Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

78
“CONSILIERE ŞI ORIENTARE” CICLUL PRIMAR I. PREZENTARE GENERALĂ Reacţia şcolii ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea socială şi economică trebuie să fie de adaptare rapidă a conţinutului, structurilor şi funcţiilor sale, de creare a premiselor favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa şi rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului sau a hazardului în alegerea carierei. Şcoala trebuie să facă tot ce îi stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin stimularea intelectuală a elevilor, aptitudinilor, atitudinilor şi trăsăturilor de personalitate. Aria curriculară “Consiliere şi orientare” reprezintă una din modalităţile esenţiale prin care şcoala trebuie să-şi urmeze scopul primordial: de proces formativ centrat pe elev, capabilă să valorizeze tipuri diverse de elevi şi abilităţi, să răspundă nevoilor comunităţii şi să ofere societăţii persoane competente pentru viaţa privată, profesională şi publică. constituie cadrul organizat de întâlnire între profesori şi elevi, în care profesorul poate să lucreze nu doar cu dimensiunea raţional – intelectivă a elevului, ci şi cu cea afectivă, motivaţională, atitudinală şi socială. Importanţa ariei curriculare Aria curriculară “Consiliere şi orientare” tinde să rezolve în prezent, simultan, următoarele aspecte: dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru managementul propriei vieţi; informarea elevilor privind oportunităţile de educaţie şi formare în România; facilitarea accesului la întreaga ofertă de educaţie şi formare profesională; 1

Transcript of Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Page 1: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

“CONSILIERE ŞI ORIENTARE”

CICLUL PRIMAR

I. PREZENTARE GENERALĂ

Reacţia şcolii ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea socială şi economică trebuie să fie de adaptare rapidă a conţinutului, structurilor şi funcţiilor sale, de creare a premiselor favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa şi rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului sau a hazardului în alegerea carierei.

Şcoala trebuie să facă tot ce îi stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin stimularea intelectuală a elevilor, aptitudinilor, atitudinilor şi trăsăturilor de personalitate.

Aria curriculară “Consiliere şi orientare” reprezintă una din modalităţile esenţiale prin care şcoala trebuie să-şi urmeze scopul primordial: de proces formativ centrat pe elev, capabilă să valorizeze tipuri diverse de elevi şi abilităţi, să răspundă nevoilor comunităţii şi să ofere societăţii persoane competente pentru viaţa privată, profesională şi publică. constituie cadrul organizat de întâlnire între profesori şi elevi, în care profesorul poate să lucreze nu doar cu dimensiunea raţional – intelectivă a elevului, ci şi cu cea afectivă, motivaţională, atitudinală şi socială.

Importanţa ariei curriculareAria curriculară “Consiliere şi orientare” tinde să rezolve în prezent, simultan,

următoarele aspecte: dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru managementul propriei vieţi; informarea elevilor privind oportunităţile de educaţie şi formare în România; facilitarea accesului la întreaga ofertă de educaţie şi formare profesională; sprijinirea bunei inserţii socio-profesionale viitoare a tinerilor; ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune;

În urma parcurgerii orelor de consiliere şi orientare, elevii vor conştientiza conexiunile între ceea ce învaţă şi utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite pentru viaţa reală. Conştientizarea transferului de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală sporeşte motivaţia şi interesul pentru învăţare al elevilor.

1

Page 2: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Beneficii ale ariei curriculare “Consiliere şi orientare”

Beneficii pe termen scurt Beneficii pe termen lung

Creşterea performanţelor şcolare ale elevilor

Conştientizarea relaţiei existente între deprinderile şi cunoştinţele dobândite în şcoală şi succesul profesional

Creşterea motivaţiei pentru învăţarea şcolară şi învăţare în general

Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare interpersonală şi a unor deprinderi relevante pentru carieră

Dobândirea deprinderilor de planificare a învăţării

Dobândirea unor cunoştinţe specifice despre ocupaţii şi cariere şi a unei atitudini de explorare a oportunităţilor

Satisfacţie profesională

Randament academic şi profesional

Reducerea duratei şomajului şi implicit a costurilor sociale ale acestuia

Creşterea ratei de integrare socio - profesională a tinerilor

Creşterea mobilităţii pozitive a forţei de muncă

Structura curriculum-ului:

Obiective cadru – finalităţi care trebuie atinse la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ; Valori şi atitudini – dezvoltate prin curriculum pe tot parcursul şcolarităţii; Obiective de referinţă – deduse din obiectivele cadru şi care sunt specifice fiecărui an de studiu; Conţinuturi – elaborate în concordanţă cu necesităţile şi specificul individual şi al clasei de elevi ce cuprind temele prin care vor fi dezvoltate obiectivele de referinţă; Exemple de activităţi de învăţare – menite să sprijine realizarea obiectivelor de referinţă; Sugestii metodologice – metode şi tehnici utilizate pentru realizarea conţinuturilor şi atingerea obiectivelor; Bibliografie şi re surse

Curriculum-ul “Consiliere şi orientare” este structurat pe următoarele module:

Autocunoaştere şi dezvoltare personală

Comunicare şi abilităţi sociale

Managementul informaţiilor şi al învăţării

Planificarea carierei

Calitatea stilului de viaţă

2

Page 3: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Metode de predare / Învăţare:• Exerciţii individuale, în perechi, în grup;• Dezbaterea – prezentarea argumentelor por şi contra unei idei;• Tehnici art – creative;• Căutarea de informaţii, resurse suplimentare, accesare internet;• Jocul de rol, simularea – metodă în care participanţii adoptă poziţii diferite de poziţia lor sub aspectul personalităţii, motivaţiei şi rolului; • Brainstorming-ul – metodă de soluţionare a unei probleme prin emiterea cât mai multor idei, într-o atmosferă stimulativă;• Conversaţia;• Chestionar de interese şi aptitudini;• Tehnici ale gândirii critice;• Analiza SWOT;• Studiul de caz – analiza în grup a unor scenarii reale pe anumite teme sau probleme;• Imageria mentală – exerciţiu care solicită elevii să îşi imagineze anumite situaţii şi îi ajută să se focalizeze pe propriile dorinţe, aspiraţii şi trăiri relaţionate cu situaţia imaginată;• Învăţarea prin cooperare;• Învăţarea prin descoperire; • Fişe de lucru;

Metode de evaluare:• Autoevaluarea – procesul de reflecţie asupra comportamentelor proprii şi a rezultatelor obţinute, în scopul monitorizării progresului în atingerea unui obiectiv stabilit sau ca suport al procesului de autocunoaştere.

• Portofoliul – cuprinde cele mai relevante produse ale activităţii elevului în raport cu un anumit scop. • Realizarea de proiecte individuale şi de grup – presupune analiza unei situaţii reale care poate fi îmbunătăţită, identificarea situaţiei dorite şi specificarea modalităţilor prin care se poate ajunge la situaţia dorită. Se specifică strategiile de remediere dar şi resursele necesare: timp, suport, resurse personale. Proiectul trebuie să fie aplicabil şi realist.• Realizarea de postere, afişe – utilizarea unor mijloace artistice pentru transmiterea unei idei la care aderă grupul.• Fişe individuale de (auto)evaluare

Experienţa ţărilor (Franţa, Belgia, Marea Britanie, etc.) care au inclus în curriculum această arie, “Consiliere şi orientare” sugerează importanţa acestor demersuri:• rezultate şcolare mai bune;• climat şcolar constructiv;• vehicularea unei cantităţi mai mari de informaţii despre carieră;• o relaţie mult mai bună între elevi şi profesori;• creşterea motivaţiei pentru învăţare;• creşterea satisfacţiei faţă de calitatea procesului educaţional din şcoală;• obţinerea unor scoruri mai mari la testele naţionale de cunoştinţe;

3

Page 4: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Realizări şi perspective româneşti în “Consiliere şi orientare”:• Reţea în învăţământul preuniversitar;• Extinderea serviciilor spre grădiniţe şi universităţi;• Integrarea disciplinei în curriculum naţional;• Programe de formare continuă;• Colaborare locală cu AJOFM, organizaţii de tineret şi nonguvernamentale din domenii înrudite;• Euroguidance România;• Cercetare specializată în consiliere şi învăţare permanentă, ISE;

Prin curriculum-ul actual al ariei curriculare “Consiliere şi orientare” se urmăreşte dezvoltarea: competenţelor interpersonale, interculturale, sociale şi civice; abilităţii de “a învăţa să înveţi”; aptitudinilor de utilizare a tehnologiilor informatice şi de comunicare TIC;

Dirigenţia preia conţinuturile ariei curriculare “Consiliere şi orientare”, ceea ce implică consiliere educaţională, desfăşurată de către cadrele didactice abilitate pentru activităţile de consiliere şi orientare, prin participarea la cursul de “Consiliere şi orientare”.

Consilierea psihologică reprezintă relaţia interumană de ajutor dintre o persoană specializată, psihologul şcolar, şi o altă persoană care solicită asistenţă de specialitate, clientul. Relaţia dintre psihologul şcolar şi persoana consiliată este una de alianţă, de participare şi colaborare reciprocă. Psihologul şcolar desfăşoară activităţi de: evaluare psihologică, consiliere în probleme emoţionale (anxietate, depresie), comportamentale (agresivitate, hiperactivitate), de învăţare (eşec şcolar, abandon şcolar), consilierea carierei, prevenţia comportamentelor de risc (suicid, consum de alcool, drog), terapie individuală şi de grup.

II. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

De ce autocunoaştere şi dezvoltare personală ….. Autocunoaşterea se referă la procesul de explorare şi structurare a propriilor caracteristici (abilităţi, emoţii, motivaţii, atitudini, credinţe, mecanisme de apărare şi adaptare, etc.) în urma căruia rezultă imaginea de sine a persoanei; Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea optimă la mediul social, în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale; Acceptarea necondiţionată (indiferent de performanţe) şi gândirea pozitivă (convingerea că fiecare avem ceva bun) sunt atitudini care favorizează dezvoltarea personală; Fiecare persoană este valoroasă în sine, are capacitatea de a se dezvolta şi de a-şi alege propriul destin, de a-şi valida calităţile şi caracteristicile pozitive în măsura în care mediul îi crează condiţiile de actualizare a sinelui;

Aspecte relevante ale autocunoaşterii: Imaginea de sine Stima de sine Aptitudinile şi abilităţile personale Motivaţia Emoţiile şi mecanismele de apărare şi adaptare

4

Page 5: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Autoeficacitatea percepută

1. IMAGINEA DE SINE este modul în care o persoana îşi percepe propriile caracteristici fizice, cognitive, emoţionale, sociale şi spirituale; este o reprezentare mentală a propriei persoane, un “tablou” în care sunt incluse cunoştinţe despre sine (abilităţi, comportamente, emoţii, cunoştinţe, valori, etc.) şi care ne ajută să ne reglăm comportamentul în societate;

Consecinţe ale imagini de sine negative / pozitiveImagine de sine negativă:

• Scăderea performanţelor şcolare sau la locul de muncă, datorită subestimării resurselor, neasumării responsabilităţilor;• Relaţii nearmonioase în cadrul familiei (lipsa de respect faţă de sine favorizează lipsa respectului manifestat faţă de ceilalţi membri din familie; în timpul conflictelor se învinovăţesc excesiv sau îi critică pe ceilalţi);• Relaţii deficitare cu cei de aceeaşi vârstă (elevii vor să îşi menţină stima de sine crescută impunându-se, însa fac acest lucru nerespectând drepturile celorlalţi şi valoarea lor, ceea ce afectează relaţiile cu aceştia;

Imagine de sine pozitivă:• Creşterea performanţelor şcolare (persoana îşi estimează corect resursele, îşi asumă responsabilităţi în conformitate cu cerinţele şi resursele proprii);• Relaţii armonioase în cadrul familiei (respectul de sine determinat de o imagine de sine pozitivă favorizează manifestarea respectului din partea celorlalţi; rezolvarea conflictelor este mai simplu de realizat în condiţiile în care cei implicaţi în conflict nu se autoînvinovăţesc şi nu îi învinovăţesc pe ceilalţi);• Relaţii bune cu colegii şi prietenii de aceiaşi vârstă (elevii îşi pot pune în evidentă calităţile fără a le devaloriza pe ale celorlalţi);

Modalităţi de manifestare a imaginii de sine negative:• evitare – atitudine de genul “dacă nu încerci nu greşeşti”. Retragerea şi comportamentele timide, de evitare a confruntării cu problemele sunt indici ai imaginii de sine negative;• agresivitate defensivă – un elev cu o imagine de sine negativa compensează atacând sursa frustrării (îl ironizează pe un coleg care a luat o nota mai mare);• compensare – un elev care nu are succes la unele materii, le minimalizează importanţa şi încearcă să aibă succes la altele, pe care ajunge să le considere mai importante;• motivaţie scăzută – un elev cu o imagine de sine negativa va manifesta lipsă de încredere în forţele proprii. În consecinţă, el va fi mult mai puţin motivat să iniţieze sau să se implice în diverse activităţi, deoarece nu se va simţi în stare să le finalizeze cu succes;• rezistenţa – elevii încearcă să îşi “conserve” imaginea de sine şi manifestă rezistenţă la schimbări, chiar dacă aceste schimbări pot fi în beneficiul lor. Elevii cu o imagine de sine negativă sunt mai rezistenţi la schimbare, reducând astfel riscul unui eşec în situaţii dificile;

2. STIMA DE SINE dimensiunea evaluativă a imaginii de sine şi se referă la modul în care ne considerăm ca persoane în raport cu propriile aşteptări şi cu ceilalţi; evaluarea imaginii de sine diferă radical de evaluarea comportamentelor; eşecul adulţilor în a diferenţia între comportament şi persoană au frecvent drept consecinţă formarea unei stime de sine scăzute;

5

Page 6: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

perceperea unui eşec ca simptom al lipsei de valoare este nu doar injustă, ci şi foarte dăunătoare persoanei. Valoarea unei persoane nu decurge din performanţele realizate de aceasta într-un anumit domeniu, ci din ansamblul tuturor comportamentelor, acţiunilor şi potenţialităţilor sale trecute, prezente şi viitoare pe toate palierele vieţii. Un elev poate avea note mici la şcoală însă să fie în acelaşi timp o persoana altruistă, respectoasă şi săritoare, trăsături pentru care merită respectul nostru; copii îşi evaluează imaginea de sine pornind de la părerile şi reacţiile adulţilor. Aprecierile sau criticile acestora sunt preluate şi interiorizate de către copil, ducând la formarea unei stime de sine scăzute sau ridicate;

Persoane cu stimă de sine ridicată:• interpretează situaţiile noi ca fiind provocatoare, nu ameninţătoare;• preferă independenţa; • îşi asumă responsabilităţi;• se implică în rezolvarea unor sarcini noi;• îşi exprimă adecvat emoţiile pozitive şi pe cele negative;• îşi asumă consecinţele acţiunilor lor;• sunt mândre de realizările lor;

Persoane cu stimă de sine scăzuta• sunt nemulţumite de persoana lor în general;• evită responsabilităţile sau sarcinile noi;• se simt lipsite de valoare;• refuză să îşi asume consecinţele faptelor lor;• manifestă toleranţa scăzută la frustrare;• manifestă rezistenţă scăzută la presiunile negative ale grupului;• îşi exprimă într-o manieră neadecvată emoţiile sau şi le neagă;• consideră manifestarea emoţiilor o dovadă de slăbiciune;

Creşterea stimei de sine este favorizată de: crearea în familie şi la şcoală a unor oportunităţi prin care elevul să obţină succes, să îşi identifice ariile în care este competent şi prin care să îşi exprime calităţile faţă de grupul de colegi şi prieteni; crearea unor situaţii în care elevul să aibă oportunitatea de a oferi ajutor celorlalte persoane (activităţi de voluntariat) identificarea surselor de suport social (este un tip de ajutor bazat pe o relaţie sau o configuraţie de relaţii care oferă individului resurse pentru a face faţă responsabilităţilor şi a depăşi obstacolele cu care se confruntă); dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, rezolvare de probleme şi a celor de a face faţă situaţiilor de criză; dezvoltarea sentimentului de autoeficacitate (“Şi eu sunt bun la ceva”); stabilirea unor aşteptări rezonabile, în funcţie de vârsta şi abilităţi; identificarea unor modalităţi adecvate de exprimare a emoţiilor negative; acceptarea necondiţionată a propriei persoane şi a celorlalţi;

3. APTITUDINILE reprezintă potenţialul unei persoane de a obţine performanţă într-un anumit domeniu.

Tipuri de aptitudini:a) după nivelul de generalitate: aptitudini generale – permit obţinerea de performanţe superioare în mai multe domenii.Inteligenţa este aptitudinea generală care asigură o performanţă ridicată în toate domeniile, mai ales cele care presupun achiziţia de noi informaţii şi operare cu acestea.

