CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind...

15
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa" S.A. pe anul 2018 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa" S.A. pe anul 2018, propus de domnul Daniel-Nicolae Comănescu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr. 4497/07.03.2018 al Direcţiei administrarea patrimoniului; - prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; - prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; - avizul favorabil al Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. "Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa" S.A.; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12, alin. (1) lit. "d" şi art. 45 alin. (1) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91, alin(l), lit. "a", şi alin. (2), lit. "d" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, modificată şi completată. în temeiul art. 97 şi art. 98, coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. "c" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, Art.l. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. "Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa" S.A. pe anul 2018, conform Anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică buget, Direcţia administrarea patrimoniului, S.C. "Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa" S.A. şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare. HOTĂRĂŞTE: PREŞEDINTE, /^^^ ^ CRETAI^l^UDkŢULUI, dr. ing. Daniel-Nicolae COMĂNţŞÎj ^n \Wj r. Ivan Yasile IVANOFF Nr. 68 Data: 15.03.2018

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind...

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa" S.A. pe anul 2018

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa" S.A. pe anul 2018, propus de domnul Daniel-Nicolae Comănescu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr. 4497/07.03.2018 al Direcţiei administrarea patrimoniului; - prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; - prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizul favorabil al Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. "Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa" S.A.;

- rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12, alin. (1) lit. "d" şi art. 45 alin. (1) din Regulamentul de Organizare

şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91, alin(l), lit. "a", şi alin. (2), lit. "d" din Legea administraţiei publice

locale nr. 215/2001,republicată, modificată şi completată. în temeiul art. 97 şi art. 98, coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. "c" din Legea

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. "Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa" S.A. pe anul 2018, conform Anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică buget, Direcţia administrarea patrimoniului, S.C. "Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa" S.A. şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare.

HOTĂRĂŞTE:

PREŞEDINTE, / ^ ^ ^ ^ C R E T A I ^ l ^ U D k Ţ U L U I , dr. ing. Daniel-Nicolae C O M Ă N ţ Ş Î j ^ n \Wjr. Ivan Yasile IVANOFF

Nr. 68 Data: 15.03.2018

isiitui juaetean uamDovua iratorul economic SC LDP Dâmboviţa SA iul/Adres Targovlste I unic de înregistrare 10638988

Anexa nr.1 ¿-4 tfffî.

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2018 rt&.€f/f£Q3>.ZGfX

mii lei

INDICATORI Nr, rd,

Realizat/ Preliminat

an precedent

2017

Propuneri an curent

2018 % Estimări

2019 Estimări

2020

%

INDICATORI Nr, rd,

Realizat/ Preliminat

an precedent

2017

Propuneri an curent

2018 % Estimări

2019 Estimări

2020 9=7/5 10=8/7

1 2 :i 4 5 6=5/4 7 a g 10 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 14,491 17,203 1.19 18,063 18,580 1,05 1.03

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 14,488 17,200 1.19 18,060 18,576 1.05 1.03

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4

2 Venituri financiare É 3 3 1.00 3 4 1.00 1.33

3 Venituri extraordinare (3 0 CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 14,372 16,980 1.18 17699 18142 1,04 1.03

1 Cheltuieli de exploatare, din care: fi 14,299 16,900 1.18 17617 18058 1.04 1 03 A. cheltuieli cu bunuri s l servicii 9 8,960 9,783 1.09 10174 10468 1.04 1.03 a. cheltuieli cu impozite, taxe sl varsamlnte asimilate 10 157 167 1.06 174 177 1.04 1.02

c. cheltuieli cu personalul, din care: 11 4,033 5,685 1.41 5953 6072 1,05 1.02

CO Cheltuieli de natură salarială{Rd.13+Rd.14) 12 2,999 4,590 1.53 4814 4911 1,05 1.02 C1 ch. cu salariile 13 2,776 4,337 1.56 4554 4641 1,05 1 02 C2 bonusuri 14 223 253 1.13 261 271 1.03 1 04 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0.00 0.00

