CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul...

of 26 /26
- CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG Orasul FIERBINTI TARG, Judeţul IALOMITA tel:0243/280038 ; Tel/ Fax : 0243/280005 e-mail: [email protected] HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale Consiliul local Fierbinti-Tg, judetul Ialomita: Avind in vedere: 1. referatul nr. 142 din 15.01.2013 al serviciului de contabilitate; - prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - HOTARARE nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013 -ORDONANTA nr. 1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale - prevederile Hotaririi Guvernului Romaniei nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - avizul nr. 152 din 15.01.2013 al Comisiei de buget-finante;; - prevederile art. 27 si art. 36 alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; H O T A R A S T E : Art. 1. Taxele si impozitele locale sunt cele din anexa l, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarire. Art. 2. Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012, cu exceptia taxelor extrajudiciare de timbru si amenzilor, conform anexei 2, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarire. Art. 3. Primarul si serviciul de contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul...

Page 1: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

- CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG – O Orasul FIERBINTI TARG, Judeţul IALOMITA

tel:0243/280038 ; Tel/ Fax : 0243/280005 e-mail: [email protected]

HOTARAREprivind stabilirea impozitelor si taxelor locale

Consiliul local Fierbinti-Tg, judetul Ialomita: Avind in vedere:

1. referatul nr. 142 din 15.01.2013 al serviciului de contabilitate;- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare;- HOTARARE nr. 1.309 din 27 decembrie 2012

privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabileincepand cu anul 2013

-ORDONANTA nr. 1 din 9 ianuarie 2013pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale - prevederile Hotaririi Guvernului Romaniei nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologicepentru aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificarile si completarileulterioare;

- avizul nr. 152 din 15.01.2013 al Comisiei de buget-finante;; - prevederile art. 27 si art. 36 alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicalocala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art. 1. Taxele si impozitele locale sunt cele din anexa l, anexa ce face parteintegranta din prezenta hotarire.

Art. 2. Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelulprevazut pentru anul 2012, cu exceptia taxelor extrajudiciare de timbru si amenzilor,conform anexei 2, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarire.

Art. 3. Primarul si serviciul de contabilitate vor duce la indeplinire prevederileprezentei hotarari.

Page 2: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

PRESEDINTE, Contrasemneaza, Secretar,

MINEA ADRIAN AUREL MATACHE Adoptata la Fierbinti-TargAstazi 22.01.2013Nr. 1

ANEXA II

La HCL nr. 1 din 22.01.2013

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALEPE ANUL 2013

Rangul localitatii este III, corespunzator oraselor. Sunt stabilite patru zone, astfel :

- Zona A : pe DJ 101 C, de la familia Popescu Epicuta , pina la Policlinica si fostul Spital.- Zona B : pe DJ 101 C de la Policlinica pina la com. Gradistea ; de la familia Popescu pina la

com. Dridu ; de la fam. Alexe pina la com. Maia ;- Zona C : cuprinde restul satului Fierbinti-Targ ;- Zona D ; cuprinde restul localitatii.

In cazul persoanelor fizice , impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei deimpozitare de 0,1 % la valoarea impozabila a cladirii.

Pentru plata impozitului de catre contribuabili(persoane fizice si juridice), cu anticipatie pana la31.03.2012 se acorda o bonificatie de 10%.

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina in functie de tipul cladirii astfel :

Tipul cladirii valoarea impozabila - lei/m2-

cu instalatii fara instalatiiA. Cladire cu cadre din beton armat sau cu

Pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alteMateriale rezultate in urma unui tratament termincSi/sau chimic 806 478

B. Cladire cu pereti exteriori din lemn ,din Piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau dinOrice alte materiale nesupuse unui tratament si/sauChimic. 219 137

C. Cladire –anexa cu cadre din beton armat Sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din oriceAlte materiale rezultate in urma unui tratament termicSi/sau chimic. 137 123

D. Cladire –anexa cu peretii exteriori din lemn,Din piatra naturala, din caramida nearsa,din valatuci

Page 3: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

Sau din orice alte materiale nesupuse unui tratamentTermic si/sau chimic. 82 54

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasiAdresa incaperi amplasate la subsol , la demisolsi /sau La mansarda , utilizate ca locuinta, in oricare dinTipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 75%din suma 75% Care se aplica cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasiAdresa incaperii amplasate la subsol 50% din suma 50% Care se aplica cladiri

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care esteamplasata cladirea , prin inmultitea valorii cu coeficientul de corectie corespunzator din tabelulurmator :Zona Rangul localitatii : IIIInCadrulLocalitatii 0 I II III IV VA 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05B 2,50 2,40 2,30 2,20 1.05 1,00C 2,40 2,30 2,20 2,10 1.00 0,95D 2,30 2,20 2,10 2.00 0,95 0,95

