatea de consultanţă fiscală, precum şi cea

de reprezentare a clienţilor în faţa autorităţilor fiscale constituie activităţi

rezervate în mod exclusiv sau non-exclusiv/partajat unor profesii

contabile sau/şi juridice.

Cu toate acestea, se poate vorbi de un nivel relativ ridicat de

standardizare a cerinţelor de calificare, a normelor de deontologie şi

princiilor de etică profesională adoptate voluntar la nivel european de

către 33 de organizaţii naţionale (fie AC pentru profesia de consultant

fiscal din ţările în care profesia este reglementată, fie AC pentru alte

profesii reglementate care au rezervate activităţile de consultanţă fiscală,

fie asociaţii profesionale cu aderare voluntară, fie institute de formare în

domeniul fiscalităţii) din 25 de ţări europene, reprezentând cca. 180 de

55

Page 56: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

mii de profesionişti în fiscalitate, organizaţii care sunt membre ale

Confederaţiei Fiscale Europeene (CFE). In cadrul CFE au fost

elaborate şi acceptate CFE Guidelines on professional standards

(Orientările CFE cu privire la standardele profesionale), în care sunt

enunţate principiile de bază ale profesiei de consultant fiscal:

independenţă, responsabilitate personală şi respectarea obligaţiilor faţă

de clienţi, grijă, conştiinciozitate şi respectarea confidenţialităţii.

Din punct de vedere al calificării profesionale necesare pentru

practicarea profesiei de consultant fiscal, CFE prezintă în recentul său

studiu următoarea situaţie sintetică7:

în 20 din cele 23 de ţări incluse în sondaj există cerinţe de

calificare (chiar dacă profesia este reglementată numai în 11

ţări, căci în celelalte ţări, asociaţiile profesionale au adoptat

asemenea cerinţe), excepţie făcând numai Finlanda, Italia şi

Luxemburg;

toate cele 22 de calificări (pentru Italia şi Luxemburg s-au

analizat cerinţele pentru contabili, deoarece majoritatea

consultanţilor fiscali au calificare în contabilitate) necesită o

calificare de nivel universitar sau echivalent cu o durată de 3 sau

4 ani, în ştiinţe economice sau drept;

7 CFE, IBFD- The European Professional Affairs Handbook fot Tax Advisers 2nd Edition 2013, martie 2013, p.15

56

Page 57: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

formarea practică constituie o cerinţă în 19 ţări, durata fiind

între 1,5 şi 5 ani, (cea mai des întâlnită cerinţă fiind de 3 ani) şi

de obicei aceasta se finalizează cu un examen profesional;

In 17 ţări, după obţinerea titlului/dreptului de practicare sau a

statutului de membru al unei asociaţii profesionale, există

obligativitatea participării la programe de formare profesională

continuă/dezvoltare profesională;

In 21 de ţări (excepţie făcând Rusia), calificarea, odată obţinută,

este valabilă pe viaţă, cu condiţia respectării obligaţiilor

profesionale impuse de AC sau asociaţia profesională.

Din punct de vedere al Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea

calificărilor, profesia de consultant fiscal intră sub incidenţa sistemului

general de recunoaştere a calificărilor, la nivel de calificare care atestă

absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ postliceal sau

universitar cu o durată de 3-4 ani sau de cel puţin patru ani.

In cele 4 SM ale UE analizate, în care profesia este reglementată,

procesul de recunoaştere a calificării pentru practicarea profesiei cu

caracter permanent este similar şi în concordanţă cu preverile Directivei

2005/36/CE. In schimb, în cazul obligaţiilor impuse pentru prestarea

temporară, dintre cele 4 SM analizate, România este singura ţară în care

nu trebuie facută nicio notificare.

