CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind...

9
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2017 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2017, propus de domnul Alexandru Oprea - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul Preşedintelui nr. 24154/10.10.2017 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2017; - adresa nr. 17778/CEFC/27.09.2017 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, modificată şi completată; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12 alin.(2) lit.„a" şi art. 45 alin.(2) lit.„a" din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin. (1) lit. "b", alin. (3) lit."a" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, modificată şi completată; In temeiul art. 97 şi art. 98 coroborate cu art. 115 alin. (1) Iit.„c" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, modificată şi completată. Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al judeţului, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă virări de credite bugetare între obiectivele cuprinse în lista de investiţii a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, conform Anexei nr. IA care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică, buget şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare. HOTĂRĂŞTE: Nr. 290 Data: 13.10.2017 PREŞEDINTE, dr. jr. Alexandru OPI

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind...

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.290-2017.pdf · 2017-10-16 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificare

C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Dâmboviţa:

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2017, propus de domnul Alexandru Oprea - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul Preşedintelui nr. 24154/10.10.2017 la proiectul de hotărâre privind rectificarea

bugetului propriu al judeţului, pe anul 2017; - adresa nr. 17778/CEFC/27.09.2017 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Dâmboviţa; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

modificată şi completată; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12 alin.(2) lit.„a" şi art. 45 alin.(2) lit.„a" din Regulamentul de organizare

şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin. (1) lit. "b", alin. (3) lit."a" din Legea administraţiei publice locale

nr. 215/ 2001, republicată, modificată şi completată; In temeiul art. 97 şi art. 98 coroborate cu art. 115 alin. (1) Iit.„c" din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/ 2001, republicată, modificată şi completată.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al judeţului, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă virări de credite bugetare între obiectivele cuprinse în lista de investiţii a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, conform Anexei nr. IA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică, buget şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare.

HOTĂRĂŞTE:

Nr. 290 Data: 13.10.2017

PREŞEDINTE, dr. jr . Alexandru OPI

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.290-2017.pdf · 2017-10-16 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificare

CONSIL IUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA A n e x a n r . 1 Ia H o t ă r â r e a n r . ZSO/jbÔ/?

B U G E T U L L O C A L DETALIAT LA VENITURI P E C A P I T O L E SI S U B C A P I T O L E SI LA CHELTUIEL I P E C A P I T O L E , S U B C A P I T O L E SI P A R A G R A F E

13-Octombrie-2017

P R O P U N E R E : R E C T I F I C A R E 9 (mii lei)

Buget aprobat Diferente Buget rectificat Influente Denumire Cod 2017 +/- Trim IV

T O T A L V E N I T U R I ( 0 0 0 2 + 0 0 1 5 + 0 0 1 6 + 0 0 1 7 + 4 5 0 2 ) 0 0 0 1 0 2 3 0 2 . 1 9 6 , 0 0 2 2 , 0 0 3 0 2 . 2 1 8 , 0 0 2 2 , 0 0

VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015+0016) 4990 99.033,00 222,00 99.255,00 222,00

L VENITURI C U R E N T E (0003+0012) 0002 178.963,00 222,00 179.185,00 222.00

C. VENITURI N E F I S C A L E 0012 32.880,00 222,00 33.102,00 222,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013 5.400.00 222,00 5.622,00 222,00

Venituri din proprietateţcod 30.02.01 la 30.02.50) 3002 5.400,00 222,00 5.622,00 222,00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02} 300208 274,00 222,00 496,00 222.00

Venituri din dividende de la alti plătitori 30020802 274,00 222,00 496,00 222,00

IV. SUBVENŢII 0017 119.830,00 -200,00 119.630,00 -200,00 SUBVENŢII DE L A A L T E N IVELE A L E ADMINISTRAŢIEI PUBLICE(cod 0018 119.830.00 -200.00 119.630,00 -200.00 42.02+43.02) Subvenţii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.69) 4202 119.830,00 -200,00 119.630,00 -200,00

Subvenţii de la buget stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 63.296,00 -200,00 63.096,00 -200,00

T O T A L C H E L T U I E L I 5 0 0 2 3 0 4 . 1 2 7 , 0 0 2 2 , 0 0 3 0 4 . 1 4 9 , 0 0 2 2 , 0 0

A u t o r i t ă ţ i p u b l i c * s i a c ţ i u n i e x t e r n e 5 1 0 2 2 2 . 6 7 4 , 0 0 0 ,00 2 2 . 6 7 4 , 0 0 0 ,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102-70 197,00 0,00 197,00 0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 197,00 0,00 197,00 0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 5102.7101 197,00 0,00 197,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport (conform Anexei 1A) 5102.710102 156,00 -10,00 146,00 -10,00