Daca o persoana fizica are in propietate doua sau mai multe locuinte , care nu sunt inchiriate alteipersonae, impozitul pe cladirii se majoreaza dupa cum urmeaza:

a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu .b) cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu.c) cu 300% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu.Nu intra sub incidenta acestor prevederi persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobinditeprin succesiune legalaIn cazul persoanelor juridice , impozitul pe cladirii se calculeaza prin aplicarea unei cote de

impozitare de 1 % asupra valorii de inventar. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3ani anteriori anului fiscal de referinta , cota impozitului este de 10% si se aplica la valoarea de inventara cladirii. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal dereferinta , cota impozitului este de 30% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii.Impozitul/taxa pecladiri se plateste anual , in doua rate egale , pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Impozitul anual pe cladiri datorat aceluias buget de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv seplateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate in intravilan –terenuri cu constructii

Zona in cadrul Nivelurile impozitului/taxei,pe ranguri de localitati Localitatii -lei/ha

0 I II III IV V A 8.921 7.408 6.508 5.640 766 613 B 7.408 5.600 4.540 3.832 613 460 C 5.600 3.832 2.874 1.821 460 306

Page 4: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

D 3.832 1.821 1.519 1.060 300 153Impozitul /taxa pe terenurile amplasate in intravilan –orice alta categorie de folosinta decat cea deterenuri cu constructii- -lei/ha-

────┬──────────────────────────────────────┬────────┬──────┬───────┬──────────┤│Nr. │ Zona│ │ │ │ ││crt.│Categoria de folosinţă │ A │ B │ C │ D │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 1. │Teren arabil │ 28 │ 21 │ 19 │ 15 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 2. │Păşune │ 21 │ 19 │ 15 │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 3. │Fâneaţă │ 21 │ 19 │ 15 │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 4. │Vie │ 46 │ 35 │ 28 │ 19 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 5. │Livadă │ 53 │ 46 │ 35 │ 28 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 6. │Pădure sau alt teren cu vegetaţie │ │ │ │ ││ │forestieră │ 28 │ 21 │ 19 │ 15 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 7. │Teren cu ape │ 15 │ 13 │ 8 │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 8. │Drumuri şi căi ferate │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 9. │Teren neproductiv │ x │ x │ x │ x │└────┴──────────────────────────────────────┴────────┴──────┴───────┴──────────┘

In cazul unui teren amplasat in intravilan , impozitul pe teren se stabileste prin inmultireasuprafetei terenului , exprimat in HA , cu suma prevazuta in tabel si inmultita cu coeficientul decorectie corespunzator rangului localitatii.

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate in extravilan

Page 5: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

-lei/haNR. Zona ,categ de folosinta A B C DCrt_____________________________________________________________________ 1. Teren cu constructii 27 24 22 19

2. Teren arabil 43 41 39 363. Pasune 24 22 19 174. faneata 24 22 19 175. Vie pe rod 48 46 43 415.1 Vie pana la intrare pe rod x x x x6. Livada pe rod 48 46 43 416.1 Livada pana la intrare pe rod x x x x7. Padure sau alt teren forestier 14 12 10 7

7.1 Padure in varsta de pana la 20 ani x x x x

8. Teren cu apa ,nu piscicol 5 4 2 18.1 Teren piscicol 29 27 24 229. drumuri si cai ferate x x x x10. Teren neproductiv x x x x

In cazul unui teren amplasat in extravilan , impozitul pe teren se stabileste prin inmultireasuprafetei terenului , exprimat in HA , cu suma prevazuta in tabel si inmultita cu coeficientul decorectie in suma de 2,3.

Impozitul /taxa pe teren se plateste anual , in doua rate egale , pana la 31 martie si 30septembrie inclusive.Pentru plata cu anticipatie , datorat pe intregul an de catre contibuabili, pana la31 martie 2010, inclusiv, se acorda o bonificatie de 10%.