6

Page 7: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

aptitudini speciale – permit obţinerea de performanţe superioare într-un număr mai restrâns de domenii.b) după domeniul în care se manifestă: aptitudini cognitive – capacităţile individului implicate în prelucrarea informaţiilor:• abilitatea generală de învăţare – capacitatea de a dobândi noi cunoştinţe şi de a opera cu ele;• aptitudinea verbală – capacitatea de a utiliza adecvat lexicul, sintaxa şi de a înţelege texte scrise;• aptitudinea numerică – capacitatea de a înţelege şi a opera cu conţinuturi numerice;• aptitudinea spaţială – capacitatea de a reţine şi a opera cu reprezentări mintale spaţiale;• aptitudinea de percepţie a formei – capacitatea de percepţie a constanţei formei şi a detaliilor obiectelor şi de discriminare figură fond;• aptitudinea decizională – abilitatea de a lua decizii corecte şi raţionale; aptitudinile sociale – capacitatea de a comunica, a stabili contacte sociale şi de a utiliza reguli sociale pentru menţinerea relaţiilor; aptitudinile artistice – se refera la aptitudinile necesare pentru reuşita în activităţi de desen, pictură, grafică; aptitudinile muzicale – sensibilitate la tonalitatea, amplitudinea, intensitatea, timbrul sunetelor şi la patern-urile muzicale aptitudinile fizice – se referă la capacităţile fizice care permit obţinerea succesului în domenii ce presupun forţă, putere, rezistenţă fizică şi flexibilitate;

Dezvoltarea aptitudinilor presupune în primul rând explorarea eficientă a potenţialului individual pentru obţinerea unor performanţe cât mai bune.

Performanţa în orice domeniu este dependentă de: volumul cunoştinţelor din domeniul respectiv; baza de strategii de rezolvare a problemelor specifice domeniului; metacogniţia sau cunoştinţele care permit utilizarea adaptată şi contextualizată a strategiilor şi abilităţilor de rezolvare a problemelor domeniului;

4. MOTIVAŢIA Se referă la acele stări şi procese emoţionale şi cognitive care pot declanşa, orienta şi susţine diferite comportamente şi activităţi. Motivaţia este un factor important / esenţial al performanţei în activitate. Motivaţia determină iniţierea unei activităţi şi persistenţa în realizarea unei sarcini sau abandonarea ei, fiind unul dintre factorii principali care influenţează performanţa.

Relaţia motivaţie - performanţă Emoţiile sunt componente motivaţionale care au rolul de a media între intenţia de acţiune

şi implicarea în acţiune, respectiv nivelul de performanţă la care se ajunge. Ele pot amplifica, diminua sau bloca accesul la resursele cognitive şi energetice: - emoţii pozitive – favorizează concentrarea, creativitatea, capacitatea de memorare şi de calcul, rezistenţa la frustrare, efort îndelungat şi ambiguitate conducând la implicarea în activitate şi obţinerea unor performanţe superioare; - emoţii negative – blochează capacitatea de concentrare, de memorare şi de rezolvare a problemelor conducând la comportamente de evitare, neimplicare în activităţi, performanţe scăzute;

Intensitatea emoţiilor: - intensitatea scăzută determină o stare de relaxare, nefavorabilă implicării şi susţinerii energetice a activităţilor, conducând la performanţe scăzute;

7

Page 8: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

- intensitatea ridicată determină de cele mai multe ori o mobilizare energetică excesivă cu efect de dezorganizare a comportamentului şi a capacităţii de concentrare, poate conduce de asemenea la obţinerea unor performanţe scăzute; - intensitatea moderată este cea mai adecvată pentru mobilizarea energetică şi utilizarea eficientă a cunoştinţelor şi abilităţilor;

Strategii de optimizare cu rol în declanşarea activităţii• conştientizarea consecinţelor neimplicării în sarcină (ex. pentru activităţi de învăţare – incultura, şomajul, izolarea, dezamăgirea celor dragi, etc.);• manipularea consecinţelor – oferirea de recompense pentru angajarea în activitate, respectiv de penalizări pentru evitarea lor (recompensa se va realiza imediat după efectuarea comportamentului aşteptat, nu va viza persoana, ci comportamentul);• activarea sau crearea unui context favorabil specific activităţii aşteptate;• modelarea – motivaţiile pozitive pentru anumite conduite se declanşează prin motivarea comportamentală (daca membrii de prestigiu ai grupului se angajează intr-o activitate, există şanse mari să se declanşeze motivaţii pozitive pentru acea activitate la toţi membrii grupului);• explorarea preferinţelor şi intereselor elevilor;

Exemple de tehnici ce pot fi utilizate în optimizarea motivaţiei pentru declanşarea activităţii:

• imageria dirijată – elevii trebuie să îşi imagineze ce le-ar plăcea să devină în viitor si de ce ar avea nevoie pentru a urma traseul profesional ales, astfel aceştia vor fi capabili să se focalizeze pe propriile dorinţe / aspiraţii şi să devină mai specifici cu ceea ce-şi doresc;

• alegerea unui obiect – simbol al aspiraţiilor sale (ex. un elev poartă mereu cu sine un con de brad pentru a-i aminti de dorinţa lui de a deveni biolog);

• aplicarea subiectelor predate la situaţii personale – identificarea acelor aspecte predate care se pot aplica la situaţii curente sau de interes pentru a creşte atractivitatea informaţiei;

• crearea unei imagini mentale motivaţionale (ex. “mă văd în faţa clasei de elevi, predând copiilor”, “mă văd în halat alb, examinând pacienţi”);Strategii de susţinere motivaţională

• asigurarea confortului fizic şi psihic bazal;• creşterea sentimentului eficacităţii personale şi al stimei de sine – reamintirea repetată a situaţiilor în care elevul a experimentat sentimente de eficacitate;• formarea unor atribuiri realiste ale succesului şi eşecului – persoanele care atribuie predominant succesul unor factori externi stabili, iar eşecul unor factori interni stabili vor avea un sentiment al eficacităţii scăzut şi aşteptări de nereuşită în sarcină, astfel încât există şanse mari de neimplicare în sarcină “Oricum nu o să reuşesc”; persoanele care fac atribuiri inverse vor avea un sentiment al autoeficacităţii foarte crescut, aşteptări crescute de reuşită, indiferent de complexitatea sarcinii şi obstacolele apărute, ceea ce uneori poate duce la lipsa persistenţei motivaţionale “Oricum o să reuşesc”;

Exemple de tehnici ce pot fi utilizate în optimizarea motivaţiei pentru susţinerea activităţii

• dezvoltarea unor convingeri adaptative prin dialog intern pozitiv (“Ştiu că pot să obţin mai mult dacă muncesc mai mult”;

• formularea unor scopuri specifice – stabilirea unui scop realist în raport cu sarcina propusă;

• crearea unei reţele de suport în vederea sprijinirii realizării scopurilor;• evitarea suprasolicitării printr-un management eficient al timpului;

5. EMOTIILE SI MECANISMELE DE APARARE / ADAPTARE

8

Page 9: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Emoţiile sunt trăiri subiective ce rezultă din acordul sau discrepanţa dintre trebuinţele sau expectanţele unei persoane şi realitate. Sunt stări interne caracterizate prin: reacţii fiziologice, gânduri specifice şi expresii comportamentale.

Mecanismele de apărare şi adaptare sunt strategii ale psihicului uman de a reduce, controla, tolera sau înlătura stresul, disconfortul, tensiunea generată de solicitările interne sau externe care depăşesc resursele persoanei.

Mecanismele de apărare sunt strategii prin care oamenii se apăra de o durere psihică (anxietate, tristeţe, etc.). Ele se declanşează automat şi inconştient şi sunt îndreptate asupra reducerii tensiunii.

Mecanismele de adaptare sunt modalităţi conştiente, raţionale de control, şi vizează sursa stresului.

Principalele mecanisme de adaptare şi apărare:• anticiparea – anticiparea consecinţelor posibile şi găsirea unor soluţii adecvate la problema data;• auto-observarea – monitorizarea propriilor gânduri, sentimente, motivaţii, comportamente, şi selectarea reacţiilor celor mai potrivite;• sublimarea – canalizarea emoţiilor şi impulsurilor negative în activităţi şi comportamente acceptabile din punct de vedere social;• represia – înlăturarea gândurilor negative, a dorinţelor indezirabile, ori amintirilor neplăcute din câmpul conştiinţei;• intelectualizarea – implicarea într-o formă de gândire abstractă şi generală, producându-se distanţarea şi evitarea emoţiilor negative;• negarea – refuzul de a recunoaşte existenta unei probleme, a unui eveniment neplăcut, stânjenitor;• regresia – revenirea la comportamente specifice unei vârste mai mici;• proiecţia – persoana atribuie altcuiva sursa răului pe care îl trăieşte;• raţionalizarea – persoana produce justificări nerealiste ale comportamentelor sale indezirabile;• umorul – accentuarea aspectelor ironice şi amuzante ale evenimentului, situaţiei;• compensarea – deficienţe de natură fizică sau psihică sunt contrabalansate prin dezvoltarea altor abilităţi;

6. AUTOEFICACITATEA PERCEPUTA reprezintă convingerile oamenilor despre propriile abilităţi necesare pentru atingerea

obiectivelor şi îndeplinirea sarcinilor propuse.Autoeficacitatea influenţează:

• capacitatea individului de a-şi stabili scopuri este influenţată şi de autoevaluarea capacităţilor proprii. • credinţele pe care oamenii le au despre propria lor eficacitate determină tipul scenariilor despre derularea activităţilor (cei care au un nivel ridicat de autoeficacitate vizualizează scenarii cu rezultate pozitive, pe când cei care nu au încredere în eficacitatea lor crează de obicei scenarii reprezentând eşecuri).• atribuiri cauzale – persoanele cu un nivel ridicat de autoeficacitate atribuie eşecurile unor eforturi reduse, pe când persoanele cu autoeficacitate redusă susţin că eşecurile lor se datorează lipsei unor abilităţi.• cei care consideră că deţin controlul în situaţii ameninţătoare, nu au gânduri care le-ar putea perturba prea mult activităţile; pe când cei care cred că nu sunt în stare să controleze situaţiile stresante, se caracterizează printr-un nivel crescut de anxietate, percepând multe aspecte ale mediului ca fiind ameninţătoare şi periculoase.

9

Page 10: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

• din cauza convingerilor despre propriile abilităţi, indivizi pot evita sau nu situaţiile şi activităţile pe care le consideră incontrolabile (ex: metodele de selecţie şi planificare pentru carieră – cu cât nivelul autoeficacităţi este mai crescut, cu atât creşte şi numărul posibilelor direcţii de orientare privind cariera).

REGULI, ROLURI, RESPONSABILITĂŢIREGULILE sunt prescripţii recunoscute şi acceptate de un anumit grup de persoane legat de “ce se poate face” şi “ce nu se poate face” în cadrul acelui grup. Regulile asigură: - funcţionarea eficientă în cadrul grupului; - evitarea conflictelor; - evitarea neînţelegerilor; - crearea unui cadru care să încurajeze respectul reciproc;ROLURILE sunt modele de comportament asociate unei poziţii şi reprezintă drepturile şi responsabilităţile aflate în acţiune şi asigură buna funcţionare a unui sistem social. Rolurile definesc ceea ce trebuie să facă persoana.RESPONSABILITĂŢILE sunt sarcinile concrete care revin persoanei conform cerinţelor şi aşteptărilor faţă de rolul pe care îl ocupă.

OBIECTIV CADRUDezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă

VALORI ŞI ATITUDINI Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; Aprecierea unicităţii fiecăruia;

10

Page 11: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

11

Page 12: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Obiectiv de referinţă Teme / conţinuturi Clasa a I-a Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a

1.Să dea exemple de caracteristici personale elementare2.Să prezinte asemănări şi deosebiri dintre el / ea şi ceilalţi / celelalte

Autocunoaştere:- cunoaşterea de sine: Cine sunt eu? Date de identificare a propriei persoane: nume şi prenume, aspecte legate de înfăţişarea fizică, data şi locul naşterii, adresa, membrii familiei, locuri favorite, animale, emisiuni, mâncăruri preferate, etc.

X

- unicitatea persoanei: diferenţe individuale – de ce sunt oamenii unici? X

1.Să recunoască asemănările şi deosebirile dintre oameni2.Să enumere drepturi şi responsabilităţi la şcoală, acasă, în comunitate

- unicitatea persoanei: diferenţe individuale – acceptarea şi respectarea diferenţelor individuale

X

- drepturi şi responsabilităţi - respectarea regulilor, asumarea consecinţelor

X1.Să identifice caracteristicile spaţiului personal2.Să analizeze asemănările şi diferenţele dintre copii de naţionalităţi, culturi şi etnii diferite

- spaţiul personal, nevoia de intimitate, graniţe personale. X

- diversitatea culturală şi etnică – de ce sunt oamenii diferiţi?

X

1.Să identifice propriile interese şi abilităţi şcolare şi extraşcolare2.Să prezinte caracteristicile vârstei copilăriei3.Să enumere diferenţele dintre nivelul primar şi gimnazial11

- interese şi abilităţi personale: caracteristici individuale. X

Schimbare, creştere, dezvoltare:- caracteristicile vârstei copilăriei – ce gândesc, ce simt, cum mă comport.

X

- pregătirea pentru schimbare şi pentru clasa a V-a.

X

12

Page 13: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Exemple de activităţi de învăţare:Familia mea - elevi sunt rugaţi sa-şi reprezinte întreaga familie printr-un desen, după

care îşi va descrie în faţa clasei familia. Se alocă suficient timp pentru exprimarea gândurilor şi întrebările colegilor.

Plicul cu fapte bune - elevi sunt rugaţi sa reprezinte printr-un desen o “faptă bună”, sa dea un titlu sugestiv şi să descrie în faţa colegilor fapta pe care a desenat-o. Se alocă suficient timp pentru exprimarea gândurilor şi întrebările colegilor.

Personajul meu preferat - fiecare elev va prezenta personajul lui preferat – din poveste sau desene animate argumentând ce anume îi place la acel personaj. Se va evidenţia calităţile şi defectele personajului ales.

Obiectul preferat - fiecare elev va aduce un obiect preferat – care îl reprezintă, elevii sunt solicitaţi să ghicească cărui elev aparţine obiectul, cel care a identificat “proprietarul” va trebui să prezinte ce anume l-a condus la respectiva persoană. Fiecare “proprietar”, odată identificat, va trebui să explice în ce fel îl reprezintă obiectul respectiv.

Surpriza - elevi sunt aşezaţi în cerc, în mijlocul cercului se va pune o cutie în care li se spune că se află un lucru deosebit şi special. Fiecare elev este invitat să vadă acel lucru “secret” astfel încât el să se reflecte în oglinda aşezată în cutie. După ce fiecare a văzut lucrul secret este rugat să spună grupului ce a văzut – se va insista pe trăsăturile fizice, accentuându-se deosebirile dintre persoane.

Drepturi şi responsabilităţi – elevii vor completa fişa de lucru “drepturi şi responsabilităţi” urmând ca in continuare să întocmească o listă cu responsabilităţi în clasă, în familie, în societate.

Cine sunt eu? – se va discuta despre asemănări şi deosebiri dintre persoane, după care elevii vor completa fişa de lucru “Cine sunt eu?”. Elevii vor citi fişele în faţa colegilor, eventual îşi pot găsi “fraţi” prin asemănări, preferinţe.

Consecinţe - elevilor le vor fi prezentate principalele reguli de conduită, urmând ca în continuare să completeze fişa de lucru – “consecinţe”, în care sunt invitaţi să găsească o consecinţă pentru comportamentul inadecvat care apare în fişă.

Eu şi ceilalţi - elevi vor completa fişa de lucru “Eu şi ceilalţi”, în continuare pe baza răspunsurilor la fişa de lucru vor fi discutate responsabilităţile pe care le au la şcoală, în familie şi în societate.

Respectarea diferenţelor individuale - elevii vor coclasampleta fişa de lucru “Ce îmi place”, urmând ca în continuare să se accentueze faptul că suntem diferiţi, dar în acelaşi timp egali, şi trebuie să acceptăm si sa-l respectăm pe cel de lângă noi.

Ghici cine este? – fiecare elev pe un cartonaş scrie o scurtă prezentare a propriei persoane. Se împarte clasa în două grupe, iar cartonaşele se pun în două cutii separate. Pe rând se citeşte câte o prezentare, elevii din cealaltă grupă vor trebui să identifice autorul (încercaţi să nu sugeraţi genul persoanei căreia îi aparţine descrierea. Câştigă grupa care a realizat cele mai multe identificări corecte.

III. COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE

TEME: Managementul emoţiilor Comunicare: vorbire, ascultare, comportamente non-verbale Abilităţile sociale (cooperare, cum să-ţi faci prieteni, relaţionare în grup) Familie

13

Page 14: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

BENEFICIILE ELEVILOR: Îşi dezvoltă abilităţi de management al emoţiilor; Exersează şi dezvoltă atitudini şi abilităţi prosociale; Exersează şi aplică abilităţi de comunicare; Analizează roluri asumate în familie şi promovează un stil partenerial pentru viaţa de familie;

MANAGEMENTUL EMOŢIILOR Sondajele efectuate asupra unui număr mare de părinţi şi profesori indică tendinţa mondială a generaţiei actuale de copii de a avea mai multe probleme emoţionale decât în trecut: sunt mai singuri şi mai deprimaţi, mai furioşi şi mai nestăpâniţi, mai emotivi şi mai înclinaţi să se îngrijoreze din orice, mai impulsivi şi mai agresivi. Remediul constă în felul în care îi pregătim pe tineri pentru viaţă. Copilăria şi adolescenţa sunt ferestre de oportunitate pentru a forma obiceiurile emoţionale esenţiale care ne vor domina întreaga existenţă. Emoţiile sunt puse astfel în centrul aptitudinilor necesare pentru viaţă.

Emoţiile sunt impulsuri ce te determină să acţionezi, planuri imediate de abordare a vieţii, planuri pe care le avem înnăscute Emoţiile ne călăuzesc în înfruntarea situaţiilor dificile – primejdia, o pierdere dureroasă, perseverarea în atingerea unui scop în ciuda frustrărilor, legătura cu un partener de viaţă, clădirea unei familii. Fiecare emoţie în parte oferă o dorinţă distinctă de a acţiona şi ne arată direcţia cea bună în abordarea provocărilor inerente ale vieţii.

EMOŢIILEDimensiunile emoţiilor:Emoţia este combinaţia mai multor modificări survenite la următoarele nivele:

subiectiv - trăirea emoţiei diferit de la o persoană la alta; cognitiv – tipul emoţiei resimţite (fericire, teamă, furie, indignare, etc.) este dată de modul în care gândim despre situaţie. Felul în care interpretăm un eveniment determină ceea ce simţim (frică sau furie, bucurie sau tristeţe, etc.); biologic / fiziologic – schimbări apărute în durata, ritmul şi amplitudinea respiraţiei, modificări în tabloul EEG, în tensiunea musculară, în compoziţia chimică a sângelui, precum şi la nivelul secreţiei salivare. Intensitatea trăirilor emoţionale pe care le trăim este dată de prezenţa acestor modificări; comportamental

– mişcări grosiere ale corpului – pot fi îndreptate sau nu spre un scop precis;– expresiile emoţionale – manifestări comportamentale ca gestul, mimica,expresia facială, tonul vocii, intensitatea vocii, coloritul epidermic, etc.;

Există şase emoţii de bază, universale: mânia, dezgustul, tristeţea, bucuria, teama şi surpriza.

TIPURI DE EMOŢIIa) După polaritatea lor, emoţiile se împart în:

emoţii pozitive – apar atunci când există congruenţă motivaţională, adică evenimentele concrete sunt în concordanţă cu scopurile persoanei; emoţii negative – apar atunci când situaţia concretă este în contradicţie cu scopurile persoanei, blocându-le sau îngreunând atingerea acestora;

b) După funcţionalitatea lor, emoţiile se împart în: emoţii funcţionale – facilitează adaptarea persoanei la situaţia concretă în care aceasta se găseşte. O emoţie funcţională pozitivă (satisfacţia în urma susţinerii cu succes a unui examen)

14

Page 15: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

poate motiva elevul să îşi dezvolte cunoştinţele în respectivul domeniu (mulţumire, bucurie). O emoţie funcţională negativă (nemulţumirea în urma ratării unui examen) poate motiva elevul să identifice şi să completeze lacunele din cunoştinţele sale (îngrijorare, tristeţe, părere de rău, dezamăgire, regret) emoţii disfuncţionale – acele trăiri subiective care împiedică adaptarea persoanei la situaţia concretă în care aceasta se găseşte. O emoţie disfuncţională pozitivă (fericirea trăită în urma luării unei note mari) îl poate determina pe un elev să nu mai înveţe pentru lecţia următoare. O emoţie disfuncţională negativă (frica puternică în momentul scoaterii la tablă) îl poate “paraliza” pe elev, reducându-i foarte mult capacitatea de concentrare (deprimare, furie, vinovăţie, sentimente de rănire, ruşine).

c) După stabilitatea în timp a emoţiei: emoţia ca stare generată de un stimul sau o situaţie emoţia ca trăsătură – se referă la tendinţa generală de a ne simţi într-un anumit mod sau la uşurinţa cu care stimulii ne activează emoţia.

Inteligenţa emoţională – capacitatea de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor negative, abilitatea care determină şi influenţează modul şi eficienţa cu care ne putem folosi celelalte capacităţi şi aptitudini pe care le posedăm.

Autoreglare emoţională = procesul prin care persoana îşi autoreglează şi controlează atât reacţiile interne la emoţii, cât şi expresia comportamentală a emoţiilor.Autoreglarea emoţională se dezvoltă prin încercarea de a modifica:- situaţia negativă (învăţând mai mult şi mai eficient pentru următorul examen)- trăirea emoţională şi comportamentele, modificând gândurile - atât evenimentele externe cât şi cele interne

ABILITĂŢI UTILE ÎN AUTOREGLAREA EMOŢIONALĂ acceptarea necondiţionată a propriei persoane şi a celor din jur- acceptarea propriei persoane presupune asumarea propriei imperfecţiuni şi conştientizarea faptului că nimeni nu este perfect;- acceptarea necondiţionată a celorlalţi oameni se referă la faptul că trebuie să manifestăm grijă şi înţelegere pentru cei din jur, acceptarea lor ca fiinţe umane valoroase; îi putem accepta pe cei din jur, fără însă a le aproba comportamentele sau gândurile negative. responsabilitate şi respect- respectul faţă de sine vizează acceptarea propriei persoane, precum şi conştientizarea şi acceptarea imperfecţiunii propriei persoane;- respectul faţă de celălalt se referă la acceptarea celuilalt, precum şi conştientizarea şi acceptarea imperfecţiunii celuilalt;- responsabilitatea implică asumarea consecinţelor propriilor comportamente. Existenţa în societate presupune reguli de conduită şi interacţiune care fac posibilă şi facilitează viaţa tuturor membrilor grupului. Respectarea acestor reguli este controlată prin atribuirea de recompense şi pedepse înţelegerea emoţiilor celorlalţi – empatia - se referă la capacitatea de a adopta perspectiva celuilalt, în sensul de a înţelege de ce anume trăieşte acesta o anumită emoţie şi de a-i comunica în mod inteligibil acest lucru; este transpunerea cu uşurinţă a persoanei în postura celuilalt, pentru a vedea lucrurile din punctul de vedere al acestuia. comunicarea emoţiilor şi autodezvăluirea - nevoia de comunicare afectivă este susţinută şi de trebuinţa de a obtine aprobare, înţelegere, simpatie din partea semenilor;- autodezvăluirea se referă la împărtăşirea unor informaţii despre sine pe care ceilalţi nu le-ar obţine sau descoperi singuri;

15

Page 16: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

ABILITĂŢILE SOCIALE• Abilitatea socială – capacitatea de a iniţia şi întreţine relaţii personale, de a fi acceptaţi şi de a ne integra în grupuri, de a acţiona eficient ca membri ai unei echipe, de a influenţa atitudinea, părerile şi comportamentul altor oameni, de a conduce oameni, în unele cazuri organizaţii întregi şi de a preveni apariţia conflictelor, sau, în cazul în care au loc, de a le dirija corespunzător. Cuprinde trei elemente principale:

1. dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor interumane2. comunicarea cu alte persoane3. munca împreună cu alte persoane.

Exemple de abilităţi sociale: cooperarea, negocierea, aservitatea, leadership-ul, oferirea de suport social, abilitatea de a dezvolta o reţea de suport social.

Prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală putem preveni scăderea performanţelor şcolare, problemele emoţionale şi de comportament, dificultăţile de adaptare socială.

Grupul de prieteniExistă în fiecare tânăr o nevoie puternică de a face parte dintr-un grup. Grupul de

prieteni îl ajută pe copil să-şi contureze propria-i identitate şi modul de relaţionare socială.Caracteristici definitorii ale grupului mic: Membrii grupului

• se angajează în interacţiuni frecvente, adică se cunosc şi interacţionează unul cu celălalt;• se definesc, se percep şi sunt percepuţi de ceilalţi ca membri ai grupului;• sunt parte a unui sistem de roluri aflate în interacţiune (ex. liderul, antiliderul, inovatorul, executantul, împăciuitorul)• împărtăşesc o percepţie colectivă a unităţii (se comportă ca un întreg)• se supun unui set de norme (formale şi informale) care le ghidează comportamentul.

De ce se formează grupurile?• satisfac nevoia de apartenenţă şi afiliere a membrilor;• satisfac nevoia de comparaţie socială;• permite atingerea unor scopuri mai complexe şi rezolvarea unor sarcini mai dificile, decât cele pe care le poate rezolva un singur individ, având un scop comun vizat;• datorită atracţiei interpersonale, pe baza similarităţii între membrii grupului.

Aspecte ale dinamicii de grup1. coeziunea grupului - dorinţa membrilor grupului de a fi împreună şi de a desfăşura

activităţi împreună. Cooperarea este o activitate orientată social în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun, care nu poate fi atins decât prin concentrarea eforturilor tuturor membrilor grupului. Există două categorii de factori care cresc coeziunea grupului:a) Factori interni: • Sistemul de norme – cu cât normele sunt mai clar stabilite şi rolurile mai lipsite de ambiguitate, cu atât este mai probabil ca grupul să aibă o coeziune ridicată;• Mărimea grupului – cu cât grupul este mai mare cu atât gradul de coeziune scade;• Similaritatea dintre membrii grupului - cu cât membrii unui grup sunt mai similari, (în interese, preocupări şi scopuri) cu atât grupul va avea un grad de coeziune mai ridicat;b) Factori externi:• Sistemul de recompense – dacă recompensele pentru performanţa grupului vizează grupul în ansamblul său, performanţa sa globală, coeziunea grupului creşte;

2. fenomenul conducerii (leadership) – conceptul de “lider” se referă la orice persoană care îndeplineşte oficial sau îşi asumă spontan – în cadrul unui grup – funcţii de conducere. Liderul grupului este centralizatorul comunicărilor de grup. Lui îi sunt adresate cele mai multe mesaje şi el este cel care transmite mesajele cu impactul cel mai mare.

Factori ce influenţează abilitatea de lider:

16

Page 17: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

• Factori de personalitate: autoeficacitate percepută, locus de control intern ( se consideră responsabil pentru ceea ce I se întâmplă, nu crede că e la “mâna destinului”), dominanţă, empatie şi sensibilitate la nevoile celorlalţi, propensiunea pentru risc, nonconformismul social.• Factori de dezvoltare: mediu familial suportiv, antecedente personale în activităţi de conducere (cineva din familie a avut funcţii de conducere).• Factori cognitivi: inteligenţa generală, creativitate, perspicacitate, inteligenţa verbală, performanţa şcolară ridicată.

3. influenţa socială – modul în care individul îşi modifică comportamentul, opiniile, în prezenţa reală sau percepută a celorlalţi.

Există trei dimensiuni bipolare ale influenţei sociale:• Conformism / independenţă socială (individul fie se lasă influenţat de normele implicite ale grupului, fie acţionează independent de ele);• Complianţă / asertivitate (fie individul acceptă să satisfacă cerinţele directe ale grupului, fie decide să răspundă acestora asertiv); • Obedienţă, supunere / sfidare (fie individul se supune ordinelor. Solicitărilor imperative ale unei autorităţi, fie le sfidează);

Principii pentru comunicarea eficientă în grup, la şcoală:1. Criterii dinainte stabilite pentru formarea grupurilor – trebuie să fie clare: fie

asigurarea unor grupe eterogene, care să cuprindă diferite tipuri de elevi, fie realizarea unor grupuri pe nivele diferite, între care vor diferi sarcinile şi modalităţile de interacţiune promovate;

2. Continuitatea interacţiunilor în grup – este util ca grupurile să nu interacţioneze doar în cadrul unei sarcini, ci în mod repetat, în situaţii şi sarcini diverse, pentru a forma adevărate reţele de comunicare;

3. Interdependenţa membrilor grupului – sarcina este de dorit să implice realizarea unui produs finit comun, iar realizarea rolului fiecăruia să depindă într-o oarecare măsură de realizarea sarcinilor altor membri ai grupului. Este încurajată astfel responsabilitatea fiecărui membru în parte faţă de rezultatele în urma comunicării întregului grup;

4. Responsabilitatea fiecăruia pentru activitatea proprie – pentru a nu favoriza procesul delegării responsabilităţii faţă de ceilalţi membri ai grupului, ar trebui ca în produsul finit să poată fi identificată contribuţia fiecărui elev şi membrii grupului să poată fi notaţi diferenţiat, în funcţie de contribuţia fiecăruia;

5. Atenţie explicit acordată formării de abilităţi sociale – elevii vor fi instruiţi pentru a-şi forma abilităţile de comunicare în grup, utilizând atât elemente de limbaj verbal cât şi nonverbal;

6. Profesorul este un facilitator al interacţiunii – oferă sugestii şi nu soluţii;

COMUNICAREAComunicarea – proces de transmiterea informaţiilor (opinii, credinţe, impresii,

sentimente, emoţii, idei) prin mijloace (cuvinte, gesturi, semne, simboluri) şi canale restrânse (discuţii directe, în grupuri mici, prin scrisori, telefon, internet) sau lărgite (radio, TV, mijloace artistice) de la o persoană la alta (E-R) şi care se presupune a fi capabile să perceapă acest proces şi să-l interpreteze.

Procesul comunicării presupune două etape:• Receptarea mesajului celuilalt – implică – stabilirea contactului vizual cu persoana cu care vorbim, folosirea răspunsului minimal şi a încurajării, concentrarea atenţiei pe ceea ce spune vorbitorul, evitarea judecării sau a interpretării a ceea ce spune celălalt, reflectarea sentimentelor celuilalt, adresarea întrebărilor închise şi deschise, concentrarea atenţiei pe aspectele importante din discuţie, evitarea sfaturilor, evitarea întreruperii persoanei care vorbeşte;• Transmiterea mesajului: a comunica eficient înseamnă a transmite un mesaj clar şi concis astfel încât să fie evitate confuziile;

17

Page 18: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Eficienţa procesului de comunicare este asigurată de manifestarea următoarelor abilităţi: - ascultarea activă – capacitatea de a surprinde atât conţinutul mesajului cât şi emoţiile interlocutorului, pentru a asigura înţelegerea cât mai acurată a mesajului;- transmiterea asertivă a mesajului;- identificarea surselor de conflict şi utilizarea strategiilor specifice de rezolvare a a conflictelor;- utilizarea acestor abilităţi în diferite contexte de comunicare (dialog, comunicare de grup, comunicare directă sau mediată);

Reguli minimale ale unei comunicări eficiente• orientarea pozitivă a comunicării (pe fapte plăcute, stimulatoare, afirmative);• comunicarea să fie bilaterală, să permită schimbul de mesaje, punerea de întrebări;• să permită intervenţia tuturor cu mesaje, să stimuleze emiterea de alternative;• să faciliteze verificarea înţelegerii mesajului;• să fie securizantă şi nu prilej de abuz afectiv, emoţional al unuia asupra celorlalţi;• concordanţa comunicării verbale cu cea mimico-gestuală;• evitarea ambiguităţilor, subînţelesurilor, incertitudinilor, aluziilor maximal vagi;• evitarea suprapunerii, interferenţelor în emiterea de mesaje (a intervenţiei peste cuvântul celuilalt);• comunicarea eficientă presupune construirea de mesaje clare, concise şi exprimate cu expresii şi cuvinte uzuale;

Bariere în comunicarea eficientă• Tendinţa de a judeca, convingerea unei persoane că cei din jurul lor nu îşi vor îmbunătăţi comportamentul decât dacă sunt criticaţi;• Folosirea etichetelor de genul “eşti un naiv că ai făcut….”;• Oferirea de soluţii, fie direct prin sfaturi, fie indirect, prun folosirea întrebărilor în mod agresiv, autoritar sau cu o notă evaluativă;• Recurgerea la ordine – are ca efecte reacţii de rezistenţă, pasive sau agresive, cu consecinţe asupra scăderii stimei de sine a persoanei căreia îi sunt adresate ordinele;• Folosirea ameninţărilor este o modalitate prin care se transmite mesajul că dacă soluţiile propuse nu sunt puse în practică, persoana va suporta consecinţele negative;• Moralizarea include formulări de genul “ ar trebui” sau “ar fi cea mai mare greşeală din partea ta să”;• Evitarea abordării unei probleme importante;• Încercarea de a rezolva problema comunicării prin impunerea unor argumente logice proprii; situaţiile în care o persoană încearcă în mod repetat să găsească soluţii logice la problemele unei alte persoane conduce la frustrare prin ignorarea sentimentelor şi opiniilor celeilalte persoane;

Comunicarea non-verbalăModul în care este exprimat un mesaj poate să modifice înţelesurile acestuia şi să aibă o

importanţă mai mare decât cuvintele propriu-zise. Cercetările arată că în comunicare limbajul non-verbal are o pondere de aproximativ 85%.

