Conferinţa Internaţională

of 16 /16
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Centrul de Cercetări în Ştiinţe Sociale în parteneriat cu CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE CENTRUL DE STUDII JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE ROMANIAN SOCIETY OF EUROPEAN LAW Conferinţa Internaţională S S O O C C I I E E T T A A T T E E A A Î Î N N T T E E M M E E I I A A T T Ă Ă P P E E C C U U N N O O A A Ş Ş T T E E R R E E . . N N o o r r m m e e , , v v a a l l o o r r i i ş ş i i r r e e p p e e r r e e c c o o n n t t e e m m p p o o r r a a n n e e Ediţia a XI-a Târgovişte, 12.06.2015 – 13.06.2015 SPANIA Universidad Castilla La Mancha Facultad de Derecho y Ciencias Sociales SPANIA Universidad Nacional de Educaciόn a Distancia

Embed Size (px)

Transcript of Conferinţa Internaţională

Page 1: Conferinţa Internaţională

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Centrul de Cercetări în Ştiinţe Sociale

în parteneriat cu

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

CENTRUL DE STUDII JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

ROMANIAN SOCIETY OF EUROPEAN LAW

Conferinţa Internaţională

SSSOOOCCCIIIEEETTTAAATTTEEEAAA ÎÎÎNNNTTTEEEMMMEEEIIIAAATTTĂĂĂ PPPEEE CCCUUUNNNOOOAAAŞŞŞTTTEEERRREEE... NNNooorrrmmmeee,,, vvvaaalllooorrriii şşşiii rrreeepppeeerrreee cccooonnnttteeemmmpppooorrraaannneee

Ediţia a XI-a

Târgovişte, 12.06.2015 – 13.06.2015

SPANIA

Universidad Castilla La Mancha Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

SPANIA

Universidad Nacional de Educaciόn a Distancia

Page 2: Conferinţa Internaţională

COMITET ŞTIINŢIFIC

Prof. univ. dr. Ion M. ANGHEL – Societatea Română de Drept European

Prof.univ. dr. Verginia VEDINAŞ - Universitatea Bucureşti

Prof. univ. dr. Dan ŢOP - Universitatea Valahia din Târgovişte

Prof. univ. dr. Sache NECULAESCU – Universitatea Valahia din Târgovişte

Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI – Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti

Prof. univ. dr. Dumitra POPESCU – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”

Prof. univ. dr. Marilena ULIESCU – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”

Prof. univ. dr. Sofia POPESCU – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”

Prof. univ. dr. Aurel PREDA – MĂTĂSARU – Asociaţia Română de Politică Externă

Prof. univ. dr. Eugen CHELARU – Universitatea din Piteşti

Prof. univ. dr. Ionel DIDEA – Universitatea din Piteşti

Prof. univ. dr. Vlad BARBU - Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

Prof. univ. dr. Haluk KABAALIOĞLU,- Yeditepe University, Turcia

Prof. univ. dr. Ana Rosa MARTÍN MINGUIJÓN – Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spania

Prof. univ. dr Eva Maria DOMÍNGUEZ PÉREZ – Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spania

Prof. univ. dr. Carmen BOLDÓ RODA – Universidad Jaume I Castellón, Spania

Conf. univ. dr. Livia MOCANU – Universitatea Valahia din Târgovişte

Conf. univ. dr. Gheorghe GHEORGHIU – Universitatea Valahia din Târgovişte

Conf. univ. dr. Marc RÎCHEVEAUX – Université Littoral Côte d’Opale, Franţa

Conf. univ. dr. Maria Soledad CAMPOS DIEZ – Universidad Castilla la Mancha, Spania

Conf. univ. dr. Maria José ROMERO RODENAS – Universidad Castilla la Mancha, Spania

Conf. univ. dr. Maria Encarnacion GIL PEREZ – Universidad Castilla la Mancha, Spania

Conf. univ. dr. Francisco Javier DÍAZ REVORIO – Universidad Castilla la Mancha, Spania

Conf. univ. dr. Tomas VIDAL MARÍN – Universidad Castilla la Mancha, Spania

Conf. univ. dr. Francisco Jose Trillo Párraga - Universidad Castilla la Mancha, Spania

