Carolina platon abstract

36
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Cu titlu de manuscris C.Z.U. : 378.124 CAROLINA PLATON TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR Specialitatea 13.00.01 – Pedagogia generală AUTOREFERAT al tezei de doctor habilitat în pedagogie CHIŞINĂU 2005

Transcript of Carolina platon abstract

Page 1: Carolina platon abstract

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris C.Z.U. : 378.124

CAROLINA PLATON

TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR

Specialitatea 13.00.01 – Pedagogia generală

AUTOREFERAT

al tezei de doctor habilitat în pedagogie

CHIŞINĂU

2005

Page 2: Carolina platon abstract

2

Teza a fost elaborată la Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea de Stat din Moldova

Consultant ştiinţific: Vladimir Guţu, dr. hab. ped., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova Referenţi oficiali: 1. Constantin Cucoş, dr. ped., prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România 2. Vlad Pâslaru, dr. hab. ped., prof. univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 3. Virgil Mândâcanu, dr. hab. ped., prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” Susţinerea va avea loc la ______________________________ în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat DH 30–13.00.01 de pe lîngă Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici, 60, Chişinău, MD 2009. Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, str. A. Mateevici, 60, Chişinău, MD 2009. Autoreferatul a fost expediat la ________________________________ Secretarul ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat, dr. ped. ______________________________________________Otilia Dandara Consultant ştiinţific, dr. hab. ped. __________________________________________Vladimir Guţu Autor________________________________________________Carolina Platon

Page 3: Carolina platon abstract

3

INTRODUCERE

Actualitatea şi gradul de studiere a temei. În ultimul deceniu, în plan internaţional, preocupările cu privire la promovarea calităţii în învăţămîntul universitar au sporit considerabil. Într-un şir de ţări ale Europei şi Americii de Nord (Franţa, Marea Britanie, Spania, Olanda, Danemarca, Finlanda, SUA, Canada etc.) calitatea se declară scopul principal, se întreprind paşi concreţi în planificarea sistemelor de apreciere a calităţii, se organizează Comisii Naţionale de Evaluare. Conform datelor UNESCO mai mulţi factori pot explica această stare de lucruri.

Primul factor se referă la extinderea sistemului de învăţămînt universitar. Creşterea rapidă a numărului de studenţi, însoţită de diversificarea domeniilor de studii, a intensificat dezbaterile referitoare la calitatea instruirii.

Al doilea factor vizează dezvoltarea în multe sectoare ale societăţii a “transparenţei”. Instituţiile de învăţămînt universitar sînt chemate să demonstreze relevanţa, calitatea şi responsabilitatea faţă de societate.

Al treilea factor se referă la limitarea în multe ţări a cheltuielilor publice. Reducerile bugetare au ridicat automat problema calităţii proceselor şi produselor învăţămîntului universitar.

Al patrulea factor vizează creşterea mobilităţii internaţionale a studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi internaţionalizarea pieţei europene de muncă. Aceste fenomene au dus la necesitatea echivalării calificărilor, uniformizării standardelor, compatibilizării sistemelor de credite şi, drept rezultat, la sporirea atenţiei faţă de calitatea învăţămîntului universitar şi evaluarea ei.

În optica celor menţionate, evaluarea calităţii învăţămîntului universitar devine obiectul multiplelor cercetări (R. Abrecht, J-M. Barbier, C. Beaudoux, H. Bernard, J-J. Bonniol, R. Burelle, W. Cashin, J. Cardinet, J-P. Caverni, J-M. De Ketele, J. Donald, K. Feldman, F. Gagne, H. Poissant, F. Tochon, M. Vial etc.). Unul din rolurile principale revine evaluării calităţii cadrului didactic universitar – proces care, în opinia specialiştilor, mai mult decît oricare altul contribuie la promovarea excelenţei. Interesul acordat calităţii cadrului didactic a crescut mult datorită reconsiderării rolului şi importanţei lui în structura activităţii academice. După o perioadă de ieşire din uz, cînd performanţele nu aveau mare impact asupra prestigiului unui cadru didactic, activitatea acestuia revine în prim-planul evaluării calităţii profesionale.

Schimbările proprii epocii se reflectă şi asupra învăţămîntului universitar din Republica Moldova, plasînd problema calităţii şi evaluării ei în centrul atenţiei teoreticienilor, practicienilor, factorilor de decizie. Adoptarea Legii Învăţămîntului, Legii Acreditării şi Evaluării, altor norme de drept educaţional, iniţiativele unui şir de centre universitare din ţară care au evoluat în funcţie de dezvoltarea învăţămîntului universitar european au stimulat, într-o anumită măsură, interesul pentru promovarea calităţii. Evaluarea în învăţămînt, cu precădere în cel preuniversitar, devine obiectul unui şir de dezbateri şi cercetări. Investigaţiile realizate vizează orientările conceptuale ale evaluării în învăţămînt (Vl. Pâslaru, V. Cabac, I. Achiri, A. Răileanu,

Page 4: Carolina platon abstract

4

I. Spinei), tehnologiile de evaluare a măiestriei pedagogice (V. Mândâcanu), evaluarea rezultatelor şcolare (Vl. Pâslaru, I. Achiri, A. Bolboceanu, S. Musteaţă, A. Răileanu, I. Spinei), evaluarea la debutul şcolar (S. Cemortan), atestarea cadrelor didactice (Gh. Rudic), aplicarea testelor în învăţămînt (V. Cabac). Totodată, dacă în învăţămîntul preuniversitar sînt înregistrate rezultate incontestabile, eforturile ce vizează evaluarea în învăţămîntul universitar rămîn modeste, deşi factorii evocaţi sînt inerenţi şi sistemului de învăţămînt din Republica Moldova. Lipsa unei politici a excelenţei bine definite şi, ceea ce este esenţial, lipsa unui sistem de evaluare şi supervizare a cadrului didactic creează obstacole considerabile în promovarea calităţii în învăţămîntul universitar. În acest context, fundamentarea teoriei şi elaborarea metodologiei de evaluare a cadrului didactic, implementarea acestora în învăţîmîntul universitar din Republica Moldova rămîne o necesitate acută. Or, divergenţa dintre importanţa evaluării calităţii cadrului didactic universitar, pe de o parte, şi insuficienta tratare a problemei în cauză în investigaţiile psihopedagogice, pe de altă parte, argumentează actualitatea temei şi generează problema cercetării: care sînt componentele unei posibile teorii ale evaluării cadrului didactic universitar în contextul concepţiilor educaţionale moderne? Prezenta lucrare tinde să propună abordări noi pentru a contribui la soluţionarea problemei evidenţiate.

Obiectul cercetării îl constituie concepţiile teoretice şi metodologice ale evaluării în învăţămînt, în general, şi ale evaluării cadrului didactic universitar, în particular.

Scopul cercetării constă în stabilirea fundamentelor teoretice ale evaluării în învăţămînt şi elaborarea modelului de evaluare a cadrului didactic universitar. În conformitate cu scopul urmărit a fost formulată următoarea ipoteză generală: teoria evaluării extinse a cadrului didactic universitar se constituie pe dimensiunile structurală, contextuală şi valorică, reprezentate de, respectiv: • scopurile evaluării, obiectul evaluării, sursele de informare, mijloacele de evaluare

şi destinatarii rezultatelor evaluării; • climatul psihopedagogic şi variabilele contextuale; • măsurare, gestiune şi alocare de sens. Verificarea ipotezei lansate a solicitat realizarea următoarelor obiective: 1. analiza abordărilor existente şi argumentarea necesităţii unei abordări extinse a

evaluării în învăţămînt; 2. stabilirea fundamentelor teoretice ale evaluării cadrului didactic universitar; 3. elaborarea modelului de evaluare a cadrului didactic universitar; 4. argumentarea metodologiei de evaluare a cadrului didactic universitar; 5. elaborarea / adaptarea şi validarea instrumentelor de evaluare a cadrului didactic

universitar; 6. depistarea variabilelor contextuale ale evaluării; 7. realizarea demersului experimental de evaluare la nivel diagnostic şi formativ; 8. stabilirea strategiilor de gestionare a actului evaluativ la nivel individual şi

instituţional; 9. conturarea modalităţilor de supervizare a activităţii cadrului didactic universitar.

Page 5: Carolina platon abstract

5

Reperele conceptuale ale cercetării le-au constituit: concepţiile filozofice ale evaluării referitoare la abordările: explicaţiei cauzale (R. Bourdon, J. Cardinet, L. Cronbach, M. Morin), structuralistă (J-J. Bonniol, P. Bourdieu, J-M. De Ketele), cibernetică (L. Allal, J-M. Berthelot, M. Vial), sistemică (J-J. Bonniol, Y. Chevaillard, G. Nunziati, S. Stufflebeam); concepţiile pedagogice şi psihologice referitoare la modelele de evaluare: docimologic (J-P. Caverni, M. Gilly, H. Pieron), metric (J-M. Barbier, J. Cardinet, L. Pelletier), teleologic (L. Allal, B. Bloom, G. De Landsheere, R. Tyler); teoriile psihologice: ale acţiunii raţionale (I. Ajzen, M. Fishbein), ale disonanţei cognitive (L. Festinger), ale atitudinilor (G. Allport, R. Legendre, M. Rokeach), ale reprezentărilor sociale (J. Abric, W. Doise, S. Moscovici, A. Neculau); viziunile privind supervizarea sinergetică (L. Girard, E. McLean, D. Morissette); concepţia curriculumului universitar (Vl. Guţu, N. Silistraru); concepţia curriculumului psihopedagogic universitar de bază (Negură, L. Papuc, Vl. Pâslaru), Legea învăţămîntului şi alte acte normative ale învăţămîntului universitar din Republica Moldova.

Axe şi metode de investigaţie. În cadrul cercetării au fost proiectate următoarele axe de cercetare şi utilizate următoarele metode de investigaţie: • axe de cercetare: analitică, modelare, instrumentală, experimentală, implementare; • metode de investigaţie: analiza şi modelarea teoretică, observarea, convorbirea,

experimentul, expertiza, testarea, sondajul de opinii, studiul de caz, metode statistice de prelucrare a datelor.

Instituţiile pilot şi subiecţii experimentali. Cercetarea a fost realizată în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Institutului de Instruire Continuă, Universităţii de Stat din Cahul. Eşantionul a cuprins 387 cadre didactice, 24 cadre manageriale, 2482 studenţi. Eşantionul de validare a instrumentelor de evaluare a fost constituit din 4 experţi şi 462 studenţi. În total au fost efectuate 3254 probe.

