Cerere de Inscriere Admitere in Facultate 2015 2016

download Cerere de Inscriere Admitere in Facultate 2015 2016

of 2

Embed Size (px)

Transcript of Cerere de Inscriere Admitere in Facultate 2015 2016

 • 8/17/2019 Cerere de Inscriere Admitere in Facultate 2015 2016

  1/2

  ANULESCU

  CERERE

  DE 1NSCRIERE ENTRUADM]TERE

  iN FAdUbI

  DOMNT]LERECTOR.

  Subsemnatul(a) numele

  de naqtere

  qi prenumele,

  apoi numele

  de cdsdtorie,dac6

  estecazul)

  nescut(6) n

  anul_,

  hma

  zitta

  ,

  in localitatea

  CNP

  frul(fiica) lui

  posesor

  l C.I.

  seria

  nr.

  Ia data de

  eliberatde

  valabil

  pdnd

  a

  data de

  admitere a student(a)

  n anul

  universitar 015-20t6

  olicit

  inscrierea

  la examenul

  de

  la

  Facultatea

  de

  specializarea

  CUTSC

  ZI

  E

  / D

  E

  diN

  CAdTUIJNT\,IERSITATII

  HYPERION DIN

  BUCIJRE TI.

  In

  caz de reu it6

  Exd oc, optez

  pentru

  specializarca.

  oplir.nea

  I

  la Facultatea

  de

  opriunea

  la

  Facultatea e

  Sunt

  absolvent(6)

  l(a)

  (denumirea

  iceului)

  promola

  cu Diploma

  (adeverinla)

  din

  data

  de bacalaureat

  seria

  _'-

  pe

  caxe o anexez.

  Menfionez cb am

  iar media

  artimetici a anilor

  nr.

  oblinut la

  examenul de

  bacalaureatmedia

  generald

  de iceu

  este

  Domiciliulpermanent(stabil):

  ocalitatea

  cod

  stradd

  strada

  ,ru.

  .

  bloc___,

  telelbn

  fix

  email

  apartament__,

  telefon

  mobil

  scara '

  sector_, judelul

  (cu prefix)

  Doresc

  ca in facultate

  s6

  studiez una din urmatoarele

  imbi

  strdine de circulalie

  europeara:

  l)-;2)-;3)__

  In

  cazul admiterii

  ca studen(6),

  au cuno tintd

  d admitereamea

  este valabil6 nunai

  peirtru

  IINI\IERSITATEA

  HYPERION DIN BUCURE TI

  9i

  md oblig

  s6 achit taxa de

  Ecolarizare

  cel pulin

  rata

  )

  pentru

  dnul 2015-2016pAni

  la 15 octombrie

  015, a casieria

  Universitdlii,

  rmdnd a

  celelalteatedin axade

  Ecolarizare

  d e depuna

  datele tabilite

  rin

  conhactuiegcolarizare.

  DOMNUI-UI

  RECTOR

  AL III\IIVERSITATII

  I{\?ERION

 • 8/17/2019 Cerere de Inscriere Admitere in Facultate 2015 2016

  2/2

  Suntde acordca taxa anuaDde

  tcolaxizare

  d ie utilizate

  pentruprocesul

  de nvaFmant

  gi

  asigurarea azpi materiale

  a acestuia

  clddiri

  cu sdli de cursuri,

  seminarii,

  aboraloare,

  biblioteci. anuale.chipamente

  i

  centre

  ecalcul tc.).

  Am luat de asemene4cuno infd de conJinutulRegulamentului

  rivind

  activitatea

  profesionalda studenlilor qi md oblig sA l respect,precumgi de faptul cd retragerea in

  universitate updmai

  mult de 15

  zile calendaristice e a inceperea

  nului

  universitarsaude a

  depunereaaxelorde strrdii

  pe

  anirl universitar2015-2016 tragedup{.sineo

  penalizare

  e 25o/o

  din suma depup6.Sunt de

  .acord

  c6, dace etragerease face dupi mai mult de 21 de z a

  calendaristice

  e a inceperea nului universitar aude a depunereaaxelor de studii, aceasta i

  fie fbcutd fird rcstituirea sumei depuse, n acord cu normele nalionale

  gi

  intemalionale n

  domeniu.

  in conformitate cu dispoziliile Autoritilii Nationale de Supraveghere Prelucrdrii

  Datelor

  cu Caracter Personal, informaliile cu caracter

  personal (nr.

  5267ll.06.2007)

  inregistrate

  n documenteleuniversitilii sunt destinate utilizdrii de c6tre depaxtamentele

  instituliei

  qi

  nu

  sunt comunicatealtor destinatari.

  Datele

  dumneavoastri or fi trarsferate

  n

  arhiva nstituliei,

  a

  incheierea

  nilor de studiu.

  Declarpe proptia

  rdspundere d documbntele nexflle a dosar

  sunt sutentice,

  n caz

  contrur

  umdnd sd suport rigorile legii, aunoscdnd

  aptul

  cd

  alsul

  tn declarslii este

  edepsit

  de

  egislalia

  penald.

  La data nscrierii

  am depusurmdtoarele

  ocumente

  ORIGINAL COPIELEGALIZ,A.TA

  Toate cdmpurile

  sunt obligatorii, iar cele necompletatese vor bara.

  Data

  Semnetura