Alte active fixe (conform Anexei 1A) 5102.710130 41,00 10,00 51,00 10,00

Autorităţi executive si legislative 510201 22.674,00 0,00 22.674,00 0,00 Autorităţi executive 51020103 22.674,00 0,00 22.674,00 0,00

Partea a lll-a C H E L T U I E L I S O C I A L - C U L T U R A L E 6302 153.123,00 -248,00 152.875,00 -248,00 I N V A T A M A N T 6 5 0 2 2 2 . 9 6 0 , 0 0 - 7 0 1 , 0 0 2 2 . 2 5 9 , 0 0 - 7 0 1 , 0 0

C H E L T U I E L I C U R E N T E 6502.01 22.934,00 -701,00 22.233,00 -701,00 T ITLUL I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 6502.10 8.963,00 70,00 9.033,00 70,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 6502.1001 7.356,00 32,00 7.388,00 32,00 Salarii de baza 6502.100101 6.701,00 -24,00 6.677,00 -24,00

Alte sporuri 5502-100106 18,00 1,00 19,00 1,00 Fond aferent plaţii cu ora 6502.100111 419,00 55,00 474,00 55,00

Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 6502.1003 1.600,00 38,00 1.638,00 38,00 Contribuţii de asigurări sociale de stat 6502.100301 1.101,00 34,00 1.135,00 34.00

Contribuţii de asigurări de şomaj 6502.100302 41,00 -1,00 40,00 -1.00

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 6502.100303 358,00 12,00 370,00 12,00

Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 6502.100304 15 00 1.00 16.00 1 00

Contribuţii pt concedii si indemnizaţii 6502.100306 85,00 -8,00 77,00 -8,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICI I 6502.20 785,00 0,00 785,00 0,00 Bunuri s i servici i (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 6502.2001 295,00 114,00 409,00 114,00

Transport 6502.200107 78,00 114,00 192,00 114,00

Reparaţii curente 6502.2002 40,00 30,00 70,00 30,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01 la 6502.2005 177.00 -30.00 147.00 -30.00 20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament 6502200501 127,00 -50,00 77.00 -50.00

Alte obiecte de inventar 6502.200530 50,00 20,00 70,00 20,00

Alte cheltuieli 6502.2030 182,00 -114,00 68,00 -114.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6502.203030 182,00 -114,00 68,00 -114,00

TITLUL IX A S I S T E N T A S O C I A L A 6502.57 13.186,00 -771,00 12.415,00 -771,00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 6502.5702 13.186,00 -771,00 12.415,00 -771,00

Ajutoare sociale in natura 6502.570202 13.186,00 -771,00 12.415,00 -771,00

Invatamant preşcolar si primar 650203 7.795,00 -526,00 7.269,00 -526,00 Invatamant preşcolar 65020301 2.078,00 •141,00 f.937,00 -141,00 Invatamant primar 65020302 5.717,00 -385,00 5.332,00 -385,00 Invatamant secundar 650204 5.391,00 •245,00 5.146,00 -245,00 Invatamant secundar inferior 65020401 5.391,00 •245,00 5.146,00 -245,00 Invatamant nedefinibil prin nivel 650207 6.708,00 0,00 6.708,00 0,00 Invatamant special 65020704 6.708,00 0,00 6.708,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul învăţământului 650250 3.066,00 70,00 3.136,00 70,00

C u l t u r a , r e c r e e r e s i re l ig ie 6 7 0 2 2 0 . 6 6 7 , 0 0 - 4 5 6 , 0 0 2 0 . 2 1 1 , 0 0 - 4 5 6 , 0 0

C H E L T U I E L I C U R E N T E 6702.01 20.506,00 -456,00 20.050,00 -466,00

T ITLUL VII T R A N S F E R U R I 6702.55 1.185,00 -456,00 729,00 -456,00 B. Transferuri curente in străinătate (către organizaţii 6702.5502 1.185.00 -456.00 729.00 -456.00

internationale* (end 55.02.01 la 55 02.041

Page 1

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.290-2017.pdf · 2017-10-16 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificare

P R O P U N E R E : R E C T I F I C A R E 9 (mii lei)

Denumire Cod Buget aprobat

2017 Diferente

+/-Buget rectificat Influente

Trim IV Alte transferuri curente in străinătate 6702.550204 i . f 65,00 -456,00 729,00 -<56,O0

Servicii culturale 670203 6-522,00 -456,00 5.066,00 -456,00

Alte servicii culturale 67020330 1.968,00 -456,00 1.512,00 -456,00

A s i g u r ă r i s l a s i s t e n t a s o c i a l a 6 8 0 2 1 0 3 . 0 7 1 , 0 0 9 0 9 , 0 0 1 0 3 . 9 8 0 , 0 0 9 0 9 , 0 0