Inovaţia ştiinţifică şi valoarea teoretică a cercetării constau în: • fundamentarea concepţiei evaluării extinse a cadrului didactic universitar, bazată

pe o viziune sistemică asupra evaluării, tratată ca o modalitate generală de măsurare, gestiune şi interpretare a actului evaluativ;

• elaborarea modelului multidimensional de evaluare a cadrului didactic universitar, bazat pe principiile: globalităţii, structurării, contextualităţii, valoric, sinergetic şi constituit pe dimensiunile: structurală (scop, obiect, surse, mijloace, destinatari), contextuală (climat, caracteristici, interacţiuni), valorică (produs, procedură, proces);

• argumentarea bazelor metodologice ale elaborării instrumentelor de evaluare; determinarea algoritmului elaborării instrumentelor de evaluare (identificarea funcţiilor, operaţionalizarea conceptului, elaborarea şi evaluarea indicatorilor, stabilirea proprietăţilor metrice); definirea factorilor şi criteriilor de evaluare; elaborarea / adaptarea şi validarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scopurile evaluării (formativ, administrativ), de sursele de evaluare (studenţi, experţi, cadru didactic), de obiectul evaluării (competenţă, climat, dimensiuni subiective);

Page 6: Carolina platon abstract

6

• identificarea standardului empiric al calităţii cadrului didactic universitar; stabilirea variabilelor contextuale cu efecte distorsionale asupra actului evaluativ; determinarea dimensiunilor subiective (reprezentări, atitudini) şi a interacţiunilor acestora cu actul de evaluare;

• stabilirea, în plan individual şi instituţional, a strategiilor de implementare a modelului de evaluare a cadrului didactic universitar (gestiune: principii, faze, etape; supervizare: condiţii, profiluri comportamentale, stiluri de supervizare).

Valoarea practică a cercetării este reprezentată de modelul şi metodologia de evaluare care stau la baza demersului de evaluare a cadrelor didactice din Universitatea de Stat din Moldova. Rezultatele cercetării au fost utilizate la evaluarea calităţii predării în Universitatea Agrară de Stat din Moldova (în cadrul proiectului TACIS “Suport la dezvoltarea învăţămîntului, cercetării şi serviciilor de consultanţă în agricultură”), în Institutul de Instruire Continuă (în cadrul proiectului TACIS “Managementul educaţional” – program de formare profesională prin E-learning), în Universitatea de Stat din Cahul. Materialele cercetării au stat la baza elaborării cursurilor “Introducere în psihodiagnostic”, “Evaluarea calităţii în învăţămîntul universitar”, “Managementul evaluării calităţii în învăţămînt”, “Teoria şi metodologia curriculumului universitar” realizate de autor, precum şi la elaborarea tezelor de doctorat, masterat, licenţă.

Tezele principale propuse pentru susţinere: • abordarea sistemică a evaluării în învăţămînt reprezintă modalitatea generală de

măsurare, gestiune şi interpretare a ansamblului factorilor semnificativi ai actului evaluativ;

• modelul de evaluare extinsă a cadrului didactic universitar este un sistem multidimensional, în interacţiune care se constituie pe dimensiunile structurală, contextuală şi valorică;

• metodologia de evaluare a cadrului didactic universitar formează un sistem coerent de acţiuni şi instrumente valide care exprimă interdependenţa dintre componentele actului evaluativ (scop, conţinut, destinatari, surse, climat, reprezentări, atitudini);

• evaluarea cadrului didactic universitar este însoţită de factori cu efecte distorsionale asupra rezultatelor ei;

• demersul de evaluare funcţionează ca un sistem complex care integrează atît aspectele diagnostice, formative, sumative, cît şi aspectele cognitive, afective şi comportamentale ale subiecţilor implicaţi în actul evaluativ.

Etapele cercetării. Etapa 1: (1990 – 1996) – cercetarea teoretică a problemei evaluării în

învăţămîntul din diverse ţări, examinarea modelelor de evaluare a cadrelor didactice din învăţămîntul universitar.

Etapa 2: (1996 – 2000) – proiectarea modelului teoretic al evaluării cadrului didactic universitar, elaborarea metodologiei şi validarea instrumentelor de evaluare.

Etapa 3: (2000 – 2004) – experimentarea modelului de evaluare, determinarea strategiilor de gestionare, proiectarea strategiilor de supervizare a cadrului didactic universitar.

Page 7: Carolina platon abstract

7

Aprobarea rezultatelor cercetării a avut loc: la Congresul XXVI Internaţional de Psihologie (Montreal, 1996); la Seminarul Internaţional “Principii şi modalităţi de evaluare a calităţii în învăţămîntul superior” (Chişinău, 1997); la Congresul VI European de Psihologie (Roma, 1999); la Congresul XXVI Internaţional de Psihologie (Stockholm, 2000), la Seminarul Internaţional “Managementul instituţiilor de învăţămînt superior” (Chişinău, 2001); în cadrul Zilelor Academiei Ieşene, Ediţia a XVII-a, (Iaşi, 2002), la Seminarul Internaţional “Asigurarea calităţii în învăţămîntul superior” (Chişinău, 2003), la Conferinţa Internaţională “Evaluation’s tools for higher educational quolity” (Oradea, 2003), la Colocviile Internaţionale în cadrul proiectului TACIS (Stockholm, 2002; Alicante, 2003; Chişinău, 2003), la şedinţele Comisiei Metodice a Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 2003).

Structura tezei: Teza cuprinde introducere, cinci capitole, sinteza rezultatelor, concluzii, surse bibliografice (264), adnotare în limbile română, engleză şi rusă, anexe (47). Textul conţine 32 tabele şi 30 figuri care ilustrează şi completează ideile autorului.

CONŢINUTUL TEZEI

În Introducere este fundamentată actualitatea temei de cercetare, sînt formulate: problema, obiectul, scopul, ipotezele, obiectivele, bazele conceptuale, metodele, inovaţia ştiinţifică şi valoarea practică a cercetării, tezele principale înaintate pentru susţinere, etapele de desfăşurare a cercetării. În capitolul I, ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNT (AXA ANALITICĂ) este examinată problema evaluării în învăţămînt. Diversele abordări ale acestei probleme au generat un şir de concepţii, modele, teorii, circulaţia cărora dintr-un cîmp ştiinţific la altul, intercalarea reciprocă şi reapariţia lor sub o formă mai mult sau mai puţin renovată, face dificilă identificarea lor. Acest proces, care obligă evaluatorul să se înscrie într-un model de gîndire, este rareori explicit. Totuşi, sintetizînd multiplele abordări ale evaluării expuse în literatura de specialitate, am relevat două mari sisteme de idei, ambele aducînd un aport considerabil în dezvoltarea problematicii evaluative: abordarea evaluării ca măsurare care dă prioritate produselor şi abordarea evaluării ca gestiune care se focalizează pe proceduri.

În cadrul abordării evaluării ca măsurare au fost analizate un şir de modele care servesc drept referinţe teoretice. Modelul explicaţiei cauzale (Bourdon, Cardinet, Cronbach, Morin), numit şi evaluare cuantificatoare datorită priorităţilor acordate datelor obiective, pune accent pe rezultate care trebuie să poată fi măsurate. Evaluarea cuantificatoare îşi fondează generalizările pe repetabilitatea rezultatelor observate. Modelul docimologic (Caverni, De Landsheere, Gilly, Pieron) subliniază variabilitatea şi imprecizia sistemului de examinare. Obiectul de studiu în acest model vizează identificarea efectelor perturbatorii care ar putea explica variaţiile între notări. Accentul se pune pe problemele fidelităţii notelor, a validităţii examenelor, a sensibilităţii mijloacelor de evaluare.

Page 8: Carolina platon abstract

8

Modelul metric (Barbier, Cardinet, Pelletier) se axează pe studiul testelor. Investigaţiile se orientează spre verificarea măsurărilor obţinute prin teste, spre găsirea metodelor de elaborare a testelor fiabile şi valide. Ca reacţie la atenţia excesivă acordată în învăţămînt examenelor, se stabileşte o distincţie între inventarul cunoştinţelor şi dezvoltarea intelectuală, se perfecţionează instrumentele de evaluare. Subiectul evaluării este redescoperit ca totalitate ireductibilă la o singură dimensiune.

Astfel, cercetările realizate în cadrul concepţiei evaluării ca măsurare urmăresc scopul de a pune la dispoziţia evaluatorului mijloace care ar putea afirma rezultatele evaluărilor sale. Eforturile se orientează spre construirea unor instrumente fiabile care vor permite măsurări “reale”. Se propagă imaginea evaluatorului obiectiv, dat fiind faptul că acesta este asigurat cu tehnici ştiinţifice de măsurare. Totodată, se observă stabilirea unei confuzii între “a evalua” şi “a măsura”, evaluarea nefiind decît o metodologie a măsurării. Evaluarea se limitează la variabile pentru care ştiinţa a elaborat cu succes instrumente de măsurare. Or, este vorba de importarea în evaluare a ideologiei pozitiviste sau a metodologiei împrumutate de la ştiinţele naturii care se prezintă ca garanţii ale abordării ştiinţifice. În fine, această definire generează o evaluare a cărei obiect este restrîns şi a cărei abordare este mecanicistă.

În cadrul abordării evaluării ca gestiune au fost identificate un şir de modele care au generat numeroase reflecţii. Modelul teleologic (Allal, Bloom, Caroll, De Landsheere, Tyler) care, pornind de la teoria obiectivelor inspirată de Tyler, reluată de De Landsheere şi pînă la “analiza axată pe obiective” mediatizată de cercurile de formare a cadrelor didactice, dezvoltă un şir de teorii care acordă prioritate desemnării obiectivelor ce trebuiesc atinse. Este vorba de ceva mai mult decît o pedagogie. Este vorba de o concepţie a lumii, o atitudine, o gîndire gestionară. Modelul teleologic se bazează pe o vastă metaforă: scop, operaţionalizare, eficienţă. Legat de învăţămîntul programat şi comportamentalismul skinnerian, modelul apare ca o întreprindere de raţionalizare a actului evaluativ, apoi a actului educativ în întregime, funcţionînd cu intenţii gestionare. Modelul structuralist (Bonniol, Bourdieu, De Ketele, Perrenoud), în problemele evaluării, deseori, nu prezintă referinţe explicite. În evaluare este utilizat mai mult “climatul” abordării structuraliste decît o teorie concretă a unor autori. Astfel, evaluarea tratată ca reproducere funcţionează pornind de la ideea de “reproducere a inegalităţilor sociale”, instituţia de învăţămînt fiind studiată ca o structură îndeplinind această funcţie a căror mecanisme, reguli de funcţionare trebuie devualate. Evaluarea este definită drept judecată socială de deviere sau de corespundere unei norme de excelenţă. Evaluarea tratată ca intervenţie se orientează spre descoperirea structurilor pentru a lua decizii. În această optică, autorii definesc procesul evaluativ ca pe o necesitate de a selecta un ansamblu de informaţii valide şi de a examina gradul de pertinenţă a lor în raport cu un ansamblu de criterii adecvate obiectivelor fixate. Evaluarea tratată ca dispozitiv vizează studiul dispozitivelor pedagogice de formare, de învăţare şi de evaluare, adică structura acestora. Un asemenea dispozitiv nu este doar un ghid sau un descriptiv al unei acţiuni; el trebuie