Impozitul pe mijloacele de transport

Nr. Mijloace de trasport cu tractiune mecanica -lei/200cmcCrt. Sau fractiune

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cuCapacitatea cilindrica de pana la 1.600 cmc 8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc si2.000 cmc inclusiv 18

_______________________________________________________________________3. autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc si

2.600cmc inclusiv 72 4. autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc si 3.000 cmc inclusiv 144 5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc 290 6. Autobuze, autocare, microbuze 24 7. Alte vehicule cu tractiune mecanica cum asa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv. 30 8. Tractoare inmatriculate 18

Page 6: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

II. Vehicule înregistrate │

├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1. │Vehicule cu capacitate cilindrică: │ lei/200 cmc│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│1.1.│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc │ 4 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│1.2.│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc │ 6 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată │ 150 ││ │ │ lei/an │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────

Numarul axelor si greutatea bruta maxima Impozitul admisa in lei/ an __________________________________________________________________ Ax(e)motor(oare) Cu sistem de suspensie Alte sisteme Pneumatica de suspensie de suspensie Sau echivalentele pentru axele motoare recunoscute

1. Vehicule cu doua axe1.masa de cel putin de 12 tone, Dar mai mica de 13 tone 0 133 2.masa de cel putin13 tone , Dar mai mica de 14 tone 133 367

_____________________________________________________________________ 3.masa de cel putin 14 tone, Dar mai mica de 15 tone 367 517 4. masa de cel putin 15 tone, Pana inclusiv 18 tone 517 1.169 _____________________________________________________________________

Page 7: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

II. Vehicule cu trei axe

- masa nu mai putin de 15 tone ,dar mai mica de 17 tone 133 231

________________________________________________________________________- masa de cel putin de 17 tone,

dar mai mica de 19 tone 231 474 _____________________________________________________________________

- masa de cel putin 19 tone dar mai mica de 21 tone 474 615 ____________________________________________________________________4.masa de cel putin 21 tone. Dar mai mica de 23 tone 615 947 ____________________________________________________________________ 5.masa de cel putin 23, Dar mai mica de 25. 947 1.472 _____________________________________________________________________6.masa de cel putin 25 tone, Dar inclusiv 26 tone. 947 1.472 _____________________________________________________________________ III.Vehicule cu patru axe _____________________________________________________________________G. masade cel putin 23 tone, dar mai mica de de 25 tone . 615 623 ____________________________________________________________________ H. masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone, 623 973 _____________________________________________________________________ 3. masa de cel putin 27 tone, Dar mai mica de 29 tone. 973 1.545

4.masa de cel putin 29 tone, Dar mai mica de 31 tone. 1.545 2.291

5. masa de cel putin 31 tone, Dar inclusiv de 32 tone. 1.545 2.291 ____________________________________________________________________

In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier)de trasport marfa cum masa totala maxima autorizata de peste 12 tone impozitul pe mijlocul de trasport este egal cu suma din tabelul urmator :_____________________________________________________________________Numarul de axe si greutatea bruta incarcata Impozitul Admisa in lei/an

Page 8: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

Ax(e)motor(oare) Cu sisteme de suspensie Alte sisteme Pneumatica sau de suspensie Echivalente pentru axele motoare recunoscute _____________________________________________________________________d) Vehicule cu 2+1 AXE_____________________________________________________________________2. Masa de cel putin 12 tone, Dar mai mica de 14 tone. 0 0 ____________________________________________________________________2.Masa de cel putin 14 tone, Dar mai mica de 16 tone, 0 0 _____________________________________________________________________3.Masa de cel putin 16 tone, Dar mai mica de 18 tone. 0 60 _____________________________________________________________________ 4.Masa de cel putin 18 tone, Dar mai mica de 20 tone. 60 137 ___________________________________________________________________5.Masa de cel putin 20 tone, Dar mai mica de 22 tone. 137 320 _________________________________________________________________

6. masa de cel putin 22 tone, Dar mai mica de 23 tone. 320 414 _______________________________________________________________7. masa de cel putin 23 tone, Dar mai mica de 25 tone. 414 747 _____________________________________________________________________

8. masa de cel putin 25 tone, Dar inclusiv 28 tone. 747 1.310 ____________________________________________________________________

e) Vehicule cu 2+2 axe_____________________________________________________________________

1. masa de cel putin 23 tone. Dar mai mica de 25 tone 128 299 ___________________________________________________________________2, Masa de cel putin 25 tone, Dar mai mica de 26 tone. 299 491 ___________________________________________________________________3.Masa de cel putin 26 tone, Dar mai mica de 28 tone. 491 721 __________________________________________________________________

- Masa de cel putin 28 tone, Dar mai mica de 29 tone. 721 871

Page 9: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

_____________________________________________________________________- Masa de cel putin 29 tone,

Dar mai mica de 31tone. 871 1.429 _____________________________________________________________________6. masa de cel putin 31 tone, Dar mai mica de 33 tone. 1.429 1.984 _____________________________________________________________________

7. masa de cel putin 33 tone, Dar mai mica de 36 tone. 1.984 3.012 _____________________________________________________________________

