Carti. Bun.venit.la.Scoala

download Carti. Bun.venit.la.Scoala

of 66

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  148
 • download

  35

Embed Size (px)

Transcript of Carti. Bun.venit.la.Scoala

 • rt}md#

  or_,ov,

 • Rodica Dinesculleana Logel

  Carmen MinulescuDumitru Logel

  Daniela Stoica

  )

  Suport metodic pentru perioada prealfabetaripentru toate disciplinele din curriculum gi

  toate orele de cursg1

  caiet in completare siptdminal

  - romdnd- matematicd

  - cunoagterea mediului- muzicd

  - educafie plasticd- abilitdti practice

  Bun Ycnltla scoalil

  rrDt'l'una @c,rnunlst'nristll,

 • Coperta gi ilustragiile: Giorgian Ginguf

  Bun venitla qcoali / Rodica Dinescu, Carmen Minulescu,Ileana Logel, ... - Pitegti : Carminis Educafonal,2009ISBN 978-973-123-089-4

  I. Dinescu, RodicaII. Mnulescu, CarmenIII. I-ogel,Ileana

  373.3

  Copyright @ Edituft CARMIMS

  Redactor: Carmen TrandafirescuTehnoredactor: Giorgian GingutCorecturh: Rodica DinescuTehnoredactare computerizatA: Editura CARMINIS

  TiDarul executat la S.C. TIPARG S.A' Pite$ti

  Comenzile se primesc la iel./fax: 0248253022,0248252467sau pe adresa: Editura CARMINIS, str. Exelcitiu, bl. D 22,sc.B' ap Lcod 110242 - Pitegti, jud. Argegwww.carminis.roe-mail: editura-carminis@yahoo.com

  ISBN 97&973-123-089-4

 • Argument

  in lipsa unor auxiliare adecvate gi a unor probe complexe prin care sdse poatd stabili corect potenlialul micilor gcolari, mul1i dascdli ,,sar" rapidpeste perioada prealfabetard (primele doud sdptdmdni ale clasei intdi) 9iincep predarea materiei, uneori chiar din a doua zi de gcoald.

  Necunoscdndu-se incd de la inceput plusurile gi minusurile elevilor,demersul didactic are de suferit, iar activitdtile diferentiate, beneficepentru progresul gcolar al fiecdrui copil, nu pot fi desfdgurate cu succes.Pentru a evita acest fapt, a fost conceputd prezenta lucrare sub forma unorprobe diverse care pot fi aplicate bobocilor din clasa intdi in primele doudsdptdmdni de qcoald, existAnd probe pentru fiecare disciplind gi pentrufiecare ord de curs, dar gi un capitol cu exercitii in completare pentru restulanului gcolar. Sarcinile de lucru (este inclus gi un test pentru depistareacopiilor supradotati) sunt construite sub formd de jocuri diverse gi amuzante.Intr-o atmosferd destinsd, elevii sunt stimulati sd arate ce au invdtat infamilie 9i la grddinitd, fiind invitali sd vorbeascd, sd scrie, sd cAnte, sd semiqte, sd gAndeascd, sd fie creativi gi sd se intreacd in competitii diferite.

  RezolvAnd sarcinile primite, copiii fac dovada cunogtinlelor, price-perilor gi deprinderilor de care dispun, invdtdtorul putAnd astfel sd-gicunoascd elevii gi sd aprecieze nivelul lor de dezvoltare.

  Lucrarea este utild gi pdrintilor care, dacd urmdresc paginile cdrtii,pot afla, pas cu pas, ceea ce fac copiii lor in primele zile de gcoald gi ceea cear trebui sd cunoascd un elev din clasa intdi.

  Suntem convingi cd prin tot ceea ce oferd, aceastd lucrare va constituiun instrument de lucru util pentru toli cei care sunt angrenafi in activitdlileeducative complexe ale lnceputului de ciclu primar.

  Autorii

  t

 • Matematici

  Abecedar

  Abilitnfi practice

  Educatie plastici

  Educafie muzicali

  Cunoagterea mediului

  ffiwW@Wm

  4

 • Prima zi de gcoaliProbe pentru evidengierea cuno$tingelor

  ite in familie si la diniA. Noi despre noi...