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0.00

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si

17 269 976 3.63 1015 1035 1.04 1 02

C5 cheltuieli cu asigurările şl protecţia socială, fondurile soeciale şi alte obllqatii leaale 18 765 119 0.16 124 126 1.04 1.02

D. alte cheltuieli de exploatare "¡9 1,149 1,265 1.10 1316 1341 1,04 1.02 2 Cheltuieli financiare 20 73 80 1.10 82 84 1.03 1.02 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0

REZULTATUL BRUT {profit/pierdere) 22 119 223 1.87 364 438 1.63 1 20 IMPOZIT PE PROFIT 23 19 36 1.87 58 70 1,63 1.20 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 100 187 1.87 306 368 1,63 1,20

1 Rezerve legale 25 6 11 1.87 18 22 1.63 1.20

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 '

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 , 29 30

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 1 0 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă 31

8

Minlmlm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 47 88 144 173

a) - dividende cuvenite bugetului de stat

33

fagina 1 din 2 Dala 0S/03/201B Ora10:46AM

INDICATORI Nr. rd.

Preliminat an

precedent 2017

Propuneri an curent

2018 /o

Estimări 2019

Estimări 2020 9=7/5 10=8/7

1 a 3 4 s 6 = 514 7 8 9 10

b) • dividende cuvenite bugetului local

33a 47 88 144 173

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd,32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 47 88 144 173 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37

a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40

¿ ) cheltuieli cu reclama si publicitate 41

e) alte cheltuieli 42 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43 1,015 1,104 1,191 1,240 1 Alocaţii de la buget 44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 101 110 1.09 109 110 0,99 1.01 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 107 107 1.00 105 105 0.98 1.00

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială {Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2336 3575 1.53 3,821 3,898 1.07 1.02

4 Câştigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2162 3378 1.56 3,614 3,683 1.07 1.02

5

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52 135 161 1.19 172 177 1.03 1.03 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 53

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 992 987 1.00 980 976 0.99 1.00

8 Plăţi restante 56 189 290 0.65 275 270 1.05 1.02 g Creanţe restante 57 1,342 1,500 0.89 1,450 1.400 1.03 1.04

TORlífí, CONDUCĂTORII /UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-dONTABIL

Pagina 2 «in Dala 05/03/2018 0ra10:46 AM

Operatorul economic SC LDP Dâmboviţa SA Hf f f fW *-̂ 7 . Sediul/Adresa Targoviste I'fâ' 03 Cod unic de înregistrare 10638988

Detalierea indicatori lor economico-f inanc iar i prevăzuţi în bugetul de venituri ş i cheltuieli

Nr. rd.

2017 Propuneri an curent 2018

% %

INDICATORI Realizat

2016 Aprobat din care:

cf HG/ Ord com

cf Hot C A .

Prellmln/ Realizat

Trim I Trim II Trim III An 7=6d/5 8=5/ 3a

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 19,470 14,355 14,491 2,705 7,287 13,159 17,203 1.19 0.74

1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2 19,453 14,350 14,488 2,705 7,285 13,155 17,200 1.19 0,74

a) din producţia vândută (Rd.4+Rd,5+Rd.6+Rd.7), din care:

3 19,206 14,100 12,276 2,530 7,100 12,950 16,800 1,37 0.64

•1) din vânzarea produselor 4 101 500 192 10 50 80 250 1.30 1.90 32) din servicii prestate 5 18,985 13,500 11,91« 2,500 7,000 12,800 16,385 1.38 0.63 33) din redevente şl chirii 6 96 50 11! 15 25 35 115 1.04 1,16 a4) alte venituri 7 24 50 57 5 25 35 50 0.88 2.38

b) din vânzarea mărfurilor 8 124 200 234 165 165 165 250 1.07 1.89

c) din subvenţii şl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

d subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11

d ) din producţia de imobilizări 12

e) venituri aferente costului producţiei In curs de execuţie

13 1,84:;

f) site venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14 133 50 133 10 20 40 150 1.13 1.00

f i ) din amenzi şl penalităţi IÎ:

m din vânzarea activelor şl alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

i e

- active corporale 17 - active necorporale m

f3) din subvenţii pentru Investiţii 19 f4l din valorificarea certificatelor C02 20 f5) alte venituri 21 133 50 133 10 20 40 150 1,13 1.00

