CAPITOLUL IV FORMULARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE … · 1 CAPITOLUL IV FORMULARE DOCUMENTATIE DE...

of 29 /29
1 CAPITOLUL IV FORMULARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Formular Nr. 10 c FORMULAR DE OFERTA Formular Nr. 11 SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Formular Nr. 12 A DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Formular Nr. 12 B DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34 / 2006. Formular Nr. 12 C DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA Formular Nr. 12F DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI. Formular Nr. 12G DECLARATIE PRIVIND PARTEA / PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT REALIZATE DE SUBCONTRACATANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA. Formular Nr. 12.H DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE,INSTALATIILE , ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI. Formular Nr. 12. I DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE. Formular Nr. 18 A CONTESTATIE – Formular pentru persoane juridice. Formular Nr. 19 SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE. - Formulare specifice : - Formular 4.1 Informatii generale despre ofertant. - Formular 4.6.1.1. Prezentarea generala a ofertantului. - Formular 4.6.1.2. Personalul care va fi angajat pe contract. - Formular 4.6.1.3. CV –urile personalului cheie. - Formular 4.6.3. Planificarea lucrarilor. - Formularul 4.6.5. Informatii despre Consortii - Formularul 4.6.6. Istoricul litigiilor - Formularul 4.6.10.2 Alte anexe. - Formularul 4.6.12. Alte informatii suplimentare.

Embed Size (px)

Transcript of CAPITOLUL IV FORMULARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE … · 1 CAPITOLUL IV FORMULARE DOCUMENTATIE DE...

 • 1

  CAPITOLUL IV FORMULARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

  Formular Nr. 10 c FORMULAR DE OFERTA Formular Nr. 11 SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Formular Nr. 12 A DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Formular Nr. 12 B DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34 / 2006. Formular Nr. 12 C DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA Formular Nr. 12F DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI. Formular Nr. 12G DECLARATIE PRIVIND PARTEA / PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT REALIZATE DE SUBCONTRACATANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA. Formular Nr. 12.H DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE,INSTALATIILE , ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI. Formular Nr. 12. I DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE. Formular Nr. 18 A CONTESTATIE – Formular pentru persoane juridice. Formular Nr. 19 SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE. - Formulare specifice : - Formular 4.1 Informatii generale despre ofertant. - Formular 4.6.1.1. Prezentarea generala a ofertantului. - Formular 4.6.1.2. Personalul care va fi angajat pe contract. - Formular 4.6.1.3. CV –urile personalului cheie. - Formular 4.6.3. Planificarea lucrarilor. - Formularul 4.6.5. Informatii despre Consortii - Formularul 4.6.6. Istoricul litigiilor - Formularul 4.6.10.2 Alte anexe. - Formularul 4.6.12. Alte informatii suplimentare.

 • 2

  ANEXA nr. 10C:

  Formular nr. 10C - FORMULAR DE OFERTA

  Operator economic ................................ (denumirea/numele) Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1.Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .........................................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam .................................(denumirea lucrarii), pentru suma de ................................... lei si euro (suma în litere si în cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ................................ lei si euro (suma în litere si în cifre). 2.Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câstigatoare, sa începem lucrarile cât mai curând posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul de executie anexat, în ..................................(perioada în litere si în cifre). 3.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ..............zile, (durata în litere si cifre), respectiv pâna la data de ..............(ziua/luna/anul), si ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4.Pâna la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câstigatoare, vor constitui un contract angajant între noi. 5.Precizam ca: |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa"; |_| nu depunem oferta alternativa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 6.Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7.Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data __/__/____ ................................, (semnatura), în calitate de ...........................legal autorizat sa semnez oferta pentru si în numele .........................................(denumirea/numele operatorului economic)

 • 3

  Anexa la formularul de oferta

  1. Valoarea maxima a lucrarilor …………….( % din pretul total ofertat ) executate de subcontractanti

  2. Garantia de buna executie va fi \

  constituita sub forma : …………………………………………. in cuantum de : ……………..(% din pretul total ofertat)

