Cetatea Turnu

download Cetatea Turnu

of 162

 • date post

  19-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  138
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Cetatea Turnu

 • R E VI STAI STORICAROMANA

  MCMXLVVOL. XV FASC. IV

  www.dacoromanica.ro

 • REVISTA ISTORICA ROMANAORGAN AI, INETITUTULUI DH ISTORIA NATIONALA DIN BUCURESTI

  DIRECTOR: CONSTANTIN C. GIURESCUPROFESOR LA UNIVERSITATEA DIN BUCURE*TI

  SECRETARI DE REDACTIE:D. BODIN

  CONFERENTIAR LA UNIVERSITATEADIN BUCURETI I

  C. GRECESCIIPROFESO R LA COALA DE ARHIVISTICA

  CUPRINSULPagina

  I. Articole 413-494Const. C. Giurescu, In legdturd cu Mircea cel Bdtrdn 413 431Florescu Gr., Cetatea TIMM 432 464Decei A., Tratatul de pace --sulhndme incheiat bare

  Sultanul Mehmed II si 5.tefan cel Mare, la 1479 465-494

  II. MiscellaneaI. D. $tefanescu, Tdmpla si icoanele impardtesti dela Vd-

  ndtorii-Pietrii

  495-514

  495-498Ilie Corfus, Contribuliuni la Bibliografia romdneascd veche.. 498 sooIosif Naghiu, Contribuliuni la Bibliografia ronuineascd veche 500-504

  III. Recenzil 505-522Oprescu G., Manual de Istoria Artei, vol. III (I. D. $tef6-

  nescu) 505-507Oprescu G., Grafica rorndneascd in sec. al XIX-lea, vol. II

  (I. D. $tefanescu) 507 510Crutescu G., Podul Mogosoaiei (I. D. ?tefAnescu) 510-511Bratianu G. I., Tradifia istoricd despre intemeierea statelor

  romdnesti (Z. PAcl4anu) 511-515Com5a N., Manuscrisele romdnesti din Bibliotecd centrald dela

  Blaj (Z. PAclianu) 515-516

  www.dacoromanica.ro

 • Pagina

  Mik6 Imre, Nemzetisegi jog s nemzetisegi politika (Drept mino-ritar 0 politica minoritara) (Z. Pac14anu) 516 520

  [Petru Movila], Marturisirea ortodoxd. Text grec 0 text roman(C. Grecescu) i i 520 5-.2

  IV. Notite bibliografice. 523-540

  V. Cronieft 541

  Indice 542-556

  Revista Istoricd Rotrand apare in 4 fascicole pe an la d'aritullunilor Martie, Iunie, Septemvrie i Decemvrie alcatuind un volumde circa 500 pagini.

  Manuscrisele, cite; scrise i in forrnd definitivd, vor fi trimise pentrufascicolele respective pan la 1 ale lunilor Decemvrie, Martie, Iunie .iSeptemvrie, pe adresa: Const. C: Giurescu, Str. Berzei, 47, BucurWi.

  Pe aceia4i adres6 vor fi trimise de asemenea eartile i periodicelepentru recenzii.

  ABONAMENTULIn tall: In strAintate:

  Pe an 5000 lei I Pe an 20000 leiPentru institutii . . . x0000 leiPentru studenti . . . 2500 lei0 fascicolg 15oo leiFascicolele i. volumele

  vechi pret dubluCererile de abonament se vor trimite pe adresa: Radu Perianu,

  B7Clill ICA linderu, 18, Bucureti; iar plata abonamentului se va facela C.B.C., cont nr. 12.563.

  .

  www.dacoromanica.ro

 • CU PR INSU L

  ArticoleBERINDEI DAN, Revolutia dela 18 48 in Fran/a i tinerii romdni

  allati la ParisBODIN D., Priviri generale asupra istoriei Romdnilor . .BODIN D., Elemente nationale i influenle strdine in revo-

  Pagina

  171-1921 16

  lutiile din Sud-Estul Europei dela inceputul sec. al XI X-lea 138-148CORPUS ILIE, Hotarul raialei Brdilei hz 1695 335-342DECEI AUREL, Tratatul de pace-sulhndme-incheiat intre sul-

  tanul Mehmed II i 5tefan cel Mare, la 1479 465-494FLORESCU GR., Cetatea Turnu 432-464GIURESCU CONST. C., Livres tures imprimis a Bucarest (1701

  et 1768) 275-286GIURESCU CONST. C., In legdturd cu Mircea cel Bdtriin . 413-431IONAKU I., Mdrturii relative la cronicarul Radu Popescu 17 35PERIANU RADU I., Raiaua Brdilei 287-333STANCULESCU FL. D., A lost un spdtar Coman2 351-358STOIDE C. A., Prima domnie moldoveneascd a lui Gheorghe