8. masa de cel putin 36 tone, Dar inclusiv 38 tone. 1.984 3.012 _____________________________________________________________________III.vehicule cu 2+3 axe_____________________________________________________________________ 1.Masa de cel putin 36 tone, Dar mai mica de 38 tone. 1.579 2.197 ____________________________________________________________________ 2.Masa de cel putin 38 tone, Dar inclusiv 40 tone 2.197 2.986 _____________________________________________________________________ IV.vehicule cu 3+2 axe _____________________________________________________________________

1. masa de cel putin 36 tone, Dar mai mica de 38 tone. 1.395 1.937

________________________________________________________________ 2. masa de cel putin 38 tone, Dar mai mica de 40 tone 1.937 2.679

_______________________________________________________________ 3. masa de cel putin 40 tone,

Dar inclusiv 44 tone. 2.679 3.963_______________________________________________________________V. Vehicule 3+3 axe_______________________________________________________________1. Masa de cel putin 36 tone, Dar mai mica de 38 tone. 794 960 ______________________________________________________________

2. masa de cel putin 38 tone, Dar mai mica de 40 tone, 960 1.434____________________________________________________________________

3. masa de cel putin 40 tone, Dar inclusiv 44 tone. 1.434 2.283

Mijloace de trasport pe apa

In cazul mijloacelor de trasport pe apa , impozitul pe mijloacele de trasport este egal cu suma

Page 10: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

din urmatotul tabel :Mijlocul de trasport pe apa impozit lei_______________________________________________________________1. Luntre,barci fara motor,folosite pentru pescuit si

Uz personal 18____________________________________________________________2. barci fara motor folosite in alte scopuri 48___________________________________________________________3.Barci cu motor 181____________________________________________________________4. Nave de sport si agreement 964____________________________________________________________5.Scutere de apa 181____________________________________________________________6. Remorchere si impingatoare x___________________________________________________________a)pana la 500CP 482____________________________________________________________b)peste 500CPsi pana la 2000CP,inclusiv 783____________________________________________________________c)peste 2000CP si pana la 4000CP,inclusiv 1.205____________________________________________________________d)peste 4000CP 1.928___________________________________________________________7. Vapoare-pentru fiecare 1000tdw sau fractiune 157_________________________________________________________8. Ceamuri,slepurisi barje fluviale :__________________________________________________________a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 tone,inclusiv 157_________________________________________________________b) cu capacitatea de incarcare peste 1500 tonesi panala 3000 tone inclusiv 241__________________________________________________________c)cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone 422

Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si a autorizatiilor

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban leiSuprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism A) pana la 150mp inclusiv 5B) intre 151 si 250 mp inclusiv 6c) intre 251 si 500 mp inclusiv 8d) intre 501 si 750 mp.inclusiv 10e) intre 751 si 1.000 mp. Inclusiv 12

f) peste 1.000 mp. 12+0,01 lei/mp.pt. fiecare mp care depaseste 1.000mp

Page 11: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

1. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilorgeotehnice , ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol,precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj saude excavatie cu 7 lei pe mp.

____________________2. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice

este stabilita de catre consiliul local in suma de 69 lei.

_________________3. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte

asemenea planuri detinute de consiliile locale, se stabileste la 28 lei.

4. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste la 50 lei .

5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine,spatii deexpunere,situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si apanourilor de afisaj , a firmelor si reclamelor este de 7 lei inclusiv pentru fiecare mp desuprafata ocupata de constructie.

6. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente laretelele publice de apa , canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziuneprin cablu este de 11 lei inclusiv pentru fiecare racord.

7. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism siamenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrulConsiliului Judetean este 13 lei.

8. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa estede 5 lei.9. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare este de 17 lei.

10. Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii dealimentatie publica este de 1500 lei.

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DERECLAMA SI PUBLICITATE

Taxa pentru afisaj in scop de reclama -lei/mp sau fractiune de mp. Si publicitate a)in cazul unui afisaj situat in locul in carepersoana deruleaza activitatea economica 28b) in cazul oricarui alt panou, afisaj saustructura de afisaj pentru reclama si

Page 12: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

publicitate 20

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Manifestarea artistica sau activitatea - lei/mp Distractiva a) in cazul videotecilor 1 leub)in cazul discotecilor 1 leu

______________________________________________________________________ LISTA CUPRIZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU________________________________________________________________________

-lei- 1. Eliberarea de catre organele administratieipublice locale,care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certifica-telor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri princare se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptiaacelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare 22.Eliberarea certificatelor de propietate asupraanimalelor , pe cap de animal - pentru animale sub 2 ani 2-pentru animale peste 2 ani 2____________________________________________________________________ 3.Certificarea trasnsmisiunii propuietatii asupra animalelorpe cap de animal, in bilete de propietate :-pentru animale sub 2 ani 2-pentru animale peste 2 ani 5

