Clasa a II-a - Auxiliare · 2020. 10. 8. · – Vrãjitorul din Oz / 244 1. Ciclonul / 244 2....

of 10 /10
Lecturile ºcolarului Clasa a II-a ndreas A PRINT

Embed Size (px)

Transcript of Clasa a II-a - Auxiliare · 2020. 10. 8. · – Vrãjitorul din Oz / 244 1. Ciclonul / 244 2....

 • Lecturile ºcolarului

  Clasa a II-a

  ndreasAPRINT

 • Conform Programei ªcolare pentru disciplina Comunicare în Limba Românã clasa a II-a,

  aprobatã de Ministerului Educaþiei Naþionale

  Include ºi10 MODELE DE FIªE DE LECTURÃ

 • Lecturile ºcolarului

  Clasa a II-a

  Antologie de texte literare din

  literatura românã ºi

  literatura universalã

  Coordonatorul seriei: Prof. LUMINIÞA DRÃGHICI

  Prezentãrile autorilor ºi alegerea textelor: Laura Ivona Dumitru

  ndreasAPRINT

  Ediþia 2020

 • Traduceri: I. Feldrihan, Otilia Felea.Desene interior: Constantin Armeanu; Alfred Walter Bayes; Costin

  Cãlimoceanu; Vasile Olac

  © Editura ANDREAS PRINT, Bucureºti, 2020Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte din aceasta lucrare nu poate fi

  reprodusã, stocatã ºi retransmisã sub formã: tipãritã, electronicã, mecanicã, fotocopiatã,audio sau sub orice altã variantã fãrã permisiunea scrisã a Editurii Andreas Print.

  TEL./Fax: 021.22.20.767

  Copertã: Editura AndreasDesene copertã: 123 RFTehnoredactare ºi DTP copertã: Gheorghe DUMITRUCorecturã: Laura Ivona DUMITRU

  Bun de tipar: 10.03.2020; Coli de tipar: 21Format (Z6): 16/54x84 cm.

  DIFUZOR EXCLUSIV:IVO PRINT

  Petru Maior 32, sector 1, cod 011264, Bucureºti, Tel./Fax: 021.22.20.767;

  E-mail: [email protected]: www.editura-andreas.ro

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a RomânieiLecturile ºcolarului : clasa a II-a : antologie de texte literare dinliteratura românã ºi literatura universalã / prezentãrile autorilor ºialegerea textelor: Ivona Dumitru. - Bucureºti: Andreas Print, 2020

  ISBN 978-606-765-120-1

  I. Dumitru, Laura Ivona (antolog.)

  82

 • WW 5 WW

  Deºteaptã-te române (Andrei Mureºanu) / 7

  Limba noastrã (A. Meteevici) / 10LITERATURÃ ROMÂNÃ / 13LITERATURÃROMÂNÃ CULTÃ / 13Vasile ALECSANDRI / 13– Miezul iernii / 14– Concertul în luncã / 14– Dimineaþa / 17– Peneº Curcanul / 18

  Grigore ALEXANDRESCU / 26– Vulpoiul predicator / 27

  Dimitrie BOLINTINEANU / 30– Preda Buzescu / 31– Muma lui ªtefan cel

  Mare / 32I.L. CARAGIALE / 34– D-l Goe... / 36– Vizitã... / 42

  George COºBUC / 49– Vestitorii primãverii / 51– Concertul primãverii / 52– Mureºul ºi Oltul / 54– Albina ºi paianjenul / 56

  Ion CREANGÃ / 58– Povestea unui om leneº / 60– Fata babei ºi fata

  moºneagului / 63

  – Poveste (Prostia omeneascã) / 72

  – Amintiri din copilãrie (I) / 77Al. DONICI / 99– Racul, broasca ºi ºtiuca / 100– Greierul ºi furnica / 101

  Mihai EMINESCU / 102– Ce te legeni... / 104– La mijloc de codru / 105– Freamãt de codru / 107– Sara pe deal / 107

  Emil GÂRLEANU / 109– Gândãcelul / 110– Cãprioara / 113– Cucoºul / 115– Puiºorii / 118

  Octavian GOGA / 122– Dimineaþa / 123– Stejarul / 124

  ªt. O. IOSIF / 126– April / 127– Lumea lor / 128

  Petre ISPIRESCU / 130– Zâna zânelor / 131– Greuceanu / 140– Þapul ºi ºarpele / 154– Copilul cel isteþ / 155

  Ioan SLAVICI / 162– Doi feþi cu stea în

  frunte / 163

  Cuprins

 • George TOPÎRCEANU / 176– Rapsodii de primãvarã / 178– Aeroplanul / 181– Leul deghizat / 181– Cântec / 182

  LITERATURÃ ROMÂNÃPOPULARÃ / 184

  – Ghicitori / 184– Proverbe / 189– Legende / 191

  Legenda rândunicii / 191Legenda viorelei / 192

  – Basme / 196Banul muncit / 196Lenea / 198

  – Versuri / 202LITERATURÃ

  UNIVERSALÃ / 205LITERATURÃUNIVERSALÃCULTÃ / 205

  H.Ch. Andersen / 205– Mica sirenã / 207– Hainele cele noi ale

  împãratului / 236L.F. Baum / 243– Vrãjitorul din Oz / 244

  1. Ciclonul / 2442. Consiliul cu locuitoriidin Munchkin / 248

  Lewis Carroll / 257– Alice în Þara Minunilor / 259

  Jean de la Fontaine / 272– Junca, oaia, capra, în

  tovãrãºia leului / 273

  – Vulpea, maimuþoiul ºi dobitoacele / 274

  Fraþii Grimm / 276– Croitoraºul cel viteaz / 277– Tom Degeþelul / 287– Casa din pãdure / 295

