Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

download Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

of 58

Embed Size (px)

Transcript of Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  1/58

  I. Intrebari din Legea Gazelor nr.351/2004, publicata in Monitorul Oficial nr.679/2004,

  cu modificarile si completarile ulterioare

  CAPITOLUL 1 Dispozitii generale

  1.Legea Gazelor nr.351/2004 stabileste:

  a)Cadrul legal necesar pentru desfasurarea activitatilor specifice sectorului gazelor naturale, in conditii de

  competitivitate si transparenta;(Art.1.-(1)

  b) Cadrul legal necesar pentru functionarea persoanelor juridice in activitati specifice sectorului gazelor

  naturale;

  c) Cadrul legal necesar pentru proiectarea Sistemului de Distributie gaze naturale.

  2.Obiectivele si principiile Legii Gazelor 351/2004 sunt:(Art.2-(1)

  a)Siguranta si continuitatea in alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor;(a)

  b)Eficienta economica, in general, si eficienta energetica, in special;(b)

  c)protectia mediului.(c)

  3.Obiectivele Legii Gazelor nr.351/2004 sunt: (Art.2-(1)

  a)asigurarea accesului nedescriminatoriu la sursele de gaze naturale;(i)

  b)interconectarea Sistemului national de transport al gazelor naturale la sistemele europene;(j)

  c)securitatea nationala.

  4.Realizarea obiectivelor Legii gazelor revine:

  a)primului ministru;

  b)Ministerului Economiei si Comertului, Autoritatii Nationale de reglementare in Domeniul Gazelor

  Naturale;(Art.- (2)

  c)persoanelor juridice din sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competentelor , atributiilor acestora.

  ;(Art.- (2)

  5.Potrivit Legii gazelor 351/2004 accesul la sistemul de distributie este:

  a)dreptul unui furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul de distributie;(Art.3-2)

  b)dreptul unui agent economic de a furniza gaze naturale;

  c) dreptul unui furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul de transport gaze naturale.

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  2/58

  6.Acordul tehnic reprezinta:

  a)acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comerciala, aprobat de Autoritatea

  Nationala Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE;(Art.3-4)

  b)acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/primire comerciala, aprobat de ANRE;

  c)acordul tehnic de a punctelor de predare/primire comerciala, aprobat de ANRGN;

  7.Consumatorul casnic este:

  a)consumatorul care achizitioneaza gaze naturale pentru consumul casnic propriu;(Art.3-19)

  b) consumatorul care achizitioneaza gaze naturale ce nu sunt destinate consumului propriu;

  c)consumatorul care poate alege furnizorul de gaze naturale.

  8.Consumatorul eligibil este:

  a)consumatorul care poate alege furnizorul de gaze natural si care are acces la sistemul de distributie in

  conditiile prezentei legi;(Art.3-18)

  b) consumatorul care achizitioneaza gaze naturale ce nu sunt destinate consumului propriu;

  c) orice persoana fizica de pe teritoriul tarii.

  9.Furnizorul de gaze naturale este:

  a)persoana juridica titulara a licentei de furnizare, care comercializeaza gaze naturale, in baza licentei de

  furnizare, in conditiile prezentei legi;(Art.3-25)

  b) persoana juridica titulara a licentei de distributie, care comercializeaza gaze naturale, in baza licentei

  de distributie, in conditiile prezentei legi;

  c)persoana juridica care respecta conditiile prezentei legi.

  10.Gazele naturale sunt:

  a)gaze libere dein zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate in titei, cele din capul de gaze asociat

  zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide ;(Art.3-

  26)

  b)gaze natural stocate in butelii, prin comprimare la peste 200 bari;

  c)gaze naturale in scopul utilizarii drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice.

  11.Operatorul de distributie (distribuitor) este;

  a)persoana juridica titulara a licentei de distributie, in conditiile prezentei legi, care are ca specific

  activitatea de distributie a gazelor naturale in una sau mai multe zone delimitate ;(Art.3-40)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  3/58

  b) persoana fizica, care are ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale in una sau mai multe

  zone delimitate;

  c) persoana juridica titulara a licentei de transporte, in conditiile prezentei legi, care are ca specific

  activitatea de transport a gazelor naturale in una sau mai multe zone delimitate.

  12.Transportul gazelor naturale este:

  a)activitatea organizata pentru vehicularea gazelor naturale prin SNT;(Art.3-54)

  b)activitatea organizata pentru vehicularea gazelor naturale prin SD;

  c)activitatea de distributie a gazelor naturale prin SNT.

  CAPITOLUL II Politici in domeniul gazelor naturale

  13.Politica statului in domeniul gazelor naturale consta in:

  a)stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale si a modalitatilor optime de realizare a acestora,in

  conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile; (Cap.II Art.4(1)

  b)stabilirea obiectivelor economiei;

  c)dezvoltarea SD.

  14.Politica in domeniul gazelor naturale este elaborata:

  a)pe baza programului ANRE;

  b) pe baza Programului de Guvernare, acceptat de Parlament, cu consultarea organismelor

  guvernamentale cu atributii in domeniu si a societatii civile, pentru un interval mediu;(Art.4(2)

  c)pe baza dezvoltarii economice internationale.

  15.La elaborarea politicii in domeniul gazelor naturale se are in vedere:

  a)asigurarea securitatii in aprovizionarea cu gaze naturale;(Art.4(b)

  b)asigurarea protectiei mediului;(Art.4(e)

  c)prognoza importurilor si a exporturilor de gaze naturale.(Art.4(c)

  16.Atributiunile Ministerului Economiei si Comertului sunt:

  a) implementeaza politica energetica a Guvernului;(Art.5(a)

  b)elaboreaza proiecte de acte normative pentru sectorul gazelor naturale, cu consultarea persoanelor

  interesate din sectorul gazelor naturale ;(Art.5(d)

  c)nu are nicio atributiune.

  CAPITOLUL III Autoritatea de reglementare

  17.ANRE este:

  a)autoritate competenta in sectorul gazelor naturale;(Art.6(1)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  4/58

  b)institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, aflata in coordonarea primului-

  ministru, independenta din punct de vedere decisional;(Art.6(1)

  c)autoritate locala.

  18.Veniturile ANRE provin din:

  a)pretul gazelor naturale;

  b)tarife percepute pentru acordarea de autorizatii si licente, autorizatii si atestari, pentru prestari de

  servicii, precum si din contributii ale operatorilor economici din sectorul energiei si gazelor naturale sau din

  fonduri acordate de organismele internationalei;(Art.6(2)

  c)fonduri europene.

  19.ANRE are urmatoarele atributii:

  a)elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului Regulamentul privind acordarea autorizatiilor si

  licentelor in sectorul gazelor naturale;(Art.8(a)

  b)participa la elaborarea si aplicarea regulamentelor pentru atestarea verificarilor de proiecte;(Art.8(f)

  c)elaboreaza si aproba regulamente pentru atestarea expertilor in domeniul gazelor naturale.(Art.8(g)

  20.ANRE monitorizeaza: (Art.8(p)

  a)piata interna de gaze naturale;(Art.8(p)1.

  b)respectarea reglementarilor privind organizarea si functionarea pietei de gaze naturale; ;(Art.8(p)2.

  c)respectarea criteriilor si a metodelor pentru aprobarea preturilor si pentru stabilirea tarifelor reglementate

  in sectorul gazelor naturale. ;(Art.8(p)4.

  21.ANRE colaboreaza cu: ;(Art.8-(v)

  a)autoritatile de reglementare in domeniul gazelor naturale din alte state;(1)

  b)organele de specialtate ale administratiei publice centrale sau locale;(2)

  c)asociatii ale consumatorilor de gaze naturale.(3)

  22.Conducerea ANRE se asigura de:

  a)un presedinte;

  b) un presedinte ajutat de 3 vicepresedinti, numiti si revocati prin decizie a primului-ministru, pentru un

  mandat de 5 ani;(Art.10(1)

  c)este condusa de prim-ministru.

  23.Mandatele presedintelui si al vicepresedintilor inceteaza:

  a)prin demisie;(Art.10-5(b)

  b)la expirarea duratei;(Art.10-5(a)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  5/58

  c)prin deces. ;(Art.10-5(c)

  24.Comitetul de reglementare ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din:

  a)9 membri, numiti de prim-ministru;

  b)7 membri numiti de ministrul de resort;

  c)11 membri numiti prin decizie a primului-minstru, la propunerea presedintelui ANRE.(Art.10(7)

  CAPITOLUL IV Prevederi generale privind productia, transportul, tranzitul, distributia,

  inmagazinarea subterana si furnizarea gazelor naturale

  25.Obligatiile ale titularilor de licente din sectorul gazelor naturale sunt:

  a)sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti;(Art.17(b)

  b)sa detina toate autorizatiile si licentele prevazute de legislatia in vigoare: ;(Art.17(d)

  c)sa respecte conditiile de valabilitate associate autorizatiilor si licentelor emise de ANRE. ;(Art.17(e)

  26.Obligatiile principale ale producatorului de gaze naturale sunt:

  a)sa asigure operarea intretinerea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor tehnologice de suprafata

  aferente extractiei, tratarii, comprimarii, si masurarii gazelor naturale in conditii de siguranta, eficienta si de

  protectia mediului;(Art.19(a)

  b)sa asigure accessul furnizorilor si al consumatorilor eligibili la conductele din amonte in conditii

  nediscriminatorii, conform reglementarilor specifice; ;(Art.19(b)

  c)nu are nicio obligatie.

  27.Delimitarea sistemelor de distributie de cele de transport:

  a) se face de la robinetul aflat la iesirea din statia de reglare-masurare-predare a

  transportorului/producatorului sau altui distribuitor pina la iesirea din statiile/posturile de reglare/masurare

  sau, dupa caz, la iesirea din robinetul de bransament la consumatori.(Art.31)

  b)nu sunt precizate conditiile;

  c) nu exista restrictii.

  28.Operatorului de distributie gaze naturale i se aplica urmatoarele criterii minime, in vederea

  asigurarii independentei:

  a)operatorul de distributie trebuie sa aiba drepturi effective de luare a deciziilor, independent de

  intreprinderea integrate din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea,

  intretinerea sau dezvoltarea retelei de distributie;(Art.34(b)

  b)operatorul de distributie stabileste un program de masuri, astfel incat sa existe garantia ca practicile

  discriminatorii sunt excluse, si asigura conditiile monitorizarii acestuia. (Art.34(c)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  6/58

  c)operatorul de distributie este subordonat Parlamentului.

  29.Distribuitorul de gaze naturale are urmatoarele obligatii:

  a)sa asigure accesul tertilor la sistemele de distributie in conditii nediscriminatorii, in limitele capacitatilorde distributie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementarilor specific elaborate de

  ANRE;(Art.35(d)

  b)sa asigure nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzator reglementarilor in vigoare, in baza

  contractelor de prestari de servicii incheiate cu operatorul SNT, si, acolo unde este cazul prin odorizare

  suplimentara in statiile de reglare de sector;(Art.35(b)

  c)nu are nicio obligatie.

