CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA unor cladiri (Sectia reumatologie, Secfia oncologie, Sectia...

download CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA unor cladiri (Sectia reumatologie, Secfia oncologie, Sectia cardiologie,

of 6

 • date post

  09-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA unor cladiri (Sectia reumatologie, Secfia oncologie, Sectia...

 • CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA

  HOTARARE privind modiflcarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului

  Dambovita, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile

  Consiliul Judetean Dambovita Analizand proiectul de hotarare privind modiflcarea Inventarului bunurilor care apartin

  domeniului public al judetului Dambovita, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, propus de domnul Adrian Tutuianu - presedintele Consiliului Judetean Dambovita.

  Avand in vedere: - raportul nr.13872/22.08.2014 al Directiei administrarea patrimoniului, coordonare institutii

  publice, societati comerciale, asociatii, fundatii, sport, turism, tineret, ordine publica asupra necesitatii promovarii proiectului de hotarare privind modiflcarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Dambovita, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile;

  - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile §i completarile ulterioare; - prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicata; - prevederile Ordonanjei Guveraului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea

  activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, modiflcata si completata; - prevederile H.G.nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita,

  precum sj al municipiului Targovi§te, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita; - prevederile H.G.nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea

  inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;

  - prevederile Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr.3471/2008 privind aprobarea Normelor privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;

  - Hotararea Consiliului Judejean Dambovita nr.34/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Dambovita;

  - adresa Spitalului Judetean de Urgenta nr.18089/04.08.2014, mregistrata la Consiliul Judetean Dambovifa sub nr.13345/13.08.2014;

  - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12 alin.(3) si art. 45 alin.(3) din Regulamentul de organizare si functionare

  a Consiliului Judetean Dambovita; - prevederile art.91 alin.(l) lit.c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In temeiul art.97 si 98 coroborat cu art.115 alin.(l) lit.c) din Legea administratiei publice

  locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

  HOTARA§TE:

  Art.l Se aproba modiflcarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Dambovita prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, cu valoarea investitiilor efectuate, astfel:

  - la pozitia nr.216,coloana 5 va avea urmatorul cuprins:,,28.232.956,20 lei"; - la pozitia nr.234,coloana 5 va avea urmatorul cuprins:,,2.906.323,21 lei"; - la pozitia nr.235, coloana 5 va avea urmatorul cuprins;,,2.076.392,27 lei"; - la pozitia nr.237,coloana 5 va avea urmatorul cuprins:,,!.887.107,34 lei"; - la pozitia nr.259,coloana 5 va avea urmatorul cuprins:,,2.948.566,57 lei"; - la pozitia nr.570, coloana 2 va avea urmatorul cuprins:,,Teren, casa compusa din 4

  dormitoare, baie, grup sanitar cu dus, bucatarie, sala de mese, 2 verande, 2 holuri, terasa, rampa de acces §i un garaj - Vila Mara", coloana 3 va avea urmatorul cuprins:,, Pucioasa, str.l Decembrie nr.2: a)teren in suprafata de 447,00 mp. - curti constructii; b)constructie din caramida, acoperita cu tabla, fundatie de piatra Ac=186 mp; c)garaj - o incapere - din BCA, invelit cu placi de

 • azbociment, fundatie de beton, Ac=34 m.p. Imobilul are nr. cadastral 3153, CF nr. 2676 a localitatii Pucioasa. Vecini: N - Antonescu Viorel (18,59 ml), E - Alee intrare bloc (24,04 ml), S - Str. 1 Decembrie (19,08 ml),V - Milea Eugen Gh. (30,12 ml)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins:,,466.727,52 lei";

  - la pozitia nr.574, coloana 2 va avea urmatorul cuprins:,,Teren, casa compusa din 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, bucatarie, camera de zi, 2 holuri si magazie din lemn - Vila Simon", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins:,,253.670,33 lei";

  - la pozitia nr.575, coloana 2 va avea urmatorul cuprins:,,Casa compusa din 4 dormitoare, 2 bai, 1 grup sanitar, camera de zi, bucatarie, holuri de acces, camera centrala termica, terasa si rampa de acces - vila Marta", coloana 3 va avea urmatorul cuprins:,, Gura Ocnitei, str. Bisericii nr.9. Constructie tip P, din prefabricate usoare pe structure de lemn,acoperis din tabla avand dimensiunile 32,50x5,60 m, Ac-182,00 mp, Ad=182,00 mp, Au=159,705 mp", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins:,,347.739,06 lei";

