CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE domeniului...

3
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu obiectivul „Peştera Ialomiţei" Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu obiectivul „Peştera Ialomiţei", propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: raportul nr.20960/22.10.2015 al Direcţiei administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu obiectivul „Peştera Ialomiţei"; - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată; - prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa; - Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 34/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Dâmboviţa; - procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 13894/23.07.2015 şi nr.13999/24.07.2015; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(3) şi art.45 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit.c) şi ale art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. In temeiul art.97 şi 98 coroborat cu art.115 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată HOTĂRĂŞTE: Artl. (1) Se aprobă includerea în domeniul public al judeţului Dâmboviţa a obiectivului „Peştera Ialomiţei", situat în Masivul Bucegi, Punctul Peştera. (2) Obiectivul „Peştera Ialomiţei" a fost realizat în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al Peşterii Ialomiţei din Masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa". (3) Datele de identificare ale obiectivului „Peştera Ialomiţei" se regăsesc în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. (1) Se completează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu obiectivul prevăzut la art. 1. (2) Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 34/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Dâmboviţa se modifică în mod corespunzător. Art.3. Se obligă Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică cu iniţierea unui proiect de hotărâre a Guvernului României, în vederea modificării şi completării poziţiilor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001. Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică, Direcţia economică, buget, Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcţia juridică, contencios, coordonare administraţie publică locală şi Serviciul^admimştraire^publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare. PREŞEOlŢfţE .'io'ly/ \ " \ SECRETARULJUDEţjULUI conf. univ. dr. A^âniTllTÎJlAMJ / i dr. Ivin^asn^V; Nr.35?" Data: 29.10.2015

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE domeniului...

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

H O T Ă R Â R E privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin

domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu obiectivul „Peştera Ialomiţei"

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu obiectivul „Peştera Ialomiţei", propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: • raportul nr.20960/22.10.2015 al Direcţiei administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice,

societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu obiectivul „Peştera Ialomiţei";

- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată; - prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al

municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa; - Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 34/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al judeţului Dâmboviţa; - procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 13894/23.07.2015 şi nr.13999/24.07.2015; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(3) şi art.45 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului

Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit.c) şi ale art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. In temeiul art.97 şi 98 coroborat cu art.115 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale

nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată

H O T Ă R Ă Ş T E :

A r t l . (1) Se aprobă includerea în domeniul public al judeţului Dâmboviţa a obiectivului „Peştera Ialomiţei", situat în Masivul Bucegi, Punctul Peştera.

(2) Obiectivul „Peştera Ialomiţei" a fost realizat în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al Peşterii Ialomiţei din Masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa".

(3) Datele de identificare ale obiectivului „Peştera Ialomiţei" se regăsesc în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se completează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu obiectivul prevăzut la art. 1.

(2) Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 34/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Dâmboviţa se modifică în mod corespunzător.

Art.3. Se obligă Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică cu iniţierea unui proiect de hotărâre a Guvernului României, în vederea modificării şi completării poziţiilor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică, Direcţia economică, buget, Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcţia juridică, contencios, coordonare administraţie publică locală şi Serviciul^admimştraire^publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare.

PREŞEOlŢfţE .'io'ly/ \ " \ SECRETARULJUDEţjULUI conf. univ. dr. A^âniTl lTÎJlAMJ / i dr. I v i n ^ a s n ^ V ;

Nr.35?" Data: 29.10.2015

Anexa

la Hotărârea nr. 53* /23./â.Zc/J-

DATELE DE IDENTIFICARE a obiectivului „Peştera Ialomiţei", care se include în domeniul public şi completează inventarul bunurilor ce

aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după

caz al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- Iei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1057 1.6.2.

Peştera Ialomiţei situat în Masivul Bucegi, Punctul

Peştera

Obiectiv turistic natural amenajat "Peştera Ialomiţei", compus din: 1. Podeţe şi scări PAFS -pasarelă tip 1 - 12 buc, pasarelă tip 2- 207 buc, pasarelă tip 3 - 2 0 buc, scară L= 2m - 76 buc 2. Instalaţie iluminat: grup electrogen, proiector Luxor 250W - 36 buc, proiector Luxor 70W - 47 buc, corp iluminat tip C1SA - 26 buc, corp iluminat EF 01 2 x 18 W - 7 buc 3. Rigolă ape pluviale, lungime 95 m 4. Modernizare platformă intrare, suprafaşă 778 mp 5. Platformă scenă, suprafaţă 80 mp 6. Modernizare aleea acces, suprafaţă 518 mp. 7. Punct informare şi taxare, suprafaţă 10 mp.

2015

4.499.223.22, din care:

Reabilitare şi modernizare

Peştera Ialomiţei

4.415.748,41 Punct de

informare şi taxare

83.474,81

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr /

DIRECTOR EXECUTIV, ec. Nicolae Măţăoanu

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică Nr.20960/22.10.2015

asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa

cu obiectivul „Peştera Ialomiţei"

In cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2-Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice, s-a derulat proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al Peşterii Ialomiţei din Masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa", cod SMIS 16929.

Obiectivul de investiţie a fost finalizat conform Proceselor verbale de recepţie nr.13894/23.07.2015 şi nr.13999/24.07.2015 şi este amplasat în zona Masivului Bucegi, Punctul Peştera.

Având în vedere importanţa acestui obiectiv pentru dezvoltarea turismului speologic, este necesară includerea sa în domeniul public al judeţului Dâmboviţa în conformitate cu prevederile art. 863 lit. f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, impunându-se ca respectivul bun imobil să completeze Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa ce se regăseşte în anexa nr.l la H.G. nr. 1350/2001. Obiectivele specifice urmărite în cadrul proiectului au fost: stimularea activităţii turistice, conservarea şi protejarea mediului şi a potenţialului turistic al zonei prin prevenirea deteriorării obiectivului cauzată în principal de practicarea unui turism neorganizat şi haotic.

Unul dintre beneficiarii direcţi ai investiţiei este Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de principală entitate responsabilă de administrarea resurselor naturale ale judeţului şi valorificarea lor în scopul dezvoltării durabile a zonei. Valoarea totală a investiţiei este de 4.499.223.22 Ie i , din care: reabilitare şi modernizare Peştera Ialomiţei - 4.415.748,41 lei şi Punct de informare şi taxare -83.474,811ei, a cărei structură este prezentată în anexa Ia hotărâre.

Faţă de cele prezentate vă supunem spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu obiectivul „Peştera Ialomiţei".

A P R O B PREŞ: iEÍNTE

conf. univ. dr.i iârian Ţuţuianu

R A P O R T

AVIZAT D I R E C T O R E X E C U T I V

ec. Nicolae Măţăoanu

COORDONATOR DUAT, ing. Ovidiu Tunea

Direcţia administrarea patrimoniului Red/dact: Şteianoiu Camelia 1 ex.