  Md numesc ...... . Sunt elev la

  $coala Doamna invdldtoarese numeste

  1. Ecusonul meu!Completal i ecusonul cu

  ajutorul doamnei invdldtoare girealizali unul asemdndtor acasd!

  Pr indel i -vd ecusonul inpiept pentru a comunica mai ugorcu colegii!

  Numele:Clasa: . . . . . . . . .invdtdtor:

  2. Si ne cunoagtem!Copiii aqezafi in cerc se prezintd spundndu-gi numele 9i executAnd un

  gest (salut, reverentd, ras, betei scurte din palme etc.).

  !}. Jocul numelor! (]oc de atenlie gi memorie auditive)Agezali in cerc, copiii igi repetd numele de doud-trei ori. invdldtorul

  spune repede prenumele unui elev din cerc. Copilul care gi-a auzit numeletrebuie sd intervind imediat, la prima strigare, spunAndu-gi la fel de repedenumele complet.

  Dacd reugegte, trece in mijlocul cercului 9i igi strigd alt coleg.Copiii trebuie sd relind cdt mai multe nume ca sd se poatd descurca qi

  sd fie foarte atenti, ca sd poatd interveni prompt cdnd igi aud numele.

 • B. Ciirlile ;colorel. Bobocelul Bobo vi prezinti cir,tile primite-n dar!

  Abecedar

  Pierdutd printre cifrele zglobliE ,,Matematica" plind de secreteCu ea, cAnd prieteni tofi vom fiVom rezolva probleme pe-ndelete.

  Cunoaqtereamediului

  Aceasta e, o spun clar eu:,,Religie". Ea ne-nvaldCum sd-l iubim pe Dumnezeu$i cum sd ne purtdm tn viald.

  2. Realizali un desen pentru fiecare manual.

  Aceasta este cartea voastra,Numitd ,,Abecedar".Gdsifi aici litere multeDe mdnd, dar gi de tipar.

  O recunosc ugor/ cu siguranld,,,Cunoagterea mediului" i se spune.Ea cu rdbdare ne invaldCdte ceva despre naturd gi din lume.

  Matematici

  l-i.r.lcl - "

  ' l -6 -t r t5n7 C.B'

  =

 • A dou a zi de gcoalipent-ru evidenfi erea cunogtinlelor

  A. Noi despre noi...

  r. foc: ,,si alcituim perechi!,,Pentru fiecare cuvdnt da! spunefi imediat primur cuv6nt care vd vine inminte, av6nd grijd ca fiecare currant gdsit de rroi ,a uiba legdturd cu cer dat.1 ploaie

  - 1 calorifer -

  1 cald - gcoald

  -

  gdldgie

  verde -

  1 dulce -

  'l covor -

  1

  1

  1Exemplu: iarnd

  - zdpadd; fruct _ mdr.,,

  ftb z.tOC: ,,F"."ti ta fet!,,Imitali sunetele produse de:@ albine;@ garpe;

  @ migcarea hdrtiei;O tdierea cu foarfeca;

  O goriceii care rod ceva;I ploaie.

  Probefamiliei la gridin

 • ,ex)v-l& t.loc: ,,cerifi diferenfa"

  Descoperili ce diferenfd existd intredate 9i apoi explicati ce inseamni fiecare

  P-Bpaie-baiepard-bardpoald-boaldpun-bun

  F-Vfatd-vatdfar-varfii-viifoi-voi

  T.Dtata-datatoamnd-doamndtrepte-dreptepdturipdduri

  s-zsar-zarvarsd-varzdrase-razeseci-zeci

  cele doud cuvinte din perechilecuvdnt.

  C-Gcoald-goaldcard-gardstdncd-stdngdcreier-greier

  +scos-cosgcoald-scoaldmugcd-muscdpegte-peste

  4. Desenali o persoand care face parte din familie.

  a

 • Probe pentru eviden$erea selectivitigiimemoriei vizuale

  & t. Joc: ,,c"t mai atent elev!"Copiii sunt agezati in cerc. invdldtorul ii invitd sd se priveascd intre ei

  cateva minute, apoi le cere sd inchidd ochii gi formuleazj cerinte precum:Cate fete sunt in cerc?Ce copil (cdti copii) poartd ochelari?CAfi bdieti sunt in clasd?Cdte fete au pdrul lung? Numiti-le dacd putetilCine are pantofi rogii?

