CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot313-2015.pdfJudeţean...

of 6 /6
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, propus de domnul Adrian Tuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere : - raportul comun nr. 17918/ 17.09.2015; - prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(l) lit.c şi art.45 alin.(l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa: - prevederile art.91 alin.(2) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată. In temeiul art. 97 alin.(l) coroborate cu art.115 alin.(l) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată HOTĂRĂŞTE: Art .l.Incepând cu data de 01 octombrie 2015 se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu Nr .?.0. Data: 25.09.2015

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot313-2015.pdfJudeţean...

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot313-2015.pdfJudeţean de Alimentare cu Apă ş Canalizari e Dâmboviţa, în forma prezentată în Anexa

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale

Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, propus de domnul Adrian Tuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere : - raportul comun nr. 17918/ 17.09.2015; - prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(l) lit.c şi art.45 alin.(l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al

Consiliului Judeţean Dâmboviţa: - prevederile art.91 alin.(2) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

modificată şi completată. In temeiul art. 97 alin.(l) coroborate cu art.115 alin.(l) lit.c din Legea administraţiei publice

locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.Incepând cu data de 01 octombrie 2015 se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu

N r . ? . 0 . Data: 25.09.2015

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot313-2015.pdfJudeţean de Alimentare cu Apă ş Canalizari e Dâmboviţa, în forma prezentată în Anexa

1 è

11

> o

1

I

G

y m û. _1 D Ü

z

DEŢ

A

> O aa

Z O u

nsunsaa -oiaianr IN3WUHV<IWOD o o c

u 5 > S Oí o S u

Q

tn

' M

s. I

o

TESA

r i

L>

h-

E

< s i 1 M

s.

O

SERV

ICIU

L BR

AN

PRO

IECT

ARE-

/ PR

ODU

CŢTE

-DIS

TESA

SERV

ICIU

L BR

AN

PRO

IECT

ARE-

/ PR

ODU

CŢTE

-DIS

O -

SERV

ICIU

L BR

AN

PRO

IECT

ARE-

/ PR

ODU

CŢTE

-DIS

f - ON

ALLVÎLLSÏNJWaV INHWIIÏlVdWOD o o o

3Jtmnj iuJj]Hovaxvi3avi.iaio]:-4iNV3Bj aaiiiïAajvivDaaKtû irawuavjwa") f> o e- o o

<IJ3-3ÏIV2niVTVS o o o

aviDNVNii - eiviniHviNOj o o o

VMíW NI 31VJ.VNVS IS 31VI1W133S - o - o o

aiooioaiaw aoivaoevi CN o - o -aiooioiaoiDiw aoivaoavi o o -30IWIIJ3 -coizH aoiví ioavi - o o o -

ïUWIkin 1 o _ o

3iionaoïij-ravziAv-3îiVi33io'ad - o - o o

aavziaoiiNOw - IIJ.NHAM3.LNI - .Lvascodsia ÍN O o o

H U TE

S

Ms.

E

JALI

ZARE

E r~

JALI

ZARE

Ms o

CAr-

TE

SA

o

SECŢ

IA

O

SECŢ

IA

E os CN

ECŢI

A A

PA N

OR

Ms

\

O

ECŢI

A A

PA N

OR

< Vi i -

O

ECŢI

A A

PA N

OR

O

O ) M o

•A S

UD

5

•A S

UD

Ms o

< < BJ h-

o

ECŢ1

U -fr-

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot313-2015.pdfJudeţean de Alimentare cu Apă ş Canalizari e Dâmboviţa, în forma prezentată în Anexa

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVITA

STATUE FUNCŢII SP.J.A.A.C.D-TA

ANEXA NR. 2 la Hotărârea m?/Ë<fÊ$&

Nr. crt. FUNCŢIA DE EXECUŢIE

FUNCŢIA DE CONDUCERE

NIVEL STUDII

NR. POSTURI OBSERVAŢII

0 1 2 3 4 5 Director general S 1

Director tehnic - producţie S 1 Director economic -administrativ S 1

I. SERVICIUL BRANŞAMENTE-PROIECTARE-AVIZĂRI-PRODUCŢIE-DISPECERAT = 9

Sef serviciu s 1 Compartiment Proiectare -Avizări - Producţie -1 Inspector de specialitate s 1 Compartiment Branşamente -Recepţii - încheiere contracte = 5

Inspector de specialitate s 1

Muncitori M,G 4 Compartiment Dispecerat - Intervenţii - Monitorizare = 2

Inspector de specialitate S 1

Inspector SSD 1 IL Compartiment Securitate si sănătate in muncă (SSM) = 1

Inspector de specialitate S 1

IO. BIROl JL C.T.C. LABORATOARE - PROTECŢIA MEDIULUI = 7

Sef birou s 1 Laborator Fizico - Chimice = 1 Muncitor -Laborant M 1 Laborator Microbiologie ~ 3

Inspector de specialitate S 2

Muncitor -Laborant M 1 Laborator Metrologie = 2 Inspector de specialitate S 1

Muncitor -Metrolog M 1

IV. COMPARTIMENT JURIDIC - RESURSE UMANE = 3

Inspector de specialitate S 1

Consilier juridic S 1

Referent M 1

V. SERVICIUL FINANCIAR-COI STABILITATE - CFP - COMERCIAL = 12

Sef serviciu S 1 Compartiment Contabilitate - Financiar - 2 Inspector de specialitate S 2 Compartiment Salarizare -C.F.P.-2 Inspector de specialitate S 2 Compartiment Comercial/Urmărire creante/Colectare taxe/Achiziţii publice - 7

