Comunic Cu Publicul

download Comunic Cu Publicul

of 39

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Comunic Cu Publicul

 • 8/12/2019 Comunic Cu Publicul

  1/39

  COMUNIC RECu

  publicul

 • 8/12/2019 Comunic Cu Publicul

  2/39

  CUPRINS

  INTRODUCERE...............................................................................................................................1CAPITOLULI...................................................................................................................................2Procesul de comunicare.....................................................................................................................2 1.1.Elementele procesului de comunicare....................................................................................

  1.2.!unc"iile comunic#rii..............................................................................................................

  1.$.%odalit#"i de comunicare.......................................................................................................&1.&.Canalele de comunicare..........................................................................................................'

  1.'.Comunicare (i moti)a"ie.......................................................................................................1*

  2.2.Rela"iile cu pu+licul..............................................................................................................2& 2.2.1.Conduita ,n rela"iile cu pu+licul...................................................................................2& 2.2.2.Retorica ,n rela"iile cu pu+licul....................................................................................2' 2.2..Persuasiunea ,n rela"iile cu pu+licul.............................................................................2'

  2.2.&.Accesul cet#"enilor la in-orma"iile de interes pu+lic...................................................

  2.. Comunicarea. Concepte de +a# ale comunic#rii ,n procesul de administrare................../ 2..1. Comunicarea cu superiorii ierar0ici............................................................................$* 2..2. Comunicarea cu coleii...............................................................................................$2 2... Comunicarea cu su+alternii.........................................................................................$2 2.$. Coresponden"a administrati)#.............................................................................................$$

  2

 • 8/12/2019 Comunic Cu Publicul

  3/39

  INTRODUCERE

  O pro+lem# important# cu care se con-runt# societatea modern# ce a-ectea# direct (iimediat dar (i indirect pe termen nederminat )ia"a indi)iilor colecti)it#"ilor (i a societ#"ii ,nansam+lu este pro+lema comunic#rii.

  Caracteristic# speci-ic uman# comunicarea este liantul indi)iilor dintr3o colecti)itate ceo-er# posi+ilitatea cunoa(terii opiniilor acestora a omoeni#rii su+ aspect psi0o3social asiur,nd-unc"ionare normal# a colecti)ului indi-erent de m#rimea (i natura sa.

  A comunica nu ,nseamn# doar a emite sunete (i cu)inte ci ,nseamn# ,n acela(i timp a4ndi (i a cunoa(te. 5n )ia"a de i cu i oamenii sunt con-runta"i cu di-erite situa"ii care cercomportamente speci-ice (i modele de comunicare adec)ate. Ast-el ei tre+uie s# dispun# de oade)#rat# cultur# a comunic#rii 6 cum s# )or+easc# unde c4nd ,n ce situa"ie.

  Dinamismul societ#"ii contemporane determin# e7isten"a specialistului competent +inein-ormat cult nu numai ,n domeniul strict al acti)it#"ii curente +un analist economic si politiccunosc#tor (i m,nuitor al te0noloiei in-ormati#rii etic (i moral etc. ,ntr3 un cu),nt un

  pro-esionist ca s# ,n"elea# (i s# aplice ,n mod creator )alorile democratice ,n comunitatea uman#unde ,(i des-#(oar# acti)itatea de i cu i s# -ie cu ade)#rat ,n slu8+a cet#"eanului. Ast-el cacomunicarea este un proces nu doar important ci (i necesar -unc"ionarul pu+lic a),nd o+lia"ia dea3(i ,ndeplini co(tiincios atri+u"iile pentru a promo)a o imaine -a)ora+il# pentru institu"ia sau

  autoritatea pu+luc# ,n care ,(i des-#(oar# acti)itatea.Primul capitol al lucr#rii aduce o incursiune ,n toria comunic#rii6 elemente etape +ariere

  -unc"ii modele modalit#"i (i canale de comunicare ast-el -iind e)iden"iate principalelecaracteristici ale acestui proces comple7. Comunicarea e-icient# apare ca un cataliator pentru +una -unc"ionare a ,ntreului sisteminstitu"ionaliat. Capitolul doi tratea# pro+lematica comunic#rii ca +a# a rela"iilor pu+liceidenti-ic,nd comunicarea institu"iilor (i autorit#"ilor pu+lice cu presa societatea ci)il#comunicarea cu proprii ana8a"i comunicarea cu pu+licul lar 9cet#"enii: propun,ndu3se (i solu"iila pro+leme speci-ice comunic#rii institu"ionaliate -iind preentat (i un studiu de ca. Ultima

  parte a capitolului tratea# elementele distincti)e ale coresponden"ei administrati)e ca -orm# acomunic#rii scrise.

  Comunicarea ,n procesul de administrare prin speci-icul stilului preint# anumitetr#s#turi. !iind un stil de specialitate este o+liatorie -amiliariarea -unc"ionarilor cucaracteristicile acestui stil deaceea capitolul trei are ca tem# stilul administrati) aduc4ndu3se ,n

  prim3plan enea (i e)olu"ia inclusi) ,n periada actual# tipurile de redact#ri (i re(elile cele mai-rec)ente ale stilului administrati).

  Dac# primele trei capitole tratea# pro+lematica comunic#rii ,ntr3o )iiune mai multteoretic# ultimul capitol a),nd ca tem# practicile comunica"ionale Rom4nia3Repu+lica %oldo)a

  preint# o tratare cu e7emple relement#ri 8uridice -orma (i con"inutul anumitor acteadministrati)e (i situa"ia actual# ,n domeniu.

