CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

46
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE DEZVOLTAREA SECTORULUI EDUCAŢIONAL ÎN MOLDOVA – STAREA ACTUALĂ ŞI PERSPECTIVE Chişinău, 14-15 iunie, 2004

description

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE. DEZVOLTAREA SECTORULUI EDUCAŢIONAL ÎN MOLDOVA – STAREA ACTUALĂ ŞI PERSPECTIVE Chişinău, 14-15 iunie, 2004. Procesul EPT in Moldova. Forumul mondial al educaţiei din Dakar Conferinţ a Naţională/ Forumul naţional EPT - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Page 1: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU

EDUCAŢIE

DEZVOLTAREA SECTORULUI

EDUCAŢIONAL ÎN MOLDOVA – STAREA

ACTUALĂ ŞI PERSPECTIVE

Chişinău, 14-15 iunie, 2004

Page 2: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Procesul EPT in Moldova Forumul mondial al educaţiei din Dakar Conferinţa Naţională/ Forumul naţional

EPT Projectul ONU Moldova “Educaţie

pentru toţi” /Proces participativ/ Cooperare inter-sectorială/ agenţii / Suport financiar/logistic/Sinergie

Strategia Naţională EPT/SCERS/ODM/UNDAF

PNA EPT/Modele de simulare

Page 3: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Obiective majore ale strategiei EPT în Republica Moldova

1. Majorarea către anul 2008 a ratei de inrolare in programele preşcolare pină la 75% pentru copiii cu virsta de 3-5 ani şi pină la 100% pentru copiii de 6-7 ani, precum şi reducerea in aceeaşi perioadă a discrepanţelor dintre regiunile rurale şi urbane, dintre grupele dezavantajate şi cele cu venituri medii la mai puţin de 5%.

2. Asigurarea pină in anul 2008 a accesului tuturor copiilor la educaţia calitativă de bază, educaţie ce le va asigura dezvoltarea deprinderilor esenţiale pentru viaţă, inclusiv educaţia pentru sănătate, educaţia civică, educaţia pentru viaţa in familie, instruirea profesională etc.

Page 4: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Obiective majore ale strategiei EPT în Republica Moldova

3. Asigurarea către 2015 a accesului tuturor copiilor, in special a celor ce trăiesc in condiţii dificile sau aparţin minorităţilor etnice, la o educaţie completă, liberă, obligatorie şi de calitate.

4. Promovarea politicilor de integrare a copiilor cu necesităţi educaţionale speciale in sistemul educaţional comun, elaborarea suportului metodic adecvat, in special pentru instruirea elevilor cu dificultăţi emoţionale şi de comportament.

Page 5: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Obiective majore ale strategiei EPT în Republica Moldova5. Creşterea sau cel puţin menţinerea către anul 2008 a

nivelului actual de 95% al gradului de ştiinţă de carte şi asigurarea accesului tuturor adulţilor la programele de educaţie in familie, programe ce le vor permite să-şi dezvolte aptitudinile paterne şi abilităţile de comunicare cu copiii, vor asigura respectarea drepturilor copiilor

6. Dezvoltarea potenţialului uman al fiecărui cetăţean pentru o viaţă socială şi economică activă, oferind in acest scop trasee şi oportunităţi educaţionale de alternativă, in special pentru tinerii şi adulţii aflaţi in circumstanţe dificile

Page 6: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Scopul cheie al strategiei EPT

Asigurarea accesului la educaţia de bază de calitate pentru toţi copiii, in special a copiilor aflaţi in situaţii deosebit de dificile: orfanii, copiii privaţi de ingrijire părintească, copiii cu deficienţe fizice sau psihice, copiii străzii, copiii din familii social vulnerabile, copiii refugiaţi, copiii aflaţi оn conflict cu legea, copiii neglijaţi sau supuşi abuzului etc.