Conf. univ. dr. Pedro FERNÁNDEZ SANTIAGO – Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spania

Conf. univ. dr. Rafael JUNQUERA de ESTEFANY – Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spania

Conf. univ. dr. Rafael SÁNCHEZ DOMINGO – Universidad Burgos, Spania

Lect. univ. dr. Ivan Vasile IVANOFF - Universitatea Valahia din Târgovişte

Lect. univ. dr. Bogdan PĂTRAŞCU – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”

Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE - Universitatea Valahia din Târgovişte

Page 3: Conferinţa Internaţională

COMITET DE ORGANIZARE

Conf. univ. dr. Claudia GILIA - Universitatea Valahia din Târgovişte

Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU - Universitatea Valahia din Târgovişte

Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE – Universitatea Valahia din Târgovişte

Conf. univ.dr. Adrian ŢUŢUIANU – Universitatea Valahia din Targoviste

Conf. univ. dr. Andreea DRĂGHICI – Universitatea din Piteşti

Lect. univ. dr. Manuela NIŢĂ - Universitatea Valahia din Târgovişte

Lect. univ. dr. Steluţa IONESCU - Universitatea Valahia din Târgovişte

Lect. univ. dr. Danil MATEI - Universitatea Valahia din Târgovişte

Lect. univ. dr. Lavinia SAVU - Universitatea Valahia din Târgovişte

Lect. univ. dr. Lavinia VLĂDILĂ - Universitatea Valahia din Târgovişte

Lect. univ. dr. Loredana PADURE - Universitatea Valahia din Târgovişte

Lect. univ. dr. Cristian MAREŞ - Universitatea Valahia din Târgovişte

Lect. univ. dr. Maria Luiza HRESTIC - Universitatea Valahia din Târgovişte

Lect. univ. dr. Ioana PANAGOREŢ - Universitatea Valahia din Târgovişte

Asist. univ. dr. Nicoleta ENACHE - Universitatea Valahia din Târgovişte

Lect. univ. dr. Iulia BOGHIRNEA - Universitatea din Piteşti

Lect. univ. dr. Daniela IANCU – Universitatea din Piteşti

Lect. univ. dr. Doina POPESCU – Universitatea din Piteşti

Asist. univ. dr. Dan GUNĂ - Universitatea Valahia din Târgovişte

Asist. univ. dr. Denisa BARBU - Universitatea Valahia din Târgovişte

Asist. univ. drd. Emilian BULEA - Universitatea Valahia din Târgovişte

Page 4: Conferinţa Internaţională

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Vineri - 12 iunie 2015 - Centrul Internaţional de Conferinţe, Sala Roşie 8,30 - 9,00 Primirea şi înregistrarea participanţilor

9,00 - 9,30

Deschiderea lucrărilor conferinţei

- Cuvânt de deschidere – conf. univ. dr. Livia MOCANU, Decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte

- Mesajul Rectorului Universităţii „Valahia” din Târgovişte – conf. univ. dr. Călin OROS

- Mesajul Preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa – conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU

- Mesajul Decanului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Piteşti – prof. univ. dr. Eugen CHELARU

- Mesajul Preşedintelui Camerei Notarilor Publici Ploieşti – notar Doru Lucian TUDOR

- Mesajul Preşedintelui Societăţii Române de Drept European – prof. univ. dr. Ion M. ANGHEL (Decanul onorific al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative)

Vineri – 12 iunie 2015 - Centrul Internaţional de Conferinţe, Sala Roşie

9,30 - 10,45 Festivitate de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa

Domnului prof. univ. dr. Mircea DUŢU, Directorul Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română

10,45 - 11,00 PAUZĂ

11,00 - 12,15 Doamnei prof. univ. dr. Marilena ULIESCU, Membru emerit al Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română

12,15 - 12,45

LANSARE DE CARTE – „Diplomaţia Uniunii Europene” - Prof. univ. dr. Ion M. ANGHEL

PAUZĂ DE CAFEA

Page 5: Conferinţa Internaţională

LLUUCCRRĂĂRRIILLEE CCOONNFFEERRIINNŢŢEEII ÎÎNN PPLLEENN

Vineri – 12 iunie 2015 - Centrul Internaţional de Conferinţe, Sala Roşie

LUCRĂRILE CONFERINŢEI ÎN PLEN

Moderatori: Conf. univ. dr. Livia MOCANU Prof. univ.dr. Dan ŢOP Prof. univ. dr. Ionel DIDEA Prof. univ. dr. Eugen CHELARU

