CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot313-2015.pdfJudeţean...

of 6 /6
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, propus de domnul Adrian Tuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere : - raportul comun nr. 17918/ 17.09.2015; - prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(l) lit.c şi art.45 alin.(l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa: - prevederile art.91 alin.(2) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată. In temeiul art. 97 alin.(l) coroborate cu art.115 alin.(l) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată HOTĂRĂŞTE: Art .l.Incepând cu data de 01 octombrie 2015 se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu Nr .?.0. Data: 25.09.2015

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot313-2015.pdfJudeţean...

 • CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa

  Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale

  Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, propus de domnul Adrian Tuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

  Având în vedere : - raportul comun nr. 17918/ 17.09.2015; - prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările

  ulterioare; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(l) lit.c şi art.45 alin.(l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al

  Consiliului Judeţean Dâmboviţa: - prevederile art.91 alin.(2) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

  modificată şi completată. In temeiul art. 97 alin.(l) coroborate cu art.115 alin.(l) lit.c din Legea administraţiei publice

  locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată

  HOTĂRĂŞTE:

  Art.l.Incepând cu data de 01 octombrie 2015 se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu

  N r . ? . 0 . Data: 25.09.2015

 • 1 è

  11

  > o

  1

  I

  G

  y m û. _1 D Ü

  z

  DEŢ

  A

  > O aa

  Z O u

  nsunsaa -oiaianr IN3WUHV S Oí o S u

  Q

  tn

  ' M

  s. I

  o

  TESA

  r i

  L>

  h-

  E

  < s i 1 Ms.

  O

  SERV

  ICIU

  L BR

  AN

  PRO

  IECT

  ARE-

  / PR

  ODU

  CŢTE

  -DIS

  TESA

  SERV

  ICIU

  L BR

  AN

  PRO

  IECT

  ARE-

  / PR

  ODU

  CŢTE

  -DIS

  O -

  SERV

  ICIU

  L BR

  AN

  PRO

  IECT

  ARE-

  / PR

  ODU

  CŢTE

  -DIS

  f - ON

  ALLVÎLLSÏNJWaV INHWIIÏlVdWOD o o o

  3Jtmnj iuJj]Hovaxvi3avi.iaio]:-4iNV3Bj aaiiiïAajvivDaaKtû irawuavjwa") f> o e- o o

 • CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVITA

  STATUE FUNCŢII SP.J.A.A.C.D-TA

  ANEXA NR. 2 la Hotărârea m?/Ë

 • Inspector de specialitate S 3

  Inspector SSD 1

  Consilierjuridic S 1

  Referent M 2 VI. Compartiment Administrativ = 2

  Inspector de specialitate S 1

  Inspector SSD 1

  A ) T O T A L COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE =,37 SECŢIA APA SUD

  Sef secţie S 1 Muncitori echipă intervenţie M,G 2 Muncitori staţii 23

  B ) T O T A L SECŢIA APA SUD = 26 SECŢIA APA NORD

  Sef secţie S 1

  Muncitori echipă intervenţie M,G 2

  Muncitori staţii 27 C ) T O T A L SECŢIA APA NORD =30

  SECŢIA C A N A L I Z A R E Sef secţie S 1

  Muncitori echipa intervenţie M,G , 1

  Muncitori staţii 6 D ) T O T A L SECŢIA C A N A L I Z A R E = 8

  T O T A L G E N E R A L = = 101

 • CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA S E R V I C I U L P U B L I C JUDEŢEAN DE A L I M E N T A R E C U APĂ ŞI C A N A L I Z A R E DÂMBOVIŢA Nr. (?.S£f.. I Miff^:^£fŞ„„.

  APROB, PREŞEDINTE

  RAPORT privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de

  Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa

  Consiliul Judeţean Dâmboviţa îndeplineşte în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean.

  Actuala organigramă a Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă .şi Canalizare Dâmboviţa cuprinde 94 posturi, din care : 8 posturi de conducere, 22 posturi TESA si 64 posturi de muncitori.

  Având în vedere: V . * Hotărârea Consiliului Local al Comunei Voineşti nr. 85 / 31.08.2015 privind aprobarea trecerii sistemului centralizat de canalizare al satului Voineşti, comuna Voineşti în administrarea Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, Creşterea numărului de sisteme de canalizare existente în organigrama Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare ( Dobra, Mărceşti, Brezoaele )

  Se impune înfiinţarea unei Secţii Canalizare care să cuprindă 8 posturi si anume : 1 post vacant de Şef Secţie ( post nou înfiinţat ), 2 posturi vacante de muncitori în cadrul staţiei de canalizare Voineşti ( posturi nou înfiinţate ), 1 post vacant de muncitor în cadrul staţiei-de canalizare Mărceşti ( post deja existent în organigramă ), 1 post de muncitor în cadrul staţiei de canalizare Dobra ( post existent în organigramă şi ocupat), 2 posturi vacante de muncitori în cadrul staţiei de canalizare Brezoaele ( posturi deja existente în organigramă) şi 1 post vacant de muncitor la sediul Secţiei Canalizare pentru asigurarea mentenanţei ( post nou înfiinţat), posturile vacante urmând a f i ocupate prin concurs sau examen. Propunem redenumirea Secţiei Sud în Secţia Apă Sud şi Secţiei Nord în Secţia Apă Nord.

  Având în vedere complexitatea activităţii şi volumul de muncă desfăşurat în cadrul staţiilor de apă Malu cu Flori şi Dragodăneşti datorită extinderii reţelei de apă şi creşterii numărului de abonaţi, propunem înfiinţarea a 2 posturi vacante de muncitori ( 1 post în cadrul staţiei de apă Malu cu Flori şi 1 post în cadrul staţei de apă Dragodăneşti ), posturile urmând a fi ocupate prin concurs sau examen.

  Având în vedere complexitatea activităţii şi volumul de muncă desfăşurat în cadrul compartimentului Comercial - Urmărire creanţe - Colectare taxe - Achizţtii publice propunem următoarele modificări în cadrul compartimentului : transformarea postului de referent ( studii medii ), ocupat de doamna Rogozeanu Mădălina - Oana, în post de inspector de specialitate în administraţia publică ( studii superioare ) şi transformarea postului de magaziner ( studii generale sau medii), ocupat de doamna Petrache Rodica Laura, în post de referent ( studii medii ).

  în conformitate cu legile metrologice în vigoare şi în baza Sistemului de Management al Calităţii implementat în cadrul Laboratorului Metrologie, propunem înfiinţarea Unui post de inspector de specialitate în administraţia publică în cadrul Laboratorului Metrologie, post care va fi

 • ocupat prin concurs sau examen de un responsabil tehnic al activităţii de petrologie care să întocmească documentaţia necesară implementării, respectării, menţinerii şi îmbunătăţirii sistemului de management al calităţii şi al legislaţiei în vigoare.

  Urmare a acestor modificări Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa va funcţiona cu 101 posturi, din care: 9 posturi de conducere, 24 posturi TESA si 68 posturi de muncitori. §

  Astfel este necesară modificarea organigramei şi ştatului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, în forma prezentată în Anexa nr.*l şi 2.

  Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa.

  DIRECTOR GENERAL, ingJoana CHISTEA

  AVIZ ^T, DIRECTORI XECUTIV,

  jr. DorinakfrOICA

  DIRECTOR EXECUTIV, ec. Nicoîae MĂŢĂOANU ' \

  SEF BIROU, ec. Manuela STAN