  30.Obligatii ale operatorului de distributie gaze naturale:

  a)sa intocmeasca si sa urmareasca bilantul de gaze naturale intrate si iesite din sistemulpropriu(Art.35(e);

  b)sa asigure furnizarea de gaze naturale de calitate;

  c)sa preia pentru o perioada determinate, la solicitarea si conform reglementarilor ANRE, operarea unui

  system de distributie al carui operator initial a fost sanctionat cu retragerea licentei de distributie.

  (Art.35(g);

  31.Drepturile operatorului de distributie de gaze naturale sunt:

  a)sa desfasoare activitati comerciale legate de serviciul de furnizare a gazelor naturale;

  b) sa desfasoare activitati comerciale legate de serviciul de distributie a gazelor naturale;(Art.36(a)

  c) sa desfasoare activitati comerciale legate de serviciul de transport a gazelor naturale;

  32. Drepturile operatorului de distributie de gaze naturale sunt:

  a)sa incaseze contravaloarea tarifelor corespunzatoare serviciilor prestate, sa limiteze si/sau sa intrerupa

  prestarea serviciului in caz de neplata, conform reglementarilor ANRE aplicabile; ;(Art.36(b)

  b)sa aiba acces la instalatiile de utilizare ale consumatorului conform contractelor si, ori de cate ori este

  necesara interventia, conform legislatiei in vigoare;(Art.36(e)

  c) sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor de utilizare care nu respecta prevederile legislatiei

  in vigoare.(Art.36(f)

  33.Furnizorul de gaze naturale are urmatoarele obligatii:

  a)sa respecte standardele de performanta pentru serviciul de furnizare;(Art.40(b)

  b) sa respecte standardele de performanta pentru serviciul de distributie;

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  7/58

  c)sa asigure continuitate si siguranta in furnizarea gazelor naturale contractate. ;(Art.40(d)

  34.Drepturile furnizorului de gaze naturale sunt:

  a)sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor incheiate cu consumatorii

  eligibili, operatorii de sistem si/sau cu alti furnizori;(Art.41(a)

  b)sa limiteze si /sau sa sisteze furnizarea gazelor naturale la consumatori/operatori de sistem si/sau altifurnizori, in conditile specificate in contract; ;(Art.41(c)

  c)sa reglementeze preturile de pe piata.

  CAPITOLUL V Autorizatii si licente

  35.Autorizatiile pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale sunt:

  a)de furnizare;(Art.45(a)

  b)de distributie; ;(Art.45(e)

  c)de transport. ;(Art.45(b)

  36.Refuzul acordarii unei autorizatii poate fi:

  a)in cazul in care solicitantului i-a fost retrasa de catre ANRE o autorizatie/licenta in ultimii 5 ani;

  (Art.47(c)

  b)se afla in procedura de reorganizare sau faliment; ;(Art.47(b)

  c)nu sunt niciun fel de conditii.

  37.Obiectivele din sectorul gazelor naturale precum si lucrarile de modificare, modernizare sau

  extindere vor fi proiectate si executate de catre:

  a)persoane juridice autorizate;(Art.50)

  b)persoane fizice;

  c)nu sunt restrictii.

  38.Avizarea proiectelor se face, dupa caz:

  a)de catre operatorul licentiat pentru inmagazinare, transport sau distributie;(Art.60(1)

  b) de catre furnizorul licentiat pentru distributie;

  c)de catre titularul licentei de furnizare care exploateaza infrastructura din campurile de productie , care va

  exploata obiectivele prevazute in proiecte. ;(Art.60(1)

  CAPITOLUL VII Acces si refuz de acces

  39.Accesul la sistemele de distributie gaze naturale se face:

  a) in orice conditii;

  b)dupa dorinta clientilor;

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  8/58

  c)in regim reglementat.(Art.61)

  40.Racordarea la SD se face:

  a)pe baza de tarif, platit de solicitant, conform reglementarilor speficifice elaborate de ANRE;(Art.63)

  b)pe baza unei solicitari scrise;

  c) in baza unei documentatii specifice.

  41.Refuzul accesului tertilor la conducte din SD se poate face cand:

  a)capacitatea este insuficienta;(Art.64(a)

  b)nu exista obiective/conducte parti componente ale sistemelor la care urmeaza a fi realizata conectarea;

  Art.64(b)

  c)functie de situatia existenta in teren.

  42.Care sunt obligatiile operatorului licentiate care refuza accesul la SD:

  a) in cazul lipsei de capacitate sau din lipsa obiectivelor /conductelor , parti componente ale sistemelor la

  care urmeaza a fi realizata racordarea este obligat sa finanteze lucrarile necesare, daca acestea sunt

  economic justificate, pentru a acorda accesul solicitantilor;(Art.65(1)

  b)nu sunt specificate obligatii;

  c)legea nu precizeaza.

  CAPITOLUL IX Obligatiile ce decurg din prestarea serviciului public

  43.Obligatiile privind serviciul public al titularilor de licente de inmagazinare, transport, distributiesi furnizare a gazelor naturale sunt:

  a)asigurarea securitatii si continuitatii in furnizare, conform prevederilor legale in vigoare;(Art.73(a)

  b)asigurarea serviciului in conditii de eficienta energetica si de protectia mediului; ;(Art.73(b)

  c)asigurarea accesului tertilor la sisteme. ;(Art.73(d)

  CAPITOLUL XI Concesionarea si regimul drepturilor asupra proprietatii altuia

  44.Concesionarul serviciului de distributie a gazelor naturale trebuie sa:

  a)asigure urmarirea executarii lucrarilor prevazute in contractual de concesiune;(Art.81)

  b)nu are obligatii;

  c) sa urmareasca functionarea furnizarii gazelor naturale.

  45.Dreptul de concesiune poate fi retras in situatia in care titularul:

  a)nu efectueaza volumul de lucrari in termenele prevazute in contract;(Art.83(1)a)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  9/58

  b)nu respecta clauzele esentiale definite ca atare de catre partile din contract, care include obligatoriu

  clauzele privind plata revedentelor si protectia mediului; ;(Art.83(1)b)

  c)nu respecta regulile de securitate si siguranta a muncii.

  46.Concesionarul are urmatoarele drepturi:

  a)la solicitare si cu acordul proprietarului, sa preia bunuri in patrimonial sau cu titlu gratuit;(Art.85(d)

  b)sa dezvolte sistemul; ;(Art.85(e)

  c)sa utilizeze intreaga capacitate a bunului. ;(Art.85(f)

  47.Operatorul de distributie la SD se obliga:

  a)sa opereze si sa intretina bunurile pentru functionarea in conditii de siguranta a sistemului;(Art.85(2)b)

  b)nu are obligatii;

  c)sa finanteze, la expirarea duratei de functionare, investitiile aferente inlocuirii bunurilor. ;(Art.85(2)a)

  CAPITOLUL XII Interdinctii

  48.Pentru protectia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice tertilor:

  a)sa realizeze constructii de orice fel in zona de siguranta a conductelor de gaze naturale ;(Art.96(a)

  b)sa efectueze sapaturi sau orice fel de lucrari sub ori in zona de protectie a acestora, fara preavizul

  prealabil al operatorului SD; ;(Art.96(b)

  c) poate interveni pe terenul unde sunt conductele de gaze naturale.

  CAPITOLUL XIV Infractiuni si contraventii

  49.Sustragerea de gaze naturale constituie:

  a)contraventie;

  b)infractiune de furt si se pedepseste conform prevederilor Codului Penal;(Art.103)

  c)nu este considerate incalcarea legii.

  50.Constituie contraventii la normele privind desfasurarea activitatilor in sectorul gazelor naturale :

  a)desfasurarea activitatilor de proiectare, avizare, executie, receptii, punerea in functiune si/sau

  exploatarea de lucrari noi, modificari, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale de

  catre persoane fizice sau juridice neautorizate (Art.109(1)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  10/58

  a)executarea sau modificarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale fara avizarea documentatiei

  tehnice de catre operatorul licentiate(Art.109(6)

  c)utilizarea de echipamente, instalatii si aparate care nu au efectuate verificarea tehnica in termen.

  (Art.109(7)

  51.Contraventii la normele privind desfasurarea activitatilor in sectorul gazelor naturale:

  a)racordarea la obiectivele din sectorul gazelor naturale fara acordul scris al operatorului licentiat;(Art.109(13)

  b)nerespectarea prevederilor standardelor de performata din sectorul gazelor naturale; ;(Art.109(15)

  c)sistarea nejustificata a alimentarii cu gaze naturale a consumatorului. ;(Art.109(17)

  52.Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:

  a)primul-ministru;

  b)un vicepresedinte ANRE;

  c) persoane imputernicite in acest scop de catre presedintele ANRE.(Art.111)

  Raspunsuri corecte Grila Legea Gazelor nr.351/2004

  Nr.crt.intrebare Raspunsuri corecte

  1 a

  2 a,b,c3 a,b

  4 b,c

  5 a6 a7 a

  8 a

  9 a

  10 a

  11 a

  12 a

  13 a

  14 b15 a,b,c

  16 a,b

  17 a,b18 b

  19 a,b,c

  20 a,b,c

  21 a,b,c

  22 b

  23 a,b,c

  24 c25 a,b,c

  26 a,b27 a

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  11/58

  28 a,b

  29 a,b

  30 a,c31 b

  32 a,b,c33 a,c

  34 a,b

  35 a,b,c

  36 a,b37 a

  38 a,c

  39 c

  40 a41 a,b

  42 a43 a,b,c

  44 a

  45 a,b

  46 a,b,c

  47 a,c

  48 a,b

  49 b

  50 a,b,c51 a,b,c

  52 c

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  12/58

  II. Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea

  sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009), aprobate prin Ordinul

  presedintelui ANRE nr.5/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255bis/16.04.2009, cu modificarile si completarile ulterioare

  CAPITOLUL 1 - Obiect, domeniu de aplicare, terminologie

  1.Obiectul NTPEE-2009 este:

  a)proiectarea, executarea si exploatarea in conditii de siguranta a sistemelor de transport (SNT);

  b) proiectarea, executarea si exploatarea in conditii de siguranta a sistemelor de alimentare cu gaze

  naturale combustibile, cu presiunea egala sau mai mica de 6 bar, aflate in amonte de statiile de reglare-

  masurare-predare ale operatorului SNT:transport (SNT);

  c) proiectarea, executarea si exploatarea in conditii de siguranta a sistemelor de alimentare cu gaze

  naturale combustibile, cu presiunea egala sau mai mica de 6 bar, aflate in aval de statiile de reglare-

  masurare-predare ale operatorului Sistemului National de Transport SNT( transport/conductelor din

  amonte (CA);(1)

  2.Domeniul de aplicarea NTPEE-2009:

  a)il constituie sistemele de alimentare cu gaze naturale, respectiv ansamblul compus din sistemele de

  distributie si instalatiile de utilizare, destinate sa asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din

  cladiri civile, industriale si din alte amenajari din intravilan si extravilan;(2 (1.2)

  b)conductele de transport gaze naturale, conductele de alimentare din amonte si statiile de predare /

  preluare a gazelor naturale aferente acestora;

  c)instalatii tehnologice din campuri petroliere si gazeifere.

  CAPITOLUL 2 Proiectarea, avizarea si executarea lucrarilor in cadrul sistemelor de alimentare cu

  gaze naturale

  3.Proiectarea si/sau executarea lucrarilor in cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se

  face de catre:

  a)operatori economici autorizati ISCIR;

  b) operatori economici autorizati ANRE;(2.1)

  c)agenti economici din orice sector.