2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22 7 5 3 0 2 4 3 1.00 0.43

a) din Imobilizări financiare 2? b) din Investiţii Financiare 24 c) din diferente de curs 2!; 3 0" 0 Ô.ÔÔ d) din dobânzi 2í¡ 4 5 3 0 2 3 3 1,00 0.75 e) alte venituri financiare 27

3 Venituri extraordinare 2(: II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144} 29 18,267 13,352 14,372 3,453 7,421 11,436 16,980 1,18 0.79

1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30 18,192 13,277 14,299 3,451 7,419 11,433 16,900 1.18 0.79

A. Cheltuieli cu bunuri şl servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31 12,494 8,537 8,960 1,978 4,076 6,831 9,783 1.09 0.72

A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32 9,139 7,072 6,967 1,455 3,229 5,674 7,713 1.11 0.76

a) cheltuieli cu materiile prime 33 7,484 5,560 5,339 1,050 2,550 4,650 5,926 1.11 0,71 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din csre: 34 1,085 1,070 1,053 155 380 680 1,169 1.11 0.97

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 3 í¡ 164 100 177 20 45 80 190 1.07 1.08 b2) cheltuieli cu combustibilii 3e 805 900 704 150 300 550 774 1.10 0.87

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de invonfar

37 60 42 6!i 6 15 30 70 1,08 1.0B

d) cheltuieli privind energia şl apa 38 386 200 21(1 80 120 150 239 1.11 0,56 e) cheltuieli privind mărfurile 39 124 200 294 164 164 164 309 1.05 2.37

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40

395 190 412 56 102 153 321 0,78 1.04 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 180 85 300 25 50 70 200 0.67 1.67

b) cheltuieli privind chiriile (Rd,43+Rd.44) din care: 42 119 5 8 1 2 3 9 1.13 0,07

bl) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43 119 5 (l 0 0 0 0 0.00 0.00 b2) - către operatori cu capital privat 44 0 5 B 1 2 3 9

c) prime de asigurare 45 96 100 104 30 50 80 112 1.08 1.08

Pagina 1 din 4 Dala 05/03/2018 Ora 10:49 AM

Nr. rd.

2017 Propuneri an curent 2018

% %

INDICATORI Realizat

2016 Aprobat din care:

cf HG/ Ord corn

cf Hot CA .

Prelimln/ Realizat

Trim I Trim II Trim III An 7=6d/5 8=5/ 3a

1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.4B+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46 2,960 1,275 1,581 467 745 1,004 1,749 1.11 0.53

a) cheltuieli cu colaboratorii 47 1,042 700 961 360 500 600 1,052 1.11 0.92

b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 29 20 26 5 10 15 27 1.04 0.90

b1) cheltuieli privind consultanţa Juridică 49 0 20 26 5 10 15 27 1.04 0.00

c) cheltuieli de protocol, reclamă şl publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50

13 20 10 4 10 16 16 1.60 0.77 d } cheltuieli de protocol, din care: 51 2 10 0 2 5 8 1 0.00 0.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2) cheltuieli de reclamă şl publicitate, din care: 53 11 10 10 2 5 8 15 1.50 0.91 • tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54.

