CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind...

of 6 /6
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2015 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2015, propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul Preşedintelui nr. 11.214 /19 .06.2015 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu a judeţului, pe anul 2015; - prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; - dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(2) lit. a) şi art.45 alin.(2) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit. b), alin.(3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată. In temeiul art.97 şi art.98 coroborat cu art.l 15 alin.(l) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, Art. L Se aprobă virări de credite între articole şi alineate în cadrul aceloraşi capitole din bugetul local al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în trimestrul I I 2015, conform ANEXEI nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă virări de credite între titluri, articole şi alineate în cadrul aceloraşi capitole din bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în trimestrul II 2015, conform ANEXEI nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă, ca şi cheltuială neeligibilă, corecţia financiară în procent de 25% din valoarea contractului de achiziţie nr.03/6.01.2015 încheiat în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice electronice la unităţile sanitare în judeţul Dâmboviţa" derulat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, corecţie care va f achitată din veniturile proprii ale acestei instituţii. Art. 4. Se aprobă, ca şi cheltuială neeligibilă, suma de 1.534 mii Iei reprezentând reţinere asiguratorie în procent de 25% din valoarea contractului de furnizare nr.39/11.02.2015 încheiat în cadrul proiectului „Parteneriat pentru un management instituţional performant". Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică, buget şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare. . HOTĂRĂŞTE: Data 2.4.O€.20S5~

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind...

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot199-2015.pdf · 2015-06-26 · Având în veder propunerile mediciloe şefr i de secţi precue

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2015

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2015, propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere:

- raportul Preşedintelui nr. 11.214 /19 .06.2015 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu a judeţului, pe anul 2015;

- prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; - dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(2) lit. a) şi art.45 alin.(2) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al

Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit. b), alin.(3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001

republicată, modificată şi completată. In temeiul art.97 şi art.98 coroborat cu art.l 15 alin.(l) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

Art. L Se aprobă virări de credite între articole şi alineate în cadrul aceloraşi capitole din bugetul local al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în trimestrul I I 2015, conform ANEXEI nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă virări de credite între titluri, articole şi alineate în cadrul aceloraşi capitole din bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în trimestrul II 2015, conform ANEXEI nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă, ca şi cheltuială neeligibilă, corecţia financiară în procent de 25% din valoarea contractului de achiziţie nr.03/6.01.2015 încheiat în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice electronice la unităţile sanitare în judeţul Dâmboviţa" derulat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, corecţie care va f achitată din veniturile proprii ale acestei instituţii.

Art. 4. Se aprobă, ca şi cheltuială neeligibilă, suma de 1.534 mii Iei reprezentând reţinere asiguratorie în procent de 25% din valoarea contractului de furnizare nr.39/11.02.2015 încheiat în cadrul proiectului

„Parteneriat pentru un management instituţional performant".

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică, buget şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare. .

HOTĂRĂŞTE:

Data 2.4.O€.20S5~

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot199-2015.pdf · 2015-06-26 · Având în veder propunerile mediciloe şefr i de secţi precue

< H O

H

m W

¡. Ê

8 £ 5 R

&

fp

-W pt

La

&

O 11

ca S

K ^ fts

m

a» -a tí «

'-o

en

"«-1

O

C

oô I m

, & a

ft ir, s

o -C

(S

= a ES «

.'S N

Qj s

S.

a a •o

.s

tes La 3

-3

.«53

â 'S I ̂

Ä

^ f O i

3̂ <3

3

:3 m

m m

f i .s 1

«H

E$

Ü

SB .SÍ

I m

a

* i s "ï

o «

u

tt

îâ

ü < •§ -s Da

•si

O

o o Ö

to to

ir, sa

o o 1—

I

to

mii

«

o

o •a I gl

e 4 1 i a

§ a c . «a

•d s* « S S 3

m s ai

u • —

o La

2-

« La 3

¿2

L. 4» 3 C La

M

M L.

3 T3 3 O

La

La

•o « m

O

&

g tí a I I i Í S

I I SI Ci P f4i

S? v.

I S ï*6 •S

m

S K L.