Page 7: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Beneficiarii Strategiei “Educaţie pentru toţi”Întreaga societate şi, in primul rind, actorii procesului

educaţional: copiii de virstă timpurie, elevii, părinţii, cadrele didactice şi manageriale, personalul medical şi cel tehnic din sistemul de invăţămint. Strategia EPT presupune satisfacerea prioritară a necesităţilor copiilor aflaţi in situaţii deosebit de dificile: orfanii, copiii privaţi de ingrijire părintească, copiii cu deficienţe fizice sau psihice, copiii străzii, copiii din familii social vulnerabile, copiii refugiaţi, copiii aflaţi in conflict cu legea, copiii neglijaţi sau supuşi abuzului etc.

Page 8: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Structura PNA Obiectiv general Obiective specifice Rezultate Activităţi Indicatori Parteneri Termeni de implementare Costuri

Page 9: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Educaţia şi dezvoltarea timpurie

Costul componentei EDT – 1.140810 mii lei

25% din costul total PNA EPT

994476 mii lei (87%) finanţare internă

146342 mii lei (13%) finanţare externă

Page 10: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Obiectiv general Majorarea către anul 2008 a ratei de

participare la programele preşcolare pînă la 75% pentru copiii de vîrsta 3-5 ani şi pînă la 100% pentru copiii de 6-7 ani, precum şi reducerea, la mai puţin de 5% a discrepanţelor dintre regiunile rurale şi cele urbane, dintre grupele dezavantajate şi populaţia totală

Page 11: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Obiective specifice1. Sporirea accesului şi participării la EDT,

în special pentru copiii dezavantajaţi2. Îmbunătăţirea calităţii îngrijirii şi

educaţiei timpurii din perspectiva tratării ca pregătire pentru viaţă, sporirea eficienţei şi relevanţei educaţiei

3. Promovarea managementului eficient şi a bunei guvernări

Page 12: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Sporirea accesului şi participării la educaţie, în special pentru copiii

dezavantajaţi

Dezvoltarea unui cadru instituţional adecvat (flexibil., complexe, privat …)

Crearea serviciilor educaţionale viabile şi rentabile (economic şi pedagogic), lărgirea ofertei

Extinderea PETI, “Pas cu pas” … Îmbunătăţirea condiţiilor şi accesului la

serviciile EDT Perfecţionarea/dezvoltarea bazei materiale şi

didactice Crearea serviciilor educaţionale comunitare Crearea alternativelor instituţionale CES

Page 13: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Rezultate

Elaborarea şi implementarea unor măsuri complexe pentru participare sporită la educaţie

Acces sporit pentru copiii aflaţi in situaţii dificile (majorat cu 10%)

Servicii educaţionale pentru copiii cu CES

Page 14: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Îmbunătăţirea calităţii îngrijirii şi educaţiei timpurii din perspectiva tratării ca

pregătire pentru viaţă, sporirea eficienţei şi relevanţei educaţiei

Elaborarea şi implementarea standardelor Elaborarea materialelor informaţionale Crearea unui sistem de evaluare şi

monitorizare Elaborarea Statutului cadrului didactic Perfecţionarea sistemului de pregătire

iniţială şi formare continuă Dezvoltarea deprinderilor manageriale şi

profesionale

Page 15: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Rezultate

Calitate îmbunătăţită a educaţiei

Ridicarea statutului, motivaţiei şi a

profesionismului cadrelor

diidactice

Page 16: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Promovarea managementului eficient şi a bunei guvernări

Racordarea legislaţiei şi cadrului normativ Dezvoltarea şi consolidarea

parteneriatului social Dezvoltarea deprinderilor şi cunoştinţelor

familiilor Crearea serviciilor de asistenţă socială,

medicală, psihologică şi pedagogică Dezvoltarea capacităţilor instituţionale Consolidarea colaborării internaţionale

Page 17: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Rezultate Îmbunătăţirea cadrului politic,

juridic şi normativ Servicii comunitare şi participare

sporită a părţilor interesate Consolidarea competenţelor de

management şi a responsabilităţilor în managementul educaţional

Page 18: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Planul Naţional de acţiuni Planul Naţional de acţiuni “Educaţie pentru toţi” 2004-“Educaţie pentru toţi” 2004-

20082008

ACCESUL LA EDUCAŢIA DE

BAZĂ DE CALITATE

Page 19: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Obiectiv general

Asigurarea pînă în 2015 a accesului tuturor copiilor la educaţia de bază

de calitate, educaţie ce le va asigura dezvoltarea deprinderilor esenţiale de viaţă, inclusiv educaţia pentru

sănătate, educaţia civică, educaţia pentru familie, instruirea

profesională etc.

Page 20: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Obiective specifice1. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ

vizavi de accesul tuturor copiilor la educaţia de bază de calitate

2. Perfecţionarea cadrului instituţional pentru asigurarea şanselor egale de acces la educaţia de bază de calitate pentru toţi copiii în general şi în special pentru cei aflaţi în dificultate

3. Promovarea unei politici de sprijinire a cadrelor didactice in bază de performanţă şi competitivitate

Page 21: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Obiective specifice4. Ameliorarea finanţării sistemului de

învăţămînt 5. Dezvoltarea curriculei şi asigurarea

didactică pentru învăţămîntul secundar general

6. Elaborarea şi implementarea unui sistem independent de evaluare a performanţelor şcolare

7. Implementarea tehnologiilor de informare şi comunicare în educaţie

Page 22: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ

Ajustarea cadrului legislativ/normativ la strategiile şi programele

existente (SCERS, CCTM etc.)

Racordarea legislaţiei naţionale la documentele internaţionale

(Cadrul de la Dakar, Convenţia ONU cu privire la drepturile

copilului etc.)

Delimitarea competenţelor şi responsabilităţilor autorităţilor

administraţiei publice centrale şi locale în asigurarea şanselor

egale la educaţie

Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ vizavi de

consolidarea fondurilor comunitare de şcolarizare)

Elaborarea programului de implementare a Concepţiei educaţiei

Page 23: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Perfecţionarea cadrului instituţional

Cartografierea instituţiilor de învăţămînt preuniversitar

Adaptarea reţelei la tendinţele demografice din republică

Constituirea reţelei optime de unităţi şcolare care ar oferi fiecărui copil şanse egale la studii prin trecerea la standardul unic al învăţămîntului secundar general – cel liceal

Raţionalizarea utilizării cheltuielilor de regie şi îmbunătăţirea condiţiilor sanitaro-igienice

Asigurarea cu echipament, utilaj şi inventar Elaborarea şi implementarea unui program de

susţinere a învăţămintului rural

Page 24: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Promovarea unei politici de sprijinire a cadrelor didactice in bază de performanţă şi competitivitate

Aprobarea concepţiei şi strategiei de formare continuă a cadrelor didactice

Dezvoltarea resurselor umane în scopul implementării tehnologiilor participativ-formative, ridicarea statutului şi profesionismului cadrelor

Implementarea unui nou model de pregătire si perfecţionare a cadrelor didactice în contextul noilor cerinţe: instruirea simultană, limbile străine, localităţi cu un număr redus de elevi

Racordarea statelor tip la necesităţile comunităţii, actualizarea normativelor pentru sarcina didactică

Perfecţionarea şi dezvoltarea cadrelor de conducere de nivel naţional, teritorial şi local în scopul asigurării unui eficient

Page 25: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Ameliorarea finanţării sistemului de învăţămînt

Realocarea si direcţionarea resurselor financiare în cadrul sistemului în conformitate cu priorităţile stabilite la nivel naţional, mărirea ponderii cheltuielilor de instruire în raport cu cheltuielile totale

Implementarea măsurilor de utilizare eficientă a resurselor financiare: finanţare bazată pe programe, pe unitate, pe formulă etc.

Extinderea autonomiei financiare, concomitent cu sporirea responsabilităţilor

Diversificarea surselor de finanţare, crearea fondurilor extrabugetare în sprijinirea învăţămintului

Page 26: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Dezvoltarea curriculei şi asigurarea didactică

Monitorizarea implementării standardelor educaţionale în învăţămîntul secundar general

Revizuirea curriculei liceale prin prisma pregătirii elevilor pentru viaţă

Elaborarea şi implementarea programelor de educaţie pentru sănătate

Elaborarea curriculei şi a materialelor-suport la disciplinele opţionale

Asigurarea cu ghiduri metodice la toate disciplinele şcolare

Page 27: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Elaborarea şi implementarea unui sistem independent de evaluare a performanţelor

şcolare

Evaluări pe eşantioane reprezentative de elevi la diferite clase / discipline, cu scopul determinării stării reale de realizare a obiectivelor educaţionale

Elaborarea materialelor pentru banca de itemi Organizarea examinărilor externe în clasele

absolvente a treptelor de şcolaritate în scopul sporirii obiectivitătii examenelor

PISA, TIMSS …

Page 28: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Implementarea tehnologiilor de informare şi comunicare în

educaţie

Efectuarea studiului privind asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu mijloace tehnice pentru implementarea TIC, cu cadre competente pentru aplicarea TIC, utilizarea TIC la disciplinele şcolare, la evaluarea educaţiei şi în managementul educaţional

Elaborarea unui program naţional de implementare a TIC în educaţie (SALT, SIME)

Implementarea noilor metode educaţionale în baza tehnologiilor informaţionale şi de comunicare

Page 29: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Indicatori de evaluare şi monitorizare

Rata de încadrare la treptele de instruire ce include educaţia de bază (preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional)

Cheltuielile bugetare pentru învăţămînt din PIB pentru un elev faţă de cota parte din PIB pentru un locuitor

Cheltuielile bugetare pentru treptele preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional din PIB pentru un elev faţă de cota parte din PIB pentru un locuitor

Indicatorul de menţinere a contingentului de elevi în clasele 1-4; 5-9; 10-12

Indicatorul de trecere a contingentului de elevi în clasele 4-5; 9-10

Cota absolvenţilor de gimnaziu care nu-şi continuă studiile

Page 30: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Educaţia şi dezvoltarea timpurie

Costul componentei – 3.133939 mii lei

69% din costul total PNA EPT

2696720 mii lei (86%) finanţare internă

47210 mii lei (14%) finanţare externă

Page 31: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Obiectiv general

Asigurarea accesului echitabil pentru toţi copiii în situaţii deosebit de dificile la servicii educaţionale de calitate de la cele mai timpurii perioade ale dezvoltării.

Ridicarea calităţii învăţământului prin crearea condiţiilor optimale de îngrijire, de reabilitare şi de socializare a copiilor în situaţii deosebit de dificile.

Page 32: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Obiective specifice Elaborarea şi implementarea politicii

naţionale de îngrijire şi educaţie a copiilor în situaţii deosebit de dificile în cadrul programelor naţionale în domeniul EPT

Asigurarea accesului şi şanselor egale, drepturi şi îndatoriri egale copiilor în situaţii deosebit de dificile

Page 33: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Obiective specifice Îmbunătăţirea calităţii şi

eficienţei educaţiei copiilor cu cerinţe educative speciale

Implicarea familiei, comunităţii şi societăţii civile în promovarea educaţiei copiilor cu cerinţe speciale în şcoli incluzive

Page 34: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Acţiunea 1. Sporirea accesului la /şi participarea în educaţie a copiilor în situaţii deosebit de dificile

REZULTAT 1.1.

Elaborarea şi implementarea unor măsuri cuprinzătoare pentru participarea sporită la educaţie a copiilor în situaţii deosebit de dificile

ACTIVITĂŢI 1. Armonizarea cadrului legal la legislaţia şi actele

normative internaţionale.2. Reorganizarea sistemului instituţional de educaţie şi

îngrijire a copiilor în situaţii deosebit de dificile3. Dezvoltarea unui cadru instituţional adecvat

necesităţilor copiilor şi comunităţilor.4. Crearea serviciilor de asistenţă CSDD în şcolile

obişnuite:

Page 35: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Acţiunea 1. Sporirea accesului la /şi participarea în educaţie a copiilor în situaţii deosebit de dificile

ACTIVITĂŢI 5. Serviciul logopedic, psihopedagogic, asistenţă

medicală specializată, servicii de recuperare psihologică etc.

6. Evaluarea capacităţilor instituţionale şi financiare existente de asistenţă a CSDD

7. Crearea serviciilor la nivel local care intervin în prevenirea instituţionalizării sau intrării copilului în dificultate.

8. Dotarea/consolidarea instituţiilor de educaţie cu materiale şi echipamente necesare pentru asistenţa copiilor cu cerinţe educative speciale.

9. Reabilitarea/ renovarea clădirilor instituţiilor de educaţie.

Page 36: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Acţiunea 1. Sporirea accesului la /şi participarea în educaţie a copiilor în situaţii deosebit de dificile

Rezultat 1.2.Acces sporit la educaţie pentru copii în situaţii deosebit de dificile

ACTIVITĂŢI1. Crearea bazei de date despre copii în

situaţii deosebit de dificile la nivel comunitar, regional, naţional

2. Adaptarea instituţiilor de educaţie la necesităţile şi posibilităţile copilului în dificultate

3. Crearea condiţiilor de recuperare a dezvoltării şi de asistenţă psihopedagogică copiilor în dificultate în şcolile generale

Page 37: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Acţiunea 1. Sporirea accesului la /şi participarea în educaţie a copiilor în situaţii deosebit de dificile

ACTIVITĂŢI1. Elaborarea programelor sociale complexe de

asistenţă a copiilor aflaţi în dificultate2. Crearea şi dezvoltarea serviciilor comunitare

de asistenţă, stimulare şi sprijin pentru copii în dificultate

3. Formarea opiniei publice în problemele copilului în dificultate şi a familiei acestora.

4. Elaborarea concepţiei de restructurare şi reorganizare a sistemului de îngrijire şi educaţie a copilului aflat în dificultate

5. Implicarea ONG –lor în finanţarea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă pentru copii aflaţi în dificultate

Page 38: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Acţiunea 1. Sporirea accesului la /şi participarea în educaţie a copiilor în situaţii deosebit de dificile

Rezultat 1.3 CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

ACTIVITĂŢI1. Crearea serviciului de evaluare şi diagnosticare a

dezvoltării copiilor de la cele mai timpurii perioade ale dezvoltării

2. Elaborarea instrumentelor de evaluare psihologică şi pedagogică a dezvoltării copiilor, precum şi a posibilităţilor de recuperare a dezvoltării copiilor aflaţi în dificultate

3. Dezvoltarea serviciilor de reabilitare şi asistenţă psihopedagogică copiilor în dificultate pe centre de zi şi servicii comunitare la nivel de instituţie de educaţie generală (grădiniţă, şcoală)

4. Crearea şi dezvoltarea serviciilor alternative instituţionalizării pentru copii cu CES

Page 39: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Acţiunea 1. Sporirea accesului la /şi participarea în educaţie a copiilor în situaţii deosebit de dificile

ACTIVITĂŢI1. Crearea şi dezvoltarea serviciilor alternative instituţionalizării

pentru copii cu CES2. Îmbunătăţirea condiţiilor de îngrijire şi

ridicarea calităţii educaţii şi reabilitării dezvoltării copiilor în instituţiile rezidenţiale existente

3. Perfecţionarea sistemului de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi medicale prin prisma concepţiei educaţiei incluzive

4. Elaborarea regulamentelor de funcţionare a a unităţilor de educaţie prin prisma politicilor EPT.

Page 40: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Acţiunea 2. Îmbunătăţirea calităţii îngrijirii şi educaţiei copiilor în situaţii deosebit de dificile din perspectiva pregătiri pentru viaţă, sporirea eficienţei şi relevanţei educaţiei în corespundere cu necesităţile şi posibilităţile de dezvoltare ale acestora.

Rezultat 2.1.

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei CSDD ACTIVITĂŢI1. Elaborarea şi implementarea standardelor

- minime de îngrijire, educaţie, asistenţă medicală şi de recuperare/ reabilitare a dezvoltării copiilor aflaţi în dificultate (pentru toate tipurile de instituţii

2. Elaborarea curriculumului diferenţiat de educaţie a copiilor cu CES / CSDD3.

Page 41: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Acţiunea 2. Îmbunătăţirea calităţii îngrijirii şi educaţiei copiilor în situaţii deosebit de dificile din perspectiva pregătiri pentru viaţă, sporirea eficienţei şi relevanţei educaţiei în corespundere cu necesităţile şi posibilităţile de dezvoltare ale acestora

ACTIVITĂŢI1. Elaborarea şi implementarea instrumentelor

şi tehnicilor de evaluare a dezvoltării copiilor 2. Elaborarea curriculumului de perfecţionarea

profesională a cadrelor din învăţământul general pentru asistenţa copiilor cu CES /CSDD.

3. Elaborarea şi implementarea unui Curriculum şi a unei strategii educaţionale de formare a cadrelor didactice, medicale şi de asistenţă socială în conformitate cu recomandările internaţionale şi experienţele pozitive existente în domeniu

Page 42: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Acţiunea 2. Îmbunătăţirea calităţii îngrijirii şi educaţiei copiilor în situaţii deosebit de dificile din perspectiva pregătiri pentru viaţă, sporirea eficienţei şi relevanţei educaţiei în corespundere cu necesităţile şi posibilităţile de dezvoltare ale acestora

Rezultat 2.2.Ridicarea statutului şi motivaţiei, cadrului didactic care

asistă copii cu CES ACTIVITĂŢI

1. Revederea Legii Învăţământului şi a Statutului cadrului didactic

2. Perfecţionarea sistemului de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice, asistentelor medicale şi asistenţilor sociali care lucrează cu copii în situaţii deosebit de dificile şi familia acestora.

3. Perfecţionarea sistemului de evaluare/atestare a cadrelor didactice şi manageriale din sistemul de educaţie

Page 43: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Acţiunea 2. Îmbunătăţirea calităţii îngrijirii şi educaţiei copiilor în situaţii deosebit de dificile din perspectiva pregătiri pentru viaţă, sporirea eficienţei şi relevanţei educaţiei în corespundere cu necesităţile şi posibilităţile de dezvoltare ale acestora

ACTIVITĂŢI 1. Dezvoltarea deprinderilor manageriale şi profesionale

(25 % de cadre didactice, medicale, asistenţi sociali anual) în scopul îmbunătăţirii serviciilor de asistenţă psihopedagogică, psihologică, de recuperare, reabilitare a CSDD

2. organizare de cursuri, conferinţe, seminare, ateliere de lucru;

3. realizarea schimbului de experienţă (în ţară şi în străinătate)

4. difuzarea de pachete de resurse/materiale de training 5. Elaborarea Pachetelor de Resurse pentru cadrele

didactice, medicale, asistente sociale etc. în problema educaţiei cerinţelor speciale şi EPT

Page 44: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Acţiunea 3. Promovare managementului eficient şi a bunei guvernări

Rezultat 3.1.

Îmbunătăţirea cadrului politic şi juridic. Rezultat 3.2.

Crearea serviciilor comunitare şi sporirea participării părţilor interesate

Rezultat 3.3

Consolidarea competenţelor şi responsabilităţilor în managementul

educaţional

Page 45: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

INDICATORI DE URMĂRIRE

Rata copiilor instituţionalizaţi Rata copiilor reintegraţi în familie Rata copiilor cuprinşi cu educaţia

incluzivă Rata serviciilor alternative Durata de şedere a copiilor în instituţiile

rezidenţiale Numărul de cadre didactice care au

beneficiat de pregătire specială pentru realizarea educaţiei incluzive etc.

Page 46: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE

Va mulţumesc pentru atenţie

Mihai Paiu, Ministerul Educaţieitel/fax 232680

e-mail: [email protected]