CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobare...

of 7 /7
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei/contribuţiei anuale pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa" Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei/contribuţiei anuale pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa", propus de domnul Alexandru Oprea - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr.1297/22.01.2018 al Direcţiei administrarea patrimoniului, privind aprobarea plăţii cotizaţiei/contribuţiei anuale pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa"; - prevederile Hotărârii nr. 235/21.11.2017 prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa" a stabilit cotizaţia/contribuţia anuală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru anul 2018; - prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) şi art. 45 alin. (2) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b, alin. (3) lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată. In temeiul art. 97 şi 98, coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. „c" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, Art.l. Se aprobă plata cotizaţiei/contribuţiei anuale în cuantum de 1.065.570 lei pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa", plătibilă în rate lunare, până la încheierea calendaristică a fiecărei luni, stabilită în funcţie de numărul gospodăriilor din judeţul Dâmboviţa (0,5 lei/ gospodărie/ lună). Art .2. Cu aducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică, buget, Direcţia administrarea patrimoniului, Direcţia juridică, contencios, administraţie publică şi Serviciul Administraţie Publică, Secretariat şi Relaţii cu Publicul care o va comunica celor interesaţi. HOTĂRĂŞTE: PREŞEDINTE, dr. jr. Alexaidru OPRE dr. Ivan VasjleTVANOFF Nr. 43 Data: 25.01.2018

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobare...

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobare ...sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.43-2018.pdf · Site: adideseuri.cjd.r Email adi.deseuri@yahoo.r o o : HOTĂRÂREA

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei/contribuţiei anuale pentru anul 2018 către

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa"

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei/contribuţiei anuale pentru

anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa", propus de domnul Alexandru Oprea - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr.1297/22.01.2018 al Direcţiei administrarea patrimoniului, privind aprobarea

plăţii cotizaţiei/contribuţiei anuale pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa";

- prevederile Hotărârii nr. 235/21.11.2017 prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa" a stabilit cotizaţia/contribuţia anuală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru anul 2018;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) şi art. 45 alin. (2) lit. a) din Regulamentul de organizare şi

funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b, alin. (3) lit. a din Legea administraţiei publice locale

nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată. In temeiul art. 97 şi 98, coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. „c" din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

A r t . l . Se aprobă plata cotizaţiei/contribuţiei anuale în cuantum de 1.065.570 lei pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa", plătibilă în rate lunare, până la încheierea calendaristică a fiecărei luni, stabilită în funcţie de numărul gospodăriilor din judeţul Dâmboviţa (0,5 lei/ gospodărie/ lună).

Art.2. Cu aducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică, buget, Direcţia administrarea patrimoniului, Direcţia juridică, contencios, administraţie publică şi Serviciul Administraţie Publică, Secretariat şi Relaţii cu Publicul care o va comunica celor interesaţi.

HOTĂRĂŞTE:

PREŞEDINTE, dr. jr. Alexaidru O P R E dr. Ivan VasjleTVANOFF

Nr. 43 Data: 25.01.2018

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobare ...sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.43-2018.pdf · Site: adideseuri.cjd.r Email adi.deseuri@yahoo.r o o : HOTĂRÂREA

CONSILIUL JUDEŢEAN DAMBOVIŢA DIRECŢIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI Nr. 1297/22.01.2018

APROB, PREŞEDINTE

jr.dr. Alexandru Oprea

RAPORT ^ privind aprobarea plăţii cotizaţiei/contribuţiei anuale pentru anul 2t 8 către Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa"

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii cu modificările si completările ulterioare, veniturile asociaţiilor sunt menţionate la art.46 şi provin din:

S Cotizaţiile membrilor; •S Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

Sursele de venit ale Asociaţiei potrivit art.7, lit.a din HG nr.855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv - cadru si al Statutului cadru ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate Serviciile de utilităţi publice se constituie din contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, contribuţii şi cotizaţii destinate atât funcţionării Asociaţiei cât şi pentru derularea în bune condiţii a programelor Asociaţiei.

Prin Hotărârea nr. 235/21.11.2017, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa" a stabilit cotizaţia/contribuţia anuală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru anul 2018 în sumă de 1.065.570 lei plătibilă în rate lunare, până la încheierea calendaristică a fiecărei luni şi stabilită în funcţie de numărul gospodăriilor din judeţul Dâmboviţa (0,5 lei/gospodărie/lună).

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei/contribuţiei anuale pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa".