  LITERATURÃ UNIVERSALÃPOPULARÃ / 303

  Poveºti populare georgiene / 303

  – Lacul cel tainic / 303– Cerbul ºi fata orfanã / 307

  Legendã canadianã / 311– Fantoma avarului / 311

  MODELE DE FIªE DE LECTURÃ / 319

  – Concertul primãverii, G. Coºbuc / 319

  – Greierul ºi furnica, Al. Donici / 321

  – Vizitã, I.L. Caragiale / 323– Legenda rândunicii / 324– Vulpea, maimuþoiul ºi dobitoacele,

  Jean De La Fontaine / 326– Gândãcelul, E. Gârleanu / 328– Mica sirenã, H.Ch. Andersen / 329– Banul muncit / 332– Tom Degeþelul, Fraþii Grimm / 333– Doi feþi cu stea în frunte,

  Ioan Slavici / 335

 • DEªTEAPTÃ-TE ROMÂNE!

  DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE, DIN SOMNUL CEL DE MOARTE,ÎN CARE TE-ADÂNCIRĂ BARBARII DE TIRANI!ACUM ORI NICIODATĂ, CROIEŞTE-ŢI ALTĂ SOARTE,LA CARE SĂ SE-NCHINE ŞI CRUZII TĂI DUŞMANI!

  ACUM ORI NICIODATĂ SĂ DĂM DOVEZI LA LUMECĂ-N ASTE MÂNI MAI CURGE UN SÂNGE DE ROMAN,ŞI CĂ-N A NOASTRE PIEPTURI PĂSTRĂM CU FALĂ-UN NUMETRIUMFĂTOR ÎN LUPTE, UN NUME DE TRAIAN!

  PRIVIŢI, MĂREŢE UMBRE, MIHAI, ŞTEFAN, CORVINE,ROMÂNA NAŢIUNE, AI VOŞTRI STRĂNEPOŢI,CU BRAŢELE ARMATE, CU FOCUL VOSTRU-N VINE,„VIAŢĂ-N LIBERTATE ORI MOARTE!“ STRIGĂ TOŢI.

  PREOŢI, CU CRUCEA-N FRUNTE CĂCI OASTEA E CREŞTINĂ,DEVIZA-I LIBERTATE ŞI SCOPUL EI PREASFÂNT.MURIM MAI BINE-N LUPTĂ, CU GLORIE DEPLINĂ,DECÂT SĂ FIM SCLAVI IARĂŞI ÎN VECHIUL NOST' PĂMÂNT!

  WW 7 WW

 • WW 8 WW

  Versurile aparþin lui Andrei Mure ºa nu (1816-1863),poet, ziarist, traducãtor, fi gu rã marcantã a Revoluþiei de la1848.

  Muzica a fost compusã de Anton Pann (1796-1854),poet ºi etnograf, om de mare culturã, cântãreþ ºi autorde manuale de muzicã.

  Poemul „Un rãsunet“ al lui Andrei Mureºanu, re -dactat ºi publicat în timpul Revoluþiei de la 1848, afost pus pe note în câteva zile ºi avea sã devinã imnsub titlul „Deºteaptã-te, române!“, câºtigându-ºiinstantaneu gloria recunoscutã datoritã mesajuluienergic ºi mobilizator pe care-l conþine. Începând deatunci, „Deºteap tã-te, române!“ a fost, de-a lungultimpului, un cântec foarte drag românilor, insuflân-du-le cura jul în timpul momentelor cruciale

 • WW 335 WW

  – gãoace de melc;

  – putred de bogat.

  9. Ai recomanda aceastã lecturã unui prieten? De ce?...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Doi feþi cu stea în frunteIoan Slavici

  1. Completeazã:Titlul lecturii este: ................................................................ Autorul lecturii este: ............................................................Personajele lecturii sunt: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Cum se numeau cele trei fete ale pãcurarului bãtrân ºi

  ai pãcurãriþei? Poþi sã le descrii în câteva cuvinte?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Alcãtuieºte enunþuri cu expresiile:

  – oile încetau a paºte;

  – lupii pãzeau turma;

  – albã ca spuma laptelui.

  4. Cum se numea feciorul de împãrat?................................................................................................5. Ce a spus Lãptiþa cã i-ar face feciorului de împãrat,

  dacã i-ar fi soþie?................................................................................................

 • .................................................................................................6. Ce îºi dorea mama vitregã a feciorului de împãrat? ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................7. Ce a crescut în locul celor doi copii cu pãrul de aur? ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. În finalul lecturii, ce s-a întâmplat cu vitrega, a doua

  soþie a lui Fãt-Voinic, feciorul de împãrat? ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................9. Cât de mult þi-a plãcut aceastã lecturã? De ce? ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................10. Ai recomanda unui coleg sã citeascã aceastã lecturã?

  De ce? ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Dacã doriþi sã consultaþi oferta noastrã, accesaþi:www.editura-andreas.ro