CONSILIUL JUDETEAN DOLJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSILIUL JUDETEAN DOLJ SPITALUL DE...

download CONSILIUL JUDETEAN DOLJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSILIUL JUDETEAN DOLJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

of 44

 • date post

  14-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL JUDETEAN DOLJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSILIUL JUDETEAN DOLJ SPITALUL DE...

 • C O N S IL IU L JU D ETEA N DOLJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA

  Operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.15823

  Com.Bucovaf Sat Leamna de Sus, Jud.Dolj Tel/Fax: +40251360395,+40251.360054

  Web: www.spitalulpnf.ro E-mail: spitalulpnf@yahoo.com

  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA - DOLJ

  I N T R A R E

  I E

  Ziua!fell Anul kPr REGULAMENTUL INTERN

  al Spitalului de Pneumoftiziologie l eamna

  CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

  Raporturile de munca din Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna se intemeiaza pe baza legala a contractului colectiv de munca aplicabil si a contractului individual de munca, fiecare salariat avand dreptul si posibilitatea de a desftisura o activitate potrivit pregatirii sale.

  in situatia in care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzatoare structurii organizatorice aprobate in conditiile legii, poate incheia contracte de prestari servicii pentru asigurarea acestora.

  Salarizarea personalului de conducere din spitalele publice, precum $i a celorlalte categorii de personal se stabile$te potrivit legii.

  in acest scop, toti salariatii, in raport de atributiile ce le revin potrivit contractului individual de munca si fisa postului au obligatia de a respecta cu strictete regulile de disciplina stabilite in unitatea in care lucreaza. contribuind la instaurarea unui climat corespunzator, pentru o buna desfasurare a activitatii unitatii respective.

  Regulamentul intern se aplica tuturor salariatilor unitatii, indiferent de durata $i natura contractului de munca, de functia detinuta, precum $i celor ce lucreaza in unitate ca delegati sau detasati, sau colaboratorilor externi care execute lucrari pe baza de contracte civile, medicilor rezidenp, studentilor si elevilor ce efectueaza practica in unitate.

  Prezentul Regulament intern, este intocmit in conformitate cu Legea 53/2003 republicata, stabileste regulile de disciplina a muncii in Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna $i face parte integranta din contractul colectiv de munca la nivel de unitate. In spitalele publice nu exista locuri speciale pentru fumat. pentru personalul propriu sau spatii amenajate pentru vizitatori.

  Managerul are calitatea de angajator in conditiile Codului muncii ca reprezentant legal al spitalului. In situatia imposibilitatii exercitarii functiilor de conducere din cadrul comitetului director al spitalului acestea vor fi

  preluate In ordinca urmatoare: - Managerul va fi inlocuit de catre Directorul Medical dupa caz Directorul Financiar Contabil - Directorul Medical va fi inlocuit de catre Manager dupa caz Directorul Financiar Contabil - Directorul Financiar Contabil de catre Seful serviciului financiar - contabil, dupa caz Manager sau Directorul medical.

  In vederea indeplinirii obiectivelor spitalului, prezentul Regulament, poate fi completat prin Dispozitii interne emise de Manager, in conditiile actelor normative aplicabile. In situatia in care intervin acte normative care aduc atingere prezentului regulament. atunci acestea sunt nule de drept.

  Hotararile comitetului director, consiliului de administrate sau ale altor organe de specialitate dac3 legea nu dispune altfel. vor fi puse in aplicare prin dispozitie a Managerului.

  Firmele care asigura diverse servicii in incinta unitatii au obligatia de a respecta Regulamentul in afara atributiilor si clauzelor prevazute in contractele incheiate intre parti (curatenia spitalului, pastrarea linistii si pastrarea integritatii bunurilor cu care intra in contact),

  Regulamentul intern si orice modificare care intervine se aduce la cunostiinta salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariati in momentul incunostintarii acestora.