D I R E C T O R E

jr. Stoic

D I R E C T O R E X E C U T I V

ec. Marin Silviana

D I R E C T O R E X E C U T I V

jr. Dumitru Roxana

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobare ...sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.43-2018.pdf · Site: adideseuri.cjd.r Email adi.deseuri@yahoo.r o o : HOTĂRÂREA

R O M A N I A JUDEŢUL DAMBOVST

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA I „REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI, ]

DEPOZITARII, PRELUCRĂRII DEŞEURILOR SOLIDE Î N ^ JUDEŢUL DÂMBOVIŢA"

STR. POET GRIGORE ALEXANDRESCU, NR. 2 TARGOVISTE PARTER TEL. secretariat - 0345/401 391 ; TEL. economic - 0345/401 398; TEL. tehnic- 0345/401 395 FAX secretariat - 0345/401 392 ; FAX economic - 0345/401 397 FAX tehnic - 0345/401 396

TELjuridic - 0345/401 393 Site: adideseuri.cjd.ro Email: [email protected]

Nr. %Q ll£J_hM£$

iL.oi u>ii

;ONSILI ' .JLJUCETEAN WP»P

REGISTRATURĂ

: ,/f< 0/f fa/f Către,

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Piaţa Tricolorului

nr. 1, Judeţul Dâmboviţa

Ref. : Adresa.nr.450/10.01.2018. f /ir F*

Având în vedere cele solicitate, vă transmitem Hotărârea nr. 235/21.11.2017

privind stabilirea şi aprobarea cotizaţiei la nivel judeţean, pentru anul 2018.

întocmit

Cons.jur.Maföi Daniela

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobare ...sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.43-2018.pdf · Site: adideseuri.cjd.r Email adi.deseuri@yahoo.r o o : HOTĂRÂREA

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI,

DEPOZITARII, PRELUCRĂRII DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL DAMBOVITA"

STR. POET GR1GORE ALEXANDRESCU, NR. 2 TARGOVISTE PARTER TEL. secretariat - 0345/401 391 ; TEL. economic - 0345/401 398; TEL. tehnic - 0345/401 395 FAX secretariat - 0345/401 392 ; FAX economic - 0345/401 397; FAX tehnic - 0345/401 396

TEL. juridic - 0345/401 393 Site: adideseuri.cjd.ro Email: [email protected]

HOTĂRÂREA NR. 235/21.11.2017 privind stabilirea si aprobarea cotizaţiei, la nivel judeţean, pentru anul 2018

Adunarea Generala a membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "Reabilitarea colectării, transportului, depozitarii, prelucrării deşeurilor solide in judeţul Dambovita"

Având in vedere: - Referatul nr. 10024/06.11.2017 al Aparatului tehnic al ADI; - Prevederile Actului constitutiv si Statutului Asociaţiei cu modificările si

completările ulterioare; - O.G. nr.26/2000 privind asociaţiile si fundaţiile;

In temeiul art. 9 alin 8 lit.a din Statutul Asociaţiei modificat prin Hotărârea A.D.I. nr. 165/15.01.2015

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Cotizaţia/contribuţia pentru anul 2018 a Consiliului Judeţean Dambovita va fi de 1.065.570 lei (0.5 lei/gospodarie/luna), platibila in rate lunare, pana la încheierea calendaristica a fiecărei luni.

(2) Cotizaţia/contribuţia pe anul 2018 a celorlalţi membrii ai asociaţiei este de 2 lei/gospodarie/luna si este cea prevăzuta in anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre si va fi plătită pana la incheierea calendaristica a fiecărei luni.

(3) Cotizaţiile/contribuţiile prevăzute la alin (1) si (2) se suporta integral din bugetele locale si vor fi prevăzute pentru anul 2018 in bugetul local la Titlul 59 „Alte cheltuieli" art.59.11 „Asociaţii si Fundaţii";

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobare ...sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.43-2018.pdf · Site: adideseuri.cjd.r Email adi.deseuri@yahoo.r o o : HOTĂRÂREA

(4) Aparatul tehnic al A.D.I. va emite facturi la începutul flecarei luni cu suma prevăzuta Ia art. 1 alin. (1) si (2), împărţita in 12 rate fixe, ce vor avea ca termen maxim de plata încheierea calendaristica a fiecărei luni.

Art. 2. Cotizaţia/contribuţia stabilita pentru anul 2018 va avea ca destinaţie finanţarea cheltuielilor curente ale Asociaţiei, precum si acoperirea cheltuielilor necesare prestării serviciului de colectare, transport, depozitare si prelucrare a deşeurilor.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei prin publicarea pe site-ul Asociaţiei conform art. 9 alin 11 din Statutul Asociaţiei.

Arr.4. Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de toti membrii asociaţi.

PREŞEDINTE ASOCIAŢIE Ec. Alin Manóle

Nr. membri 90/ Nr. membri prezenţi 52/ Hotărârea a fost luata cu 52 voturi „ pentru"

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobare ...sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.43-2018.pdf · Site: adideseuri.cjd.r Email adi.deseuri@yahoo.r o o : HOTĂRÂREA

COTIZAŢIA LUNARA PENTRU ANUL 2018 (CALCULATA IN FUNCŢIE DE NUMĂRUL DE GOSPODARII)

-ANEXA LA HOTĂRÂREA NRjo^^/y /*

Nr. crt.

