Carti Povesti.de.Vladimir.suteev Ed. TEKKEN

download Carti  Povesti.de.Vladimir.suteev Ed. TEKKEN

of 214

 • date post

  22-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  547
 • download

  95

Embed Size (px)

description

Carti Betisorul.nazdravan Povesti.de.Vladimir.suteev Ed. TEKKEN

Transcript of Carti Povesti.de.Vladimir.suteev Ed. TEKKEN

 • V.SUTEEV

  BETE$qRuLNAZDRAVAN

  cu I LUSTRAT LE AUTORUTU]

  TRADUCERElt ,GwloJ/r!"i^

  IttltsQrt)

 • .H#*sr

  ,lI$

 • Boboculde rali a span gnoacea.-

  hte-mi, am ie$t l- a shgat el .

  Sieu!- a zis t Puiul de s; ine.

 • Eu merg si mi plimb!- a spus Bobocul.-$i eu merg!- a zis Puiul.

  -Eu am sn scum o eroapi!-s-a liudat Bobocul.- Si eu!- a zis Puiul.

 • - Eu an g;sit o dmil

  - a zis Bobocul.

  - Si eu am gesit! - a zis Si Puiul.

  - Am prins un fluturc!

  - a slrigat Boboc-ul.

  - $i eu an prins! - a striSat Puiul.

 • Euar wea sd mi scald!-azis Bobocul.-$i eu! - a strigat Puiul.

  Eu lnot! - s-a filit Bobocul.

 • - $i eu inot! - a lipat Puitorul.

  \

  .\1

  .$ '

  ,

  Ajutor!

 • Bobocul l-a tras din api pe Pui.

  -lu mE duc si rnd mai scald: a zis Bobocul-Eu1ns4 n ! -a r&puns Puiul.

  l l

 • IEIfr,

 • T'" ' p ' ' " ' -

  unul n.gru, r l rL lcenut iu r i a l l lc i lca alb

  t.1

 • _Rf '\ntri

  . \Q

  . ti s-au repezit dupi ll

  goricelul s a ascunsintr-un vas cu ftinn.t5

 • Pisoii -

  dupe ell Soricelul a fugrt.

  a

  'I6\

  (

  \$ Ilu)f \

  lar din vasulcu fiine au ie$it trei pisoi albi.

 • 0I

  . l l

  - l re iprsor negr j au vrz ut in iaz un pclrc

  \ t\ to %

  o 7,2 '

  1.)

  i..l

  :-->-1

  _-,-

  . . . $i s-au nnpustil dupA ell

 • Petteles a ficut nedzut

  20iardin apd ar ie$it lrei pisoi uzi leoarci.

 • Trei pisoi uzi leoarci au plecar aed\;.

  .

  Pe drum, eis-au uscat q;jati-idin nou cum au fosl: un pisoinegru,altul cenu$iu $i al treilea alb.

  2l

 • Odarl. ploaia a prins-o pe Furnice pe drurn.Unde sn s ascunde?A v5zut Furnica, intr-o poiane. o ciuperci, a dat fuga !i s-a ascuns

  24

 • StI Fornica sub ciuperci -ploaia nu mai contenette.

  Ploui bt maitare Simaitare.. .Se tire;te spre ciupercn un

  Fluture:Furniculo, Fumiculo, lasn-

  mi sub ciuperce! M-a udat ploaia9i nu pot si zbor!

  / i ,vl. i ,

  wl

 • i./

  - t l )dc s i te pf imcscl 5r eu lb i . mi-anr t : rcur loc.Nu inimicl \ { ! i b inc

  tr icur l ( r l ' lutuf t r i r ' lu! sLrh,hL r iu .uF;r1! i . F{rnicr

 • gi ploui tot rnai tare . . .Vine ld fugi lrl1 Sodcel:- La$ti-me 9i pe nine sub

  ciuperci! Sint lot un lac de api.- Unde si-ti facem loc?

  N-avem trl|de.-

  Mai inghesuiti-vi puliDl

 • S au in lhc$i t t i i '? ! l icur lo. f iIxrploain lo l curg. t ' nu \1.rsr

  Soricclului sub ciupcrci .

  t$

 • Lingi ciupcrci lop e o VrabicSi se vaite:

  - Mi s-au udat penele, mr-au

  obosit aripioarelel L;sali-ma subciuperci si m! usuc, sA mnodihnesc pini st5 ploaial

  I0,

  cEjfIr l 'Il t

 • (i,-

 • Deodad apare in poianeIepurel !i.. . vede ciuperca.

