Consiliul General al Municipiului Bucure§ti HOTARARE1303, reprezentat prin Domnul Gabriel FStu -...

of 11 /11
,/A i *ftV Consiliul General al Municipiului Bucure§ti HOTARARE privind atribuirea denumirii de P1AJA IRINA NICOLAU spatiului public situat la intersectia dintre Calea Plevnei si strada Sfantui Constantin, sector 1 Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucure§ti §i Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Vazand rapoartele de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucures.ti, Luand Tn considerare avizul nr al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul Institute! Prefectului MunicipiulurBucuresJi, In conformitate cu prevederile art.2, lit.d, din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobatS cu modificari prin Legea nr.48/2003, cu modificSrile s.i completSrile ulterioare, In temeiul prevederilor art.36, alin.(5), lit. d) si art.45, alin.(1) din Legea nr.215/23.04.2001 'privind administrajia public^ locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI HOTARA§TE: Art. I: Se atribuie denumirea de PIAJA IRINA NICOLAU (folcloristS, etnolog, scriitoare si om de muzeu) spatiului public situat la intersectia dintre Calea Plevnei si strada Sfantui Constantin, sector 1. Art. II: Plata sus mentionata se identified potrivit planului de situate anexat. Art. Ill: Prezenta hotarare va fi comunicatS urmatoarelor institutii: Administratia StrSzilor, Directia General^ de Evident^ a Persoanelor a Municipiului Bucures.ti, Prim^riei Sector 1, Compania National^ Po§ta RomanS SA, Oficiul National al Registrului Comertului, Oficiul de Cadastru si Publicitate ImobiliarS al Municipiului Bucure§ti. Art. IV: Primarul General al Municipiului Bucuresti prin aparatul de specialitate va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotSraTi. AceastS hotarare a fost adoptatS Tn §edinta Bucuresti din data de a Consiliului General al Municipiului PRE?EDINTELE DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI GENERAL BUCURESTI Tudor Toma Bucuresti, Nr. Splaiul Independence! nr.291-293, sector 6, Bucuresti, Romania; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Embed Size (px)

Transcript of Consiliul General al Municipiului Bucure§ti HOTARARE1303, reprezentat prin Domnul Gabriel FStu -...

 • ,/A i *ftV

  Consiliul General al Municipiului Bucure§ti

  HOTARARE

  privind atribuirea denumirii de P1AJA IRINA NICOLAUspatiului public situat la intersectia dintre Calea Plevnei si strada Sfantui Constantin, sector 1

  Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucure§ti §iRaportul de specialitate al Directiei Patrimoniu,

  Vazand rapoartele de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucures.ti,Luand Tn considerare avizul nr al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul

  Institute! Prefectului MunicipiulurBucuresJi,In conformitate cu prevederile art.2, lit.d, din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.63/29.08.2002

  privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobatS cu modificari prin Legea nr.48/2003, cumodificSrile s.i completSrile ulterioare,

  In temeiul prevederilor art.36, alin.(5), lit. d) si art.45, alin.(1) din Legea nr.215/23.04.2001'privind administrajia public^ locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI

  H O T A R A § T E :

  Art. I: Se atribuie denumirea de PIAJA IRINA NICOLAU (folcloristS, etnolog, scriitoare si om demuzeu) spatiului public situat la intersectia dintre Calea Plevnei si strada Sfantui Constantin, sector 1.Art. II: Plata sus mentionata se identified potrivit planului de situate anexat.Art. Ill: Prezenta hotarare va fi comunicatS urmatoarelor institutii: Administratia StrSzilor, DirectiaGeneral^ de Evident̂ a Persoanelor a Municipiului Bucures.ti, Prim^riei Sector 1, CompaniaNational̂ Po§ta RomanS SA, Oficiul National al Registrului Comertului, Oficiul de Cadastru siPublicitate ImobiliarS al Municipiului Bucure§ti.Art. IV: Primarul General al Municipiului Bucuresti prin aparatul de specialitate va aduce laindeplinire prevederile prezentei hotSraTi.

  AceastS hotarare a fost adoptatS Tn §edintaBucuresti din data de

  a Consiliului General al Municipiului

  PRE?EDINTELE DE S E C R E T A RAL MUNICIPIULUI

  GENERALBUCURESTI

  Tudor TomaBucuresti,Nr.

  Splaiul Independence! nr.291-293, sector 6, Bucuresti, Romania; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

 • PRIMAR1A MUNICIP1ULUI BUCURE§T1Primar General

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Potrivit Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sauschimbarea de denumiri, aprobata cu modificari prin Legea nr.48/2003, cu modificarile sicompletarile ulterioare, atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de catre Consiliul Generalal Municipiului Bucuresti, prin hotarare, pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, strazi, statii alemijioacelor de transport in comun, precum s.i pentru obiective si institutii de interes local aflate insubordinea lor.