  2. $coala noastriCu Bobocelul Bobo sd ne cunoagtem gcoala. (yizitd in sdlile de clasd,

  laboratoare, cabinete, bibliotecd, sald de sport, grup sanitar etc.)_ .

  Sfyleli ce v-a impresionat mai mult in cdldtoria fdcutd impreund cuBobocelul in cetatea cunoasterii!

  e. Lobirint:Bobocelul Bobo s-a rdtdcit prin gcoald. Ajutati-l voi sd ajungd in clasa

  voastrd!

  9

 • Probe pentru evidentiereacunogtin{elor matematice

  I ' . Numdrati:o pAn5la 10

  (9i mai departe, dacd gtifi);t din2in2;odin3in3.

  2. Scrieli numerele pe care le gtili.

  l. Descoperiti ceobiecte sunt desenate,numdrati-le gi aPoiscrieji in tabel cAtesunt din fiecare fel.

  c.

  4. Desenali cAte un obiect din imagine care se afid:

  SUS:

  JOS:

  aproape:

  departe:

  pe masa:

  sub masd:

  *& ,B*6"8v119rKn @i) f *t\) lln*@\%\&

  to

 • @n treia zi de gcoali

  A. Jloi despre noi...Timp de ani am fost la Grddinita

  din localitatea

  Doamna educatoare se numepte

  I. Spuneti ce sunete se aud in cuvintele.. ,,carte", ,,elev,', ,,bancd,'.$titi sd despdrliii aceste cuvinte in silabe?

  2. Ce sunete mai cunoaqteti? in fiecare caz, spuneti cate un cuvdntcare incepe cu acest sunet.

  3. Spuneli cAte o propozitie despre:a) familie; b) grddinifd; c) gcoald.

  4. Memorati cel pufin o strofd din poezia:

  Sunt gcolar in clasa intAi!Nu mai merg la grddinifd,Cdci de ieri, eu sunt gcolar!Deci, adio, maginutd,Bun gdsit, Abecedar!

  Iatd, clopotelul sund$i spre clasd ne-ndrept5mVeseli toti, cu voie bund,Lucruri no| azi invdtdm!

  Totul e frumos la gcoald:Cdrtile, noii colegi,Tot ce scrii incet pe coald,Tainele ce le dezlegi!

  Probe pentru evidenlierea cuno$tinlelorinsu$ite in familie si la eridin

  TT

 • Probe pentru evidengierea niveluluide cunogtin[e matematice ale elevilor

  1. Numdraji oral gi apoi in scris din 10 in 10 pdnd la 100, crescdtor qidescrescdtor. $tili sd numdrati gi mai departe?

  2. Eu ardt un numdr de bobocei (2,5, 6,3, 9 etc').a) Ridicali qi voi tot atAtea degete (beligoare) cAfi bobocei ali vdzut'b) Ldsali degetele jos. Dacd aS avea cu un bobocel mai pu!in, c6te

  degete ar trebui sa ridica;i? (invdldtorul nu mai aratd imaginile')

  3. Eu ardt un numdr de betigoare. Voi trebuie:a) sd desenali in dreptunghiul din stAnga, tot atAtea mingi;b) sd desenaii in dreptunghiul din dreapta cu o minge mai mult decAt

  betigoarele pe care le am in m6nd.

  4. Privifi imaginea gi compunefi o problemd. Rezolvali-o!

  t2

 • Probe pentrude cunogtinle

  evidenfierea graduluila scris-citit

  I. Ce litere cunoagteli? Scriefi-le!

  2. Dacd gtiti, scrieti patru cuvinte gi o propozifie!

  3. Dacd gtil i, cit it i propozilia scrisdmai jos gi apoi desenati ceea ce ali cit it.

  ANA ARE MERE-

  Dacd nu gtif i sd citi l i , desenati totatatea mere cdte ferestre are clasa.

  {. In portretul de aldturi s-au ascuns maimulte litere. Descoperifi-le gi apoi scrieti_le pelinia punctatd. b:d

  r

 • Probe pentru evidengierea capacitifiide interpretare $i de receptarea mesaiului muzical

  l. Cdnt