4.Eliberarea la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului 155. Inregistrarea la cerere , in actele de stare civila a desfacerii casatoriei 26. Eliberarea altor certificate de stare civila in loculcelor pierdute , sustrase , distruse sau deteriorate 2

Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizareprovizorie pentru probe :_______________________________________________________________________-

a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500Kg inclusiv 60

Page 13: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

c)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizatamai mare de 3.500Kg 145d)taxe de autorizare provizorie a circulatie autovehiculelorsi remorcilor neinmatriculate permanent sau temporal 9

e) Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehi- culelor si remorcilor 414_____________________________________________________________________

Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtineriipermiselor de conducere

I. Taxe pentru examinrea candidatilor care au absolvit o scoala De conducatori de autovehicole : x

a)obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule dincategoriile si subcategoriile A,A1,B,B1si B+E 6

b)obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule dincategoriile si subcategoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,

D1+E,Tb,Tv 28

II. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulatPermisul de conducere , pentru categoriile cuprinse in permisulAnulat , precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori La examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisuluiDe conducere , precum si pentru persoanele care nu au Absolvit o scoala de conducatori de autovehicule , cu exceptia Celor pentru categoriile B, B1, B+E. 84

PRESEDINTE, SECRETAR,

MINEA ADRIAN MATACHE AUREL

Page 14: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

ANEXA I

La HCL nr. 1 din 22.01.2013

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALEPE ANUL 2013

Rangul localitatii este III, corespunzator oraselor. Sunt stabilite patru zone, astfel :

- Zona A : pe DJ 101 C, de la familia Popescu Epicuta , pina la Policlinica si fostulSpital.

- Zona B : pe DJ 101 C de la Policlinica pina la com. Gradistea ; de la familia Popescupina la com. Dridu ; de la fam. Alexe pina la com. Maia ;

- Zona C : cuprinde restul satului Fierbinti-Targ ;- Zona D ; cuprinde restul localitatii.

In cazul persoanelor fizice , impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei deimpozitare de 0,1 % la valoarea impozabila a cladirii.

Pentru plata impozitului de catre contribuabili(persoane fizice si juridice), cu anticipatiepana la 31.03.2012 se acorda o bonificatie de 10%.

Page 15: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina in functie de tipul cladiriiastfel :

Tipul cladirii valoarea impozabila - lei/m2-

cu instalatii fara instalatii A. Cladire cu cadre din beton armat sau cuPereti exteriori din caramida arsa sau din orice alteMateriale rezultate in urma unui tratament termincSi/sau chimic 935 555 B. Cladire cu pereti exteriori din lemn ,din Piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau dinOrice alte materiale nesupuse unui tratament si/sauChimic. 254 159C.Cladire –anexa cu cadre din beton armat Sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din oriceAlte materiale rezultate in urma unui tratament termicSi/sau chimic. 159 143D.Cladire –anexa cu peretii exteriori din lemn,Din piatra naturala, din caramida nearsa,din valatuciSau din orice alte materiale nesupuse unui tratament

Termic si/sau chimic. 95 63E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasiAdresa incaperi amplasate la subsol , la demisolsi /sau La mansarda , utilizate ca locuinta, in oricare dinTipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 75%din suma 75% care s-ar aplica cladiriiF.In cazul contribuabilului care detine la aceeasiAdresa incaperii amplasate la subsol 50% din suma 50% care s-ar aplica cladiri

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care esteamplasata cladirea , prin inmultitea valorii cu coeficientul de corectie corespunzator din tabelulurmator :Zona Rangul localitatii : IIIInCadrulLocalitatii 0 I II III IV VA 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05B 2,50 2,40 2,30 2,20 1.05 1,00C 2,40 2,30 2,20 2,10 1.00 0,95D 2,30 2,20 2,10 2.00 0,95 0,95

Daca o persoana fizica are in propietate doua sau mai multe locuinte , care nu sunt inchiriate alteipersonae, impozitul pe cladirii se majoreaza dupa cum urmeaza:

Page 16: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

f) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu .g) cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu.h) cu 300% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu.Nu intra sub incidenta acestor prevederi persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobinditeprin succesiune legalaIn cazul persoanelor juridice , impozitul pe cladirii se calculeaza prin aplicarea unei cote de

impozitare de 1 % asupra valorii de inventar. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3ani anteriori anului fiscal de referinta , cota impozitului este de 10% si se aplica la valoarea de inventara cladirii. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal dereferinta , cota impozitului este de 30% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii.Impozitul/taxa pecladiri se plateste anual , in doua rate egale , pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Impozitul anual pe cladiri datorat aceluias buget de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv seplateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate in intravilan –terenuri cu constructii

