Carti Carte Mica Pentru Vacanta Mare Clasa 1 Ed Arc TEKKEN

Click here to load reader

 • date post

  21-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  174
 • download

  37

Embed Size (px)

Transcript of Carti Carte Mica Pentru Vacanta Mare Clasa 1 Ed Arc TEKKEN

 • Valentina Lungu (cclordonator)Adel ina Chegiu, Nel ly Ursu

  , , \1*.f

  ,r f{'1:

  * j iii"-_Si

  cl

  -{

  a-/(n/ecliar\i llfl l--DlDA()l l (il\

  f I 5, r r h,f-r "-* J;Ji 4

  :);.'.-::'Il f il

 • Valentina Lungu (coordonator),Adelina Gheliu, Nelly Ursu

  clasa I

  Editura ARC

 • CI.]PRINSSalut ! Sunt Ddnula !VaraGarderoba veriiLiterele ,,buclucaqe"in pddureO intdlnire cu...Dupi. fluturagiDupd ciuperciDe-a mijatca cu...Cuvintele ,,rdt6cite"Iepuraqul albastruLa buniciCdLldtorie de visPoarta copi.ldrieiMesaj incifratBunicii meiVocalele pierduteFarmacia verdePrietenii copiilorHai sd ne jucim !Tainele cuvintelorCdldtorie 1a...La mareFurtuna ,,matematicd"

  Achiziliile de pe litoralLa pescuitUn pranz gustosCine sunt eu ?Se exersdm impreunaSilabele ,jucduqe"Proverbe cu,.. surprize,,Pescuieqte" cuvinte cu

  sens opusin cdutarea comoriiMesajul din sticldin lumea basmelortn cdutarea drumuluiObiectele ,r{lecitre"Scheme-cheileGdinuga porumbacdPeripeliile lui Fdt-Frrrmosin ospefie la unchiut DonaldCine e lauddrosul ?Pe lacin castelul de ghealdin cdutarea Cenuqi,reseiZburA'nd spre lundImpresii de vacanli

  6364

  686970

  74777879808283848589909293949596

  4

  789

  13

  192l

  2627to30313243474952

  54

  62

  Redactor . LiLiana Armdsu, deaene | \noleta Zabulica, comep\ie sr?fr.a: Elena Garqtea'copeftat Mihai Bacinschi, corector: Ana Corcodel, te}'norcdactte. Marian Motrcscu

  Roftaato: SC ALLAS TRADING SRL5002?6, BEqo! str. Be*ei nL 10, bl. C2, sc A, ap. 1i tl : 0368- 452038i fax: 0368-452039e-mail : [email protected] ; wwv.omparaarti roRepublica Moldoua: iM Societatee de Dist butie a Ca4ii PRO-NOIst; Alba-Iulia m. 2311i MD-2051, Chirinau; rcL; (+ 379 22) 57'68 L7,5l'5749; fax (+373 22) 50-15-81e-mail : [email protected] ; wwvproDoi.md

  Editura Arc. stt G. Meniuc nL 3, Chiaindu; tel. | (+3?3 22) ?3-36'19, 73-53'29, fs l+373 22) 73-x6-22e-mail : [email protected] i wlm.edituman mdInpdmat la ,,Conbinatul Poli$afic" i ChiEinau, sir' P Movih nr' 35 ; tel. : 243092 ; comanda 81 496

  O Vslenrina Lunsu. Adehm Gheriu. Nelly Urcuo Editura ARC

  ISBN 9?8-9975'61-4?8'8

 • Stima.li pd.rinli,$ti{i prea bine ci, odatd cu sosirea vacantei mari,

  acordd o mai mare atenlie jocului qi mai pulin qnrlii,ii face sd uite o bund parte din cele invdtate in rIui. Revenind in septembrie pe bancile

  bilesc cu greu nivelul de cunoAqa cd pedagogii au cdutat o solutie de a-isolideze cele insuqite, dar si si se distreze - sd caelevii sunt in vacanti. Astfel s-a niscut ideea ca4i,

  nrmite Carte micd, pentru uacanla mare.Spre deosebire de alte lucrdri didactice de acelagi gen,

  care se axeaze, de reguld, pe o singurd disciplini (limb5,

  selectd conformitate cu cerintele curricu-olvarea ilor propuse va contribui la dez-

  a copilului, precum qi la apli-cunogtinfelor acumulate ln clas6.