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor 56 11 10 1(1 2 5 8 15 1.50 0.91

d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 20 10 0 0 0 0 1 0.00 di) ch.de sponsorizare In domeniul medical sl

sănătate 58 d2} ch. de sponsorizare in domeniile educaţie, 59 d3) - pentru cluburile sportive

60 10 0 0 0 d4) ch, de sponsorizare pentru alte acţiuni sl 61 20 0 0 1

e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 1,591 400 340 80 180 300 400 1.18 0.21 n cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care; 63 16 5 29 0 2 4 5 0.17 1.81

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 3 5 0 0 2 4 5 0.00 0.00 -interna 65 0 6 0 0 2 4 5 -externa 66 3 0 29 0 0 0 0 0.00 9.67

g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 19 20 18 4 10 16 20 1.11 0.95 h) cheltuieli cu serviciile bancare şl asimilate 68 62 40 37 10 20 30 40 1.08 0.60

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69

168 50 160 4 13 23 176 1,10 0.95 H) cheltuieli de asigurare ş l pază 70 I2) cheltuieli privind întreţinerea şl funcţionarea

tehnicii de calcul 71

14 25 3 5 12 20 4 1.33 0.21 13} cheltuieli cu pregătirea profesională 72 9 15 (I 0 0 0 10 0.00 0.00 14) cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale

şi necorporale, din caro: 73

0 5 (I 0 0 0 6 0.00 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74

0.00 15) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75

0.00 16) cheltuieli privind recrutarea şl plasarea

personalului de conducere cf, Ordonanţei de urqentfl a Guvernului nr. 109/2011

76

0,00 17) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şl alte

anunţuri 77

0 5 CI 0 1 0 1 0.00 0.00 J) alte cheltuieli 78 0 10 0 0 0 0 2 0.00 0.00

B Cheltuieli cu Impozite, taxe şl vârsamlnte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd,83+Rd.84+Rd,8S}, din care: 79

174 180 157 30 52 85 167 1.06 0.90

a) ch. cu taxa p|,activitatea de exploatare a resurselor minerale 80

&) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 0 75 56 10 22 45 60 1.07 0.00

c) ch. cu laxa de licenţă 82 d) ch. cu taxa de autorizare 83 *) ch, cu taxa de mediu 84 1 5 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 cheltuieli cu alte taxe şl Impozite 85 173 100 101 20 30 40 106 1.05 0.58

C C din

heltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), :are: 86

4,438 3,465 4,033 1,181 2,764 3,629 5,685 1.41 0.91 CO Cheltuieli de natură salaríala (Rd.88+ Rd.92) 87 3,040 2,264 2,999 1,102 2,274 3,386 4,590 1.53 0.99 C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88

2,795 2,088 2,776 1,050 2,170 3,230 4,337 1.56 0.99

Pagina 2 din 4 Dala 05/03/2018 Ora 10:49 AM

Nr, rd.

2017 Propuneri an curent 2016

% %

INDICATORI Realizat

2016 Aprobat din care:

cf HG/ Ord corn

cf Hot C A .

Prellmln/ Realizat

Trim I Trim II Trim III An 7=6d/5 8=5/ 3a

1 2 :t 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 a) salarii de bază 69 2,094 1,566 2,242 B40 1,750 2,600 3,497 1.56 1.07 b) sporuri, prime şl alte bonificaţii aferente salariului

de baza Iconform CCM> 90

701 522 534 210 420 630 840 1.57 0,76 c) alte bonificaţii iconform CCM) 91

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98* Rd.99), din care:

92 245 176 223 52 104 156 253 1.13 0,91

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şl completările ulterioare, din care:

93

0 0 0 • tichete de creşa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

• tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0 0 0 b) tichete de masă; 93 245 176 223 52 104 156 253 1.13 0.91 ci tichete de vacanţă; ?T d) ch. privind participarea salariaţilor ia profitul obţinut în anul precedent

