Carti. 200. Civilizatii.stravechi. Ed.maxim.bit. TEKKEN

download Carti. 200. Civilizatii.stravechi. Ed.maxim.bit. TEKKEN

of 34

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  279
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Carti. 200. Civilizatii.stravechi. Ed.maxim.bit. TEKKEN

 • 8/12/2019 Carti. 200.Intrebari.si.Raspunsuri Civilizatii.stravechi. Ed.maxim.bit. TEKKEN

  1/34

  ffitrmnffiffi

 • 8/12/2019 Carti. 200.Intrebari.si.Raspunsuri Civilizatii.stravechi. Ed.maxim.bit. TEKKEN

  2/34

  %it.;wm,-1

  s [)11":'ffi%.rL-*t"l s ')^)

  a\

  ' "J

 • 8/12/2019 Carti. 200.Intrebari.si.Raspunsuri Civilizatii.stravechi. Ed.maxim.bit. TEKKEN

  3/34

  Cuprins

  2

  ''ii: i i ,

 • 8/12/2019 Carti. 200.Intrebari.si.Raspunsuri Civilizatii.stravechi. Ed.maxim.bit. TEKKEN

  4/34

  irtt ebtui

  Omul a fost ntotdeaunafoarte curios sd afledespre storiaevoluliei

  lui qi despre um s-audezvoltat diferitecivilizalii in diferite

  p5(i ale umii. De laevolu{iaomului cares-a produs n Africa

  in urmd cu 2 milioanede ani.a inceput n ung proces e dezvollare. iind ea

  mai inteligentd creaturd, mul a inceput si descopere dspunsuri amulte din intrebdrile pe care natura le aducea nainte.Odati cu trecerea impului,multe civilizaliis-autransformat n celebre entre n care s-a dezvoltatcomertul. ulte intre leau aiuns unosculepentru arta qi sculptura or.

  Ruinele lidirilorantice iartefactelevechilor civilizalii incd ne mai

  surprind. le ne duc cu g6.ndulia cunoqtinlele ogate e e

  aveau ceste ivilizagiindiferite domenii aleartei qi arhitecturii.In acest olum,veli gisirdspunsuri a numeroase

  fapte extraordinare

  Introducere

  legate de umea veche.

 • 8/12/2019 Carti. 200.Intrebari.si.Raspunsuri Civilizatii.stravechi. Ed.maxim.bit. TEKKEN

  5/34

  iffebfr ijj)iof'a

  l. Ce estepaleontologia?

  Paleontologiarepfezinti studiulfiintelordispdrute e baza

  dovezilor defosile,a uneltelorgi a altor semneale ocuiriiumane.

  2. Ce sugereazidescopeririledespre

  maimutele mari si oameni?

  Descoperirile eferitoare a maimuje qroameni ugereaza dprimiistrimoqi ifamiliei maimulelor mari qi ai oamenilor umigrat in A rica preFurasia n umd cul7 milioane de ani.

  3. Ce nseamni cuvintul ,,homo"i'Cuvdntul,,homo" estecuvdntul atinperrltu ,om".Cuvdnlul,uman": ite deIa ,huniinus"4. Care sepresupune,casunt udele,al)ro iate ale omului?

  I Umaneele au o

  Oameniide $tiinliau considerat imarile maimufesunt cele mai

  diferenta din,,,1u ta lopi ec uf i

  "Homo hqbilis" av

  creier mai mare dec 6LtAustralopitecul" . lninfdtisare, "Homo Hsbilis" era cel mat

  putin asemdnitorcu omul modem,dar"Australopitecul'avea anumltetdsAturi comune cumaimutelemodeme qi cuoamenll.

  6. Cine adescoperit rimelefosile de ,Jlomoerectus"?

  Primele osile de"Homo erectus" atfost descoperite efizicianulolandezEugene Dubois nanul 1891 n insulaindoneziand Java.

  7 De ce "Homo habilis" era ntmit ..omulindemAnutic"?

  "Homo hsbilis" era num:l "omulindemAnafic" eoarece ldturi de fosile s-au

  descoperitunelte.Aceastdspecreexistat numd cu 2,4qi 1,5milioane deani. Ei erauJumState amdrime fafdde omulmodem.

  8. Cetrisituri alefiintei

  prinmane au fost demonstratecercetirile actuale?

  Cercetdrile ctuale u stabilit ci fiinleleumane sunt foarte omogene din punct devedere genetic, qi anume pentru majoritateaspeciilor DN-d indivizilor stemai

  ': Omulpreistoric

 • 8/12/2019 Carti. 200.Intrebari.si.Raspunsuri Civilizatii.stravechi. Ed.maxim.bit. TEKKEN

  6/34

  asemdrdtor ecetde obicei, apt care ar fiputulsA ie rezultatul volu iei elali\recente.

  9. Cel de vechisunt osilele e oamenidescoperite n Etiopia?

  Oamenii de qtiin{dau dezgropat n Etiopiatrei cranii de om, vechi de 160.000 e ani,

  fiind consideratecele mai vechi gimaibine conservatefosile cunoscute lepredecesorilorapropialiai omuluimodem.

  10. ln ce perioadia trdit t'Homohahilis" ?

  "Homo habilis" atrditcv2,4 la ,4

  milioanedc ani n urm6."Homo habilis",primaspeciegenslui Homo",a evoluat n sudul

  9iestulAfricii n

  Pleistocenult imh r ir l

  11.Ce era"Homo

  floresiensis"?

  "HomoJlorcsiensis" ra ospecie e om pitic descoperita n pe$tera

  LiangBuape nsula ndonezianii lores nanul 2003."HomoJloresiensis"avea numaimetru ndllime$ipoziJie ipedd,iar creierul sAuera foarte mic, de417

  cc.

  Onrolpt t ' l r tor l I

  irfl;pdra12. Care estecel mai yechi

  om descoperitvreodati?

  "Homo sapiens"idaltu,din Etiopia,atrdit in urmd cuaproximativ160.000

  de ani. Din punct de vedere natomic, stecel mai vechi om modem cunoscut.Rdmagilele ui "homo sapiens" au fost

  descoperite n Etiopia n 1997.13.De cand dateazi prima atestarcuneltclor inpiatri?

  Uneltele inpiatraau fostatestate nmadati in urmdcu 2,6milioanedeani, cdnd"Homo

  ffiffebtui

  omonomrnrzl,

  ftafrTri" in estulAfriciiutilizaa5a-numitelenelte ecioplir inpiatrA.confeclionate inpiefe rotunde are u ost

  care

  14.Cum se explici thptul c[ evolutiromului ste arlea evolu(iei iologic

  sparte dn oviturisimple. ,l

  Evolujiaomului este partbiologice rivitoare a apscprzzs" a specie imaimuqe riage imamsunt tansmlse reantsroferd undamentul,

 • 8/12/2019 Carti. 200.Intrebari.si.Raspunsuri Civilizatii.stravechi. Ed.maxim.bit. TEKKEN

  7/34

  0{i 1. Cine erauaksumitii?

  Aksumilii erau unpopor dinamestecul epopoare vorbitoare

  a limbii ku$itedinEtiopiagi a celorvorbitoare limbiisemitice din sudulArabiei din jurulanului 500 .Hr Eiau Ait in regiuneainaltda Etiopieildngi MareaRoqie.

  2. Care erau principalele mijloacc dctransport ale africanilor?

  Singura icea mai mportantd ezvoltaxedin istorianord-vestului lricii a fostutilizarea dmilei ca vehicul de ransport.

  Arta africand n piatrd din Sahara, Nigeriapdstreazi cobituri echi de 6000 de ani.

  Cele mai vechi sculpturi descoperite parlinculhrii Nok din Nigeria Siau fost fecuteaproximativ n anul 500 .Hr

  4. Ce arti se giseEte n mod tipic incolectiilemuzeelor?

  Arta tradiJionalddescrie ele maipopulare 9i celemai studiateforme de artiafrican6 care segisesc n modtipic in colecliilemuzeelor,

  -1.C rit de r cchc cslc arta ali icxnl ixpiatri?

  5. Cine erau ocuitorii Africii?

  Mareamajo tate alocuitorilorAfricii eraude origine

  indigenb.Aftica estepatna a

  nenumerate riburi, grupuri etnice $i sociale,unele dinte ele reprezentand opulaliifoane mari, numirdnd milioane e oameni.

  6. Care era arta alticani qicare erameEtequgul entru carc cra cunoscuti?

  Aftica avea o tradiliebogati n artdgi

  megte$uguri. rtele 9i meqte$ugudleafricane i-au gdsitexpresia ntr-o varietatede soulpturi n lemn, bronz gi lucrdriartistice n piele.Acestea ncludeausculptura, ictuxa ioldritul.

  7. Care era limba vorbiti dc alricani inYrcmurile ntice?

  Afticanii vorbeau ute de imbi 9i dialecte

  folosite de diferite grupuri etnice. Nu toate

  aceste imbi 9i dialecte u aceeagiimportatrle: unele sunt vorbite de numaicateva sute de persoane, ltele sunt vorbitede nilioane. Printre cele mai proeminente

  Vechea Alrica

 • 8/12/2019 Carti. 200.Intrebari.si.Raspunsuri Civilizatii.stravechi. Ed.maxim.bit. TEKKEN

  8/34

  Numele or estede obicei egatde cuvantulfenician ,ufar",praf', dat oteorie din anul1981a afirmat

  ci i$i aredddcina intr-uncuvant berber,

  ora9e.

  'echea 4lriea

  "t4,

  ,,leagdnul

  limbivorbite sunt araba, wahiligihausa.

  8. CAnd auajuns

  nomtnl tin nordulAfricii?

  Primii"hominizi"din nordulAfricii au

  aluns njurul anului 200.000 .Hr."Hominidul" este un membru al familieibiologrce "Hominidae", care cuorindeoamenii dispdruli 9i cei existenfi,cimparzeii, orilele

  $iurangutanii.

  9. De unde vine denumirea {e africani?

  ,,iy'f ', care nseamnd, eegtefi" , f cend,r-serefedre a locuitoriipegterilor.10.Care este mportanta viii Nilului lamarginea estici a Africii de nord?

  11,Cineerapopulatia Bantu?

  in anul 400 d.Hr.,

  sudulAfticii, unde au nceput dsecisdtoreasci u populatia hoikhoi

  isan.

  Ei auinceput secultivepdmdntul isi creascdoi sau vite.

  12.Ce secultiva n Africa?

  Meit.rJ', azdrea, rahidele, umbacul,pepenele ogugidovleacul u nceput i fie

  1n

  cult ivaten restul l r ic i ig in regiuneaSahel. n timpce meiul.mazarea. iotea iinrr l c ' ,6ra. l^hino r i- F, i^^;^nul au predominat n Etiopia.

  rltfuiqi

  ValeaNilutui,situatd amarglneade est aAfricii denord, esteuna dincele mai

  Stiintifice aarborelui ee

  r9ra

  wbogatezone agricole in lume. Se crede i uscarea ,,leagiinu I

  e au ostestul $i sudul

  Saharei crescut ensitatea opulaliei evaleaNilului5iaici s-au ezvohat ari

  t , t ' t".

  7

  ffitrebAtri

  din vestulAfricii au ajuns

  t .,.6* centrald idef - est sunt

  3.1 o7o onsiderate- in

 • 8/12/2019 Carti. 200.Intrebari.si.Raspunsuri Civilizatii.stravechi. Ed.maxim.bit. TEKKEN

  9/34

  1. CAnd a apirutcivilizatiastriYeche?

  Civilizalia aapirut in jurulanului 150i.Hr.prinunificareapoliticdaEgiptului deSus cu Egiptulde Jos subdomniaprimului faraon

  gi s-a dezvoltat n urmitoarele rei milenii.

  2. Care sunt ipurile d realiziri pe carele-au avut vechii egipteni?

  Vechii egipteni au dezvoltat un sistem almatematicii, arierelor e piatre, atehnicilorde cercetaxe iconstrucfie are aufacilitatconstruirea iramidelor

  mo lelor 9i obeliscurilor,

  tehnol i sticlei isistemuluipractrc

  . De ce a fostumiti cultura

  i din sudului?

  truinalte

  uneltele e piatd $ipentru utilizareacuprului.Vasele in teracotd ivasele inpiaha erau de asemenea aimoase.

  4. Ce purta denumirer de ,,Zidurileconducdtoruluio'?

  Delta din partea esticd se numea ,Zidurtleconducdtoruluf', deoarece ra construitd siapere ara mpotriva atacului striin.

  5. Care a fost ultimul conducitor alRegatului de Mijloc?

  Ultimul mare conducitor al Regatului deMij loc