  Avand in vedere prevederile Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumirisi atribuirea numerelor pos.tale de imobile Tn municipiul Bucuresti, aprobat cu Hotararea ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucuresti nr.31/2003 precum si Raportul de specialitate al DirectieiPatrimoniu - Serviciul Cadastru,

  Propun ca urmare a solicitarii Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului Bucurestiinregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti sub nr.1322081/03,04,2015 si la Directia Patrimoniusub nr.4294/06,04,2015, atribuirea denumirii de Piata Irina Nicolau spatiului public situat laintersectia dintre Calea Plevnei si strada Sfantul Constantin, sector 1.

  Piata sus mentionata se identifica potrivit planului de situatie anexat.

  NERAL,

  Mircea OPRESCU

  te+

  >

  Splaiul Independence! nr. 291 -293, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, RomaniaTel.:http://www.pmb.ro

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TIDirecjia PatrimoniuServiciul Cadastru

  Nr. w 321, / Data >...2015

  RAPORT DE SPECIALITATEprivind atribuirea denumirii de PIAJA IRINA NICOLAU

  spatiului public situat la intersectia dintre Calea Plevnei si strada Sfantul Constantin,sector 1

  Prin cererea TnregistratS la Primaria Municipiului Bucuresti sub nr.1322081/03,04,2015 si laDirectia Patrimoniu sub nr.4294/06,04,2015, Comisia de atribuire de denumiri a MunicipiuluiBucuresti propune ca intersectia dintre Calea Plevnei si strada Sfantul Constantin, sector 1 sSpoarte denumirea de Piata Irina Nicolau.

  Propunerea vine ca urmare a faptului ca Irina Nicolau a locuit pe Strada Stirbei Voda nr.129(colt cu Calea Plevnei} si aceasta denumire ar completa nomenclatorul orasului cu numele uneipersoane care a avut un rol deosebit Tn istoria orasului Bucuresti.

  Irina Nicolau a fost folclorista, etnolog, scriitoare si om de muzeu. S-a nascut Tn Bucuresti in1946 si a decedat tot in Bucuresti, Tn anul 2002.

  A absolvit Facultatea de Limba si Literatura Romana a Universitatii din Bucuresti (1964-1969), devenind apoi cercetator la Institutul de Etnografie si Folclor (1970-1989). Dupa 1990, aintrat Tn echipa cu care pictorul Horia Bernea va ctitori Muzeul Taranului Roman (1990-2002), fiindcercetator principal si apoi director adjunct.

  In calitatea sa de Profesor asociat la Academia Nationals de Arte (1992-1999) si laUniversitatea din Bucuresti (1995-1996) a format generatii de tineri Tn domeniul etnologiei urbane,muzeologiei si a istoriei orale.

  Astfel, spajiul public care urmeazS sa poarte numele de "Piata Irina Nicolau" va fi situat inBucuresti, sector 1, la intersectia dintre Calea Plevnei si strada Sfantul Constantin.

  Propunerea s-a facut avand in vedere urmatoarele:- prevederile Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri si atribuirea

  numerelor postale de imobile Tn municipiul Bucuresti, aprobat cu Hotararea Consiliului General alMunicipiului Bucuresti nr.31/2003,

  - prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Municipiului Bucuresti,aprobat prin HCGMB nr.305/2013, conform caruia Serviciul Cadastru din cadrul Directiei Patrimoniu"Tntocmeste documentatia si raportui de specialitate pentru atribuirea sau schimbarea denumirilorunor strazi"

  - prevederite Ordonantei Guvernului Romaniei nr.63/29.08.2002 privind atribuirea sauschimbarea de denumiri, aprobata cu modificari prin Legea nr.48/2003, cu modificarile sicompletarile ulterioare, conform careia, atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de catreConsiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare, pentru parcuri, piete, oboare, cartiere,strazi, statii ale mijloacelor de transport Tn comun, precum si pentru objective si institutii de intereslocal aflate Tn subordinea lor.

  Plata, s.us mentionata se identifica potrivit planului de situatie anexat.