Prof. univ. dr. Eugen CHELARU

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Decăderea în dreptul civil

Prof. univ. dr. Verginia VEDINAŞ

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept

Necesitatea consacrării legislative a criteriului meritului pentru accesul la funcţii publice

Conf. univ. dr. Livia MOCANU

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de

Drept şi Ştiinţe Administrative

Formalismul contractului de credit pentru consum

Prof. univ. dr. Dan ŢOP

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de

Drept şi Ştiinţe Administrative

Un nou tip de concediu pentru salariaţi

Conf. univ. dr. Rafael SÁNCHEZ

DOMINGO

Burgos University

De la un drept de autoritate (ratione imperii) la un drept al

raţiunii (imperio ratione). Despre posibilitatea unui Cod

civil European

Prof. univ. dr. Ion M. ANGHEL

Societatea Română de Drept European

Contribuţiile României la Codificarea Dreptului

Internaţional

12,45 - 14,00

Prof. univ. dr. Sache NECULAESCU,

Conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de

Drept şi Ştiinţe Administrative

Principiul pacta sunt servanda - mit sau realitate?

14,00 - 15,30

PAUZĂ DE MASĂ

Page 6: Conferinţa Internaţională

LLUUCCRRĂĂRRIILLEE CCOONNFFEERRIINNŢŢEEII PPEE SSEECCŢŢIIUUNNII

SECŢIUNEA I: TRADIŢIE ŞI MODERNISM ÎN NOILE CODURI ROMÂNEŞTI

Vineri – 12 iunie 2015 - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,

Amfiteatrul „Nicolae Titulescu”

PANEL 1

Moderatori: Prof.univ.dr. Sache NECULAESCU Conf. univ. dr. Ilioara GENOIU Conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU Lect. univ. dr. Dumitru VĂDUVA

Conf. univ. dr. Cristinel Ioan

MURZEA

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Drept

Aspecte teoretice şi practice cu privire la daunele morale în

lumina noului Cod civil

Conf. univ. dr. Ilioara GENOIU,

Lect.univ.dr., C.S. II

Bogdan PĂTRAŞCU

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept şi

Ştiinţe Administrative/ Institutul de Cercetări Juridice

„Acad. Andrei Rădulescu”; Universitatea Creştină „Dimitrie

Cantemir”, Bucureşti

Succinte consideraţii în legătură cu decăderea. Privire specială asupra termenului de

opţiune succesorală

Consilier parlamentar Silvia Elena OLARU

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor

Dolul, viciu de consimţământ potrivit Noului Cod civil

Asist. univ. dr. Viorica POPESCU

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe

Administrative

Promisiunea în contractul de vânzare

Conf. univ. dr. Eva M. DOMÍNGUEZ

PÉREZ

Universitatea Naţională de Învăţământ la Distanţă,

Facultatea de Drept, Madrid, Spania

O nouă abordare a guvernanţei corporatiste în societăţile de

capital: schimbările intervenite la nivelul Consiliului director şi a Adunării generale. O analiză din punct de vedere comparativ.

Lect.univ.dr., judecător Elena ILIE Judecător

Grety CRISTEA

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept şi

Ştiinţe Administrative /Tribunalul Dâmboviţa

Informarea consumatorului-remediu pentru înlăturarea

răspunderii băncii

15,30 - 18,00

Conf. univ. dr. Daniel GHIŢĂ

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe

Sociale

Executarea obligaţiilor de a face şi de a nu face în noul Cod

civil şi în noul Cod de procedură civilă

Page 7: Conferinţa Internaţională

Vineri – 12 iunie 2015 - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,

Amfiteatrul „Otilia Calmuschi”

PANEL 2

Moderatori: Prof. univ. dr. Dan ŢOP Conf. univ. dr. Andreea DRĂGHICI Lect. univ. dr. Daniela IANCU Lect. univ. dr. Manuela NIŢĂ

Judecător Grety CRISTEA

Tribunalul Dâmboviţa

Consideraţii privind competenţa de soluţionare a litigiilor de muncă privind funcţionarii

publici şi personalul contractual

Asistent judiciar Marius

MIHĂLĂCHIOIU Tribunalul Dâmboviţa

Rolul administratorului judiciar şi al lichidatorului în cadrul

relaţiilor de muncă.