  4.Acordul de acces se elibereaza, dupa caz, de:

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  13/58

  a)operatorul SNT;(2.2(b)

  b)operatorul SD;(2.2(c)

  c)agenti economici cu personalitate juridica.

  5.Documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor in SD se verifica obligatoriu de catre:

  a)instalatori autorizati;

  b)verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare;(2.6(1)

  c)angajati ai operatorului de distributie.

  6.Termenul legal de avizare sau de restituire a a documentatiilor tehnice pentru executarea

  lucrarilor este de:

  a)20 zile;

  b)40 zile;

  c)30 zile, maximum, dupa primirea documentatiei.(2.9)

  CAPITOLUL 3 Sisteme de alimentare cu gaze naturale

  SECTIUNEA 1 Prevederi generale

  7.Trepte de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:

  a)presiune medie, intre 6 bar si 2 bar;(3.1.c)

  b)presiune redusa, intre 2 bar si 0,05 bar;(3.1.b)

  c)presiune joasa, sub 0,05 bar.(3.1.a)

  8.In sistemele de alimentare cu gaze naturale pot fi folosite tevi din:

  a)otel, (pentru orice treapa de presiune);(3.2.a)

  b)polietilena PE 100 (pentru orice treapta de presiune);(3.2.a)

  c)orice material, fara prevederi legale.

  9.In instalatiile de utilizare industriale se admit treptele de presiune:

  a)redusa si joasa;

  b)medie, redusa si joasa;

  c)inalta, medie, redusa si joasa.(3.3.1.)

  10.Stabilirea presiunii pentru instalatiile de utilizare industriale se face:

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  14/58

  a)in functie de cerintele proprietarului;

  b)in functie de relieful existent in zona respective;

  c) in functie de bugetul agentului economic.

  11.In instalatiile de utilizare neindustriale care alimenteaza cladiri civile, inclusive cladiri de locuit

  se admit treptele de presiune:

  a)presiune joasa, in instalatii interioare;(3.4.1.b)

  b)presiune redusa, in instalatii interioare;

  c)presiune redusa si/sau joasa, in instalatii exterioare.(3.4.1.a)

  12.Tipul retelelor de distributie pot fi alese in functie de:

  a)considerente tehnico-economice;(3.5)

  b)cerinte functionale;(3.5)

  c)situatii locale.(3.5)

  13.Tipuri de retele de distributie:

  a)inelare;(3.5.a)

  b)ramificate;(3.5.b)

  c)nu sunt restrictii.

  SECTIUNEA 2 Zona de protectie

  14.Zona de protectie a unei conducte de gaze naturale din reteaua de distributie este de:

  a)0,5 si se masoara in proiectie orizontala de la generatoarea exterioara a conductei;(3.7)

  b) 1,5 si se masoara in proiectie verticala de la generatoarea exterioara a conductei;

  c) 2,5 si se masoara in proiectie orizontala de la generatoarea exterioara a conductei.

  SECTIUNEA 3 Distante de securitate

  15.Distanta de securitate intre conductele din retelele de distributie/instalatiile de utilizare

  subterane de gaze naturale din PE redusa presiune si copaci este de:

  a)1 m;

  b)0,5m;(tabel 1-pc.8)

  c)2m.

  16.Distanta de securitate intre conductele din retelele de distributie/instalatiile de utilizare

  subterane de gaze naturale din OL joasa presiune si camine pentru retele termice, telefonice si

  canalizare sau alte camine subterane este de:

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  15/58

  a)3 m;

  b)1m; ;(tabel 1-pc.6)

  c)2m.

  17.Distanta minima intre retelele de distributie din otel supraterane si caile ferate electrificate este

  de:

  a)15 m ;

  b)10m;

  c)20m, masurata in proiectie orizontala de la sina cea mai apropiata la generatoare exterioara a conductei

  de gaze naturale.(3.4.1)

  18.Montarea subterana a doua conducte de gaze naturale pe trasee paralele se face:

  a)nu sunt restrictii;

  b)conducta de presiune mai mare se pozeaza spre cladiri;

  c) conducta de presiune mai mica se pozeaza spre cladiri.(3.18.2)

  CAPITOLUL 4 Masurarea consumului de gaze naturale

  19.Masurarea cantitatilor de gaze naturale se face in conformitate cu:

  a) prevederile Legii 10;

  b)prevederile Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania;(4.1)

  c)nu sunt restrictii.

  20.In instalatiile de utilizare existente in apartamentele dintr-un corp de cladire se pot monta:

  a)contoare pasante;(1)

  b)oricare mijloace de masurare:

  c)dupa dorinta clientului.

  21.Contoarele pasante se pot monta cu respectarea conditiilor:

  a)elaborarea unei documentatii tehnice de catre un operator economic autorizat ANRE;(1.b)

  b)avizarea documentatiei tehnice de catre operatorul SD;(1.b)

  c)respectarea prescriptiilor de montaj impuse de producator.(1.e).

  22.Contoarele pasante fac parte din:

  a) instalatia de utilizare a consumatorului, iar exploatarea acestora precum si toate costurile aferente sunt

  in responsabilitatea acestuia;(3)

  b)reteaua de distributie gaze naturale;

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  16/58

  c)reteaua de transport.

  CAPITOLUL 5 Dimensionarea conductelor sistemelor de alimentare cu gaze naturale

  Sectiunea 1 Debite de calcul

  23.Debitele de calcul pentru dimensionarea conductelor sistemelor de alimentare cu gaze naturale

  se determina:

  a)in functie de debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibil gazosi;(5.1)

  b)in functie de dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate, pe baza planurilor de urbanism ;(5.1.a.i)

  c)se stabileste dupa situatia de la fata locului.

  24.Debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibil gazosi este:

  a)indicat de beneficiar.

  b)ales de proiectant;

  c)indicat de producator.(5.2)

  Sectiunea 2 Caderile de presiune

  25.Viteza maxima admisa a gazelor naturale in retelele de distributie si in instalatiile de utilizare

  supraterane este:

  a)30m/s;

  b)10m/s;

  c)20m/s.(5.16.1.a)

  26.Viteza maxima admisa a gazelor naturale in retelele de distributie si in instalatiile de utilizare

  subterane este:

  a)40m/s; .(5.16.1.b)

  b)10m/s;

  c)20m/s.

  27.Viteza maxima admisa a gazelor naturale in conductele statiilor si posturilor de reglare saureglare-masurare este:

  a)30m/s in amonte de elementul de reglare;(5.16.2.a)

  b)20m/s, in aval de elementul de reglare; ;(5.16.2.b)

  c)in functie de tipul elementului de reglare.

  28.Diametre minime admise pentru conducte ale retelei de distributie subterane din otel sunt:

  a)1;

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  17/58

  b)1 1/2;

  c)2.(5.17.b)

  29.Diametre minime admise pentru conducte ale retelei de distributie subterane din polietilena

  sunt:

  a)Dn 32mm;

  b)Dn 40mm;

  c)Dn 50mm.

  30.Diametre minime admise pentru conducte ale bransamentelor si instalatiilor de utilizare

  subterane din otel sunt:

  a)1;(5.17.a)

  b)1 1/2;

  c)2.

  31.Diametre minime admise pentru conducte ale bransamentelor si instalatiilor de utilizare

  subterane din polietilena sunt:

  a)Dn 32mm;(5.17.a)

  b)Dn 40mm;

  c)Dn 50mm.

  CAPITOLUL 6 - Retele de distributie si instalatii de utilizare exterioare

  32.Traseele retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare exterioare sunt:

  a)alese in functie de relief:

  b)pe cat posibil, rectilinii;(6.1.1)

  c)circulare.

  33.Conductele retelelor de distributie din otel se monteaza:

  a)subteran;(6.2.1)

  b)suprateran, in conditii justificate de catre proiectant si inscrise in certificatul de urbanism;(6.2.2)

  c)dupa cerintele clientului.

  34.Conductele retelelor de distributie din polietilena se monteaza:

  a)subteran;(6.2.1)

  b) dupa cerintele clientului;

  c) suprateran,in tuburi de protectie sau se intercaleaza un tronson de conducta din otel.(6.2.3)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  18/58

  35.Au prioritate la stabilirea traseelor retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare:

  a)costurile;

  b)solicitarile clientului;

  c)respectarea conditiilor de siguranta.(6.1.2)

  36.Conductele de otel din instalatiilor de utilizare exterioare se monteaza:

  a)subteran;(6.3.a)

  b)suprateran;(6.3.a)

  c)nu se specifica nicio conditie.

  37.Conductele de polietilena din instalatiilor de utilizare exterioare se monteaza:

  a)subteran;(6.3.b)

  b)suprateran;

  c)nu se specifica nicio conditie.

  38.Conductele de otel supraterane ale retelelor de distributie si ale instalatiilor de utilizare

  exterioare se pot monta pe:

  a)peretii exterior ai cladirilor din caramida sau beton;(6.4.1.a)

  b)garduri stabile din caramida sau beton;(6.4.1.b)

  c)stalpi metalici sau din beton si estacade.(6.4.1.c)

  39.Inaltimea maxima la care se pot monta conductele supraterane ale retelelor de distributie si ale

  instalatiilor de utilizae exterioare este de:

  a)4 m;

  b)5 m;

  c)pina la 6 m de la suprafata solului.(6.4.2)

  40.Este interzisa montarea retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale in:

  a)in terenuri susceptibile la tasari, alunecari, erodari,etc;(6.9.a)

  b)sub constructii de orice categorie; ;(6.9.b)

  c)in tunele si galerii. ;(6.9.c)

  41.In scopul identificarii retelele de distributie gaze naturale pot fi insotite pe traseu de:

  a)sisteme de semnalizare/detectie;(6.15)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  19/58

  b)borne inscriptionate, din teava sau beton, la distante de 150m intre ele;(6.13)

  c) fara sisteme de semnalizare.

  42.Retelele de distribute din localitati, pot fi montate in:

  a)terenuri agricole;

  b)orice teren;

  c)numai in domeniu public.(6.16.1)

  43.Retelele de distribute subterane, pot fi montate in:

  a)zone verzi;(6.16.2.a)

  b)trotuare; ;(6.16.2.b)

  c)alei pietonale. ;(6.16.2.c)

  44.Situatii de exceptie pentru alegerea traseului retelelor de distributie gaze naturale:

  a)cai de acces private,solutiile de alimentare cu gaze naturale se stabilesc de operatorul SD, cu acceptul

  scris al proprietarilor acestora, prin care se acorda operatorului SD dreptul de uz si servitute pentru

  retelele amplasate pe proprietatea lor;(6.16.4)

  b)nu se fac exceptii;

  c)se evita aceste situatii.

  45.Retelele de distributie si instalatiile de utilizare subterane se monteaza la adancimea:

  a)maxima de montaj de 1,2m;

  b)minima de montaj de 0,5m;

  c)minima de montaj de 0,9m, de la generatoarea superioara a tevii sau a tubului de protectie, dupa caz.

