Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

of 17 /17
SOLVIT SOLVIT “Rezolvarea eficientă a “Rezolvarea eficientă a problemelor în Europa“ problemelor în Europa“ SOLVIT Rom SOLVIT Rom â â nia nia Ministerul Afacerilor Europene Ministerul Afacerilor Europene GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI CCIR - Bucureşti, Aprilie 2012 CCIR - Bucureşti, Aprilie 2012

Embed Size (px)

Transcript of Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

Page 1: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

SOLVITSOLVIT “Rezolvarea eficientă a problemelor “Rezolvarea eficientă a problemelor

în Europa“în Europa“

SOLVIT RomSOLVIT Româânia nia Ministerul Afacerilor EuropeneMinisterul Afacerilor Europene

GUVERNUL ROMÂNIEIGUVERNUL ROMÂNIEICCIR - Bucureşti, Aprilie 2012CCIR - Bucureşti, Aprilie 2012

Page 2: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

Cadrul legal :

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul European, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor, Bruxelles 27.11.2001, COM (2001)702 Regiunilor, Bruxelles 27.11.2001, COM (2001)702 final. final.

Recomandarea Comisiei din 7 decembrie 2001 Recomandarea Comisiei din 7 decembrie 2001 stabilind principiile pentru utilizarea “SOLVIT” – stabilind principiile pentru utilizarea “SOLVIT” – reţeaua de soluţionare a problemelor pe Piaţa reţeaua de soluţionare a problemelor pe Piaţa Internă. Internă.

Concluziile Consiliului asupra reţelei “SOLVIT” 2002 Concluziile Consiliului asupra reţelei “SOLVIT” 2002 – Rezolvarea problemelor pe Piaţa Internă prin care – Rezolvarea problemelor pe Piaţa Internă prin care se confirmă implicarea statelor membre în se confirmă implicarea statelor membre în funcţionarea efectivă şi aplicarea principiilor funcţionarea efectivă şi aplicarea principiilor SOLVIT. SOLVIT.

Page 3: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

CE ESTE SOLVIT?CE ESTE SOLVIT?

Reţea de soluţionare a problemelor legate de aplicarea

incorectă sau neaplicarea dreptului european privind Piaţa

Internă. Reţeaua lucrează mai ales prin mijloace electronice.

Un centru în fiecare stat membru + Norvegia, Islanda, Liechtenstein

Funcţional din iulie 2002 În România funcţionează începând cu 1 ianuarie 2007 în

cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, actualul Minister al Afacerilor Europene.

Page 4: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

SOLVIT – o abordare SOLVIT – o abordare pragmaticăpragmatică

Uniunea Europeană – mai aproape de cetăţeni şi companii

Descentralizat – responsabilitate a statelor membre (SM)

Comisia Europeană coordonează şi supraveghează

Informal, fără proceduri birocratice Gratuit Termene scurte – termen de soluţionare 10

săptămâni Soluţii pragmatice

Page 5: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

MOD DE FUNCŢIONARECONDIŢII

să fie vorba despre neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a dreptului european de către administraţia unui stat membru,

să fie vorba despre un caz transfrontalier,

să nu existe deja o acţiune în justiţie pentru soluţionarea sa.

Caracterul transfrontalier nu presupune ca petentul să se afle în alt stat membru

decât cel unde a apărut problema. Este suficient să existe un element de

extraneitate care să poată face aplicabile prevederile dreptului european (de exemplu un cetătean român a întâlnit o problemă în alt stat membru).

Page 6: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

MOD DE FUNCŢIONARE

Autoritate publicăPersoana fizică sau juridică

Centrul SOLVIT

responsabil

Colaborează pentru negocierea soluţiei

Colaborează pentru

găsirea unei soluţii

Colaborează pentru

prezentarea problemei si discutarea

soluţiei

Statul A

PROBLEMA

Statul B

CentrulSOLVIT

de origine

Page 7: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

Exemplu – caz BusinessCAZ CAZ 79673/09/PT (79673/09/PT (PT-RO)PT-RO)

CAZ SOLUCAZ SOLUȚIONAT ÎN 21 DE ZILEȚIONAT ÎN 21 DE ZILE

DESCRIDESCRIEREA CAZULUIEREA CAZULUI

Clientul, un club de fotbal portughez a achizClientul, un club de fotbal portughez a achiziţiţionat un jucător ionat un jucător din România în iunie 2008. Clubul de fotbal a achitat TVA-din România în iunie 2008. Clubul de fotbal a achitat TVA-ul solicitat de legislul solicitat de legislaţaţia româia românnească iar în februarie 2009 a ească iar în februarie 2009 a

depus o cerere de rambursare a TVA-ului. 9 luni mai depus o cerere de rambursare a TVA-ului. 9 luni mai târziu, clubul încă nu primise TVA-ul. În acest context, târziu, clubul încă nu primise TVA-ul. În acest context,

