Carti. Sa.dezlegam.tainele.abecedarului.

download Carti. Sa.dezlegam.tainele.abecedarului.

of 178

 • date post

  12-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  308
 • download

  60

Embed Size (px)

description

Editura Carminis

Transcript of Carti. Sa.dezlegam.tainele.abecedarului.

:1

Carmen lorddchescu

SA DEZLEcAITaTAINELE ABE CEDARULUI

uploadEd bystefS0

sb TECE{

DESCR]EREA CIP A BIBI,IOIECII

NAI:IONAID A ROLL NIEI

IORDACHESCU,CARIIEN Sd dedegdm tainele abecedan'lul Carmen lordechescu. PiteSti:CarminisEducational, 2004 p.;il.;23 176 cm. ISBN 973-8418-97-6 372.41=135.1

Coptright @Edituru CARXINISRedacro | : Caime D Io rdAches c u Tehnoredactor: Anamarta Yasilin Cotect\t* Luminiq Minci Revi e:Anda Samarineanu 'f ehnoredactare computerizaLLE diam CAntfl N IS

Tiparul executat la S.C.'IIPARG SA. Piteti Comenzile seprimescla tel./fax O24a253O22, 024A252467 saupe adresa: Edtrffa O4RUIry6, str.Exercifiu,bl. D 22,sc.B, ap. I jud. Argea cod 110242 - Piteati, emait editura_cdninis@yahoo.con ISBN 973-4414-97-6

Cuvint-lnainteSd dezlegdm tainele abecedarului, ln noua sa ealitie.vizeazi obiectivele di[ act\al1rl cufficulam Fi prezentelemanualealternative. Luqarea lsi propune,pe bazametodeifonetice,analidco-sintetice. invebrea lemeinicaa scrisulLli dc exercifii. prin gradarca Fi a citirului printr-ovariel,ate dilicultdtilor 9i antrena.ea elevilor lntr-o activitate de comunicare in clareeste solicitatdmult gandireaconstructivtr. Invdtarea pe bazafolosirii dirccte serealizeazd a literei, a silabei,a cuvantului,a propozitiei,a semnelorde ortoErafiesi de puncruad e. Exercid ile variatepermj l descoperi readc aseman ari, ileo:e6iri, asocieri numeroaselegetu interdisciplinare. 9i Exercitiile de tipul ,,Sluke-ti tdrerea!", ,Alege!" dar posibilitatf,a _ "Obserud!',, elevilor sd formuleze o opinie personab, sd invele si-gi sustinapr.rnctul de vedere cu argumente,se-Sidezvolteexprimareaorau si scrise. Rtrblicile afld ,71ai mult!",,,SJiai ,,CitEteFi. cd...?",,Chici, ghicitoarea nea!,,, de rol" utfj..eneazi ,Iactard". Joc elevii in lumeamimculoasa a bclurii, dezvoltetdu_le phcerea de a citi, de a afla lucrud interesantedin diferite domenii, Dermitand receplarea corecta a mesajului scri., lmbogatirea rocabularului, urilizarea corectir a limbii romAnein contexte concrete si variate de comunicare. Carteaoferdtotodal4setu deexercitii de recapitularegi deevaluare, precum numeroase lecturi suplimettaxe selectate 9i tematic. Antrenantd peltru elevi, lucrarea stimuleazetobdatd creativitateasi liberratea de alegerea copiilor adaptandu se interesclor specifce\rerslei. Pentru activitateacu clasahtai, cadea ofere invegtodlor posibilitateade a selecta polrivilecolccli!'ului exerciliile parinulor de elcvicu carelucr"aza. le pune la indemandun instrument pdn care pot urmeri progrcsul Scolarrealizat de copil. Pentru elevii sargtincio$i,pe hnge lnvetareatemeinice,lucrareaoferd posibilitatea de a realiza deschided cetre numeroasedomenii ale cunoasterii.

db

Sigle folosite

@lMl ts16r lw6

lncercu lo;ta!

r_ Eil

lde6l Is]

u zl( uno, tu zl(l multel

Comploteoz6l Continu6l Cltostel Lectu16 Ald,g@l RlFeoz6l Leogd (wint@l Obsorv6! Citestomol mulL! stioldr...?. Rep@16!

m lEe_lL.Jb.r

@ @f@-rffil

lntroob6l

Desporl@l

Hol lo joo(til

trpl Lsl

w

@@)