57

Page 58: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Bibliografie

CFE Professional Affairs Committee, editor Rudolf Reibel -

European Professional Affairs Handbook for Tax Advisers, 2nd

edition, March 2013 – capitolele 1 si 2 la

http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/European

%20Professional%20Affairs%20Handbook%20for%20Tax

%20Advisers_Sample1.pdf; fişa de ţară pe Austria la

http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/European

%20Professional%20Affairs%20Handbook%20for%20Tax

%20Advisers_Country_sample.pdf

DG Internal Market and Services, CSES - Study to provide an

Inventory of Reserves of Activities linked to professional

qualifications requirements in 13 EU Member States & assessing

their economic impact –Final Report, January 2012, la

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20120

214-report_en.pdf

European Commission, Internal Market and Services DG (2010) –

Group of Coordinators for the Recognition of Professional

Qualifications – Frequently Asked Questions (Update 22 October

2010 – MARKT D/3418/6/2006-EN) la

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/future/faq_e

n.pdf

58

Page 59: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

European Commission – User Guide, Directive 2005/36/EC, la

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_

guide_en.pdf

European Commission – Code of Conduct approved by the Group

of Coordinators for the Directive 2005/36/EC on the Recognition of

Professional Qualifications – National Administrative Practices

Falling under Directive 2005/36/EC – la

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/future/cocon

_en.pdf

European Commission – Commission Staff Working Document on

the Transposition and Implementation of the Professional

Qualifications Directive (Directive 2005/36/EC), Brussels,

22/10/2010, SEC(2010) 1292, la

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/evaluation/

staff-working-doc_en.pdf

FEE (Fédération des Experts-comptables Européens/ Federation of

European Accountants) - Key Features on Structure and

Organisation of the Accountancy Profession across 30 European

countries, March 2012

59

Page 60: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Bundessteuerberaterkamer (Camera Federală a Consultanţilor

Fiscali din Germania) – prezentare în limbile engleză şi franceză la

http://www.cfe-eutax.org/sites/default/files/06022012%20Texte

%20BStBK%20EN_FR.pdf

Radek Neuzil, CE, Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic

- Fifteen Years of Tax Consultancy in the Czech Republic, April

2008 – la http://www.cfe-eutax.org/sites/default/files/Fifteen-Years-

of-Tax-Consultancy-in-the-Czech-Republic.pdf

ACT of the Czech National Council of 20 October 1992 on Tax

Consultancy and on the Chamber of Tax Advisers of the Czech

Republic as amended by the Act no. 170/2004 Coll., Act no.

284/2004 Coll., Act no. 70/2006 Coll., Act no. 312/2006 Coll., Act

no. 124/2008 Coll., Act no 189/2008 Coll., Act no. 254/2008 Coll.,

Act no. 223/2009 Coll., Act no. 227/2009 Coll., Act no. 281/2009

Coll., Act no. 52/2012 Coll. and Act no. 168/2012 Coll.

60

Page 61: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Abrevieri

AC – Autoritate Competentă (pentru una/mai multe profesii

reglementate)

ANC – Autoritatea Naţională pentru Calificări (din România)

AEDAF - Asociacion Espanola de Asesores Fiscales (Asociaţia Spaniolă

a Consultanţilor Fiscali)

BStBK - Bundessteuerberaterkammer (Camera Federală a Consultanţilor

Fiscali din Germania)

CAEN - Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională

CCF - Camera Consultanţilor Fiscali din România

CE – Comisia Europeană

CFE - Confédération Fiscale Européenne (Confederaţia Fiscală

Europeană)

CIOT - Chartered Institute of Taxation (Institutul Certificat al Fiscalităţii

din Marea Britanie)

DStV - Asociaţia Germană a Consultanţilor Fiscali

EFP - educaţie şi formare profesională

FPC – formare profesională continuă

IBFD - The International Bureau of Fiscal Documentation (Biroul

Internaţional de Documentare Fiscală, cu sediul central în

Olanda)

ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales

(Institutul Contabililor Certificaţi în Anglia şi Wales)

61

Page 62: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

IMI – Internal Market Information system (sistemul informaţional al

Pieţei Interne Unice în UE)

IPS - Institutul pentru Politici Sociale (din România)

KDP - Komora Danovych Poradcu CR (Camera Consultanţilor Fiscali

din Republica Cehă)

KWT - Kammer der Wirtschaftstreuhänder (Camera Contabililor Publici

din Austria)

MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale (din România)

MO – Monitorul Oficial (din România)

NOB - Nederlandse Orde van Belastingadviseur (Ordinul Olandez al

Consultanţilor Fiscali)

RB – Register Belastingadviseur (Registrul Consultanţilor Fiscali din

Olanda)

REAF – Registro de Economistas de Asesores Fiscales (Registrul

Economiştilor şi Consultanţilor Fiscali din Spania)

SEE – Spatiul Economic European (toate SM ale UE + Islanda,

Liechtenstein, Norvegia)

SM – Stat Membru (al Uniunii Europene)

UE – Uniunea Europeană

WT-Arl - Directiva privind practicarea profesiilor de contabilitate

publică în Austria

WTBG - Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (Statutul de practică

profesională a contabililor publici din Austria)

62

Page 63: Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Link-uri utile

Baza de date a CE cu profesiile reglementate din SM -

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.

cfm?newlang=en

CCF - Camera Consultanţilor Fiscali din România –

http://www.ccfiscali.ro

Centrele SOLVIT din SM - http://ec.europa.eu/solvit

CFE - Confédération Fiscale Européenne (Confederaţia Fiscală

Europeană) – http://www.cfe-eutax.org

Punctele Naţionale de Contact (National Contact Points)

pentru recunoaşterea calificărilor din SM -

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/nation

al_contact_points_en.htm

63