SOLVIT PT a contactat SOLVIT ROSOLVIT PT a contactat SOLVIT RO şi şi a indicat faptul că în a indicat faptul că în concordaconcordanţnţă cu prevederile Directivei europene privind ă cu prevederile Directivei europene privind TVA-ul, rambursarea ar fi trebuit făcută în termen de 6 TVA-ul, rambursarea ar fi trebuit făcută în termen de 6

luni de la depunerea cererii.luni de la depunerea cererii.SOLVIT RO a contactat ANAF iar în 3 săptămâni rambursarea SOLVIT RO a contactat ANAF iar în 3 săptămâni rambursarea

a fost efectuată. a fost efectuată.

Page 8: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

Exemplu – caz persoană fizică

CAZ 93136/RO/2010 (RO-IT) CAZ SOLUŢIONAT ÎN 39 DE ZILE

DESCRIEREA CAZULUI:

Petenta, cetăţean român, având profesia de psiholog, a apelat la SOLVIT RO întrucât trecuseră mai mult de 6

luni de când solicitase autorităţilor italiene recunoaşterea dreptului de a profesa. Termenul în care autoritatea trebuie să se pronunţe este de 3 luni de la

depunerea dosarului complet.SOLVIT RO, stabilind care sunt drepturile petentului, în

concordanţă cu Directiva 2005/36/CE, a transmis cazul spre soluţionare către SOLVIT IT şi a colaborat cu acesta pentru obţinerea deciziei de recunoaştere a

dreptului de exercitare.

Page 9: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

SOLVIT ROMÂNIA

2 SCENARII POSIBILE:2 SCENARII POSIBILE:

1. Centru de Origine 1. Centru de Origine (Home(Home Center Center))

- centrul care reprezint- centrul care reprezintăă clientul clientul(pe baza rela(pe baza relaţţiei de cetiei de cetăţăţenie sau enie sau elementul de bazelementul de bazăă al problemei) al problemei)

2. Centrul Responsabil2. Centrul Responsabil(Lead(Lead Center Center))

- centrul din SM centrul din SM îîn caren carea apa apăărut problemarut problema

Page 10: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

1. În calitate de centru de origine (HC)1. În calitate de centru de origine (HC) ETAPELE SOLUŢIONĂRII UNUI CAZ - HCETAPELE SOLUŢIONĂRII UNUI CAZ - HC

PASPAS 1 – 1 – Evaluarea cazuluiEvaluarea cazului (external (external – draft – draft))

PASPAS 2 – 2 – Transmiterea cazului către Transmiterea cazului către centrul responsabil - centrul responsabil - LCLC (draft (draft – open – open ))

PASPAS 3 – 3 – Monitorizarea soluţionării cazului şi colaborarea cu Monitorizarea soluţionării cazului şi colaborarea cu LCLC

PASPAS 4 – 4 – Acceptarea soluţieiAcceptarea soluţiei ( (implementată sau nuimplementată sau nu))

PASPAS 5 – 5 – Dacă soluţia nu este implementată în momentul Dacă soluţia nu este implementată în momentul propunerii, monitorizarea implementării acesteiapropunerii, monitorizarea implementării acesteia

!!! !!! REGULIREGULI: : - - informarea periodică a clientului cu privire la informarea periodică a clientului cu privire la

evoluţia cazuluievoluţia cazului- - colaborarea permanentă cu LC şi facilitarea colaborarea permanentă cu LC şi facilitarea

comunicării directe a acestuia cu clientul, dacă este cazulcomunicării directe a acestuia cu clientul, dacă este cazul

Page 11: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

2. 2. În calitate de centru responsabil (LC)În calitate de centru responsabil (LC)

ETAPELE SOLUŢIONĂRII UNUI CAZ (LC)ETAPELE SOLUŢIONĂRII UNUI CAZ (LC)

PASUL PASUL 1 – 1 – acceptarea cazului: acceptarea cazului: verificăm baza legală, dacă verificăm baza legală, dacă documentele incluse în bază de cătredocumentele incluse în bază de către centrul de origine centrul de origine ((HCHC)) nu sunt suficiente, solicităm documente nu sunt suficiente, solicităm documente suplimentare,suplimentare,

PASULPASUL 2 – 2 – obţinerea soluţiei: obţinerea soluţiei: contactăm autoritatea contactăm autoritatea competentă în cazulcompetentă în cazul şi colaborăm cu aceasta în vederea şi colaborăm cu aceasta în vederea obţinerii unei soluţii corecte şi în conformitate cu legislaţia obţinerii unei soluţii corecte şi în conformitate cu legislaţia europeană;europeană;

PASULPASUL 3 – 3 – propunerea soluţiei (implementată sau nu)propunerea soluţiei (implementată sau nu) Soluţia trebuie să fie reală, practică şi în conformitate cu Soluţia trebuie să fie reală, practică şi în conformitate cu legislaţia europeană.legislaţia europeană.