  Duca-Vodd 36 73STEFANESCU I. D., L'air de la princesse Malina 129-132STEFANESCU I. D., Iconografia i studiile de arid religioasd 133-137TUDOR D., Arderea Sucidava 149-156TUDOR D., Imitafii barbare dupd monete imperiale tdrzii . 343-350ZABOROVSCHI ION, Vasile Lupu ca dregdtor inai4te de domnie 157-170

  MiscellaneaBERINDEI DAN, Note genealogiceBODIN D., Considerafiuni privitoare la reforma agrard din 1945BODIN D., Un teoretician nou i salvator al destinelor isto-

  riograliei romdnefti actuate : Berza

  376-37774 78

  78 85

  .

  cetdfii

  .

  www.dacoromanica.ro

 • IV

  CARABI VASILE, Doted topoare de piatrd neo-eneolitice dinjudefele Gori i Argef 373-376

  CHITIMIA ION CONST., operei lui Matei Miechowita 223-225CORFUS ILIE, 0 descriere a m-rii Curtea de Argq din anul 1813 217-220CORFUS ILIE, Un vag ecou al rdzboaelor lui Napoleon la

  ni-rea Neamfului 220-223CORFUS ILIE, Contribufiuni la Bibliografia romdneascd veche 498-500DARDALA I. D., Ceva despre criza din 1866-1867 . . 228-230DECEI AUREL, Din tip driturile orientale la Bucurqti n secolul

  al XVIII-lea 365-371DRULA OH., Protocolum pentru insemnarea morfilor pe seama

  bisericilor neunite din Palo 225-226GOSTYNSKI THADEUSZ, Despot-Vodd i Ciprian Bazylik . 90 93IONAKU I., Vizitatori la Curtea de Arm acum o sutd de ani 85 90IONASCU I., Neamul lui Co Ilea Doicescu, un ctitor al Bisericii

  Co yea 359-365NAGHIU IOSIF, Contribulii la Bibliogralia romdneascd veche 500-504NEDA IOAN M., Notd la jurdmiintul cu trdiqtile in Tara

  Romdneascd 93 95NEDA IOAN M., Din istoricul Militare 226-228POTRA G., 0 foaie volantd ardeleneascd din anul 1789 215-217SIMONESCU DAN, N . Cartojan (1883-1944) 193-215*ERBANESCU N. I., Un apzdmdnt monahal pentru m-rea

  Slatina 371-373TEFANESCU I. D., Tdmpla i icoanele impdrdteqti din Va-

  ndtorii-Pietrii 495-498

  RecenziiBEU OCTAVIAN, L'Empereur lose/ II et la rvolte de Horia

  (Z. Paclianu)BIANU ION j SIMONESCU DAN, Bibliografia romdneascd ve-

  che, IV (C. Grecesc 11)BIANU ION Si SIMONESCU DAN, Bibliografia romdneascd ve-

  che, IV (Const. C. Giurescu)BRATIANU Gn. I., Tradifia istoricd despre intemeerea Sta-

  telor Romdnefti (Z. Pa.clianu)BURICESCU ION F., Sufletul rondnesc (Radu Perianu)COMA. N., Manuscrisele romdneti din Biblioteca Centrald

  dela Blaj (Z. Paclianu)

  233-234

  98

  379-380

  511-515389-391

  515-516

  Edifiile

  . .

  cosloi

  www.dacoromanica.ro

 • CRUTESCU Gm, Podul Mogofoaei (I. D. tefanescu)DAN MIHAIL P., Celli, Slovaci # Romdni 'in veacurile XIII

  XVI (Ion Const. Chitimia) 391-395DEthl J ZSEF-GALDI LASZL6, Magyarok s Romanok (Z

  Pclianu) 385-388GHIDIONESCU VLADIMIR, L'enseignement roumain en Tran-

  sylvanie (Z. Paclianu) 388-389GRAMADA N., Sdtenii i stdpdnii in Bucovina intre 1773 qi

  1848 (Ilie Corfus)IONESCU GR., Byzance et l'architecture religieuse en Rou-

  manie (I. D. tef anescu) 380-382JORDAN IORGU, Stilistica limbii romdne (Ion Const