  - la pozitia nr.576, coloana 2 va avea urmatorul cuprins:,,Teren, casa compusa din 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, bucatarie, camera de zi, 2 holuri si magazie - vila Sara", coloana 3 va avea urmatorul cuprins:,, Gura Ocnitei, str. Principala nr.90: a) teren in suprafata de 917 mp din care: 456 mp - curti constructii, 461 mp - arabil, gard imprejmuitor; constructie din caramida, acoperita cu tabla. Nr. cadastral 1217, CF nr.772 a localitatii Gura Ocnitei. Imobilul este situat in T4, P 23. Vecini: N - Marinescu Cezar (57,89 ml); E - HC 205/1 (19,88 ml); S - Panait Vasile(65,20 ml);V - str. Principala ( 18,85 ml), iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins:,,223.289,47 lei";

  - la pozitia nr.577, coloana 2 va avea urmatorul cuprins :,,Constructie compusa din 4 dormitoare, 2 bai, 1 grup sanitar, camera de zi, camera personal, bucatarie, holuri de acces, terasa, camera centrala termica si rampa de acces - vila Petru", coloana 3 va avea urmatorul cuprins:,, Gura Ocnitei, str. Principala nr.90, Cladire tip P, din prefabricate usoare, pe structura de lemn, acoperis din tabla, dimensiuni: 22,0 x 5,60 m+10,56 x 5,60 m. Ac=182,28 mp, Ad=182,28 mp, Au=160,37 mp", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins:,,340.814,52 lei".

  Art.2 Datele de identificare ale bunurilor imobile prevazute la art.l se regasesc in anexa care face parte integrants, din prezenta hotarare.

  Art.3 Se obliga Direcfia administrarea patrimoniului, coordonare institutii publice, societati comerciale, asociatii, fundatii, sport, turism, tineret, ordine publica cu initierea unui proiect de hotarare a Guvernului Romaniei, in vederea modificarii pozitiilor din anexa nr.l la Hotararea Guvernului nr.1350/2001.

  Art.4 Hotararea Consiliului Judetean Dambovita nr. 34/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Dambovita se modifica in mod corespunzator.

  Art.5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarart se obliga Direcfia administrarea patrimoniului, coordonare institutii publice, societati comerciale, asociatii, fundajii, sport, turism, tineret, ordine publica, Directia economica, buget si Serviciul administrate publica, secretariat si relatii cu publicul, pentru comunicare.

  PRE§EDINTE conf. univ. dr. Adrian Tutuianu

  SECRETARIAL JUDETULUI dr. Ivan vfasile Ivanoff

  Nr. Data

 • Anexa

  la Hotararea nr. /j*/ I

  DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile care apar^in domeniului public al judefului Dambovrfa la care se modifica valoarea de

  inventor

  Poz. inreg.

  216

  234

  235

  Codul de clasificare

  1.6.2.

  1.6.2.

  1.6.2.

  Denumirea bunului

  Targoviste, str.Tudor Vladimirescu nr.48 Spitalul Judejean Dambovi|a Corpul principal S+P+5 (Sistematizare cai de acces UPU)

  Targoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, in incinta Spitalului Judetean de Urgen£a Targoviste(Secfia oncologie) (suprafafa

  construita — 285 mp, cladire P+l), Cartea funciaranr. 18. 746 a municipiului Targovi§te Targovi§te, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, in incinta Spitalului Judetean de Urgen£a Targoviste (Sec^ia Reumatologie) ( suprafata construita — 795 mp, cladire P+2) Cartea funciara nr. 18.746 a municipiului Targoviste

  Numar in ven tar

  100216

  100234

  100235

  Valoarea inregistrata

  fin contabilitate

  -lei-

  27.878.326,27

  1.232.838,17

  913.127,27

  Diferenta din modernizare de inregistratin contabilitate

  -lei-

  354.629,93

  1.673.485,04

  1.163.265

  Valoarea de inregistrare

  Ain contabilitate

  -lei-

  28.232.956,20

  2.906.323,21

  2.076.392,27

 • 237

  259

  570

  574

  1.6.2.

  1.6.1.

  1.6.2.

  1.6.2.

  Targoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste (laborator medicina legala-anatomie patalogica) (suprafata construita

  261 mp, cladire P+l) Cartea funciara nr. 18.746 a municipiului Targoviste Targoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, In incinta Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste (Secfia cardiologie) ( suprafaja construita — 963 mp (inclusiv extindere sec^ia cardiologie -pozijia nr.539)), Cartea funciara nr. 18.746 a municipiului Targoviste Pucioasa, str. 1 Decembrie, nr.2 Teren, casa compusa din 4 dormitoare, baie, grup sanitar cu dus, bucatarie, sala de mese, 2 verande, 2 holuri, terasa, rampa de acces si un garaj - Vila Mara Gura Ocnifei, str.Bisericii, nr.9 Teren, casa compusa din 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, bucatarie, camera de zi, 2 holuri si magazie din lemn ~ Vila Simon

  100237

  1000536

  1035945

  1035948

  1035946 1035951

  911.238,15