Asist. univ. dr. Isabela STANCEA

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe

Administrative

Câteva consideraţii privind cauzele care înlătură

răspunderea contravenţională în dreptul muncii

Asist. univ. dr . Nicolae-Horia ŢIŢ

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iaşi, Facultatea de

Drept

Implicaţiile teoretice şi practice în vederea definirii

caracteristicilor legale ale creanţelor în procedura de

executare silită

Lect. univ. dr. Manuela NIŢĂ

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Aspecte de noutate în reglementarea concurenţei

neloiale

Drd. Ioan Laurenţiu VEDINAŞ

Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza’’ Bucureşti

Îndatoririle specifice poliţistului local

Lect. univ. dr. Dumitru VĂDUVA

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe

Administrative

Noţiunea de profesionişti, criteriu de delimitare a dreptului

profesioniştilor

15,30 - 18,00

Drd. Emanuela IFTIME

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iaşi

Mijloace speciale de executare de care dispune cumpărătorul în

reglementarea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare

internaţională de mărfuri

Page 8: Conferinţa Internaţională

Vineri – 12 iunie 2015 - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Sala 105, Etaj 1

PANEL 3

Moderatori: Conf. univ. dr. Ion RISTEA Lect. univ. dr. Lavinia VLĂDILĂ Lect. univ. dr. Olivian MASTACAN Asist. univ. dr. Denisa BARBU

Conf. univ. dr. Julia ROPERO

CARRASCO

Universitatea Rey Juan Carlos, Madrid, Spania,

Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Juridice

Corupţia în planificarea urbană în Spania

Dr. Maria Belen SÁNCHEZ DOMINGO

Universitatea Rey Juan Carlos, Madrid, Spania,

Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Juridice

Anumite noutăţi introduse prin Legea Organică no. 1/2015 de

modificare a Codului penal spaniol relative la delictele contra

libertăţii şi demnităţii sexuale

Drd. Mario Gil AGUILAR SÁNCHEZ

Universitatea Autonomă a Statului Morelos, Mexic

Ce se află în spatele taxelor de mediu?

Dr. cercetător Marisol ANGELÉS

HERNÁNDEZ, Dr. Ana María CASTRO

MÉNDEZ

Institutul de Cercetări Juridice al Universităţii

Autonome a Statului Morelos – Mexic

Accesul la informaţii esenţiale privind reducerea inegalităţilor şi a

factorilor de risc de mediu

Conf. univ. dr., avocat Bujorel FLOREA

Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, Facultatea de

Drept şi Administraţie Publică, avocat Baroul

Bucureşti

Contribuţii la analiza infracţiunii prevăzute în art. 62 din Legea nr.

64/1991 privind brevetele de invenţie, astfel cum a fost

modificată prin Legea nr. 187/2012

Conf. univ. dr. Oana Roxana IFRIM

Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Amplificarea formelor de pregătire în dreptul penal român

Conf. univ. dr. Elise VALCU, Conf. univ. dr.

Nicoleta Andreea DRĂGHICI, Lect. univ. dr.

Daniela IANCU

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Problematica prevenirii şi combaterii spălării banilor la

nivelul Uniunii Europene

Asist. univ. dr. Raluca GHERGHINA

Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti

Durata rezonabilă a desfăşurării fazei de judecată în procesul penal

Drd. Ramona STANCIU Asist.univ.dr.

