Comsa - Constructii Civile

download Comsa - Constructii Civile

of 59

 • date post

  10-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  81
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Comsa - Constructii Civile

 • 5/10/2018 Comsa - Constructii Civile

  1/59

  EMILCOMSACLAUDIO-WERNER TIMIS SEBASTIANPALAcEAN

  CONSTRUCTII CIVILEACTIUNI1N CONSTRUCTII, '

  BREVIAR DE NORMEfjl EXEMPLE DE CALCUL

  - --Editura U.T. PRESCluj-Napoca, 2003

 • 5/10/2018 Comsa - Constructii Civile

  2/59

  Editura D.T. PRESStr, Constantin Daicoviciu nr. 153400 Cluj-NapocaDirector:Consilier Stiintific :Consilier editorial:

  Prof.dr.ing, Traian One!Prof.dr.ing, Virgil Maiering. Calin D. Campeau

  Tehnoredactare: Asist.ing. Caludiu Timis

  :

  Descrierea CIP a Bibliotecil Nationale a RomanieiCOM~A, EMIL

  Constructii civile.Actiuni in constructll : Breviar de norme~i exemple de calcul zEmil Cornsa, Claudiu-Werner Timls;Sebastian Palacean. - Cluj-Napoca :Edltura U.T. Pres, 2003p. :cm.

  Bibliogr.ISBN 973-8335-81-7

  I. Timi!?Claudiu-WernerII.Palacean Sebastian624.042(076.5)

  nn-1Mh1" 2003 Editura U.T.PRESediturii U.T.PRES.saupartiala a textuluisauilustratiilor din aceasta carte este posibila numai

  :,....~~"L ........p.'U."Vll scris al editurii U.T.PRES.de Multiplicareal UTC~N.. : -_

  PREFATA,Legea 10/1995 p ri vi nd c a li ta te a i n c o ns tr uc ti i o b li ga p ro ie ct an tl i s a r es pe c te e x ig e nt el e d eIpe:rfi>lrnuJlnti c a re de f in e s c s i gu r au t a inexp lo a ta r e ~ s i gu r ant a structurala a eladir i lor.

  in p roi e ct a re a s i gu r an t ei s t ru c tu r a le , e v a lu a re a ~igmpa re a c o re c ta a a ct iu a il or m e ca ni ce.y~.niO!> 7JnUI 0mapa hotaratoare.

  B r ev ia ru l d e n o rm e c up ri nd e 0 s e le c ti e l a zi a p r eveder i lo r p r in c ip a le d i n r egl emen t ar il eW~~lU4~"" 1n domen iu l c l ad i ri lo r c i vi le cu p r iv i re l a a c ti uni le meeani c e.

  Pentru 0ntelegere ~iu t il iz a re ma i uoarAa p r es c ri p ti il o r. b rev ia r ul d e no rme e s te In sot it d eLo1L. exempl e de c a lcu l.

  B re vi ar ul d e n or m e s e a dr es ea za s tu de nt il or d e l a F ac ul ta te a de Cons tmct i i -i. inginerilorlC()IlS1tru

 • 5/10/2018 Comsa - Constructii Civile

  3/59

  CUPRINSCapitolull '- DEFINITIA, CLASIFICAREA ~I GRUPA R E A iNCARCARILOR1.1. Definitia incarcarilor 11.2. Clasificarea incarcarilor 11.3. Gruparea tncarcarilor : 6Capitolul 2 . , EVALUAREA lNTENSITATII iNCARCARILOR PERMANENTE 10Capitolul 3 - EVALUAREA lNTENSIT AlII iNCARCAruLOR UTILE (DATORITA

  PROCESULUIDE EXPLOATARE) LA CONSTRUCTll CNILE3.1. Valorile normate ale mcarcarilor utile eurente 263.2. fucarcliri date de peretii despartitori : 303.3. fueareliri eu autovehicole 313.4. Actiunea dinamica a incarcarilor utile 313.5. Reducerea incarcarilor utile distribuite pe plansee 323.6. Inearcliri utile in timpul executiei 333.7. Variante de incarcare a planseelor 34Capitolul 4 - EVALUAREAiNCA.RCAruLOR DIN PODURI RULANTELA CONSTRUCrll