  5n realitate +una comunicare constituie rareori o preocupare ma8or# pentru conduc#torii

  institu"iilor (i autorit#"ilor pu+lice care sunt con)in(i c# st#p4nesc acest# art#. Anume din acest#cau# are de su-erit imainea institu"iei pu+lice (i ,ncrederea cet#"eanului ,nt3un ser)iciu decalitate. De aici (i +ine cunoscutul stereotip3 -unc"ionarul este un ;0,r"oar< o ma(in# care nu -acenimic ,n a-ar# de dispoi"iile conduc#torului direct (i nu este a-ectat de pro+lemele cet#"eanului.Desiur este -oarte reu de a elimina din mentalitatea societ#"ii actuale un asemenea stereotip daro re-orm# ar putea sc0im+a situa"ia ,m+un#t#"ind calitatea ser)iciilor prestate comportamentul-unc"ionarilor aduc4nd o desc0idere c#tre cet#"ean -unc"ionarul nu )a -i )#ut ,ntr3o alt# lumin#mai -a)ora+il#.

 • 8/12/2019 Comunic Cu Publicul

  4/39

  Capitolul I

  PROCESUL DE COMUNICARE

  Oricine nu face, nu gne!te !i nu "pune orice, oricu#, oricui, oricn, oriune, "au$n orice "itua%ie, $n orice "cop, cu orice efect

  =ar> ?o0ns pro-esor la ConcordiaUni)ersit> din %ontreal

  5n preent teoriile despre comunicare sunt ,n plin# e)olu"ie deoarece situa"iile prin care

  trec orania"iile indi)iii ,n particular sunt ,n continu# sc0im+are. Procesul de comunicare esteadesea asemuit cu un input3procesare (i acetput3de in-ormare.1Competen"a ,n ;lucrul< cu in-orma"ia de orice natur# ar -i ea a de)enit o cerin"#

  indiscuta+il# pentru aproape orice pro-esie. 5n acest conte7t comple7itatea speci-icul (iimplica"iile comunic#rii au -#cut ca studiul acesteia s# se -ac# separat pe pro-esii.

  Termenul de comunicare este -olosit ,n str4ns# le#tur# cu termenii lim+# (i lim+a8. Sunt-olosi"i uneori ca ec0i)alen"i alteori se -ace o distinc"ie clar# de sens. !iecare termen cap#t#semni-ica"ii noi dac# i se asocia# un atri+ut speci-ic.

  Ast-el comunicarea poate -i )er+al# sau non)er+al# interrupal# sau intrarupal# etc.Lim+a poate -i matern# de circula"ie etc. Lim+a8ul poate -i artistic matematic -iloso-icemo"ional etc. Clar-ic#ri asupra con"inuturilor acoperite de ace(ti termeni sunt aduse de c#tre

  discipline di-erite6 lin)istic# psi0oloie in-ormatic# socioloie loic# -iloso-ie ar0itectur# etc.Indi-erent de (colile domeniile sau opiniile care de-inesc comunicarea se pot identi-icac4te)a aspecte comune6

  comunicarea repreint# un proces de transmitere de in-orma"ii 9in-orma"ia -iind pri)it# caun termen eneral re-erindu3se at4t la concepte c4t (i la semne sim+oluri etc.:

  comunicarea necesit# cel pu"in doi poli 9indi)id3indi)id indi)id3rup etc.:Etimoloic termenul pro)ine din lim+a latin# unde ;communis< ,nsemna ;a -i ,n rela"ie cu a

  pune de acord

 • 8/12/2019 Comunic Cu Publicul

  5/39

  Comunicarea B sc0im+ul de in-orma"ii idei (i sentimente B a -ost de-init ca un procesinterpersonal de transmitere (i recep"ie de sim+oluri care au ata(ate ,n"elesuri. $Comunicarea estedeci acel -enomen care permite crearea de le#turi ,ntre oameni ,ntre institu"ii (i ,ntre institu"ii (ioameni le#turi asem#n#toare unor pun"i in)ii+ile de esen"# in-orma"ional#. Comunicarea esteun proces de mare comple7itate di-icil de desci-rat ceea ce impune simpli-icarea lui pentru a3l

  putea ,ntelee. Procesul de comunicare const# ,n ansam+lul opera"iilor de transmitere (i primire a

  sim+olurilor cu ,n"elesurile ata(ate lor.

  &'&' Ele#entele proce"ului e co#unicare

  Un model comple7 de comunicare )a include urm#toarele elemente61. emi"#torul este sursa de in-orma"ii punctul de pornire unde este enerat# ideea ce )a -i

  transmis#.2. emitentul este orice ana8at care de"ine in-orma"ii idei inten"ii si o+iecti)e pri)ind

  comunicarea -ormulea# mesa8ul alee lim+a8ul receptorul si mi8locul de comunicare ,ns#nu poate controla deplin ansam+lul procesului.

  . codi-icarea repreint# procesul de transpunere a ideii ,ntr3o -orm# sim+olic# 9se e7prim# princu)inte rostite imaini sau esturi: ce se poate apoi e7pedia.

  $. mesa8ul este sim+olul sau ansam+lul sim+olurilor transmise de emi"#tor receptorului.& 5neneral mesa8ul este o com+ina"ie de imaini sunete si cu)inte.

  &. canalele de comunicare sunt traseele pe care circul# mesa8ele.Dup# radul de -ormal