96

el alte cheltuieli conform CCM. 99 C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),

din care: 100

0 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101 0

b) ch. cu drepturile salarlale cuvenite în baza unor hotărâri ludecâtorestl

102 0

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii sl comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.11H Rd.112),dln care:

104

581 437 269 62 435 158 976 3,63 0,46 a) pentru directori/directorat 105 338 262 170 26 261 79 643 3.78 0.50

-componenta fixă 106 105 105 170 26 52 79 237 1.39 1.62 -componenta variabilă 107 233 157 0 0 157 0 406 0.00 0.00

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care;

108 225 175 99 26 174 79 333 3,36 0.44

-componenta fixă 109 105 105 99 26 52 79 141 1.42 0.94 -componenta variabilă 110 120 70 0 0 70 0 192 0.00 0.00

c) pentru AGA şl cenzori 111 18 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 d) pentru alte comisii şl comitete constituite potrivit leqll

112 0

C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 113 817 764 765 27 55 85 119 0.16 0.94

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care;

114 1,086 1,095 1,149 262 527 688 1,265 1,10 1.06

a) cheltuieli cu majorări şl penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:

115 7 5 0 0 2 3 4 0.00 0.00

- către buqetul qeneral consolidat 116 0 0 0 0 0 0 0 - către altt creditori 117 7 5 0 0 2 3 4 0,00

b) cheltuieli privind activele Imobilizate 118 0

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

113

d) alte cheltuieli 120 79 40 235 12 25 35 244 1.04 2.97

s) ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

121 1,070 1,050 968 250 500 850 1,016 1,05 0.90

f) ajustări şl deprecieri pentru pierdere de valoare şl provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 122

-70 0 -54 0 0 0 0 0.77

m cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 12:! 752 0 0 0 0 0 0 0.00

H.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor

124

M.2) - provizioane In legătura cu contractul de mandat 121»

f2) venituri din provizioane şl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: 12«

822 0 54 0 0 0 0 (2,1) din anularea provizioanelor

ÎRd.133+Rd.134+Rd.135l. din care: 127

0 0 0 0 0 0 0 • din participarea salariaţilor la profit 1211 0 - din deprecierea imobilizărilor corporale şl a

antlvdlnrrlriMtlantf» 129

0 0 0 0 0 0 0 - venituri din alte provizioane 130 0

Pagina 3 din 4 Dala 05/03/2018 Ora 10'49 AM

Nr. rd.

2017 Propuneri an curent 2018

% %

INDICATORI Realizat

2016 Aprobat din care:

cf HG/ Ord corn

cf Hot CA .

Prelimin/ Realizat

Trim I Trim II Trim III An 7=6d/5 8»5/ 3a

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 e

2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

131 75 75 73 2 2 3 80 1.10 0.97

cheltuieli privind dobânzile (Rd.13B+Rd.139), din care: 132 63 70 70 75 1.07 1.11 a1) aferente creditelor pentru Investiţii 133 1 20 0 0 0 0 0 82) aferente creditelor pentru activitatea curentă 134 62 50 70 14 28 38 75 1.07 1.13

b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.14HRd.142], din care:

13« 6 5 1 2 2 3 1 1,00 0.17

b1) aferente creditelor pentru Investiţii 13C 6 5 0 0 0 0 0 0.00 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 0 1 1

ci alte cheltuieli financiare 131) 6 0 2 0 0 0 4 2.00 3 Cheltuieli extraordinare 139

II! REZULTATUL BRUT ţprofit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

141) 1,203 0 1,003 119 -748 -134 1,723 223 1.88 0.10

venituri neimpozabile 141 cheltuieli nedeductibile fiscal 142

IV IMPOZIT PE PROFIT 143 199 153 11 11 198 153 13,91 0.05 V DATE DE FUNDAMENTARE

i Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) 144

•ï - venituri din subvenţii şl transferuri 1415

b) - alte venituri care nu se Iau în calcul la determinarea

productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de 14a

2 Cheltuieli de natură salarlalâ (Rd.87) 147 3,040 2,264 2,999 1,102 2,274 3,386 4,590 1.53 099 a ) 14!) b > 149 c ) 151)