Forme de comunicare non-verbală:• Spaţiul personal – distanţa inter-personală acceptabilă;• Contactul vizual – poate exprima o gamă variată de emoţii: dezaprobare, încântare, dispreţ, prietenie;• Postura corporală (ex: stă cu capul în barbă – îngândurare, oboseală, tristeţe);• Paralimbajul: inflexiuni verbale(ridicare a vocii, coborâre, monotonie), ritm verbal (rapid, lent, variat), intensitate (voce puternică, slabă, cu respiraţie întretăiată), ton (nazal, plângăcios, teatral, linguşitor), pauze (cu subînţeles, dezorganizate, de timiditate, ezitare);

18

Page 19: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

• Expresivitatea facială• Gesturile

Comunicarea asertivă, pasivă şi agresivăAsertivitatea – comunicare deschisă, directă şi onestă, care ne permite să avem încredere

în noi şi să câştigăm respectul prietenilor şi colegilor; abilitatea de exprimare a emoţiilor şi a gândurilor într-un mod în care ne satisfacem nevoile şi dorinţele şi le respectăm pe cele ale interlocutorului. Ea facilitează rezolvarea situaţiilor interpersonale tensionate.

Pasivitatea –răspunsul unei persoane care încarcă să evite confruntările, conflictele şi doreşte ca toată lumea să fie mulţumită, fără a ţine cont de drepturile sau dorinţele personale; manifestarea unei persoane care nu face cereri, nu solicită ceva anume, nu se implică în câştigarea unor drepturi personale sau în apărarea unor opinii.

Agresivitatea – o reacţie comportamentală prin care îl blamezi şi îl acuzi pe celălalt, încalci regulile impuse de autorităţi, eşti insensibil la sentimentele celorlalţi, nu-ţi respecţi colegii, consideri că tu ai întotdeauna dreptate, rezolvi problemele prin violenţă, consideri că cei din jurul tău sunt nedrepţi cu tine.

Asertivitatea, agresivitatea şi pasivitatea sunt trei modalităţi calitativ diferite de abordare a relaţiilor interpersonale.

19

Page 20: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

  Comunicarea pasivă Comunicarea asertivă Comunicarea agresivă

Caracteristici Se evită abordarea problemelor care apar în procesul de promovare personală (critici, conflicte)

Sunt ignorate drepturile personale în comunicare (dreptul de a fi ascultat, de a –ţi exprima părerea)

Drepturile celorlalţi sunt considerate ca fiind mai importante decât drepturile proprii

Apare neîncredere în propriile forţe şi în eficienţa promovării personale

Se discută şi se clarifică problemele care apar în procesul de promovare personală (critici, conflicte)

Sunt respectate şi susţinute activ drepturile personale în comunicare (dreptul de a fi ascultat, dreptul de a-ţi exprima părerea)

Este recunoscută atât importanţa drepturilor proprii cât şi a celorlalţi

Se dezvoltă încredere în forţele proprii şi în eficienţa promovării personale

Sunt abordate într-o manieră agresivă şi ineficientă dificultăţile de promovare personală

Drepturile personale în comunicare sunt susţinute fără a ţine seama de drepturile celorlalţi

Drepturile personale sunt considerate mai importante decât drepturile celorlalţi

Se dezvoltă comportamente de ostilitate, blamare şi acuzare a celorlalţi

Efecte Pe termen scurt scade anxietatea evită sentimentul de vinovăţie suferinţă sacrificiu

Pe termen lung stimă de sine scăzută tensiuni interioare care duc la

stres, furie, depresie afectarea stării de sănătate iritarea celorlalţi lipsa de respect din partea

celorlalţi

Asertivitatea este o atitudine faţă de tine şi ceilalţi onestă şi utilă. O persoană asertivă cere ceva ce doreşte: direct şi deschis adecvat, respectând propriile

opinii şi drepturi şi aşteptând ca şi ceilalţi să facă acelaşi lucru.

cu încredere, fără anxietate

O persoană asertivă: nu încalcă drepturile celorlalţi nu va aştepta ca ceilalţi să

ghicească ceea ce doreşte nu va fi anxioasă şi nu va evita

situaţiile dificileBeneficiul major este creşterea încrederii în sine şi respectul faţă de ceilalţi, îmbunătăţirea abilităţilor de luare a deciziilor responsabile, dezvoltarea abilităţilor de management a conflictelor

Pe termen scurt eliberarea tensiunii sentimentul de putere

Pe termen lung sentimentul de vinovăţie şi

ruşine ceilalţi sunt responsabili

pentru propriul comportament scade stima de sine resentimente în jurul

persoanei agresive.

Consecinţe ale eşuării comunicării: conflictul

20

Page 21: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Conflictul este o parte firească a procesului de comunicare şi apare constant în relaţia cu prietenii, familia sau colegii de serviciu. Apare atunci când:– două sau mai multe persoane au interese diferite într-o situaţie– aceste interese sunt contradictorii şi împiedică comunicarea adecvată între acele persoane

Rezolvarea eficientă a conflictului are o serie de aspecte pozitive:– creşte motivaţia pentru schimbare– îmbunătăţeşte identificarea problemelor şi a soluţiilor– creşte coeziunea grupului după soluţionarea lui– oferă posibilitatea dezvoltării unor noi deprinderi

Dacă situaţia conflictuală nu este rezolvată şi persistă în timp, pot apărea efecte negative:– scade implicarea în activitate– scade sentimentul de încredere în sine– duce la dificultăţi de relaţionare

Obstacole în procesul rezolvării conflictului:• Tendinţa naturală de a explica mai întâi care este punctul nostru de vedere• Ineficienţa noastră ca şi ascultători• Teama că lucrurile nu vor ieşi aşa cum vrem noi, de a pierde ceva, de a recunoaşte că am greşit• Presupoziţia că vom pierde iar celălalt va câştiga

Strategii de abordare constructivă a conflictului:• Utilizarea mesajelor la persoana I pentru a descrie problema• Ascultarea activă a descrierii problemei din punctul de vedere al celeilalte persoane• Reflectarea sentimentelor pentru a înţelege şi a clarifica ceea ce simte cealaltă persoană• Generarea a cât mai multe soluţii posibile împreună• Analiza alternativelor şi alegerea variantei potrivite• Obţinerea unui angajament• Planificarea datei la care se face evaluarea

FAMILIAUnitatea biosocială şi psihologică, de bază a societăţii, ce se caracterizează prin raporturi

de rudenie între persoanele care o alcătuiesc. Familia oferă identitate socială ca şi tutelă, dispune de un anumit buget comun şi un sistem de convieţuire, este constituită în şi prin afecţiune mutuală, împărtăşită.TIPOLOGIA FAMILIEI• Familia nucleară (părinţi, copii)• Familia monoparentală• Familia extinsă (bunici, fraţi, alte rude apropiate)• Familia adoptivă (unul sau mai mulţi dintre copii sunt abandonaţi)• Familia foster (unul sau mai mulţi dintre copii sunt primiţi în familie pentru o anumită perioadă de timp)• Familia mixtă (părinţii sunt recăsătoriţi)

Roluri şi responsabilităţi în familie• Rolurile din familie sunt tipare de comportament prin care membrii familiei îndeplinesc anumite funcţii şi prin care sunt îndeplinite anumite nevoi ale acestora

Roluri în cadrul familiei• Părinte (mamă, tată) – facilitarea însuşirii de către copil a unor cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi asigurarea unor condiţii de trai satisfăcătoare care să permită dezvoltarea copilului în conformitate cu potenţialul său, disciplinarea copilului.• Bunic / bunică• soră / frate

21

Page 22: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

• Copil – cooperare, respect faţă de părinţi• Nepot / nepoatăRolurile se modifică în timp, în funcţie de vârstă şi de stadiul în care se află familia.

Roluri instrumentale – comportamente care vizează asigurarea resurselor fizice (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă), a celor care permit luarea de decizii, şi managementul familiei precum şi facilitatea însuşirii unor abilităţi emoţionale, fizice, educaţionale şi sociale.

Roluri afective – permit asigurarea suportului emoţional şi încurajarea membrilor familiei.

OBIECTIV CADRU

Formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor interpersonale.

VALORI ŞI ATITUDINI

Receptivitate la emoţiile celorlalţi.

Valorizarea relaţiilor interpersonale.

22

Page 23: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Obiective de referinţă Teme / Conţinuturi clasa a I-a

clasa a II-a

clasa a III-a

clasa a IV-a

1. Să recunoască emoţii de bază apărute în situaţii variate2. Să exerseze comportamente de cooperare în grup

Managementul emoţiilorExprimarea emoţiilor de bază. Înţelegerea şi respectarea emoţiilor celorlalţi.Abilităţile socialeComportamente de cooperare in grup. Relaţiile cu colegii care au nevoie de sprijin.

X

X

3. Să exerseze exprimarea autocontrolului4. Să descrie caracteristicile relaţiei de prietenie

Managementul emoţiilorCe este autocontrolul? Cum îl manifestăm acasă, la şcoală,la joacă?Abilităţile socialeCum se dezvoltă relaţia de prietenie. Strategii de a-ţi face prieteni şi de a-i menţine.

X

X

5. Să exerseze abilităţile de ascultare activă6. Să analizeze diferenţe între tipurile de familii

Comunicare Comunicare: vorbire, ascultare, comportamente nonverbale. Cum să fiu un bun ascultător Familia Tipuri de familii

X

X

7. Să identifice dificultăţile şi etapele prin care trece un grup8. Să explice factorii care influenţează relaţiile dintre membrii familiei

Abilităţile socialeDificultăţi şi depăşirea lor în grup. Etapele prin care trece un grup. Roluri în grup.FamiliaRelaţiile dintre membrii familiei. Valori şi practici transmise în familie-aspectele critice care să fie discutate cu părinţii (legate de creştere, relaţiile cu colegii şi profesorii).

X

X

23

Page 24: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Exemple de activităţi de învăţare:“Roata emoţiilor exprimate” – se realizează dintr-un carton o roată împărţită în 6 părţi

egale pe care sunt desenate cele şase emoţii de bază (imagini cu feţe): mânia, dezgustul, tristeţea, bucuria, teama şi surpriza. Această roată va fi utilizată într-un joc în care cineva va învârti braţul roţii şi când acesta se opreşte la o emoţie, elevul va identifica şi explica emoţia şi va descrie un moment din viaţa lui în care s-a simţit în acel fel. În cazul în care roata se va opri tot la aceeaşi emoţie, se va roti din nou, pentru a se putea discuta toate emoţiile. Se distribuie apoi, câte o pungă mică de hârtie şi 5 fâşii de hârtie fiecărui elev. Se explică elevilor că uneori avem sentimente, în anumite situaţii pe care nu le spunem nimănui, le ascundem la fel cum ascundem ceva într-o pungă de hârtie şi nu lăsăm pe nimeni să vadă ce este în ea. Elevii se vor gândi la o situaţie în care au procedat aşa, vor desena emoţia pe o fâşie de hârtie şi o vor introduce în pungă. Elevii vor da exemple de emoţii pe care au tendinţa să le ţină pentru ei şi exemple de emoţii pe care le pot împărtăşi şi celorlalţi. Astfel vor învăţa să înţeleagă şi să respecte emoţiile celorlalţi.

“Termometrul emoţiilor” – elevii trebuie să caute în diverse reviste, ziare, afişe, imagini cu feţe reprezentative pentru 3sau 4 dintre emoţiile de bază şi să le decupeze. Ei vor aduce aceste materiale la şcoală pentru a putea realiza jocul. Aceste materiale vor fi puse în cutia cu emoţii (o cutie care poate să fie decorată de elevi). Termometrul măsoară cât de puternică este trăirea persoanelor (intensitatea emoţiilor). Sarcina elevilor este să extragă din cutie câte o imagine, să denumească emoţia pe care o reprezintă, şi să o prindă pe termometru emoţiilor în dreptul intensităţii potrivite. Pot să apară situaţii în care două feţe (expresii faciale) exprimă o singură emoţie, cu aceeaşi intensitate. În acest caz vor fi prinse în acelaşi loc pe termometrul emoţiilor. Pot să apară modificări ale poziţiei feţelor pe termometrul emoţiei pe măsură ce extragem alte imagini. Important este ca în final să obţină o gradare a expresiilor faciale ale aceleiaşi emoţii. Elevii vor motiva poziţionarea feţelor pe termometrul emoţiilor.. Se discută cu elevii diferenţele care apar în expresia facială a diverselor persoane în momentul exprimării uneia şi aceleiaşi emoţii. Elevii vor mima emoţiile discutate şi vor identifica intensitatea pe care o mimează

“Semaforul autocontrolului” – prezentarea unei poveşti, modul în care au reacţionat personajele în situaţia respectivă, exprimarea emoţiei trăite şi modalitatea de autocontrol. Elevii vor fi îndrumaţi să facă analogia între culorile semaforului şi paşii necesari în menţinerea autocontrolului: roşu – opreşte, galben - gândeşte, verde - start, vor explica ce se întâmplă când ne pierdem controlul. Elevii vor fi împărţiţi pe trei grupe, precizând cum manifestăm autocontrolul acasă, la şcoală, la joacă.

“Pânza de păianjen” – elevii sunt aşezaţi în cerc, un elev primeşte un ghem de aţă pe care îl prinde la un capăt. În timp ce ţine capătul aţei , dă ghemul la un alt elev şi-l roagă să ţină aţa din punctul care a ajuns la el, dând apoi ghemul mai departe, până când toţi elevii vor ţine n mână aţa , în aşa fel încât să se formeze o reţea, ca o pânză de păianjen. Un elev este rugat să lase aţa din mână, explicându-li-se ce s-a întâmplat după ce colegul lor a făcut acest lucru. Elevii vor lăsa aţa din mână rând pe rând, până când toată aţa ajunge să fie ţinută de un singur elev. Elevii sunt întrebaţi în ce fel se aseamănă acest joc cu relaţiile care există între oameni. Discuţia este condusă înspre a conchide că pentru a avea relaţii bune cu un grup de persoane, fiecare dintre persoanele implicate trebuie să-şi facă partea sa în a menţine relaţia. Dacă nu, se întâmplă ca atunci când unul câte unul, elevii renunţă să mai susţină pânza de păianjen, aţa devine încâlcită şi nu mai are frumuseţea pânzei de păianjen

“Povestea noastră despre prieteni” – elevilor aşezaţi într-un cerc li se spune că vor crea împreună o poveste pe tema prieteniei, pornind de la următoarele idei de bază: povestea va avea cel puţin un personaj, ce vorbeşte despre prietenie şi care poate avea câţiva prieteni despre care vrea să povestească; povestea va cuprinde următoarele teme: ce face un prieten adevărat, cum ne facem prietenii, cum putem deosebi prietenii adevăraţi de cei falşi. Un elev va începe povestea: “A fost odată ca niciodată …” şi va spune primele idei, după care următorul elev va continua povestea , astfel încât fiecare elev să spună una, două fraze despre acest subiect din perspectiva

24

Page 25: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

personajului povestirii. Se intervine atunci când un elev nu reuşeşte să continue povestea, iar conducătorul activităţii finalizează povestea în momentul în care consideră că s-au spus destule idei de către un număr suficient de elevi.

“Teatrul de păpuşi” – se va organiza un mic teatru de păpuşi în care fiecare personaj va trebui să povestească celuilalt ceva. Teme propuse: “Cum au petrecut vacanţa?” “Cea mai frumoasă poveste”, “Prima mea amintire din copilărie”. Elevii sunt împărţiţi în perechi şi li se dă câteva jucării de pluş, între care vor iniţia un dialog timp de 5 minute, pe o temă aleasă împreună cu ei. Elevilor li se cere să identifice care au fost comportamentele prin care colegii lor au arătat că ascultă mesajul.

“Timpul poveştilor” – elevii vor citi pe rând un fragment dintr-o poveste în faţa clasei, după care vor fi întrebaţi ce au observat la ceilalţi colegi care ascultau povestea, cum şi-au dat seama că aceştia ascultă sau nu povestea. Pe tablă se realizează un tabel cu două rubrici: ascultare / nonascultare în care se notează comportamentele corespunzătoare acestor situaţii. Elevii vor nota pe o foaie de hârtie comportamentele pe care le manifestă o persoană ce ascultă

IV. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢĂRII

Managementul informaţiilor se referă la identificarea, evaluarea şi utilizarea adecvată a informaţiilor pe care le avem la dispoziţie la un moment dat, pentru a rezolva probleme şi a lua decizii optime.