Page 9: Carolina platon abstract

9

interpretat şi actualizat de cel care îl utilizează. Ulterior, cercetările se orientează spre studiul condiţiilor solicitate de elementele esenţiale ale structurii evaluate pentru ca aceste condiţii să asigure reuşita. Modelul cibernetic (Allal, Berthelot, Vial), adică paradigma guvernării, niciodată n-a tratat relaţiile unui sistem cu mediul său altfel decît după modelul controlor-controlat, bazat pe retroacţiuni. Abordarea cibernetică canalizează două direcţii de cercetare. Retroacţiunile sistematice, concepute ca o funcţiune în verigi, care trebuie să atingă un scop definit dinainte printr-o serie de transformări. Evaluarea pentru remediere, cîmpul de studiu al căreia se stabileşte în jurul ideii de incitare la schimbare, numită evaluare formativă. De la ideea de “corectarea erorilor ca sursă de învăţare” se trece la ideea de “eroare ca semn al necesităţii de învăţare”. Modelul sistemic (Bonniol, Chevaillard, Nunziati, Stufflebeam) promovează globalitatea, viziunea holistică. Interesul se îndreaptă asupra relaţiilor dintre actorii evaluării, funcţionalitatea fiind tratată ca dependentă de calitatea acestor relaţii. Or, se trece la reglarea organizată în sistem. Trei direcţii de bază pot fi evidenţiate în abordarea sistemică a evaluării. Evaluarea sarcinilor se orientează spre evaluarea situaţiilor numite “rezolvarea de probleme”; a evalua, în acest caz, înseamnă a verbaliza procedurile necesare pentru a realiza sarcina. Evaluarea formatoare (noţiune introdusă de Bonniol şi Nunziati pentru a o distinge de evaluarea formativă care se referă cu precădere la strategiile pedagogice ale formatorului şi nu la strategiile de învăţare ale subiectului în formare) reflectă un ansamblu de practici pedagogice care fixează subiectului drept obiectiv raţionalizarea reperelor necesare pentru a evalua. Evaluarea - sistem de reglări în care reglarea devine ancorarea fundamentală a practicii evaluative. Or, cercetările realizate în cadrul abordării evaluării ca gestiune, fără a respinge măsurarea în general, ci mai degrabă pentru a evita importarea în evaluare a ideologiei mecaniciste, se orientează spre o lărgire a domeniului de studiu. De la un control extern, modelul gestionar de evaluare evoluează spre interiorizarea acestuia. Evaluarea devine o putere împărţită, iar autocontrolul - un obiect de învăţare recunoscut. Evaluarea este completată cu mijloace care depăşesc cele educative. Concomitent, probleme etice şi politice se impun pe prim plan: organizaţionalul, după ce a fost redus la structural, iar apoi lărgit la funcţional, face apel la alte dimensiuni şi conduce la alte modele. La sfîrşitul secolului XX se produce o reorientare netă spre abordarea evaluării ca problematică a sensului / semnificaţiei, centrată pe proces. Trecerea la o altă epistemă încă nu este deschisă deoarece în acest caz ar trebui ca evaluarea în cadrul sistemismului (studiul sistemelor “complexe”) să ofere locul evaluării ca complexitate, evaluării – interpretare. O ordonare este departe de a fi făcută, fiind prematur să se vorbească despre modele distincte în această paradigmă teoretică. Analizînd cercetările europene şi nord-americane în materie de evaluare, Cardinet menţionează că o constantă netă se degajă pentru majoritatea dintre ele: luarea în consideraţie a punctului de vedere subiectiv al persoanelor interesate. Acest punct de vedere se raportă la toate nivelurile: predare, învăţare, dirijare. Ştiinţa se vede

Page 10: Carolina platon abstract

10

obligată să reintroducă subiectivitatea, alocarea de sens, interpretarea în modelele lumii, acestea devenind obiect obligatoriu al cunoaşterii pentru a înţelege realitatea evaluativă. Contribuţia noastră constă în fundamentarea concepţiei evaluării extinse a cadrului didactic universitar, bazată pe o viziune sistemică asupra evaluării, tratată ca o modalitate generală, de măsurare, gestiune şi interpretare a valorii unui produs, procedură, proces. Din această perspectivă, variabilele subiective (reprezentări, atitudini, credinţe), devin elemente fundamentale ale procesului de evaluare care necesită o analiză minuţioasă: definirea conceptelor, identificarea relaţiilor dintre ele, înţelegerea mecanismului de interacţiune în scopul identificării rolului şi importanţei lor în procesul evaluativ. Deşi pe larg studiate în psihologie şi pedagogie, dimensiunile subiective invocate rămîn insuficient delimitate, ariile de interferenţă existente între ele complicînd definirea netă a conceptelor de referinţă. Printre obstacolele cîmpului de studiu vizat unul din cele mai dificile ţine de distincţia, rar stabilită într-o manieră clară în cercetările realizate, dintre schimbarea acestor dimensiuni aşa cum ele sînt percepute şi exprimate de persoană şi schimbarea reală la nivel de variabilă latentă. Fiind fenomene extrem de importante, rolul lor pentru înţelegerea proceselor evaluative devine central. Capitolul II, MODELUL TEORETIC AL EVALUĂRII CADRULUI DIDACTIC UNIVERSITAR (AXA MODELARE) se referă la complexitatea fenomenului evaluării, ţinînd cont de care am fundamentat concepţia evaluării extinse a cadrului didactic universitar. Abordarea sistemică extinsă evocă prezenţa mai multor factori susceptibili să intervină în realizarea ei. Este necesar ca aceşti factori să fie incluşi într-un sistem logic care-i ordonează şi face înţeleasă funcţionarea lor. Astfel, au fost sistematizate principiile care au stat la baza elaborării modelului teoretic al evaluării cadrului didactic universitar. Principiile vizate sînt: • principiul globalităţii: componentele sistemului sînt raportate la întreg şi la fiecare

dintre celelalte componente ale sistemului de evaluare; • principiul structurării: componentele sistemului sînt organizate şi ierarhizate în

raport cu celelalte componente ale sistemului de evaluare; • principiul contextualităţii: contextul concret-situaţional în care se desfăşoară

evaluarea are importanţă majoră; • principiul valoric: evaluarea este o judecată de valoare şi se face în termeni

apreciativi, de calitate; • principiul sinergetic: evaluarea este o interacţiune pozitivă, bazată pe cooperarea

persoanelor implicate în evaluare, care conduce la ameliorarea procesului educaţional.

Modelul evaluării cadrului didactic universitar elaborat de noi se constituie pe dimensiunile structurală, contextuală şi valorică. Dimensiunea structurală a provocat identificarea unui şir de componente ale evaluării în înteracţiuni constante şi influenţe reciproce: scop, obiect, surse de informare, mijloace, destinatari (Figura 1).

Page 11: Carolina platon abstract

11

Figura 1. Dimensiunea structurală a modelului

Componenta scop este decisivă în construirea unui sistem de evaluare. În contextul prezentei cercetări, două scopuri majore au fost delimitate: a) evaluarea realizată în scopuri formative care reprezintă un demers de informare pentru a furniza cadrului didactic un diagnostic al activităţii sale şi pentru a contribui la ameliorarea ei; b) evaluarea realizată în scopuri administrative care se referă la ansamblul activităţii cadrului didactic şi are drept obiectiv colectarea informaţiei pentru a lua o decizie. Distincţiile dintre evaluarea formativă şi cea administrativă se referă la:

Scopurile evaluării (De ce evaluăm?)

• Administrativ • Formativ

Mijloace de evaluare (Cum evaluăm?)

• Chestionare • Scale de măsurare • Observaţii • Înregistrări • Interviuri

• Cunoştinţe • Abilităţi • Atitudini

Sursele de informare (Cine evaluează?)

Obiectul evaluării (Ce evaluăm?)

• Studenţi • Absolvenţi • Experţi • Colegi • Cadrul didactic

Evaluarea

cadrului didactic universitar

• Cadrul didactic evaluat

• Instanţele de decizie • Administraţia • Studenţii • Absolvenţii

Destinatarii evaluării (Pentru cine evaluăm?)

Page 12: Carolina platon abstract

12

obiectul evaluării, sursele de informare, momentul evaluării, instrumentele de evaluare, accesul la rezultate, frecvenţa evaluării.

Componenta obiect al evaluării ţine de conceptul de competenţă exprimat prin aria 1 (cunoştinţe academice de bază), aria 2 (cunoştinţe de specializare psihopedagogică), aria 3 (abilităţi), aria 4 (atitudini) şi definit ca posedarea unui repertoriu de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale, considerate necesare pentru realizarea unei activităţi eficiente. Analiza de conţinut a fiecărei arii asigură descompunerea structurii teoretice a conceptului de competenţă în factori determinanţi, observabili şi indispensabili oricărui cadru didactic universitar. În aceeaşi ordine de idei, este necesar să facem diferenţiere între conceptul de competenţă şi conceptul de eficienţă a cadrului didactic universitar. Prin ultimul înţelegem punerea în aplicare a unui repertoriu de competenţe, adică cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale susceptibile să aibă efect asupra învăţării. Componenta surse de informare este esenţială pentru elaborarea unui sistem de evaluare. În cercetare, trei surse principale au fost valorificate: studenţii, experţii / colegii şi cadrul didactic evaluat. În calitatea lor de beneficiari ai instruirii studenţii apreciază diverse aspecte ale activităţii cadrului didactic: pregătirea şi organizarea cursului, abilităţile de prezentare, comunicare, interacţiune, evaluare, deontologia didactică. Experţii şi colegii furnizează informaţii referitoare la: cunoştinţele şi experienţa cadrului didactic, relevanţa obiectivelor şi a suportului didactic, calitatea metodelor de predare / învăţare şi a procedeelor de evaluare, interesul pentru predare / cercetare etc. Cadrul didactic constituie o importantă sursă de informare cu privire la: raţionamentului implicit al demersului didactic, părţile forte / slabe ale acestuia, modificările realizate drept rezultat al retroacţiunilor etc. Autoevaluarea este importantă şi din punct de vedere al provocării concomitente a introspecţiei şi a motivaţiei vizavi de dezvoltarea prpofesională, fiind un element-cheie care poate crea starea de disonanţă cognitivă, generînd schimbări de comportament. Componenta mijloace prin care se realizează evaluarea constituie un element semnificativ al acesteia. Trei categorii formează baza evaluării sistematice a cadrului didactic universitar - mijloace de evaluare adresate studenţilor, experţilor / colegilor şi cadrului didactic. Eficienţa actului evaluativ depinde de formele de retroacţiune realizate. În acest context, componenta destinatari ai evaluării reprezintă mai multe categorii de persoane care au acces la rezultatele acesteia: cadre didactice, studenţi, reprezentanţi ai administraţiei şi instanţelor de decizi. Principalele probleme se referă la utilizarea corectă a rezultatelor şi la realizarea competentă a retroacţiunilor. Dimensiunea contextuală este concepută sub două aspecte de bază: cea a climatului psihopedagogic şi cea a variabilelor contextuale (Figura 2).