  Regulamentul intern cuprinde cel pupn urmartoarele categorii de dispozitii: a) reguli privind protccpa. igiena §i securitatea in munca in cadrul unitatii; b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii $i al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii; c) drepturile $i obliga(iile angajatorului $i ale salariatilor; d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor; e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate; 0 abaterile disciplinare $i sanctiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinary; h) modalitdtile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice; i) criteriile $i procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

  1

  http://www.spitalulpnf.ro mailto:spitalulpnf@yahoo.com

 • CAPITOLUL II C ONDUCEREA SPITALULUI

  Conducerea executiva a Spitalului de Pneumftiziologie Leamna se realizeaza prin : A. Manager; B. Comitetul director.

  A. MANAGERUL

  in conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar. spitalul public este condus de un manager, persoana fizica sau juridica.

  Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna este condus de un Manager.

  B. COMITETUL DIRECTOR

  In cadrul spitalului este organizat $i funcponeaza un Comitet director format din: Managerul Directorul medical Directorul financiar - contabil Conform Ordinului M.S. nr. 921 din 2006 pentru stabilirea atribupilor comitetului director din cadrul spitalului

  public, comitetul director al spitalului are urmatoarele atribupi: 1. elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor scrise ale consiliului medical; 2. elaboreaza. pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de fumizare de servicii medicale al spitalului; 3. propune managerului, in vederea aprobarii: a) numarul de personal, pe categorii $i locuri de munca, in funcpe de reglementarile in vigoare; b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii; 4. elaboreaza regulamentul de organizare $i funcponare, regulamentul intern $i organigrania spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii; 5. propune spre aprobare managerului $i urmare$te implementarea de masuri organizatorice privind imbunataprea calitapi actului medical, a condipilor de cazare, igiena $i alimentape, precum $i de masuri de prevenire a infecpilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al MSP; 6. elaboreaza proiectul bugetului de venituri §i cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul economico- financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor secpilor $i compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobarii managerului; 7. urmare$te realizarea indicatorilor privind execupa bugetului de venituri §i cheltuieli pe secpi $i compartimente, asigurand sprijin $efilor de secpi $i compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat; 8. analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului; 9. asigura monitorizarea $i raportarea indicatorilor specifici activitapi medicale. financiari. economici. precum $i a altor date privind activitatea de supraveghere. prevenire §i control, pe care le prezinta managerului, conform metodologiei stability; 10. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea $i imbunataprea activitapi spitalului, in concordant cu nevoile de servicii medicale ale populapei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor $i protocoalelor de practica medicale; 11. elaboreaza planul de acpune pentru situapi speciale $i asistenpi medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste. conflicte sociale $i alte situapi de crizd; 12. la propunerea consiliului medical, intocme$te, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizipi publice, lista investipilor $i a lucrarilor de reparapi curente $i capitale care urmeaza s3 se realizeze intr-un exercipu financiar. in condipile legii, $i raspunde de realizarea acestora: 13. analizeaza. trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a obligapilor asumate prin contracte $i propune managerului masuri de imbunatapre a activitapi spitalului; 14. intocme$te informal lunare, trimestriale $i anuale cu privire la execupa bugetului de venituri $i cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical $i le prezinta Autoritapi de Sanatate Publica; 15. negociaza, prin manager, directorul medical $i directorul financiar contabil, contractele de fumizare de servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate; 16. se intrune$te lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritapi membrilor sai ori a managerului spitalului $i ia decizii in prezenfa a cel pupn doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenp; 17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea. schimbarea sediului $i a denumirii spitalului; 18. negociaza cu $eful de secpe, laborator $i propune spre aprobare managemlui indicatorii specifici de performant ai managementului secpei, laboratorului, serviciului, care vor fi prevazup ca anexa la contractul de administrare al secpei, laboratorului; 19. raspunde In fa|a managerului pentru indeplinirea atribupilor care ii revin; 20. analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare $i elaboreaza raportul anual de activitate al spitalului.

  in conformitate cu Ordinul Ministrului Sanatapi nr. 1101 din 2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire $i limitare a infecpilor asociate asistentei medicale in unitaple sanitare, comitetul director are urmatoarele atribupi:

  2

 • !• organizeaza Comitetul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale $i elaboreaza regulamentul de funcponare a