Principalele abilităţi care permit explorarea eficientă a informaţiilor vizează:1. identificarea surselor utile de informaţie şi descoperirea în cadrul acestora a informaţiilor relevante pentru o sarcină dată – abilităţi de identificare / căutare a informaţiilor;2. evaluarea calităţii informaţiilor şi identificarea surselor de distorsiune – abilităţi de evaluare şi prelucrare a informaţiei;3. utilizarea informaţiei în rezolvarea de probleme şi în luarea de decizii – abilităţi de utilizare eficientă a informaţiei;

1. Căutarea informaţiilor presupune identificarea surselor utile de informaţie şi descoperirea în cadrul acestora a informaţiilor relevante pentru o sarcină dată. Strategiile de căutare a informaţiilor sunt cu atât mai importante cu cât sursele de informaţie disponibile se diversifică, iar deciziile implică în general combinarea informaţiilor provenind din aceste surse. Tipuri de informaţie (în funcţie de suportul comunicării): - informaţie pe suport scris (cărţi, reviste, broşuri, culegeri de texte şi exerciţii, pliante); - informaţia orală (participare la prelegeri, cursuri, întâlniri pentru discuţii); - în format electronic (accesată prin intermediul computerului: pe suport magnetic – CD, dischete, DVD, fie prin internet); Surse de informare:- surse formale: manualele şcolare, bibliotecile (reale sau virtuale), programele mass-media educative;- surse informale: emisiunile de divertisment, experienţa directă, reţeaua socială (prieteni, rude, specialişti într-un domeniu); Strategii de căutare a informaţiei

Cea mai eficientă este tehnica celor 6 paşi:1. definirea sarcinii (care este sarcina mea propriu zisă?, ce tip de informaţie îmi este utilă pentru realizarea sarcinii?)2. identificarea surselor (ce surse posibile mi-ar fi de ajutor în rezolvarea sarcinii?, care surse sunt disponibile/potrivite pentru a le folosi?, care este cea mai utilă?)3. localizarea surselor şi accesarea lor (unde găsesc sursele şi cum le folosesc?, sursele sunt prea multa sau prea puţine?, găsirea informaţiei în cadrul fiecărei surse identificate?)

25

Page 26: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

4. utilizarea informaţiei (ce pot folosi din aceste surse?, cum mă asigur că valorific din plin ceea ce utilizez?)5. sintetizarea informaţiilor 6. evaluarea (am îndeplinit toate cerinţele sarcinii? Cum aş putea îmbunătăţii procesul de căutare pe viitor a informaţiilor?)

2. Evaluarea şi prelucrarea informaţiilor.- când oamenii au abilităţile şi motivaţia necesară pentru a prelucra informaţia primită (ex. sunt interesaţi să înţeleagă un fenomen, trebuie să ia o decizie pe termen lung, etc.) se vor gândi critic la mesaj, îl vor evalua raţional şi se vor lăsa convinşi de puterea argumentelor;- când oamenii nu au abilităţile necesare sau motivaţia de a prelucra informaţia primită (ex. nu realizează o sarcină interesantă pentru ei, problema nu îi afectează în mod direct sau sunt grăbiţi, etc.) nu se vor gândi cu grijă la cele recepţionate şi se vor lăsa convinşi de alte elemente decât puterea argumentelor;

Aspectele care influenţează prelucrarea informaţiei ţin de:- sursa din care provine informaţia: credibilitatea sursei atractivitatea sursei- forma mesajului lungimea mesajului discrepanţa faţă de părerea iniţială a auditorului ameninţările trăirile pozitive asociate- caracteristicile persoanei tipul de argumente preferate valorile persoanei

3. Utilizarea informaţiilorInformaţiile pot fi utilizate în măsura în care ele sunt transformate în cunoştinţe.

Informaţiile pot deveni cunoştinţe atunci când sunt interpretate într-un anumit context. Una şi aceeaşi informaţie poate furniza cunoştinţe diferite în contexte diferite. Existenţa cunoştinţelor este condiţionată de operarea cu nişte unităţi inferioare cu care operează orice sistem cognitiv.

context

- datele sunt simboluri care există pur şi simplu şi nu au o semnificaţie în sine, ele reprezintă un fapt sau o stare a unui eveniment. Datele sunt informaţii potenţiale.- informaţiile sunt date prelucrate, înzestrate cu o anumită semnificaţie şi sens prin raportarea lor la alte date sau cunoştinţe.- cunoştinţele sunt conţinuturi informaţionale cărora li se poate adăuga o valoare de adevăr.

Tehnologia informatică şi de comunicare (TIC) Produsele societăţii informaţionale (internet, e-mail, web site-uri, calculatoare)au devenit

obiecte de largă utilizare deoarece asigură o comunicare mai rapidă şi asigură accesul la un volum mare de informaţii.

cunoştinţe

informaţii

date

26

Page 27: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Funcţiile TIC:- susţinerea proceselor de informare- facilitarea comunicării interumane

avantaje dezavantaje

- facilitarea comunicării la distanţă (e-mail, chat-room)- stocarea şi organizarea informaţiilor- acces la surse variate de informaţii- biblioteci virtuale, site-uri, soft-uri educaţionale- e-learning

- dependenţă de tehnologie- confidenţialitatea informaţiilor nu poate fi pe deplin asigurată- securitatea informaţiilor – pirateria- acces contracost la informaţiile valoroase- pierderea caracterului personal al relaţiilor umane

Rezolvarea de probleme- este una dintre cele mai importante abilităţi necesare în dezvoltarea personalăa copiilor şi adolescenţilor, permiţându-le să facă faţă într-un mod eficientunor situaţii problemă cum ar fi: susţinerea unui examen, indecizia în alegereaunei specializări la terminarea liceului, respingerea de către colegi, izolarea înclasă, evitarea implicării în comportamente de risc.

Problema este definită ca diferenţa între starea curentă şi o stare dorită,diferenţă care nu este depăşită spontan datorită existenţei unor obstacole:obiective (condiţii fizice, sociale) sau subiective (expectanţe nerealiste, absenţainformaţiilor).

Etapele rezolvării de probleme: recunoaşterea problemei definirea problemei căutarea unor soluţii alternative luarea deciziei aplicarea soluţiei alese evaluarea consecinţelor

Luarea de decizii - reprezintă procesul de selectare a unei alternative dintr-o mulţime de variante disponibile la un moment dat.

Modul în care luăm decizii ne defineşte stilul decizional. Acesta poate fi:- raţional – analizarea logică a alternativilor;- intuitiv – utilizarea unor strategii personale (intuiţie, bănuieli, superstiţii);- dependent – căutarea de sprijin din partea altor persoane;- evitant – evitarea situaţiilor decizionale, chiar şi atunci când alternativelesunt clar specificate;

Decizia nu este altceva decât reducerea căutării de informaţii la o mulţime finită de alternative dintre care, pe baza evaluării, se alege pe cea care asigură o potrivire maximă între cele două componente.

Managementul învăţării presupune autoreglarea de către elev a propriei învăţării.

Autoreglarea învăţării cuprinde aspecte motivaţionale (cogniţii, emoţii şi comportamente de iniţiere, direcţionare şi menţinere a motivaţiei pentru învăţare) şi aspecte strategice (tehnici şi strategii utilizate pentru creşterea eficienţei învăţării).

Motivaţia pentru învăţare este rezultanta unui complex de factori culturali,contextuali şi individuali.

27

Page 28: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Factori culturali – norme şi valori referitoare la învăţare, care adeseainfluenţează implicit atitudinea şi comportamentul elevului. Diferenţele dintre culturi se găsesc la nivelul: - valorii acordate învăţării de tip şcolar; - tipurilor de interacţiune pe care le încurajează în activitatea de învăţare(cooperare sau competiţie); - concepţiilor despre competenţă; - experienţelor de învăţare asigurate (posibilitatea de a folosi cunoştinţele încadrul unor activităţi practice);

Factori contextuali (legaţi în special de mediul educaţional) - tipul de sarcini şcolare (cu cât sarcina este mai aproape de interesele sau preocupările cotidiene ale elevilor, cu atât este mai antrenantă); - autonomia (oportunităţile oferite elevilor de a lua iniţiative sau pentru a deveni responsabili în procesul de învăţare); - recunoaşterea (vizează utilizarea formală şi informală a recompenselor, care au consecinţe pozitive asupra interesului pentru învăţare, asupra sentimentelor de satisfacţie şi autovalorizare); - munca în grup (cooperarea generează o interacţiune pozitivă şi o motivaţie de învăţare pe termen lung); - evaluarea (modul în care profesorul notează elevii influenţează modul în care aceştia învaţă şi ce anume învaţă. Dacă profesorul evaluează cantitatea de informaţie reţinută de elev, atunci acesta va utiliza tehnici de memorare a informaţiei, dar dacă profesorul evaluează în ce măsură elevul poate utiliza informaţia pentru rezolvarea de probleme, atunci acesta va prelucra în adâncime informaţia);

Factori individuali - valoarea acordată sarcinii de învăţare de către elev – este în strânsă legătură cu scopurile de învăţare ale elevilor. Valoarea sarcinii va fi mare dacă sarcina de învăţare este în concordanţă cu scopurile elevului şi va fi mică dacă ele sunt divergente; - expectanţele legate de rezultatele învăţării: convingerile despre autoeficacitate, convingerile despre controlul asupra învăţării (adică măsura în care rezultatul obţinut depinde de ei), atribuirile pe care elevii le dau cauzelor succeselor şi insucceselor (elevii atribuie succesul şi eşecul în învăţare abilităţilor de care dispun, efortului depus, dificultăţii sarcinii sau norocului/şansei); - reacţiile emoţionale legate de sarcinile de învăţare;

Strategii de învăţare1. strategii de elaborare asupra materialului.Elaborarea – utilizarea cunoştinţelor anterioare pentru interpretarea şi îmbogăţirea

materialului ce trebuie învăţat, cu scopul de a-l înţelege.Strategii de elaborare a materialului:

• Gândirea critică – a interacţiona cu materialul de învăţat în mod activ, a obţine, interpreta şi evalua informaţia conţinută în material, presupune formularea de întrebări la adresa textului.• Monitorizarea învăţării – a verifica sistematic gradul de înţelegere şi integrare a ideilor conţinute în text.• Mnemotehnicile (strategii de memorare) – sprijină fixarea informaţiilor şi accesul la cunoştinţe.

2. strategii de organizare a materialului.Organizarea materialului – gruparea informaţiilor în categorii şi structuri pentru a

asigura o mai bună memorare a materialului.Tehnici de organizare a materialului:• Sublinierea• Luarea de notiţe• Reprezentările grafice prin hărţi conceptuale, diagrame şi tabele

28

Page 29: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

3. stiluri de învăţare - preferinţa constantă pentru anumite tehnici şi strategii de învăţare.- cunoaşterea stilului propriu de învăţare permite adaptarea sarcinilor şcolare la preferinţele individuale şi asigură creşterea eficienţei învăţării. - în funcţie de modalitatea senzorială în care persoanele preferă să li se ofere informaţia şi să opereze asupra ei, distingem trei stiluri de învăţare: vizual, auditiv, kinestezic. O persoană poate opera cu toate cele trei modalităţi senzoriale, dar de regulă preferă una sau două dintre aceste modalităţi.- tipurile de inteligenţă oferă de asemenea o modalitate de identificare şi explorare a stilului propriu de învăţare. Au fost identificate şapte tipuri de inteligenţă: inteligenţă muzicală, kinestezică, lingvistică, logico-matematică, spaţială, interpersonală, intrapersonală.

4. abilităţi generale de valorificare a sesiunilor de învăţare – organizarea şi planificarea timpului de studiu. - organizarea şi planificarea timpului de studiu, prin:• Stabilirea scopurilor• Identificarea priorităţilor• Identificarea modalităţilor actuale de utilizare a timpului• Planificarea studiului• Identificarea dificultăţilor care pot apărea în aplicarea planului/programului• Punerea în practică a programului. Automonitorizarea - creativitatea – capacitatea de a identifica probleme şi de a găsi soluţii cât mai diferite de cele existente

OBIECTIV CADRU Dobândirea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare

VALORI ŞI ATITUDINI

Valorizarea critică şi selectivă a informaţiilor; Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;

29

Page 30: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Obiectiv de referinţă Teme / conţinuturi Clasa a I-a

Clasa a II-a

Clasaa III-a

Clasaa IV-a

1. să se familiarizeze cu noţiunile de învăţare şi informare specifice intrării în nivelul primar2. să exemplifice tipuri de informaţii

Managementul informaţiilor- tipuri de informaţii (după suportul comunicării): scrisă, orală, electronică

X

Învăţare eficientă- activităţile specifice desfăşurate la grădiniţă / activităţile obligatorii la nivelul primar – asemănări şi deosebiri

X

- tipuri de activităţi (învăţare, joc, relaxare) X1. să compare diferite surse de informare2. să identifice tehnici simple de învăţare

Managementul informaţiilor- surse de informare pentru activitatea şcolară: biblioteci, librării, muzee, centre de informare pe diferite tematici, cabinete de consiliere, persoane – resursă, mass- media, internet – diferenţe între sursele de informare

X

Învăţare eficientă- cum învăţăm? Învăţarea în accepţiunea largă – modalităţi generale de învăţare a unor comportamente la şcoală sau în societate: imitaţia, exemplul celorlalţi, repetiţia, încercare şi eroare

X

1. să selecteze diferite tipuri de informaţii necesare în activitatea de învăţare2. să exerseze abilităţi de planificare a învăţării

Managementul informaţiilor- criterii de selectare a informaţiei: veridicitatea şi autoritatea sursei

X

Învăţare eficientă- planificarea învăţării: obiective săptămânale, orarul unei zile, planul de lucru, stabilirea termenelor

X

1. să explice necesitatea utilizării TIC (tehnologii informatice şi de comunicare) în colectarea informaţiilor cu privire la învăţare şi carieră2. să identifice condiţiile optime pentru învăţare eficientă

Managementul informaţiilor- utilizarea TIC în colectarea informaţiilor cu privire la carieră: criterii simple de colectare a informaţiilor cu privire la carieră cu ajutorul TIC (identificarea cuvintelor cheie, utilizarea unui motor de căutare, localizarea informaţiilor)

X

Învăţare eficientă- învăţarea în sens restrâns – condiţiile optime pentru învăţare eficientă:- deprinderi eficiente de studiu: organizarea conţinuturilor de învăţare, dozarea efortului şi a perioadelor de relaxare/odihnă- disciplina învăţării: implicare, perseverenţă, responsabilitate, asumarea sarcinilor de lucru- condiţii interne/externe: mediul de învăţare (spaţiu, ambient), stare personală de sănătate

X

30

Page 31: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Exemple de activităţi de învăţare:De ce învăţ ? – se anunţă elevii că în cadrul acestei activităţii vor identifica câteva dintre

motivele pentru care învaţă, se explică elevilor termenul de motiv şi se cere să dea exemple. Se împarte fişa de lucru “De ce învăţ ?” şi sunt rugaţi să coloreze cercurile în care sunt scrise motivele pentru care învaţă ei. Fiecare elev va realiza un clasament al motivelor, urmând ca în continuare să discute cu colegul de bancă clasamentul realizat, după care vor împărtăşi întregii clase ideile discutate în perechi. În continuare se accentuează importanţa identificării motivelor care stau la baza învăţării, precum şi de ce anume acestea diferă de la un elev la altul.

Să ne imaginăm – se împart elevii în patru grupe, fiecare grupă trebuie să găsească cel puţin cinci întrebuinţări neobişnuite pentru diverse obiecte: portocală, batistă, liniar, cărămidă, creion. Fiecare grupă desemnează un reprezentant care prezintă şi argumentează întrebuinţările găsite pentru cele cinci obiecte. Se notează pe tablă întrebuinţările găsite, şi împreună cu elevii se desemnează grupa cea mai creativă, care a găsit întrebuinţări diferite, neobişnuite şi posibile pentru obiectele propuse. Se accentuează gradul în care ne ajută creativitatea în realizarea unor activităţii.

Cum îmi caut informaţiile necesare? – se cere elevilor să îşi aleagă un animal preferat, să caute cât mai multe surse de informare şi să completeze cu informaţii noi ceea ce ştiau deja despre animalul respectiv. Elevii vor completa fişa de lucru “Cum îmi caut informaţiile necesare?”, după care vor lucra în perechi pentru a observa asemănările şi deosebirile legate de modul în care au căutat informaţiile. În continuare se prezintă asemănările şi deosebirile în faţa clasei, accentuându-se importanţa utilizării unor surse diferite de informaţii, dificultăţile întâmpinate în căutarea informaţiilor, persoanele la care au putut apela.Exemple de activităţi de învăţare:

Ce obiecte iau cu mine pe insulă? – elevilor li se spune că vor trebui să aleagă mai multe obiecte utile supravieţuirii pe o insulă despre care nu se ştie nimic. Se împarte fişa de lucru “Ce obiecte iau cu mine pe insulă?”, rugându-i să argumenteze fiecare obiect ales. Se cere elevilor să compare soluţiile oferite cu colegul de bancă, să discute diferenţele şi să aleagă cinci dintre obiectele propuse de ei pentru a le lua împreună pe insulă. Toate soluţiile se notează pe tablă şi împreună cu elevii sunt analizate soluţiile oferite, urmând ca în continuare să se aleagă cinci obiecte, care li se par acum ca fiind cele mai utile. Se discută în ce măsură diferă soluţia individuală de soluţia grupului.