CHELTUIEL I C U R E N T E 6802.01 102.971,00 909,00 103.880,00 909,00 T ITLUL 1 C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 6802.10 25.424,00 0,00 25.424,00 0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 6802.1001 20.079,00 619,00 20.698,00 619,00 Salarii de baza 6 8 0 2 . 1 0 0 1 0 1 1 8 . 7 4 1 , 0 0 6 1 9 , 0 0 1 9 . 3 6 0 , 0 0 6 1 9 , 0 0

Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 6802.1003 5.345,00 -619,00 4.726,00 -619,00 Contribuţii de asigurări sociale de stat 6 8 0 2 . 1 0 0 3 0 1 3 . 6 8 8 , 0 0 - 4 0 8 , 0 0 3 . 2 8 0 , 0 0 - 4 0 8 , 0 0

Contribuţii de asigurări de şomaj 6 8 0 2 . 1 0 0 3 0 2 1 3 8 , 0 0 - 2 6 , 0 0 1 1 2 , 0 0 - 2 6 , 0 0

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 6 8 0 2 . 1 0 0 3 0 3 1 . 2 3 6 , 0 0 - 1 4 3 , 0 0 1 . 0 9 3 , 0 0 - 1 4 3 , 0 0

Contribuţii pt concedii si indemnizaţii 6 8 0 2 . 1 0 0 3 0 6 2 3 7 , 0 0 - 4 2 , 0 0 1 9 5 , 0 0 ^12 ,00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICI I 6802.20 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 Bunuri sl servici i (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 6802.2001 2.200,00 -110,00 2.090,00 -110,00 Furnituri de birou 6 8 0 2 . 2 0 0 1 0 1 1 3 6 , 0 0 - 4 0 , 0 0 9 6 , 0 0 - 4 0 , 0 0

încălzit, Iluminat si torta motrica 6 8 0 2 . 2 0 0 1 0 3 8 2 0 , 0 0 - 7 0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 - 7 0 , 0 0

Medicamente s i materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) 6802.2004 148,00 -20,00 128,00 -20,00 Medicamente 6 8 0 2 . 2 0 0 4 0 1 1 4 8 , 0 0 - 2 0 , 0 0 1 2 8 , 0 0 - 2 0 , 0 0

Protecţia muncii 6802.2014 47,00 20,00 67,00 20,00 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 6802.2030 2.252.00 110.00 2.362.00 110.00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6 8 0 2 . 2 0 3 0 3 0 2 . 2 5 2 , 0 0 1 1 0 , 0 0 2 . 3 6 2 , 0 0 1 1 0 , 0 0

TITLUL VI T R A N S F E R U R I INTRE UNITĂŢI A L E ADMINISTRAŢIEI 6802.51 7.911.00 1.109.00 9.020.00 1.109.00 P U B L I C E

Transferuri curentefcod 51.01.01 la 51.01.49) 6802.5101 7.911,00 1.109,00 9.020,00 1.109,00 Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenta sociala 6 8 0 2 . 5 1 0 1 1 5 3 ROO oo 7 0 1 . 0 0 4 . 3 0 1 . 0 0 7 0 1 0 0

Dentru oersoanele cu handicao Transferuri din bugetele locale pt. finanţarea unit.de asist.soc. si medico 6 8 0 2 . 5 1 0 1 3 9 4 . 3 1 1 . 0 0 4 0 8 . 0 0 4 . 7 1 9 . 0 0 4 0 8 0 0

sociale TITLUL IX A S I S T E N T A S O C I A L A 6802.57 63.536,00 -200,00 63.336,00 -200,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 6802.5702 63.536,00 -200,00 63.336,00 -200,00 Ajutoare sociale in numerar 6 8 0 2 . 5 7 0 2 0 1 6 3 . 5 3 6 , 0 0 - 2 0 0 , 0 0 6 3 . 3 3 6 , 0 0 - 2 0 0 . 0 0

Asistenta acordata persoanelor in vârsta 680204 200,00 0,00 200,00 0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidităţi 680205 66.596,00 501,00 67.397,00 501,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68020502 66.696,00 501,00 67.397,00 501,00

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 26.521,00 0,00 26.521,00 0,00 Unităţi de asistenta medico sociale 680212 4.f7f,00 408,00 4.519,00 408,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor sl asistentei sociale 680250 5.343,00 0,00 5.343,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68025050 5.343,00 0,00 5.343,00 0,00 Partea a IV-a SERVICI I Sl D E Z V O L T A R E PUBLICA, LOCUINŢE, 6902 1 7 . 8 7 5 . 0 0 2 7 0 . 0 0 1 8 . 1 4 5 . 0 0 2 7 0 . 0 0