  (6.17.1)

  46.La capatul bransamentului adancimea minima de montare este de:

  a)1,0m;

  b)2,0m;

  c)0,5m.(6.17.2)

  47.Instalatiile de utilizare din cladiri se alimenteaza cu gaze naturale:

  a)din reteaua de distributie, conform solutiei date de operatorul SD prin acordul de acces ;(6.19)

  b)in functie de alegerea clientului;

  c)dupa solutia aleasa de proiectantul instalatiei de utilizare.

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  20/58

  48.Bransamentele utilizate in SD pentru alimentarea instalatiei de utilizare sunt:

  a)bransamente individuale pentru fiecare cladire;(6.21.1.a)

  b)bransamente ramificate;(6.21.1.c)

  c)bransamente comune pentru cel mult doua cladiri vecine.(6.21.1.b)

  49.Cazuri in care se utilizeaza bransament comun pentru cel mult doua cladiri vecine:

  a)cladirile sunt situate pe aceeasi strada si au curti comune ;(6.21.1.b-i)

  b)cladirile nu sunt situate pe aceeasi strada, dar fac parte dintrun singur corp de cladire, au curte comuna

  si o intrare comuna din strada unde este pozata conducta de distributie;(6.21.1.b-ii)

  c)se alege in functie de relief.

  50.Bransamentele ramificate se aleg in cazul:

  a)cladirilor cu mai multe tronsoane (case de scara);(6.21.1.c-i)

  b)pentru alimentarea mai multor cladiri, in scopul reducerii numarului de traversari a unei artere

  importante de circulatie);(6.21.1.c-ii)

  c)parcuri industriale.(6.22)

  51.Conditii pentru utilizarea bransamentelor commune:

  a)bransamentul asigura debitul total;(6.21.2.-i)

  b)bransamentul asigura presiunea corespunzatoare; ;(6.21.2.-i)

  c)regulatorul de presiune este corespunzator debituluitotal. ;(6.21.2.-ii)

  52.Traseul bransamentului se realizeaza:

  a)perpedicular pe conducta la care se realizeaza racordul;(6.23.a)

  b)pentru situatii care impun racordarea sub alt unghi, acesta nu va fi mai mic de 60 grade;(6.23.a)

  c)nu se admit bransamente in lungul strazii, cu exceptia bransamentelor ramificate.(6.23.c)

  53.Trecerea retelelor de distributie a gazelor naturale este interzisa prin:

  a)camine;(6.25)

  b)canale; ;(6.25)

  c)constructii subterane ale altor constructii. ;(6.25)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  21/58

  54.Pe retelele de distributie gaze naturale si instalatiile de utilizare exterioare din otel se monteaza

  rasuflatori:

  a)la capetele tuburilor de protectie;(6.30.b)

  b)nu se monteaza rasuflatori;

  c)la iesirea din pamant a conductelor.(6.30.c)

  55.Pentru conductele din polietilena rasuflatorile se monteaza:

  a)la capetele tuburilor;(6.31.a)

  b)in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant sau de catre operatorul SD;(6.31.B)

  c)in zonele construite, agglomerate cu diverse instalatii subterane).(6.31)

  56.Care sunt situatiile de exceptie de montarea rasuflatorilor pentru conductele din polietilena:

  a)nu sunt specificate situatii atipice;

  b)sunt precizate in Legea gazelor nr.351/2004;

  c)in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant.(6.31.b)

  57.Care este distanta dintre generatoarea superioara a conductei pe care se monteaza

  rasuflatoarea si fata inferioara a calotei rasuflatorii:

  a)200mm pentru conductele din otel;

  b)150mm atat pentru conductele din otel cat si din polietilena;(6.33)

  c)300mm pentru conductele din polietilena.

  58.Conductele montate supraterane pe elemente de constructii se reazema, in functie de diametru

  pe:

  a)pe bratari confectionate conform cataloagelor de detalii tip pentru instalatiii;(6.37)

  b)console;(6.37)

  c)nu este precizat.

  CAPITOLUL 7 - Statii si posturi de reglare si reglare-masurare a gazelor naturale

  59.Statiile de reglare sau de reglare-masurare a gazelor naturale se monteaza in:

  a)in firida;

  b)in aer liber;

  c)in constructii proprii.(7.1.1)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  22/58

  60. Posturile de reglare sau de reglare-masurare si de masurare a gazelor naturale se monteaza in:

  a)in firida;(7.1.2)

  b)direct pe instalatia de utilizare;(7.1.2)

  c)in constructii proprii.

  61.Dimensionarea si echiparea statiilor si posturilor de reglare sau reglare-masurare se face tinand

  cont de parametrii:

  a)debit;(7.4.1)

  b)presiune; ;(7.4.1)

  c)temperatura. ;(7.4.1)

  62.Reglarea presiunii prin regulatoare, in functie de marimea debitului, se face cu:

  a)actionare indirecta;(7.11.1.a)

  b)actionare directa;(7.11.1.b)

  c)producatorul regulatorului.

  63.Abaterea maxima a presiunii reglate a regulatoarelor de presiune este de:

  a)10%;

  b)1%;

  c)5%.(7.12)

  64.Un post de reglare se foloseste pentru:

  a)masurarea densitatii gazului;

  b)scaderea presiunii gazului intre intrarea si iesirea din regulator;(cultura gaziera)

  c)scaderea temperaturii.

  65.Amplasarea constructiilor pentru statiile si posturile de reglare, reglare-masurare, independente

  sau alipite altor constructii, se face:

  a)suprateran;(7.15.a)

  b)in functie de proiectant;

  c)asigurandu-se accesul direct si permanent al personalului SD.(7.15.d)

  66.Posturile de reglare-masurare nu se amplaseaza:

  a)la limita de proprietate a consumatorului;

  b)pe caile de evacuare din cladiri cu aglomerari de persoane;(7.19.1.a)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  23/58

  c)sub ferestrele cladirilor si in locuri neventilate.(7.19.1.b)

  67.Alegerea tipului aparatului de masurare, modul de amplasare si conditiile de montaj se

  stabilesc de:

  a)proiectant, cu avizul operatorului SD, pe baza specificatiilor tehnice date de producator;(7.27.2)

  b)operatorul SD;

  c)client.

  CAPITOLUL 8 Instalatii interioare de utilizare

  68.Utilizarea gazelor naturale este admisa numai in incaperi in care nu exista pericol de :

  a)explozie a materialelor si substantelor combustibile/inflamabile aflate in interior;(8.1.b)

  b)incediu, prin aprinderea materialelor si elementelor combustibile;(8.1.a)

  c)intoxicare sau axfixiere a utilizatorilor cu gaze naturale combustibile sau gaze de ardere.(8.1.c)

  69.Conditii tehnice pentru functionare in siguranta a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

  combustibile sunt:

  a)asigurarea aerului necesar arderii;(8.2.b)

  b)ventilare naturala sau mecanica;(8.2.c)

  c)evacuarea totala a gazelor de ardere in atmosfera.(8.2.d)

  70.In incaperile in care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazosi se prevad, spre

  exterior sau spre balcoane/ terase vitrate, cu suprafete vitrate, cu suprafata minima totala de:

  a)0,01 pentru fiecare mcub de volum net de incapere, in cazul constructiilor din lemn;

  b)0,03 pentru fiecare mcub de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat;(8.3.1.a)

  c) 0,05 pentru fiecare mcub de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie;(8.3.1.b)

  71.Debitul total al aparatelor cu flacara libera care se pot instala intro incapere trebuie sa satisfaca

  conditia:

  a)7,5 mcubi volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale;

  b)12 mcubi volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale;

  c)15 mcubi volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale .(8.6)

  72.Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la:

  a)partea superioara a incaperii;

  b)partea inferioara a incaperii, cu dispositive de inchidere;

  c)partea inferioara a incaperii, fara dispozitive de inchidere sau reglaj.(8.9.2)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  24/58

  73.La bucatariile din constructii existente, construite fara canale de ventilare, unde se instaleaza

  aparate cu flacara libera se prevad:

  a)grila de ventilare, la partea inferioara a incaperii;

  b)grila de ventilare, la partea superioara a incaperii, in peretele exterior sau in tocul usii;(8.11)

  c) nu se precizeaza.

  74.Canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere:

  a)se racordeaza la partea superioara a incaperilor, cat mai aproape de plafon ;(8.12.a)

  b)nu se prevad cu dispozitive de inchidere sau reglaj;(8.12.b)

  c)se prevad cu grilaje.

  75.Evacuarea gazelor de ardere din bucatarii si oficii se face prin:

  a)tiraj natural organizat sau mecanic;(8.13)

  b)dupa cum specifica proiectantul;

  c)dupa tipul constructiei existente.

  76.Evacuarea gazelor de ardere din bucatarii si oficii se face prin:

  a)canale individuale;(8.13.a)

  b)canale colectoare;(8.13.b)

  c)hote cu evacuarea gazelor de ardere in exterior.(8.13.c)

  77.Evacuarea gazelor de ardere din hale de productie se face prin:

  a)in functie de debitul rezultat si de conditiile locale;(8.14.1)

  b)ventilare naturala organizata;(8.14.1)

  c)ventilarea mecanica.(8.14.1)

  78.Pentru evacuarea infiltratiilor si scaparilor de gaze care se pot acumula in casa scarilor

  cladirilor etajate, fara suprafete vitrate se prevede la partea superioara a acestora:

  a)un orificiu cu diametrul de 150-200mm , prevazut cu un tub racordat la un deflector, in acoperisul

  cladirii;(8.16)

  b)un orificiu cu diametrul de 20mm , prevazut cu un tub racordat la un deflector, in acoperisul cladirii;

  c)un orificiu cu diametrul de 50mm , prevazut cu un tub racordat la un deflector, in acoperisul cladirii;

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  25/58

  79.Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la acelasi canal de fum se face:

  a)la inaltimi diferite;(8.19.1.a)

  b)sectiunea cosurilor de fum poate prelua debitele de gaze arse insumate ale tuturor aparatelor racordate

  la acesta.(8.19.1.b)

  c)fara specificatii.

  80.Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la cosuri de fum prin burlane:

  a)rigide;(8.20)

  b)flexibile;(8.20)

  c)din tabla metalica.(8.20)

  81.Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la cosuri de fum prin burlane din

  tabla metalica, rigide sau flexibile, se admite in urmatoarele conditii:

  a)distanta de la cosul de fum pina la aparatul consumator de combustibil gazosi este mai mica de 3 m;

  (8.20.c)

  b)imbinarea si racordarea la cosul de fum se executa cu asigurarea etanseitatii;(8.20.e)

  a)distanta de la cosul de fum pina la aparatul consumator de combustibil gazosi este mai mica de 1 m;

  82.Este interzisa:

  a)trecerea burlanelor dintr-o incapere in alta, cu exceptia burlanelor etanse, imbinate prin sudura;(8.21.a)

  b)evacuarea gazelor de ardere in podurile caselor;(8.21.c)

  c)racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la canalele de fum aferente focarelor

  alimentate cu alt tip de combustibil(lemn, pacura, carbine), cu exceptia aparatelor consumatoare de

  combustibili gazosi care au fost construite pentru alimentare mixta (gaze naturale-combustibil lichid/solid).

