cncir. Web view Serviciile de orientare si consiliere profesionala trebuie s¤’ fie...

download cncir. Web view Serviciile de orientare si consiliere profesionala trebuie s¤’ fie autorizate legal

of 31

 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of cncir. Web view Serviciile de orientare si consiliere profesionala trebuie s¤’ fie...

“INVESTEȘTE ÎN OAMENI !”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Nr. .........................................

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

DAN-STEFAN CETACLI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC

SIMONA CONSTANTINESCU

DIRECTOR DIRECTIA COMERCIALA

SPIRIDON DEMIREL

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:

Servicii de consiliere si orientare profesionala, Cod CPV 79998000-6 (Servicii de consiliere profesională) si 79634000-7 (Servicii de orientare profesională);

In cadrul proiectului: POSDRU/164/2.3/S/138815

„CREŞTEREA NUMĂRULUI DE ANGAJAŢI PARTICIPANŢI LA PROGRAME DE FPC PRIN CALIFICARE/RECALIFICARE ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR PERICULOASE”,

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’

ACHIZITOR COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL,CAZANELOR,

INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE -

(CNCIR) SA – BENEFICIAR

I.INFORMATII GENERALE

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială: Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.A. ( CNCIR SA)

Adresă Sediu Social: Str. Fluviului, nr.16, sector 1

Localitate: BUCURESTI

Cod poştal: 014013

Ţara: Romania

Punct de contact: Registratura CNCIR str. Promoroaca nr. 9-11 sector 1

În atenţia d-lui Bogatoniu Sorin– Expert Achizitii Publice

Telefon: +40 213167921

E-mail: cncir@cncir.eu

Fax: +40 214119870

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.cncir.eu

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.cncir.eu

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

II.1.1) Denumirea dată contractului de Beneficiar

SERVICII DE CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „CREŞTEREA NUMĂRULUI DE ANGAJAŢI PARTICIPANŢI LA PROGRAME DE FPC PRIN CALIFICARE/RECALIFICARE ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR PERICULOASE”, PROIECT AVAND NUMARUL DE IDENTIFICARE POSDRU/164/2.3/S/138815

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

a) Lucrări □

B) Produse □

c) Servicii ■

Executare □

Proiectare şi executare □

Executarea, prin orice □

mijloace, a unei lucrări,

conform cerinţelor

specificate de autoritatea

contractantă

Cumpărare □

Leasing □

Închiriere □

Închiriere cu opţiune de □

cumpărare

O combinaţie între acestea □

Categoria serviciilor: nr. 2A

Locul principal de executare

........................

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de livrare

.................

Locul principal de prestare:

14 Locatii din tara: Bucuresti, Bacau, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Suceava, Sibiu, Tg. Mures, Timisoara.

II.1.3) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

Vocabular principal

Vocabular suplimentar (după caz)

Obiect principal – Servicii de consiliere profesională

Servicii de orientare profesională

79998000-6

79634000-7

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

II.1.4. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate:

Contractul de achiziţie publică are ca obiect prestarea de servicii de „Servicii de consiliere si orientare profesionala” în vederea implementării proiectului „CREŞTEREA NUMĂRULUI DE ANGAJAŢI PARTICIPANŢI LA PROGRAME DE FPC PRIN CALIFICARE/RECALIFICARE ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR PERICULOASE”.

II.1.5. Durata contractului de achiziţie

Contractul intră în vigoare la data semnării lui si este valabil pana la data de: 28.07.2015.

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE

III.1.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei

III.1.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Cerinta nr. 1

Declaraţie privind eligibilitatea

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Completare formular Anexa 2. Încadrarea in situaţia prevăzută la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Cerinta nr. 2

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă

a)Completare formular Anexa 3. Încadrarea in situaţia prevăzută la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publica.

b)Se va prezenta Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – in original.

În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 180 sau 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.

Cerinta nr. 3

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 691 din OUG nr. 34/2006

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Declaratie privind evitarea conflictului de interes completată în conformitate cu Anexa 4. Lista persoanelor cu funcţie de decizie din cadrul Beneficiarului, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire este compusa din: Dan Stefan Cetacli, Constantinescu Simona, Spiridon Demirel, Ionescu Dan Cezar, Bogatoniu Sorin Gheorghe Ion Florian Daniel, Theohari Cosmin Alexandru.

Cerinta nr. 4

Informaţii generale

Se completeaza fişa de informaţii generale: Anexa 9

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Cerinta nr. 1

Persoane juridice române

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificat de inregistrare fiscala/Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (ONRC) copie lizibila certificata cu mentiunea “conform cu originalul”. Din certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa rezulte ca informatiile cuprinse in acesta sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului.

Cerinta nr. 2

Dovada autorizarii/acreditarii ca furnizor servicii informare si consiliere profesionala conform HG 277/2002 cu modificarile si completarile ulterioare in copie “conform cu originalul”,semnata si stampilata.

Modalitatea de îndeplinire a cerintei nr. 2:

Dovada autorizarii/acreditarii ca furnizor servicii informare si consiliere profesionala conform HG 277/2002 cu modificarile si completarile ulterioare in copie “conform cu originalul”,semnata si stampilata. Aceasta trebuie sa fie valabila pana la sfarsitul duratei contractului. In caz contrar, prestatorul trebuie sa completeze o declaratie pe proprie raspundere ca va obtine continuarea acreditarii si nu va bloca derularea contractului.

Serviciile de orientare si consiliere profesionala trebuie să fie autorizate legal – furnizorii de servicii de orientare si consiliere profesionala trebuie sa fie acreditati in temeiul HG nr. 277/2002 cu modificarile si completarile ulterioare .

III.2.1) Capacitatea tehnică și/sau profesională

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Cerinta nr. 1

a)Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani.

b) Ofertantul va prezenta ca experienta similara unul sau mai multe contracte executate in ultimii 3 ani(calculati de la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte ca a prestat servicii de consiliere si orintare profesionala pentru minim 500 de persoane.

a)Completare : Anexa 9 Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani. Ofertantul trebuie sa prezinte lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani (calculati pana la term