Page 13: Carolina platon abstract

13

Figura 2. Dimensiunea contextuală a modelului

Climatul psihopedagogic se referă la percepţia caracteristicilor instituţiei de învăţămînt de către membrii ei în funcţie de personalitatea, necesităţile şi expectanţele acestora. Raportat la corpul didactic, climatul reflectă percepţia gradului de libertăţi şi constrîngeri care emană din politica în vigoare a instituţiei, gradul de autonomie şi iniţiativă a membrilor ei, claritatea scopurilor instituţiei şi flexibilitatea mijloacelor utilizate pentru a le atinge, calitatea relaţiilor interpersonale etc. Raportat la grupa academică, climatul vizează caracteristicile mediului educativ capabil să marcheze studenţii şi învăţarea lor. Variabilele contextuale, susceptibile să influenţeze rezultatele evaluării, vizează un şir de caracteristici ce ţin de: curs (mărimea grupei academice, caracterul opţional / obligatoriu al cursului, numărul de credite acordate, specificul disciplinei), cadru didactic (gradul ştiinţific, experienţa de muncă, genul, personalitatea), studenţi (caracteristicile biografice, capacitatea de învăţare, trăsăturile de personalitate), desfăşurarea evaluării (anonimatul studenţilor, enunţarea scopului şi perioada evaluării, numărul participanţilor la evaluare). Fiind ignorate, aceste variabilele diminuează considerabil validitatea evaluării. Dimensiunea valorică exprimă ideea conform căreia evaluarea este o judecată de valoare, de eficienţă, legată în cel mai direct mod de conceptul de calitate. Dimensiunea valorică a provocat identificarea zonelor unde trebuie “căutată” calitatea (Figura 3). Prima zonă, întotdeauna valabilă, se referă la produs (rezultate). Anume rezultatele manifestă, traduc calitatea deoarece ele pot fi raportate la obiectivele fixate. A doua zonă ţine de proceduri (strategii, demersuri, tehnici, instrumente), dat fiind faptul că funcţionarea lor calitativă este o garanţie a calităţii produsului. A treia zonă vizează procesele (reprezentări, atitudini, credinţe, valori) prin care subiectivitatea se reintegrează în obiectivitatea evaluării.

Evaluarea cadrului didactic universitar

Caracteristici ale cursului

Caracteristici ale cadrului didactic

Caracteristici ale studenţilor

Caracteristici de desfăşurare a evaluării

Climatul psihopedagogic

Variabile contextuale

Page 14: Carolina platon abstract

14

Figura 3. Dimensiunea valorică a modelului Capitolul III, METODOLOGIA EVALUĂRII CADRULUI DIDACTIC UNIVERSITAR (AXA INSTRUMENTALĂ) reflectă o dublă incursiune în domeniul elaborării instrumentelor de evaluare. Prima se referă la fundamentele teoretice argumentarea cărora este indispensabilă în procesul de elaborare a oricărui instrument de evaluare. Scopul explicit al acestei încursiuni a fost de a evidenţia reperele teoretice pe care ne-am bazat în cursul elaborării / adaptării şi validării instrumentelor de evaluare a cadrului didactic universitar. A doua se referă la demersul nemijlocit de elaborare / adaptare şi validare a instrumentelor de evaluare, realizat în strictă respectare a rigorilor teoretice şi metodologice privind construirea unor asemenea instrumente. Reperele teoretice privind elaborarea instrumentelor de evaluare se referă la două domenii de interese abordate în cercetare: problema algoritmului de elaborare a instrumentelor de evaluare şi, în mod deosebit, problema expertizei şi a criteriilor de selectare a experţilor. Algoritmul care a stat la baza elaborării instrumentelor de evaluare se constituie pe: a) determinarea funcţiilor instrumentului de evaluare: administrativ / formativ, normativ / criterial, de eficienţă, de măsurare a dimensiunilor subiective, de achiziţii; b) operaţionalizarea conceptului prin: metoda incidenţelor critice, analiza de conţinut, referirea la modele teoretice, definirea obiectivelor pedagogice şi construirea tabloului de specificaţii; c) elaborarea itemilor raportată la: dispozitivele de prezentare manifestate prin efectele semantice, formale, contextuale, numerice; dispozitivele de răspuns manifestate prin formatul itemilor; d) evaluarea itemilor şi validarea instrumentului realizate de către experţi şi studenţi. Abordarea problemei expertizei şi a criteriilor de selectare a experţilor a fost generată, pe de o parte, de rolul major care revine expertului în validarea instrumentelor de evaluare iar, pe de altă parte, de dificultăţile de ordin empiric care apar în definirea criteriilor de selectare a experţilor. În prezent, cercetările din domeniu (Allard, Berliner, Carter, Doyle, Ericsson, Rosenshine, Schulman etc.), deşi

Gestiune

Produs

Procedură

Măsurare

Alocare de sens Proces

E V A L U A R E

Cunoştinţe, Abilităţi, Atitudini

Strategii, Demersuri, Metode, Instrumente

Reprezentări, Credinţe, Valori, Opinii

Page 15: Carolina platon abstract

15

productive, încă nu permit selectarea obiectivă şi coerentă a experţilor. Incertitudinea acestor studii ne-a orientat spre realizarea unui studiu empiric în scopul definitivării criteriilor de selectare a experţilor adecvat învăţămîntului universitar din Moldova. Rezultatele obţinute au determinat identificarea a cinci criterii (succesul (reuşita) în activitatea profesională, experienţa, formarea psihopedagogică, activitatea de cercetare, formarea profesională iniţială) în baza cărora au fost selectaţi experţii implicaţi ulterior în validarea instrumente lor de evaluare. Elaborarea / adaptarea şi validarea instrumentelor de evaluare a fost realizată conform algoritmului de evaluare a cadrului didactic universitar care reprezintă relaţia dintre componentele activităţii evaluate, sursele de informare consultate, mijloacele şi instrumentele utilizate, în baza cărora se poate stabili cu suficientă precizie eficienţa unui cadru didactic universitar. Validarea instrumentelor de evaluare a constituit un moment definitoriu. Strategia de validare a instrumentelor a fost proiectată în baza metodei validării de conţinut. Două demersuri complementare au fost efectuate pentru a realiza această sarcină: validarea instrumentelor de către experţi şi validarea instrumentelor prin pretest. Validarea s-a efectuat în două etape. La etapa întîi, toate instrumentele au fost examinate şi validate de experţii selectaţi în conformitate cu criteriile expuse anterior. La etapa a doua, graţie faptului că problema validităţii instrumentelor adresate studenţilor continuă să genereze multiple dezbateri, acestea au fost supuse pretestului, prin aplicare pe eşantioane reprezentative de studenţi, selectaţi aleatoriu din cadrul diverselor facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova. Analiza datelor a fost efectuată prin utilizarea tehnicilor folosite în cercetările de acest tip. Au fost stabilite frecvenţele absolute şi relative, media şi abaterea standard. Pentru fiecare instrument au fost prezentate dovezi ale validităţii relative la conţinut. Elaborarea / adaptarea şi validarea instrumentele de evaluare s-a raportat la diverse categorii de persoane antrenate în actul de evaluare: studenţi, experţi / colegi, cadrul didactic. Un rol special a revenit instrumentelor de evaluare a dimensiunilor subiective. Instrumentele de evaluare adresate studenţilor au fost elaborate în funcţie de scopul urmărit: a) administrativ, b) formativ. a) Instrumentele de evaluare administrativă au vizat diverse aspecte ale activităţii cadrului didactic (curs, seminar, lecţii practice / de laborator, stagii, teze / proiecte de cercetare). Ele au fost elaborate în baza următorilor factori de eficienţă: pregătire / organizare, interes / stimulare intelectuală, abilităţi de prezentare, interacţiune cadrul didactic / student, încadrare, evaluare / retroacţiune, cunoştinţe. b) Instrumentele de evaluare formativă au vizat aspecte specifice ale activităţii didactice: explicarea conţinutului, captarea atenţiei şi menţinerea interesului studenţilor, comunicarea şi interacţiunea cu studenţii, organizarea şi retroacţiunea studenţilor, suportul didactic, utilizarea timpului etc. Materializate în indicatori comportamentali, instrumentele elaborate îi oferă cadrului didactic posibilitatea de a aplica corectările necesare pe parcursul anului de studii. Instrumentele de evaluare adresate experţilor / colegilor s-au referit la

Page 16: Carolina platon abstract

16

următoarele aspecte ale activităţii didactice: a) planificarea / cunoaşterea materiei de studiu, b)comunicarea în sala de curs, c) suportul didactic, d) performanţele studentului. a) Instrumentele de evaluare a planificării / cunoaşterii materiei au fost elaborate în baza următorilor factori de eficienţă şi criterii de evaluare: • factori de eficienţă: obiective, conţinut, suportul didactic / documentare, metode

de predare / învăţare, modalităţi de evaluare. • criterii de evaluare: claritate, precizie, exhaustivitate, structurare, pertinenţă,

coerenţă, actualitate, exactitudine. b) Instrumentele de evaluare a comunicării în sala de curs au vizat trei aspecte: • prestaţia cadrului didactic evaluarea căreia a determinat construirea unui profil

obiectiv al comunicării în sala de curs reflectat în: structurare, informare, explicare, ilustrare, organizare, retroacţiune, interacţiune, implicaţii personale, incidente etc.;

• receptarea mesajului de către studenţ, evaluarea căreia a determinat stabilirea unei imagini fidele a situaţiei, fixînd informaţii care deseori nu pot fi colectate prin alte mijloace şi materializată în: atitudinile, intervenţiile, reacţiile studenţilor, atmosfera şi climatul psihologic etc.;

• condiţiile materiale care constituie un element cu efecte reale (deşi deseori neglijate) asupra calităţii comunicării în sala de curs: spaţiul disponibil, mobilier, echipament, iluminare, vizibilitate, bruiaj, audibilitate etc.

c) Instrumentele de evaluare a suportului didactic, elaborate în baza criteriilor de calitate, pertinenţă, utilitate, au vizat diverse materiale (note de curs, transparente, documente audiovizuale, lecturi recomandate etc.), utilizate în activitatea cadrului didactic. d) Instrumentele de evaluare a performanţelor studentului prin care înţelegem rezultatul produs de procesul de predare / învăţare au vizat în mod expres modul de evaluare (instrumentele utilizate, eşantionarea materiei, sarcinile propuse etc.) ca aspect al evaluării activităţii cadrului didactic. În conformitate cu această abordare au fost stabilite criteriile modului de evaluare a performanţelor studentului: măsurare (gradul de potrivire obiectivelor generale / specifice), conţinut (eşantionarea materiei de studiu, raportul cunoştinţe / abilităţi / atitudini), claritate (congruenţa subiectelor / sarcinilor), cotare (scala de punctaj, mod de transformare); au fost evidenţiate un şir de caracteristici de ordin metodologic de care am ţinut cont în elaborarea instrumentelor vizate (obiective, tabloul de specificaţie, eşantionare etc.). Instrumentele de evaluare a dimensiunilor subiective au vizat două aspecte: a) climatul psihopedagogic, b) reprezentările. a) Importanţa acordată climatului psihopedagogic în activitatea de instruire a determinat elaborarea instrumentelor de măsurare a acestui fenomen. Aplicate în învăţămîntul universitar măsurările respective asigură, dincolo de simpla constatare a contextului, colectarea informaţiei în scopul ameliorării procesului educaţional. Instrumentele de evaluare a climatului psihopedagogic au vizat următorii factori: personalizarea, inovaţia, interesul, coeziunea, individualizarea, motivaţia.

Page 17: Carolina platon abstract

17

b) Rolul dimensiunilor subiective în procesul de evaluare este esenţial. Aşa cum demonstrează rezultatele cercetării noastre, anume aceste dimensiuni determină, în mare parte, reacţia cadrelor didactice faţă de evaluare. Un rol deosebit în acest sens revine reprezentărilor. În calitatea lor de instrumente de percepere a realităţii, de îndrumător de conduite, reprezentările sînt considerate nuclee pornind de la care se structurează comportamentele. Or, nu caracteristicile obiective ale unei situaţii determină comportamentele indivizilor în interacţiune, ci reprezentările lor despre această situaţie cunoaşterea cărora, în consecinţă, devine o prioritate a procesului de evaluare. În această ordine de idei, în cadrul cercetării au fost adaptate şi validate mai multe instrumente de măsurare a reprezentărilor: • reprezentările cadrelor didactice privind propria evaluare, dată fiind legătura

strînsă dintre aceste reprezentări şi succesul actului evaluativ al cărui obiect sînt; • reprezentările studenţilor privind evaluarea cadrelor didactice, orientate spre

determinarea mai multor dimensiuni: importanţa şi utilitatea evaluării cadrelor didactice, valorizarea instituţională a evaluării, condiţiile şi procedura de administrare a instrumentelor de evaluare, comportamentul studentului în situaţia de evaluare etc.;

• reprezentările cadrelor didactice privind evaluarea studenţilor, dat fiind faptul că doar o analiză profundă a acestor reprezentări poate furniza informaţia de bază pentru a provoca o schimbare a practicilor de evaluare;

• reprezentările studenţilor privind evaluarea academică care reflectă mai mulţi factori: informare, conţinut, claritate, caracteristici ale cadrului didactic;

În conformitate cu cele expuse, au fost elaborate / adaptate şi validate 30 de instrumente de evaluare a diverselor aspecte ale activităţii cadrului didactic universitar. În capitolul IV, DEMERSUL EXPERIMENTAL DE EVALUARE A CADRULUI DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR (AXA EXPERIMEN-TALĂ) sînt expuse rezultatele demersului experimental care a cuprins două niveluri de investigaţie: diagnostic şi formativ. Nivelul diagnostic a vizat trei aspecte: diagnosticul calităţii, variabilelor contextuale, dimensiunilor subiective. Diagnosticul calităţii (curs / seminar) a fost dictat de două momente esenţiale. Primul a fost condiţionat de principiul valoric care a stat la baza elaborării modelului teoretic şi care stipulează că evaluarea este o judecată de valoare care se face în termeni apreciativi, de calitate. Al doilea a fost condiţionat de problema standardelor, dat fiind faptul că evaluarea cadrului didactic universitar presupune compararea caracteristicilor detectate cu standardele / normele stabilite. Investigaţia s-a centrat pe două dintre activităţile cele mai uzuale în învăţămîntul universitar: a) cursul teoretic, b) seminarul. Eşantioanele au cuprins respectiv 955 şi 1030 studenţi de la diferite facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova. Prelucrarea datelor a fost realizată cu ajutorul programului SPSS. Analiza şi interpretarea rezultatelor s-a referit la dimensiunile care circumscriu conceptul de valoare / calitate a activităţii cadrului didactic în conformitate cu principiile, factorii şi criteriile stabilite anterior.

Page 18: Carolina platon abstract

18

Figura 4 reprezintă ilustrarea grafică a datelor referitoare la evaluarea calităţii cursului. Analizînd rezultatele am constatat că, la nivel instituţional, calitatea cursului se înscrie în categoria “Bun” (75% evaluări favorabile). Aprecierile înalte ţin de pregătirea şi organizarea cursului, de maniera de prezentare a materiei de studiu, de expresia verbală şi disponibilitatea cadrului didactic de a lua contact cu studenţii. Aspectul contradictoriu al cursului se referă, în special, la factorul “Evaluare”. Figura 5 reprezintă ilustrarea grafică a datelor referitoare la evaluarea calităţii seminarelor. Rezultatele obţinute au demonstrat că, la nivel instituţional, calitatea seminarelor se înscrie în categoria “Foarte bun” (86% evaluări favorabile). Aprecierile înalte ţin de claritatea obiectivelor, conţinutul structurat, indicaţiile pertinente, interacţiunea cadrul didactic-student. Ca şi în cazul cursului, aspectul contradictoriu al seminarelor vizează factorul “Evaluare”.

curs

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

da acceptabil nu stiu superficial nu

Figura 4. Evaluarea calităţii cursului: rezultatele pe itemi

Page 19: Carolina platon abstract

19

Din cele expuse putem reliefa cîteva momente importante. În primul rînd, la nivel instituţional, calitatea seminarelor este apreciată mai înalt decît calitatea cursurilor. În al doilea rînd, ţinînd cont de mărimea eşantioanelor, rezultatele obţinute pot servi drept standard empiric al calităţii cadrului didactic, bază pentru determinarea “standardului dorit” şi criteriu de comparaţie pentru rezultatele individuale. În al treilea rînd, factorul “Evaluare” reflectă aspectul contradictoriu al calităţii cursului / seminarelor. Diagnosticul variabilelor contextuale a avut drept obiectiv cercetarea caracteristicilor cursului (variabila Mărimea grupei academice), caracteristicilor cadrului didactic (variabilele “Grad ştiinţific”, “Gen”), caracteristicilor studenţilor (variabilele Nota aşteptată, Interesul, Motivaţia).

seminar

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

da acceptabil nu stiu superficial nu

Figura 5. Evaluarea calităţii seminarelor: rezultatele pe itemi

Page 20: Carolina platon abstract

20

Pentru a determina efectul variabilei Mărimea grupei academice asupra evaluării cadrului didactic au fost selectate cîte 10 grupe mari / mici, (respectiv, 498 / 182 subiecţi), ambele categorii referindu-se la curs şi cîte 10 grupe mari / mici, (respectiv, 281 / 140 subiecţi), ambele categorii referindu-se la seminare. Rezultatele obţinute au indicat diferenţe semnificative în evaluarea cursului: în grupele mari evaluările au fost mai puţin favorabile decît în grupele mici (t = 6,4, p < 0,001) şi diferenţe nesemnificative în evaluarea seminarelor (t = - 1). Pentru a determina efectului variabilei Grad ştiinţific au fost comparate cursurile ţinute de cadrele didactice cu grad / fără grad evaluate de, respectiv, 407 / 445 subiecţi şi seminarele organizate de cadrele didactice cu grad / fără grad evaluate de, respectiv, 251 / 238 subiecţi. Din analiza rezultatelor rezultă diferenţe semnificative în evaluarea cursurilor: cursurile ţinute de cadrele didactice cu grad sînt evaluate mai favorabil decît cursurile ţinute de cadrele didactice fără grad (t = 3,81, p < 0,001) şi diferenţe nesemnificative în evaluarea seminarelor (t = - 1,36). Pentru a determina efectului variabilei Gen au fost comparate cursurile ţinute de cadrele didactice femei / bărbaţi evaluate de, respectiv, 443 / 407 subiecţi şi seminarele organizate de cadrele didactice femei / bărbaţi evaluate de, respectiv, 240 / 239 subiecţi. Rezultatele au demonstrat diferenţe semnificative în evaluarea cursurilor: cursurile ţinute de cadrele didactice femei sînt evaluate mai favorabil decît cursurile ţinute de cadrele didactice bărbaţi (t = 3,96, p < 0,001) şi diferenţe nesemnificative în evaluarea seminarelor (t = - 0, 73). Considerăm că rezultatele obţinute în raport cu variabilele analizate îşi găsesc explicaţia în caracteristicile specifice seminarelor (număr mic de studenţi, grupe omogene, interacţiune şi cunoaştere reciprocă, comunicare liberă şi degajată, posibilitatea de a reajusta conţinutul în funcţie de necesităţile studenţilor etc.) care anihilează impactul variabilelor contextuale, conservîndu-le totodată la nivelul cursului care posedă caracteristici diametral opuse: grupe mari şi eterogene, interacţiune şi comunicare limitată, conţinut planificat. În plus, unele rezultate sînt condiţionate de interacţiunea variabilelor care de asemenea au efect asupra evaluării cadrului didactic. Analizînd rezultatele obţinute la variabilele vizînd caracteristicile studenţilor, am constatat corelaţii semnificative fapt ce evidenţiază că Nota aşteptată (t = 3,32, p < 0,01), Interesul faţă de disciplină (t = 4,35, p < 0,01), Motivaţia pentru achiziţia cunoştinţelor (t = 4,51, p < 0,01) favorizează evaluarea cadrului didactic. Din cele expuse se desprinde importanţa extremă a variabilelor contextuale şi necesitatea de a se ţine cont de ele în evaluarea cadrelor didactice universitare. Diagnosticul dimensiunilor subiective a vizat determinarea reprezentărilor principalilor actori ai sistemului educaţional: a) cadre manageriale, b) cadre didactice, c) studenţi. a) Pentru a determina reprezentările cadrelor manageriale a fost utilizată Grila de analiză a componentelor evaluării cadrelor didactice universitare, administrată pe un lot de 24 persoane cu funcţii manageriale (2 prorectori, 2 decani, 20 şefi de catedră). Rezultatele obţinute au permis să identificăm reprezentările raportate la

