Compar a Tie

of 14 /14
Cauta Cauta Prima pagină Despre CECCAR Media Legislaţie Legături utile Carieră Contact Vizitati si.... Radiolight CONTeaza pentru tine Fundatia Maretie si Talent Clubul Tinerilor Experti Contabili In memoriam Prof. Univ. Dr. Marin Toma Categorii Alerte Accesul la profesie Recunoaşterea calificărilor profesionale Dezvoltare profesională Autorizarea societăţilor Etică Audit de calitate Activitate profesională Expertiză contabilă Cursuri evaluare Activitate internaţională Practicile Mici şi Mijlocii (PMM) Publicaţii Muzeu Tablou membri Forum membri Activitati Congres CECCAR Săptămâna IMM L’ Academie – filiala din România Analiza diferenţelor dintre politicile contabile prevăzute de OMFP 3055/2009 şi cele solicitate de IFRS şi identificarea surselor posibile de retratări în procesul de trecere la IFRS IAS 16 Imobilizări corporale OMFP 3055/2009 IAS 16 se aplică pentru contabilizarea imobilizărilor corporale. IAS 16 nu este aplicabil pentru: (a) Active biologice aferente activităţii agricole (IAS41, Agricultura) păduri şi alte resurse naturale neregenerabile similare; si (b) concesiuni miniere, prospecţiuni şi extracţie de minereu, de petrol, gaze naturale şi resurse naturale neregenerabile. Sfera imobilizărilor corporale din Ordin este mai extinsă faţă de imobilizările corporale ce intră în aria de aplicabilitate a IAS 16. Consecinţe asupra procesului de retratare Entităţile care aplică pentru prima dată IFRS vor analiza dacă imobilizările corporale din bilanţul conform OMFP 3.055/2009 intră în sfera standardului IAS 16. Pot exista imobilizări corporale care vor trebui încadrate în alte categorii conform IAS (de exemplu, investiţii imobiliare, active imobilizate deţinute în vederea vânzării, active biologice). Pe lângă transferul în altă categorie de active vor fi necesare retratări, deoarece politicile contabile utilizate pentru investii imobiliare, active biologice sau active imobilizate deţinute în vederea vânzării sunt diferite. Evaluarea iniţială În cazul în care plata este amânată peste termenele normale de creditare, diferenţa dintre preţul în numerar echivalent şi plata totală este recunoscută ca dobândă pe perioada de creditare, cu excepţia cazului în care o astfel de dobândă este recunoscută în valoarea contabilă a elementului, în conformitate cu IAS 23. Dacă efectul ratei dobânzii este semnificativ entităţile vor trebui să actualizeze sumele de plătit şi să reflecte diferenţa drept cost al finanţării (în planul de conturi din Reglementările conforme cu IFRS contul 6681 Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare). NOTĂ Potrivit OG 8/2013 sunt nedeductibile din punct de vedere fiscal cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, în cazul în care mijloacele fixe/ imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziţionate în baza unor contracte cu plată amânată. Toate reducerile de preţ se deduc din costul de achiziţie. Evaluarea iniţială OMFP 3055/2009 nu conţine o cerinţă de actualizare în cazul în care plata contravalorii unei imobilizări este amânată în timp. Reducerile financiare nu sunt deduse din costul de achiziţie, ci sunt recunoscute ca venituri financiare (767 „Venituri din sconturi primite”). Reducerile comerciale primite în facturi ulterioare ajustează cheltuielile din exploatare (contul de ajustare – 609 „Reduceri comerciale primite”). Consecinţe asupra procesului de retratare Pentru prezentarea situaţiilor financiare soldurile conturilor 767 şi 609 vor diminua costul de achiziţie pentru reducerile aferente imobilizărilor existente. Este separată componenta de finanţare la achiziţiile la care sa depăşit termenul normal de creditare. Ajustarea costului de achiziţie poate determina şi ajustarea amortizării. Schimbul de active Evaluarea imobilizării primite se realizează la valoarea justă cu excepţia situaţiilor în care tranzacţia de schimb nu are substanţă comercială sau nici valoarea justă a activului primit şi nici cea a activului cedat nu pot fi determinate fiabil. Schimbul de active Schimbul de active determină înregistrarea a două operaţii distincte.

Embed Size (px)

Transcript of Compar a Tie

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 1/14

  Cauta Cauta

  Primapagin DespreCECCAR Media Legislaie Legturiutile Carier Contact

  Vizitatisi....

  RadiolightCONTeazapentrutine

  FundatiaMaretiesiTalent

  ClubulTinerilorExpertiContabili

  InmemoriamProf.Univ.Dr.MarinToma

  Categorii

  Alerte

  Accesullaprofesie

  Recunoatereacalificrilorprofesionale

  Dezvoltareprofesional

  Autorizareasocietilor

  Etic

  Auditdecalitate

  Activitateprofesional

  Expertizcontabil

  Cursurievaluare

  Activitateinternaional

  PracticileMiciiMijlocii(PMM)

  Publicaii

  Muzeu

  Tabloumembri

  Forummembri

  Activitati

  CongresCECCAR

  SptmnaIMM

  LAcademiefilialadinRomnia

  AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrinprocesuldetrecerelaIFRS

  IAS16Imobilizricorporale OMFP3055/2009

  IAS16seaplicpentrucontabilizareaimobilizrilorcorporale.

  IAS16nuesteaplicabilpentru:(a)Activebiologiceaferenteactivitiiagricole(IAS41,Agricultura)pduriialteresursenaturaleneregenerabilesimilaresi(b)concesiuniminiere,prospeciuniiextraciedeminereu,depetrol,gazenaturaleiresursenaturaleneregenerabile.

  SferaimobilizrilorcorporaledinOrdinestemaiextinsfadeimobilizrilecorporaleceintrnariadeaplicabilitateaIAS16.

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  EntitilecareaplicpentruprimadatIFRSvoranalizadacimobilizrilecorporaledinbilanulconformOMFP3.055/2009intrnsferastandarduluiIAS16.PotexistaimobilizricorporalecarevortrebuincadratenaltecategoriiconformIAS(deexemplu,investiiiimobiliare,activeimobilizatedeinutenvedereavnzrii,activebiologice).Pelngtransferulnaltcategoriedeactivevorfinecesareretratri,deoarecepoliticilecontabileutilizatepentruinvestiiimobiliare,activebiologicesauactiveimobilizatedeinutenvedereavnzriisuntdiferite.

  Evaluareainiial

  ncazulncareplataesteamnatpestetermenelenormaledecreditare,diferenadintrepreulnnumerarechivalentiplatatotalesterecunoscutcadobndpeperioadadecreditare,cuexcepiacazuluincareoastfeldedobndesterecunoscutnvaloareacontabilaelementului,nconformitatecuIAS23.Dacefectulrateidobnziiestesemnificativentitilevortrebuisactualizezesumeledepltitisreflectediferenadreptcostalfinanrii(nplanuldeconturidinReglementrileconformecuIFRScontul6681Cheltuielicuamnareapliipestetermenelenormaledecreditare).

  NOT

  PotrivitOG8/2013suntnedeductibiledinpunctdevederefiscalcheltuielilecudobnzile,stabilitenconformitatecureglementrilecontabileconformecuStandardeleinternaionalederaportarefinanciar,ncazulncaremijloacelefixe/imobilizrilenecorporale/stocurilesuntachiziionatenbazaunorcontractecuplatamnat.Toatereduceriledepresededucdincostuldeachiziie.

  Evaluareainiial

  OMFP3055/2009nuconineocerindeactualizarencazulncareplatacontravaloriiuneiimobilizriesteamnatntimp.Reducerilefinanciarenusuntdedusedincostuldeachiziie,cisuntrecunoscutecaveniturifinanciare(767Venituridinsconturiprimite).Reducerilecomercialeprimitenfacturiulterioareajusteazcheltuieliledinexploatare(contuldeajustare609Reducericomercialeprimite).

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  Pentruprezentareasituaiilorfinanciaresoldurileconturilor767i609vordiminuacostuldeachiziiepentrureducerileaferenteimobilizrilorexistente.Esteseparatcomponentadefinanarelaachiziiilelacaresadepittermenulnormaldecreditare.Ajustareacostuluideachiziiepoatedeterminaiajustareaamortizrii.

  Schimbuldeactive

  Evaluareaimobilizriiprimiteserealizeazlavaloareajustcuexcepiasituaiilorncaretranzaciadeschimbnuaresubstancomercialsaunicivaloareajustaactivuluiprimitiniciceaaactivuluicedatnupotfideterminatefiabil.

  Schimbuldeactive

  Schimbuldeactivedeterminnregistrareaadouoperaiidistincte.

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 2/14

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  Sevorefectuaajustrilanivelulprezentriisituaiilorfinanciare.

  Amortizarea

  Seamortizeazvaloareaamortizabil(costuldincareestededusvaloarearezidual).Amortizareauneiimobilizrincepeatuncicndaceastaestedisponibilpentruutilizareadicatuncicndseaflnamplasamentulicondiianecesarefuncionriinmanieravizatdeconducere.Amortizareaartrebuintreruptatuncicndvaloarearezidualdepetevaloareanetcontabil.

  Perioadadeamortizare

  ncepecndimobilizareaestedisponibilpentruutilizare

  inceteazacandimobilizareaestedisponibilapentruvanzare(IFRS5)sauderecunoscuta

  nunceteazatuncicndimobilizareanuesteutilizata(cuexceptiasituatieiincareestecompletamortizat)

  Pentrurevizuireavaloriireziduale,ametodeideamortizareiadurateideviautilseaplictratamentulpentruschimbriledeestimridinIAS8.

  Amortizarea

  Seamortizeazcostul(nuexistnoiuneadevaloarerezidual).Amortizareaimobilizrilorcorporalesenregistreazncepndculunaurmtoarepuneriinfunciuneipnlarecuperareaintegralavaloriilordeintrare.

  Schimbareametodeideamortizareesteconsideratschimbaredepoliticsiproduceefectencepndcuanulurmtorluriidecizieideschimbare.

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  EntitilevortrebuisdefineascpoliticicontabilenconformitatecuIAS16isefectuezeretratrilenecesaresaupotsutilizezeopiuneavaloriijustedreptcostprezumatdinIFRS1ladatatreceriilaIFRS.Utilizareaopiuniinuestedependentdepoliticautilizatdeentitipentruimobilizrilecorporale.AcesteapotutilizaopiuneachiardacnudorescsreevaluezeimobilizrileconformIFRS.PoliticileaplicabileconformIAS16potfiselectateidependentdecelepecareleutilizauentitileanteriorconformOMFP3055/2009.

  IAS38Imobilizrinecorporale OMFP3055/2009

  Cheltuieliledeconstituirenupotficapitalizate(afecteazcontuldeprofitipierdereatuncicndsuntangajate).

  Existcategoriaimobilizrilornecorporalecuduratdevianedeterminatcarenuseamortizeaz.

  NOTA:

  PrinOG8/2003seprecizeazcdinpunctdevederefiscalimobilizrilenecorporalecuduratdevianedeterminatnureprezintactiveamortizabile.

  Fondulcomercialestesupusunuitestdedepreciereanual.Depreciereaconstatatpentrufondulcomercialnupoatefireluatulterior.

  Pelngmodelulcostuluiexistimodelulreevalurii.Imobilizrilenecorporalepentrucareexistopiaactivpotfireevaluate.

  PentruangajamenteledeconcesiuneaserviciilorseaplicprevederileIFRIC12(potrivitcreiaoperatorulrecunoatenanumitecondiiioimobilizarenecorporalcontabilizatconformIAS38).

  Oentitatepoatecapitalizacheltuieliledeconstituirecazncaretrebuiesprocedezelaamortizareaacestorapeoperioaddemaxim5ani.

  Fondulcomercialseamortizeazntroperioadde5ani.Totui,entitilepotsamortizezefondulcomercialnmodsistematicntroperioaddepestecinciani,cucondiiacaaceastperioadsnudepeascduratadeutilizareeconomic.OMFP3055/2009nupermitereevaluareaimobilizrilornecorporale.

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  EntitilecaretreclaIFRSpotutilizapentruimobilizrilenecorporalepoliticicontabilenconformitatecuIAS38(imobilizricuduratdevianedeterminat,reevaluare).Entitilevoranulaamortizareafonduluicomercialexistentivorprocedalaefectuareaunuitestdedepreciere.OpiuneavaloriijustedreptcostprezumatdinIFRS1(carepresupuneevaluareaimobilizrilornecorporalelavaloareajustladatatreceriilaIFRScaresfieutilizatdreptcostulteriorndetrimentuluneiaplicriretrospectiveapoliticilordinIAS38)esteaplicabildoarpentruimobilizrilenecorporalepentrucareexistpiaactiv.

  IAS36Depreciereaactivelor OMFP3055/2009

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 3/14

  IAS36seaplicpentru:

  imobilizricorporaleinecorporale

  investiiiimobiliareevaluatelacost

  investiiinfiliale,societiasociateiasocierinparticipaie.

  Depreciereasedeterminprincomparareavaloriinetecontabilecuvaloarearecuperabil(lanivelindividualsaulaniveldeunitategeneratoaredenumerar).Pentruounitategeneratoaredenumerar,opierderedevaloaretrebuiesfiecontabilizatdacinumaidacvaloareasarecuperabilestemaimicdectvaloareacontabil.

  Pierdereadevaloaretrebuiesfierepartizat,pentruareducevaloareacontabilaactivelorunitiigeneratoaredenumerar,nurmtoareaordine:

  mainti,fonduluicomercialafectatunitiigeneratoaredenumerar(dacestecazul)

  apoi,celorlalteactivealeunitii,nfunciedeproratavaloriicontabileafiecruia.

  Nuestedefinitnoiuneadeunitategeneratoaredenumerariniciceadevaloarerecuperabil.Depreciereasedeterminlanivelindividual.

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  Vortrebuiefectuatetestededeprecierepentruactivelepentrucareexistindiciidedepreciereianualpentruimobilizrilenecorporalecuduratdevianedeterminatipentrufondulcomercial.

  IAS40Investiiiimobiliare OMFP3055/2009

  nreferenialulinternaionalsefacedistincientrebunurileimobiliare(terenuriicldiri)utilizatedeproprietarpentrucareseaplicIAS16,scopulacestorafiindsfieutilizatenobinereadebunuri,prestareadeserviciisauscopuriadministrativeideceledeinutenscopulnchirieriisauvalorificriicapitaluluipentrucareseaplicIAS40.

  Exemplu

  *a)Unterenachiziionatpentrucarenusastabilitutilizareaviitoareesteinvestiieimobiliarpnladatastabiliriiutilizrii.

  *b)Ocldirencursdeconstruciecarevafinchiriatterilorvaficonsideratinvestiieimobiliar

  Dacplatapentruoinvestiieimobiliaresteamnattrebuieseparatefectultreceriitimpului(6681Cheltuielicuamnareapliipestetermenelenormaledecreditare).

  Potfirecunoscutecainvestiiiimobilizareinvestiiileprimiteprintruncontractdeleasingoperaionalnurmtoarelecondiii:

  contractulsfiecontabilizatcauncontractdeleasingfinanciar,

  activulprimitndeplinetedefiniiainvestiieiimobiliare,

  pentruinvestiiaimobiliarseutilizeazmodelulvaloriijuste.

  Pentruevaluareainvestiiilorimobiliarepoatefiutilizatmodelulcostuluisaumodelulvaloriijustecurecunoatereavariaiilordevaloarenrezultat.nreglementrileconformecuIFRSaufostintroduseconturile:

  2151Investiiiimobiliareevaluatelavaloareajust

  2152Investiiiimobiliareevaluatelacost

  pentruareflectainvestiiileimobiliarenfunciedepoliticautilizaticonturile7561Ctiguridinevaluarealavaloareajustainvestiiilorimobiliarei6561Pierderidinevaluarealavaloareajustainvestiiilorimobiliarepentruareflectavariaiiledevaloare.Entitiletrebuiesaplicepoliticaaleas

  Pentruinvestiiileimobiliareseaplicpoliticilespecificeimobilizrilorcorporale.

  Bunurileprimitenleasingoperaionalnusuntrecunoscutenbilan.Pentruinvestiiileimobiliareseaplicpoliticilespecificeimobilizrilorcorporale.

  Transferuldincategoriastocurilorncategoriaimobilizrilorcorporaleserealizeazlavaloareacontabil.Evaluareaimobilizriicorporalelavaloareajust(dacentitateautilizeazaceastpolitic)senregistreazlasfritulexerciiuluidupregulileaplicabilereevalurii.

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 4/14

  pentrutoateinvestiiileimobiliare(pentrudrepturileimobiliaredeinutenbazaunuicontractdeleasingoperaionaltrebuieaplicatmodelulvaloriijuste).

  Pentrucesiuneainvestiiilorimobiliaresevorutilizaconturile7562Venituridincedareainvestiiilorimobiliarepentrunregistrareadreptvenitapreuluidevnzarei6562Cheltuielicucedareainvestiiilorimobiliarevaloareacontabil.

  ncazulncareunactivestetransferatlainvestiiiimobiliareevaluatelavaloareajust,diferenadintrevaloareajustivaloareacontabilestetratatdiferitnfunciedeorigineaactivului.Dacacestaafostanteriorstocatuncidiferenaafecteazcontuldeprofitipierdere,iardacafostimobilizarecorporalatuncidiferenadintrevaloareajustivaloareacontabilnmomentultransferuluiestecontabilizatcaoreevaluareconformIAS16.Dactransferulnuimplicschimbareabazeideevaluareacestaserealizeazlavaloareacontabil.Deexemplu,pentrutransferuldelastocuri(cudepreciereanterioar)lainvestiiiimobiliareevaluatelacostseefectueaznregistrarea:

  %=371

  2152

  397

  Regulileprivindtransferurile

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  EntitilecaretreclaIFRSvortrebuisidentificeimobilizrilecorporaledinbilanulconformOMFP3.055/2009carendeplinescdefiniiainvestiiilorimobiliareconformIAS40isdesemnezepoliticilecontabileaplicabilepentruinvestiiileimobiliare(costcuprezentareavaloriijustennotesauvaloarejust).

  OpiuneavaloriijustedreptcostprezumatconformIFRS1poatefiutilizatpentruinvestiiileimobiliareevaluatelacost.

  IFRS5Activeimobilizatedeinutenvedereavnzrii OMFP3055/2009

  PotrivitIFRS5activeleimobilizatedeinutenvedereavnzriisuntaceleactiveacrorvaloarecontabilvafirecuperatmaidegrabprinvnzaredectprinutilizare.nreglementrileconformecuIFRSafostintroduscontul311Activeimobilizatedeinutenvedereavnzrii.

  Reclasificareaarelocladatalacaresuntndepliniteurmtoarelecondiii:

  activulestedisponibilpentruocesiuneimediat

  cesiuneaareungradridicatdeprobabilitate.

  CerineledeevaluaredinIFRS5seaplicatuturoractivelorpetermenlungsigrupurilordestinatecedrii,cuexcepia:

  (a)activelordeimpozitamnat(IAS12Impozitulpeprofit)

  (b)activelorcerezultdinbeneficiileacordateangajailor(IAS19Beneficiileangajailor)

  (c)activelorfinanciarecareintrainariadeaplicabilitateaIAS39Instrumentefinanciare:recunoateresievaluare

  (d)activelorpetermenlungcaresuntevaluatelavaloareajustamaipuincosturileestimatedevnzare,nconformitatecuIAS41Agricultura

  (e)activelorpetermenlungcaresuntcontabilizateinconformitatecumodelulvaloriijustedinIAS40Investiiiimobiliare

  (f)drepturilorcontractualeaferentecontractelordeasigurareasacumsuntdefiniteinIFRS4Contracteledeasigurare.

  Unactivimobilizat(saugrupdestinatcedrii)clasificatdrept

  Activelermnncategoriaimobilizrilorcorporalesaunecorporalepnnmomentulvnzrii.

  Atuncicndexistomodificareautilizriiuneiimobilizricorporale,nsensulcaceastaurmeazafimbuntitnperspectivavnzrii,lamomentulluriidecizieiprivindmodificareadestinaiei,ncontabilitatesenregistreaztransferulactivuluidincategoriaimobilizricorporalenceadestocuri.

  Transferulsenregistreazlavaloareaneamortizataimobilizrii.Dacimobilizareacorporalafostreevaluat,concomitentcureclasificareaactivuluiseprocedeazla

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 5/14

  deinutnvedereavnzriiesteevaluatlavaloareaceamaimicdintrevaloareacontabilivaloareajustminuscosturilegeneratedevnzare.

  Unactivimobilizatnuesteamortizatcttimpesteclasificatdreptdeinutnvedereavnzriisaufacepartedintrungrupdestinatcedriiclasificatcafiinddeinutnvedereavnzrii.

  Oentitatetrebuiesrecunoascopierderedindeprecierepentruoricereducereiniialsauulterioaravaloriicontabileaunuiactiv(saugrupdestinatcedrii)pnlavaloareajustminuscosturilegeneratedevnzare(contul6531Pierderidinevaluareaactivelordeinutenvedereavnzrii).

  Oentitatetrebuiesrecunoascunctigdinoricecretereulterioaravaloriijusteminuscosturilegeneratedevnzarealeunuiactiv,darfradepipierdereacumulatdindeprecierecareafostrecunoscutfienconformitatecuIFRS5,fieanterior,nconformitatecuIAS36(7531Ctiguridinevaluareaactivelordeinutenvedereavnzrii).Pentrucesiuneaactivelorimobilizatedeinutenvedereavnzriiaufostintroduseconturile7532Venituridincedareaactivelordeinutenvedereavnzriii6532Cheltuielicucedareaactivelordeinutenvedereavnzrii).

  nchidereacontuluiderezervedinreevaluareaferenteacestuia.

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  Entitilevortrebuisidentificeactiveleimobilizate(imobilizricorporale,necorporale,investiiiimobiliareevaluatelacost)careaundeplinitcondiiilepentruafincadratencategoriaactivelorimobilizatedeinutenvedereavnzriidupdatatreceriilaIFRSivorefectuaretratrilecorespunztoare(reclasificareaactivelornaceastcategorie,anulareaamortizrilorirecunoatereapierderilordevaloare).Similarvorfiidentificategrupuriledeactivedeinutenvedereavnzrii.

  IAS23Costulndatorrii

  Costurilendatorriicaresepotatribuidirectachiziiei,construcieisauproducieiunuiactivcuciclulungdeproducietrebuiecapitalizatecapartedincostulaceluiactiv.Celelaltecosturialendatorriitrebuierecunoscutedreptcheltuialnperioadancaresuntsuportate.

  Costurilendatorriipotinclude:

  dobnzilecalculatefolosindmetodadobnziiefective,aacumestedescrisnIAS39

  cheltuieliledefinanareaferentecontractelordeleasingfinanciarrecunoscutenconformitatecuIAS17i

  difereneledecursvalutaraferentemprumuturilornvalut,nmsurancareacesteasuntprivitecaoajustareacheltuielilorcudobnda.

  Metodologiadecalculalcosturilorcapitalizabilepresupunededucereavenituluidininvestiiafondurilormprumutatespecialpentruactivicalcululuneiratemediiandatorriipentrumprumuturilecucaractergeneral.

  Costurilendatorriicaresuntdirectatribuibileachiziiei,construcieisauproducieiunuiactivcuciclulungdefabricaiepotfiinclusencostulaceluiactiv.DacentitileautrecutpecheltuielicosturilefinanriiaferenteactivelorcuciclulungdefabricaieconformOMFP3.055/2009vortrebuisschimbepoliticalatrecerealaIFRS.

  Deexemplu,ncosturilendatorriipotfiinclusedobndalacapitalulmprumutatpentrufinanareaachiziiei,construcieisauproducieideactivecuciclulungdefabricaie,precumicomisioaneleaferenteacestormprumuturicontractate.

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  DupdatatreceriilaIFRScosturilendatorriiaferenteactivelorcuciclulungdeproducievorficapitalizate.EntitilevortrebuisdeterminevaloareacosturilorncorporabiledupmetodologiadescrisdeIAS23.Capitalizareasevarealizademanierindirect(costurilesuntnregistratedupnaturpecheltuieliurmndssemajorezevaloareacontabilaactivelorcusumacosturilorcapitalizabile).

  IAS2Stocuri OMFP3055/2009

  IAS2nuseaplicpentru:

  produselencursdeexecuienbazaunorcontractedeexecuie,inclusivcontractedeprestrideserviciidirectlegatedeacestea(IAS11Contractedeconstrucii)

  ReglementareanaionalincludencategoriastocuriloriactivepentrucarencontextulaplicriireferenialuluiinternaionalseaplicIAS

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 6/14

  activelebiologiceaferenteactivitiiagricoleiproduciaagricollamomentulrecoltrii(IAS41Agricultura).

  IAS2nufacedistincientrediferiteletipuridereduceri(toatesededucdincost).

  Oentitatepoateachiziionastocurincondiiidedecontareamnat.Atuncicndacordulconineefectivunelementdefinanare,elementulrespectiv,deexempluodiferenntrepreuldeachiziiencondiiinormaledecreditareisumapltit,esterecunoscutdreptcheltuialcudobndapeperioadadefinanare.

  MetodaLIFOesteinterzisdeIAS2.

  11ContractedeconstrucieirespectivIAS41Agricultura.

  OMFP3055/2009nuconinecerinedeseparareacostuluifinanriipentruachiziiilencondiiidedecontareamnat.

  OMFP3055/2009permiteevaluarealaieireastocurilorcuajutorulmetodelorFIFO,LIFO,CMP.

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  Entitilevoridentificastocurilecareintrnsferaaltorstandarde(IAS11,IAS18iIAS41)ilevorreclasificaievalualabazeledeevaluaresolicitatedestandardelerespective.Reducerilecomercialenfacturiulterioareiscontulaferentstocurilorexistentevorfidedusedincostulstocurilorexistentelanivelulprezentriisituaiilorfinanciare.DacentitateautilizeazmetodaLIFOvatrebuisschimbepolitica.

  IAS41Agricultura OMFP3055/2009

  Produsulagricolreprezintprodusulrecoltatdelaactivelebiologicealeentitii.(contul347Produseagricole)

  Unactivbiologicesteunanimalviusauoplantvie.Exempledeactivebiologice:oi,copaciidintropepinier,vacidelapte,porci,videvie,pomifructiferi.Exempledeproduseagricole:ln,buteni,lapte,carcase,struguri,fructe.

  Unactivbiologictrebuieevaluatlarecunoatereainiialilafiecaredatabilanuluilavaloareasajustminuscosturileestimatelapunctuldevnzare,cuexcepiacazuluincarevaloareajustnupoatefievaluatnmodcredibil.

  Produseleagricolerecoltatedinactivelebiologicealeuneientititrebuieevaluatelavaloarealorjustminuscosturiledevnzarenmomentulrecoltrii.

  Ctigurilesaupierderilecerezultdinrecunoatereainiialaunuiactivbiologiclavaloareajustminuscosturileestimatelapunctuldevnzareidinmodificareavaloriijusteminuscosturileestimatelapunctuldevnzaretrebuieinclusencontuldeprofitipierderenperioadancareapar(7571Ctiguridinevaluarealavaloareajustaactivelorbiologicei6571Pierderidinevaluarealavaloareajustaactivelorbiologice).Pentruproduseleagricolectigurileipierderilesereflectcuajutorulconturilor6572i7572.Existconturiseparatepentrucesiuneaactivelorbiologice7573i6573.

  NOT

  nplanuldeconturidinOMFP1286/2012aufostintroduceconturile2411Activebiologiceevaluatelavaloareajust(A),2412Activebiologiceevaluatelacost(A)pentruevideniereaseparataactivelorbiologicenfunciedepoliticilecontabileutilizate.

  Activelebiologiceiproduseleagricolenusuntdefinitencadrulordinului.Suntconsideratefiestocuri,fieimobilizricorporale.Suntconsideratestocurianimaleleipsrile,respectivanimalelenscuteiceletineredeoricefel(viei,miei,purcei,mnjiialtele)crescuteifolositepentrureproducie,animaleleipsrilelangrsatpentruafivalorificate,coloniiledealbine,precumianimalelepentruproducieln,lapteiblan.

  Pentruevaluareaacestoraseutilizeazpoliticicontabilespecificeimobilizrilorcorporaleistocurilor.

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  ActivelevorfireclasificatedincategoriaimobilizrilorsaustocurilorncategoriaactivelorbiologicesauproduseloragricoleievaluateconformIAS41.

  IAS19Beneficiileangajailor OMFP3055/2009

  Costulbeneficiiloracordatesalariailortrebuierecunoscutnperioadancareacestebeneficiisuntctigatedesalariai.

  Pentrubeneficiilepetemenscurt(pltibilentroperioadmaimicdeunan)valoareaneactualizataacestoravaafectacheltuielilenperioadancaresalariaiipresteazserviciile.

  Pentrubeneficiilepostangajareialtedatoriipetermenlungesterecunoscutunprovizion(dacsuntndeplinitecriteriilederecunoatere).

  OMFP3.055/2009permiteevaluareaprovizioanelorlavaloriactualizate.

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 7/14

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  EntitilecaretreclaIFRSrecunoscbeneficiilepetermenscurtlavaloareanominalibeneficiilepetermenlunglavaloriactualizate(constituiredeprovizioane1517Provizioanepentrubeneficiileangajailoriconturile4221Beneficiipostangajare,4222Altebeneficiipetermenlung,4223Beneficiipentruterminareacontractuluidemunc).DacacestebeneficiiaufostrecunoscutevorfiefectuateajustridevaloaredacevalurilenuaufostefectuatenconformitatecuIAS19ireclasificrilaniveldeprezentare.DacnuaufostrecunoscuteestedeterminatvaloarealorladatatreceriilaIFRSimodificrilenexerciiileurmtoare.

  IAS12Impozitulpeprofit OMFP3055/2009

  IAS12coninecriteriidetaliatederecunoatere,evaluareiprezentarepentruactiveleidatoriiledeimpozitamnat.

  Impozitulcurenticelamnattrebuiesfierecunoscutecaunvenitsaucaocheltuial,cuexcepiacazuluincareimpozitulrespectivaparedin:

  (a)otranzaciesauunevenimentcareesterecunoscut()directncapitalurileproprii,naceeaiperioadsauntroperioaddiferitsau

  (b)combinridentreprinderi.

  NOT

  Impozitulpeprofitcare,potrivitIAS12,serecunoasteinalteelementealerezultatuluiglobal,definiteastfelpotrivitprevederilorIFRS,seevidentiazaincontul1034Impozitpeprofitcurentsiimpozitpeprofitamanatrecunoscutepeseamacapitalurilorproprii,urmarindusedistinctimpozitulpeprofitcurentsiimpozitulpeprofitamanat.

  Existcerinesimilarepentruimpozitulpeprofitexigibil.

  Provizionulpentruimpoziteseconstituiepentrusumeleviitoaredeplatdatoratebugetuluidestat,ncondiiilencaresumelerespectivenuaparreflectatecadatorienrelaiacustatul.Impozitulcurentserecunoatepeseamauneicheltuieli.Provizionulpentruimpoziteurmeazregulileaplicabilepentruprovizioane.

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  RecunoatereadeimpoziteamnateladatatreceriilaIFRS.EvoluiaulterioaraimpoziteloramnateconformvafinregistratdupprevederileIAS12.

  IAS20Contabilitateasubveniilorguvernamentaleiprezentareainformaiilorlegatedeasistenaguvernamental

  OMFP3055/2009

  Subveniileaferenteactivelorpotfiprezentateprindeducereavaloriisubvenieidinactivulsubvenionat.

  ngeneralprevederiasemntoarecucelealeIAS20.

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  Ajustrilanivelulprezentriisituaiilorfinanciare(nfunciedepoliticiledeprezentaredinIAS20adoptatedeentitate.)

  IAS18Venituri OMFP3055/2009

  IAS18seaplicpentrucontabilizareaveniturilorprovenitedinurmtoareletranzaciiievenimente:

  (a)vnzareabunurilor

  (b)prestareaserviciilori

  (c)utilizareadectreteriaactivelorentitiicaregenereazdobnzi,redeveneidividende.

  Venituriledindobnzisuntrecunoscutedupmetodadobnziiefective.

  Separareacomponenteidedobndncazulvnzrilorncarevaloareajustacontraprestaieiestemaimicdectvaloareanominal(7681Venituridinamnareancasriipestetermenelenormaledecreditare).

  ConformIAS39creanaesteevaluatlacostamortizat.ncazulprogramelordefidelizareaclienilor,vnztorii

  Ordinulnufacereferirelametodadobnziiefectivepentrurecunoatereaveniturilordindobnzi.ConformOMFP3.055/2009dinvaloareaveniturilorsededucdoarreducerilecomerciale,scontulreprezentndocheltuialafinanciarpentruvnztor.

  nOMFP3055/2009nuexistcerinade

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 8/14

  recunoscunvenitnavanspentruobligaiadeafurnizaprodusesauserviciigratuitesaucuprereduscareestereluatlavenituripemsurcevnztorulseachitdeobligaie(IFRIC13).

  IFRIC15conineprecizrireferitoarelaacordurileprivindconstruciadeproprietiimobiliare(cndseaplicIAS11,IAS18sauIAS2).

  SIC31coninendrumricutranzaciibarterdeserviciidepublicitate.

  ncazultransferurilordeactivedelaclieni(IFRIC18)entitatearecunoateactiveleprimitepentruaconectaclieniilaoreeaipentrualefurnizaaccesulcontinuulaanumitemrfuri(electricitate,gaze,ap)ncontrapartidcuunvenitnavansreluatlavenituripemsuraprestriiserviciilor.

  NOT

  Cuajutorulcontului478Venituriinavansaferenteactivelorprimiteprintransferdelaclientisetineevidentadatorieicorespunzatoarevaloriiactivelorprimitedeentitatedelaclientiisai,subformadeimobilizaricorporalesaunumerar,pentruaiconecta,conformprevederilorlegale,laoreteadeelectricitate,gaze,apasaupentrualefurnizaaccesulcontinuulaanumitebunurisauservicii,potrivitprevederilorIFRIC18Transferuldeactivedelaclienti.

  actualizareasumelordeprimit.

  Creanaclientseevalueazlavaloareanominal.ncazulprogramelordefidelizareaclienilor,vnztoriirecunoscvenitulpentruvaloareabrutiunprovizionpentruobligaiadeafurnizaprodusesauserviciigratuitesaucupreredus.

  ConformOMFP3055/2009nuestepermisgrupareaadousaumaimultetranzaciisimilarenvedereaaplicriicriteriilorderecunoatere.Schimbuldebunurisimilaresaudiferiteimplicnregistrareaadoutranzacii:scoatereadinbilanaactivuluicedatirecunoatereaactivuluiprimitnschimb.

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  Ajustridevaloaresuntnecesarepentrurecunoatereavenituluidindobnzidupmetodarateiefectiveadobnzii.Ajustrilanivelulprezentriisituaiilorfinanciarencazulprogramelordefidelizareaclienilor.

  IAS11Contractedeconstrucii OMFP3055/2009

  Atuncicndrezultatulunuicontractpoatefiestimatfiabil,veniturileicheltuielilesuntrecunoscuteprinreferinlagraduldeavansareaactivitiicontractuluilasfritulperioadeideraportare(metodagraduluideavansare).

  Atuncicndrezultatulcontractuluinupoatefiestimatfiabil,recunoatereavenituluipoatefirealizatdoarnlimitacosturilorangajateprobabilafirecuperate.Costurilecontractualesuntrecunoscutedreptcheltuieliatuncicndsuntsuportate.

  Venitulesterecunoscutatuncicnddocumentulderecepieprivindrealizrileestesemnatdebeneficiar.Costurilesuportatencontulcontractului,darneacceptatedebeneficiarnctrebuierecunoscutedreptlucrrincurs(ncategoriastocurilor).

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  EntitilerecunoscvenituriledupdatatreceriilaIFRSdupmetodagraduluideavansare(418=704).Activeleidatoriileaferentecontractelordeconstrucievorficlasificate,evaluateiprezentateconformIAS11ladatatreceriilaIFRS.

  IAS17Contractedeleasing OMFP3055/2009

  Uncontractdeleasingesteclasificatlanceputdreptcontractdeleasingfinanciardactransferlocataruluimajoritateariscuriloriavantajelorasociateproprietii.Toatecelelaltecontractesuntcontractedeleasingoperaional.

  ncazulcontractuluideleasingfinanciarlocatarulrecunoateactiveleidatoriilelavaloareajustsaulavaloareaactualizataplilorminimedeleasing,dacaceastaestemaisczut.

  PotfincadratencategoriacontractelordeleasingconformIAS17icontractecarenumbracaceastformjuridic(IFRIC4).

  Dacotranzaciedevnzareileasebackconducelauncontractdeleasingfinanciar,oricectigrealizatdectrevnztorullocataresteamnatiamortizatpeduratacontractuluideleasing.

  ExempleledesituaiicarearconducenmodnormallaclasificareaunuicontractncategoriacontractelordeleasingfinanciardinOMFP3055/2009suntngeneralcoerentecuIAS17,cuexcepiaunuia,careprecizeazclanceputulcontractuluivaloareatotalaratelordeleasing,

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 9/14

  Exemplu

  Unechipamentcuuncostde4.000iamortizarecumulatde2.500estevndutlapreulde3.000ipreluatnleasingfinanciar.

  PotrivitIAS17seefectueazurmtoarelenregistrri:

  461=%3.000

  75831.500

  4721.500

  %=21314.000

  28132.500

  65831.500

  2131=1673.000

  Dacotranzaciedevnzareileasebackconducelauncontractdeleasingoperaionaliesteclarctranzaciaafostrealizatlavaloareajust,vnztorullocatartrebuiesrecunoascimediatoriceprofitsaupierdere.

  Dacpreuldevnzareestesubvaloareajust,vnztorullocatartrebuiesrecunoascimediatoriceprofitsaupierdere,nafaracazuluincarepierdereaestecompensatprinplileviitoaredeleasingsubpreulpieei.nacestcaz,vnztorullocatartrebuiesamneisamortizezeoastfeldepierdereproporionalcupliledeleasingpeperioadapentrucaresepreconizeazcvafiutilizatactivul.Dacpreuldevnzareestemaimaredectvaloareajust,vnztorullocatartrebuiesamnediferenapozitivdintrevaloareajustipreuldevnzareisoamortizezepeperioadapentrucaresepreconizeazcactivulvafiutilizat.

  maipuincheltuielileaccesorii,estemaimaresauegalcucostuldeachiziiealbunuluipentrulocator

  ncazultranzaciilordevnzareileasebackceconduclauncontractdeleasingfinanciar,activulnuestederecunoscutiesterecunoscutodatoriepentrupreuldevnzare.

  Exemplu

  Unechipamentcuuncostde4.000iamortizarecumulatde2.500estevndutlapreulde3.000ipreluatnleasingfinanciar.

  PotrivitOMFP3.055/2009senregistreaz:

  461=1673.000

  ncazultranzaciilordevnzareileasebackceconduclauncontractdeleasingoperaional,suntnregistratedoutranzacii:vnzareaactivuluiicontractuldeleasing.Ctigulrezultatesterecunoscutintegralncontuldeprofitipierdere.Nuexistocerindeacomparapreuldevnzarecuvaloareajust(canIAS17).

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  Arputeafiidentificatecontractecaresfiereclasificatencategoriacontractelordeleasingfinanciar.ActivulidatoriacorespunztoaretrebuieevaluateladatatreceriilaIFRS.Potfinecesareajustriimpusedeevaluareaiprezentareatranzaciilordevnzareileaseback.Potfiidentificateangajamentecareconincontractedeleasing(IFRIC4).

  Contabilizareainstrumentelorfinanciare OMFP3055/2009

  Cerineleprivindinstrumentelefinanciareseregsescinurmtoarelestandarde:

  IAS32Instrumentefinanciare:Prezentareconine:

  definiiileinstrumentelorfinanciare

  distinciacapitaluripropriidatoriiievaluareainstrumentelorhibride

  compensareaactiveloridatoriilorfinanciare

  IAS39Instrumentefinanciare:recunoatereievaluareconineaspectelegatede:

  clasificareaactiveloridatoriilorfinanciare,

  recunoatereiderecunoatere,

  evaluareainiialievaluareaulterioar(inclusivdeprecierea),

  contabilitateadeacoperire.

  IFRS7Instrumentefinanciare:cerinedeprezentareainformaiilorconinecerinedeprezentarereferitoarelaimpactulinstrumentelorfinanciareasupraperformaneiipoziieifinanciareinaturaimrimeariscurilorlacareeste

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 10/14

  expusentitateaimoduldegestiuneaacestora.

  Recunoatere

  ConformIAS39oentitaterecunoateunactivsauodatoriefinanciaratuncicnddevinepartelaprevederilecontractualealeinstrumentuluifinanciar.

  ncazulachiziiilorsauvnzrilorcutemenestandardactiveleidatoriilefinanciarepotfirecunoscute/derecunoscuteladatatranzacionriisauladatadecontriinfunciedepoliticautilizatdeentitate.

  Evaluareainiial

  Larecunoatereainiial,activeleidatoriilefinanciaresuntevaluatelavaloareajust,reprezentatdeobiceidepreultranzaciei.

  Valoareajustarputeafidiferitdesumatranzaciei.

  Suntcapitalizatecosturiledetranzacionarecuexcepiacelorcaresuntaferenteactiveloridatoriilorfinanciareevaluatelavaloareajustcuvariaiiledevaloarenregistratenrezultat).

  Evaluareaulterioardepindedecategoriancaresencadreazactivele:

  1.activedeinutepnlascaden

  2.mprumuturiicreane

  3.activefinanciareevaluatelavaloareajustcunregistrareavariaiilordevaloarencontuldeprofitipierdere

  4.activedisponibilepentruvnzare.

  Activelefinanciare(itoatederivatele)trebuieevaluatelavaloareajust,cuexcepiacategoriilor1i2,evaluatelacostulamortizat(mpreuncuinstrumenteledecapitalnecotate).

  Seaplicregulidiferitepentrucontabilitateadeacoperire.

  Categorie Seutilizeazpentru

  Evaluatelavaloareajustprinrezultat

  Derivate(dacanusuntdesemnatecainstrumentedeacoperire).

  Alteelementepecareentitateaintenioneazsaletranzacionezeactiv.

  Oriceelementdesemnatinaceastacategoriecarendeplinetecriteriile.

  Deinutepnlascaden

  Instrumentededatorieachiziionatepentruafideinutepnlascaden.

  mprumuturiicreane

  Creane(emisesauachiziionate),creanecomerciale.

  Disponibilepentruvnzare

  Activecarenuseaflaincategoriiledemaisus.

  Categorierezidual

  Datoriifinanciare:

  1.datoriilorfinanciareevaluatelavaloareajustcunregistrareavariaiilordevaloarencontuldeprofitipierdere

  Investiiilenaciunicarenusuntcotatepeopiareglementatsuntevaluateiniiallacost(inclusivcosturilelegatedeachiziie).nbilan,investiiilenaciunicarenusuntcotatepeopiareglementatsuntevaluatelacostminusajustriledevaloare.Investiiilepetermenscurtnaciunicotatepeopiareglementatsuntrecunoscuteiniiallapreuldeachiziie(costurilelegatedeachiziiefiindnregistratepecheltuieli)iulteriorlapreulpieeiladatabilanului(curecunoatereaplusurilorsauminusurilorcaveniturifinanciaresaucheltuielifinanciare).

  DiscuiaprivindinstrumentelefinanciareestedezvoltatlaseciuneaprivindopiuneadeaevalualavaloareajustanumiteinstrumentefinanciareposibilncontextulaplicriiOMFP3055/2009doarlanivelulsituaiilorfinanciareconsolidate.

  ConformOMFP3055/2009nuseefectueazseparareantrecomponentadedatorieicomponentadecapitalobligaiunileconvertibilenaciunifiindclasificateintegraldeemitentcadatorii.

  Larecunoatereainiial,creanelecomercialesuntevaluatelavaloareanominal.Suntnregistrateajustridevaloarepentrucreanepentrusumelecareseestimeazcnuvorfirecuperate.

  Obligaiunileemisesuntevaluatenbilanlapreulderscumprareminusprimaprivindrambursareaobligaiunilorneamortizat.Nuexistcerinadeevaluarelacostulamortizat.Nusuntprevzutecriteriidetaliateprivindderecunoatereaactiveloriadatoriilorfinanciare.

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 11/14

  2.altedatoriievaluatelacostsaucostamortizat.

  Categorie Seutilizeazpentru

  Evaluatelavaloareajustcuvariaiilencontuldeprofitipierdere

  Derivate(dacanusuntdesemnatecainstrumentedeacoperire)

  Alteelementepecareentitateaintenioneazsletranzacionezeactiv

  Oriceelementdesemnatinaceastacategoriecarendeplinetecriteriile

  AltedatoriiAltedatoriineincluseincategoriaanterioar.

  Metodadobnziiefectiveesteometoddecalculacostuluiamortizatalunuiactiv/datoriifinanciareidealocareaveniturilor/cheltuielilorcudobnzilenperioadarelevant.

  Costulamortizatalunuiactiv/datoriifinanciare=Valoareadelarecunoatereainiial

  Rambursriledeprincipal+/AmortizareacumulatadiferenelordintrevaloareainiialivaloarealascadenutilizndmetodadobnziiefectivePierderiledindepreciere.

  IAS39conineregulispecificepentrucontabilitateadeacoperireiimpuneseparareaderivatelorncorporatenanumitecondiii.nsituaiilefinanciareindividualealesocietiimaminvestiiilenfilialesausocietiasociatesuntevaluatelacostsaunconformitatecuIAS39.

  Consecineasupraprocesuluideretratare

  ActiveleidatoriilefinanciarevorficlasificateladatatreceriilaIFRSncategoriiledescrisedeIAS39ievaluateconformIAS39.CerinelelegatedecontabilitateadeacoperireiderecunoaterevorfiaplicateprospectivncepndcudatatreceriilaIFRS.DerivatelevorfirecunoscuteladatatreceriilaIFRS.Vaavealocseparareacomponenteidedatoriedeceadecapitalpentruobligaiunileconvertibile(ncazulncarecomponentadedatorieunafostdecontatpnladatatreceriilaIFRS).Contabilitateadeaacoperirepoatefiaplicatvoluntar.

  IAS21Efectulvariaieicursurilordeschimb OMFP3055/2009

  Monedafuncionalestemonedamediuluieconomicdebazncareopereazentitatea.

  OMFP213/2013precizeazcElementelemonetare,respectivnemonetare,exprimatenvalutseevalueazlafinelefiecreiperioadederaportareconformprevederilorIFRS.

  ConceptuldemonedfuncionalnuestedefinitnOMFP3055/2009.MonedadeprezentareaentitilorcecadsubincidenaOrdinuluiesteleul.Esteconsideratvalutoricealtmonednafaraleului.OtranzacienvalutesteconvertitlacursuldeschimbcomunicatdeBancaNaionalaRomnieiladatatranzaciei.

  Lasfritulfiecreiluni,oentitatetrebuiesconverteascelementelemonetarenvalutlacursuldenchidereivarecunoatedifereneledecursncontuldeprofitipierdere.

  Ordinul1286/2012prevedecasituatiilefinanciareintocmiteinconformitatecustandardeleIFRSsafieintocmiteinlimbaromanasiinRON.Totusi,pentrusocietileavndomonedfuncionaladiferit,conformIAS21,situatiilefinanciarentocmitenconformitatecustandardeleIFRSvorfintocmitepebazamonedeifunctionaleaacestora.nscopdeprezentare,sepotfolosisivalorinRONiinacestcazsevorfolosireguliledeconversiementionatedeIAS21.

  IAS8Politicicontabile,modificrinestimrilecontabile,erori

  OMFP3055/2009

  DefiniiapoliticiicontabileestecoerentcudefiniiadinIAS8.Totui,metodadeamortizareesteconsideratpoliticcontabil(IAS8

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 12/14

  nselectareauneipoliticicontabilevomurmri:

  dacexistunstandardsauinterpretareaplicabil()seaplicacesta

  nuexiststandardseexercitraionamentulprofesionalpentruaobineinformaierelevanticredibilurmrind:cerinelealtorstandarde,prevederilecadruluiconceptual,precizrilealealtororganismedenormalizareceutilizeazuncadruconceptualsimilar.

  dacschimbareadepoliticesteimpusdeunstandardseaplicprevederiletranzitoriialeacestuia,

  pentruschimbriledepoliticivoluntareseaplictratamentulretrospectiv(prinafectareacapitalurilorproprii),

  considermetodadeamortizaredreptestimare).

  OMFPnr.3.055/2009nuconineoierarhieaaltorndrumricareartrebuiurmateatuncicndnuexistocerinexplicitnreglementareanaional.

  Nouapoliticesteaplicatncepndcuanulurmtoranuluincareafostluatdeciziadeschimbare.Nusuntpermiseschimbridepoliticicontabilentimpulanului.Informaiilecomparativedinbilanidincontuldeprofitipierderenusuntretratatecaurmareaschimbriidepolitici.Dacvalorileprezentatenusuntcomparabile,lipsadecomparabilitatetrebuieexplicatnnote.Schimbriledeestimrisuntrecunoscuteprospectivprinincludereaefectelornprofitulsaupierdereaperioadeiafectate(adicperioadaschimbriiiperioadeleviitoare).

  IAS37Provizioane,datoriicontingenteiactivecontingente

  OMFP3055/2009

  ngeneral,prevederileIAS37aufostpreluatenOMFP3.055/2009(vortrebuiaplicateprevederileIFRIC1).ProvizioanelecarenuaufostrecunoscutetrebuiesfierecunoscuteladatatreceriilaIFRS.

  IAS29Raportareafinanciarneconomiilehiperinflaioniste

  OMFP3055/2009

  PrinaplicarearetrospectivaIAS29elementelenemonetareaflatenbilanuldeladatatreceriilaIFRStrebuieretratatelainflaiepnla31.12.2003.Suntelementenemonetare:

  Active

  Cheltuielinavans

  Avansuripltite

  Stocuri

  Investiiinaciuni

  Imobilizricorporale

  Imobilizrinecorporale

  Datorii

  Avansuriprimite

  Veniturinavans(deexemplu,subveniipentruinvestiii)

  Capitaluriproprii

  Indiciipreurilordeconsumpotficonsultailaadresa

  IAS29sevaaplicapanala31.12.2003.

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 13/14

  https://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro

  Exemplu

  SocietateaMretrateazlainflaiecapitalulsocial(nfunciedeindicelegeneralalpreurilordela31.12.2003imomentulconstituiriiialmajorrilordecapital)inregistreazunplusde40.000lei.

  40.000

  118

  RezultatulreportatprovenitdinadoptareapentruprimadataIAS29

  =

  1028

  Ajustrialecapitaluluisocial

  40.000

  OMFP213/2013precizeazcvaloareacapitaluluisocial(ct.101Capital)seprezintdistinctnsituaiapoziieifinanciareisituaiamodificrilorcapitalurilorproprii.

  IFRS2Plilepebazdeaciuni OMFP3055/2009

  Principiigeneralederecunoatere

  *Debit

  *Suntrecunoscutebunurile/serviciilecndsuntprimite

  *Dacbunurile/serviciilenundeplinesccriteriilederecunoaterealeactivelorsuntrecunoscutecheltuieli

  *Credit

  *ncazulplilorpebazdeaciunidecontatecuinstrumentedecapitalesterecunoscutocreterencapitalurilepropriii

  *ncazultranzaciilorpebazdeaciunidecontatennumeraresterecunoscutodatorieevaluatlavaloareajust(cuvariaiiledevaloarencontuldeprofitipierdere).

  Beneficiilesubformaaciunilorpropriialeentitii(saualteinstrumentedecapitaluriproprii),acordateangajailorsuntnregistratedistinct(contul644Cheltuielicuremunerareaninstrumentedecapitaluriproprii),ncontrapartidaconturilorde

  capitaluriproprii(deexemplu,contul1068Alterezerve,analiticdistinct),lavaloareajustarespectivelorinstrumentedecapitaluriproprii,deladataacordriiacelorbeneficii.

  Recunoatereacheltuieliloraferentemunciiprestatedeangajaiarelocnmomentulprestriiacesteia.Nuexistprevederireferitoarelatranzaciiledecontatennumerar.

  Plilepebazdeaciunicarenuaufostrecunoscuteanteriorsuntrecunoscute,evaluateiprezentateconformprevederilorIFRS2.

  IFRS3Combinrideafaceri

  OMFP3055/2009iOrdinulnr.1.376/2004pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindreflectareaincontabilitateaprincipaleloroperaiunidefuziune

  IFRS3poateaveaincideneilanivelulsituaiilorfinanciareindividuale.IFRS3solicitevaluarealavaloareajustaactiveloridatoriilorafaceriiachiziionate.

  EntitilecaretreclaIFRSpotaplicaexcepiaopionaldinIFRS1saupotaplicaretroactivIFRS3.

  Fondulcomercialnegativesterecunoscutintegrallavenituri.

  Fondulcomercialpozitivestetestatperiodicpentrudepreciere.

  SpredeosebiredeIFRS,listeledeclieninusuntrecunoscutecaoimobilizarenecorporalconformOMFP3055/2009.

  Fondulcomercialpozitiv

  estesupusamortizrii

  Prezentareasituaiilorfinanciareicerinedeinformare

 • 4/16/2015 AnalizadiferenelordintrepoliticilecontabileprevzutedeOMFP3055/2009icelesolicitatedeIFRSiidentificareasurselorposibilederetratrin

  http://ceccar.ro/ro/?page_id=3049 14/14

  PrezentareasituaiilorfinanciaretrebuiesrespectecerineleIAS1.

  nsituaiarezultatuluiglobal(contuldeprofitipierdere)esteinterzisprezentareaseparataelementelorextraordinare.StandardeleinternaionaleconincerinedeinformaresuplimentarefadeinformaiilesolicitatedeOMFP3005/2009.

  Deexemplu,conformOMFP3055/2009,entitiletrebuiesprezintetranzaciilecuprileafiliate,inclusivsumeleacestortranzacii,naturarelaieiialteinformaiireferitoarelatranzacie,necesarepentruonelegereapoziieifinanciareaentitilor,dacacestetranzaciisuntsemnificativeinuaufostncheiatencondiiinormaledepia.

  OMFP3055/2009solicitdefalcareacifreideafaceripesegmentedeactivitateisegmentegeografice.CerineleIFRS8multmaiextinse.ExiststandardecaresolicitcerinedeinformarecenuseregsescnOMFP3055/2009(deexemplu,IAS33,IFRS7etc).Poatefinecesarcolectareadeinformaiisuplimentare.

  PRIMAPAGIN DESPRECECCAR TERMENIICONDIII CONFIDENIALITATE CONTACT