  ea consolideaz5 materia studiatd anteri-orgio, , ' temeinic prin exerciliile inFelul cum a'fost conceputd si structurati

  bilitate copilului sl-gi depiqeasci fricaobiecte ,,grele", deoarece poate alterna, b

  de matematicd cu cele de limbDumneavoastrd ve revine doar sarcina de acdt qi cum lucreazd copilul. Oferili-i gansa de apendent. Incuraja{i-l sE apeleze la un dic{ionar atunci

  descoperd un cuvAnt necunoscut. Astfel, aceastd. Ca,rtemicd. pentru uacanta tnare it va crea copilului mai multi

  teg;ate a majoritdlii obiectelor prevS.zute pentruclasa resoectivS..

  sigurantd in forlele proprii, ajutAndu-l totodatd s6-gidepiqeascd teama fa{a de disciplinele considerate dificile.

  Vd dorim mult succes !Autorii

 • Salut! Sunt Danula!La fel ca gi tine, am absolvit clasa I qi ma agteapta prima Vacan!6 Mare i

  O #;;;;;;iate calatoril la bunei, la mare' in lumea basmelor"'.'il;i;tJ

  vei d.uce tlorul cdrlilor' voi fi alaturi de tine' impreuna c:prietenii mei.*-iii;;;;"

  "'.d cat mai Pucutd, dar $ 1l

  t rlu

  , lLV- lAV

  Scrie cuvantul pe care l-ai descoperitl

  4

 • Hai, copii, si ne scdldim in Vard

  $rn

  s1 ln

  Eu sunt

  Cu cbpquni pe lAngd casi.

  m Deseneaze vala ala cum !i-o imaginezi tu. Aleturi scriece surprize ar putea aduce ea copiilor,

  VABA!qffi-4ffi-{ft

  ffiffi

  itt

  in

 • $tii ca visele se indeplinesc? Scrie pe zmeul de hdrtie unde ai vrease-!i petreci Vacanla Mare.Calculeazd:

  20-8 =20-4=20-6=

  20-12=

  20-19=

  zu-c=20-11 =

  20-18=

  2O-14 =

  GLUME DE-ALE COPilLOR- De ce plAngi, Netelilo ?- Pentru ci Ddnula are va-

  cantd, dar eu nu am...- Pni tu de ce nu ai vacan!6 ?- Fiindcd eu incd nu mers la scoald...

  ,ili Care sunt culorile Verii? Coloreazd desenele Si scrie numerul lipse.

  Adauga elemenle noi pentru a obline balonale hazlii.

 • GARDEROBA VERIIff lmagineazd-ti ce ar putea sd line Vara in garderoba ei? Deseneazi

  cateva dintre vegmintele ei, iar sub ele scrie denumirea lor.

  hcel,teminte

  .lii $tii cum se numesc lunile de vard in popor? Combind corect literelede pe desene gi vei afla, Cum crezi, de ce se numesc asttel?

  iulie ---->rR'n-\c

  ol,4UfiT

  augusl -+'

  $tiai cri...In unele locuri de pe Pdmant, pe tot parcursul anului este doar

  sandale

  vara. gtii unde?

 • LTTERELE ,,BUCLUCA9E"

  I Gdsegte in careul de maiios cuvintele ce se asoci-azd cu anotimpul vara,

  t-\ d\?EETN'Caniculd - caldure mare,

  dogoritoare, specifice celor maicalde zile de vara.

  S A N A B U N c

  T o R T A B A R A I

  V D A A T etr A E R N

  A o R M U N T E G

  c H N A E M A R E H

  A c A L A T o R E

  N I B U c U R E T

  T R I U U IL A

  A E S E F L o R T

  c E c A N c U L A

  Coloreazi cuvintele pe care le-ai descoperit cu diterite culori.Gdte ai gislt?

 • ?w pAouReAiut-o pe Denula se determine inaqimea arborilor. Utilizeazidiagrama propusd.

  50m

  40m

  30m

  20m

  10m

  0mCe indlflme are:mesteacanul

  _m; stejarul _m; plopul _m; a4arul _m; salcia _m?ffi Calculeaze.Cu cali metri este mai inalt stojarul decat atarul?

  hld{

  WKh.L\frAffi{SIF" ffimffi t

  F

  [email protected],1 $ItjilI q I,W,

  Cu cati metri este mai micd salcia decAt plopul?