  (8.21.e)

  83.Burlanele de evacuare a gazelor arse se monteaza asigurandu-se:

  a)rezistenta mecanica a intregii tubulaturi;(8.22.1)

  b)nu are importanta montarea burlanelor;

  c)etanseitatea intre tronsoanele care alcatuiesc burlanul.(8.22.1)

  84.Pentru etansarea tronsoanelor burlanelor se folosesc:

  a)materiale special destinate acestei operatii;(8.22.3)

  b)orice tip de material;

  c)materiale specificate de producator.

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  26/58

  85.Cosurile de fum executate din zidarie de caramida se captusesc:

  a)la exterior cu vata de sticla;

  b)la interior cu tuburi din aluminiu sau otel inoxidabil;(8.23)

  c)in exterior si in interior cu caramida.

  86.La alegerea traseelor instalatiilor de utilizare gaze naturale se tine cont de:

  a)relief;

  b)cerintele clientului;

  c)conditiile de securitate au prioritate fata de orice alte conditii.(8.24.1)

  87.Fiecare unitate locativa se racordeaza la coloana sau instalatia exterioara comuna:

  a)printro singura derivatie;(8.24.2)

  b)doua derivatii;

  c)depinde de cate apartamente sunt in imobilul respectiv.

  88.Instalatiile de utilizare interioare , pentru fiecare cladire civila sau hala industriala, se

  alimenteaza cu gaze naturale din instalatia de utilizare exterioara, prin:

  a)unul sau mai multe puncte de intrare, cu conditia ca instalatiile interioare aferente fiecarui punct de

  intrare sa nu se interconecteze;(8.25)

  b)in functie de structura imobilului;

  c)dupa cum solicita clientul.

  89.Conductele instalatiilor de utilizare interioare se amplaseaza suprateran in:

  a)spatii uscate, ventilate, luminate si circulate, cu acces permanent;(8.26)

  b)in subsoluri care indeplinesc conditiile de spatii uscate, ventilate, luminate si circulate, cu acces

  permanent;(8.26)

  c)in orice incapere.

  90. Conductele instalatiilor de utilizare interioare se monteaza pe:

  a)pe cat posibil, pe elemente rezistente ale constructiei, pereti, stalpi, grinzi, plafoane;(8.26.a)

  b)pe stalpi metalici sau de beton;(8.26.b)

  c)pe estacade.

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  27/58

  91.Conductele orizontale din instalatiile de utilizare se monteaza:

  a)la partea superioara a peretilor, deasupra conductelor pentru alte instalatii;(8.27.a)

  b)deasupra usilor si ferestrelor;(8.27.b)

  c)la partea inferioara a peretilor.

  92.Este interzisa trecerea conductelor instalatiilor de utilizare prin:

  a)apartamente diferite;(8.28.1-a)

  b)spatii neventilate;(8.28.1-b)

  c)cosuri si canale de ventilatie.(8.28.1-d)

  93.Este interzisa trecerea conductelor instalatiilor de utilizare prin:

  a)spatii de depozitare;(8.28.1-l)

  b)subsoluri tehnice si canale tehnice;(8.28.1-i)

  c)incaperi cu mediu corosiv sau de degajare de noxe;(8.28.1-f)

  94.Este interzisa montarea inglobata a conductelor instalatiilor de utilizare in:

  a) elemente de constructie (pereti, plansee, pardoseli);

  b)nu sunt restrictii;

  c)oriunde.

  95.Se evita trecerea conductelor instalatiilor de utilizare prin:

  a)camere de dormit neprevazute cu aparate consumatoare de combustibili gazosi;(8.28.2)

  b)prin holuri;

  c)incaperi ventilate.

  96.In cazul trecerii conductelor prin incaperi cu umiditatea pronuntata sau atmosfera corosiva se

  folosesc tevi:

  a)zincate sau protejate cu lacuri anticorrosive;(8.28.4)

  b)din otel;

  c)se protejeaza conductele cu tuburi de protectie.(8.28.4)

  97.Se admite montarea conductelor instalatiilor de utilizare:

  a)slituri amenajate in perete;(8.30.1)

  b)in pardoseala;(8.30.1)

  c)in orice tip de constructii.

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  28/58

  98.Sliturile prevazute pentru montarea conductelor instalatiilor de utilizare trebuie sa

  indeplineasca urmatoarele conditii:

  a)sunt acoperite cu capace perforate si usor demontabile;(8.30.2.a)

  b)sunt uscate si aerisite;(8.30.2.b)

  c)au trasee cat mai scurte.(8.30.2.c)

  99.Alte conditi prevazute pentru slituri:

  a)nu sunt precizate in norme tehnice;

  b)sunt prevazute cu panta, in cazul montarii in pardoseala, pentru asigurarea scurgerii eventualelor

  infiltratii de apa spre punctele de colectare;(8.30.2.d)

  c)au dimensiuni care sa permita controlul si repararea conductei.(8.30.2.e)

  100.Este interzisa:

  a)montarea conductelor pentru alte instalatii in canalele pentru conductele de gaze natuarale;(8.31.a)

  b)se permite intersectare cu alte instalatii;

  c)intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalatii sau

  comunicarea cu acestea.(8.31.b)

  101.Trecerea conductelor prin pereti sau plansee se face:

  a)cu imbinari in tub de protectie;

  b)fara imbinari in tub de protectie;(8.32.b)

  c)protejata in tub de protectie.(8.32.a)

  102.Cum se fixeaza tuburile de protectie pentru instalatiile interioare:

  a)rigid de elementele de constructie;(8.33.1)

  b)etans de elementele de constructie;(8.33.1)

  c)depasesc fata finite a constructiei.(8.33.1)

  103.Tuburile de protectie depasesc fata finita a constructiei cu:

  a)10mm la pereti si plafoane;(8.33.1.a)

  b)20mm la pereti;

  c)50mm la pardoseli.(8.33.1.b)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  29/58

  104.Conductele instalatiilor de utilizare se amplaseaza astfel inact sa fie protejate impotriva

  degradarii prin:

  a)lovire directa sau trepidatii;(8.34.a)

  b)contactul cu lichide corrosive;(8.34.b)

  c)contactul indelungat cu apa.(8.34.c)

  105.Conductele instalatiilor de utilizare la capetele carora nu sunt legate aparate consumatoare de

  combustibili gazosi se inched obligatoriu:

  a)cu dopuri din fonta sau otel, etanse, chiar daca conductele respective sunt prevazute cu robinete ;(8.36)

  b)fara dopuri;

  c)cu robinete.

  106.Este interzisa utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri:

  a)legarea la pamant a altor instalatii;(8.37)

  b)realizarea prizelor de protectie electrica;(8.37)

  c)agatarea sau rezemarea unor obiecte.(8.37)

  107.In cladirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri, coloanele instalatiilor de utilizare se monteaza:

  a)pe exteriorul cladirii;(8.38.2)

  b)de regula, in casa scarii;(8.38.1)

  c)prin balcoane deschise.(8.38.2)

  108.Montarea coloanelor instalatiilor de utilizare pe exteriorul cladirii sau balcoane deschise se

  face cu respectarea regulilor:

  a)fara conditii impuse de norme;

  b)asigurarea accesului in vederea intretinerii instalatiilor de utilizare;(8.38.2.a)

  c)protejarea coloanelor cu masti ventilate(perforate) sau demontabile.(8.38.2.b)

  109.Alegerea si montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face cu:

  a)respectarea conditiilor impuse de consummator;

  b)respectarea instructiunilor producatorului si reglementarilor in vigoare;(8.39)

  c)respectarea conditilor impuse de instalatorul autorizat care executa instalatia de utilizare.

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  30/58

  110.Arzatoarele cu panou radiant cu flacara deschisa sunt admise numai in:

  a)spatii inchise;

  b)camari;

  c)spatii ventilate corespunzator.(8.40.1)

  111.Conditiile montarii arzatoarelor cu panou radiant cu flacara deschisa se face cu asigurareaconditiilor:

  a)evitarea producerii incendiilor prin aprinderea materialelor ca urmare a efectului radiatiilor termice;

  (8.40.1.a)

  b)depasirea concentratiei de noxe;

  c)incadrarea concentratiei de noxe in limitele admise de reglementarile in vigoare.(8.40.1.b)

  112.In cladirile civile si de locuit nu se admit:

  a)arzatoare cu panou radiant, cu flacara deschisa;(8.40.2)

  b)sunt admise aparate consumatoare de combustibili gazosi de orice tip;

  c)nu exista restrictii.

  113.Aparatele consumatoare de combustibili gazosi se racordeaza rigid la instalatiile de utilizare,

  cu exceptia cazurilor:(8.42)

  a)aparate consumatoare de combustibili gazosi cu debit nominal sub 3 mcubi/h;(8.43)

  b)arzatoarele industriale independente utilizate la aparate mobile, care pot avea racorduri flexibile ;(8.43)

  c)sunt admise numai aparate montate rigid.

  114.Racordurile flexibile se monteaza:

  a)intre robinetul de siguranta si aparatul consumator de combustibili gazosi;(8.44.1)

  b)dupa robinetul de siguranta;

  c)dupa aparatul consummator de combustibili gazosi.

  115.Conditii de montare a racordurilor flexibile:

  a)lungime maxima de 1m si diametru minim 10mm, in instalatii de utilizare cu presiune joasa;(8.44.1.b)

  b)lungime maxima 20m si diametru maxim de 50mm, in instalatii industrial cu presiune pana la 2 bari:

  (8.44.1.c)

  c)presiunea nominala pentru care a fost construit racordul sa fie egala sau mai mare decat presiunea

  instalatiei de gaze naturale la care se racordeaza.(8.44.1.a)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  31/58

  116.Conditii de montare a racordurilor flexibile:

  a)trasee la vedere, fara sa treaca dintr-o incapere in alta;(8.44.1.d)

  b)masuri de protectie la intemperii;(8.44.1.g)

  c)masuri de evitare a contactului cu corpuri calde.(8.44.1.e)

  117.Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face:

  a)direct la conducta de distributie, fara regulator;

  b)este interzisa montarea direct la conducta, fara regulator de presiune.(8.45)

  c)dupa indicatiile producatorului.

  118.Robinetele de inchidere se prevad:

  a)inaintea fiecarui contor;(8.46.1.a)

  b)pe fiecare ramificatie importanta.(8.46.1.b)

  c)inaintea fiecarui aparat consummator de combustibili gazosi.(8.46.1.e)

  119.Numarul robinetelor de inchidere care se monteaza inaintea fiecarui aparat consummator de

  combustibili gazosi sunt stabilite:

  a)in cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi racordate rigid, care nu au robinet de manevra

  propriu, doua robinete montate pe conducta;(8.46.2.a)

  b) in cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi racordate cu racord flexibil si robinet de

  manevra propriu, un robinet;(8.46.2.d)

  c)nu are importanta.

  CAPITOLUL 9 Echipamente, instalatii, aparate, produse si procedee utilizate in sistemele de

  alimentare cu gaze naturale

  120.Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca echipamentele, instalatiile, aparate, produse si

  procedee:

  a)sa fie agreate numai de catre ISCIR;

  b)sa poarte marcajul European de conformitate CE;(9.1.1.a)

  c)sunt agrementate /certificate tehnic de catre un organism abilitat.(9.1.1.b)

  121.Tevile care se folosesc la executarea lucrarilor din domeniul gazelor naturale trebuie sa:

  a)corespunda tipului, calitatii si caracteristicilor dimensionale prevazute in proiectele de executie a

  lucrarilor;(9.2.1)

  b)fie comercializate de unitati specializate;

  c)fie recomandate de fabricant.

