CHESTIONAR 15

download CHESTIONAR 15

of 5

Transcript of CHESTIONAR 15

 • 7/25/2019 CHESTIONAR 15

  1/5

  r ~

  I

  I N I S T ~ L DE

  INTERNE

  INSPECTORATUl GENERAL

  Al

  KlUTIEI

  Directi. Circul.tie

  CATUOIII 1--

  CHESTIONAR

  Nr.

  , i

  .

  Pentru examinare la reguli de circulatie

  1.

  I entru a

  depCiti

  in

  c ondi ii de situranta un

  trafMIOI

  oprit i n t r ~ *'tie a I

  refugiu.

  Ii

  ;gat

  ,

  0)

  sa OMriitoti

  cu

  claronul

  sou, noapteO,

  cu

  luminiM. persoanelti dm lana

  Jta iei ;

  b)

  so

  semnolizati din limp

  intlrt1ia

  de

  dep6,ire

  a tromYaiului ;

  cl sO reduce1i din limp it.uI de deplosore.

  2. Core dinn

  indtclltu

  e

  _ otlt

  mal

  ;OS dO

  d .......1

  Ia prioritote de

  b eC:ere ,

  o}

  ..Ci,

 • 7/25/2019 CHESTIONAR 15

  2/5

  s n a I i ~

  rutier6

  din inttlrMCtia

  oIMuf CIWI

  oNra P1iotikJla

  de trecere :

  0) trarmaiului :

  b)

  tra Oiului

  1 ;

  c}

  outoturislmllui

  Conduc6tDrii

  autotvrisrnului i motocidetei

  ~ r

  outoccJIwionului ,

  . da;

  b) doar conducltorul autonaismului;

  c nu.

  Vii

  pe un

  IKtor

  de cn. n-nalilat

  CIa in iMagilMG o iturati eu.

  dati

  in

  aceast6 situcJtie ,

  0

  ocordati prioritate

  fthiculflor

  ce circul6 din

  sens iMers ;

  b} I ftPKtati ftgulile de circula1ie apIicobile

  pe drumurile pe care traficul Ie dHUifOO l in

  ambele Mnsuri;

  c circuloti numoi pe bonda din dreopto.

  Core dintrll cele doui outvfehicule din imagi.

  ne a lott parcal regulamentar J

  a autoturismul 1 ;

  b)

  nici unul;

  c)

  (lutoturismul 2.

  PriYi1i i t r t ~ tdOtIHutii. In ce atdine t

 • 7/25/2019 CHESTIONAR 15

  3/5

  _

  ~

  Indicotorul din imaglnea akituKJlii . ii (Irma co :

  oJ priOfitote

  laic d. circulaJig

  din s.ns

  irwers ;

  b)

  linteti

  obfigol i ii

  ocordati

  priontot.

  eireu

  Ialicei

  din sens inven

  j

  c)

  circulo1ia

  Ie

  cMJfoJOQra

  in

  oml*e Mns

  u ,

  I

  c.

  _ ;rICO indicolotul din imagineo of6-

  turotii , .

  oJ

  trKeNi kI

  niM

  cu coIeo fetata

  ell

  semnali

  IO N IUfl\inoos6 j

  b)

  opropi l f80 de 0 inteneqie

  diriiotci prin

  mofoore j

  c) alte pericale.

  Cum procedap

  cbd

  circullCi

  il l

  arara

  locaIitlplor pe

  un

  drum

  cu

  0

  sinaurt

  baodl

  pc: leIIS

  Ji

  int1lniti un

  ehicuJ lent, Juna

  grcu pc: care

  flU JlUteJi

  d.-I

  dcplfiti ?

  a)

  Kmnalizati

  pc:cd

  de

  1

  voIan Q.I mijloocele de.w: rtizar e lIOIKlfi

  lumiooul;

  b) OIJrili i lbali

  vehicuJuJ

  rapecbv

  s Be tndep8J1cze;

  c) v i depluaP

  tn

  unna

  sa

  pInl clJ}d p.neP

  efectua)ep1 manevra

  de

  ~ i r e

  Cum

  p r o ~ cind un ovtotoIhicul

  oftat

  in lata dumneovoastr6 i n t n ~ sCi fire

  10 lIi 90. for

  1M

  portea d ~ p t

  nu Ioc

  5Uficient penn 0-

  puIIIo depiJi

  ,

  0) semnatilati cu ( Glonul sal. cu luminile , pentru

  0-1

  c1etermina pe conducotorul din

  loto

  sO

  r.nuDJe

  10

  monet,lI sal.

  s6

  0 eNcluue mol repede;

  b

  ii

  asigurCJ1i

  din

  spate,

  mariti

  ,itelQ

  ,i.1

  depii,iti

  pe

  poriea

  stingir

  j

  c)

  opriti pinci clnd

  conducdtorul din

  fa16

  aliber.cnO

  direqio d men,

  dup6 core

  6

  con

  tinuati deplosareo.