  - Ascundeli-m!, strigi

  -

  salvati-mn! Me fugere$te Vulpeal- . .

  - Mi-e milA de Iepure

  -

  spune Fumica. Hai sa ne maisrrlngem pulin.

  0

 • .a7.a

  vl'/-'

  $i iepurii au inceput sE construiasci Omut de Zepade,veveriFle ii ajurau: biteau zepada cu lSbutete qi o netezeaucodilele-

  I-au aszat din nou gileatape cap, iau facur ochii dincerbuni, iar io loc de nas i-au

  - vi mulfunesc ce m-ati

  refacut a spus Omul dez,iryadl. Dar acun ajurati-nisi I gises pe Mo$cerili.

  J\

  A

 • L'au condus la Urs. Ursuldormeain birlog. L-au trezit.

  Omul de Zipadi i a povesrircum l-au trim is copiii cu o scrisoarela Mo$ Ceriln.

  - Scrisoarea? mormeie

  Au tol cautat, dar scnsoarcanice'eri!

  /t

  t tI

  h*c

  --,,1=-X

  lt)

 • It ti (. fl l

  r\c1:iX

  - Fnre scrisoare, Mot Gerili n-o si

  va dea bradul - a zis Ursul. Mai binciotorrcejiv; acad. cu o si va ajut s;iesili din pedure.

  Dcodat:. te miri dezbor Coldana, lipind:

  - lati scnsoareal Iati

  Si Colr)fMa a islorisit

 • HSi ialn cuni a fost.l t9

 • bla MoS GeriE.

  Omul d Zapada se grnbeste,se friminte ti ba se impiedici decite un dimb, ba cade in vreogroape, ba se agali de weun ciot.

  140Noroc cu Ursul. ce altfel Omul de ZlDadi s-al fi sferimal din oou.

 • ln cele din urmi au aiuns la Mo9Grile.

  Mo9 Geril, a itit scrisoarea si a zis:-

  Ei. dar de ce-ati venir a$a lirziu?N osA mai izbutesti, Olnule de Zipadi,si le duci copiilor bradul de Aoul Nou.

 • Toli au sint si-i ia rpirarea Omului des-, int implat. Mo9 Geri l i i a dal atuncisani?a pornit degrabn cu bradul la copii

  .

  -:$=

  ZIpadA, povcstind ce isa, ia. Omul de Z;pade

  t/rsul s-.i nuors acas5, sh-)i conrinrde somnul pini in prinr:vari.112

 • \l1i$til',

  ,ll)l-JI r )-l)

  F.*"fr\lDimineala, Omul de Zepadi se afla tol pe vechiu-i toc.

  brafe tinea acum. in loc de scrisoare, un brad.dar in

  143

 • tluVt-'l/ : - |i : \/L1//))

 • CEWMAIE$TE SA$TM

 • Err "datn un crscan.

  Si cra el tare prostnnac fi invidios.Pizmuir pe toati lumca, se certa cu oncinc

  fi la toti sc rislea . . . ceilalti dideau din cap

  - Zi i Cisan 9i, lasill . . .

  odad, Giscanul a vizut la iaz o Lbidi.Si i'a plicut gilullung al lebedei.,.Uile -i9i tce el sA am un git ca lstal"gi o rugn pc Lebedn:

  Hai se tacrn schrmb l l idau ritul meu.mi- l daipc-al t iu.

  A'rar l cb:dao. l ip ipegindur ig i ' a in\oir .Au fec$ schimbur.

 • N\

  Merge ciscanul cu gitll lung de lebidi s; nu $tie cum si-l poarre.Ba il rdsucesre, ba il lunge,|iic, ba it face colac

  - oricurn td ilstinjeneSte.

  Un Pclican l-a !;zur Si ainceput si-Tu - zice - nu elri nici ciscan,Giscanul s-a supirst, a dat

  se sisiie, dar a bigat de seameciocul cu un sac mare :r I pelianului.

  ,,Uilc un a9a plisc cu sac marcsn arnl"

  - a gindil Ciscanul.

  Si-i zise Pelicanului:-

  Hai sA facem schirnb: itidau pliscul meu rosu, nni dai

  A ris Pclicanul, dar s ainvoir.

  rida:nici tebrdi l Ho-ho-hol

 • )l

 • ((.-\:.

  -2-- > -

  -.p.-rLGF

  Cu Cioara ti-a schimbal anpile sal mari. albe flr afipile ei micigioegre.

  t49

 • I-a rrebuit apoimult timp pentru alPAun se-si schimbccolorate cu o.oadiin

  Dar l-a convins.