PASUL PASUL 4 – 4 – dacă soluţia nu a fost implementată în dacă soluţia nu a fost implementată în momentul propunerii, monitorizarea acesteia - momentul propunerii, monitorizarea acesteia - un caz un caz este SOLUŢIONAT doar atunci când soluţia este este SOLUŢIONAT doar atunci când soluţia este implementată şi REZOLVĂ problema clientuluiimplementată şi REZOLVĂ problema clientului

Page 12: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

Ponderea domeniilor

Cazuri gestionate de SOLVIT RO în anul 2011(I)

CAZURI GESTIONATE PE DOMENII

Acces la piata muncii

3%

Acces la educatie2%

Drepturi conexe activitatii

profesionale2%

Recunoastere calificari

profesionale37%

Securitate sociala31%

Libera circulatie a persoanelor

7%

Taxare - rambursare TVA9%

Altele6%

Libera circulatie a servicii lor

3%

Page 13: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

Cazuri gestionate de SOLVIT RO în anul 2011

(II) 275 de petiţii, din care:

- 102 au fost acceptate ca întrunind criteriile SOLVIT

- 173 au fost respinse

În calitate de HC – 42 soluţionate – 13 nesoluţionate

În calitate de LC – 40 soluţionate – 7 nesoluţionate

Page 14: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

Cazuri Business gestionate de SOLVIT RO în 2011

În calitate de centru responsabil - 21 petiţii din care:

- 15 Non-SOLVIT (retrase sau respinse)

- 4 cazuri soluţionate- 2 cazuri nesoluţionate

În calitate de centru de origine - 13 petiţii, dintre care doar 2 cazuri

întruneau criteriile SOLVIT!!! – majoritatea petiţiilor sunt în realitate

solicitări de informaţii pe care SOLVIT nu le poate gestiona sau se referă la plângeri împotriva altor companii sau lipseşte element transfrontalier.

Page 15: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

Domenii recurente pe Domenii recurente pe cazurile businesscazurile business

- - Rambursare TVA Rambursare TVA

- - Libera circulLibera circulaţaţie a serviciilorie a serviciilor (prestare (prestare transfrontalieră sau stabilire) – autoriztransfrontalieră sau stabilire) – autorizaţaţii ii suplimentare sau cerisuplimentare sau cerinţnţe nejustificate pentru e nejustificate pentru prestatori autorizprestatori autorizaţaţi în alte state UEi în alte state UE

- - Libera circulLibera circulaţaţie a mărfurilorie a mărfurilor – solicitarea – solicitarea unor autorizunor autorizaţaţii suplimentare în vederea ii suplimentare în vederea introducerii pe piintroducerii pe piaţaţă a unor produse ă a unor produse şşi i comercializate legal în alte state UEcomercializate legal în alte state UE

Page 16: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

InformInformatatii utile pentru ii utile pentru operatorii economici operatorii economici

1. YOUR EUROPE 1. YOUR EUROPE (Europa Ta)(Europa Ta) - - http://ec.europa.eu/youreurope/ http://ec.europa.eu/youreurope/

- informaţii - informaţii privind drepturile dumneavoastrprivind drepturile dumneavoastrăă ca cet ca cetăăţţean ean european sau ca membru de familie şi drepturile european sau ca membru de familie şi drepturile întreprinderilorîntreprinderilor

2. EEN – Enterprise Europe Network 2. EEN – Enterprise Europe Network - - http://www.enterprise-europe-http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm network.ec.europa.eu/index_en.htm

- Inform- Informaţaţiiii şi şi asiste asistenţnţă oferită operatorilor economici pentru ă oferită operatorilor economici pentru identificarea oportunităidentificarea oportunităţţilor existente în UEilor existente în UE

- centre locale în România- centre locale în România

Page 17: Ce este SOLVIT (Romulus Bena MAEur))

ROMULUS BENAROMULUS BENA

TEL: 00 40 21 308 53 TEL: 00 40 21 308 53 4040

FAX: 00 40 21 308 53 96FAX: 00 40 21 308 53 96

E-mail: solvit@E-mail: [email protected] .ro

[email protected] [email protected]

VĂ MULŢUMESCVĂ MULŢUMESC!!