Nicoleta ENACHE

Universitatea Valahia din Târgovişte

Aspecte ale activităţii Curţilor cu juraţi în judeţul Dâmboviţa,

reflectate în documentele deţinute de Arhivele Naţionale

Lect. univ. dr. Dan BOTEZ

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de

Ştiinţe şi Inginerie, Alexandria

Medierea în materie penală

15,30 - 18,00

Asist. univ. dr. Alina Daniela PĂTRU,

Lect.univ.dr. Diana Anca ARTENE

Universitatea Spiru Haret din Bucureşti

Consideraţii privind identificarea persoanei prin mijloace genetice

Page 9: Conferinţa Internaţională

SSEECCŢŢIIUUNNEEAA AA IIII--AA:: RREEAALLIITTĂĂŢŢII ŞŞII PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE AALLEE RREEFFOORRMMEEII SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIIII RROOMMÂÂNNEEŞŞTTII

Vineri – 12 iunie 2015 - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Amfiteatrul ”Traian Ionaşcu”

PANEL 1

Moderatori: Conf. univ. dr. Claudia GILIA Lect. univ. dr. Ivan Vasile IVANOFF Lect. univ. dr. Marius ANDREESCU Asist. univ. dr. Dan GUNĂ

Conf. univ. dr. Claudia GILIA

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Consecinţele alegerilor parlamentare din 7 mai 2015

din UK şi viitoarea poziţie a UK în Uniunea Europeană

Lect. univ. dr. Marius ANDREESCU

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe

Administrative

Principiul proporţionalităţii. Contribuţii ale filosofiei şi

doctrinei juridice

Conf. univ. dr. Andreea RÎPEANU

Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept şi

Ştiinţe Administrative

Contribuţia dreptului feudal românesc la dezvoltarea ştiinţei

juridice

Asist. univ. dr. Adriana PÎRVU,

Lect. univ. dr. Iulia BOGHIRNEA

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe

Administrative

Răspunderea specială a Băncii Naţionale a României

Lect. univ. dr. Mihaela-Bogdana SIMION

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea

de Drept şi Ştiinţe Sociale

Dizolvarea Parlamentului în dreptul românesc şi în dreptul

comparat Prof. univ. dr.

Ion POPESCU SLĂNICEANU,

Dr. Cosmin Ionuţ ENESCU

Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti/

Instituţia Prefectului – Judeţul Argeş

Ce ar mai trebui făcut pentru eficientizarea activităţii Instituţiei Prefectului?

Conf. univ. dr. Cezar Corneliu

MANDA, Lect.univ.dr.

Cristina Elena NICOLESCU

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,

Facultatea de Administraţie Publică

Gestionarea resurselor umane în contextul eficientizării

funcţiei publice şi al îmbunătăţirii performanţei

sistemului administraţiei publice locale în România

Conf. univ. dr. Pavel NICOLAE

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, Cercetător ştiinţific asociat – Institutul de Cercetări „Acad. Andrei Rădulescu” al

Academiei Române

Reflecţii privind simplificarea inteligentă în Uniunea

Europeana şi simplificarea legislaţiei în România – aspecte

selective

Dr. Cristina TITIRIŞCA

Membru, Societatea Română de Drept European

Modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor prin prisma jurisprudenţei constituţionale şi a statutului României de stat-membru al Uniunii Europene

15,30 - 18,00

Asist. univ. dr. Ramona BÂRLOG

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe

şi Inginerie, Alexandria

Principiul separaţiei puterilor în stat – aspecte teoretice

Page 10: Conferinţa Internaţională

Vineri – 12 iunie 2015 - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Centrul de Cercetări Juridice

PANEL 2

Moderatori: Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU Conf. univ. dr. Elise VÂLCU Conf. univ. dr. Cezar MANDA Lect. univ. dr. Iulia BOGHIRNEA

Conf. univ. dr. Marina SANZ-DIEZ DE

ULZURRUN LLUCH

Universitatea Rey Juan Carlos, Madrid, Spania, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Juridice

Transpunerea Directivei 2014/42/EU în dreptul spaniol prin Legea Organică no.

1/2015

Conf. univ. dr. Constanţa

MĂTUŞESCU

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Lobby-ul regional şi local pe lângă instituţiile UE – mecanism eficient de influenţare a procesului decizional

european?

Asist. univ. dr. Denisa BARBU

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Necesitatea înfiinţării unor tribunale penale internaţionale ad-hoc.

Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, (1993 – şi în prezent)

Asist. univ. dr. Dan Alexandru GUNĂ,

Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Activităţile maritime - sursă de conflict între state

Drd. Florin STOICA Universitatea „Nicolae

Titulescu”, Facultatea de Drept Funcţia publică – necesitatea unui

cadru legislativ unic european

Lect. univ. dr. Corina Florenţa

POPESCU

Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Circumstanţe care exclud răspunderea internaţională

Conf. univ. dr. Emilian CIONGARU

Universitatea Hyperion din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice/Institutul de Cercetări

Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”

Efectele transferului de drept al Uniunii Europene în dreptul intern

Asist. univ. dr. Nicoleta ENACHE,

Masterand Raluca ANDREIU (ŞTEFAN)

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Reglementarea statutului pensiilor în state membre ale UE

Lect. univ. dr. Cosmin DARIESCU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de

Drept

Competenţa jurisdicţională în materia recunoaşterii hotărârilor străine potrivit Regulamentului nr.

1215/2012

15,30 - 18,00

Avocat Florin Octavian BARBU

Lect.univ.dr. Mihai GRIGORE Asist. univ.dr. Dan Alexandru GUNĂ

Lect.univ.dr. Steluţa IONESCU

Baroul Dâmboviţa/ Universitatea Valahia din

Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Forma şi conţinutul actului jurisdicţional internaţional

Page 11: Conferinţa Internaţională

Vineri – 12 iunie 2015 - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Centrul de Cercetări Juridice

PANEL 3

Moderatori : Lect. univ. dr. Steluţa IONESCU Lect. univ. dr. Lavinia SAVU Asist. univ. dr. Adriana PÎRVU

Conf. univ. dr. Radu Răzvan POPESCU

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Dreptul la respectarea vieţii private şi principiul egalităţii

de tratament

Conf. univ. dr. Mihaela Victoriţa CĂRĂUŞAN

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,

Facultatea de Administraţie Publică

Cultura administrativă şi inovarea în România secolului

XXI

Lect. univ. dr. Mihail NIEMESCH

Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Drept

Legătura istorică dintre drept, religie şi morală

Lect. univ. dr. Georgeta CREŢU

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Reflecţii asupra ştiinţei legislaţiei, a tehnicii legislative

şi a codificării

Lect. univ. dr. Oana SARAMET

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Drept

Dimensiunea juridică a libertăţii credinţelor religioase

Lect. univ. dr. Mihai ŞTEFĂNOAIE

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept

Cunoaşterea legislaţiei în vigoare – normă pentru

evoluţia societăţii contemporane

Lect. univ. dr. Loredana PĂDURE

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Analiza procesului de retrocedare imobiliară

Lect. univ. dr. Alina Gabriela MARINESCU

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe

Socio-Umane

Fundamentele liberalismului european

Avocat Larisa-Antonia CAPISIZU

Cabinet Avocat Capisizu Sergiu Marin, Baroul Bucureşti

Aspecte juridice ale contractelor electronice reglementate de dreptul

Uniunii Europene

15,30 - 18,00

Asist. univ. dr. Traian Alexandru MIU

Lect.univ.dr. Steluţa IONESCU

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de

Teologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Protecţia persoanei într-o lume globalizată

Page 12: Conferinţa Internaţională

SSÂÂMMBBĂĂTTĂĂ -- 1133 IIUUNNIIEE 22001155 ––

SSEECCŢŢIIUUNNEEAA II:: TTRRAADDIIŢŢIIEE ŞŞII MMOODDEERRNNIISSMM ÎÎNN NNOOIILLEE CCOODDUURRII RROOMMÂÂNNEEŞŞTTII

Sâmbătă – 13 iunie 2015 - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Amfiteatrul „Nicolae Titulescu”

PANEL 1

Moderatori: Conf. univ. dr. Andreea TABACU Lect. univ. dr. Danil MATEI Lect. univ. dr. Cristian MAREŞ Asist. univ. drd. Emilian BULEA

Conf. univ. dr. Carmen TODICĂ

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept

Studiu de doctrină şi jurisprudenţă privind

răspunderea juridică a administratorului în caz de

nerespectare a obligaţiei de a administra societatea

Conf. univ. dr. Francisco TRILLO

Universitatea Castilla La Mancha, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Ciudad Real, Spania

Măsurile anticriză şi negocierile colective: situaţia în Italia,

Portugalia şi Spania. Avocat Constantin-

Laurenţiu GHEORGHE

Baroul Bucureşti Competenţa materială a

tribunalului ca primă instanţă civilă

Conf. univ. dr. Nicolae GRĂDINARU

Universitatea„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti

Caracterul obligatoriu al procedurii prealabile

Drd. Ioana-Andra PLEŞA

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Cererea de chemare în judecată în reglementarea Noului Cod de procedură civilă. Aspecte privind procedura regularizării cererii de

chemare în judecată în dreptul comparat.