3 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 2,795 2,088 2,776 1,050 2,170 3,230 4,337 1.56 0.99 4 Nr, de personal proqnozat la finele anului 15!! 117 90 101 101 101 101 101 1.00 0.86 5 Nr.mediu de salariaţi 15:i 118 85 107 101 101 101 101 0.94 0 91

6 a)

Câştigul mediu iunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlalâ [(Rd.147 - rd.93* - rtf .9&)/Rd.163J/12*1000

154

1,974 2,047 2,162 3,465 3,581 2,665 3,578 1.66 U Û

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlalâ, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 15t>

2,147 2,220 2,336 3,637 3,752 2,794 3,787 1.62 1.03

7 a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lel/persoană) (Rd.2/Rd.153) I M

165 169 135 170 1.26 0 62

b) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

167

c! Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.1S3

151)

c l ) Elemente de calcul a productivităţii muncii In unităţi fizice, din care 15!)

- cantitatea de produse finite (QPF) 160 - pret mediu (p) 161 - valoare=QPF x p 162 - pondere In venituri totale de uxploatare = Rd.159/Rd.2 ie;i

7 Plăţi restante 164 357 300 189 210 220 230 290 1.53 0 53 B Creanţe restante, din care: 16Ü 1,247 1,000 1,342 1,150 1,250 1,350 1,500 1.12 1.08

• de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 1611 0 0 0 0 0 0 - de la operatori cu capital privat 167 0 52 0 00 - de la bugetul de stat 1611 1,247 1,000 1,289 1,150 1,250 1.350 1,500 - de la bugetul local 16!) • de la alte entităţi 170

9 Credite pentru finanţarea activităţii curentefsoldul ramas de rambursat) 171

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CQi^ABIL

f ¿

CONDUCĂTORUL

Pagina A din 1 Dala 05/03/2016 Ora 10:49 AM

> o .o E ra Û c

o -o o

< CO

> o E ra Q Q. Q _l ü co u E o c o o

CO 00 O) CO CO CO o

I Si > s o p . 2

G l

.2 o —

O O-O O

(0

ra

•o

<

i— c •o o "c T3 O

O

c 0) > ra O i-03 N

« i _ (D "O

" 5

ra

O

CO o

ra . a o L-Q <

CD

ra O L_ Q. <

Di O

o Û

fa, t 2 O

O ra +-> ra o â X Q) C T3

CO

in

UD

CS

' g

=>

O H ' < O =3 Q 2 O o

Consiliul Judeţean Dâmboviţa Operatorul economic SC LDP Dâmboviţa SA Sediul/Adresa Targoviste Cod unic de înregistrare 10638988

Anexa nr.4 / . ^ HOT. Programul de Investiţii, dotări şl sursele de finanţare fffc ( &0.OJOtS

mii lei

INDICATORI Data

finalizării investiţiei

an precedent 2017 Valoare INDICATORI

Data finalizării investiţiei Aprobat Realizat/

Preliminat an curent

2018 2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1,522 1,015 1,104 1,191 1,240

1 Surse proprii, din care: 1,522 1,015 1,104 1,191 1.240 a) - amortizare 1,050 968 1,016 1047 1067 b) - profit 472 47 88 144 173

2 Alocaţii de la buget 3 Credite bancare, din care:

a) - interne b} • externe

4 Alte surse, din care: 0 0 0 0 0 - majorare capital social 0 0 0 0 0 - alte surse 0 0 0 0 0

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1.522 1,015 1,104 1,191 1,240 1 Investiţii tn curs, din care:

a) pentru bunurile proprietaiea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (aenjmre obiec: v) - (denumire obiectiv) -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale;

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -

d) pentru bunurile luate în concesiune. închinate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