-

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot313-2015.pdfJudeţean de Alimentare cu Apă ş Canalizari e Dâmboviţa, în forma prezentată în Anexa

Inspector de specialitate S 3

Inspector SSD 1

Consilierjuridic S 1

Referent M 2 VI. Compartiment Administrativ = 2

Inspector de specialitate S 1

Inspector SSD 1

A ) T O T A L COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE =,37 SECŢIA APA SUD

Sef secţie S 1 Muncitori echipă intervenţie M,G 2 Muncitori staţii 23

B ) T O T A L SECŢIA APA SUD = 26 SECŢIA APA NORD

Sef secţie S 1

Muncitori echipă intervenţie M,G 2

Muncitori staţii 27 C ) T O T A L SECŢIA APA NORD =30

SECŢIA C A N A L I Z A R E Sef secţie S 1

Muncitori echipa intervenţie M,G , 1

Muncitori staţii 6 D ) T O T A L SECŢIA C A N A L I Z A R E = 8

T O T A L G E N E R A L = = 101

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot313-2015.pdfJudeţean de Alimentare cu Apă ş Canalizari e Dâmboviţa, în forma prezentată în Anexa

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA S E R V I C I U L P U B L I C JUDEŢEAN DE A L I M E N T A R E C U APĂ ŞI C A N A L I Z A R E DÂMBOVIŢA Nr. (?.S£f.. I Miff^:^£fŞ„„.

APROB, PREŞEDINTE

RAPORT privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de

Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa îndeplineşte în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean.

Actuala organigramă a Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă .şi Canalizare Dâmboviţa cuprinde 94 posturi, din care : 8 posturi de conducere, 22 posturi TESA si 64 posturi de muncitori.

Având în vedere: V . * Hotărârea Consiliului Local al Comunei Voineşti nr. 85 / 31.08.2015 privind aprobarea trecerii sistemului centralizat de canalizare al satului Voineşti, comuna Voineşti în administrarea Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, Creşterea numărului de sisteme de canalizare existente în organigrama Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare ( Dobra, Mărceşti, Brezoaele )

Se impune înfiinţarea unei Secţii Canalizare care să cuprindă 8 posturi si anume : 1 post vacant de Şef Secţie ( post nou înfiinţat ), 2 posturi vacante de muncitori în cadrul staţiei de canalizare Voineşti ( posturi nou înfiinţate ), 1 post vacant de muncitor în cadrul staţiei-de canalizare Mărceşti ( post deja existent în organigramă ), 1 post de muncitor în cadrul staţiei de canalizare Dobra ( post existent în organigramă şi ocupat), 2 posturi vacante de muncitori în cadrul staţiei de canalizare Brezoaele ( posturi deja existente în organigramă) şi 1 post vacant de muncitor la sediul Secţiei Canalizare pentru asigurarea mentenanţei ( post nou înfiinţat), posturile vacante urmând a f i ocupate prin concurs sau examen. Propunem redenumirea Secţiei Sud în Secţia Apă Sud şi Secţiei Nord în Secţia Apă Nord.

Având în vedere complexitatea activităţii şi volumul de muncă desfăşurat în cadrul staţiilor de apă Malu cu Flori şi Dragodăneşti datorită extinderii reţelei de apă şi creşterii numărului de abonaţi, propunem înfiinţarea a 2 posturi vacante de muncitori ( 1 post în cadrul staţiei de apă Malu cu Flori şi 1 post în cadrul staţei de apă Dragodăneşti ), posturile urmând a fi ocupate prin concurs sau examen.

Având în vedere complexitatea activităţii şi volumul de muncă desfăşurat în cadrul compartimentului Comercial - Urmărire creanţe - Colectare taxe - Achizţtii publice propunem următoarele modificări în cadrul compartimentului : transformarea postului de referent ( studii medii ), ocupat de doamna Rogozeanu Mădălina - Oana, în post de inspector de specialitate în administraţia publică ( studii superioare ) şi transformarea postului de magaziner ( studii generale sau medii), ocupat de doamna Petrache Rodica Laura, în post de referent ( studii medii ).

în conformitate cu legile metrologice în vigoare şi în baza Sistemului de Management al Calităţii implementat în cadrul Laboratorului Metrologie, propunem înfiinţarea Unui post de inspector de specialitate în administraţia publică în cadrul Laboratorului Metrologie, post care va fi

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot313-2015.pdfJudeţean de Alimentare cu Apă ş Canalizari e Dâmboviţa, în forma prezentată în Anexa

ocupat prin concurs sau examen de un responsabil tehnic al activităţii de petrologie care să întocmească documentaţia necesară implementării, respectării, menţinerii şi îmbunătăţirii sistemului de management al calităţii şi al legislaţiei în vigoare.

Urmare a acestor modificări Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa va funcţiona cu 101 posturi, din care: 9 posturi de conducere, 24 posturi TESA si 68 posturi de muncitori. §

Astfel este necesară modificarea organigramei şi ştatului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, în forma prezentată în Anexa nr.*l şi 2.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa.

DIRECTOR GENERAL, ingJoana CHISTEA

AVIZ ^T, DIRECTORI XECUTIV,

jr. DorinakfrOICA

DIRECTOR EXECUTIV, ec. Nicoîae MĂŢĂOANU ' \

SEF BIROU, ec. Manuela STAN