Page 21: Carolina platon abstract

21

dimensiunea structurală a evaluării (scop, conţinut, surse de informare, metode şi instrumente, destinatari ai evaluării), să determinăm expectanţele privind evaluarea cadrelor didactice universitare şi să obţinem informaţii importante utilizate de noi în elaborarea strategiilor de gestiune a procesului evaluativ. b) Pentru a determina reprezentările cadrelor didactice a fost utilizat Chestionarul de măsurare a reprezentărilor cadrelor didactice privind propria evaluare, aplicat pe un lot de 164 persoane: 48 - cu o vechime în muncă de pînă la 5 ani (grup 1), 58 - cu o vechime în muncă între 5 - 15 ani (grup 2), 58 - cu o vechime în muncă mai mare de 15 ani (grup 3). Analiza comparativă a rezultatelor a indicat lipsa diferenţelor semnificative între grupuri (t = - 0,18 - grupurile 1 / 2; t = 0,47 - grupurile 2 / 3; t = 0,28 - grupurile 1 / 3). Se poate presupune că reprezentările, fiind formaţiuni profunde şi stabile ale personalităţii nu se supun “cu uşurinţă” unor asemenea influenţe ca vechimea de muncă. De altfel, conform unor cercetări realizate de Feldman, vechimea în muncă a cadrului didactic, de regulă, nu influenţează nici evaluările studenţilor. Analiza calitativă a datelor pe factori (Utilitate, Stimulare, Ameliorare, Obiectivitate) a evidenţiat următoarele reprezentări privind evaluarea cadrului didactic universitar: evaluarea este o sarcină utilă care oferă posibilităţi de valorificare a competenţelor profesionale (81%, 77%, 78%, respectiv, grup 1, 2, 3); evaluarea reprezintă o sursă de încurajare care contribuie la crearea unui climat favorabil între personalul didactic şi administraţie (84%, 79%, 79%, respectiv, grup 1, 2, 3); evaluarea contribuie la ameliorarea activităţii profesionale (83%, 77%, 76%, respectiv, grup 1, 2, 3); sistemul de evaluare, oferind informaţii cu privire la performanţele profesionale, este o sursă demnă de încredere (76%, 76%, 74%, respectiv, grup 1, 2, 3). Deşi conform analizei statistice diferenţele dintre grupuri sînt nesemnificative, datele analizate au scos în evidenţă două momente importante. Primul moment se referă la cadrele didactice tinere (vechimea în muncă pînă la 5 ani) care, în raport cu colegii, au prezintat rezultate mai ridicate la factorii Utilitate, Stimulare, Ameliorare, manifestînd astfel o mai mare receptivitate, dar probabil şi o mai mare necesitate în evaluarea propriei activităţi. Al doilea moment se referă la rezultatele mai scăzute la factorul Obiectivitate în cadrul tuturor grupurilor, fapt ce demonstrează că cadrele didactice manifestă o anumită neîncredere, încearcă unele dubii vizavi de obiectivitatea evaluării propriului randament. Diagnosticul reprezentărilor cadrelor didactice a permis să analizăm şi să înţelegem comportamentul acestora în raport cu evaluarea propriei activităţi. În mod general, dacă reprezentările cadrelor didactice sînt favorabile, activităţile evaluative sînt mai acceptate şi mai productive. Din contra, dacă reprezentările sînt defavorabile, actul evaluativ se transformă într-un proces penibil pentru toate persoanele implicate în el. c) Pentru a determina reprezentările studenţilor a fost utilizat Chestionarul de măsurare a reprezentărilor studenţilor privind evaluarea cadrelor didactice, aplicat pe un eşantion de 288 studenţi ai anilor III – IV de la diferite facultăţi ale

Page 22: Carolina platon abstract

22

Universităţii de Stat din Moldova. Analiza datelor a vizat următoarele dimensiuni: importanţa şi utilitatea evaluării, valorizarea instituţională a evaluării, condiţiile de desfăşurare şi comportamentul studenţilor în situaţia de evaluare. În mod special au fost analizate comentariile studenţilor privind evaluarea cadrelor didactice. Analizînd rezultatele am constatat că majoritatea subiecţilor consideră evaluarea cadrelor didactice un act important pentru ameliorarea instruirii universitare (91,6%). În plus, 89,6% dintre subiecţi apreciază posibilitatea de a-şi exprima opinia asupra activităţii didactice. Totodată, reprezentările studenţilor privind impactul evaluării sînt cu mult mai împărţite: doar 41,7% consideră că ea influenţează activitatea cadrului didactic şi are efect pozitiv asupra formării profesionale. În aceeaşi ordine de idei, doar 72,9% dintre studenţi percep evaluarea cadrelor didactice ca o preocupare importantă pentru administraţia universitară. Concomitent, circa jumătate dintre ei (50,7%) sînt de părerea că majoritatea cadrelor didactice nu-şi face mari griji cu privire la calitatea instruirii, iar 92,5% se pronunţă pentru evaluarea formativă a acestora pe parcursul semestrului pentru a le oferi posibilitatea să-şi amelioreze activitatea. Examinarea comentariilor studenţilor a stabilit că 30% ţin de dorinţa de a fi luate în consideraţie opiniile şi sugestiile lor, 17% se referă la aprecierea pozitivă a însăşi posibilităţii de a evalua activitatea cadrelor didactice, 15% se raportă la lipsa valorizării instituţionale a evaluării, 13% vizează necesitatea informării asupra consecinţelor evaluării, 13% se referă la speranţa vizavi de îmbunătăţirea activităţii cadrelor didactice universitare, 12% se raportă la probleme generale. Generalizînd cele expuse am evidenţiat două momente importante. În primul rînd, examinarea reprezentărilor a provocat obţinerea unor informaţii extrem de utile privind evaluarea cadrelor didactice universitare, informaţii fără de care nu se poate contribui la transformarea actului evaluativ într-o operaţie credibilă pentru toţi actorii procesului educaţional. În al doilea rînd, dată fiind legătura strînsă dintre reprezentările privind evaluarea cadrului didactic şi succesul acestui proces, se impune necesitatea de a monitoriza reprezentările pentru a asigura politici şi practici evaluative adecvate. Nivelul formativ a vizat două aspecte: formarea cadrelor didactice şi formarea studenţilor. Formarea cadrelor didactice a avut drept scop schimbarea practicilor evaluative. În conformitate cu scopul expus am formulat următoarele ipoteze particulare: • conştientizarea, prin intermediul dispozitivului formativ, va antrena modificarea

reprezentărilor de formare vehiculate de cadrul didactic, • modificarea reprezentărilor de formare va conduce la modificarea practicilor

evaluative. Investigaţia a fost realizată pe un lot de 30 cadre didactice universitare cu o

vechime în muncă cuprinsă între 5 şi 10 ani (cîte 15 persoane în fiecare lot: experimental / de control). Dispozitivul experimental s-a constituit din 3 componente: identificarea reprezentărilor, şedinţe-dezbateri, interpretarea situaţiilor. Lotul

Page 23: Carolina platon abstract

23

experimental a beneficiat de toate 3 componente, cel de control doar de componentele 1 şi 3, fiind totalmente lipsit de şedinţele-dezbateri. Examinarea datelor trebuia să ne explice dacă identificarea reprezentărilor şi interpretarea situaţiilor erau suficiente pentru a produce aceleaşi modificări în lotul de control ca şi în cel experimental. Analiza rezultatelor obţinute a vizat: a) reprezentările; b) practicile evaluative. a) Figurile 6 şi 7 reflectă reprezentările cadrelor didactice privind triada cunoaşterii (cunoştinţe, abilităţi, atitudini).

0

1

2

3

4

5

PretestPosttest

Figura 6. Reprezentările cadrelor didactice (lot experimental)

0

1

2

3

4

5

Cunostinte Abilitati Atitudini

PretestPosttest

Figura 7. Reprezentările cadrelor didactice (lot de control)

Analiza rezultatelor a arătat că, la etapa iniţială, în ambele loturi, cadrele didactice au întîmpinat dificultăţi în a defini formarea în globalitatea ei, dificultăţi în a orienta practicile evaluative spre favorizarea tuturor dimensiunilor cunoaşterii. La etapa finală, în lotul experimental (spre deosebire de lotul de control) s-a observat o tendinţă netă spre reglare, spre a ţine cont în aceeaşi măsură de toate dimensiunile cunoaşterii. S-a constatat o diferenţă semnificativă dintre reprezentările expuse la etapa iniţială şi cea finală (t = - 2,35, p < 0,05). Astfel, graţie conştientizării, prin dispozitivul experimental, reprezentările cadrelor didactice din lotul experimental au evoluat în sens pozitiv spre reducerea disonanţei cognitive şi integrarea dimensiunilor cunoaşterii. Schimbarea ne pare esenţială, deoarece felul în care cadrele didactice abordează evaluarea depinde de reprezentările pe care le au în raport cu ea.

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Page 24: Carolina platon abstract

24

b) La această etapă am urmărit scopul de a verifica credibilitatea relaţiei dintre comportamentele verbale manifestate în reprezentări şi atitudinile faţă de situaţiile care reprezintă practicile evaluative, dat fiind faptul că felul în care cadrul didactic percepe dimensiunile cunoaşterii orientează strategiile evaluative. Figura 8 reflectă rezultatele obţinute în cadrul interpretării situaţiilor din punct de vedere al manifestării atitudinilor de empatie şi siguranţă. Analiza lor a arătat că, la etapa iniţială, pentru ambele situaţii, cadrele didactice a ambelor loturi au întîmpinat dificultăţi în a lua în consideraţie atitudinile, acţiunile cotidiene ale procesului educaţional nefiind întotdeauna purtătoare de sens pentru ei. În pofida eforturilor de a depăşi abordarea parcelată pentru a privilegia abordarea integrată a dimensiunilor cunoaşterii am constatat că aspectele cantitative şi centrarea pe notare rămîneau pregnante, iar în practicile evaluative cadrele didactice continuau să veţiculeze reprezentări care nu erau în acord cu finalităţile unei formări globale a subiecţilor. La etapa finală am remarcat că, pentru ambele situaţii, subiecţii lotului experimental au adoptat poziţii mai puţin polarizate şi răspunsuri mai puţin categorice, iar atitudinile de empatie (t = - 3,04, p < 0,05) şi siguranţă (t = - 3,63, p < 0,05) au progresat semnificativ.

012345

Empatie Siguranta Empatie Siguranta

PretestPosttest

Figura 8. Atitudinile cadrelor didactice lot experimental / lot de control Putem conchide că demersul formativ a confirmat ipotezele şi a demonstrat că majoritatea cadrelor didactice, conştientizînd reprezentările, au ajuns la integrarea dimensiunilor cunoaşterii şi modificarea practicilor evaluative. Formarea studenţilor a fost ghidată de două motive: pe de o parte, de insatisfacţia studenţilor privind evaluarea academică, iar pe de altă parte, de rezultatele obţinute cu privire la formarea cadrelor didactice (confirmarea relaţiei dintre reprezentările vehiculate şi activitatea realizată) care ne-au incitat să aprofundăm demersul formativ la nivelul studenţilor. În această ordine de idei, segmentul supus experimentului a vizat reprezentările studenţilor privind evaluarea academică şi modalităţile de modificare a lor. În lumina acestor consideraţii am înaintat următoarele ipoteze particulare: • caracterul favorabil / defavorabil al reprezentărilor studenţilor faţă de evaluarea

academică este în relaţie directă cu gradul participării / neparticipării lor la actul

Lot experimental Lot de control

Page 25: Carolina platon abstract

25

evaluativ; antrenarea studenţilor în evaluare şi autoevaluare poate fi o soluţie de ameliorare a reprezentărilor şi drept consecinţă a evaluării însăşi;

• caracterul obiectiv al evaluării sporeşte dacă studenţii sînt informaţi şi cunosc criteriile în baza cărora sînt evaluaţi.

Investigaţia a fost realizată pe parcursul unui semestru, pe un lot de 47 studenţi: 27 studenţi - lot experimental, 20 studenţi - lot de control. • Demersul formativ a inclus următoarele intervenţii: 1) informarea studenţilor

asupra criteriilor, exigenţelor şi modului de desfăşurare a evaluării academice, urmate de dezbateri privind subiectele expuse; 2) antrenarea studenţilor în actul de evaluare prin interevaluări şi autoevaluări, precum şi prin raportarea rezultatelor la criteriile de evaluare; 3) utilizarea preponderentă a evaluării formative.