• (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

2 Investiţii noi, din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) • (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) • (denumire obiectiv) -

3 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

07Î03/20181 1 34 AM

INDICATORI Data

finalizării investiţiei

an precedent 2017 Valoare INDICATORI

Data finalizării investiţiei Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2018 2019 2020

d) pentru bunurile luate in concesiune, închinate sau in locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

• (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 1.522 1,015 1,104 1,191 1,240 5 Rambursări da rate aferente creditelor pentru Investiţii, din care: 0 0 0 0 0

a) - interne 0 0 0 0 0 b)- externe 0 0 0 0 0

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂ/TORUL COMPARTIMENTULUI

| FINANCIAR.CONTABIL

07/03/201811:3* Mf

Iß s ra X i •

< I

ia E o

B o. > Q o -i

n E re D c

o -o 3

3 O 1= 4-1 n £ C 0) o a O o

co co en CO CO <£> O

I £ i 2 0 * J

O) « m O) 1 2 ra <E

14 ¡•1 ^ "5 Q) O CO ü

'¿2 a. ai tu i_ o o 3 "O O 1_ 'ü> +•> 3 Í_

n '3 3 *J *-> 3 N a> w CU O i->n +j c 3

E o "D íZ 3 V)

o 'A c ¡2 I ü. (fl

c 3

6= C

C

3

C

i a> 3 c

ra N

"ra

O

ra c I

« L .

0.

i t í

Ï Ï o;

3 " i i C 0. to

at

I I 3

Q. in Q

Et

i ' i l C

û- (A

s +

S i

c ra cu N Ë a I s

z 6

LO

LO

•ra

N ra i

l i

ra S U 3

i I O a

CM

CN

X

CD

CD

u = D_

3 m <

z O

O Z

ă i o

ü 8 ¡ i

z - I D

0Í O H '< O Q Z O U

S,C. LUCRĂRI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A. . ^ âft \ Sir. L I Stancu ion nr. 1, Târgovişîe - Dâmboviţa -iGfertRohl.

JwjT» ' CUI: RO 10638988 J15/172/27.05,1998 . V ; .. S^J^j/ Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767 W ^ g W g j j ^

E-mail: [email protected] ISOSOOI ISOIÎOOI oHSiSieoai

HOTĂRÂREA NR 1 A ADUNĂRII G E N E R A L E A ACŢIONARILOR

DIN DATA D E 14.02.2018

Adunarea Generala a Acţionari lor întruni tă astăzi 14.02.2018 la sediul SC

Lucrăr i D r u m u r i si Poduri Dambovita SA ,

-in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 :

HOTĂRĂŞTE

1. Se aproba proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

2. Proiectul BVC pe 2018 se înaintează spre aprobare Consiliului Judeţean

Dambovita.

Î M P U T E R N I C I Ţ I M A N D A T A Ţ I

A I c J D A M B O V I T A

Stoica Dorina

Mocanii Adrian-Victor

S . C . L U C R Ă R I DRUMURI SI PODURI D Â M B O V I T A S.A. R Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgovişte - Dâmboviţa jjScrtROIir

CUI: RO 10638988 J15/172/27.05.1998 ^ Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767 ^^S^mmlm^

E-mail: [email protected] isoSDOI ISOKOOI OHSÎSÎBOOI

Nota de fundamentare

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al SC Lucrări

Drumuri si Poduri Dambovita SA este intocmit in conformitate cu prevederile actelor

normative in vigoare: OMFP 3145/2017, Ordonanţa Guvernului 26/2013, Legea nr.

2/2018 de aprobare a Bugetului de stat pe anul 2018. Documentul a fost aprobat de

Adunarea Generala a Acţionarilor ,prin hotărârea nr. 1/14.02.2018.