MEDIU Sl A P E L o c u i n ţ e , s e r v i c i i s i d e z v o l t a r e p u b l i c a 7 0 0 2 1 5 . 2 5 7 , 0 0 2 7 0 , 0 0 1 5 . 5 2 7 , 0 0 2 7 0 , 0 0 CHELTUIEL I C U R E N T E

TITLUL VI T R A N S F E R U R I INTRE UNITĂŢI A L E ADMINISTRAŢIEI

7002.01

7002.51

2.194,00

1.480.00

270,00

270.00

2.464,00

1.750.00

270,00

270.00 P U B L I C E

Transferuri curentefcod 51.01.01 la 51.01.49} 7002.5101 1.480,00 270,00 1.750,00 270,00

Transferuri către instituţii publice 7 0 0 2 . 5 1 0 1 0 1 1 . 4 8 0 , 0 0 2 7 0 , 0 0 1 . 7 5 0 , 0 0 2 7 0 , 0 0

Rambursarea impru mulurilor contractate pentru finanţarea proiectelor cu Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice 700205 1.070,00 270,00 1.340,00 270,00

Alimentare cu apa 70020501 1.070.00 270,00 1.340,00 270,00 Alte servicii en domeniile locuinţelor, serviciilor si dezvoltării 700250 14.187.00 0.00 14.187.00 0.00 comunale Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE 7902 102.038,00 0,00 102.038,00 0,00

T r a n s p o r t u r i 8 4 0 2 1 0 0 . 4 7 0 , 0 0 0 ,00 1 0 0 . 4 7 0 , 0 0 0 , 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 8 4 0 2 . 7 0 7 2 . 4 6 1 , 0 0 0 , 0 0 7 2 . 4 6 1 , 0 0 0 , 0 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8 4 0 2 . 7 1 7 2 . 4 6 1 , 0 0 0 , 0 0 7 2 . 4 6 1 , 0 0 0 , 0 0

Active fixe (cod 7 1 . 0 1 . 0 1 la 7 1 . 0 1 . 0 3 + 7 1 . 0 1 . 3 0 ) 8 4 0 2 . 7 1 0 1 7 2 . 4 6 1 , 0 0 0 , 0 0 7 2 . 4 6 1 , 0 0 0 , 0 0

Construcţii (conform Anexei 1A) 8 4 0 2 . 7 1 0 1 0 1 6 7 . 7 0 0 , 0 0 6 2 , 0 0 6 7 . 7 6 2 , 0 0 6 2 , 0 0

Alte active fixe (conform Anexei 1A) 8 4 0 2 . 7 1 0 1 3 0 4 . 7 3 1 , 0 0 - 6 2 , 0 0 4 . 6 6 9 , 0 0 - 6 2 , 0 0

Transport rutier (conform Anexei 1A) 840203 100.303,00 166,00 100.469,00 166,00

Drumuri sl poduri 84020301 100.303,00 166,00 100.469,00 166,00

Transport aerian (conform Anexei 1A) 840206 167,00 -166,00 1,00 -166,00

Aviaţia cMIa 84020602 107,00 -166,00 1,00 -166,00

ORDONATOR PRINfJlPAL DE CREDITE, Dr. j r . Alexandru Oprea

37,00 -166,0

R^mRtn.^rrmE SECRETARUL JUDEŢULUI, Dr. Ivan Vasin^Ivanoff

Page 2

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.290-2017.pdf · 2017-10-16 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificare

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA ANEXA nr. IA la Hotărârea nr. Z90/ZC/?

Suplimentări şi virări de credite între obiectivele cuprinse în lista de investiţii în trimestrul IV 2017

mii lei

DENUMIREA O B I E C T I V U L U I DE INVESTIŢII Clasifica (ie bugetarii Suplimentare Diminuare SUMA

0 1 2 3 4 5

TOTAL A C T I V E NEFINANCIARE (cod 71.011871.03) 50.02.71 761.00 761.00 0 . 0 0

Total active fixe, din care: 50.02.71.01 761.00 761.00 0 . 0 0

Construcţii 50.02.71.01.01 751.00 689.00 6 2 . 0 0

Masini, echipamente şi mijloace de transport 50.02.71.01.02 0.00 10.00 - 1 0 . 0 0

Alte active fixe 50.02.71.01.30 10.00 62.00 - 5 2 . 0 0

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 50.01.71.03 0.00 0.00 0 . 0 0

TOTAL INVESTIŢII, din care: 761.00 761.00 0 . 0 0

A INVESTIŢII ÎN CONTINUARE 440.00 751.00 -311.00

B INVESTIŢII NOI 311.00 0.00 311.00

C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 10.00 10.00 0.00

CAP. 51.02 AUTORITĂŢI P U B L I C E subcapitol 01.03 10.00 10.00 0 . 0 0

Total active fixe, din care: 51.02.01.03.71.01 10.00 10.00 0 . 0 0

Maşini, echipamente si mijloace de transport 51.02.01.03.71.01.02 0.00 10.00 - 1 0 . 0 0