  Gu ceti metri este mai inalt plopul decAt mesteacenul?

  m Daca arborii ar putea vorbi, oare ce crezi ei te-ar ruga?'L

  9liai cd...Putem afla vArsta copacilornumdrAndu-le inelele. in fiecare an,arborii se imbogatesc cu cdte un [email protected]

 • AVIZUL DIN PADUREMedicul copacilor, ciocinitoarea Cioc-Boc, gi-a mutat cabinetulmedical in scorbura unui steiar, A fixat alaturi un aviz, dar nu $tiese scrie grupul de litere ,,ci". Completeaze-l tu.

  AvizDe azi, cabinetul medical s-a

  mutat ai , lAngd bitrAnii

  copa ai pddurii.

  Pa enlii care soli_t6

  vizite la domi liu sd

  scArlAie de

  ora

  ori la

  sprezece.

  Medicul Cioc-Boc.

  ii, Pune pe linia dreapte o oglinde nu prea mare. Acum, privind inoglindd, une$te punctele date cu o linie. Mdsoari lungimea segmen-tului oblinut si vei afla cali pacienli a primit in acea zi dr. Cioc-Boc.

  $tiai ce...Teiul gi bradulpot trai pana Iao mie de ani?

  oGLUME DE-ALE COPIILOR

  Ciocdnitoarea bate cu cioculintr-un copac.

  Dintr-o scorburi, scoate capulbufnita si o roag6:

  - N-ai putea ciocdni mau uqor ?Doar eu lucrez in schimbul de noaote...

  ii,

  10

 • DUPA FLORI

  PAnd la Poienita Materiratica a parcurs 4 kilometri gi ince o jumetate

  din lungimea drumului. CAfi kilometri a parcurs pane la poieniie?

  ffi In poienile crelteau flori foarte frumoase. Ddnula a cules florile cunumere pare, iar Rila-Veverila a adunat florile cu numere impare.

  Scrie rezultatele cu numerele impare. Scrie rezultatele cu numerele Dare.m Deodate, peste poieniti s'a abetut un guvoi de ploaie ti a gters

  numerele de pe petalele florilor. Observd regula gi aiut-o pe Ri!a-Veverila se completeze f irurile numerice.

  al.-,'

  aJ-\a

 • Rila-lepurila nu poate sd-gi aminteasce cum arate florile de vard. inaiutor i-a venit Bufi, care mai gtie cate ceva despre ele. Aiuta-i sacoloreze florile in mod corespunzator gi sa scrie la locul indicatdenumirile florilor.

  roF\WO planta inalta (uneori peste 1m!),cu tulDina neramificati. cu florigalbene. Seaman5 cu o lumAnare,de aceea i se soune Lumdndrica.

  O planta inalta, ramificate, cu florialbestrii, cregte deseori la margineadrumurilor, in locuri cu mult soare sii se spune Cicoare.

  O planta mica, cu multe flori albe,cu petale mici, cu ,,ochigori" de ungalben-aprins, ce atrage insectele.E folosita in medicine. Se numesteMu$etel.

  $* Deseneaza unbuchet cu tloride vara.Numarul flo-.rilor trebuie sefie cu 6 maimare decat celmai mic numerimpar. Ce aiobservat?

 • O INTALNIRE CU...W Mergi pe drumul florilor cu cinci petale $i vei afla cu cine s-a

  intalnit Danuta li Martinica in Poienila MatematicS.

  +

  M Scrie in cerc cuvantul pe care l-ai descoperit, iar pe raze determina-tlvele potrivite,

  m GeseSte toate cifrele din desenul aldturat. Afle suma acestor numere.

  $tiai c6...Dupe ce inleapa pe cineva albina moare?

  zile.to

  Eu am

 • util!lit Romanita a pierdut cateva petale cu litere. Daca o vei ajuta

  sd le gdseasci, scriindu-le la locul lor, vei primi un stat bun.

  2eo/a,

  /

  /

 • DUPA FLUTURA$' r.Cine gi ce'uturagia prins? ( / Ay'\ Al\; ,$,_4-ffi w_\t**\Qi-l \q
 • NECAZUL FLUTURA9ULUI,'i Citegte atent textul si vei afla ce s-a intamplat cu fluturagul. Scrie

  pe linii cuvintele care lipsesc gi continue povestioara,

  in pddure cresc [email protected] un

  la alta. Cand i se face foa