  Giscanului

  ilk

 • lar Cffo$rll, iire bun;, i-adiruit Giscanutui creasla ribirbia sa, iar prin intclesere ri,,cucurigu" . . .

  Acun Glscanul nu mai semeoa

  r:-\\\!=-5

  Jr sue*

 • i 't\ ,flq',

  Giscanul pigett pe picioarele-ide cocor, dn led rost din aripile-ide c-ioari, siitj risuce$tein toate perfile gitulde lebidd.

  In cale,iiiese un cird de gitte.Ga-ga ga! Ce pasire mai este ii asta? se miri ele.

  r52

  .,rr"t*14

 • rN

  - Sint Gis.an!

  - a sldgar Ciscanul, bdtind din anD e dec|oar5. inrrn-. indu-r i girul de lebide: i stobozind ci t , t l inea ttut depelican un,,Cu-cu-ri-gu ui',. Eusint cet nai gmzav!

  -Fie, dac5 e$ti Aiscan, hai cu noit-ra|l zis gi$re,". ,."

 • Au f lecat gi$ele

  Toale gi$rele ciugolesc irrb!.nu'nai Giscanul lot plesciic dinpl iscui s iu cu sac. dar u foatcdc fc ls i c iugulasci t I 'c l

  \[\

  t '

  \\\t

 • Au plecal gi$lcle lascaldc, Giscanul

  -cu eleToare giftele inoati in

  Ciscanul aleargi pc mal, cide cocor ni.i gindse-lajure

  Rid gi9iclc:Ga ga-Ba!

  El le rnspunde:Cu-cu-ri-gu!

 • (;

  '*,

  :3

  \

  Au ieirt gigieie pe nral. dar aici. te miride unde. apare Vulpca!

  cittcle au dat rn lipit qi Si-au luat

  Numai Giscanul a dmas de unulsingur

  - aripile de ctuari nu-l ajutl sl-ri

  ia zborul. Aleargi el pe picioarcle dc.!cor, dar coada de pAun i se incurci inslufirif . . .

  .\\

 • TL,

  Vulpca il inhati de gitul lungde lebidi ti pe-aci !i-e drumul . . .

  Vezind gilttele una ca asla, s-aup.ivilit in zbor !i ia-o Ia scirmenatpe Vulpe cu ciocurile.

  Vulpea a lEsat ciscanul ri-a darbir cu fugilii.

  *Ti

 • \ \ t l ,7,

  (z;

  Vi mul lumesc, { i , ! re lor . c i n l at i salvat l lc ,a z is c iscanul .Dc acurn !1 iu cc-am dc l : icuL.

  A nrcrs la Lcbidi t i ! -a inanoiat g i lu l lung, I ,e l i ranL' lu i i r inapoiaipl iscul cLr sac narc, Cocorului p icn)rrc l . subl i r i . Cn)r i i ar ip i lencsrc. Pnunului coad viu cok)ral i i ca un era la i .

 • $$?trl'th

  Iar Cocoiului, fire buni, creasta, birbia, si,,cucurigu".Si Giscanul a devenil un giscan ca toli cilalli.Numaica acum esre inrel igent rr nu mai in! idia/ l pc nimeni.$i-am incalecat p-o roatnSiY-am spus povstea GiscanuluiToati!

  159

 • MOS MARTIN

  A inirat unul la iepure in gr5dina Si inireaba:- C tnai fac; ipura$ule?

  - Iat5, scot morcovi, mot Martine.

  - Dar sunt buni norcovii?

  - Buni, mot Martine, numai catrebuie scoi;din parnanl

  - ti nie-mi trebuiesc rnorcovi, - a spus ursul, -ii chiar rzerve penrru iamn ...

  - Pentru slnataiea ta, mot Martinel Ia ce! vrci!

  A scdpal ulsulin labe tis-aapucat sa scoa6 morcovi, sstfelcn snrea tnrAna in toate pa4il...

 • t\

  rur[2,1-dE-

  Deodati a sosir ariciul ti un morcov i-a ajuns dirct in cap Qi i s-alnfipt in tepi.

  - Cau nerusinarel

  - a

  - Scoatem morcovi!-

  cap Tepos?!- Eu merg in p6dure,

  slrigatariciui. -Ce se r'ntampla aici?

  a strigat ursul. -

  Dar tu incolro mergi,dupa vreascuri ti hribi albi!

 • ' IatE. h