  122.Grosimea de perete a tevii se calculeaza:

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  32/58

  a)in functie de mediul ambient:

  b)in functie de anotimp;

  c)in functie de solicitarile la care este supusa conducta si gradul de agresivitate al solului.(9.2.2)

  123.In sistemele de distributie tevile pot fi:

  a)reutilizate;

  b)este interzisa reutilizarea;(9.2.3.)

  c)se reutilizeaza in functie de vechimea acestora.

  124.In sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea tevilor:

  a)sudate longitudinal;(9.3.2)

  b)din otel;

  c)nu are importanta materialul.

  125.Panourile se masurare se confectioneaza din:

  a)teava zincata;

  b)numai din teava de otel fara sudura, laminate la cald sau trasa la rece;(9.4)

  c)teava din polietilena.

  126.La executarea conductelor din polietilena se utilizeaza tevi:

  a)cu SDR 11 de tipul PE 80 sau PE 100, in functie de regimul de presiune ;(9.5.1)

  b)in functie de fabricant;

  c)rezistente la presiuni inalte.

  127.Culoarea tevilor din polietilena folosite la conductele din SD este:

  a)albastru;

  b)rosu;

  c)neagra cu dungi longitudinale galbene sau sunt complet galbene.(9.5.2)

  128.Tuburile de protectie se confectioneaza din:

  a)otel;(9.6.1)

  b)polietilena;(9.6.1)

  c)beton.(9.6.1)

  129.Protectia conductelor ce traverseaza linii de cale ferata sau tramvai se realizeaza:

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  33/58

  a)numai cu tuburi de protectie din otel;(9.6.2)

  b)cu tuburi de protectie din beton;

  c)cu tuburi de protective din polietilena.

  130.Langa sau la intersectia cu cabluri electrice nu este permisa montarea tuburilor de protectie

  din:

  a)beton;

  b)otel;(9.6.3)

  c)polietilena.

  131.Se interzice montarea conductelor in tuburi de protectie din polietilena:

  a)linga sau la intersectia cu canale termice;(9.6.4.a)

  b)pe traseele conductelor;

  c)in carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice.(9.6.4.b)

  132.Tuburile si calotele rasuflatorilor se confectioneaza din:

  a)fonta;

  b)plastic;

  c)otel.(9.7)

  133.Capacele pentru rasuflatorile pozate in carosabil se confectioneaza din:

  a)fonta;(9.7)

  b)otel;

  c)plastic.

  134.Tipuri de fitinguri:

  a)flanse, mufe, coturi, curbe;(9.8)

  b)ramificatii, capace, nipluri; ;(9.8)

  c)racorduri olandeze, reductii. ;(9.8)

  135.Tipuri de fitinguri folosite la realizarea de conducte din polietilena:

  a)coturi, teuri, reductii, dopuri de capat, mufe de legatura, realizate prin procedeul de injectie;(9.9.a)

  b)fitinguri de tranzitie PE-metal;(9.9.b)

  c)adaptor de flansa, flansa libera si garnituri de etansare.(9.9.c)

  136.Tipurile de armaturi se aleg in functie de:

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  34/58

  a)treapta de presiune a instalatiei de gaze pe care se monteaza;(9.10)

  b) lungimea instalatiei de gaze;

  c)tipul imobilului la care se realizeaza instalatia de utilizare gaze naturale.

  137.Robinetele din polietilena se monteaza:

  a)la suprafata solului;

  b)la inaltime de 0,5m;

  c)ingropat cu tija de actionare de la suprafata solului.(9.11)

  138.Armaturile metalice se monteaza:

  a)in carosabil;

  b)in camine;(9.12.1.b)

  c)ingropat, cu tija de actionare in cazul utilizarii robinetelor izolate anticoroziv.(9.12.1.a)

  139.Robinetele metalice montate in camin se racordeaza la teava de polietilena prin:

  a)fiting de tranzitie PE-metal montat in exteriorul caminului;(9.12.2a)

  b)adaptor de flansa;(9.12.2.b)

  c)cu niplu.

  140.Supapele de siguranta sunt amplasate:

  a)in amonte de regulatorul de presiune;

  b)in aval de mijlocul de masurare;

  c)in aval de regulatorul de presiune.(9.13)

  141.Preluarea dilatarilor din conducte se face prin:

  a)compensatoare de dilatare;(9.14.a)

  b)regulatoare de presiune;

  c)configuratia retelelor(9.14.b)

  142.Alegerea si dimensionarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, regulatoarelor depresiune, contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare se face in conformitate cu:

  a)reglementarile in vigoare;(9.16.2)

  b)cu specificatiile producatorilor;(9.16.2)

  c)in functie de alegerea clientului.

  143.La imbinarile demontabile din otel se folosesc materialele:

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  35/58

  a)fuior de canepa in combinatie cu paste de etansare;(9.18.a)

  b)cositor;

  c)banda de teflon.(9.18.b)

  CAPITOLUL X Executarea Sistemelor de alimentare cu gaze naturale

  144.La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, inainte de montare:

  a)se verifica calitatea echipamentelor, instalatiilor si produselor;(10.1.1)

  b)se verifica cantitatea echipamentelor, instalatiilor si produselor;

  c)se lucreaza cu orice material existent in magazine.

  145.Conductele si fitingurile din polietilena se depoziteaza in:

  a)magazii;

  b)depozite descoperite;

  c)magazii inchise, uscate, bine aerisite sau in locuri acoperite si ferrite de actiunea directa a radiatiilor

  solare si a intemperiilor, la cel putin 2m distanta de orice sursa de caldura .(10.3)

  146.Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor conductelor se realizeaza cu

  dimensiunile:

  a)latimea = latimea santului+0,6m;(10.4.3.a)

  b)lungimea = 1,2m;(10.4.3.b)

  c)adancimea = 0,6m sub partea inferioara a conductei.(10.4.3.c)

  147.Fundul santului se executa:

  a)fara denivelari, se curate de pietre iar peretii se executa fara asperitati;(10.6.2)

  b)se acopera cu un strat de nisip de 1015cm de granulatie 0,30,8mm;(10.6.2.3)

  c)cu un strat de pietris.

  148.Conductele din polietilena se aseaza in sant:

  a)rectiliniu;

  b)serpuit si se acopera cu un strat de nisip de minimum 10cm;(10.7.2)

  c)serpuit si se acopera cu un strat de pamant de minimum 10cm;

  149.Umplerea santurilor se face:

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  36/58

  a)in cazul compactarii manuale in straturi subtiri cu grosime maxima de 20cm, cu pamant maruntit sau

  nisip, prin compactare dupa fiecare strat;(10.8.2)

  b)in cazul compactarii manuale in straturi subtiri cu grosime maxima de 20cm, cu pamant, fara

  compactare dupa fiecare strat;

  c)in cazul compactarii mecanice, conform prevederilor din cartea utilajului de compactare.(10.8.2)

  150.Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisa:

  a)numai dupa realizarea stratului minim de protectie a conductei, care se stabileste in functie de

  adancimea de actionare a utilajului la gradul de compactare maxima ;(10.8.3)

  b)conform prevederilor legale;

  c)conform prescriptiilor producatorului tevii utilizate.

  151.In cazul subtraversarii cailor ferate, autostrazilor, drumurilor natioanle se poate folosi:

  a)utilaj specific sapaturii santurilor;

  b)foraj dirijat;(10.10.)

  c)sapatura manuala.

  152.La rasuflatorile amplasate peste conducta din polietilena care a fost acoperita cu nisip de

  grosime 510cm, se adauga:

  a)un strat de pamant:

  b)un strat de nisip de granulatie 8mm;

  c)un strat de piatra marunta, gros de 15cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii.(10.11.1)

  153.Modul de lucru la rasuflatorile pentru conductele din otel:

  a)conducta de inconjoara pe o lungime de 50cm cu un strat de nisip gros de 510cm, peste care se

  adauga un strat de paitra de rau cu granulatia de 58mm, gros de 15cm peste care se aseaza calota

  rasuflatorii(10.11.2)

  b)in functie de relief se allege modul de lucru;

  c)in functie de lungimea de conducta executata.

  154.In vederea executarii conductelor gaze naturale, tevile se pregatesc astfel:

  a)se curata la exterior si interior;(10.12.1.a)

  b)capetele tevilor se protejeaza cu capace impotriva patrunderii de corpuri straine;(10.12.1.b)

  c)se amplaseaza in sant.

  155.La conductele si bransamentele executate din teava din polietilena se amplaseaza pe traseu:

  a)un fir trasor, in scopul identificarii traseului si a determinarii integritatii acestora;(10.13.1)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  37/58

  b)un fir;

  c)orice insemn pentru identificare.

  156.Firul trasor este:

  a)un conductor de cupru;

  b)un cablu;

  c)un conductor de cupru monofilar, cu sectiunea minima de 1,5mm2, cu izolatie corespunzatoare unei

  tensiuni de strapungere minima de 5Kv.(10.13.2)

  157.La schimbarile de directie, ramificatiilor si modificarilor diametrelor conductelor din otel, se

  pot utiliza:

  a)fitinguri filetate, numai la instalatii supraterane cu Dnpina la 90mm;(10.18.a)

  b)curbe, coturi, teuri forjate;(10.18.b)

  c)reductii.(10.18.g)

  158.La schimbarile de directie, ramificatiilor si modificarilor diametrelor conductelor din

  polietilena, se pot utiliza:

  a)fitinguri (mufe,coturi, teuri, reductii) realizate prin injectie;(10.19.a)

  b)fitinguri;

  c)fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reductii) cu etansare pe peretele exterior al tevii.(10.19.b)

  159.Curbarea tevilor din polietilena se realizeaza:

  a)manual;

  b)cu aport de caldura;

  c)fara aport de caldura.(10.20.1)

  160.Raza minima de curbura pentru tevile din polietilena PE SDR 11 este de:

  a)20mm;

  b)30Dn;(10.20.3)

  c)40Dn.

  161.Racordarea bransamentelor la conductele de distributie din otel se face in functie de diametrul

  acestora astfel:

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  38/58

  a)pentru Dn pina la 80mm inclusiv, prin intermediul unei piese de racordare(teu de bransament), fara

  scoaterea din functiune a conductei de distributie;(10.21.a)

  b) pentru Dn mai mare de 80mm, prin sudare directa pe conducta de distributie, cu scoaterea din functiune

  a conductei de distributie, fara piesa de racord si se prevad cu un robinet;(10.21.b)

  c)dupa alegerea proiectantului.

  162.Cate robinete se prevad la bransamentul executat din teava din otel racordat la reteaua dedistributie medie/redusa presiune:

  a)2 robinete;

  b)1 robinet;(10.22.1.a)

  c)o piesa electroizolanta, in aval de robinetul de bransament.(10.22.1.b)

  163.Cate robinete se prevad la bransamentul executat din teava din otel racordat la reteaua de

  distributie joasa presiune:

  a)1 robinet;(10.22.2.a)

  b)o piesa electroizolanta, in aval de robinetul de bransament.(10.22.2.b)

  c)unul sau mai multe regulatoare de presiune.