Localitatea Nr. gospodăriilor populaţiei

(conform Direcţiei Jud. Statistici Dîmboviţa)

Cotizaţia lunara 2018 (lei)

Cotizaţia anuala 2018 (lei)

col. I col. 2 col. 3 col. 4 = col.3*2le't/gosp col.S~coi.4'l2lunt

I Târgovişte 30.757 61.514 738.168

2 Moreni 6.966 13.932 167.184

3 Fieni 2.711 5.422 65.064

4 Găeşti 4.963 9.926 119.112

5 Pucioasa 5.126 10.252 123.024

6 Răcan 2.390 4.780 57J60

7 Titu 3.351 6.702 80.424

8 Aninoasa 1.952 3.904 46.848

9 Băleni 2.171 4.342 52.104

10 Bărbuleţu 943 1.886 22.632 11 Bezdcad 1.715 3.430 41.160 12 Bilei ureşti 670 1.340 16.080 13 Braniştea 1.375 2.750 33.000 14 B răneşti 1.295 2.590 31.080 15 Brezoaeîe 1.334 2.668 32.016 16 Buciumeni 1.734 3.468 41.616 17 Bucşani 2.114 4.228 50.736 18 Butimanu 816 1.632 19.584 19 Gândeşti 1.119 2.238 26.856 20 Ciocăneşti 1.673 3.346 40.152 21 Cobia 1.044 2.088 25.056 22 Cojasca 2.004 4.008 48.096 23 Comişani 1.682 3.364 40; 36 8 24 Conţeşti 2.045 4.090 49.080 25 Corbiv Mari 2.848 5.696 68.352 26 Comăjelu 727 1.454 .17.448 27 Comeşti 2.643 5.286 63.432 28 Costeştii din Vale 1.046 2.092 25.104 29 Crângurile 1.110 2.220 26.640 30 Crevedia 2.446 4.892 58.704 31 Dârmăneşti 1.621 3.242 38.904 32 Dobra 1.224 2.448 29.376 33 Doiceşti 1.530 3.060 36.720 34 Dragodana 2.034 4.068 48.816 35 Dragomireşti 2.896 5.792 69.504 36 Finta 1.426 2.852 34.224 37 Glodeni 1.414 2.828 33.936 38 Gura Foii 728 1.456 17.472 39 Gura Ocnîţei 2.410 4.820 57.840 40 Gura Şuţii 1.673 3.346 40.152 41 Hulubeşti K184 2.368 28.416 42 I. L . Caragiale 2:305 4.610 55,320 43 [Iedera 1.251 2.502 30.024

Page 1 of 2

Page 7: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobare ...sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2018/hot.43-2018.pdf · Site: adideseuri.cjd.r Email adi.deseuri@yahoo.r o o : HOTĂRÂREA

Kl Nr. gospodirlilor populaţiei Cotizaţia lunara 2018 Cotizaţia anuala 2018

Nr. Localitatea (conform Direcţiei Juti. (Iei) (iei) crt. Statistici Dîmboviţa)

(iei)

col. 1 coi. 2 col. 3 coL4 - col.3*2lei/gosp CQl.5-col.4'l2liml

44 Lucieni ¡1.048 2.096 25.152

45 Ludeşti 1.654 3.308 39.696

46 Lunguieţi I.90C 3.80C 45.600

47 Malu cu Flori | 993 1.986 23.832

48 Măneşti 1.655 3.31 C 39.720

49 Mătăsaru 1.66« 3.336 40.032

50 Mogoşani 1.278 2.556 30.672

51 Moroeni 1.852 3.704 44.448

52 Morteni 1 947 1.894 22.728

53 Moţăîeni ; 784 1.568 18.816

54 Nicu Ieşti 1.278 2.556 30.672

• 55 Nucet% 1.271 2.542 30.504

56 Ocniţa 1.475 2.950 35.400

57 Odobeştî 1.670 3.340 40.080

58 Perşinari ; 853 1.706 20.472 59 Petreşti 1.818 3.636 43.632 60 Pietrari | 984 1.968 23.616 61 Pietroşiţa 1.185 2.370 28.440 62 Poiana 1.193 2.386 28.632 63 Potlogi 2.545 5.090 61.080 64 Produ Ieşti 1.195 2.390 28.680 65 Pucheni !776 1.552 18.624 66 Raciu 1.066 2.132 25.584 67 Râscăeţi ! 721 1.442 17.304 68 Râzvad 2.923 5.846 70.152 69 Râu Alb .716 1.432 17.184 70 Runcu 1.617 3.234 38.808 71 Sălcioara 1349 2.698 32.376

. 72 Slobozia Moară ¡753 1.506 li 18.072 73 Şelaru 11383 2.766 33.192 74 Şbtanga 2.145 4.290 51.480 '75;; Tfirtaşeşti U885 3.770 45.240 76 Tâtârani" 11897 3.794 45.528 77 Ulieşti 11410 2.820 33.840 78 Ulmi 1:394 2.788 33.456 79 Valea Lungă 11723 3.446 41.352 80 Valea Mare 1898 1.796 21.552 81 Văcăreşti 1:501 3.002 36.024 82 Vălen i-Dâmboviţa 1.010 2.020 24.240 83 Vârfuri 729 ¡.458 17.496 84 Vişina 1.410 2.820 33.840 85 Vişineşţi 808 1.616 19.392 86 Vlădeni 1.018 2.036 24.432 87 Voineştî 2.115 4.230 50.760 88 Vulcana-Băi 1.067 2.134 25.608 89 Vulcana-Pandele 1.569 3.138 37.656

TOTAL 177.595 355.190 4.262.280

Page 2 of 2