Lect. univ. dr. Ada HURBEAN

Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia, Facultatea de Drept şi

Ştiinţe Sociale

Clauza de confidenţialitate şi obligaţia de fidelitate în

contractul individual de muncă

Dr. Daniel Stefan PARASCHIV

Camera Notarilor Publici Piteşti

Necesitatea menţinerii echilibrului ecologic prin

identificarea de noi măsuri pentru protecţia mediului

Lect. univ. dr. Ramona Gabriela

PARASCHIV

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti,

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Concurenţa neloială pe piaţa internaţională

9,30 - 11,00

Lect. univ. dr. Steluţa IONESCU,

Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE,

Asist. univ. dr. Dan GUNĂ,

Asist. univ. dr. Denisa BARBU

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept şi

Ştiinţe Administrative

Sistemul judiciar românesc şi alte sisteme din familia de drept

romano-germanică. Examen de drept comparat

Page 13: Conferinţa Internaţională

Prof. María del Mar Moreno MOZOS

Universitatea Castilla La Mancha, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Ciudad Real, Spania

Reflecţii asupra rolului femeii in societatea cunoaşterii

Lect. univ. dr. Diana Anca ARTENE, Lect. univ. dr. Antonio Silviu MUTULESCU

Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Facultatea de Drept şi

Administraţie Publică

Prejudiciul, condiţie necesară pentru existenţa răspunderii juridice în dreptul mediului

11,00 - 11,15 PAUZĂ DE CAFEA

SSEECCŢŢIIUUNNEEAA AA IIII--AA:: RREEAALLIITTĂĂŢŢII ŞŞII PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE AALLEE RREEFFOORRMMEEII SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIIII RROOMMÂÂNNEEŞŞTTII

Sâmbătă – 13 iunie 2015 - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Amfiteatrul „Traian Ionaşcu”

PANEL 2

Moderatori: Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE Conf. univ. dr. Gheorghe GHEORGHIU Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE Asist. univ. dr. Nicoleta ENACHE

Lect. univ. dr. Lavinia VLĂDILĂ

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Aspecte privind amânarea aplicării pedepsei

Lect. univ. dr. Ioana PANAGOREŢ,

Lect. univ. dr. Maria Luiza HRESTIC

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe

şi Inginerie, Alexandria

Cadrul legal al politicilor sociale ale UE

Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de

Drept şi Ştiinţe Administrative

Câteva consideraţii privind constatarea şi recuperarea

creanţelor bugetare rezultate din utilizarea fondurilor europene

Lic. Alma Rosa GARCÍA CERVANTES

Masterand al Universităţii Autonome a Statului Morelos,

Mexic

Industrializarea justiţiei în societatea întemeiată pe

cunoaştere în Mexic

Lect. univ. dr. Ivan Vasile IVANOFF

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Administratorul public - natura juridică a contractului de

management

Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE Lect. univ. dr. Steluţa IONESCU

Asist. univ. dr. Dan GUNA Asist. univ. dr. Denisa BARBU

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de

Drept şi Ştiinţe Administrative

Evenimentele legislative. Abrogarea şi derogarea

Conf. univ. dr. Maria Irina GRIGORE

RĂDULESCU

Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Perspectiva simplificării dreptului asupra principiilor

legiferării

9,30 - 11,00

Lect. univ. dr. Florina MITROFAN

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe

Administrative

Analiza reglementărilor privind situaţiile în care Avocatul

poporului are calitatea de subiect de sezină a instanţei

11,00 - 11,15 PAUZĂ DE CAFEA

11,15 - 12,00 CONCLUZII

Page 14: Conferinţa Internaţională

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 15: Conferinţa Internaţională

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 16: Conferinţa Internaţională

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Şoseaua Găeşti, nr. 8-10, Târgovişte, cod 130087 Tel.: 0245.606048, 0245.606049

www.drept.valahia.ro