  Di rectoMarian fUD

  Intocmit,Expert superioring. CrietinalONESCU

  Splaiul Independentei nr. 291-293, cod postal 060042, sector 6, Bucure$ti, Romania

  Td: (+4) 021 305.55.00; (+4) 021 305.55.55, interior 1601 si 1602

  http://www.pmb. ro

 • Datura

  .s .reg:

  NSVD:Cetacean:

  1322081

  Zamani - GavnaniLelioara

  Adr_Ceta^ean: Bulevardul TudorVladimirescu Nr. 57 Bl.T4 Sc. 1 Et. 8 Ap. 22Bucuresti

  Tel: 0721844075,0766482082

  Depuspe: 03.04.201508:36:55Term: 03.05.2015

  Ghiseu: 13Cond.PMB Subordonare Directa PG

  Direc^e Directa PatrimoniuComp: Serviciul CadastruProbl: DEIC - Probleme

  diverseDesc Probl: REVEN1RE CRM

  1279887-REFPTAIRINA NICOLAU

  AdresaDoc:

  InfSupl:Cerere Original

  PRIMARU MIWICIPIULUI BUCUR£$TI

  li Bucure$ti

  lv. nr. 1279887/13872 din 19.01.2015, prin care ne

  ca denumirea de Plata Irina Nicolau nu se poate

  rada §tirbei Voda §i Calea Plevnei, deoarece a fost

  rii de Piaja Irina Nicolau, intersectiei dintre Calea

  :antui Constantin (in fata bisericii Sfantul

  WIRE DE DENUMIRI A MUNICIPIULUI BUCURE§TIHC-pre§edinte

  \NU-vicepre$edii

  U - membru

  ^Nl- GAVNANI -/nyejmbru

  membru

  dent a:

  >vnani,B-dul Tudor Vladimirescu nr. 57, 81. T4,

 • IRINA NICOLAU

  IRINA NICOLAU, na'scuta' £afarica, descendenta1 dintr-o familie de arbmani gigreci, a fost folcloristci, etnolog, scriitoare §i om de muzeu. S-a nSscut in Bucurestiin 1946 si a decedat tot la Bucuresti, in anul 2002. Intre anii 1973 si 2002 a locuitpe Strada §tirbei Veda1 nr 129 (co\\u Calea Plevnei).

  A absolvit Facultatea de Limba §i Literatura Romana a Universita£i din Bucure§ti(1964 -1969), devenind apoi cercetator la Institutul de Etnografie §i Folclor (1970- 1989). Dupa 1990, a intrat in echipa cu care pictorul Horia Bernea va ctitoriMuzeul Taranului Roman (1990 - 2002), fiind cercetStor principal si apoi directoradjunct.

  A consemnat maVturii ale participantilor la evenimentele din decembrie 1989 inNe-a luat valul (1990) §i Vom muri §i vom fi liberi (1990), ,,o holograma amomentului revolujiei" (Monica Lovinescu). Au urmat alte car£i: PovesteaElisabetei Rizea din Nuc§oara, urmatfr de marturia lui Cornel Dragoi (1993), PiafaUniversit&fii (1997), Ghidul s&rb&torilor la romani (1998), O stradft oarecare dinBucure§ti (1999), Surdsul lui Harry (1999), Nume bum pentru baiefi si fete (1999),Experimentul Zaica (2000), Lecfii cu pove$ti despre facerea lumii (2000), Obiceiuri $isuperstifii la romani (2000), O via$a, un destin, o icoanii (2001) Haide, bre! Incursiunesubiectiva in lumea aromdnilor (2001), Talme§ balme§ de etnologie §i multe altele (2001),Area luiNoe (2002).

  Doctor in filologie, membrS a SocietSt" de Antropologie Cultural^ Roman3, aSotiet3£i Europeni§tilor, in colegiile de redac£e ale publicatiilor ,,Martor" §i/,Revista de istorie social̂ ", editor al seriei de casete/CD-uri ,,Istoria Romanilorpovestita tinerilor" de Neagu Djuvara, colaborator cu rubrici permanente sauarticole (peste 150 de articole intre 1990 - 1999) la ,,Dilema", ,,Romania libera",,,22", Cotidianul", ^Curentul".

  In calitatea sa de Profesor asociat la Academia Nationals de Arte (1992 - 1999) sila Universitatea din Bucuresti (1995 - 1996) a format genera^i de tineri indomeniul etnologiei urbane, muzeologei si a istoriei orale.

 • COMISIA PATRIMONIUetaj: 4, cam. 3, int. 1407

  tel.: 305 55 00 int. 1403,1404

  Consiliul General al M u n i c i p i u l u i Bucurest i

  R A P O R T

  referitor la proiectul de hotarare privind atribuirea denumirii de PlataIrina Nicolau spatiului public situat la intersectia dintre Calea Plevnei §i strada

  Sfantul Constantin, sector 1

  Comisia patrimoniu, Tntrunita in §edinta din data de .^.Q.jf?. ..... , aanalizat expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucure§ti§i Rapprtul de Specialitate al Directiei Patrimoniu - Serviciul Cadastru.