Cum îmi organizez timpul? – cereţi elevilor să-şi noteze, pe parcursul unei săptămâni ce au făcut în fiecare zi, să redea în detaliu toate activităţile desfăşurate, notând în acelaşi timp şi timpul petrecut pentru fiecare activitate în parte. Se oferă ca model fişa “Cum îmi organizez timpul?”. Se împart elevii în perechi şi li se cere să analizeze modul de organizare a timpului, să identifice activităţile care le ocupă cel mai mult timp, dificultăţile întâmpinate în organizarea timpului şi să găsească modalităţi de îmbunătăţire a acestuia. Se discută cu întreaga clasă avantajele observării modului de organizare a timpului, precum şi despre dificultăţile care apar în organizarea activităţilor zilnice.

Cum rezolv problema? – fiecare elev va primi fişa de lucru, urmând ca individual, să găsească soluţii pentru problema prezentă şi să le noteze pe fişă. Elevii se grupează în perechi pentru a-şi prezenta şi argumenta reciproc soluţiile, încurajându-i să analizeze care este soluţia cea mai bună dintre cele prezentate şi să argumenteze alegerea făcută. Soluţiile identificate sunt prezentate în faţa clasei, punându-se accent pe consecinţele care decurg în urma unei decizii.

Înţeleg ce citesc? – se alege o povestioară sau un text ştiinţific, maxim o pagină, şi se notează pe cartonaşe. Se împarte elevilor cartonaşul cu textul selectat şi se solicită, ca fiecare să noteze pe o parte a cartonaşului o propoziţie referitoare la text, iar pe cealaltă parte o întrebare care să se refere la un aspect al textului, altul decât cel scris deja. Rugaţi elevii să dea cartonaşul colegului din spate care va răspunde la întrebarea scrisă şi va formula o întrebare pentru propoziţia găsită. Se solicită elevilor să prezinte întrebările şi răspunsurile găsite, urmând a fi discutată corectitudinea şi relevanţa lor pentru înţelegerea textului citit. Se discută cu elevii

31

Page 32: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

importanţa formulării întrebărilor pentru înţelegerea textelor, modul de formulare a întrebărilor pentru a uşura înţelegerea textului.

V. PLANIFICAREA CARIEREI

Planificarea carierei la elevi reprezintă procesul prin care aceştia îşi conturează o direcţie de carieră, îşi stabilesc scopuri în legătură cu propria carieră şi iniţiază acţiuni în vederea atingerii acestor scopuri.

Este un proces continuu de ajustare a scopurilor de carieră la caracteristicilepersonale şi oferta educaţională şi ocupaţională aflate în permanentă dezvoltare

Abilităţi de planificarea carierei:• Autocunoaştere – explorarea şi structurarea informaţiilor despre sine în vederea dezvoltării conceptului de sine;• Explorarea educaţională şi ocupaţională – colectarea informaţiilor despre oportunităţile educaţionale şi ocupaţionale;• Decizie de carieră – alegerea unei opţiuni din mulţimea variantelor disponibile la un moment dat;• Marketing / Promovare personală – sistematizarea şi prezentarea informaţiilor despre abilităţile, interesele şi experienţele educaţionale şi profesionale proprii în vederea atingerii scopurilor de carieră.

1. AUTOCUNOAŞTEREAReprezintă primul pas în planificarea carierei şi constă în explorarea şi structurarea

informaţiilor despre propria persoană în vederea conturării concepţiei despre sine a persoanei.Informaţiile despre sine sunt: interesele, valorile, aptitudinile şi personalitatea, acestea

reflectând cel mai bine expectanţele legate de carieră şi atitudinea pe care persoana o are faţă de sine şi carieră în general.

Interesele• Reprezintă preferinţele cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de cunoştinţe sau de activitate, factorii motivaţionali esenţiali în alegerea carierei, care determină gradul de satisfacţie şi performanţă pe care le realizează persoana în activităţile pe care le desfăşoară.• Sunt determinate de factori genetici (potenţialul aptitudinal), pe de o parte, şi oportunităţi de învăţare (activităţile şi jocurile în care sunt angrenaţi copiii, mijloacele materiale şi instrumentele pe care le au la dispoziţie), pe de altă parte,

Tipuri de interese (Holland):Holland consideră că oamenii manifestă interese diferite pentru lucrul cu oameni sau

obiecte şi preferinţa pentru lucrul cu idei sau fapte în funcţie de tipul lor de personalitate.• Interese realiste (R) – tendinţa de a se îndrepta spre activităţi care presupun manipularea obiectelor, maşinilor, instrumentelor• Interese investigative (I) – atracţie spre cercetare, investigare sub diverse forme şi în cele mai diverse domenii (biologic, fizic, social, cultural)• Interese artistice (A) – atracţie spre activităţile mai puţin structurate, care presupun o rezolvare creativă şi oferă posibilitatea de auto-expresie (poezie, pictură, muzică, design);• Interese sociale (S) – orientarea spre activităţi care necesită relaţionare interpersonală (preferinţa pentru predare sau pentru a ajuta oamenii să-şi rezolve diverse probleme);• Interese antreprenoriale (E) – preferinţa pentru activităţi care permit iniţiativă şi posibilitate de coordonare a propriei activităţi sau a activităţii unui grup;

32

Page 33: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

• Interese de tip convenţional (C) – preferinţa pentru activităţi care necesită manipularea sistematică şi ordonată a unor date sau obiecte într-un cadru bune organizat şi definit;

Indicatori calitativi şi cantitativi ai intereselorIndicatori calitativi Indicatori cantitativi

• atenţie focalizată pe activitate (concentrare în timpul realizării activităţii)

• afectivitate pozitivă ce însoţeşte realizarea activităţii (plăcerea de a realiza o anumită activitate)

• menţinerea unei tendinţe de apropiere faţă de activitate (dorinţa de a se reîntoarce la activitatea respectivă)

• implicare în realizarea activităţii (atitudine activă în realizarea activităţii)

• frecvenţă crescută a activităţilor specifice domeniului de interes (realizarea activităţii chiar şi în timpul liber)

• persistenţă în timp a preferinţei pentru anumite activităţi (manifestarea preferinţei pentru cel puţin 6 luni în ultima perioadă de timp)

• intensitatea de manifestare (nivelul minim de stimulare necesar pentru declanşarea activităţii)

• persistenţa în activitate (cât timp continuă să facă activitatea respectivă)

Valorile• Reprezintă convingerile bazale ale unei persoane referitor la ceea ce este important în viaţă, în relaţiile interpersonale şi în muncă.• Exemple de valori: responsabilitate, iniţiativă, timpul liber, confortul, mediul familial, banii, puterea, recunoaştereaValori legate de muncăa) Valori generale – exemple:mediul muncii relaţiile de muncă conţinutul muncii muncă în general

flexibilitate muncă în echipă provocare integritatecâştiguri mari amabilitate orientare spre detalii respectritm relaxat autonomie creativitate apreciere

b) Valori intrinseci / extrinseci• Valorile intrinseci – convingerile care motivează comportamentul persoanei, independent de o recompensă externă. Ex.: autonomia, competenţa profesională;• Valorile extrinseci – motivează comportamentul prin recompensele externe care pot fi obţinute în urma realizării unei activităţi. Ex.: prestigiu, statut, avantaje financiare, securitate, relaţii de muncă satisfăcătoare

c) Dezvoltarea valorilor legate de muncăSe dezvoltă în cadrul experienţelor individuale din familie, şcoală, comunitate sauloc de muncă.• Factori parentali – prin verbalizarea valorilor personale şi îndrumarea copiilor spre acceptarea acestora şi prin oferirea de modele de gândire şi comportament în relaţie cu activităţile de muncă• Factori şcolari – prin cerinţele legate de performanţă, prin metodele de predare (încurajând valorizarea colaborării sau competiţiei în realizarea sarcinilor şcolare) şi prin atitudinea profesorilor (autoritară sau democratică) faţă de elevi

33

Page 34: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

• Grupul de prieteni – format pe baza similarităţii de atitudini şi comportamente, influenţează de exemplu, valoarea acordată performanţei şcolare şi angajării în activităţile şcolare de zi cu zi: timpul acordat studiului, nivelul de performanţă aşteptat, implicarea la clasă • Experienţele concrete de muncă – prin confruntarea directă cu sarcinile de muncă, tinerii îşi testează propriile valori legate de diverse aspecte ale muncii şi îşi redefinesc sistemul propriu de valori.

Relaţia dintre valori şi planificarea cariereiValori Cerinţe faţă de mediile de activitate

Valorificarea abilităţilor Sarcini care permit exersarea abilităţilor şi deprinderilor

Autorealizare Ocupaţii care conferă prestigiu

Independenţă Medii de muncă în care se lucrează individual

Securitate Medii de muncă ce garantează continuitatea

Avansare Medii de muncă în care există posibilitatea de a promova pe baza performanţelor

Colaborare Medii de muncă în care sunt apreciate interacţiunile sociale

Structură Medii de muncă în care strategiile de lucru sunt clar explicate şi sistematic organizate

Activitate Ocupaţii care conferă prestigiu

Aptitudini şi deprinderi• Aptitudinea – potenţialul unei persoane de a învăţa şi obţine performanţă într-un anumit domeniu• Abilitatea – cunoştinţe declarative şi procedurale deja dobândite, se dezvoltă prin învăţarea şi exersarea aptitudinii• Abilitatea transferabilă – deşi dobândită în cadrul unor activităţi specifice, poate fi utilizată şi în realizarea altor sarcini şi activităţi• Deprinderea – operarea eficientă cu cunoştinţele, se dezvoltă prin aplicarea în practică şi automonitorizarea abilităţii

Relaţia dintre aptitudine şi carieră• aceeaşi aptitudine poate fi implicată în mai multe activităţi. Acest fapt este important în alegerea alternativelor ocupaţionale, pentru a nu se îngusta artificial sfera de ocupaţii luate în considerarea în alegerea carierei• performanţa într-o ocupaţie e dată nu de o aptitudine singulară, ci de un set de aptitudini• aptitudinea se dezvoltă prin învăţare şi exersare • între abilităţile percepute şi cele obiective nu există întotdeauna o suprapunere perfectă, ceea ce poate conduce la luarea unor decizii de carieră nepotrivite• calităţi pe care le evaluează angajatorii: cooperare, toleranţă, adaptare la schimbare, loialitate, sinceritate, perspicacitate, diplomaţie, entuziasm în muncă, exprimare clară, responsabilitate pentru munca realizată, respect faţă de colegi

Caracteristicile de personalitate• Reprezintă modalităţi tipice de gândire, comportament, afectivitate şi relaţionare pe care le manifestă o persoană• Mediile de muncă acceptă o diversitate de tipuri de personalitate. Persoane cu caracteristici de personalitate similare pot să obţină performanţe şi să fie mulţumite în ocupaţii

34

Page 35: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

diferite, aşa cum persoane cu caracteristici diferite pot să prefere aceeaşi ocupaţie şi să obţină performanţe similare Relaţia dintre caracteristicile de personalitate şi carieră• Caracteristicile de personalitate sunt criterii importante în selectarea mediului de muncă şi circumscrierea sarcinilor în cadrul unei ocupaţii, dar nu în alegerea profesiei.• Comportamentul unei persoane, ca manifestare a caracteristicilor de personalitate, este dependent de context• Caracteristicile de personalitate sunt doar unul din aspectele importante în deciziile de carieră, ce trebuie coroborate cu informaţii despre celelalte aspecte personale, relevante pentru carieră

Integrarea informaţiilor despre sine – identitatea vocaţionalăÎmbină cunoştinţe legate de propriile interese, valori, abilităţi şi competenţe cu preferinţa

pentru un anumit tip de activităţi, stiluri de interacţiune şi medii demuncă.

2. EXPLORAREA EDUCAŢIONALĂ ŞI OCUPAŢIONALĂ• Comportamentul sistematic de colectare de informaţii referitoare la oportunităţile educaţionale şi la ocupaţii• Aceste informaţii vizează:- natura muncii ce urmează a fi efectuată - cerinţe educaţionale pentru a accede la un post - perspective de angajare - mediul muncii - câştiguri

Surse de explorareSurse formale Surse informale

• materiale tipărite: broşuri, pliante, nomenclatoare, profile ocupaţionale, monografii, reviste de specialitate

• sisteme computerizate de informare: site-uri de internet,

• materiale audiovizuale: casete audio-video, CD-uri, emisiuni radio şi TV

• interviuri informaţionale – conversaţie focalizată pe obţinerea de informaţii necesare iniţiatorului pentru clarificarea opţiunilor sale de carieră

• experienţa directă: activităţi de voluntariat, asistenţă la cursuri şi proiecte, observarea persoanei în timpul realizării sarcinii, muncă pe perioada vacanţei

• reţeaua socială: persoane cunoscute(membri ai familiei, vecini, profesori), de legătură(prieteni, angajatori ai membrilor reţelei), de contact (persoane din instituţii)

Utilizarea surselor de explorare a traseelor educaţionale şi ocupaţionale1. Explorarea ofertelor educaţionale şi de formare continuă

• Oferta educaţională cuprinde descrieri ale modalităţilor de organizare a sistemului de învăţământ şi componentelor acestuia (şcoli generale, licee, facultăţi), cu toate facilităţile oferite: specializări, cursuri, şcoli de vară, burse, formare continuă.

35

Page 36: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

• Formarea continuă reprezintă una din cerinţele actuale ale pieţii muncii, contribuind la: stabilizarea locurilor de muncă existente, actualizarea competenţelor profesionale, promovarea unor noi posturi de muncă şi profesii, dezvoltarea economică şi ocuparea forţei de muncă.

Modalităţi de explorare a ofertelor educaţionale- consultarea materialelor elaborate de MEC, Inspectoratele Şcolare Judeţene, Instituţii educaţionale de stat şi private;- participarea la cursuri sau activităţi realizate în cadrul instituţiilor respective;- discuţii cu elevi, studenţi, profesori din cadrul instituţiei.

Informaţii pe care elevii le solicită despre instituţiile educaţionale• profiluri oferite şi diversitatea materiilor, certificarea studiilor• facilităţi oferite (bibliotecă, sală de sport, laboratoare, asistenţă medicală şi psihologică)• resurse materiale (calculatoare, aparatură audio-video, internet, materiale didactice)• calitatea predării şi a relaţiei profesor-elev• standardele de performanţă şi cerinţele de învăţare, organizarea orarului• numărul claselor şi al elevilor în clasă• securitatea în şcoală, accesul la mijloace de transport

2. Explorarea ocupaţiilor şi profesiilorprofesia – specialitatea (calificarea pe care o persoană o dobândeşte prin studiuocupaţia – activitatea pe care o desfăşoară efectiv o persoană, într-o unitate economico-socială şi care reprezintă pentru aceasta sursa de existenţă

Modalităţi de explorare a unei ocupaţii sau profesii• informarea generală asupra ocupaţiilor prin consultarea clasificărilor ocupaţionale, monografii profesionale, profile ocupaţionale• iniţierea unui interviu informaţional• voluntariat sau muncă pe perioada vacanţei în domeniul de interes

Informaţii de interes despre ocupaţii şi profesii: cerinţele educaţionale pe care le impun, competenţele cerute, sarcinile şi atribuţiile specifice, natura şi mediul muncii, programul de lucru, salarizarea, statutul oferit, stilul de viaţă permis, posibilităţi de promovare, cererea actuală pe piaţa muncii, relaţia cu alte profesii şi ocupaţii, deprinderile pe care le dezvoltă, aspecte legate de etica profesională

3. Explorarea pieţei muncii Piaţa muncii – configuraţia specifică a cererii şi ofertei de locuri de muncă existente la un

moment dat. Se află într-o dinamică permanentă.Modalităţi de explorare a pieţei muncii în vederea identificării unui loc de muncă:

• apelarea la o agenţie de plasare a forţei de muncă care oferă servicii de mediere a muncii: oferă informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea şi organizarea de burse a locurilor de muncă sau prin mediere electronică• consultarea reţelei sociale• identificarea şi consultarea cu regularitate a anunţurilor cu oferte de locuri de muncă• publicarea unui anunţ într-o publicaţie specializată• participarea la târgurile de locuri de muncă organizate periodic de agenţiile de ocupare a forţei de muncă• iniţierea unor interviuri informaţionale• consultarea site-urilor electronice specializate

4. Explorarea aspectelor juridice legate de muncă legislaţia muncii – actele normative ce reglementează relaţiile sociale ce apar în legătură

cu folosirea dreptului de muncă, condiţiile muncii, angajării şi salarizării, drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi ale angajatorilor. contractul individual de muncă – actul ce reglementează raporturile de muncă dintre angajat şi angajatori.