Alte active fixe 51.02.01.03.71.01.30 10.00 0.00 1 0 . 0 0

Dotări independente Consiliul Judeţean Dâmboviţa 10.00 10.00 0 . 0 0

C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 10.00 10.00 0 . 0 0

l Computer 51.02.01.03.71.01.02 10.00 - 1 0 . 0 0

2 Aplicaţie software pentru gestiunea Programului pentru scoli al României 51.02.01.03.71.01.30 10.00 1 0 . 0 0

CAP. 84.02 TRANSPORTURI 751.00 751.00 0 . 0 0

Total active fixe, din care: 84.02.71.01 751.00 751.00 0 . 0 0

Construcţii 84.02.71.01.01 751.00 689.00 6 2 . 0 0

Alte active fixe 84.02.71.01.30 0.00 62.00 - 6 2 . 0 0

Total active fixe, din care: 84.02.03.01.71.01 751.00 585.00 1 6 6 . 0 0

Construcţii 84.02.03.01 71.01.01

751.00 523.00 2 2 8 . 0 0

Alte active fixe 84.02.03.01 71.01.30 0.00 62.00 - 6 2 . 0 0

Total active fixe, din care: 84.02.06.71.01 0.00 166.00 - 1 6 6 . 0 0

Construcţii 84.02.06.02 71.01.01 0.00 166.00 - 1 6 6 . 0 0

A INVESTIŢII ÎN CONTINUARE 440.00 751.00 - 3 1 1 . 0 0

1 Obiective de drumuri si poduri ce se realizează în asociere cu unele consilii locale, din

care: 277.00 359.00 - 8 2 . 0 0

1.1 Modernizare drumuri comunale în comunii Băieni, sat Băieni Sârbi, judeţul Dâmboviţa (asociere cu consiliul local Băieni) 84.02.03.01.71.01.111 34 - 3 4 . 0 0

1.2 Asfaltare uliţe în comuna Braniştea, judeţul Dâmboviţa 84.02.03.01.71.01.01 8 - 8 . 0 0

1.3 Datare a şanţului (canalului) din satul Hăbenl, punct Vale (asociere cu consiliul local Bucfani) S4.02.03.01.71.01.30 4 - 4 . 0 0

1.4 Asfaltare drumuri locale în comuna Malu cu Flori, L =3,0 km (asociere cu consiliul local Mala cu Flori) 84.02.03.01.71.01.30 49 - 4 9 . 0 0

1.5 Asfaltare DC 135 Moţăieni - Cucuteni, 1- " 1,0 km (asociere cu consiliul local Moţăieni) S4.02.03.0i. 71.01.30 9 - 9 . 0 0

1.6 Modernizarea unei porţiuni din strada Pompe Canton, în lungime de 1,5 km, sat Mtîtâsaru, comuna Mălâsaru, judeţul Dâmboviţa (asociere cu consiliul local Mâtăsaru)

84.02.03.01.71.01.01 50 5 0 . 0 0

1.7 Asfaltare drumuri loca/e - comuna Moraeni, str. Glava, judeţul Dâmboviţa (asacierecu consiliul local Moroeni) S4.02.O3.Ol.7I.0t.0I 51 - 5 1 . 0 0

1.8 Reparaţii si covor asfaltic pe DJ 702F Răscăeţi, jud. Dâmboviţa km 9+120-11+970 (asociere cu consiliul local Răscâeţi)

84.O2.O3.0l.7l.01.01 99 9 9 . 0 0

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.290-2017.pdf · 2017-10-16 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificare

DENUMIREA OBIECT IVULUI DE INVESTIŢII Clasific:) ţie bugetară Suplimentare Diminuare SUMA

0 I 2 3 4 5

1.9 Modernizare drumuri comunale în comuna Slobozia Moară, L = 3,5 km (asociere cu consiliul local Slobozia Moară)

84.02.03.01.71.01.01 80 8 0 . 0 0

in Ramforsare în două straturi drum Titu- Hagioalca (ELSW) (asociere cu consiliul local Titu) 84.02.03.01.71.01.01 48 4 8 . 0 0

1.11 Reabilitare si modernizare drumuri locale în comuna Ulmi, judeţul Dâmboviţa (asociere cu consiliul local Ulmi)

84.02.03.01.71.01.01 0 8 - 8 . 0 0

1.12 Modernizare străzi în comuna Vulcana Pândele, judeţul Dâmboviţa (asociere cu consiliul local Vulcana Pândele)

84.02.03.01.71.01.01 100 - 1 0 0 . 0 0

un Reabilitare fi modernizare DJ 701A Braniştea- Dămhovicioara- DN 7 (asociere cu consiliul local Titu)

84.02.03.01.71.01.01 96 - 9 6 . 0 0

i îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 712 A Râul Alb-Runcu 84.02.03.01.71.01.01 10 1 0 . 0 0

3 Stabilizarea după calamităţi a alunecărilor de teren si refacerea căilor de acces în comunele Malu cu Flori ţi Pucheni 84.02.03.01.71.01.01 101 1 0 1 . 0 0

4 Pod peste râul Ialomiţa la Finta pe DC 31 84.02.03.01.71.01.01 27 2 7 . 0 0

5 Reabilitare DJ 711 A Serdanu - DN 7 84.02.03.01.71.01.01 14 1 4 . 0 0

6 Pietruire DJ 711 C DN 71 - Băieni 84.02.03.01.71.01.01 11 1 1 . 0 0

7 Modernizare DJ 702H Morteni - Limită judeţ Argeş 84.02.03.01.71.01.01 50 - 5 0 . 0 0

8 Refacere Pod pe DJ 503 Şelaru —Limită judeţ Argeş (cala mi (a (i - alocare sume HG 911/2015)

84.02.03.01.71.01.01 176 • 1 7 6 . 0 0

9 Lucrări de execuţie suplimentare pentru finalizarea investiţiei „Hangar mentenanfă aeronave C-130 Hercules în cazarma 546 Otopeni"

84.02.06.02.71.01.01 166 - 1 6 6 . 0 0

B INVESTIŢII NOI 311.00 0.00 3 1 1 . 0 0

V Obiective de drumuri si poduri ce se realizează în asociere cu unele consilii locale, din care:

86.00 0.00 8 6 . 0 0

t.l Modernizare străzi oraş Fleni, str. Barajului, str. livezilor, judeţul Dâmboviţa (asociere cu consiliul local Fieni)

84.02.03.01.71.01.01 86 8 6 . 0 0

2 Punere în siguranţă pod peste Argeş pe DJ 71 IA, km 36+904 la Potlogi 84.02.03.01.71.01.01 100 1 0 0 . 0 0

3 Modernizarea DJ 503 pe traseul limită judeţ Teleorman - Şelaru - Fierbinţi, km 87-070-km 95+532 (8,462 km) si DJ 611 pe traseul Fierbinţi-Visina-Petresti, km 22+000-km 41+694(19,694 km)

84.02.03.01.71.01.01 125 1 2 5 . 0 0

PREŞEDINTE, dr. j r . Al xandru Oprea

S E C R E T A R U L JUDEŢULUI, dr. Ivari Vasile IvanofT

Pagei

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.290-2017.pdf · 2017-10-16 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificare

C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Anexa nr. 2 L a Hotărârea nr. 2,3 O/ZJO / f£

B U G E T U L C E N T R A L I Z A T A L I N S T I T U Ţ I I L O R P U B L I C E S l A C T I V I T Ă Ţ I L O R F I N A N Ţ A T E I N T E G R A L S A U P A R Ţ I A L DIN V E N I T U R I P R O P R I I S l

13-Octombrie-2017

P R O P U N E R E ; RECTIF ICARE 9 (mii lei)

Buget aprobat Diferente Buget rectificat Influente Denumire Cod 2017 +/- Trim IV

T O T A L V E N I T U R I ( c o d 0 0 0 2 + 0 0 1 5 + 0 0 1 6 + 0 0 1 7 + 4 5 1 0 ) 0O011O 246,065.00 270.00 246,335.00 270.00

IV. SUBVENTII(cod0018) 0017 53,919.00 270.00 54,189.00 270.00

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEl 0018 53.919.00 270.00 54,189.00 270.00 PUBLICE(42.10+43.10) Subvenţii de la bugetul de stat pt instit pub. fin. parţial sau integral din

Subvenţii de la alte adminrstratiî{ cod 43.10.09 la 43.10.32) 4310 53,889.00 270.00 54,159.00 270.00 Subvenţii pentru instituţii publice 431009 8,677.00 270.00 8,947.00 270.00

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (00.02*00.17) 000110 235,672.00 270.00 235,942.00 270.00

IV. SUBVENŢII (DOd 00.18) 0017 49,029.00 270.00 49,299.00 270.00

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEl PUBLICE(cod 0018 49,029.00 270.00 49,299.00 270.00 42.10+43.10) Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.09 la 43.10.15) 4310 49,029.00 270.00 49,299.00 270.00 Subvenţii pentru instituţii publice 431009 8,677.00 270.00 8,947.00 270.00