Coplozdl fi69undel Spune+ipdrareol nost@5tel Dictore

Lffi]

@

m@

S(rie! Rldrluleste

&@

Formaozd propozillll lnlo@i6stel Tronslolm6l

Dlmiou!lvo

@@

@@ @

@

Jo( de rol Ordon@ozdl

(u Cuvlnt

f , a}-f ,&s."-""s*

sF!'F/its

E$rr'c'rt! *.&."*...*

l

fB

E dc*sritrg

ffi-ffi-ffiff*"q r**1 L-.".d-h.-.*d/t^ l. 5/O)Y ),

fu*",.p*

v

ffi-t]-t:

rx-rx-w-rx

V

-1

ffi-txffi-tx-t3

@

0 " 0 ar e

m a r a m mea. a.lgIE

1. Scrie gi citeqtecuvintele:a) saci, maci, nuci, raci, meci, ciocolatl, cin[, cine, ciclism,ciocInitoare, cinema, cineva,salcie, vecin[, cinci, cioc, narcise, cinste,cinstit, ciuti. cititor, circ, circuit, arici, cireqe, b) a mlcina, a rnunci,a circula,a ciocini, a ciocni, a ci nsti ,a c iunt i,a c i t i . a s t r l l u c i . c) Cecilia,Cici, Criciun, Lucica,Lucian.

2. Completeazi cu forma potrivitd a cuvintuluidintre parantezei

-/4"/"/, Tu te culci aici.

Tu (a se culca) aici. ceva. Tu (a coace)

cu lemne. Tu (a arunca) Tu (a cinsti)multl lume. 3. Eu zic una, tu zici multe!sac - sact mac nuc rac -

rii.^ Tu (a aluneca) Tu (a urca)colina. mure. Tu (a stoarce)

.

cfuce luncd -

scorca curcA-

4, q q q

Rispunde la intrebiri: Cu cine vii tu acasl? Ce ai citit ieri? La cine vei sta la var6?

5. Bifeazi rispunsul corect: A. a) Lucica$i Marcelsuntla:tr gcoali; fl circ; E teatru. b) Mica urcd: E treptele; I uga; E scara.

c) Eli este: E vesel; E somnoros; D trist. d) Leo va sdri la: E cerc; I inele; tr ciclism. e) Clmila cari: E vecini; I animale mici; E saci.

B. a) Cecilia, Lucian giVictor sunt la: E circ; E teatru; E cinema. b) Vecinul lui Lucian: tr se uit[ la ecran; E aruncdalune; E sarela vecin. 6. Rispunde:

c) Ei urmiresc siriturile: I lui Leo; E Rogcatei; tr Cimilei.

q Ce urci Mica?

wLa ce va slri Eli?Tu stri

cum este Eli? v q Ce cari cdmila?

7. Completeazi cuvintele cu ,,ce" salu,,ci,,. va! Ai _as? _ or[ esteacum?Este ora _n_ Noi _r_tem atent un ari_, doi mel Noi mun_m _nstit. Erau doud sil_i mi_ la malul lacului. Eli_a avionului era mare. ?

IEJ*i'y''o&l

8. Alcituie$tepropozitiiin caresi ai celputin doui cuvintecu grupurile Subliniazi-le! ,,ce" , ,,ci".Tre99 un lren acgglerat.

einim la gineva. 9. Pune in ordine cuvintele gi descoperi invititurile ascunse,

@ a','^-';\ S::/ @ @

tnctun

@o

10. Scrie dupi dictare:Secefi estemare.Nu a mai secerat Seceta nimeni.Cerul estesenin.in lunci silciile se usuc6.Nu mai sunt melci, nici arici. Totul este u s c at . A s c u l t l m c i o c d n i t u l t r i sl a l ciocXnitorilor. La mdcinat Cinci siteni se uite la moar6cum macin6.Ei sunt vecini. Au venit aici. E mull6lume. Ei au clrat sacicu cereale la mdcinat. Au muncit cinstit. Ei vor veni la caselelor cu saciicu m ai. Revelionul Crdciunul a trecut. Marcel gi Cecilia sunt ascult1tori.Ei vor si vini Revelionul. Miroase a cetind,a aluat. La cini tata va invita vecinii. Va urma o seardminunatA. Va rdsuna ,,Sorcovavesela". Anul Nou va sosi cu veselie.