36

Page 37: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Modalităţi de explorare a legislaţiei muncii• consultarea documentelor legislative• iniţierea interviurilor informaţionale care să aibă ca obiect obţinerea de informaţii legate de aspecte legislative ale muncii

3. DECIZIA DE CARIERĂReprezintă procesul care duce la selecţia unei alternative de carieră din mulţimea de

variante disponibile la un moment dat.1. Conţinutul deciziei de carieră

• Problema efectivă care necesită luarea unei decizii. • Exemple de probleme de carieră: alegerea şcolii şi a profilului de studiu, alegerea unei profesii, alegerea unui alt traseu educaţional, alegerea unor modalităţi de formare a competenţelor profesionale

2. Procesul decizionalEtape:• Definirea deciziei şi identificarea alternativelor• Explorarea şi evaluarea alternativelor existente pe baza unor criterii: suprapunerea peste caracteristicile personale, concordanţa cu aşteptările persoanei, susţinerea de care ar beneficia din partea persoanelor semnificative, costurile şi beneficiile implicate de alegerea variantei respective.• Planul de carieră – “harta” care ghidează persoana spre succes în implementarea deciziei. Se referă la modul în care se vor dobândi cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru practicarea domeniului ales, se vor explora ofertele educaţionale sau ocupaţiile, se va face promovarea personală. Acesta cuprinde: scopul, obiectivele şi strategiile care se vor utiliza pentru atingerea obiectivelor.• Implementarea deciziei• Reevaluarea deciziei

Stiluri decizionaleStilul decizional Caracteristici Exemplu

Stilul raţional Utilizează o abordare logică şi organizată în luarea deciziilor, elaborează planuri minuţioase pentru punerea în practică a deciziei luate

“Am luat decizia după ce am cântărit bine toate alternativele”

Stilul dependent Se bazează pe sfaturile, sprijinul şi îndrumarea din partea altora în luarea deciziilor, consideră că ajutorul celor apropiaţi este indispensabil atunci când cântăresc şi aleg alternativele

“Ceilalţi ştiu cel mai bine ce e potrivit pentru mine”

Stilul evitativ amână şi / sau evită luarea unei decizii “Acum nu e momentul potrivit să iau această decizie”

37

Page 38: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Stilul intuitiv Se concentrează pe intuiţii şi impresii în luarea unei decizii, nu caută dovezi pentru argumentarea ei

“Am făcut aşa pentru că am simţit eu că e mai bine”

Stilul spontan Iau decizii sub impulsul momentului, rapid şi fără prea multe deliberări

“Am luat decizia rapid şi fără să mă gândesc prea mult”

3. Contextul deciziei de carierăFactori interni Factori externi

• Condiţiile şi caracteristicile interne ale persoanei care îi influenţează alegerea traseului educaţional şi ocupaţional

• Cunoştinţele despre sine – rezultat al procesului de autocunoaştere

• Cunoştinţele despre alternativele educaţionale şi ocupaţionale – rezultat al comportamentului explorator manifestat de elevi în vederea obţinerii informaţiilor despre alternativele educaţionale şi profesiile de interes. Cunoştinţe ce pot constitui bariere în alegerea carierei: miturile – credinţe eronate despre carieră, procesul de alegere a carierei şi strategiile care asigură succesul în lumea muncii; stereotipurile ocupaţionale – atitudini preconcepute despre o anumită ocupaţie, persoanele care prestează acea ocupaţie, potrivirea cuiva cu ocupaţia respectivă

• Abilităţile decizionale – strategii şi proceduri de acţiune implicate în rezolvarea problemelor de carieră şi în selectarea alternativei optime

• Totalitatea evenimentelor şi influenţelor care acţionează din exterior asupra alegerii carierei

• Părinţii – prin oferirea unor modele pozitive de comportament legate de alegerea şi dezvoltarea carierei, disponibilitatea de a acorda suport, oferirea de feedback, acordarea autonomiei în alegerea carierei

• Modelele de carieră – persoane semnificative din anturajul copiilor, din mediul familial sau promovate prin intermediul mass-media care oferă suport informaţional şi psihologic, orientare şi modelarea comportamentului decizional

• Grupul de prieteni – prin expunerea adolescentului la valorile grupului

• Structura oportunităţilor – posibilităţile materiale şi financiare, resursele informaţionale şi de formare existente, situaţiile şi activităţile de învăţare care constituie mediul de creştere şi dezvoltare al copiilor

4. MARKETING SAU PROMOVARE PERSONALĂPromovarea personală – cuprinde modalităţile prin care o persoană îşi sistematizează şi

prezintă informaţiile despre abilităţile, interesele, experienţele educaţionale şi profesionale proprii, în vederea atingerii unor scopuri de carieră.

a. Componenta instrumentală: tehnicile şi instrumentele utilizate pentru atingerea obiectivelor de carieră

Curriculum Vitae – o prezentare detaliată şi structurală a experienţei educaţionale şi profesionale a persoanei, precum şi a competenţelor, deprinderilor şi calificărilor dobândite

Scrisoarea de intenţie – un instrument de promovare personală în care candidatul îşi argumentează interesul şi îşi justifică candidatura pentru un post/funcţie, personalizat pentru fiecare post în parte.

Cartea de vizită – o formă succintă de prezentare grafică a informaţiilor şi datelor de contact ale unei persoane. Reflectă statutul social şi nivelul de dezvoltare profesională al unei persoane şi facilitează contactul şi întreţinerea relaţiilor sociale şi profesionale cu alte persoane, oferind informaţiile relevante.

Portofoliul personal – cele mai relevante produse ale activităţii unei persoane în raport cu un anumit scop

38

Page 39: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Mapa de angajare – cuprinde toate documentele pe care un candidat le prezintă angajatorului, în vederea susţinerii concursului pentru un post

b. Componenta atitudinală: comportamentele şi atitudinile pe care le manifestă o persoană în cadrul relaţiilor interpersonale în vederea promovării personale

Comunicarea asertivă – exprimarea convingerilor şi emoţiilor personale într-o manieră directă şi deschisă, fără a afecta şi ataca drepturile celorlalţi. Este cea mai eficientă modalitate de prezentare a caracteristicilor personale şi de susţinere a valorilor şi principiilor personale

Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor în cadrul reţelei sociale – ansamblul relaţiilor sociale şi profesionale care pot facilita obţinerea unor informaţii legate de oportunităţile de dezvoltare a carierei

Pregătirea pentru interviul de angajare presupune:• Clarificarea informaţiilor despre sine şi a aşteptărilor faţă de postul vizat• Colectarea informaţiilor despre organizaţie şi postul avut în vedere• Elaborarea sau actualizarea instrumentelor de promovare personală• Pregătirea pentru interviu ce vizează: pregătirea motivaţională şi controlul emoţiilor, anticiparea unor posibile întrebări şi pregătirea unor răspunsuri asertive, optimizarea comunicării non-verbale în situaţia de interviu

OBIECTIV CADRU

Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei

VALORI ŞI ATITUDINI

Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare

39

Page 40: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Obiective de referinţă Teme / Conţinuturi clasa a I-a

clasa a II-a

clasa a III-a

clasa a IV-a

1. Să identifice hobby-uri, jocuri şi activităţi preferate2. Să prezinte motivaţia personală cu privire la meseria preferată

Explorarea carierei• Jocuri şi activităţi preferate acasă, la şcoală, în comunitate. Hobby-

uri şi meserii. Asemănări şi deosebiri între meserii, jocuri şi activităţi• Motivaţia personală în alegerea unei meserii

X

X3. Să prezinte importanţa achiziţiilor educaţionale pentru viaţa cotidiană şi succesul în carieră4. Să identifice situaţii de muncă în diferite contexte

Explorarea carierei• Cunoştinţele dobândite în şcoală şi importanţa pentru viaţa cotidiană

şi viitoarea carieră• Ce este munca – situaţii de muncă acasă, la şcoală, în comunitate

X

X5. Să exemplifice jocuri, activităţi şi meserii în care este necesar lucrul individual /în echipă6. Să descrie meseria preferată utilizând termeni specifici

Explorarea carierei• Meserii individuale şi de echipă - beneficii şi efecte. Meseria viitoare

şi necesitatea muncii în echipă• Termeni specifici unei meserii: denumirea activităţilor principale,

instrumente utilizate

X

X

7. Să alcătuiască portofoliul carierei pentru clasele I-IV8. Să exerseze abilităţile de stabilire a priorităţilor şi obiectivelor simple, de scurtă durată (pentru clasa a V-a)

Planificarea carierei• Portofoliul carierei - elemente simple: fişe, imagini, jurnalul

personal, sugestii, recomandări• Elemente simple ale planului pentru carieră: priorităţi şi obiective

privind ciclul gimnazial şi clasa a V-a. Relaţia dintre traseul educaţional şi viitoarea carieră

X

X

40

Page 41: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Exemple de activităţi de învăţare:“Ce îmi place să fac? Ce ştiu să fac cel mai bine?” – elevii sunt solicitaţi să se

gândească la activităţile preferate (care le plac cel mai mult) şi să selecteze dintre acestea pe cele pe care le realizează cel mai bine. De ex. Activităţi preferate: să desenez, să mă plimb, să citesc, să construiesc puzzle-uri. Activităţi pe care le realizez cel mai bine: să desenez. Pornind de la acestea, elevii vor identifica abilităţile necesare pentru realizarea lor. De ex. abilităţi care mă ajută să realizez aceste activităţi: sunt îndemânatic, ştiu să folosesc creioanele , cunosc culorile. Elevii vor fi îndrumaţi să identifice alte abilităţi care i-ar ajuta să îşi îmbunătăţească performanţa. De ex. abilităţi care m-ar ajuta să realizez şi mai bine aceste activităţi: să am mai multă răbdare. În final se va evidenţia importanţa identificării activităţilor preferate şi a abilităţilor noastre., rolul preferinţelor în dezvoltarea abilităţilor specifice acestora.

“Cutia cu surprize”- într-o cutie se aşează cartonaşe cu imagini ale diverselor meserii. Un elev va extrage un cartonaş din cutia cu surprize şi va mima pentru ceilalţi elevi meseria extrasă. Elevul care recunoaşte meseria mimată va veni în faţă şi va extrage un alt cartonaş din cutia cu surprize. Pentru fiecare meserie mimată elevii vor preciza caracteristicile acesteia, şcoala care trebuie urmată şi abilităţile necesare pentru a putea practica meseria. Variantă a jocului: un elev va extrage un cartonaş din cutia cu surprize, iar ceilalţi elevi vor pune întrebări pentru a afla ce meseria a extras colegul lor. Elevul care a extras cartonaşul cu o anumită meserie din cutia cu surprize trebuie să răspundă doar cu da sau nu la întrebările colegilor. Elevul care recunoaşte meseria extrasă va veni în faţă şi va alege un alt cartonaş din cutie

Ruleta meseriilor – se realizează o ruletă a meseriilor împărţită în fâşii. Separat se pregătesc fâşii din hârtie de mărimea celor din ruletă. Copiii formează perechi. Numărul de fâşii trebuie să fie acelaşi sau mai mare decât numărul perechilor de copii din clasă. Pe aceste fâşii elevii vor nota şi vor desena aspecte legate de meseria aleasă, după care vor fi lipite pe ruleta meseriilor. Elevii vor completa ruleta cu meserii cunoscute de ei. Pe fâşiile de hârtie vor nota numele unei meserii şi vor desena câteva elemente caracteristice ale meseriei (echipament, produse rezultate, unelte). Ei vor prezenta în faţa clasei meseria desemnată şi vor lipi pe rând fâşiile realizate pe ruleta meseriilor. În final li se cere elevilor să învârtă acul ruletei , apoi să precizeze tot ceea ce ştiu despre meseria la care s-a oprit acul ruletei.

“Ghici ce ne aduce poştaşul” – activitatea se va realiza în perechi. Fiecărei perechi i se împarte câte un plic în care se află cartonaşe ce reprezintă diferite meserii şi unelte specifice acestora (în fiecare plic se află 4 cartonaşe cu meserii şi 4 cartonaşe cu elementele specifice ale acestora). Sarcina se prezintă elevilor astfel: “Poştaşul a venit pe strada voastră şi v-a adus un plic. Cel care v-a trimis plicul vă roagă să îl ajutaţi să găsească pentru fiecare meserie din plic unealta corespunzătoare deoarece le-a încurcat. Lipiţi pe fişa de lucru cartonaşul ce reprezintă meseria şi în dreptul ei cartonaşul cu unealta specifică acesteia.“ Elevii vor prezenta în faţa clasei meseriile primite şi uneltele corespunzătoare acestora. În final elevii vor realiza un panou cu titlul “Ce meserii cunoaştem”

“Dicţionarul ocupaţiilor” – li se cere elevilor să numească cât mai multe ocupaţii pe care le cunosc şi să alcătuiască o listă cât mai cuprinzătoare a acestora. Elevii vor ordona în ordine alfabetică ocupaţiile numite şi vor selecta câte o ocupaţie despre care să adune până ora următoare imagini şi informaţii. Li se explică elevilor că vor realiza un dicţionar al ocupaţiilor cu ajutorul materialelor colectate de ei. În partea a doua elevii vor realiza pentru fiecare ocupaţie pe o planşă A4 un colaj, desen sau o descriere. Elevii vor fi grupaţi în funcţie de ocupaţia investigată. Planşele realizate vor fi prinse într-un dosar numit Dicţionarul ocupaţiilor. Elevii vor decora coperta dicţionarului aşa cum doresc. Dicţionarul poate fi actualizat în permanenţă şi prezentat cu diverse ocazii.

41

Page 42: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

VI. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ

Conceptul de stil de viaţă se referă la totalitatea comportamentelor şi deciziilor care au relevanţă pentru calitatea vieţii individului în următoarele domenii: Calitatea vieţii individuale care cuprinde următoarele dimensiuni:- fizică (sănătate fizică, igienă personală, alimentaţie, exerciţiu);- psihologică (sănătate şi adaptare psihologică, cogniţii);- spirituală (valori personale, standarde de conduită, convingeri spirituale); Calitatea vieţii sociale, cu următoarele dimensiuni:- apartenenţă fizică (cămin, şcoală/loc de muncă, vecini, comunitate);- apartenenţă socială (partener, familie, prieteni, colegi, vecini şi membrii comunităţii);- apartenenţa comunitară (servicii sociale şi de sănătate, loc de muncă, programeeducaţionale şi recreaţionale, activităţii comunitare); Dezvoltarea carierei şi calitatea vieţii profesionale, cu dimensiunile:- dezvoltarea carierei (activităţi şcolare şi de voluntariat, muncă remunerată);- organizarea timpului liber (activităţi care promovează relaxarea şi reducerea stresului)- dezvoltare personală (activităţi care promovează menţinerea sau îmbunătăţireacunoştinţelor şi abilităţilor, adaptarea la schimbare);

Comportamente care promovează starea de sănătate:- a dormi între 7 şi 9 ore- a lua micul dejun regulat- a nu consuma alimente între mese- menţinerea greutăţii în limite normale- a nu fuma- a nu consuma alcool decât ocazional- a face exerciţii fizice regulat

Comportamente care predispun la risc:- fumat- sedentarism- alimentaţie neechilibrată- expunerea neprotejată la soare- consum crescut de alcool- consum de droguri- dezechilibru între muncă şi odihnă- relaţii sexuale neprotejate

Elemente ale stilului de viaţă cu impact asupra calităţii vieţii.1. FUMATUL

- grupul de apartenenţă joacă un rol important în formarea unor norme pozitive faţă de fumat la adolescenţi şi tineri. Studiile din domeniu au identificat la membri grupului de apartenenţă similaritatea comportamentului de fumat.

Convingeri ale adolescenţilor despre fumat:- “fumatul te face atractiv”- “fumatul te face independent şi mai matur”- “fumatul te face să te simţi bine”- “tutunul nu este un drog, nu-ţi face nici un rău”

2. ALCOOLUL ŞI DEPENDENŢA DE ALCOOLConcepţii ale adolescenţilor faţă de consumul de alcool care întăresc şi menţin consumul:

- beau fiindcă şi prietenii mei o fac- beau fiindcă altfel ceilalţi vor râde de mine

42

Page 43: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

- beau fiindcă asta fac bărbaţii- beau fiindcă asta mă face mai interesant- beau fiindcă am probleme pe care nu ştiu cum să le rezolv

3. DROGURILE ŞI DEPENDENŢA DE DROGURIFactorii care conduc la formarea unor atitudini pozitive faţă de droguri sunt:

- curiozitatea- rezolvarea problemelor- formarea unei imagini sociale (credinţa că pot câştiga aprecierea şi respectulcelorlalţi)- presiunea grupului (prietenii lor consumă şi ei droguri)- o stimă de sine scăzută (pentru a se simţi mai curajos, valoros, interesant)- un răspuns la singurătate

Convingeri ale adolescenţilor faţă de droguri:- consumul de droguri o singură dată nu are efecte negative- adolescenţii, tineri nu pot deveni dependenţi- este uşor să te opreşti dacă doreşti- consumul de alcool sau droguri îţi rezolvă problemele- drogul te face să comunici mai uşor- numai indivizii slabi ajung dependenţi de droguri- drogurile sunt oferite numai de străini

4. SEXUALITATEA- în procesul de dezvoltare rolul sexualităţii este pregnant, contribuind la formareaidentităţii de sine şi a celei sociale. - în dezvoltarea unei sexualităţi armonioase contează modul în care individul sedefineşte pe sine ca persoană în raport cu ceilalţi, modul în care înţelege sentimentelede iubire, afecţiune, prietenie, intimitate, modul în care ia decizii şi îşi asumăresponsabilitatea pentru ele.- educaţia pentru sănătate sexuală trebuie realizată pe parcursul întregii dezvoltări,ţinând cont de elementele specifice fiecărei vârste şi niveluri de dezvoltare intelectualăşi emoţională.