Bugetul societăţii cuprinde, la secţiunea venituri, estimarea realizărilor pentru

anul 2018 ,cu menţiunea ca, exceptând o parte a activităţii de întreţinere de iarna ,se are

in vedere realizarea cifrei de afaceri prin eforturi proprii in proporţie majoritara,

continuandu-se politica de reducere la minim a încheierii de contracte in subantrepriza.

Aceasta abordare se bazează pe evaluarea surselor de finanţare probabile pentru anul

2018 , a previziunilor privind evoluţia pieţei construcţiilor ,precum si a preturilor la

principalele materii prime .

Veniturile din exploatare au fost estimate luând in considerare continuarea

activităţii de realizare a activităţii de întreţinere a drumurilor judeţene,in cadrul unui nou

contract de concesiune incheiat cu Consiliul Judeţean Dambovita,incepand cu semestrul

I I 2017.

S-a avut in vedere, ca pentru aceasta activitate, perspectiva este de reducere a

finanţării si ca atare s-a impus cu necesitate o dimensionare adecvata a costurilor,atat

cele materiale ,cat si cele cu forţa de munca,prin reducerea numărului de salariaţi si

plafonarea veniturilor salariale,cu excepţia salariilor minime.

Conform datelor previzionate ,activitatea de exploatare va genera un profit brut de

300 mii Iei ,profit care va fi diminuat de cheltuielile financiare ,ajungând la un nivel de

223 mii lei.

Nivelul cheltuielilor cu materiile prime,materiale si servicii este determinat in

funcţie de necesarul estimat pentru realizarea veniturilor ,in condiţii de eficienta .

Societatea isi propune si pentru anul 2018 o reducere a nivelului plaţilor si

creanţelor restante, precum si realizarea in continuare a dotării cu maşini si echipamente

de profil. Se are in vedere ca, in urma analizei efectuate de specialiştii societatii,sa fie

realizata o imbunatatire a unor fluxuri tehnologice, având ca rezultat o reducere

semnificativa a costurilor cu energia,

Anul 2017 a insemnat, ca si precedentul, un an de profitabil in activitatea

societăţii, nivelul optim al finanţării ,conjugat cu efortul personalului si managementul

adecvat au condus la realizarea unor rezultate financiare bune. Profitul care a rezultat

urmează a fi alocat , in conformitate cu prevederile legale ,in parti egale , ca dividende

pentru acţionari si pentru dotări cu utilaje, capitol la care societatea s-a aflat o buna

perioada in deficit.

In anul 2018 societatea isi propune ca obiectiv continuarea trendului ultimilor ani

in ceea ce priveşte rezultatele económico-financiare.

Pentru anii 2019 si 2020 estimam o imbunatatire a rezultatelor,in special pe seama

creşterii veniturilor din exploatare.

Menţionam ca la intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 s-au

avut in vedere toate restricţiile si condiţionările impuse de actele normative menţionate,

SC LDP Dambovita SA

E c . Filip Laurentiu

CONSILIUL J U D E Ţ E A N DÂMBOVIŢA DIRECŢIA A D M I N I S T R A R E A P A T R I M O N I U L U I Nr. 4497/D.A.P./07.03.2018

A P R O B A T , pREŞEm̂ Tfx;;

dr. inc. Daniel - NicerfiteCOM^

R A P O R T asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de

venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S .C. "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A.

S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri S.A. este o societate la care judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa este acţionar majoritar.

Potrivit prevederilor art.6 alin.(l) din O G . nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se ajlă, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.

Potrivit prevederilor art.4 alin.(l) Iile din acelaşi act normativ, bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă prin hotărârea consiliului local sau judeţean respectiv.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 privind aprobarea Bugetului de Stat pentru anul 2018, şi ale Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Faţă de aspectele prezentate, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, a S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri S.A.

D I R E C T O R E X E U T I V , D I R E C T O R E X E C U T I V , dr ec. Silviana M A R I N

Direcţia administrarea patrimoniului Red./Daci.Camei ia Ştetânoiu