1. Scrieqi citegte cuvintele:a) ap6, cupi, ceap6,mapI, pitic, parte, piatri, pietricicd,pansele,pensule,campion,pilirie pir, picat, p As t r dv ,c iu p e r c 6 , p o r u n c 6 , p a p u r i, va p o r , p u te r n ic, cumplrituri, cumpdnl, copac,prieten,tiptil, p[turd, piese, pepene,penar, vulpe, principal, prin, pe, printre, iepure, poveste, ienupir, aproape, portocall,pian,cuptor, elicopter, viperd,prune,piersicl, ciprioard. b) a p o r u n c i ,a s e s p e r ia ,a se su p u n e , a u m p le , a cumpdni, a pldti, a potoli, a apuca, a pleca,a petrece, a se apropia,a cumpdra, a privi, a pluti, a piti. c) Petre, Paul, Paula, Pavel, Pia, Puiu, Panait, Pite$ti.

@

2. Scrie cuvintele care aratl obiectemai mici:-/4o/"/ piatrd -+ pietricicd

sat -) sdtuc scaun-) scdunel maturi clorap naspat

peturapdllrie -

\*)

3. Citeqteurmitoarele cuvinte: a) Petre pere vers pietre piere viers .b) pierit, noptieri, ieri, vie, miere, pietruit, portieri, iepure,vietate,piere,piersici, somieri, ienupfu,vierme,pietricici. 4. Imparte cuvintlein grupe:

*ffip

*s

& \n w* bj#N\J \,/ 2..--:='

narcisd, ldcrimioar6, cocor,vulpe,morcov,viperi, mir, pelican, cuc,vinete,pruni, ciprioard,piersic6, pepene, scatiu,lalea,ceapl, viorea,par5,salati, porc, curcan,oaie, iepure,pisicd,pansea. 5. Bifeazi rispunsurile corecte: A, a) Cipriana plctat: D un scatiu; E un penar; [J un piun. b) Tina a colorat: E un pepene; D un vapor; E un palat. c) Copiii se spaldcu: I ap6;

tr qampon; E sdpun.d) Ei sunt: E veseli;

trtriqti;I s6n5togi.

6

(dr-/

B.

Panait: a) Copiii !i nenea

c) Vaporul seamin6cu:

E c[lItoresc cu vaporul; tr o p1ut6; E un palat; E privescportul; E o cas[ mic6. fl vin ia spectacol. d) Pe Paulao sperie: b) NeneaPanaiteste: E un simplumarinar; I tatil copiilor; E cipitanul vaporului. E vaporul; E marea; tr valurile mdrii.

6.Leagi corespunzitor: Eu EI Noi Ei poarta purtbm port Eu Tu EI Noi Eieste suntem suntc Err

7, Observi!

b";A

El estelapeafltd.E\ ppa$d o cimaqi rogie.

El scriacu un /4e. Ea a cilcat rIu. A rupt un tog. El toc ceapa. 8. Completeaza:privesc)portul. Ei (priveqte, Ei (sunt,este)pe punteavaporulul. Eu (poarta,port) un costummarindresc. Ei (vin, vine) la malul mirii. Ele (setem, se teme).

9. TransformS: (eu)plec -+ (el)pleacd (el) muncette-->el muncea luceqte aplec str uce$tesemin 10. Citeqte gi despartein silabe cuvintele, apoi : subliniazi grupu'l,,ea" team6,reavin, seamin[, teatru, sA treaca,teac[, cireagi. seari, mireas6, ceas,ceapl, Eosea,

GSI [ {sJ

11. Eu zic unal tu zici multe! piatri papucpiersici pitic ceaPd copac12. Citeqte: La pescuit

porunca-

Nenea Pdun iese cu Petricl la Apa nu pescuit. Pe lac estemult6papurd. La mal suntpatrupietremari. estecurat6. - Vom sta pe pietrele aceleal Au trecut trei ore. Ei au prins nigte crapi mdricei. Turma

'6\ .JTM

s1h

Un pistor areo turmemici: oPt oi, patru miei gi noui capre. Au apucatsa urce la m u n t e . P e s e a r asa u n o a p te alu p u l se lpropie. Vara trecut[ au pierit douAoi. ascult[.Nu va lisa lupul sd Pestorul turma! a^ Ltace OP

G)

13. Joc de rol Piticii Cinci pitici au cinci pitucuri mici. Ei au culesmulte ciuperci.O clprioard e prietena lor. Trei iepuri se apropietiptil. pe cracaunui copac: O cioari se cumpbnea - Cra! Cra! - Ce vrei t