Programele de educaţie ale sexualităţii ar trebui să vizeze 6 componente de bază: - dezvoltarea umană (ex. acceptarea şi aprecierea propriului corp, interacţiunea cuambele sexe într-un mod potrivit şi respectuos, acceptarea diferenţelor de gen)- relaţiile interpersonale (ex. exprimarea dragostei şi intimităţii în moduri diferite şiresponsabile, evitarea relaţiilor de exploatare şi de manifestare, formarea unor atitudinipozitive faţă de relaţiile de prietenie) - deprinderi personale (ex. asumarea responsabilităţi pentru propriul corp, abilitatea de a face faţăpresiunii grupului)- comportament sexual (ex. implicarea în relaţii sexuale caracterizate prin responsabilitate,onestitate şi încredere, exprimarea propriei sexualităţi respectând drepturile altora)- sănătate sexuală (ex. cunoaşterea şi utilizarea metodelor de contracepţie, evitarea contactării sau transmiteriibolilor cu transmitere sexuală, informare privind SIDA, prevenirea abuzului sexual)- societate şi cultură (respingerea abordării vulgare şi de tip pornografic a sexualităţii şi valorilor sexuale,atitudine critică faţă de percepţia socială a femeii ca “obiect sexual”, demonstrarea toleranţei faţă de cei custiluri de viaţă şi valori sexuale diferite)

Stereotipuri de gen – un set de prescripţii sociale sau culturale privindrolul de gen.

În orientarea pentru carieră acestea se manifestă prin:

43

Page 44: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

- convingerea că anumite ocupaţii (asistent medical, profesor, secretară) sunt“feminine”, iar altele (mecanic, inginer, medic) sunt “masculine”;- considerarea femeii ca fiind orientată spre activităţile bazate pe relaţionareacu ceilalţi, în timp ce cariera bărbatului este definită social în termeniiactivităţilor de producţie, desfăşurate în afara spaţiului domestic;

Ca urmare a stereotipurilor de gen, dezvoltarea potenţialului individual alfiecărui copil, fată sau băiat, este limitată la explorarea domeniilor tipicfeminine sau a celor tipic masculine.

Stresul şi managementul stresului.Stresul este un răspuns al organismului la confruntarea persoanei cu situaţii

şi sarcini pe care le percepe ca fiind dificile sau ameninţătoare. Stresorii sau sursele de stres sunt evenimente/situaţii externe sau interne,sau condiţii ale mediului, suficient de intense sau frecvente care solicită reacţiide adaptare din partea individului.

Categorii de surse de stres:- şcoala- familia (probleme de comunicare în familie, divorţ, deces, conflicte, violenţă)- propria persoană (nemulţumire faţă de aspectul fizic, de anumite caracteristicide personalitate)- decizia pentru carieră- starea de boală fizică sau psihică- situaţia financiară precară- lipsa de prieteni, singurătatea, conflicte- pierderea locului de muncă- dezastre naturale: inundaţii, cutremur

Reacţiile la stres:Reacţii fizice/fiziologice:

- dureri de cap sau migrene- oboseală- dureri musculare- dureri de inimă, palpitaţii- apetit alimentar scăzut sau crescut- insomnii- transpiraţii excesive, ameţeli, stare generală de rău

Reacţii cognitive:- blocaje ale gândirii- scăderea capacităţii de concentrare- dificultăţi de reactualizare- diminuarea creativităţii- dificultăţi în luarea deciziilor- gânduri negative despre sine, lume şi viitor- cogniţii pesimiste- ideaţie suicidară

Reacţii emoţionale:- iritabilitate crescută- proastă dispoziţie- pierderea interesului pentru prieteni şi activităţi preferate- instabilitate emoţională- anxietate - depresie

44

Page 45: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

- neîncrederea în viitorReacţii comportamentale:

- performanţe scăzute la locul de muncă sau şcoală- lipsa entuziasmului- fumat excesiv şi consum exagerat de alcool- tulburări de somn, dificultăţi în adormire- un management ineficient al timpului- izolarea de prieteni- comportament impulsiv- comportamente agresive

Modalităţi de management al stresului:Conştientizarea reacţiilor la stres

- identificarea şi exprimarea emoţiilor faţă de anticiparea evenimentului;- identificarea reacţiilor emoţionale imediate (ex. iritabilitate) şi de lungă durată (ex. neajutorare, apatie) faţă de eveniment;- identificarea reacţiilor comportamentale şi fiziologice privind evenimentul (ex.evitare, izolare, stare fizică de rău);- identificarea reacţiilor cognitive faţă de eveniment;- evitarea autoblamării sau a blamării altora pentru eveniment;- identificarea tendinţelor dezadaptative ale gândirii faţă de eveniment şi faţă de sine;- reevaluarea evenimentului interpretat ca fiind stresant prin prisma gândirii pozitive;

Dezvoltarea unor abilităţi de gândire şi comportamente de management al stresului.- dezvoltarea gândirii pozitive;- dezvoltarea comunicării pozitive cu ceilalţi;- învăţarea tehnicii de a spune NU şi de a spune DA;- identificarea şi rezolvarea conflictelor atunci când apar;- învăţarea metodelor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor;- învăţarea unor metode de relaxare;

Stabilirea şi menţinerea unui suport social adecvat- solicitarea suportului direct şi receptivitate faţă de acesta;- dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor de prietenie;

Dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos- practicarea regulată a exerciţiilor fizice;- renunţarea la consumul de alcool şi la fumat;- practicarea unor comportamente alimentare sănătoase;- practicarea unor exerciţii de relaxare;

Dezvoltarea stimei de sine- stabilirea priorităţilor şi limitelor personale;- participarea la activităţi care dezvoltă stima de sine;- stabilirea unor scopuri realiste;

Managementul timpului

Stresul ocupaţional este un fenomen inevitabil în societatea actuală şi sereferă la răspunsurile dezadaptative de natură fizică, emoţională şi comportamentală ca urmare a unor cerinţe care nu corespund capacităţilor,resurselor sau nevoilor profesionale ale persoanei.

Cumularea acestor răspunsuri favorizează apariţia unor perturbări în funcţionarea organismului uman care pot fi regăsite la nivel:

45

Page 46: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

- fiziologic şi somatic – stresul profesional este considerat un element de risc cardio – vascular, modificări ale unor parametrii bio-chimici şi cu manifestări digestive, boli cerebrovasculare, alterarea funcţionării sistemului imunitar;- psihologic - tensiune nervoasă, iritabilitate, perturbarea funcţiilor cognitive (atenţia, memoria), stare de insatisfacţie personală şi/sau profesională;- comportamental – scăderea productivităţii şi calităţii munci, absenteism, demisii, relaţii inadecvate cu colegi/familia, consum de substanţe (alcool, tutun), etc.

Studii realizate în ţări europene indică faptul că: - cel puţin 1/3 dintre angajaţi percep un nivel ridicat de stres cauzat de conflictul dintre muncă şi viaţa personală / viaţa de familie. - stresul influenţează modul de realizare a responsabilităţilor la locul de muncă, atât la femei, cât şi la bărbaţi. - 40% dintre mamele care muncesc şi 25% din taţii care muncesc percep un nivel ridicat de stres cauzat de conflictul dintre muncă şi familie. - 50% dintre părinţii consideră că au o problemă cu managementul timpului, mai ales balanţa între timpul petrecut la locul de muncă şi timpul petrecut cu familia. - 2/3 dintre părinţi manifestă un stres moderat – ridicat zilnic datorat dificultăţilor şi conflictelor de rol muncă – familie. - 2/3 dintre persoane dezvoltă un stres cronic la locul de muncă.

Studii recente arată că:- 15% dintre adulţi prezintă tulburări de anxietate;- 18% dintre adulţi manifestă tulburări depresive;- 78% dintre adulţi se confruntă cu o problemă emoţională sau mentală;

OBIECTIV CADRU Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate.

VALORI ŞI ATITUDINI

Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare; Orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor;

46

Page 47: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Obiectiv de referinţă Teme / conţinuturi Clasaa I-a

Clasaa II-a

Clasaa III-a

Clasaa IV-a

1. să dea exemple de comportamente care oferă siguranţă personală2. să identifice sursele de ajutor în diverse contexte

Calitatea vieţii personale- sursele potenţiale de risc acasă, în şcoală sau în comunitate. Comportamente de siguranţă în situaţii de risc sau criză.

X

- persoanele şi sursele de ajutor acasă, la şcoală şi în comunitate în diverse situaţii de criză sau de risc (ex. inundaţii, cutremur, incendii)

X

1. să dea exemple de consecinţe ale unei decizii sau comportament2. să dea exemple de comportamente sănătoase şi comportamente de risc

Calitatea vieţii personale- situaţii de decizie. Consecinţele unei decizii în situaţii obişnuite şi în situaţii de risc sau criză (ex. incendii, accidente, inundaţii, cutremur). Alternative ale unei decizii. Cum reacţionăm într-o situaţie de criză?

X

- modalităţi de promovare ale unui comportament sănătos. Exemple de comportamente, diferenţa dintre comportament sănătos şi comportament de risc. Comportamente adecvate in situaţii de criză sau risc.

X

1. să exerseze abilităţi de luare a deciziilor2. să dea exemple de alternative ale unei probleme

Calitatea vieţii personale- etapele luării unei decizii: identificarea problemei, alternative de rezolvare a problemei, analiza consecinţelor tuturor alternativelor identificate, analiza cost-beneficiu, alegerea unei opţiuni şi a planului de acţiune, evaluarea. Aplicarea luării deciziei în situaţii relevante pentru copii şi/sau în situaţii de risc sau criză.

X

- rezolvarea de probleme: alternative ale rezolvării de probleme, analiza critică a alternativelor de rezolvare a unei probleme.

X

1. să aplice abilităţile de luare de decizii şi rezolvare de probleme în diferite contexte2. să aplice abilităţile de management al conflictelor în diverse situaţii

Calitatea vieţii personale- luare de decizii şi rezolvarea de probleme în context şcolar, de alegere a carierei

X

- situaţii sau tipuri de conflicte. Managementul conflictelor: aplicarea abilităţilor sociale, a exprimării emoţionale, de comunicare asertivă şi de decizie. Managementul conflictelor în situaţii de risc sau criză.

X

47

Page 48: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Exemple de activităţi de învăţare:Ce este sănătatea? – se împarte elevilor fişa de lucru “Ce este sănătatea?”. Se citesc

cele două texte (anexa 1) şi se cere elevilor să identifice ce fac cei doi copii, Dinu şi Gina pentru a se menţine sănătoşi, ideile se notează pe tablă. Se grupează câte 4-5 elevi şi sunt rugaţi să completeze tabelul din fişa de lucru, specificând care sunt comportamentele sănătoase şi cele nesănătoase pentru fiecare din situaţiile prezentate. Se discută importanţa identificării comportamentelor sănătoase şi nesănătoase, cine ne ajută să ne formăm comportamente sănătoase, cum putem schimba comportamentele nesănătoase.

Corpul meu – se prezintă elevilor o planşă pe care este prezentat conturul uman. Se cere elevilor să denumească şi să localizeze pe rând părţile corpului, indicând pentru fiecare la ce activitate o folosim, în ce situaţii ne putem îmbolnăvi sau accidenta acea parte, cum putem avea grijă de ea, cum ar fi viaţa noastră fără acea parte a corpului. Se împarte fişa de lucru “Corpul meu” şi se cere să coloreze cu galben – partea corpului care este solicitată la activităţile lui preferate, roşu – partea corpului care se îmbolnăveşte cele mai mult, verde – partea corpului care este cea mai sănătoasă. În continuare se accentuează cum se numeşte fiecare ramură a medicinii care se ocupă de sănătatea fiecărei părţi a organismului uman, ce trebuie să facem în situaţia în care simţim că ne-am îmbolnăvit.

Primesc şi ofer ajutor – se identifică împreună cu elevii situaţii în care au cerut sau au oferit ajutor. Se distribuie fişa de lucru “Primesc şi ofer ajutor” iar elevii sunt rugaţi să marcheze în dreptul situaţiilor din fişa de lucru O – în situaţia în care pot oferi ajutor, C – în situaţia în care este recomandabil să ceară ajutor. Se cere elevilor să spună care sunt situaţiile în care consideră că pot cere sau oferi ajutor, accentuându-se de ce anume ne este greu să cerem ajutorul altora, şi în care situaţii ne este mai uşor – să cerem sau să oferim ajutor.Exemple de activităţi de învăţare:

Persoane cu cerinţe speciale – se împart elevi în grupe de câte 4, în interiorul grupului fiecare elev va juca rolul unei persoane cu dizabilităţi: deficienţe de vedere (se leagă cu o eşarfă peste ochi), deficienţe de vorbire (se lipesc buzele cu o bandă adezivă), deficienţe de auz (se astupă urechile cu căşti), deficienţă motrică (se leagă mâinile la spate). Fiecare grup primeşte ca sarcină: să construiască un obiect din piese Lego, să realizeze un Puzzle, să construiască o casă din cutii de chibrituri, etc. singura regulă a jocului este ca fiecare grup să realizeze sarcina doar cu resursele pe care le are la dispoziţie. După ce au rezolvat sarcina, se discută cu întreaga clasă cum s-au simţit ştiind că au fost dependenţi de alţii pentru a realiza sarcina, care sunt nevoile oamenilor cu dizabilităţi, ce putem face pentru a ajuta aceste persoane, de ce oamenii evită să comunice cu astfel de persoane.

Rolul regulilor – se împart elevii în grupe de câte 5-7 şi li se dă sarcina de a stabili în cadrul grupului câte 5 reguli care consideră că ar trebui respectate în clasă. Fiecare grup prezintă regulile formulate, şi se aleg regulile pe care consideră că ar fi important să le respecte cu toţii pentru o perioadă determinată de timp. Se stabilesc care ar fi consecinţele nerespectării acestor reguli şi se realizează o planşă care va fi afişată în clasă. Prin discuţii se accentuează rolul regulilor în cadrul clasei, cum afectează pe ceilalţi, precum şi desfăşurarea activităţilor dacă aceste reguli nu sunt respectate.

Violenţa – cereţi elevilor să dea exemplu de comportamente care exprimă violenţa şi împreună cu ei încercaţi să construiţi o definiţie a acesteia. Încercaţi să identificaţi care sunt formele violenţei, în ce contexte se manifestă. Împărţiţi elevii în grupe de câte 4-5 şi rugaţi-i să identifice cât mai multe cauze ale violenţei în rândul copiilor. Fiecare grupă va prezenta lista cu cauzele identificate, după care, încercaţi să identificaţi modalităţile prin care violenţa poate fi evitată. Exemple de activităţi de învăţare:

Page 49: Consiliere Si Orientare Ciclul Primar

Planeta imaginară – se formează grupe de 4-5 elevi. Fiecare grupă trebuie să-şi imagineze cum ar arăta o planetă ideală şi să descrie viaţa de pe ea în aproximativ o pagină. Ajutaţi-i prin întrebări orientative: Cum s-ar numi planeta? Unde s-ar afla această planetă? Ce fiinţe ar trăi acolo? Ce relaţii ar exista între oamenii? Ce fel de reguli ar avea? Un reprezentant al fiecărei grupe va citi textul în faţa clasei. Se analizează compunerile după: cea mai prietenoasă, cea mai amuzantă planetă, cea mai nonconformistă, etc. Se cere elevilor să reprezinte printr-un desen planeta descrisă. Desenele vor fi afişate în clasă.

Obiceiuri alimentare – fiecare elev va primi fişa de lucru “Obiceiuri alimentare” fiind rugaţi să răspundă cât mai sincer la fiecare întrebare. Pe baza răspunsurilor la întrebările din fişă se discută cu elevii despre ceea ce înseamnă alimentaţie sănătoasă, reguli de igiena alimentaţiei. Sumarizaţi regulile şi scrieţi-le împreună cu copii pe un poster mare.

Cel mai bun bucătar - împărţiţi clasa în grupe de câte 4-5 elevi, rugaţi-i să caute în diferite reviste şi cărţi de bucate reţete pentru salate de fructe sau legume, în vederea participării la concursul “Cel mai bun bucătar”. Fiecare grup va selecta salata pe care doreşte să o prepare, conform reţetei sau să o adapteze în cazul în care nu poate fi realizată cu legumele şi fructele prezente în clasă. Elevii vor degusta salatele şi vor premia, pe baza voturilor, cea mai bună salată.

49