  In conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) §i art.54 alin.(4) din Legeanr.21 5/2001 privind administrate publica locala, republicata, Comisiapatrimoniu avizeaza favorabil/Refavorabtl/an lai la-proiectul de hotarare privindatribuirea denumirii de Plata Irina Nicolau spatiului public situat la intersectiadintre Calea Plevnei §i strada Sfantul Constantin, sector 1

  NICORETAR,

  NDREI

  Splaiul Independentei nr. 291 - 293, sector 6, Bucure?ti, Romania; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

 • Consil iul General al M u n i c i p i u l u i Bucure§ti

  fjv

  CERERE DE AVIZARE

  Consiliul General al Municipiului Bucurefti, cu sediul in Bucure^ti,Splaiul Independenjei nr. 291-293, sectorul 6, telefon/fax 3055500 int.1303, reprezentat prin Domnul Gabriel FStu - pre§edinte a ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucure§ti, solicita Comisiei de atribuire de denumiria municipiului Bucure§ti emiterea unui aviz pentru atribuirea/SGhimfeafea-dedenumire pentru proiectui de hotarare privind atribuirea denumirii de PiataIrina Nicolau spatiului public situat la intersectia dintre Clea Plevnei sistrada Sfantul Constantin, sector 1.

  Se anexeazS la prezenta cerere de avizare dosarul aferent, TntocmitTn conformitate cu prevederile Regulamentului de functionare a comisiei deatribuire de denumiri a municipiului Bucure§ti, aprobat prin Ordinulministrului internelor i reformei administrative nr. 564/2008.

  Data: PRE^EDINTE DE $EDINTA A CGMBkriel Fatu

  Splaiul Independents! 291-293, sector 6, Bucure§ti, Romania; tel.: +4021305 55 00;jtfww.bucuresti-primaria.ro

 • G U V E R N U L R O M A N I E IINSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURE$TI

  S U B P R E F E C T U L

  15635/SP/.£l0.2015

  CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

  Domnului Gabriel FATU, presedinte de sedinfa al CGMB

  Domnule Presedinte,

  Avand in vedere adresa dumneavoastra nr. 702/24.09.2015, inregistrata la

  Institutia Prefectului Municipiului sub nr. 15635/29.09.2015, va maintain, in original,

  Avizul nr. 7/09.10.2015 emis de Comisia de atribuire de denumiri a municipiului

  Bucuresti prin care a fost avizat favorabil Proiectul de hotarare privind atribuirea de

  denumiri ,,Pia(a Irina Nicolau (folclorista, etnolog, scriitoare si om de muzeu),

  spatiului public situat la intersecfia dintre Calea Plevnei si str. Sfantul Constantin,

  sector 1".

  Comisia propune ca aceasta denumire sa cuprinda data nasterii si data

  decesului personalitafii propuse pentru atribuirea unei nume de artere, respectiv anii

  1946-2002, potrivit art. 7, alin.2 din Hotararea C.G.M.B nr. 31/2003 privind

  aprobarea Regulamentului privind atrib uirea sau schimbarea de denumiri § i

  atribuirea numerelor postale de imobile din Municipiul Bucuresti.

  Cu aleasa considerate,

  SUBPREFECT,

  VASI DREIc/

  013701 Bucuresti, Pia£a Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1Telefon: 021.311.11.00, Fax: 021.311.11.00

  www.prefecturabucuresti.rg. E-mail: [email protected]

 • COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A MUNICIPIULUI BUCURE§TI

  AVIZ

  Nr. 07/09.10.2015

  In temeiul art. 3 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau

  schimbarea de denumiri, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2003, cu

  modificarile §i completarile ulterioare, §i al Regulamentului de functionare a Comisiei de

  atribuire de denumiri judetene, respectiv a municipiului Bucure§ti, aprobat prin Ordinul

  ministrului internelor §i reformei administrative nr. 564/2008,

  Comisia de atribuire de denumiri a municipiului Bucure§ti

  AVIZEAZA

  Favorabil / Mofavorabil proiectul de hotarare al

  CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

  avand ca object atribuirea / schimbarQa denumirii:

  ,,Piata Irina Nicolau(1946-2002; foldoristS, etnolog, scriitoare §i om de

  muzeu), spatiului public situat la intersectia dintre Calea Plevnei §i str.

  Sfantul Constantin, sector 1

  Obiectiuni/Propuneri: nu este cazul

  Data eliberarii: 09.10.2015

  Presedintele Comisiei de atribuire de denumiri a municipiului Bucure$ti,

  CEZARA MUCENIC