  13.

  15.

  14.

  16.

  17.

  Va

  opropioti

  de

  0

  interseqie

  ,i

  intilni1i

  indica

  torul al6turot. Cui

  t rebui. sa

  acordaJj prioritate,

  In teJlul in

  cor.

  intentionoti sO ri i deopIosoti pe

  direqio

  inainte ,

  a}

  pietonilor core t l o,elWOla strada pe

  col1ul

  interseqiei ;

  b ..niculelor

  core circula din

  dreapta ;

  c llhiculllior core circula din sens opus i

  ,irecno stingo.

 • 7/25/2019 CHESTIONAR 15

  4/5

  19.

  20.

  21.

  riYili

  imogiMG olGturat6. Cu

  . . tNbuie

  s6 pro-

  cedeu

  auIoturisadui dup6 011

  cMoc:omionul

  Q lost

  pus

  in

  mi CQN'

  0) 56 tro 'eml. colee ferotti ell it.xCi redusll ;

  b)

  so opreosca

  auloturismul

  ,i

  so se

  asigur.

  inointe

  de III

  tnnerso colee fvroto ;

  c) s6 cireul. Ia a disto 1O

  de

  eel

  pup 50

  1ft

  de

  outocomiOl l,

  eu

  ,iteJa reduso, pine. tro erwat6

  eoIeo

  terata.

  In c:cn

  dintN

  os ea t

  -nisi:

  d e p 6 , i ~

  unei _ to re ,

  0)

  1M

  trecereo

  de

  pietoni :

  b)

  10

  mal pllfin

  de 50

  m

  dlt trKerea Ia

  niMt

  eu coIeo -row

  ;

  c) in IOriO de aqiune III indicatorului Deplipf MI Qulo,.hicul.lor eu exceptio motociclete

  lor fUn5

  otof, intenisO-,

  Condu n d o : ; ~ ; : ; ; : ; ; _ ; ; ; ; ~ _ ; ; ; ; ; ; ; ; : a > I ; ; ~ d r u ; : : ; ~ I ~ p u b l : ~ ; : ; ~ ~ , ~ . ~ : : . : . ~ H . ~ : . ~ h ~ . ~ ~ , , ~ j e ~ ~ ( I : d c I ~ ; -

  oe

  0,80

  8fI

  ak:ooI

  pur

  in singe:le sancPoneul.

  0)

  eu omend6 .. te1inerH permisului de conducefCl;

  b) eu olnl l td6

  ti

  onubwa pennisului d. conducere;

  c penal

  ,i cu anular.a

  permilului

  d. conduc.,..

  23.

  24.

  25.

  CM-or

  whicule

  Ie

  es te ln terDd

  1M

  1IUtostrild7

  .

  motocicletelor

  ,i

  eutomobilelOf

  tafe nu

  pot drcuf.

  cu mel

  mutt dti

  60

  km h

  bl

  ~ c . .

  prin

  consuuqie aau

  din . . . . eaun,

  nu pot depiti

  vi t .u

  de

  50

  km/h;

  cl autovehH:ulekM

  treruporti

  Indrcituri

  periculoe

  . . .

  La MmMiul iz i tor l lor f e

  tTrteneu.1

  s t r eunttIJI obI at:

  el s i reduc:eti viteu Mltovehicululul

  fi

  cin:uleti

  cu

  etenfie;

  bl

  CJPrili Ml1ovetlleulul;

  el

  s i reducetl

  vlteu eutovehicululul

  . .

  eleJlooeti.

  In

  cowl

  nW;Ior

  cu

  hs.aragie,

  YO

  CI l eO

  in

  \IIIdeNo

  10

  inceput:

  0) ponsatea r6nii :

  b) CUflitareo ,i ponsoreo r6nii ;

 • 7/25/2019 CHESTIONAR 15

  5/5

  , I

  I

  I

  I

  _ .

  ,

  ,

  ,