  INDUSTRIALE4.1. Definitii, : 364.2. Evaluarea 'incarcarilor 36Capitolul 5 - AClIUNEA ZAPEZUASUPRA CONSTRUCrllOR5.1. Definitie ).:'.-:. 415.2.M odul de manifestare asupra constructiilor _ J. 415;3. Evaluarea intensitatii actiunii zapezii asupra constructiilor 415.3.1. Intensitatea normata a actiunii zapezii , 415.3.2. Intensitatea de ealcul a actiunii zapezii 42

  Capitolul 6 - ACTIUNEA VANTULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR6.1. Definitie ~, 496.2. Modul de manifestare asupra constructiilor 496.3. Forte din vant aplieate constructiilor ~ 496.4. Determinarea marimilor utilizate in evaluarea mcarcarilor dinvant 516.4.1. Presiunea dinamica de baza gv 516.4.2. Coeficientul de variatie a presiunii dinamice de baza eu inaltimea z deasupra terenului ~i

  tipul de amplasament Ch(Z ) " 516.4.3. Coeficientul aerodinamic Cni 526.4.4. Coeficientul aerodinamic al rezultantei actiunii vantului 526.4.5. Coeficientul de rafala 1 3 60

  6.5. Ca1culul constructiilor din grupa Clla rezonanta 676.6. Calcululla vant al constructiilor din grupa C3 70

 • 5/10/2018 Comsa - Constructii Civile

  4/59

  6.7. Particularitati in evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor .6.7.1. Constructii cu forme particulare de acoperis ..6.7.2. Incarcari aplicate peretilor interiori .6.7.3. Variatii a le presiunii interioare din cladiri ..6.7.4. Incarcari locale in zonele demargine ide suprafe te lor expuse (muchii ~icoltur i) , . .6.7.5. Incarcari aplicate steagurilor , 71

  Capitolul 7 - ACTIDNI DATE DE TEMPERATURA EXTERIOARA INCONSTRUCTIICNILE ~I INDUSTRIALE '7.1. Mod de evaluare , .7.2. Evaluarea efectelortemperaturii exterioare ..7.3. Coeficientii incarcarilor si valori de caleul 75Capitolui 8 - ACTIUNEA SEISMULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR8 fi . .. . ,.1. De mtu .8.2. Modalitati de considerare in caleula actiunii seismice ..8.3. Stabilirea fortelor seismiee de ealeul , ..8.3.1. Relatii de calcul pentru determinarea incarcarilor seismice orizontale 768.3.2. Relatii de calcul pentru detenninarea incarcarilor seismice vertic ale 84

  Capitolul 9 - ACTIUNI EXCEPTIONALE PRIVIND PROIECTAREA ADAPOSTURILORDE PROTECTIE CNILA iN SUBSOLUL CL1\DIRILOR NOI9.1. Def in i ti i 86

  9.2. Mod de manifestare si considerare in caleul 86Capitolul 10- EXEMPLE DE CALCULA. !_ncarcareadin zapada pentru un bloc P + 7E s iunul P + 9E ~ 88B. Incarcarea din vant pentru un bloc P + 7E si unuiP + 9E 90

  Bl.Evaluarea incarcarii din vant pentru 0cladire cu P + 18E din categoriaC, de sensibilitateA 101

  C. Incarcarea din seism pentru un bloc P + 10E 107

  1

  1DEFINITIA, CLASIFICAREA

  SI GRUPAREA lNCARCARILOR1.1 DEFINITIA iNcARCARILOR.

  '. .Prin act iune se intelege orice eauza capabila sa genereze stari de sol ic itare int r-oconst ruct ie . Ele se pot manifesta sub difer ite forme: ca sisteme de forte date, ca sisteme dedep lasar i sau deformat ii impuse sau ca re zu lta t al uno r fenomene de inte ra ct iune d int reconstructie si mediul ambiant.

  Prin incarcare se intelege reprezentarea unei actiuni utilizate 'inca1culul constructiilor.1.2 CLASIFICAREA lNCARCARILOR.Pentru ca1culul constructiilor civile ~iindustriale, incarcarile se clasifica in confor-

  mitate cuprevederile din STAS 1010l /OA -77, dupa cum rezul ta dintabelul Ll ., Tabelul1 1Nr. Categoria de incarcare Simboi Caraeteri zarecrt.L Permanente P Se a plica in mod continuu, eu 0 intensitate practicconstanta in raport cu timpul.2. Temporare T Se aplica in mod intermitent sau eu 0 intensitatevariabila in raport eu timpul.2.1. - cvasiperrnanente C Seapl ic a cu i ntens it ati r id iea te pedur ate lungi sauin mod freevent.2 .2 . - vari ab ile V Intensitatea lor variaza sensibil in raport elltimpulsau incarcarilepot Iipsi pe intervale lungi de timp.3. Exceptionale E Intervin foarte rar, eu intensitati semnificative, pedurata de exploatare a unei constructii.

  Instructiunile de proiectare recomanda ca1culul structurilor prin metoda starilor limi-ta, metoda in cad ru l ca rei a se ut il ize aza incarca ri de c~bul. Ace st ea se det ermina pr ininmultirea incarcarilor norm ate cu coeficientii incarcarii. _/

  Funct ie de natura stari i l imita la care se face verif icarea si de categoria lucrari lor, seiau ill considerare intensitati de caleul diferite conform tabelului 1.2, dupa cum recornanda.STAS 10101/0A -77. Tabelu112

  Verificarile la care se utilizeazantensitatea de ealcul considerata Coeficientul.incarcarii -Intensitati de calcul limita n

  Verificari la starile lirnita ultime derezistenta si stabiiitate, sub actiuneagruparilor fundamentale.Verificari lastartle limita undeintervin efecte de durata ~iverificarisub actiunea gruparilor speciale.

  - pentru Ineareari Psi c. 1,00- pentru incarcari V:n d

  Intensitati de calcul reduse (carepentru iucarcarile permanente ~ievasipermanente eoineid euintensitatile normate, iar pentruincarcarile variabile reprezintafractiuni de lunga durata aleintensitatilor)

 • 5/10/2018 Comsa - Constructii Civile

  5/59

  2 3Tabelull 4 (continuare)Pentru incarcarile permanente coeficientii incarcarii "n" se determina conform tabe-

  lului 1.3. ' 7.T'Presiunea gazelor, lichidelor, sau a materialelor pulverulente peperetii constructiilor care leBustin,in decursul exploatarii, presiuneadinarnica a aerului datorita ventilarii etc.. -

  1,2Tabelul13Nr. Tipul 'incarearii I) ncrt. max. mm.1. Greutatea elementelor - beton simplu .sau armat eu greutatea 1,1 0,9permanente ale constructiilor specifica peste lSQOdaN/m3

  (greutatea elementelor -lernn~

  structurale, greutatea - metal :elementelor de 'inchidere) - beton usor simplu sau armat cu 1,2 0,9executate din: greutatea specifica sub 1800daN/m3 )

  - zidarie din caramida- zidarie din piatra3. Greutateaelementelor de izolare, - industrializate 1,2 0,9~ egalizare si finisaj (tencuieli,4. sape, pardoseli etc.) executate in - de santier, cu mijloace traditionale I\~':.: 0,9condi t i i :5. Greutatea si impingerea pamanturilor si a umpluturilor""Il3) 1,2 0,8

  8. Incarcari le din plansee ( in unele cazur i pe p a n a la200 dal-l/m'pereti) din incaperile de depozitare, (inclusiv) 1,4~~-L~~~~~-4--~~~~~~~~frigorifice, depozite de materiale gra- intre 200 - 500 d aN/mI 1,3nul ar e, depoz ite de fura je , depozit e de I----:~----:---:"..,.--::-:---l,____+-~~-------lcart i, b ib li ote ci, cu in tensi ta ti no rma te egal e cu500 daN/m

  2

  (conform STAS 1010112Al ~ 78; tabelul s au m a i mari3.1 nr.crt. l S... 17) de:

  '----9.1,2

  11. Greutatea stratului de apa pe planseele orizontale destinate a fiacoperite cu apa siimpingerea apei pe peret i i laterali ai unorrecipiente destinate acumularii apei,

  1,2Greutatea depuneri lor de praf industrial (daca depunerea nu es teexclusa datorita unor masuri corespunzatoare), stabilita conformSTAS IOlOl/2Al-78 (tabelu13.1 nr.crt. l8) sau a unor prescriptiispeciale,

  12. 1,4

  1,213. Variatiile de temperatura tehnologica.'Tasarile si deplasarile neuniforme ale fundatiilor, ca