BE G

.3

3

Il s cd X

«3 cd

C

h-

5 H tí P 0 < H —i

Ü Ü

z "<

m

g H Ü

ü

ta

<

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot199-2015.pdf · 2015-06-26 · Având în veder propunerile mediciloe şefr i de secţi precue

tí < H O

H

S si

a

£ 8.« 11 a ©

*

es,

11 •S

(M

rs| O

s. SD

O

OC

¿ (73 '3!

tel , m

S *§ S

¿ *

^ c -¡3

ÄJ . W

' G

r)

SX %

m M

Iii s

^ s$ .2

¡g al,

(S o tí

m

-J. 4>

**>

tí Ë

" se. M

ai

V

3

S"

es O

s so

•'S **

o s "S

o u

3

I §» Ks?

<4=: o

o

i_ ra •—

<u

a. o

>ra

te o

tu

o

s

C T3

y .S tí £

ra h .y c ra <u

-a S

u en c/5 c o

(U

Ë U3 C/3

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot199-2015.pdf · 2015-06-26 · Având în veder propunerile mediciloe şefr i de secţi precue

ONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA ANEXA nr.2 la Hotărârea nr.

Virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în trimestrul II2015

mii lei

DENUMIRE INDICATOR COD

Cap. 66.10 Sănătate

Spitale gene­rale

66.10.06.01

Cap. 67.10 Cultură, recreere

şl religie

Alte servicii în domeniile

culturii, recreerii si religiei 67.10.50

(Centrul Judeţean de Cultură)

T O T A L

TOTAL CHELTUIELI 0 0 0 BUNURI ŞI S E R V I C I I 20 -672 -1 -673

Bunuri şi servicii 20.01 -672 - / -673 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 20.01.09 -672 -1 -673 Proiecte cu finanţare din Fonduri externe ne­rambursabile (FEN) postaderare

56 672 672

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01 672 672

Cheltuieli neeligibile 56.01.03 672 672 A L T E C H E L T U I E L I 59 1 1 Despăgubiri civile 59.17 1 1 C H E L T U I E L I DE C A P I T A L 70 0 0 A C T I V E NE FINANCIARE 71 0 0 Active fixe 71.01 174 174

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.OL 02 486 486 „Electrocauter BMF" 30 30 „Aparat fizioterapie" 20 20 „Echograf Doppler Pediatrie" 49 49 1

„Lampă endoscop (Pentax) " 4 4 „Defihrilator" 80 80 „Monitor funcţii vitale " 110 no „Aspirator chirurgical" 94 94 „Arhivă modulară (histotecă) " 70 70 „EKG" 29 29 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 80 80

„Server" 80 HO Alte active fixe 71.01.30 -392 -392

„Refuncţionalizare laborator medicină nucleară " -392 -392 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 - 174 - 174 „Reparaţii Secţie Voineşti" din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tărgovişte

-174 -174

PREŞEDINTE conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu

SECREŢARULJUDEŢULUI dr. Ivair-Vastle Ivanoff

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot199-2015.pdf · 2015-06-26 · Având în veder propunerile mediciloe şefr i de secţi precue

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA NR. 11.214 /19.06.2015

R A P O R T referitor la oportunitatea promovării proiectului de hotărâre privind

rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2015

în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot apro­ba rectificarea bugetelor întocmite, ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Prin referatul de specialitate nr. 10646/11.06.2015, Direcţia Economică, Buget solicită virări de credite între articole bugetare, în cadrul capitolului 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", în vederea asigurării fondurilor pentru achiziţionarea unei imprimante multifuncţionale Kyocera, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin Referatul comun nr. 11064/17.06.2015, Unitatea de Implementare a Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al Peşterii Ialomiţei din masi­vul Bucegi, judeţul Dâmboviţa" şi Direcţia Economică, Buget solicită achiziţionarea unor bunuri de natu­ra mijloacelor fixe în valoare de 81 mii lei, respectiv achiziţionarea unui sistem de antiefracţie (12 mii lei, inclusiv TVA) şi a unui sistem control de acces (69 mii lei, inclusiv TVA) prin redistribuirea de economii în valoare de 81 mii lei, înregistrate la unele obiective din lista de investiţii a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa (capitolul bugetar 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe"), conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Pentru optimizarea funcţionalităţii obiectivului de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea infrastruc­turii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al peşterii Ialomiţei din masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa" se impune:

- a se monta un sistem de antiefracţie în vederea securizării intrării în peşteră în afara programu­lui de vizitare şi transmiterea la distanţă. Sistemul de antiefracţie va avertiza optic şi acustic tentativa de pătrundere în incinta peşterii şi va transmite mesaje către Administratorul angajat de beneficiar, persoană ce va avea posibilitatea să acceseze de la distanţă sistemul de monitorizare video pentru a vedea ce se întâmplă în zonă. Integrarea acestor sisteme si transmiterea informaţiilor şi a imaginilor video la distanţă se va realiza prin reţeaua GSM;

- a se monta un sistem de control acces (indicatorul principal pentru perioada de sustenabilitate a proiectului fiind numărul de turişti) pentru a realiza accesul controlat în interiorul peşterii. In acest sens este necesară montarea unui turnichet de acces, ce are rolul de a permite accesul persoanelor în mod indi­vidual în urma validării dreptului de acces, drept de acces ce se poate face prin introducerea unor jetoane eliberate odată cu biletul de acces, jetoane ce pot fi ulterior recuperate, şi refolosite pe termen nelimitat. Această soluţie va permite un control total al încasărilor şi al numărului de vizitatori contribuind la buna desfăşurare a activităţii de administrare, evitând supra-aglomerarea şi dezordinea creată în momentele de supraîncărcare.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, prin referatul de specialitate nr.43219/15.06.2015, propune virări de credite bugetare între articole şi alineate în cadrul aceloraşi sub­capitole 68.02.06 „Asistenţă socială pentru familie şi copii", respectiv 68.02.50 „Alte cheltuieli în dome­niul asistenţei sociale" în vederea acoperirii cheltuielilor cu energia electrică şi gazele, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin Instrucţiunea nr.7207/05.05.2015, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii In­formaţionale va aplica un procent de reţinere asiguratorie de 25% din cererile de rambursare/plată inter­mediare prin care beneficiarul solicită sume rezultate ca urmare a unei proceduri de achiziţie publică (cu excepţia achiziţiei directe). întrucât în cadrul proiectului „Parteneriat pentru un management instituţional performant" a fost încheiat contractul de furnizare nr.39/11.02.2015 în valoare de 6.135.520 lei (TVA inclus), contract căruia îi va fi

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot199-2015.pdf · 2015-06-26 · Având în veder propunerile mediciloe şefr i de secţi precue

aplicată o reţinere asiguratorie de 25%, Unitatea de Implementare a Proiectului anterior menţionat solici­tă, prin Referatul nr.11198/18.06.2015, suplimentarea creditelor bugetare la capitolul 70.02 „ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor si dez­voltării comunale", alineatul 56.01.03„Cheltuieli neeligibile" din economiile înregistrate la proiectul „Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. Moreni Parc Industrial S.A" (conform referatului nr.l 1199/18.06.2015 al Unităţii de Implementare a Proiectului).

Având în vedere propunerile medicilor şefi de secţie precum şi priorităţile stabilite de Comitetul Director, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte solicită prin Referatul nr. 14400/17.06.2015 virări de credite bugetare între obiective de investiţii, conform Art.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâ­re. De asemenea, având ca bază legală Hotărârea pentru aprobarea notei de fundamentare a unor dotări noi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte solicită redistribuirea economiilor aferente unor obiective, prin diminuarea programului acestora şi introducerea în lista de investiţii a unor aparate şi dispozitive medicale necesare desfăşurării actului medical, aceste active fixe urmând a se achiziţiona din veniturile proprii ale instituţiei, conform referatului nr. 14286/16.06.2015.

Urmare notificării Ministerului pentru Societatea Informaţională, proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile derulat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte „Dezvoltarea serviciilor publice electronice la unităţile sanitare în judeţul Dâmboviţa" i s-a aplicat o corecţie financiară în procent de 25% din valoarea contractului de achiziţie nr.03/06.01.2015 încheiat cu Asocierea S.C. Romanian Soft Company S.R.L - S.C. Maguay Computers S.R.L. întrucât termenul de implementare a proiectului mai sus menţionat este 30.10.2015, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte propune, până la soluţionarea clarificărilor, virări de credite în sensul suplimentării cheltuielilor neeligibile, în vederea achitării din veniturile proprii ale acestei instituţii a corecţiei aplicate.

De asemenea, Centrul Judeţean de Cultură, prin referatul nr.l817/18.06.2015, solicită suplimenta­rea prevederilor la articolul 59.17 „Despăgubiri civile" în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata dobânzilor şi penalităţilor actualizate cu indicele de inflaţie, pentru hotărârile judecătoreşti plătite eşalonat conform O.U.G.71/2009.

Propunerile privind virările de credite bugetare din cadrul bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii sunt redate în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Faţă de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi adoptare propunerile privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pentru anul 2015.

PREŞEDINTE, conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu