Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

 • ROMANIAJUDETUL IA$I - CONSILIUL JUDETEAII IA$I

  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI

  ANUI{T

  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaqi organizeazd in data de 28.09.2015, ora 09:00, lasediul unitatii din str. dr. I. Cihac nr. 30, concurs de-recrutare pentru ocuparea urmdtoarelor posturi:

  A. Funcfiile contractuale vacante pentru care se orgatizeazd concursul de recrutare:- asistent medical cu studii PL., grad profesional baz6, in cadrul Secfiei a III-a Pneumologie,

  Compartiment pneumologie copii - 1 post cu normd intreagd, pe duratd nedeterminati;- registrator medical, grad profesional baza in cadrul Clinicii I de Pneumologie - 1 post cu

  normi intreagd, pe duratd nedeterminati;- registrator medical, grad profesional debutant in cadrul Dispensarului TBC - 1 post cu normd

  intreagd, pe duratd nedeterminatd;Dosarul de concurs al candida{ilor va contine urmdtoarele documente :

  a) cerere de inscriere la concurs adresatd Managerului Spitalului Clinic dePneumoftiziologie ;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest[ identitatea, potrivit legii,dupd. caz;

  c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestdefectuarea unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinireacondifiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunJ;

  d) certificat de liberd practicd (membru OAMR) - doar pentru posturile de asistentmedical;asigurare pentru malpraxis medical - doar pentru posturile de asistent medical;copia livretului militar - daca este cazul;carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinJele care atest[ vechimea in specialitateastudiilor, in copie;

  h) cazieruljudiciar sau o declarafie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale caresd-l facd incompatibil cu functia pentru care candideazd;

  D adeverinti medicald care si ateste starea de sindtate corespunzdtoare eliberatd cu celmult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului saude cdtre unit6{i1e sanitare abilitate;

  j) curriculum vitae;Actele prev[zute la lit. b) - g) vor ft prezentate gi in original in vederea verificdrii conformit5lii

  copiilor cu acestea.In cazul documentului prevdzut la lit. h), candidatul declarat admis la selecfia dosarelor, care a

  depus la inscriere o declarafie pe propria rispundere cd nu are antecedente penale, are obligatia de acompleta dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tirziu p6nd la data desftqurdriiprimei probe a concursului.

  e)0s)

  Str. dr. I.Cihac nr.30, Iaqi, ROMANIAT el:+40.0232-23.94.08/Fax:+ 40.0232.27 .09.18.

 • Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, din munc. Iaqi, str.Dr. I. Cihac, nr. 30, la secretarul comisiei de concurs, Tiba Iuliana, $ef Birou Resurse Umane -etaj 5,tel. 0232-27 091 5 sat 02321239408, int. 134.

  B. Condifii generale qi specifice de participare la concurs :- Condifii generale, conform art.3 din H.G. nr.286120ll zPoate participa la concurs persoana care indeplinegte urmdtoarele condilii:

  a) are cet[{enia rom6nd, cetiJenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelorapa4inAnd Spa{iului Economic European gi domiciliul in RomAnia;

  b) cunoaqte limba romAn[, scris qi vorbit;c) are vArsta minimd reglementatd de prevederile legale;;d) are capacitate deplind de exercitiu;e) are o stare de slndtate corespunz[toare postului pentru care candideazd, atestatdpebaza

  adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitilile sanitare abilitate;0 indeplinegte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte conditii specifice

  potrivit cerinfelor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvArgirea unei infrac{iuni contra umanitAlii,

  contra statului sau contra autoritifi, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, careimpiedici infbptuirea justiJiei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infracfiunisdv6rgite cu intenlie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea functiei, cu excep{iasitualiei in care a intervenit reabilitareh.

  - Condifii specifice :- Studii :

  - Pentru postul de asistent medical cu PL: diplomd de qcoald sanitard postliceald sau echivalentd saudiplomd de studii postliceale prin echivalare conform HotirArii Guvernuluinr.797ll997;

  - Pentru posturile de registrator medical: diplomd de studii medii de specialitate sau diplomd destudii medii;

  - Vechime:- Pentru posturile de asistent medical cu PL: 6 luni vechime in specialitate;- Pentru postul de registrator medical, grad profesional baza: 6luni vechime in activitate;- Pentru postul de registrator medical, grad profesional debutant: nu este cantl.

  C. Probele stabilite pentru concurs :- selectia dosarelor de inscriere in data de 21.09.20150 ora 9:00 ;- proba scris[ in data de 28.09.20150 ora 9:00 ;- interviul in data de 02.10.2015, ora 9:00.

  Toate probele concursului se desfbqoard la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, dinmunc. Iagi, str. Dr. I. Cihac nr. 30.

  Toate probele concursului se desfiEoari la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie,din munc. Iaqi, str. Dr. I. Cihac nr.30.Termenul in care se pot depune dosarele de concurs : 07.09-18.09.2015, ora 15,00

  Bibliografia de concurs - afiqatd aldturat.D.E. Calendarul de rare a concursului

  Data-limitd pdnd la care se pot depune dosarele de concurs 18.09.2015, ora 15,00Data selecfiei de dosare 2r.09.2015Data afiqdrii rezultatului selecfiei de dosare 22.09.2015Data-limitd de depunere a contestafiilor privind rezultatul selecfiei de dosare 23.09.2015Data afigdrii rezultatului contestafiilor privind selecfia de dosare 24.09.2015Data probei scrise 28.09.201sData afiglrii rezultatului probei scrise 29.09.2015Data-limitd de depunere a contesta(iilor privind rezultatul probei scrise 30.09.2015Data afiq6rii rezultatului contestafiilor privind proba scrisd 01.10 .2015Data interviului 02.t0.20t5

 • Dafa afrqarii rezultatului interviului 05.10.2015

  Data-limit[ de depunere a contestafiilor privind rezultatul interviului 06.10.2015

  Data afiqdrii rezultatului contestaJiilor privind interviul 07.10.2015

  Data afiqbrii rezultatului final al concursului 07.10.2015

  Manager,dr.ec. FILIPEANU DUMI

  $ef Birou RIJNOVriba rutia""

  NL\

 • ROMANIAJUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IA9I

  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI

  Str. dr. I.Cihac nr.30, Iaqi, ROMANIATel:+4Q.0232-23.94.08/Fax:+40.0232.27 .09. I 8, wwrv.pneunro-iasi.ro

  1.

  2.

  3.

  Nr. de exemplare : 2Exemplar nr. _

  ,.,a;i=AFp.b[,Mana;}pr,

  Dr. Ec. Du,rnitrrii Filipeanu^ tr' lr '

  BIBLIOGIL{FIE .iiI.' { ,.,,.1ipentru ocuparea postului de asistent medi&t generalist

  MEDICINA INTERNA-NOTIUNI DE BAZA - Capitolul I- Bolile aparatului respirator(autor:Ioana Dana Alexa) Editura Junimea, Iagi, 2004( pagini 11-60).NURSING : TEHNICI DE EVALUARE SI INGRIJIRI ACORDATE DE ASISTENTIIMEDICALIsub redactia LUCRETIA TITIRCA, Editura Viata Medicala Romaneasca, editia a III'aURGENTE MEDICO.CHIRURGICALE _ SINTEZE PENTRU ASISTENTI MEDICALI( de Lucrefia Titircd), Editura Medicald, Bucuregti, 2002,Edi1ia a III-a:

  a. Capitolul : Urgentele aparatului respiratorb. din Capitolul: Urgentele aparatului cardiovascular:

  Edemul pulmonar acut;Embolia pulmonarS;Infarctul miocardic;Resuscitarea cardiorespirator;

  c. $ocul anafilactic4. GHID METODOLOGIC DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI NATIONAL DE

  CONTROL AL TUBERCULOZEI 2OO7 _ 201 1:a. Diagnosticul tuberculozei: pag. 9-IIb. Managementul cazurilor de tuberculozd : pag.l3 -I 4c. Tratamentul tubercul ozei: pag.l 5 -21d.Intervenlii pentru schimbarea comportamentelor: pag.26-27 gi Anexal ( pag.59)e. Anexa 5 - Recoltarea produselor biologice: pag.45f. Anexa 4 - Formularul pentru solicitare/ raportare examen bacteriologic pentru

  tuberculozl: pag.44g. Anexa 6 - Tehnica testdrii tuberculinice: pag. 46-47h.Anexa 11 - Reacliile adverse gi interacJiunea cu alte medicamente: pag. 55

  5. PRECAUTII UNIVERSALE (ANEXA 4) - ORDINUL 916/2006 :privind aprobareaNormelor de supraveghere gi control al infecliilor nosocomiale in unitalile sanitare

  6. Ordonanta de urgenta nr.144128.10.2008 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 785din 24/l I/2008) privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de

 • moa$a si a profesiei de asistent medical, precum qi organizarea qi funclionarea OrdinuluiAsistenlilor Medicali Generalisti , Moagelor si Asistentilor Medicali din Romdnia

  Z Ordinul nr.26112007 (publicat in MO nr. 128/21.02.2007) - ordin al ministrului sanatatiipublice pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea inunitatile sanitare

  I Legea nr.2l5 din23 aprilie 2001 (republicatd) a administratiei publice locale;9. Legea nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduitd a personalului contractual

  din autoritdlile gi instituliile publice;l0.Legea nr. 53 din24 ianuarie 2003 (republicatd) Codul muncii;11.Hotirdrea de Guvem nr. 286 din 23 martie 201I pentru aprobarea Regulamentului-cadru

  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant. corespunzdtor funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte

  profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit dinfonduri publice;

  lLLegeanr.307 din 12 iulie 2006 privind apdrarcaimpotriva incendiilor.

  Medic Sef Sectie,

  Conf. dr. Boisteanu Daniela

  F$f},!:r$'.llf,PJARD

  ll".Wl""nintocmit,

  Asistent Medical Sef.

  Munteanu Gabriel

  28 or blY

  Sef Birou Runos,

  Tiba Iuliana

  ,.41u1

 • ROMANIAJUDETUL IA$I - CONSILIUL JUDETEAN IA$I

  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOL