Codul insolventei ed.3 act. 5 noiembrie 2018 insolventei... · 2018. 12. 3. · Codul insolven[ei...

of 9 /9
Codul insolven[ei Cu modificdrile aduse prin O.U.G. nr. 88/2018 Recursuri in interesul legii I Hotirdri prealabile r Legislatie conexd r lndex Edifia a 3-a actualizatd la 5 noiembrie 2018 gi ingrijitd de: avocat Simona Maria MiIoE, avocatAndreea Deli Editura Rosetti lnternational Bucuregti,2018

Embed Size (px)

Transcript of Codul insolventei ed.3 act. 5 noiembrie 2018 insolventei... · 2018. 12. 3. · Codul insolven[ei...

Page 1: Codul insolventei ed.3 act. 5 noiembrie 2018 insolventei... · 2018. 12. 3. · Codul insolven[ei Cu modificdrile aduse prin O.U.G. nr.88/2018 Recursuri in interesul legii I Hotirdri

Codul insolven[eiCu modificdrile aduse prin O.U.G. nr. 88/2018

Recursuri in interesul legii I Hotirdri prealabiler Legislatie conexd r lndex

Edifia a 3-a actualizatd la 5 noiembrie 2018 gi ingrijitd de:avocat Simona Maria MiIoE, avocatAndreea Deli

Editura Rosetti lnternationalBucuregti,2018

Page 2: Codul insolventei ed.3 act. 5 noiembrie 2018 insolventei... · 2018. 12. 3. · Codul insolven[ei Cu modificdrile aduse prin O.U.G. nr.88/2018 Recursuri in interesul legii I Hotirdri

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a RomAnieiROMANIA ILegislatiel

Codul insolvenlei : cu modificdrile aduse prin O.U.G. nr. 88i2018. - Ed. a 3-a, actualiz. 9iingrij. / de av. Andreea Deli, av. Simona Maria Milog. - Bucuregti : Rosetti lnternationali 2018

lndexrsBN 978-606-8794-93-8

L Deli, Andreea (ed.)Il. Milog, Simona Maria (ed.)

34

Copyright @ 2018 Editura ROSETTI lnternational

copuL tNSoLVENTEI

Toate drepturile asupra prezentei edilii sunt rezervateEditurii ROSETTI lnternational. Drepturile de distribulie aparlin in exclusivitate EdituriiROSETTI lnternational.

Redactor: Marian FlorescuTehnoredactor: Carmen Dumitrescu

Editura ROSETTI INTERNATIONALBucuregti, Str. lon Brezoianu nr. 9, ap. 6, sector 5cod pogtal: 050022tel.: +04 021 314 77 81; O726 178 175:0724 305 413e-mail: [email protected]. ed itu ra rosetti. ro

SUMAR

Studiu introductiv privind analiza aspectelor de noutate introduse deOrdonan{a de urgenld a Guvernuluinr. SS/2018... ........5

Godul insolventei (Legea nr. 8512014 privind procedurile de prevenire ainsolventeigide insolventd)................. ........................23

Dispozitii tranzitorii cuprinse in actele de modificare a Legii nr.8512014............ 168

Page 3: Codul insolventei ed.3 act. 5 noiembrie 2018 insolventei... · 2018. 12. 3. · Codul insolven[ei Cu modificdrile aduse prin O.U.G. nr.88/2018 Recursuri in interesul legii I Hotirdri

CUPRINS

Art.Titlulpreliminar............... .....................1-5

Capitolul L Domeniul de reglementare................ ........................1'3Capitolul ll. Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolventei

gide insolventd. Definitii.... ...........4-5Secliunea 1. Principii..... ..".."....."......4Secljunea a 2-a. Definilii .................5

Titlul l. Proceduri de prevenire a insolventei .................... ........6-37Capitolul l. Dispozitii generale....... .........................6-9Capitolul ll. Mandatul ad-hoc ........10-15Capitolul lll. Concordatul preventiv. ...................16-37

Sec[iunea 1. Beneficiarii procedurii. Organele care aplicdprocedura..... ...16-25

Sectiunea a 2-a. incheierea gi omologarea concordatuluipreventiv...... .-.26-33

Sectiunea a 3-a. inchicterea procedurii concordatului preventiv..............34-37

Titlul ll. Procedura insolven(ei .....38-272Capitolull. Dispozitiicomune........ ...................38-182

Secliunea 1. Aspecte generale....... ...............38-39Sectiunea a 2-a. Organele care aplicd procedura. Pafticipanlii

la procedurd. ...40-64$ 1. lnstantele judecdtore9ti................... ...41-44$ 2. Judecdtorul-sindic....... ..45-46$ 3. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor.... ........47-51$ 4. Administratorul specia1.................... ...52-56$ 5. Administratoruljudiciar.................... ...57-62$ 6. Lichidatoruljudiciar.... ...63-64

Secliunea a 3-a. Deschiderea procedurii gi efectele acesteia.................65-98$ 1. Cererile introductive.. ....65-70$ 2. Deschiderea procedurii gi efectele deschiderii procedurii..... .......71-98

Sectiunea a 4-a. Primde mdsuri. intocmirea tabetutui de creanle.Contestaliile. .99-114

Sectiunea a 5-a. Situalia unor acte juridice ale debitorului .................115-131$ 1 . Aspecte generale ......115-116$ 2. Anularea actelor frauduloase .........117-122

21 CUPRINS

$ 3. Situatia contractelor in derulare... ..123-131Secliunea a 6-a. Reorganizarea......... "......132-144

$ 1. Planul.... ....................132-140$ 2. Perioada de reorganizare................. ..................141-144

Sec[iunea a 7-a. Falimentul gi lichidarea activelor. ."".....145-168$ 1. Mdsuripremergdtoare lichiddrii..... .151-153$ 2. Efectuarea lichiddrii... 154-158$ 3. Distribuirea sumelor realizate in urma lichiddrii ..159-168

Secliunea a 8-a. Atragerea rdspunderii pentru intrarea ininsolvenld..... 169-173

Secliunea a 9-a. inchiderea procedurii. .....174-182Capitolul ll. Dispozitii speciale privind procedura insolventei

grupului de societdli ............183-203Secliunea 1. Prevederi speciale privind competenla gi organele

care aplicd procedura ..... . 1 85-l 91Secliuneaa2-a.Deschidereaprocedurilor................... 192-1963Secliunea a 3-a. Mdsuri procedurale ........197-203

Capitolul lll. Dispozi[ii privind falimentul institutiilor de credit...................204-241Secliunea 1. Dispoziliispeciale........ .........204-212Secliunea a 2-a. Deschiderea procedurii gi efectele acesteia........"....213-225Sec[iunea a 3-a. Tranzaclii privind cumpdrarea de active gi

asumarea de pasive...... ...226-234Sec[iunea a 4-a. Rdspunderea organelor de conducere,

a cenzorilor gi a personalului de execu[ie sau cu atribuliide control din institulia de credit ajunsd in fa\iment........................235-236

Secliunea a 5-a. inchiderea procedurii .............237Secliunea a 6-a. Alte dispozi[ii ....... ...........238-241

Capitolul lV. Dispozitii privind falimentul societdlilor deasigurare/reasigurare ...........242-272Secliunea 1. Dispozilii generale....... .........242-267

$ 1, Fa|imentu|.................. ..........,.........245-261$ 2. Deschiderea procedurii falimentului. Efectele deschiderii

procedurii..... ................262-267Secliunea a 2-a. Rdspunderea organelor de conducere ale

societd[ii de asigufare/reasigurare...... ..268-270Secliunea a 3-a. inchiderea procedurii .....271-272

Titlul lll. lnsolvenfa transfrontalieri............... .273-336Capitolull. Dispozitiigenerale....... ........................273Capitolul ll. Raporturile cu statele terte.............. .................274-304Capitolul I I l. Dispozilii privind coordonarea procedurii insolvenlei

grupurilor de societili 305-311Capitolul lV. Reglementarea raporturilor de drept international privat

in domeniul falimentului institutiilor de credit....... ."."."....3111-322Capitolul V. Reglementarea raporturilor de drept internalional privat

in domeniul falimentului societdtilor de asigurare/reasigurare ............323-336Sec[iunea 1. Domeniul de aplicare. Competen[e gi /egea aplicabild...323-328

Page 4: Codul insolventei ed.3 act. 5 noiembrie 2018 insolventei... · 2018. 12. 3. · Codul insolven[ei Cu modificdrile aduse prin O.U.G. nr.88/2018 Recursuri in interesul legii I Hotirdri

CUPRINS

Sec[iunea a 2-a. lnformarea gi drepturile creditorilor de asigurdri.......329-330Secliunea a 3-a. Reguli privind procedura falimentului, aplicabild

sucursalelor societdlilor de asigurare/reasigurare din alte statemembre ale Uniunii Europene, care au sediul in RomAnia.............331-335

Secliunea a 4-a. Sucursalele societd(ilor de asigurare/reasiguraredin statele terle ............. ..........336

Titlul lV. Sancfiuni.... ......332

Titlul V. Dispozifii tranzitorii Si finale ..............338-344

22

Legea nr.8512014privind procedurile de prevenire a insolvenfei

qi de insolvenfllrl

(Publicati in M. Of. ru. 466 din 25 iunie 2014)

III Legea nr. 8512014 privind procedurile de prevenire a insolvenlei gi de insolventd, publicatdin M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014, a fost modificatd prin:

- Legea nr, 3'1212015 privind redresarea gi rezolulia institutiilor de credit 9i a firmelor deinvestitii, precum gi pentru modificarea gi completarea unor acte normative in domeniulfinanciar (M. Of. nr. 920 din 11 decembrie 2015);- Legea nr. 6212016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 8512014 privind pro-cedurile de prevenire a insolventei 9i de insolvenld (M. Of. nr.295 din 19 aprilie 2016);- Legea nr. 1120'17 privind eliminarea unor taxe gi tarife, precum 9i pentru modificarea 9icompletarea unor acte normative (M. Of. nr. 15 din 6 ianuarie 2017);- O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea gi completarea unor acte normative in domeniulinsolvenlei gi a altor acte normative (M. Of. nr. 840 din 2 octombrie 2018).

Page 5: Codul insolventei ed.3 act. 5 noiembrie 2018 insolventei... · 2018. 12. 3. · Codul insolven[ei Cu modificdrile aduse prin O.U.G. nr.88/2018 Recursuri in interesul legii I Hotirdri

Art. 1.4 coDUL TNSOLVENTET

Titlul preliminar

Capitolul IDomeniul de reglementare

Art. 1. Prezenta lege stabilegte regulile in domeniul prevenirii insolventei 9i alinsolven!ei.

Art. 2. Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru aco-perirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci c6nd este posibil, a gansei deredresare a activitalii acestuia.

Art. 3. (1) Procedurile prevdzute de prezenta lege se aplicd profesionigtilor, ast-fel cum sunt definili la afi. 3 alin. (2) din Codul civil, cu exceptia celor care exercitdprofesii liberale, precum 9i a celor cu privire la care se prevdd dispozitii speciale inceea ce privegte regimul insolventei lor.

(2) Procedura prevdzutd de prezenta lege se aplicd 9i regiilor autonome.(3) Procedura prevdzutd de prezenta lege nu este aplicabild unitdlilor gi institu-

tiilor de invdldm6nt preuniversitar, universitar gi entitdlilor prevdzute la art. 7 dinOrdonanta Guvernului nr.5712002 privind cercetarea gtiinlificd 9i dezvoltarea tehno-logicd, aprobati cu modificdri 9i completdri prin Legea nr. 32412003, cu modificdrilegi completdrile ulterioare.

Capitolul IIPrincipiile fundamentale ale procedurilor de

prevenire a insolvenfei qi de insolvenfi. Deflni(ii

Secliuneu 1

Principii

Art. 4. Prevederile prezentei legi se bazeazd pe urmdtoarele principii:1. maximizarea gradului de valorificare a activelor 9i de recuperare a creantelor;2. acordarea unei ganse debitorilor de redresare eficientd gi efectivd a afacerii,

fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenlei, fie prin procedura dereorganizare judiciard;

3. asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de co-municare gi derulare a procedurii intr-un timp util gi rezonabil, intr-o manierd obiec-tivd 9i impa(iald, cu un minim de costuri;

4. asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelagi rang;5. asigurarea unui grad ridicat de transparenld 9i previzibilitate in procedurd;6. recunoagterea drepturilor existente ale creditorilor 9i respectarea ordinii de

prioritate a creantelor, avAnd la bazd un set de reguli clar determinate $i uniformaplicabile;

7. limitarea riscului de credit gi a riscului sistemic asociat tranzactiilor cu instru-mente financiare derivate prin recunoagterea compensdrii cu exigibilitate imediatdin cazul insolventei sau al unei proceduri de prevenire a insolventei unui cocontrac-tant, avAnd ca efect reducerea riscului de credit la o sumd netd datoratd intre pdrfi

a/ 25 Titlul preliminar Art.5

sau chiar lazero atunci c6nd, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferategarantil financiare;

8. asigurarea accesului la surse de finantare in procedurile de prevenire a insol-ventei, in perioada de observalie 9i de reorganizare, cu crearea unui regim adecvatpentru protejarea acestor creanle;

9. fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criteriiclare, cu asigurarea unui tratament egal intre creditorii de acelagi rang, a recunoag-terii prioritdlilor comparative 9i a acceptdrii unei decizii a majoritdtii, urmAnd sd seofere celorlalli creditori pldti egale sau mai mari decit ar primi in faliment;

'l 0. favorizarea, in procedurile de prevenire a insolventei, a negocieriiirenegocie-rii amiabile a creanlelor 9i a incheierii unui concordat preventiv;

11 . valorificarea in timp util gi intr-o manierd cAt mai eficientd a activelor;12.in cazul grupului de societdti, coordonarea procedurilor de insolventd, in sco-

pul aborddrii integrate a acestora;13. administrarea procedurilor de prevenire a insolvenlei gi de insolven!5 de

cdtre practicieni in insolven{d gi desfdgurarea acestora sub controlul instan[ei dejudecatd.

Secliuneu a 2-aDefinilii

Art.5. (1) in inlelesul prezentei legi, termenii 9i expresiile au urmdtoarelesemnificalii:

1. acord de compensare bilaterald (netting) reprezintd:a) orice acord master de netting - orice inlelegere sau clauzi in cadrul unui

contract financiar calificat dintre doud pd(i, prin care se prevede un netting al unorpldli ori o indeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente oriviitoare rezultind din sau avAnd legdturd cu unul ori mai multe contracte financiarecalificate;

b) orice acord master - master de netting - orice acord master de netting intredoud pdrli, prin care se prevede netting-ul intre doud sau mai multe acorduri masterde netting;

c) orice inlelegere de garantare subsecventd ori in legdturi cu unul sau mai mul-te acorduri master de netting;

2. activitdti curente reprezintd acele activitdti de productie, comet sau prestdride servicii 9i operaliuni financiare, propuse a fi efectuate de debitor in perioada deobservatie 9i in perioada de reorganizare, in cursul normal al activitilii sale, cum ar fi:

a) continuarea activitritilor contractate gi incheierea de noi contracte, conformobiectului de activitate;

b) efectuarea operaliunilor de incasdri 9i pldti aferente acestora;c) asigurarea finanlirii capitalului de lucru in limite curente;3. Abrogat prin Legea nr. 312/20154. administrator special este persoan a fizicir sau juridicd desemnatd de adu-

narea generald a actionarilor/asociatilor/membrilor debitorului, imputernicitd sd lereprezinte interesele in procedurd gi, atunci cAnd debitorului i se permite sd igiadministreze activitatea, sd efectueze, in numele 9i pe contul acestuia, actele dendministrare necesare;

Page 6: Codul insolventei ed.3 act. 5 noiembrie 2018 insolventei... · 2018. 12. 3. · Codul insolven[ei Cu modificdrile aduse prin O.U.G. nr.88/2018 Recursuri in interesul legii I Hotirdri

Art.5 coDUL TNSOLVENTET

5. averea debitorului reprezintd totalitatea bunurilor gi drepturilor sale patrimo-niale, inclusiv cele dobAndite in cursul procedurii insolvenlei, care pot face obiectulexecutdrii silite potrivit Codului de procedurd civili;

6. Buletinul procedurilor de insolvenld, denumit in continuare BPl, este pu-blicalia editatd de Oficiul National al Registrului Comer{ului, care are drept scoppublicarea citatiilor, convocdrilor, notificdrilor gi comunicdrilor actelor de procedu-rd efectuate de instantele judecdtoregti, administratorul judiciar/lichidatorul judiciardupd deschiderea procedurii de insolvenld previzute de prezenta lege, precum gi aaltor acte care, potrivit legii, trebuie publicate;

7. centrul principalelor interese a/e debitorului, in situatia procedurii de insol-ventd cu element de extraneitate, este, p3nd la proba contrarie, dupd caz:

a) sediul social al persoanei juridice;b) sediul profesional al persoanei fizice care exercitd o activitate economicd sau

o profesie independentd;c) domiciliul persoanei fizice care nu exercitd o activitate economicd sau o pro-

fesie independentd;8. cererea comund de deschidere a procedurii insolventei este cererea for-

mulatd de debitor sau creditor, avAnd drept scop deschiderea procedurii insolvenleiin mod concomitent impotriva a2 sau a mai multor membri ai grupului de societiti, incadrul unor dosare separate, repartizate spre solulionare aceluiagi judecdtor-sindic;

9. controlul este capacitatea de a determina sau influenta in mod dominant,direct ori indirect, politica financiard gi operalionald a unei societdli sau deciziilela nivelul organelor societare. O persoand va fi considerald ca detindnd controlulatunci cdnd:

a) detine in mod direct sau indirect o participatie calificatd de cel putin 40% dindrepturile de vot ale respectivei societdti gi niciun alt asociat sau aclionar nu detinein mod direct ori indirect un procentaj superior al drepturilor de vot;

b) detine in mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot in adunareagenerald a societdlii respective,

c) in calitate de asociat sau actionar al respectivei societdti dispune de putereade a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, con-ducere sau supraveghere;

10. consumator captiv este consumatorul care, din considerente tehnice, eco-nomice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul;

11 . contractul financiar calificaf este:a) orice contract avind ca obiect operaliuni cu instrumente financiare derivate;b) orice acord repo gi acord reverse repo;c) orice contract buy-sellback gi sell-buyback; precum gi

d) orice contract av6nd ca obiect operatiuni de imprumut de valori mobiliare,realizate pe pielele reglementate, pielele asimilate sau pietele la buna inlelegere,astfel cum sunt acestea reglementate;

12. contract de compensare bilaterald reprezintd oricare dintre urmitoarele:A. orice contract sau clauzd cuprinsd intr-un contract incheiat intre institutia de

credit debitoare gi orice altd entitate, inclusiv persoane fizice, avAnd ca obiect ope-ratiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pielele reglementate, pieteleasimilate ori pe pielele la buna inlelegere, prin care se stipuleazd compensareaunor obligatii de platd sau obligalii de a face, prezente ori viitoare, decurgAnd din

zo 27 Titlul preliminar Art. 5

sau avAnd legdturd cu unul ori mai multe astfel de contracte, inclusiv orice garantieaccesorie ori avAnd legdturd cu acestea; sau

B. orice contract sau clauzS, de natura celor prevdzute la lit. A, prin care se sti-puleazd compensarea unor obligatii de platd sau obligatii de a face, prezente oriviitoare, decurgAnd din unul sau mai multe contracte de compensare bilaterald,inclusiv orice garantie accesorie ori avAnd legdturd cu acestea, in temeiul cdroracompensarea bilaterald contractuald se poate realiza prin una sau mai multe dintreurmdtoarele modalitdti:

a) stingerea gi/sau devansarea scadenlei oricdrei obligatii de platd ori obligatii dea face decurgdnd din unul sau mai multe contracte din categoria celor prevdzutemai sus;

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piatd, valoride lichidare ori valori de inlocuire a oricirei obllgalii care a fost stinsi sau a cdreiscadentd a fost devansati potrivit prevederilor lit. a);

c) conversia Tntr-o singurd monedd a oricdrei valori calculate potrivit prevederilorrit. b);

d) compensarea, pdnd la oblinerea unei sume nete, a oricdror valori calculatepotrivit prevederilor lit. b), aga cum au fost convertite potrivit prevederilor lit. c);

e) lichidarea bunurilor 9i drepturilor din averea institutiei de credit debitoare;13. coordonarea procedurald reprezintd setul de mdsuri menite si coreleze

procedurile de insolventd deschise impotriva membrilor unui grup de societdti, cuscopul de a asigura celeritatea gi armonizarea procedurilor, precum gi minimizareacosturilor;

14. creanle bugetare reprezintd creantele constAnd in lmpozite, taxe, contribu-{ii, amenzi gi alte venituri bugetare, precum gi accesoriile acestora. igi pdstreaziaceastd naturd gi creanlele bugetare care nu sunt acoperite in totalitate de valoareaprivilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor de[inute, pentru partea de creantd neacoperitd;

15. creanle care beneficiazd de o cauzd de preferinld sunt acele creanle caresunt insotite de un privilegiu giisau de un drept de ipotecd gi/sau de drepturi asi-rnilate ipotecii, potrivit art.2.347 din Codul civil, gi/sau de un drept de gaj asupraItunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daci acesta este debitor principalr;au ter[ garant fatd de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinld. in cazulirr care debitorul este ter! garant, creditorul care beneficiazd de o cauzd de prefe-rirrta va exercita drepturile corelative numai in ceea ce privegte bunul sau dreptulrespectiv. Aceste cauze de preferintd au intelesul dat lor de Codul civil, dacd prinIcge speciald nu se prevede altfel;

16. categoria de creanle defavorizate este consideratd a fi categoria de cre-Irn{e pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificdrilerrrmdtoare pentru creantele categoriei respective:

a) o reducere a cuantumului creanlei gi/sau a accesoriilor acesteia la care credi-Iorul este indreptSlit potrivit prezentei legi;

b) o reducere a garantiilor ori reegalonarea pldlilor in defavoarea creditorului, fdrd;rcordul expres al acestuia;

17. concordat preventiv este un contract incheiat intre debitorul in dificultate fi-rranciard, pe de o parte, gi creditorii care detin cel putin 75% din valoarea creanlelor;rcceptate gi necontestate, pe de altii parte, omologat de judec6torul-sindic, contractlrtin care debitorul propune un plan de redresare gi de realizare a creantelor acestor

Page 7: Codul insolventei ed.3 act. 5 noiembrie 2018 insolventei... · 2018. 12. 3. · Codul insolven[ei Cu modificdrile aduse prin O.U.G. nr.88/2018 Recursuri in interesul legii I Hotirdri

Art.5 coDUL TNSOLVENTET

creditori, iar creditorii acceptd sd sprijine eforturile debitorului de depdgire a dificul-tdlii in care se afld;

18. creanle salariale sunt creanlele ce izvordsc din raporturi de munci gi ra-porturi asimilate intre debitor gi angajalii acestuia. Aceste creante sunt inregistratedin oficiu in tabelul de creanle de citre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar;

19. creditor indreptdlit sd participe Ia procedurd este acel titular al unui dreptde creantd asupra averii debitorului, care a inregistrat o cerere de inscriere a crean-

tei, in urma admiterii cdreia acesta dobAndegte drepturile 9i obligatiile reglementatede prezenta lege pentru fiecare stadiu al procedurii. Calitatea de creditor inceteazdca urmare a neinscrierii sau a inlSturdrii din tabelele creditorilor intocmite succesivin procedurd, precum 9i prin inchiderea procedurii; au calitatea de creditor, fird adepune personal declaraliile de creanld, salariatii debitorului;

20. creditor indreptdlit sd solicite deschiderea procedurii insolvenlei estecreditorul a cdrui creanld asupra patrimoniului debitorului este certd, lichidd 9i exi-gibild de mai mult de 60 de zile. Prin creanti certi, in sensul prezentei legi, seintelege acea creanld a cdrei existentd rezultd din insugi actul de creanld sau gi

din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dAnsul.Creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii insolventei doar in cazul in care,dupd compensarea datoriilor reciproce, de orice naturd, suma datoratd acestora vadepdgi suma prevdzutd la pct. 7 2;

21 . creditor cu creanle curente sau creditor curent este acel creditor ce de-

line creante certe, lichide 9i exigibile, ndscute in timpul procedurii de insolvenld, gi

care are dreptul de a i se achita cu prioritate creanta, conform documentelor dincare rezultd;

22. creditori chirografari sunt creditorii debitorului inscrigi in tabelele de creantecare nu beneficiaz6 de o cauzd de preferinld. Sunt creditori chirografari gi creditoriicare beneficiazd de cauze de preferinti, ale cdror creanle nu sunt acoperite intotalitate de valoarea privilegiilor, a ipotecilor sau a gajurilor detinute, pentru parteade creanld neacoperitd. Simpla inscriere in Arhiva Electronici de Garantii RealeMobiliare a unei creanle nu determind transformarea acesteia in creantd care be-neficiazd de o cauzd de preferinld;

23. creditori indispensabtlr sunt creditorii chirografari care furnizeazi servicii,materii prime, materiale sau utilititi fdri de care activitatea debitorului nu se poate

desfdgura 9i care nu pot fi inlocuili de niciun alt furnizor care oferd servicii, materiiprime, materiale sau utilitili de acelagi fel, in aceleagi conditii financlare;

24. creditor sfrdrn este creditorul al cdrui domiciliu sau, dupd caz, sediu estestabilit intr-un stat strdin;

25. data deschiderii procedurii reprezintd:a) in cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronunldrii inche-

ierii judecdtorului-sindic, previzutd la arl. 7 1 ;

b) in cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronunldrii sentin-

lei j udecdtorul u i-si nd ic, prevdzutd la ar1. 7 2;c) in cazul insolventei transfrontaliere, momentul la care hotdrArea de deschidere

a procedurii produce efecte, chiar dacd aceasta nu are caracter definitiv;26. debitor este persoana fizicd sau juridicd care poate fi subiect al unei proce-

duri prevdzute de prezenta lege;

28 29 Titlul preliminar Art. 5

27. debitor in dificultate financiard este debitorul care, degi executd sau estecapabil sd execute obligaliile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurtredus gi/sau un grad de indatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta indeplinireaobligatiilor contractuale in raport cu resursele generate din activitatea operalionalSsau cu resursele atrase prin activitatea financiard;

28. extras al raportului de activitate reprezinti un rezumat al misurilor luatede administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Mentionarea urmdtoarelor elementeeste obligatorie:

a) persoanele de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum gionorariul acestora;

b) actele de dispozilie asupra averii debitorului gi documentele incheiate in acestsens, inclusiv procesul-verbal de adjudecare sau contractul de vAnzare, dupd caz;

c) incheierea, modificarea sau incetarea unor contracte la care debitorul estepafte;

d) situatia ?ncasdrilor 9i pl5lilor, in sintezi;e) promovarea unor acliuni prevdzute la art. 117 - 122 sau la art. 169;f) mdsuri privind acordarea unei proteclii corespunzdtoare creditorului care bene-

ltciazd de o cauzd de preferintd;g) stadiul efectudrii inventarierii, dacd este cazul;29. insolvenfa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeazd

ytrin insuficienta fondurilor bdnegti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide 9inxigibile, astfel:

a) insolventa debitorului se prezumd atunci cdnd acesta, dupa 60 de zile de lar;cadentd, nu a pldtit datoria sa fatd de creditor; prezumlia este relativi;

b) insolvenla este iminenti atunci cAnd se dovedegte cd debitorul nu va putealtlati la scadenld datoriile exigibile angajate, cu fondurile bdnegti disponibile la datar;r;adentei;

30. insolvenla instituliei de credif este acea stare a institu{iei de credit aflate inr rrra dintre urmetoarele situatii:

a) incapacitatea viditd de plati a datoriilor exigibile cu disponibilitdtile binegti;b) scdderea sub 2%o a indicatorului de solvabilitate a instituliei de credit;c) retragerea autorizaliei de functionare a instituliei de credit, potrivit prevederilor

llt;ale, ca urmare a imposibilitiitii de redresare financiard a unei institutii de credit;lr13'l . rnsolyenla societdlii de asigurare/reasigurare este acea stare a societd-

Itr de asigurare/reasigurare caracterizatd prin una dintre urmdtoarele situalii:a) incapacitatea vdditd de platd a datoriilor exigibile cu disponibilitilile bdnegti;b) retragerea autorizaliei de functionare a societdtii de asigurare/reasigurare, ca

unnare a imposibilitdtii restabilirii, in cadrul procedurii de redresare financiard, a

|r l)('r. 31 al alin. (1) de la art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificateprin art. I pct. 1 dino.U.G. nr. 8812018. in reglementarea anterioard acesta avea urmdtorul cuprins:

,,31 . insolvenla societdlii de asigurare/reasigurare este acea stare a societdlii de asi-t 1 t trare/reasig urare caracteizatd pin una dintre urmdtoarele situalii:

a) incapacitatea vdditd de platd a datoriilor exigibile cu disponibilitdlile bdnegti;lt) scdderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumdtate din limita minimd pre-

vt\zutd de reglementdrile legale in vigoare pentru fondul de siguranld;c) imposibilitatea restabilirii situaNiei financiare a societdlii de asigurare/reasigurare in

r:arlrul procedurii de redresare financiard;"

Page 8: Codul insolventei ed.3 act. 5 noiembrie 2018 insolventei... · 2018. 12. 3. · Codul insolven[ei Cu modificdrile aduse prin O.U.G. nr.88/2018 Recursuri in interesul legii I Hotirdri

Art. 5 CODUL INSOLVENTEI

respectdrii cerinlei de capital de solvabilitate - in cazul societdtilor supravegheateconform pdrtii I ,,Regimul de supraveghere Solvabilitate ll" din Legea nr.23712015privind autorizarea gi supravegherea activitSlii de asigurare gi reasigurare, cu mo-dificdrile ulterioare, sau ca urmare a imposibilitdtii restabilirii marjei de solvabilitatedisponibile cel pulin la limita minimd a marjei de solvabilitate - in cazul societdtilorsupravegheate conform pdrlii a ll-a,,Regimul national de supraveghere" din Legeanr. 237 1201 5, cu modificdrile ulterioare;

c) retragerea autorizatiei in cazul asigurdtorului rezidual rezultat din procesul derezolulie conform prevederilor art. 71 din Legea nr. 24612015 privind redresarea girezolutia asigurdtorilor;

32. instanta strdind este autoritatea judecdtoreascd sau orice alti autoritatecompetentd potrivit legii statului de origine, abilitatd sd deschidd 9i sd controlezesau sd supravegheze o procedurd strdind ori sd adopte hotdr6ri in cursul deruldriiunei asemenea proceduri;

33. instrumente financiare sunt valori mobiliare, titluri de participare ale orga-nismelor de plasament colectiv, instrumente ale pielei monetare, contracte futures,inclusiv contracte care implicd plata unor diferenle in numerar, contracte forwardpe rata dob6nzii, swap-uri pe rata dobAnzii, cursul de schimb gi actiuni, optiunipe orice instrument financiar prevdzut in aceste categorii, inclusiv contracte careimplicd plata unor diferenle in numerar, precum gi opliuni pe cursul de schimb, ratadobinzii gi instrumente financiare derivate pe mdrfuri gi orice alt instrument admisla tranzactionare pe o piali reglementatd intr-un stat membru sau pentru care s-afdcut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piatd;

34. inlelegere de garantare este orice contract/instrument de garantare a unuiacord de netting sau a unor contracte financiare calificate, incluzdnd: gajuri, scrisoride garanlie, garantii personale gi altele asemenea;

35. grup de societdliinseamnd doud sau mai multe societdli interconectate princontrol gi/sau detinerea participatiilor calificate;

36. mandat ad-hoc este o procedurd confidentiald, declangati la cererea debito-rului in dificultate financiard, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instantd,negociazd cu creditorii in scopul realizdrii unei intelegeri intre unul sau mai multidintre acegtia gi debitor, in vederea depdgirii starii de dificultate in care se afli;

37. membru al grupului poate fi oricare din societilile grupului, indiferent dacdeste societatea-mamd sau un membru controlat al grupului;

38. membru controlat al grupului este acea societate controlatd desocietatea-mamd;

39. obligalie de cooperare reprezintd indatorirea instantelorgi a practicienilorininsolventd de a asigura coordonarea procedurald prin urmdtoarele mijloace:

a) schimbul de informatii cu privire la procedurd, in special in privinla creantelor,activelor gi mdsurilor luate de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar;

b) deschiderea concomitentd a procedurilor de insolvenld a membrilor grupului,la cererea debitorilor sau a creditorilor;

c) fixarea corelatd a termenelor procedurale, precum gi a gedintelor aduneriicreditorilor;

d) in cazul in care nu a fost desemnat acelagi practician in insolventd pentrufiecare membru al grupului, coordonarea comunicdrii intre practicienii in insolvenldde cdtre practicianul desemnat in dosarul privind societatea-mamd sau, dupd caz,

30 3t Titlul preliminar Art. 5

societatea cu cea mai mare cifrd de afaceri conform ultimei situalii financiare anualepublicate;

40. operaliunea de compensare bilaterald (nefting) presupune realizarea, inlegiturd cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a maimultora dintre urmdtoarele operatiuni:

a) incetarea unui contract financiar calificat gi/sau accelerarea oricdrei pldli sauindepliniri a unei obligalii ori realizdri a unui drept in baza unuia sau a mai multorcontracte financiare calificate avAnd ca temei un acord de compensare bilaterali(netting);

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piatd, valori delichidare ori valori de inlocuire a oricdreia dintre obliga{iile sau drepturile la care sereferd lit. a);

c) conversia intr-o singurd monedd a oricdrei valori, calculatd potrivit lit. b);d) compensarea, p6nd la oblinerea unei sume nete (off-set), a oricdror valori

r;alculate potrivit lit. b) gi convertite potrivit prevederilor lit. c);41 . participalie calificatd inseamni fractiunea de capital cuprinsd intre 20% gi

50% delinuti de cdtre o persoand in alti societate;42. perioada de observalie este perioada cuprinsd intre data deschiderii proce-

rlurii insolventei gi data confirmdrii planului de reorganizare sau, dupd caz, a intrdriiirr faliment;

43. piala reglementatd este sistemul de tranzactionare prevdzut de art. 125 dinI egea nr. 29712004 privind piala de capital, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

44. procedura colectivd este procedura in care creditorii participd impreund larrrmdrirea gi recuperarea creanlelor lor, in modalitdtile prevdzute de prezenta lege;

45. procedura falimentului este procedura de insolventd, concursualS, colec-Itvd 9i egalitard, care se aplicd debitorului in vederea lichiddrii averii acestuia pen-lru acoperirea pasivului, urmatd de radierea debitorului din registrul in care esterrrmatriculat;

46. procedura generald reprezintd procedura de insolven!5 previzutd de pre-,,t:nta lege, prin care un debitor care indeplinegte conditiile prevdzute la art. 38,rlin. (1), fird a le indeplini simultan gi pe cele de la art. 38 alin. (2), intrd, dupd peri-oada de observalie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciard 9i in procedu-rir falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciard ori doar in procedural;rlimentului,

47. procedura simplificatd reprezintd procedura de insolvenld prevdzutd del)rczenta lege, pdn care debitorul care indeplinegte condi{iile prevdzute la art.38,rltn. (2) intrd direct in procedura falimentului, fie odatd cu deschiderea proceduriirrrsolventei, fie dupd o perioadd de observatie de maximum 20 de zile, perioadd in(.;rre vor fi analizate elementele prevdzute la art. 38 alin. (2) llt. c) 9l d);

48. procedura romind de insolvenld este orice procedurd reglementatd delrrezenta lege, cu exceplia procedurilor de prevenire a insolventei;

49. procedura strdind este procedura colectivd, publicd, judiciard sau adminis-lr;rtivd, care se desfdgoard in conformitate cu legislalia in materie de insolventi arrrrui stat strdin, inclusiv procedura provizorie, in care bunurile gi activitatea debi-Irrului sunt supuse controlului sau supravegherii unei instanle strdine, in scopulrcorganizdrii sau lichiddrii activitdtii acelui debitor;

Page 9: Codul insolventei ed.3 act. 5 noiembrie 2018 insolventei... · 2018. 12. 3. · Codul insolven[ei Cu modificdrile aduse prin O.U.G. nr.88/2018 Recursuri in interesul legii I Hotirdri

Art. 5 CODUL INSOLVENTEI

50. procedura strdind principald este procedura strdind de insolventd care sedesfdgoard in statul in care se situeazd centrul principalelor interese ale debitorului;

51 . procedura strdind secundard este procedura strdini de insolvenli, altadecAt cea principald, care se desfdgoard in statul in care debitorul igi are stabilitun sediu;

52. profesia liberald este profesia exercitatd inbaza unei calificdri profesionale,cu titlu personal, pe propria rdspundere gi in mod independent, implicAnd activitdtlde naturd intelectualS in interesul clientului 9i servind interesul public. Caracteristi-ce pentru aceste profesii sunt: existenta unui cod de etic5, pregitirea profesionaldcontinud gi confidentialitatea relatiilor cu clientul;

53. programul de platd a creanlelor este graficul de achitare a acestora menli-onat in planul de reorganizare care include:

a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obligd sd le pldteascd creditorilor, darnu mai mult decdt sumele datorate conform tabelului definitiv de creante; in cazul cre-ditorilor beneficiari ai unei cauze de preferintd sumele vor putea include gi dobAnzile;

b) termenele la care debitorul urmeazd sd pldteascd aceste sume;54. reorganizare judiciard este procedura ce se aplici debitorului in insolventd,

persoand juridici, in vederea achitdrii datoriilor acestuia, conform programului deplatd a creanlelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea,confirmarea, implementarea gi respectarea unui plan, numit plan de reorganizare,care poate sd prevadd, nelimitativ, impreund sau separat:

a) restructurarea operalionald gi/sau financiard a debitorului;b) restructurarea corporativd prin modificarea structurii de capital social;c) restrAngerea activitdtii prin lichidarea partiald sau totald a activului din averea

debitorului;55. reprezentant rom6n este practicianul in insolventd desemnat ca adminis-

trator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar, in cadrul unei procedurirom5ne de insolvenld sau de prevenire a insolventei potrivit prevederilor prezenteilegi;

56. reprezentant strdin este persoana fizicdt sau juridicd, incluzAnd persoaneledesemnate cu titlu provizoriu, autorizate, in cadrul unei proceduri strdine sd ad-ministreze reorganizarea sau lichidarea bunurilor gi a activitdlii debitorului sau sdac{ioneze ca reprezentant al unei proceduri strdine;

57. sediul este orice punct de lucru in care debitorul exercitS, cu mijloace uma-ne gi materiale gi cu caracter netranzitoriu, o activitate economicd sau o profesieindependentd;

58. sediul princlpal este, in situatia procedurii de insolvenld cu element de ex-traneitate, locul in care se afld, intr-un mod verificabil de citre te(i, centrul principalde conducere, supraveghere gi gestiune a activitdlii statutare a persoanei juridice,chiar dacd hotdrArile organului de conducere respectiv sunt adoptate potrivit direc-tivelor transmise de membri, aclionari sau asociali din alte state,

59. sediul profesional este locul in care functioneazd, intr-un mod verificabil decdtre terti, conducerea activitdtii economice ori a exercitdrii profesiei independentea persoanei fizice;

60. sistemul alternativ de tranzaclionare este sistemul de tranzactionare pre-vdzut la art.2 alin. (1) pct. 26 din Legea nr.29712004, cu modificdrile gi completdrileulterioare;

JZ -tJ Titlul preliminar Art.5

61 . societate inseamnd orice entitate de drept privat constituitd in temeiul Legiisocietitilor nr. 31/1 990, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

62. societate-mamd este societatea care exercitd controlul sau influenla domi-nantd asupra celorlalte societdli din grup;

63. sociefate de asigurare/reasigurare este asiguritorul gi/sau reasigurdtorul,astfel cum sunt definili la art.2 din Legea nr.3212000 privind activitatea de asigurare9i supravegherea asigurdrilor, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

64. statul in care se gdsegfe un hun este:a) pentru bunurile corporale - statul pe teritoriul cdruia este situat bunul;b) pentru bunurile gi drepturile pe care proprietarul sau titularul trebuie si le in-

scrie intr-un registru public - statul sub a cirui autoritate este pdstrat registrul;c) pentru creante - statul pe teritoriul cdruia se afld centrul principalelor interese

ale debitorului creanlei, astfel cum este determinatlapct.T;65. subansamblul funclional reprezintd un grup de bunuri ale debitorului care

asigurd realizarea unui produs finit, de sine stdtdtor, sau permite desfdgurarea uneiafaceri independente;

t1l66. supravegherea exercitatd de administratorul judiciar, in condi{iile incare nu s-a ridicat dreptul de administrare al debitorului, constd in analiza perma-nentd a activititii acestuia, avizarea prealabild atit a mdsurilor care implicd patri-tnonial debitorul, cdt 9i a celor menite sd conducd la restructurarea/ reorganizarealcestuia 9i urmdrirea operaliunilor efectuate in baza avizului prealabil. Avizarea ser;fectueazd avAnd la bazd o raportare intocmitd de citre administratorul special,t;are menlioneazi gi faptul cd au fost verificate gi cd sunt indeplinite conditiile pri-vind realitatea 9i oportunitatea operatiunilor juridice supuse avizdrii. Supravegherea

trt Pct.66 al alin. (1) de la art.5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 dinO.U.G. nr. 8812018. in reglementarea anterioard acesta avea urmdtorul cuprins:

,,66. supravegherea exercitatd de administratorul judiciar, in condi[iile in care nu s-aridicat dreptul de administrare al debitorului, constd in analiza permanentd a activitdlii aces-luia gi avizarea prealabild atdt a mdsurilor care implicd patrimonial debitorul, cilt gi a cetorrnenite sd conducd la restructurarea/reorganizarea acesteia; avizarea se efectueazd avdndla baze o rapoftare intocmitd de cdtre administratorul special, care menlioneazd gi faptulcii au fost verificate gi cd sunt indeplinite condiliile privind realitatea gi opoftunitatea opera-liLtttilor iuridice supuse avizdrii. Supravegherea operaliunilor de gestionare a patrimoniuluidebitorului se face prin avizul prealabil acordat cel pulin cu privire la urmdtoarele operaliuni:

a) plalile, atdt prin contul bancar, cAt gi prin casierie; aceasta se poafe realiza fie prinavizarea fiecdrei pldli, fie prin instrucliuni generale cu privire Ia efectuarea pldlilor;

b) incheierea contractelor in perioada de observalie gi in perioada de reorganizare;c) operaliunile juidice in litigiile in care este implicat debitorul, avizarea mdsurilor propu-

sc privind recuperarea crean[elor;d) operaliunile care implicd diminuarea patrimoniului, precum casdri, reevaludi etc.;e) tranzacliile propuse de cdtre debitor;f) situaliile financiare gi raportul de activitate ata€at acestora;g) mdsurile de restructurare sau modificdrile contractului colectiv de muncd;h) mandatele pentru adundrile gi comitetele creditorilor ale societdlilor aflate in insotvenld

la care societatea debitoare deline calitatea de creditor, precum gi in adundrile generale ale;rc[ionarilor la societdlile Ia care debitorul deline pafticipalii;

i) instrdinarea de active imobilizate din patrimoniul societdlii la care debitorul deline pafti-t:ipalii sau grevarea de sarcini ale acestora, este necesard, pe l6ngd avizul administratoruluilrtdiciar, gi parcurgerea procedurii prevdzute de aft. 87 alin. (2) gi (3);"