T O T A L C H E L T U I E L I ( c o d 5 0 . 1 0 + 5 9 .10+ 6 3 . 1 0 + 6 9 . 1 0 + 7 9 .10) 5 0 1 0 246 ,596 .00 270.00 246,866.00 270.00

S a n a t a t e f c o d 6 6 . 1 0 .06+ 6 6 . 1 0 . 0 8 + 6 6 . 1 0 . 5 0 ) 6 6 1 0 232,216.00 0.00 232,216.00 0.00

CHELTUIELI C U R E N T E 6610.01 222,314.00 0.00 222,314.00 0.00

TITLUL II BUNURI S l SERVICII 6610.20 70,418.00 0.00 70,418.00 0.00 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 6610.2001 20,048.00 -70.00 19,976.00 -70.00 Furnituri de birou 6610.200101 340.00 -30.00 310.00 -30.00

Materiale pentru curăţenie 6610.200102 810.00 30.00 840.00 30.00

încălzit, Iluminat si forţa motrica 6610.200103 4,054.00 -250.00 3.804.00 -250.00

Carburanţi si lubrefiantix 6610.200105 260.00 -20.00 240.00 -20.00

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 6610.200108 1,050.00 -50.00 1,000.00 -50.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 6610.200109 7,800.00 160.00 7,960.00 160.00

Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 6610.200130 1,830.00 90.00 1,920.00 90.00 Reparaţii curente 6610.2002 514.00 -100.00 414.00 -100.00

Hrana {cod 20.03.01+20.03.02) 6610.2003 4.400.00 150.00 4,550.00 150.00

Hrana pentru oameni 6610.200301 4,400.00 150.00 4,550.00 150.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 6610.2005 1,442.00 20.00 1,462.00 20.00 20.05.03+20.05.30)

Alte obiecte de inventar 6610.200530 984 00 20.00 1.004 00 20.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 6610.2030 518.00 0.00 518.00 0.00 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Chirii 6610.203004 125 00 •3100 94 00 -31.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6610.203030 353.00 31.00 384.00 31.00

Servicii medicale in unităţi sanitare cu paturi 66Í006 232,216.00 0.00 232,216.00 0.00

Spitale generale 66100601 232,216.00 0.00 232,216.00 0.00

L o c u i n ţ e , s e r v i c i i s l d e z v o l t a r e p u b l l c a f c o d 70 .10 .03 .01 + 7 0 1 0 5.206.00 270.00 5 ,476.00 270.00 rrt m nd+7n in *m\ CHELTUIELI C U R E N T E 7010.01 5,074.00 270.00 5,344.00 270.00

TITLUL 1 CHELTUIEL I D E P E R S O N A L 7010.10 2,785.00 270.00 3,055.00 270.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 7010.1001 2,254.00 204.00 2,458.00 204.00

Salarii de baza 7010.100101 2,185.00 200.00 2.385.00 200.00

Sporuri pentru condiţii de munca 7010.100105 42.00 2.00 44.00 2.00

Alte drepturi salariale in bani 7010.100130 20.00 2.00 22.00 2.00

Contribuţii (cod 10.03.01 ta 10.03.06) 7010.1003 531.00 66.00 597.00 66.00

Contribuţii de asigurări sociale de stat 7010.100301 362.00 45.00 407.00 45.00

Contribuţii de asigurări de şomaj 7010.100302 14.00 3.00 17.00 3.00

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 7010.100303 121.00 12.00 133.00 12.00

Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale 7010.100304 6.00 1.00 7.00 1.00

Contribuţii pt concedii si indemnizaţii 7010.100306 28.00 5.00 33.00 5.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7010.20 2,289.00 0.00 2,289.00 0.00

Medicamente s i materiale sanitareicod 20.04.01 la 20.04.04) 7010.2004 6.00 6.00 12.00 6.00

Medicamente 7010.200401 5.00 3.00 8.00 3.00

Page 1

Page 7: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.290-2017.pdf · 2017-10-16 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificare

P R O P U N E R E : R E C T I F I C A R E 9 (mii lei)

• • - . • Buget aprobat Diferente Buget rectificat Influente

Denumire Cod 2017 +/- Trim IV

Materiale sanitare 7010.200402 1.00 3.00 4.00 3.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01 la 7010.2005 77.00 -7.00 70.00 -7.00 20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament 7010.200501 57.00 -11.00 46.00 -11.00

Alte obiecte de inventar 7010.200530 20.00 4.00 24.00 4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 7010.2030 645.00 1.00 646.00 1.00 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2.00 Reclama si publicitate 7010.203001 1.00 1.00 2.00 1.00

A/te servicii in domeniile locuinţelor, serviciilor sl dezvoltării 701050 5,206.00 270.00 5,476.00 270.00 comunale

O R D O N A T O R P R I N C I P A L D E C R E D I T E ,

dr. jr. A lexandru O p r e

S E C R E T A R U L . J U D E Ţ

dr. fv«m V a s i l o Ivanoff

Paae 2

Page 8: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.290-2017.pdf · 2017-10-16 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificare

C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA NR. 24154/10.10.2017

R A P O R T referitor la oportunitatea promovării proiectului de hotărâre privind

rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2017

In conformitate cu prevederile art. 19 şi art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor întocmite şi virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de Ia un program la altul, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite.

Urmare încasării de la SC Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa SA a sumei de 221.632 lei reprezentând dividende aferente anului 2016 Consiliului Judeţean Dâmboviţa, propunem suplimentarea veniturilor bugetului local al judeţului ia venituri „venituri din dividende" ( cod. 30.08.02) cu suma de 222 mii lei şi Ia partea de cheltuială Ia capitolul 68.02 „Asistenţă socială" titlu 51.01.39 „Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale".

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa a transmis, prin adresa nr.l7778/CEFC/27.09.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr.23140/27.09.2017, modificarea bugetului alocat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale pentru anul 2017 privind plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap, în sensul diminuării acestuia cu suma de 200 mii lei . Astfel, bugetul se va diminua la partea de venituri (cod 42.02.21) „Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap", respectiv la partea de cheltuială , capitol 68.05.02 „Asistenţă socială persoane cu handicap" cu suma de 200 mii Iei .

în urma analizei prevederilor bugetare şi a plăţilor efectuate s-au constatat economii în sumă de 1.227 mii lei, la următoarele capitole bugetare :

- Ia capitolul bugetar 67.02„Cultură, recreere şi religie", titlu 55.02.04 „Alte transferuri curente în străinătate"- 456 mii Ie i ,

- la capitolul 65.02 „învăţământ" articol 57 „Asistenţă socială" alineat 02 „Ajutoare sociale în natură" - 771 mii lei .

Din aceste economii se vor efectua virări de credite, conform referatului Direcţiei economice buget nr.24051/09.10.2017 în vederea plăţii drepturilor salariale aferente lunii octombrie pentru centrele medico-sociale: Răcari (52 mii lei), Bucşani (200 mii lei) şi Niculeşti (64 mii lei diferenţă luna septembrie şi 92 mii lei luna octombrie), CRRPH Ţuicani (488 mii lei -cheltuiala salarială + 213 mii lei cota de 50% din cheltuielile materiale), pentru Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare (270 mii lei), respectiv Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa (70 mii l e i ) .

Prin referatele de specialitate ale instituţiilor subordonate, a Biroului Informatică şi a Direcţiei Generale Infrastructură Locală din cadrul aparatului propriu, se solicită următoarele virări de credite :

Page 9: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/hot.290-2017.pdf · 2017-10-16 · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificare

* Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte propune, prin referatul nr.2661/04.10.2017, virări de credite între alineatele titlul 20 „bunuri şi servicii" ;

* Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa , în vederea asigurării plăţii drepturilor salariale, propune virări de credite în cadrul titlului 10 „Cheltuieli de personal", prin referatul nr. 1461/06.10.2017

* Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , în vederea asigurării plăţii salariilor aferente lunii octombrie, prin referatul nr.34767/02.10.2017, propune virări de credite m t r e alineatele şi articolele aceluiaşi titlu al subcapitolului 68.06.00 „Asistenţă socială pentru familie şi copil", respectiv 68.50.50 „Centre adulţi"

* Biroul Informatică solicită prin referatul nr.24381 / l 2.10.2017, virări de credite în sumă de 10 mii lei între obiectivele cuprinse în lista de investiţii, în vederea achiziţionării aplicaţiei software pentru gestiunea Programului pentru şcoli al României.

* Direcţia Generală Infrastructură Locală , propune prin referatul nr.24153/10.10.2017 virări de credite între obiectivele cuprinse în lista de investiţii a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, conform Anexei nr . lA la prezentul proiect de hotărâre .

Modificările din bugetul local al judeţului prezentate mai sus sunt cuprinse în Anexa nr . l , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii se rectifică conform Anexei nr. 2 din prezenta hotărâre, astfel:

capitolul 66.10 „Sănătate" • Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte", prin referatul nr.20622/09.10.2017,

solicită virări de credite între articolele şi alineatele titlului 20 „bunuri şi servicii". - capitolul 70.10 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" • Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare, prin referatul

nr.4495/10.10.2017, so||cită virări de credite între articolele şi alineatele titlului 20 „bunuri şi servicii" în sumă de 11 mii lei , pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii;

Fată de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi adoptare propunerile privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pentru anul 2017.

Preşedinte, Director Executiv, ec. dr. Silviana Marin

Şef Serviciu Buge ec.Leotesqu Corjiii