012345

Experim Control

PretestPosttest

Figura 9. Reprezentările studenţilor privind evaluarea academică Figura 9 reflectă reprezentările studenţilor privind evaluarea academică. Analiza datelor la etapa iniţială şi finală a demersului a scos în evidenţă: • diferenţe nesemnificative (t = 1,25) între lotul experimental şi lotul de control la

etapa iniţială a experimentului, fapt ce confirmă omogenitatea reprezentărilor studenţilor privind evaluarea academică la această etapă;

• diferenţe nesemnificative (t = - 0,09) sau neschimbarea reprezentărilor studenţilor faţă de evaluarea academică în lotul de control, fapt ce confirmă rolul decisiv al formării reprezentărilor în procesul instructiv;

• diferenţe semnificative sau orientarea pozitivă a reprezentărilor studenţilor faţă de evaluarea academică în lotul experimental la toţi indicatorii (t = - 6,74, p < 0,001).

Rezultatele demersului formativ au demonstrat creşterea nivelului de înţelegere a criteriilor de evaluare, a caracterului ei stimulativ / formativ şi a rolului studentului în evaluarea academică; diminuarea nivelului de neîncredere a studenţilor vizavi de obiectivitatea evaluării şi perceperea rezultatelor academice ca o consecinţă a efortului depus; acceptarea exigenţei drept un atribut imanent al evaluării obiective care oferă studentului informaţii valide despre gradul lui de pregătire; creşterea interesului pentru o evaluare cooperantă supusă controlului şi autocontrolului.

Lot expe- Lot de rimental control

Page 26: Carolina platon abstract

26

Capitolul V, GESTIUNEA PROCESULUI DE EVALUARE ŞI SUPERVIZARE A CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE (AXA IMPLEMENTARE) reflectă strategiile de gestionare a procesului de evaluare şi supervizare a cadrului didactic universitar. Principiile care au stat la baza strategiilor de gestionare sînt următoarele: principiul integrării (evaluarea este un act integrat în procesul educaţional, cu precădere formativ, care vizează dezvoltarea cadrului didactic în plan profesional); principiul responsabilităţii împărţite (evaluarea presupune divizarea responsa-bilităţilor la toate nivelurile sistemului universitar); principiul coerenţei (evaluarea reflectă diversitatea obiectivelor de formare a cadrelor didactice şi apreciază performanţele acestora în domeniul competenţei profesionale); principiul echităţii (evaluarea reflectă caracteristicile generale ale echităţii materializate în măsurare, apreciere, luarea de decizii); principiul transparenţei (criteriile generale de evaluare fac parte din ansamblul informaţiilor furnizate cadrelor didactice); principiul confidenţialităţii (evaluarea asigură stabilirea mecanismelor interne de comunicare a rezultatelor); principiul retroacţiunii (evaluarea favorizează retroacţiunea orientată spre realizarea profesională creatoare). Conform strategiei de gestionare individuală demersul de evaluare se desfăşoară loc în trei etape: identificarea necesităţilor, determinarea modalităţilor de soluţionare, evaluarea – retroacţiune. La etapa întîi se examinează activitatea cadrului didactic, se trasează profilul şi se emite diagnosticului. La etapa a doua se identifică aspectele care necesită ameliorare, se inventariază şi se implementează modalităţile de soluţionare. La etapa a. treia se efectuează evaluarea finală a demersului. Validarea experimentală a strategiei vizate, realizată prin metoda studiului de caz, a permis să constatăm o dinamică semnificativă a calităţii cursului stabilită atît în evaluările studenţilor (t = -2,17, p < 0,05), cît şi în evaluările experţilor (t = - 2,21, p < 0,05). Diferenţe semnificative au fost fixate şi în dinamica reprezentărilor cadrului didactic vizavi de propria evaluare (t = - 3,18, p < 0,05), fapt ce confirmă odată în plus legătura strînsă între reprezentările cadrului didactic şi practicile realizate: modificarea reprezentărilor de formare conduce la modificarea practicilor care se structurează în funcţie de aceste reprezentări. Este important să subliniem că autoaprecierea subiectului nu a suferit schimbări rămînînd adecvată pe parcursul studiului. Totodată, lipsa unei modificări esenţiale în ceea ce priveşte climatul care ţine în temei de particularităţile psihologice ale subiecţilor implicaţi în evaluare ne face să credem că acestea necesită un timp mai îndelungat pentru a evolua (Figura 10).

Page 27: Carolina platon abstract

27

0

1

2

3

4

5

Studenţi Experţi Climat Autoeval. Reprezent.

Etapa 1Etapa 3

Figura 10. Profilul activităţii cadrului didactic (studiu de caz)

Conform strategiei de gestionare instituţională demersul de evaluare se derulează în patru faze: definirea expectanţelor, evaluarea diagnostică, evaluarea formativă, evaluarea administrativă. Faza întîi reprezintă definirea instituţională a expectanţelor privind competenţa profesională a cadrelor didactice universitare. Faza a doua se referă la evaluarea diagnostică în cadrul căreia se trasează profilul activităţii cadrului didactic în raport cu expectanţele stabilite şi se elaborează un plan de perfecţionare profesională. Faza a treia se realizează în funcţie de planul vizat; se proiectează nivelul de atingere a obiectivelor. Faza a patra cuantifică şi califică realizările obţinute. În elaborarea strategiilor de supervizare ne-am bazat pe conceptul de supervizare sinergetică (Girard, Mclean, Morissette) care presupune un proces de asistenţă şi susţinere a cadrului didactic în vederea ameliorării activităţii profesionale. Adaptată la condiţiile învăţămîntului universitar, supervizarea sinergetică plasează persoanele în interacţiune în relaţii axate pe profesionalism (autonomie, responsabilitate împărţită, colaborare etc.) care garantează eficienţa ei. Un proiect de ameliorare a activităţii cadrului didactic bazat pe supervizarea sinergetică asigură intervenţii maximal adaptate la personalitatea fiecărui cadru didactic. Din această perspectivă, au fost trasate eventualele profiluri ale dezvoltării profesionale, au fost elaborate instrumentele de măsurare a dezvoltării profesionale, au fost determinate stilurile respective de supervizare.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Cercetarea vizează una din cele mai actuale şi complexe probleme ale psihopedagogiei contemporane – evaluarea în învăţămîntul universitar. Prin dimensiunile ei teoretico-aplicative cercetarea a relevat rolul major al evaluării cadrului didactic în promovarea excelenţei universitare şi a condus la un şir de concluzii şi recomandări. 1. Concepţia evaluării extinse a cadrului didactic universitar, bazată pe o viziune sistemică, tratează evaluarea drept o modalitate generală de măsurare, gestiune şi

Studenţi Experţi Climat Autoevaluare Reprezentări

Page 28: Carolina platon abstract

28

interpretare a valorii unui produs, procedură, proces. Din această perspectivă, variabilele subiective (reprezentări, atitudini, credinţe) devin elemente fundamentale ale procesului de evaluare care necesită o analiză minuţioasă: definirea conceptelor, identificarea relaţiilor dintre ele, înţelegerea mecanismului de interacţiune în scopul identificării rolului şi importanţei lor în procesul evaluativ. Sistemul de evaluare pune în contribuţie modele de evaluare, metodologii adecvate, strategii de formare şi supervizare. 2. Evaluarea cadrului didactic universitar este un fenomen complex şi multidimensional. Modelul evaluării cadrului didactic se constituie pe dimensiunile structurală, contextuală şi valorică. Dimensiunea structurală provoacă identificarea componentelor evaluării (scop, obiect, surse, mijloace, destinatari), determinarea interacţiunilor dintre ele, evidenţierea ierarhiei şi raportarea lor la întreg. Dimensiunea contextuală determină identificarea variabilelor specifice contextului de evaluare a cadrului didactic universitar (climatul psihopedagogic, caracteristicile cursului, caracteristicile cadrului didactic, caracteristicile studentului, caracteristicile desfăşurării actului evaluativ) care influenţează nemijlocit evaluarea şi care, fiind ignorate, deformează rezultatele şi conduc la interpretări inadecvate. Dimensiunea valorică demonstrează că o strategie validă de evaluare a calităţii se referă la produsul, procedura, procesul activităţii cadrului didactic universitar, asigurînd astfel plenitudinea actului evaluativ. 3. Metodologia de evaluare a cadrului didactic universitar, determinată de rigorile teoretice privind elaborarea şi validarea instrumentelor de evaluare, stabileşte algoritmul de elaborare a instrumentelor de evaluare (identificarea funcţiilor, operaţionalizarea conceptului, elaborarea itemilor, evaluarea instrumentului) şi asigură, prin elaborarea / adaptarea instrumentelor fiabile, în funcţie de scopul urmărit (administrativ, formativ), de activităţile realizate (curs, seminar, lecţii practice / de laborator, stagii etc.), de sursele de informare consultate (studenţi, experţi / colegi, cadru didactic), validitatea actului evaluativ. Un rol decisiv revine elaborării / validării instrumentelor de evaluare a dimensiunilor subiective (climatul psihopedagogic şi reprezentările subiecţilor implicaţi în procesul de evaluare). 4. Rezultatele obţinute în cercetare demonstrează că formarea este eficientă atunci cînd cadrul didactic „trăieşte” situaţiile semnificative care-l fac să se organizeze, să decidă, să anticipeze, să se autocorecteze. Relaţia educativă şi reglarea interactivă sînt mai eficiente dacă atitudinile sînt integrate pe deplin în triada cunoaşterii. Formarea tradiţională, experienţa anterioară, natura materiei predate constituie blocaje pentru luarea în consideraţie a atitudinilor. Retroacţiunile de care beneficiază persoana în formare este un element esenţial. Totodată, din rezultatele obţinute se desprinde rolul major al dimensiunilor subiective şi al variabilelor contextuale care pot invalida rezultatele şi necesitatea de a se ţine cont de ele în cadrul evaluării, interpretării datelor şi luării deciziilor cu privire la activitatea cadrelor didactice universitare. 5. Strategiile de evaluare şi supervizare sinergetică a cadrului didactic universitar atît la nivel individual, cît şi la cel instituţional determină modalitatea adecvată pentru orientarea eficientă în luarea de decizii, în optimizarea şi ameliorarea procesului

Page 29: Carolina platon abstract

29

instructiv. În această optică, evaluarea este mai degrabă un mijloc de asistare a cadrului didactic în vederea favorizării profesionalismului. 6. Investigaţia realizată, prin confirmarea ipotezelor înaintate, demonstrează validitatea abordării sistemice extinse a evaluării, a modelului teoretic multidimensional, a metodologiei de evaluare şi a strategiilor de supervizare a cadrului didactic universitar. Rezultatele cercetării, prin valoarea teoretică şi practică, constituie un segment real în elaborarea unei politici adecvate de evaluare în învăţămîntul universitar.