Zona in cadrul Nivelurile impozitului/taxei,pe ranguri de localitati Localitatii -lei/ha

0 I II III IV V A 10353 8597 7553 6545 889 711 B 8597 6499 5269 4447 711 534 C 6499 4447 3335 2113 534 355 D 4447 2113 1763 1230 348 178

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate in intravilan –orice alta categorie de folosinta decat cea deterenuri cu constructii- -lei/ha-┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan ││ - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii - ││ ││ - lei/ha - │├────┬──────────────────────────────────────┬────────┬──────┬───────┬──────────┤│Nr. │ Zona│ │ │ │ ││crt.│Categoria de folosinţă │ A │ B │ C │ D │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 1. │Teren arabil │ 28 │ 21 │ 19 │ 15 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 2. │Păşune │ 21 │ 19 │ 15 │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 3. │Fâneaţă │ 21 │ 19 │ 15 │ 13

Page 17: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

│├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 4. │Vie │ 46 │ 35 │ 28 │ 19 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 5. │Livadă │ 53 │ 46 │ 35 │ 28 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 6. │Pădure sau alt teren cu vegetaţie │ │ │ │ ││ │forestieră │ 28 │ 21 │ 19 │ 15 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 7. │Teren cu ape │ 15 │ 13 │ 8 │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 8. │Drumuri şi căi ferate │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 9. │Teren neproductiv │ x │ x │ x │ x │└────┴──────────────────────────────────────┴────────┴──────┴───────┴──────────┘

In cazul unui teren amplasat in intravilan , impozitul pe teren se stabileste prin inmultireasuprafetei terenului , exprimat in HA , cu suma prevazuta in tabel si inmultita cu coeficientul decorectie corespunzator rangului localitatii.

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate in extravilan

- lei/ha - │├────┬──────────────────────────────────────┬────────┬──────┬───────┬──────────┤│Nr. │ Zona│ │ │ │ ││crt.│Categoria de folosinţă │ A │ B │ C │ D │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 1. │Teren cu construcţii │ 31 │ 28 │ 26 │ 22 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 2. │Teren arabil │ 50 │ 48 │ 45 │ 42 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 3. │Păşune │ 28 │ 26 │ 22 │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 4. │Fâneaţă │ 28 │ 26 │ 22 │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 5. │Vie pe rod, alta decât cea prevăzută │ │ │ │ ││ │la nr. crt. 5.1 │ 55 │ 53 │ 50 │ 48 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│5.1.│Vie până la intrarea pe rod │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤

Page 18: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

│ 6. │Livadă pe rod, alta decât cea │ │ │ │ ││ │prevăzută la nr. crt. 6.1 │ 56 │ 53 │ 50 │ 48 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│6.1.│Livadă până la intrarea pe rod │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 7. │Pădure sau alt teren cu vegetaţie │ │ │ │ ││ │forestieră, cu excepţia celui prevăzut│ │ │ │ ││ │la nr. crt. 7.1 │ 16 │ 14 │ 12 │ 8 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│7.1.│Pădure în vârstă de până la 20 de ani │ │ │ │ ││ │şi pădure cu rol de protecţie │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 8. │Teren cu apă, altul decât cel cu │ │ │ │ ││ │amenajări piscicole │ 6 │ 5 │ 2 │ 1 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│8.1.│Teren cu amenajări piscicole │ 34 │ 31 │ 28 │ 26 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│ 9. │Drumuri şi căi ferate │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤│10. │Teren neproductiv │ x │ x │ x │ x │└────┴──────────────────────────────────────┴────────┴──────┴───────┴──────────┘

In cazul unui teren amplasat in extravilan , impozitul pe teren se stabileste prin inmultireasuprafetei terenului , exprimat in HA , cu suma prevazuta in tabel si inmultita cu coeficientul decorectie in suma de 2,3.

Impozitul /taxa pe teren se plateste anual , in doua rate egale , pana la 31 martie si 30septembrie inclusive.Pentru plata cu anticipatie , datorat pe intregul an de catre contibuabili, pana la31 martie 2010, inclusiv, se acorda o bonificatie de 10%.