  164.Tipuri de racordari de bransamente la conductele de distributie din polietilena, in functie de

  diametru:

  a)pentru Dn mai mare de 63mm, prin intermediul unui fiting de ramificatie;(10.23.1.b)

  b)pentru Dn pina la 63mm inclusiv, prin intermediul unui teu de bransament, fara scoaterea din functiune a

  conductei de distributie;(10.23.1.a)

  c)nu are importanta diametrul bransamentului, se realizeaza acelasi tip de lucrare.

  165.Legatura bransamentului din polietilena cu postul de reglare-masurare sau cu instalatia de

  utilizare se face:

  a)prin intermediul capatului de bransament,(reiser), fara anod de protectie, la care trecerea polietilena/otel

  se realizeaza suprateran, in partea verticala a capatului de bransament, pentru diametre de 3263mm ;

  (10.25.a)

  b)prin intermediul unei flanse.

  c) prin intermediul capatului de bransament,(reiser), cu anod de protectie, la care trecerea polietilena/otel

  se realizeaza subteran, in partea orizontala a capatului de bransament, pentru diametre de 75mm si mai

  mari;(10.25.b)

  166.In functie de continutul de impuritati al gazelor naturale, in retelele de distributie in puncte

  convenabil alese si in instalatii de utilizare exterioare, se monteaza:

  a)robinete;

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  39/58

  b)separatoare de impuritati;(10.29.a)

  c)refulatoare, prevazute cu doua robinete.(10.29.b)

  167.Unde este prevazut robinet de incendiu in instalatia de utilizare:

  a)dupa intrarea instalatiei de utilizare in cladire;

  b)inaintea montarii mijlocului de masurare;

  c)inainte de intrarea in cladiri a instalatiei de utilizare, se monteaza in loc accesibil, un robinet de incediu,

  marcat corespunzator.(10.31.1)

  168.Rasuflatorile pentru carosabil si/sau perete se confectioneaza din:

  a)teava din fier;

  b)otel cu diametrul de Dn50mm;(10.38.1)

  c)alte material cu rezistenta mecanica similara sau superioara otelului.(10.38.1)

  169.Pentru evitarea degradarii conductelor din polietilena sau a izolatiei anticorrosive a

  conductelor din otel de catre dispozitivul de curatire a rasuflatorilor, rasuflatorile la care se

  monteaza capac au:

  a)calota prevazuta cu opritor;(10.38.2)

  b)capac;

  c)opritor.

  170.Imbinarile demontabile ale conductelor din otel se executa cu piese de racord:

  a)fitinguri;(10.39.1)

  b)flanse din otel asamblate cu suruburi;(10.39.1.b)

  c)prin sudura.

  171. Imbinarile nedemontabile ale conductelor din otel se realizeaza:

  a)prin flanse;

  b)prin sudura;(10.39.2)

  c)prin teuri.

  172.Imbinarea conductelor din otel montate suprateran este admisa:

  a)prin fitinguri, la diametre pina la 100mm (4 inch), pentru presiune joasa si redusa ;(10.42.1.a.i)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  40/58

  b) prin fitinguri, la diametre pina la 20mm (3/2 inch), pentru presiune medie ;(10.42.1.a.ii)

  c)sudura.(10.42.1.b)

  173.Imbinarile cu flanse sunt admise la:

  a)in statii si posture de reglare sau reglare-masurare;(10.44.b)

  b)conducte si armaturi cu diametrul mai mare de 50mm, montate suprateran ;(10.44.c)

  c)in orice tip de lucrari.

  174.Se admit imbinari prin fitinguri tip olandez la:

  a)regulatoare de presiune pentru debit mic;(10.45.a)

  b)contoare volumetrice cu membrane;(10.45.b)

  c)montarea armaturilor in instalatiile exterioare de utilizare.(10.45.d)

  175.Imbinarile prin sudura la conductele din otel, functie de modul de realizare, se fac:

  a)cap la cap;(10.46.a.i)

  b)cu niplu interior, pentru conducte cu diamterul interior peste 10mm;(10.46.1.a.iii)

  c)fara niplu.

  176.Imbinarile sudate la conductele din otel, in functie de procedeul de sudura:

  a)prin electrofuziune;

  b)cu flacara oxiacetilenica, pia la diametrul de 100mm;(10.46.b.i)

  c)cu arc electric, pentru orice diametru.(10.46.b.ii)

  177.Imbinarile prin sudura se pot realiza de catre:

  a)instalator autorizat ANRE Grad III;

  b)muncitori calificati;

  c)sudori autorizati de organism abilitate, conform legislatiei in vigoare.(10.47.1)

  178.Autorizatia de sudor este valabila pe o perioada de:

  a)1 an;

  b)3 ani;

  c)2 ani.(ISCIR)

  179.Clasa de calitate care trebuie indeplinita la imbinarile sudate pentru conductele din otel este:

  a)I;

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  41/58

  b)II;(10.49.1)

  c)III.

  180.Imbinarea conductelor din polietilena se realizeaza prin:

  a) sudura(fuziune);(10.50.1)

  b)fitinguri mecanice nedemontabile,(etansare prin presare pe peretii tevilor);(10.50.1)

  c)flanse.

  181.Imbinarea conductelor si fitingurilor din polietilena, in functie de dimensiuni, se realizeaza

  prin:

  a)electrofuziune, pentru toate diametrele;(10.51.b)

  b)arc electric.

  c)sudura cap la cap, pentru diamtere de cel putin 75mm.(10.51.a)

  182.Fitingurile cu strangere mecanica sunt nedemontabile si sunt alcatuite din:

  a)corp;(10.52.a)

  b)inel interior;(10.52.b)

  c)garnituri de etansare.(10.52.c)

  183.Imbinarile intre conductele din polietilena si conductele din otel se fac:

  a)cu fitinguri de tranzitie polietilena-metal pentru diamtere cuprinse intre 32 si 63mm;(10.53.a)

  b)racorduri metalice cu etansare prin compresiune pe peretii tevii;(10.53.c)

  c)racord mixt polietilena metal din trei bucati (tip olandez) cu etansare cu garnituri de cauciuc.(10.53.d)

  184.Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face:

  a)de catre beneficiari;

  b)de catre constructorul imobilului;

  c)de catre operatori economici autorizati sau organism abilitate, conform reglementarilor specifice.(10.61)

  185. Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face:

  a) odata cu punerea in functiune a instalatiei de utilizae;

  b)dupa executarea lucrarii respective;

  c)dupa receptia instalatiei de utilizare.(10.59)

  CAPITOLUL 11 Protectia echipamentelor si a conductelor din otel impotriva coroziunii

  186.Protectia echipamentelor si conductelor metalice supraterane se face prin:

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  42/58

  a)grunduire si vopsire, dupa efectuarea verificarilor la presiune; (11.2)

  b)lacuire;

  c)prin metode precizate de constructor.

  187.Alegerea protectiei conductelor subterane din otel se face in functie de :

  a)agresivitatea solului;(11.3)

  b)prezenta curentilor de dispersie din zona unde se monteaza conducta (valorile acestora);(11.3)

  c)clima.

  188.Protectia conductelor subterane din otel se face :

  a)izolatie foarte intarita;

  b)de baza si protectie catodica;(11.4.1.b)

  c)de baza.(1.4.1a)

  189.Pentru asigurarea electrosecuritatii conductelor si instalatiilor aferente conductele din otel din

  SD si instalatiile de utilizare exterioare din otel, se prevad cu:

  a)posturi de masurare a parametrilor specifici (potential, current, rezistenta), care se monteaza pe

  conducta;(11.8.a)

  b)piese electroizolante;(11.8.b)

  c)fitinguri.

  190.Piesele electroizolante se monteaza in SD din otel astfel:

  a)pe fiecare bransament, inainte de intrarea in statiile si posturile de reglare sau reglare-masurare;

  (11.11.a)

  b)pe traseele conductelor, acolo unde este necesar;(11.11.b)

  c)la iesirea din statiile de reglare sau reglare-masurare.(11.11.c)

  CAPITOLUL I2 Verificari si probe de rezistenta si etanseitate la presiune a sistemelor de

  alimentare cu gaze naturale

  191.De catre cine se efectueaza verificarile de rezistenta si etanseitate la presiune a SD si IU?

  a)de catre executant pe parcursul realizarii lucrarilor;(12.1)

  b)de catre operatorul SD;

  c)de catre proiectant.

  192.Probele de rezistenta si etanseitate la presiune a SD si a IU se efectueaza de cattre:

  a)delegatul operatorului SD;

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  43/58

  b)delegatul furnizorului;

  c)executant, in prezenta delegatului operatorului SD, la terminarea lucrarilor in vederea receptiei.(12.2)

  193.Cu ce se efectueaza verificarile si probele de rezistenta la presiune in retelele de distributie,

  posturile de reglare sau reglare-masurare si instalatiile de utilizare:

  a)cu spuma de sapun;

  b)cu aer comprimat;(12.3.1.a)

  c)cu combustibil gazos.

  194.Cu ce se efectueaza verificarile si probele de rezistenta la presiune in statiile de reglare sau

  reglare-masurare:

  a)cu aer;

  b)cu gaze combustibile;

  c)cu apa.(12.3.1b)

  195.Care este timpul de realizare a probei de rezistenta la presiune:

  a)2 ore;

  b)24 ore;

  c)1 ora.(12.7)

  196.Care este timpul de realizare a probei de etanseitate la presiune:

  a)2 ore;

  b)24 ore;(12.7)

  c)1 ora.

  197.In timpul verificarilor si probelor nu se admit:

  a)pierderi de presiune;(12.12.)

  b)se admit pierderi minime de presume;

  c)nu se precizeaza in norme.

  198.Conditiile de efectuare a probelor si rezultatele acsetora se consemneaza in:

  a)cartea tehnica a constructiei;

  b)procesului verbal de receptie tehnica;(12.13)

  c)procesului verbal de finalizare a lucrarilor.

  CAPITOLUL 13 Receptia tehnica si punerea in functiune la terminarea lucrarilor

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  44/58

  199.De catre cine se face receptia tehnica si punerea in functiune a lucrarilor din cadrul SD:

  a)de operatorul SD , dupa anuntarea de catre executant la terminarii lucrarilor, printr-un document scris;

  (13.1.1)

  b)de executantul lucrarii;

  c)de proiectant.

  200.Cine pregateste operatiunile tehice necesare pentru receptia tehnica a lucrarilor:

  a)proiectantul;

  b)operatorul SD;

  c)executantul, conform legislatiei in vigoare, in prezenta operatorului SD, membrilor comisiei de receptie,

  executantului si proiectantului.(13.2.1)

  201.La receptia tehnica pentru toate lucrarile se prezinta:

  a)solicitarea din partea executantului;

  b)documentatia tehnica de executie si documentele privitoare la realizarea si exploatarea lucrarilor, cu

  toate modificarile aduse pe parcursul executarii lucrarilor;(13.2.2)

  c) documentatia tehnica preliminara.

  202.Receptia tehnica consta in:

  a)verificarea documentelor de receptie;(13.5.a)

  b)verificarea calitatii lucrarilor si a concordantei acestora cu documentatia de executie avizata, cu

  prevederile din autorizatia de construire, precum si cu avizele si conditiile de executie impuse de

  autoritatile competente;(13.5.b)

  c)efectuarea probelor de rezistenta si de etanseitate de catre executant in prezenta delegatului

  operatorului SD.(13.5.c)

  203.Punerea in functiune a instalatiilor se face:

  a)pe baza procesului-verbal de receptie tehnica, dupa incheierea contractului de furnizare a gazelor

  naturale;(13.7)

  b)pe baza procesului-verbal de incheiere lucrari;

  c)pe baza dosarului tehnic preliminar.

  204.Racordarea conductelor noi de distributie si a bransamentelor la conductele in functiune se

  face de:

  a)reprezentantul legal al executantului;

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  45/58

  b)operatorul SD, la solicitarea scrisa a reprezentantul legal al executantului;(13.8.1)

  c)operatorul furnizorului.

  205.Operatiile de inchidere a sectorului, anuntarea clientilor si redeschiderea sectorului se face de:

  a) lucratorii societatii care executa lucrarea;

  b)furnizor;

  c)formatia de exploatare a operatorului SD.(13.8.2)

  206.Refularea aerului inainate de punerea in functiune a retelelor de distributie si instalatiilor de

  utilizare se face:

  a)prin capatul opus punctului de racordare, la conductele de distributie in functiune;(13.10.a)

  b)prin robinetele montate in amonte de regulatoare, la bransamentele cu posture de reglare ;(13.10.b)

  c)prin robinetele aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si a unui racord flexibil scos in exteriorul

  cladirii prin ferestrele incaperilor, la instalatiile de utilizare.(13.10.d)

  207.La punerea in functiune a instalatiilor de utilizare se urmareste comportarea regulatoarelor si

  aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, verificandu-se stabilitatea si aspectul calitativ al

  flacarii, cu:

  a)toate aparatele in functiune;(13.12.a)

  b)un singur arzator in functiune (cu debitul cel mai mic din instalatie);(13.12.b)

  c)controlul arderii se realizeaza folosind aparate pentru analiza gazeloe arse.(13.12.c)

  208.Aparatele consumatoare de combustibili gazosi racordate la cos se pun in functiune numai

  dupa ce:

  a)executantul prezinta adeverinta de coserit;

  b)dovada de verificare a cosului de fum;

  c)consumatorul prezinta dovada, nu mai veche de 30 zile, de verificarea si curatire a cosurilor de fum

  printr-o unitatea abilitata.(13.14)

  CAPITOLUL 14 Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

  209.Exploatarea sistemelor de distributie a gazelor naturale (SD) se efectueaza de catre:

  a)operatori economici titulari ai licentei de furnizare a gazelor naturale;

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  46/58

  b) operatori economici titulari ai licentei de distributie a gazelor naturale acordate de catre ANRE, prin

  personal autorizat;.(14.1.)

  c)consumatori.

  210.Exploatarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinand consumatorilor noncasnici

  poate fi efectuata de:

  a)personal propriu, desemnat prin ordin scris de catre conducatorul unitatii si autorizat de catre ANRE.(14.2.a)

  b)operatori economici autorizati ANRE;(14.2.b)

  c)operatori.(14.2.c)

  211.Verificarea si revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare este:

  a)facultativa;

  b)obligatorie pentru toti consumatorii;(14.5.1)

  c)la alegerea consumatorului.

  212.Cine realizeaza operatiile de verificare si revizie tehnica periodica:

  a)operatori economici autorizati de catre ISCIR;

  b)instalatori autorizati de catre ANRE, persoane fizice;

  c)operatori economici autorizati de catre ANRE , selectati de consumatori.(14.5.2)

  213.Verificarea si revizia tehnica se face in baza:

  a)documentelor existente la consumator privind proprietatea respectiva;

  b)documentatiilor tehnice care au stat la baza executarii instalatiei de utilizare, avizate de operatorul SD,

  existente la operatorul SD si/sau la consumator.(14.5.3)

  c)unei solicitari scrise din partea consumatorului.

  214.Drepturile operatorului SD sunt:

  a)sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si a

  instalatiilor de utilizare care nu sunt conforme cu prevederile legale;(14.8.1)

  b)sa sigileze aparatele consumatoare de combustibili gazosi conformi;

  c)sa intretina instalatiile de utilizare.

  215.Verificarea si revizia tehnica a conductelor si bransamentelor de gaze naturale este obligatia:

  a)furnizorului;

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  47/58

  b)consumatorului;

  c)operatorul SD .(14.9)

  216.Verificarea tehnica a conductelor si bransamentelor de gaze naturale se face:

  a)annual;

  b)periodic, cu detectoare de gaze, verificate metrologic conform prevederilor legislatiei in vigoare si seefectueaza de catre operatorul SD, conform regulamentelor proprii;(14.10.1)

  b)lunar.

  217.Revizia tehnica a conductelor si bransamentelor se realizeaza:

  a)la maxim 2 ani;(14.15.1)

  b)la 1 an;

  c)la 10 ani.

  218.La retelele protejate catodic controlul functionarii statiilor de protective catodica se face la:

  a)15 zile;

  b)la 30 zile;(14.16)

  c)la 6 luni.

  219.Intreruperea planificata a alimentarii cu gaze naturale pentru efectuarea lucrarilor in SD se face

  cu anuntarea consumatorilor afectati de intrerupere:

  a)inainte cu 24 ore;

  b)inainte cu 12 ore;

  c)inainte cu minimum 48 ore.(14.21.1)

  220.Perioada minima de intrerupere a alimentarii cu gaze naturale este de:

  a)1 ora;

  b)3 ore;(14.21.2)

  c)poate fi diminuata daca consumatorii sunt anuntati in totalitate de reluarea alimentarii cu gaze naturale.

  (14.21.3)

  221.Operatii de inteventie pe conducte in functiune se fac:

  a)pe baza programelor de lucru aprobate;(14.24)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  48/58

  b)pe baza ordinului de serviciu;

  c)pe baza unei solicitari telefonice.

  222.Statiile de reglare sau reglare-masurare se revizuiesc:

  a)la 2 ani;

  b)la 1 an;

  b)pe baza de program aprobat prin grafic, la interval de timp recomandat de producator/proiectant, dupa

  caz, dar nu la un interval mai mare de 2 ani.(14.26)

  223.Se interzice depozitarea materialelor in caldirile care adapostesc statiile de reglare sau reglare-

  masurare si in apropierea acestor cladiri la distante mai mici de:

  a)10m pentru materiale incombustibile;(13.34.a)

  b)40m pentru material combustibile;(14.34.b)

  a)150m pentru materiale incombustibile.

  224.Consumatorii de gaze naturale sunt obligati:

  a)sa dezvolte SD;

  b)sa asigure exploatarea si intretinerea instalatiilor de utilizare, in conformitate cu specificatiile tehnice in

  vigoare;(14.36)

  c)nu au obligatii.

  225.Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi consta in operatiunile:

  a)aprinderea si stingerea focului;(14.38.1.a)

  b)supravegerea aparatelor de masura si control si a echipamentelor de siguranta;(14.38.1.c)

  c)supravegherea instalatiilor de automatizare.(14.38.1.d)

  226.Intretinerea instalatiilor de utilizare consta in:

  a)control eventualelor scapari de gaze;(14.39.1a)

  b)supravegherea, intretinerea curenta, vopsirea partilor supraterane;(14.39.1.b)

  c)verificare tehnica la maximum 2 ani.(14.39.1.c)

  227.Operatiuni efectuate la verificarea tehnica periodica a instalatiilor de utilizare:

  a)verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente;(14.40.1.a)

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  49/58

  b)verificarea functionarii aparatelor de masurare, contrl, reglare, si de siguranta;(14.40.1.d)

  c)verificarea instalatiilor de canalizare.

  228.Fisele de evidenta a lucrarilor a lucrarilor periodice de verificare si revizie tehnica se

  pastreaza, cate un exemplar la:

  a)consumator;(14.43.3.a)

  b)operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalatiei de utilizare ;(14.43.3b)

  c)operatorul SD;(14.43.3.c)

  d)furnizorul de gaze naturale.(14.43.3.d)

  229.Obligatii ale consumatorului:

  a)sa remedieze defectiunile constatate in instalatiile de utilizare prin operatori economici autorizati de

  ANRE, pe cheltuiala consumatorului;(14.44.1)

  b) sa remedieze defectiunile constatate in instalatiile de utilizare cu mijolace proprii;

  c)nu are nicio obligatie.

  230.La modificarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale consumatorul are obligatia:

  a)sa realizeze modificarile:

  b)sa inainteze spre avizare operatorului SD documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor;(14.45.1)

  c)sa execute lucrarea cu un instalator.

  231.Montarea, intretinerea si verificarea contoarelor/echipamentelor si instalatiilor de masurare a

  gazelor naturale din SD cu gaze naturale se realizeaza de:

  a)personalul autorizat al operatorului SD, sau, cu acordul acestuia, de operatori economici autorizati

  conform prevederilor legislatiei si reglementarilor in vigoare;(14.52)

  b)consumator;

  c)furnizor.

  232.Remedierile defectelor in SD se face de catre:

  a)echipe de interventie care au in componenta cel putin un instalator autorizat ANRE cu competente in

  coorodnarea lucrarilor de executie si exploatare;(14.57.14.61.1.a)

  b)agenti economici autorizati MLPAT;

  c)instalatori autorizati ANRE grad III.

  233.Accesul pentru remedierea defectelor se face pe baza:

  a)reclamatii telefonice;

 • 8/2/2019 Chest Ion Are ANRE Cu Rasp

  50/58

  b)din dispozitia verbala a sefului de echipa/FOL;

  c)ordinului de serviciu.(14.61.4)

  234.Defectiunile aparute la instalatiile de utilizare gaze naturale ale consumatorilor persoane

  juridice se pot remedia de:

  a)personal propriu, autorizat ANRE;(14.62.a)

  b)operatorul licentiat al SD, pe baza unui contract;(14.62.b)

  c)operatori economici autorizati de ANRE.(14.62.c)

  235.Defectiunile aparute la instalatiile de utilizare gaze naturale ale consumatorilor persoane fizice

  se pot remedia de:

  a)operatorul licentiat al SD, pe baza unui contract;(14.63.a)

  b)operatori economici autorizati de ANRE, , pe baza unui contract.(14.63.b)

  c)instalatori autorizati ISCIR.

  236.O conducta sau bransament se considera scoasa din functiune temporar :

  a)dupa ce s-a oprit vehicularea gazelor, prin izolarea portiunii respective cu ajutorul robinetelor de

  sectionare sau a dispozitivelor speciale de oprire locala si s-a efectuat depresurizarea acestora.(14.64)

  b)dupa busonarea capetelor conductelor;

  c)o conducta sau bransament sub presiune.

  237.Scoaterea temporara din functiune a conductelor si a bransamentelor se executa pe baza:

  a)programului de lucru scris;(14.66.a)

  b)foii de manevra;(14.66.b)

  c)dispozitia sefului direct al echipei care realizeaza interventia.

  238.Programele de lucru se intocmesc pentru:

  a)toate lucrarile de interventii