ADNOTATION The investigation is dedicated to one of the most actual and complex issue of modern psycho-pedagogy – evaluation in university teaching: establishment of theoretical, methodological, processing bases; and elaboration of the model of evaluation of university pedagogical framework. Dhe value of the present research consists in creation of an original concept of evaluation of university pedagogical framework based on a current systemic vision over evaluation, conceived as a general way of measurement, administration and interpretation of the evaluation act. The research analyses the philosophic approach to evaluation in teaching (structural, cybernetic, systemic); the pedagogical and psychological concepts regarding evaluation models (docimological, metrical, teleological); the psychological theories of rational action, cognitive dissonance, aptitudes, social representations, which did not allow, on the basis of deducted principles (globalizing, structuring, contextuality, value, synergetic), the development and the elaboration of the multidimensional model of university pedagogical framework evaluation, reflected in the structural dimension (goal, object, source, means, beneficiaries), contextual dimension (psychopedagogical climate, characteristics, interactions) and value dimension (product, procedure, process). An important result of the investigation refers to substantiation of methodological bases of evaluation instruments development; to determination of the algorithm of development of evaluation instruments (functions, concept’s operation, elaboration and evaluation of indicators, determination of metric priorities); to definition of evaluation factors and criteria; to development/adjustment and validation of evaluation instruments depending on evaluation purpose (formative, administrative), evaluation source (students, experts, pedagogical framework), evaluation object (competence, climate, subjective dimensions). For the first time, in the teaching environment of the Republic of Moldova, the empirical standard of the pedagogical framework quality has been identified. The contextual variables with distortional evaluation effects have been established. The subjective dimensions (representations, attitudes) and their interaction with the evaluation act have been determined. Besides, the research established, individually and institutionally, the strategies of implementing the model of evaluation of the university pedagogical framework.

Page 30: Carolina platon abstract

30

АННОТАЦИЯ Исследование посвящено одной из наиболее актуальных и комплексных проблем современной психопедагогики - оцениванию в университетском образовании: определению теоретических, методологических и процессуаль-ных основ и разработкe модели оценивания университетского препо-давательского состава. Ценность данного исследования состоит в обосновании оригинальной концепции оценивания университетских дидактических кадров (основанной на расширенном системном видении данной проблемы), рассматриваемой в качестве общего способа измерения, управления и интерпретации процесса и результатов оценивания. В исследовании анализируются философские подходы оценивания в образовании (структурный, кибернетический, системный), педагогические и психологические концепции моделей оценивания (доцимологической, метрической, телеологической), психологические теории (рациональных действий, когнитивного диссонанса, отношений, социальных представлений), которые позволили нам, на основе выведенных принципов (глобальности, структурности, ценности, синергии), обосновать и разработать многомерную модель оценивания университетских дидактических кадров, представленную в структурном (цель, объект, источник, средства, адресат), контекстуальном (психопедагогический климат, характеристики, взаимодействие) и ценностном измерениях (результат, процедура, процесс). Важным результатом исследования является аргументация методоло-гических основ разработки инструментария оценивания, определение алго-ритма разработки инструментов оценивания (функции, операционализация понятия, разработка и оценивание показателей, определения метрических характеристик), определение факторов и критериев оценки. Важными также являются разработка, адаптация и апробирование инструментария в зависимости от целей (административные, формирующие), источников (студенты, эксперты, преподaватели), объекта оценивания (профессиональная компетенция, климат, субъективные аспекты). Впервые в условиях университетского образования Республики Молдова был выявлен эмпирический стандарт качества преподавания, были установлены контекстуальные переменные, искажающие процесс оценивания, были определены субъективные аспекты (представления, отношения) и их взаимосвязь с процессом оценивания. Кроме того, в исследовании были определены стратегии внедрения модели оценивания университетского дидактического состава как в индивидуальном, так и в институциональном плане.

Page 31: Carolina platon abstract

31

CONŢINUTUL DE BAZĂ AL TEZEI A FOST REFLECTAT ÎN URMĂTOARELE PUBLICAŢII DE AUTOR

Monografii, manuale

1. C. Platon. Evalarea calităţii în învăţămîntul universitar, Chişinău, 2005, 276 p. 2. C. Platon. D. Gînu, S. Caisîn et al., Managementul evaluării calităţii în învăţămînt,

Chişinău, 2004, 225 p. 3. V. Guţu, N. Silistraru, C. Platon et al. Teoria şi metodologia curriculum-ului

universitar, CEP USM, Chişinău, 2003, 234 p. 4. C. Platon. Introducere în psihodiagnostic (Metode de cercetare şi evaluare în

psihologie şi pedagogie), “Tehnica-info”, Chişinău 2003, 190 p. 5. C. Platon. Serviciul psihologic şcolar, “Epigraf”, Chişinău, 2001, 166 p.

Comunicări la congrese, conferinţe, seminare internaţionale 6. C. Platon. Evaluation’s tools for higher educational quolity, Education for All and

for Life, International Scientific Conference, Programme and abstracts, May 29-June 1, 2003, Oradea România, p.83.

7. C. Platon. Dimensiunile evaluării cadrului didactic universitar, Asigurarea calităţiiîn învăţămîntul superior”, Seminar internaţional, 21-22 mai 2003, Chişinău, Moldova, www.ipp.md

8. C. Platon. Tehnologii de evaluare în învăţămîntul superior, Zilele Academiei Ieşene, Ediţia a XVII-a, 16-21 septembrie 2002, Iaşi, Romania, p.10.

9. C. Platon. Aspecte ale evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile universitare, “Managementul instituţiilor de învăţămînt superior”, Seminar internaţional, 18-19 decembrie 2001, Chişinău, Moldova, www.ipp.md

10. C. Platon, I. Morari, A. Grosu. The Cognitive Style and the Interetnic Perception, Abstracts of the VI European Congress of Psychology, July 4-9 1999, Rome, Italy, p. 356.

11. C. Platon, A. Grosu. Complexity-Simplicity Cognitive and Interpersonal Perception, Abstracts of the VI European Congress of Psychology, July 4-9 1999, Rome, Italy, p. 357.

12. C. Platon. Strategii de autoevaluare în Universitatea de Stat din Moldova, “Principii şi modalităţi de evaluare a calităţii în învăţămîntul superior”, Seminar Internaţional, 27-28 noiembrie 1997, Chişinău, Moldova, p. 92-99.

13. C. Platon. La perception interpersonnelle chez les adolescents, Journal International de Psychologie, Resumes du XXVI Congres International de Psychologie, 384.149, 16-21 aout 1996, Montreal, Canada, p. 320. Studii în reviste ştiinţifice

14. C. Platon. Opiniile studenţilor privind evaluarea predării în Universitatea de Stat din Republica Moldova // Sociologie Romanescă, vol. II, nr. 3, Polirom, Bucureşti, 2004, p. 90-95.

15. C. Platon. Diagnosticul variabilelor contextuale ale evaluării cadrului didactic universitar // Univers pedagogic, nr. 4, Chişinău - 2004, p. 9-12.

Page 32: Carolina platon abstract

32

16. C. Platon. Diagnosticul calităţii activităţii cadrului didactic universitar // Univers pedagogic, nr. 3, Chişinău - 2004, p. 9-12.

17. C. Platon, Diferenţele de gen în evaluarea cadrelor didactice universitare // Didactica Pro…, nr. 3 (25), Chişinău - 2004, p. 16-18.

18. T. Repida, C. Platon. Reprezentările studenţilor cu privire la practica pedagogică // Univers pedagogic, nr. 2, , Chişinău - 2004, p. 69-72.

19. C. Platon. Problema expertizei şi criteriile de selecţie a experţilor în învăţămînt // Univers pedagogic, nr. 2, Chişinău - 2004, p. 12-17.

20. C. Platon. Modelul teleologic în evaluare // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Volumul III, Chişinău – 2004, p.249-252.

21. C. Platon, M. Măţăuanu, D. Tascovici. Variabilele contextuale ale evaluării cadrului didactic universitar // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Volumul III, Chişinău – 2004, p.252-254.

22. C. Platon, T. Repida. Modelul sistemic în evaluare // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Volumul III, Chişinău – 2004, p.247-249.

23. T. Repida, C. Platon. Opiniile tinerilor specialişti privind evaluarea pedagogică // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Volumul III, Chişinău – 2003, p. 414-418.

24. C. Platon, T. Repida. Abordarea cibernetică în evaluare // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Volumul III, Chişinău – 2003, p. 411-414.

25. C. Platon. Elaborarea chestionarelor de evaluare a calităţii predării în învăţămîntul universitar, Didactica Pro…, nr. 3 (19), Chişinău 2003, p. 26-30.

26. C. Platon. Abordarea structuralistă în evaluare, Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Volumul III, Chişinău – 2003, p. 408-411.

27. C. Platon. Modelul explicaţiei cauzale în evaluare, Conferinţa corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”, Ştiinţe socioumanistice, Chişinău 2003, p. 301-302.

28. C. Platon. Modele de evaluare în psihologie (modelul metric). Conferinţa corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”, Ştiinţe socioumanistice, Chişinău 2003, p. 273-274.

29. C. Platon. Evaluarea cadrelor didactice universitare. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Volumul II, Cluj-Napoca 2003, p.135-143.

30. C. Platon. Aspecte ale evaluării calităţii în învăţămîntul superior // Analele Universităţii din Oradea, Fascicula departamentului pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic, Tom VI, Oradea 2002, p. 142-148.

31. C. Platon. Componentele evaluării calităţii în învăţămîntul universitar // Revista de consiliere psiho-pedagogică şi metodică, Universitatea din Piteşti, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Nr. 1, Piteşti 2002, p.5-11.

Page 33: Carolina platon abstract

33

32. T. Repida, C. Platon. Opiniile studenţilor privind organizarea şi desfăşurarea examenelor la Universitatea de Stat din Moldova // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Volumul III, Chişinău – 2002, p. 309-311.

33. T. Repida, C. Platon, V. Guţu. Evaluarea în învăţămîntul universitar: probleme generale // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Volumul III, Chişinău – 2002, p. 306-309.

34. C. Platon, V. Guţu, T. Repida. Obiectivele evaluării în învăţămîntul universitar // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Volumul III, Chişinău – 2002, p. 297-300.

35. C. Platon. Evaluarea calităţii învăţămîntului universitar // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Volumul II, Chişinău – 2001, p. 55-58. Lucrări metodice

36. C. Platon, S. Focşa-Semionov. Ghid psihologic, “Lumina”, Chişinău 1994, 127p. 37. C. Platon (coord.). Orientarea şcolară şi profesională, Chişinău, 1994, 72 p. 38. C. Platon, S. Focşa-Semionov. Dezvoltarea mintală: examinare şi stimulare, Chişinău, 1993, 38 p. 39. C. Platon, S. Focşa-Semionov. Dezvoltarea mintală: examinare şi stimulare, Anexe, Chişinău, 1993, 57p. 40. C. Platon, S. Focşa-Semionov. Teste de personalitate, Chişinău, 1993, 50 p.

Page 34: Carolina platon abstract

34

CAROLINA PLATON

TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR

Specialitatea 13.00.01 – Pedagogia generală

AUTOREFERAT

al tezei de doctor habilitat în pedagogie

Formatul A5. Coli editoriale 2,0 Tirajul 50 exemplare

Centrul editorial al UASM, 2005

MD-2049, or. Chişinău, str. Mirceşti, 42 tel./fax (+ 373 22) 432 575; 432 659

Page 35: Carolina platon abstract

35

Page 36: Carolina platon abstract

36