Impozitul pe mijloacele de transport

────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nr. │ ││crt.│ Mijloace de transport cu tracţiune mecanică │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta) │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 1. │Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea│ ││ │cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv │ 8 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi │ ││ │2.000 cmc inclusiv │ 18 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi │ ││ │2.600 cmc inclusiv │ 72 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi │ ││ │3.000 cmc inclusiv │ 144 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc │ 290 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 6. │Autobuze, autocare, microbuze │ 24 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 7. │Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă │ ││ │autorizată de până la 12 tone, inclusiv │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

Page 19: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

│ 8. │Tractoare înmatriculate │ 18 │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ II. Vehicule înregistrate │ │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1. │Vehicule cu capacitate cilindrică: │ lei/200 cmc│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│1.1.│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc │ 4 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│1.2.│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc │ 6├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată │ 150 ││ │ │ lei/an │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

││Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau ││mai mare de 12 tone │├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤│Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă │ Impozitul ││ │ (lei/an) ││ ├─────────────────┬────────────┤│ │Ax(e) motor(oare)│Alte sisteme││ │ cu sistem de │de suspensie││ │ suspensie │pentru axele││ │ pneumatică sau │ motoare ││ │ echivalentele │ ││ │ recunoscute │ │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤│ I. │două axe │├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤│ │ 1. │Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │13 tone │ 0 │ 133 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 2. │Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │14 tone │ 133 │ 367 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 3. │Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │15 tone │ 367 │ 517 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 4. │Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │18 tone │ 517 │ 1169 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 5. │Masa de cel puţin 18 tone │ 517 │ 1169 │├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤│II. │3 axe │├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤│ │ 1. │Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │17 tone │ 133 │ 231 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 2. │Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │19 tone │ 231 │ 474 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 3. │Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │21 tone │ 474 │ 615 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 4. │Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │23 tone │ 615 │ 947 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 5. │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │25 tone │ 947 │ 1472 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤

Page 20: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

│ │ 6. │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │26 tone │ 947 │ 1472 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 7. │Masa de cel puţin 26 tone │ 947 │ 1472 │├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤│III.│4 axe │├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤│ │ 1. │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │25 tone │ 615 │ 623 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 2. │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │27 tone │ 623 │ 973 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 3. │Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │29 tone │ 973 │ 1545 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 4. │Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │31 tone │ 1545 │ 2291 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 5. │Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │32 tone │ 1545 │ 2291 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 6. │Masa de cel puţin 32 tone │ 1545 │ 2291 │├────┴─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤ ││Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport ││marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone │├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤│Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă │ Impozitul ││ │ (lei/an) ││ ├─────────────────┬────────────┤│ │Ax(e) motor(oare)│Alte sisteme││ │ cu sistem de │de suspensie││ │ suspensie │pentru axele││ │ pneumatică sau │ motoare ││ │ echivalentele │ ││ │ recunoscute │ │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤│ I. │2+1 axe │├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤│ │ 1. │Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │14 tone │ 0 │ 0 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 2. │Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │16 tone │ 0 │ 0 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 3. │Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │18 tone │ 0 │ 60 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 4. │Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │20 tone │ 60 │ 137 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 5. │Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │22 tone │ 137 │ 320 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 6. │Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │23 tone │ 320 │ 414 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 7. │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │25 tone │ 414 │ 747 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 8. │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │28 tone │ 747 │ 1310 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 9. │Masa de cel puţin 28 tone │ 747 │ 1310 │├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤

Page 21: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

│II. │2+2 axe │├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤│ │ 1. │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │25 tone │ 128 │ 299 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 2. │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │26 tone │ 299 │ 491 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 3. │Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │28 tone │ 491 │ 721 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 4. │Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │29 tone │ 721 │ 871 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 5. │Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │31 tone │ 871 │ 1429 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 6. │Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │33 tone │ 1429 │ 1984 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 7. │Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │36 tone │ 1984 │ 3012 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 8. │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │38 tone │ 1984 │ 3012 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 9. │Masa de cel puţin 38 tone │ 1984 │ 3012 │├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤│III.│2+3 axe │├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤│ │ 1. │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │38 tone │ 1579 │ 2197 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 2. │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │40 tone │ 2197 │ 2986 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 3. │Masa de cel puţin 40 tone │ 2197 │ 2986 │├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤│IV. │3+2 axe │├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤│ │ 1. │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │38 tone │ 1395 │ 1937 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 2. │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │40 tone │ 1937 │ 2679 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 3. │Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │44 tone │ 2679 │ 3963 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 4. │Masa de cel puţin 44 tone │ 2679 │ 3963 │├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤│ V. │3+3 axe │├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤│ │ 1. │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │38 tone │ 794 │ 960 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 2. │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │40 tone │ 960 │ 1434 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 3. │Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de │ │ ││ │ │44 tone │ 1434 │ 2283 │├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ │ 4. │Masa de cel puţin 44 tone │ 1434 │ 2283 │└────┴─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

Page 22: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

││Remorci, semiremorci sau rulote │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│ Masa totală maximă autorizată │ Impozit ││ │ - lei - │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a) Până la o tonă, inclusiv │ 9 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone │ 34 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone │ 52 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d) Peste 5 tone │ 64 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────