  Chitimia) 395-396MANCIULEA ST., Elemente etnice strdine aezate in Banat

  intre anii 1000-7870 (Iulia D. Bodin) . . . . 99-101MI10:5 IMRE, Nemzetisgi jog s nemzetisgi politika (Drept

  minoritar 0 politicei minoritar5.) (Z. P g. clian u) . 516-520MOGA ION, Voevodatul Transilvaniei. Fapte fi interpretdri

  istorice (Z. Paclianu) 234-235OPREscu G., Carol Popp de Szathmary desinator (C orina

  Nicolescu) 101-102OPRESCU G., Manual de Istoria Artei, vol. III (Clasicismul 0

  Romantismul) (I. D. t efanesc u) 505-507OPRESCU G., Grafica Romdneascd in sec. al XIX-lea, V01. 2

  (I. D. tef'd.nescu) 507-510PASCU TEFAN, Din rdsunelul procesului memorandist in ma-

  sele populare (Z. Paclianu) 236-237PAVELESCU GH., Pictura pesticld la Romdni (Ion Const.

  ChiVimia) 237 238[PETRu MovICA], Mdrturisirea ortodoxd (C. Grecesc u) 520-522PISKORSKI SEBASTJAN, Zywot Barlaama i lozalata (Viala lui

  Varlaam i Ioasal) (Ion Const. Chitimia) . 240-243POPOVICI D., La litterature roumaine a l' epoque des Lu-

  mieres (Z. Pclianu) 382-385PRODAN D., Teoria imigratiunii Romdnilor din Principatele

  Romdne in Transilvania in veacul al XVIII-lea (Z.Po.clianu) 231-233

  THEODORESCU B., Un concurs universitar (Nicolae Iorga)(D. B o din) 96 97

  TOMESCU MIRCEA, Glosar din judelul Olt (Ion ConstChitimia) 239-240

  V

  510-511

  98 99

  .

  www.dacoromanica.ro

 • VI

  Notite bibliograficeI. Bibliografie

  II. Opere cu caracter generalIII. Preistorie

  IV. Istorie antica

  V. Istoria Romnilor pa.n la intemeiereaPrincipatelor

  VI. Istoria Romnilor dupa.' intemeiereaPrincipatelor:1. Izvoare (Texte i studii) . .

  2. Discipline alixiliare3. Biografii

  4 . Istorie politica 0 diplomatica. .

  5. Istorie social6. Istorie economica

  7. Istoria dreptului i organizarea ad-ministrativa.*

  8. Istorie rnilitara9. Istoria bisericii

  103; 397; 523.103; 523.103-104; 244; 398; 523-524.

  104; 244-245; 398-400;525--527.

  105 ; 245-246 ; 400-401 ;528-529.

  105-106; ?47-249; 529-530.

  107; 401; 530-531.

  107-108; 249-252; 401-402; 531--532.

  108-109; 252-254;402-

  403 ; 532-534.109; 254; 404.

  109; 254--2551i 404-405 ;

  534--535.

  II(); 256; 405-407.II(); 256-257; 407.

  no-III; 257-259; 407-408 ; 535-536.

  10. Istoria artelor 111-115 ; 259-261 ; 536-537.

  Istoria literaturii (Texte i studii) 116; 261; 408; 537.12. Culturale. Varia presa., re-

  latii culturale) 116-117 ; 261-262 ; 408-409; 537-538-

  13. Istoria limbii 117-118 ; 262.14. Demografie, etnografie i fol-

  clor 262 ; 409.15. Istorie local 262-264 ; 409-410 ; 538-

  540.

  16. Romnii de peste hotare . . 264 ; 410 ; 540.

  ii.(coa.151,

  . .

  .

  www.dacoromanica.ro

 • VII

  Cronici

  BERCIU D., t Ion Andrieescu (date bio- 0 bibliografice). 265-267.

  Institutul de Istorie Natio= ld, .5edink publice . 119-125, 267-270.* * * * Conferinfe publice . . . . 270-273.* * * * Conferinfe la .coale secund. 273-274. * * * Informaliuni 541.

  Suciu I. D., t G. Popa-Lisseanu (date bio- 0 bibliografice) 411-412.TUDOR A. P., Revue de Transylvanie 412.

  Zece Mai 1945, la Fac. de Fiosofie 0 Litere 125-128.

  Indice 542-556.

  www.dacoromanica.ro

 • IN LEGATURA CU MIRCEA CEL BATRAN

  (Cu prilejul