│ CAPITOLUL V ││ Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban -lei - │├────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│a) până la 150 m˛, inclusiv │ 6 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│b) între 151 şi 250 m˛, inclusiv │ 7 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│c) între 251 şi 500 m˛, inclusiv │ 9 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│d) între 501 şi 750 m˛, inclusiv │ 12 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│e) între 751 şi 1000 m˛, inclusiv │ 14 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│f) peste 100 m˛ │14 + 0,01 lei/m˛, pentru fiecare││ │m˛ care depăşeşte 1000 m˛│├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ ││Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau │ 8 lei, │excavări │pentru fiecare m˛ afectat│├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────

Page 23: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

───────┤│ │ ││Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru│ 8 lei, ││chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate │pentru fiecare m˛ de suprafaţă ││pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru │ocupată de construcţie ││amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a │ ││firmelor şi reclamelor │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ ││Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind │ 13 lei ││lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele │pentru fiecare racord ││publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie │ ││electrică, telefonie şi televiziune prin cablu │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ ││Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către│15 lei│comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către│ ││primari sau de structurile de specialitate din cadrul │ ││consiliului judeţean │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ ││Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură │ 9 lei│stradală şi adresă │ │├────────────────────────────────────┬───────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │ ││Taxa pentru eliberarea unei ││autorizaţii pentru desfăşurarea ├───────────────────┼────────────────────────────────┤│unei activităţi economice │ în mediul urban │80 lei ├────────────────────────────────────┴───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ ││Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de │ 20 lei│funcţionare │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ ││Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe │ 32 lei, inclusiv, ││planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, │pentru fiecare m˛ sau fracţiune ││deţinute de consiliile locale │de m˛ │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────

Page 24: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

───────┤│ │ ││Taxa pentru eliberarea certificatului de producător │80 lei├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ ││Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei │4195 lei│privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CAPITOLUL VI ││ Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate │├───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: │ │ ││ - lei/ m˛ sau fracţiune de m˛ -││ ├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ │a) în cazul unui afişaj situat în │32 ││ │locul în care persoana derulează o │ ││ │activitate economică │ ││ ├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │b) în cazul oricărui alt panou, │23 ││ │afişaj sau structură de afişaj pentru│ ││ │reclamă şi publicitate │ │└───────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CAPITOLUL VII ││ Impozitul pe spectacole │├───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: - lei/ m˛ -││ ├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ │a) în cazul videotecilor │2 ││ ├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │b) în cazul discotecilor │3 │└───────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│

Page 25: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

______________________________________________________________________ LISTA CUPRIZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU________________________________________________________________________

-lei- 1. Eliberarea de catre organele administratieipublice locale,care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certifica-telor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri princare se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptiaacelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare 22.Eliberarea certificatelor de propietate asupraanimalelor , pe cap de animal - pentru animale sub 2 ani 2-pentru animale peste 2 ani 2____________________________________________________________________ 3.Certificarea trasnsmisiunii propuietatii asupra animalelorpe cap de animal, in bilete de propietate :-pentru animale sub 2 ani 2-pentru animale peste 2 ani 5

4.Eliberarea la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului 155. Inregistrarea la cerere , in actele de stare civila a desfacerii casatoriei 26. Eliberarea altor certificate de stare civila in loculcelor pierdute , sustrase , distruse sau deteriorate 2

Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizareprovizorie pentru probe :_______________________________________________________________________-

b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500Kg inclusiv 60c)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizatamai mare de 3.500Kg 145d)taxe de autorizare provizorie a circulatie autovehiculelorsi remorcilor neinmatriculate permanent sau temporal 9

e) Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehi- culelor si remorcilor 414_____________________________________________________________________

Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtineriipermiselor de conducere

Page 26: CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG O Orasul FIERBINTI TARG ... Local/Hotarari/2014/hot 1...Pentru anul 2013, taxele si impozitele locale se reduc pana la nivelul prevazut pentru anul 2012,

III. Taxe pentru examinrea candidatilor care au absolvit o scoala

De conducatori de autovehicole : x a)obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din

categoriile si subcategoriile A,A1,B,B1si B+E 6b)obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule dincategoriile si subcategoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,

D1+E,Tb,Tv 28

IV. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulatPermisul de conducere , pentru categoriile cuprinse in permisulAnulat , precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori La examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisuluiDe conducere , precum si pentru persoanele care nu au Absolvit o scoala de conducatori de autovehicule , cu exceptia Celor pentru categoriile B, B1, B+E. 84

V. Taxa pentru eliberarea titlului de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, 15 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere │

PRESEDINTE, SECRETAR,

MINEA ADRIAN MATACHE AUREL