  3 Perioada de garantie de buna executie …………… luni calendaristice 4 Perioada de mobilizare ( durata de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pana la data inceperii executiei …………… zile calendaristice 5 Penalitati pentru intarzieri ……………..( procent din valoarea la termene intermediare si la care trebuia sa fie realizata) termenul final de executie 6 Limita maxima a penalitatilor …………….( % din pretul total ofertat) 7 Limita minima a asigurarilor …………….( % din pretul total ofertat ) 8 Perioada medie de remediere a defectelor …………….zile calendaristice 9 Limita maxima a retinerilor din Situatiile de plata lunare ( garantii,, avansuri etc ) …………….(% din situatiile de plata lunare) OFERTANT, …………………….. ( semnatura autorizata)

 • 4

  ANEXA nr. 11:

  Formular nr. 11 - SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de

  atribuire a contractului de achizitie publica BANCA ................... (denumirea) Catre .................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................... (denumirea contractului de achizitie publica), noi .............. (denumirea bancii), având sediul înregistrat la ............................ (adresa bancii), ne obligam fata de ................................ (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de ...............................(în litere si în cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca în cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a)ofertantul ..................................... (denumirea/numele) si-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul ............................................. (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei; c)oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul ............................... (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garantie este valabila pâna la data de .................................. Parafata de Banca ............. (semnatura autorizata) în ziua ......... luna ......... anul ............

 • 5

  ANEXA nr. 12A:

  Formular nr. 12A - DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Data completarii...................... Operator economic, ................................ (semnatura autorizata)

 • 6

  ANEXA nr. 12B:

  Formular nr. 12 B - DECLARATIE privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

  34/2006 Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul (a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect ................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data d e..............(zi/luna/an), organizata de ................................................ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca: a)nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; b)nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situatiile prevazute la lit. a); c)mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care sunt stabilit pâna la data solicitata .................; d)nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. Operator economic ................................ (semnatura autorizata)

 • 7

  ANEXA nr. 12C:

  Formular nr. 12C - DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

  Operator economic ................................ (denumirea/numele) 1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.................. (se mentioneaza procedura), având ca obiect ................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ..............(zi/luna/an), organizata de ................................................ (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: |_| în nume propriu; |_| ca asociat în cadrul asociatiei.........................................................; |_| ca subcontractant al .......................; (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 2.Subsemnatul declar ca: |_| nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; |_| sunt membru în grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint în anexa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 3.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari în prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, în cazul în care vom fi desemnati câstigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 4.De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra. Operator economic ................................ (semnatura autorizata)

 • 8

  ANEXA nr. 12F:

  Formular nr. 12 F - DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

  Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra. Operator economic ................................ (semnatura autorizata) Nr. crt.

  Obiectul contractului

  Codul CPV

  Denumirea/numele benefi/clientului

  Adresa Calitatea executantului*)

  Pretul total al contr. (euro)

  Procent executat (%)

  Canti (U.M.

  Perioada dederulare a contractului **)

  ................................ (semnatura autorizata) *) Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de începere si de finalizare a lucrarilor.

 • 9

  ANEXA nr. 12 F1:

  Formular nr. 12 F1 - DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR FURNIZARI DE ECHIPAMENTE SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

  Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra. Operator economic ................................ (semnatura autorizata) Nr. crt.

  Obiectul contractului

  Codul CPV

  Denumirea/numele benefi/clientului

  Adresa Calitatea furnizorului*)

  Pretul total al contr. (euro)

  Procent executat (%)

  Canti (U.M.

  Perioada dederulare a contractului **)

  ................................ (semnatura autorizata) *) Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de începere si de finalizare a furnizarii echipamentelor

 • 10

  ANEXA nr. 12 F2: Formular nr. 12 F1 - DECLARATIE PRIVIND

  LISTA PRINCIPALELOR SERVICII DE PROIECTARE SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra. Operator economic ................................ (semnatura autorizata) Nr. crt.

  Obiectul contractului

  Codul CPV

  Denumirea/numele benefi/clientului

  Adresa Calitatea prestatorului*)

  Pretul total al contr. (euro)

  Procent executat (%)

  Canti (U.M.

  Perioada dederulare a contractului **)

  ................................ (semnatura autorizata) *) Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de începere si de finalizare a prestarii serviciilor de proiectare

 • 11

  ANEXA nr. 12G: Formular nr. 12 G - DECLARATIE PRIVIND

  PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

  Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra. Operator economic ................................ (semnatura autorizata)

  Nr. crt.

  Denumire subcontrac

  tant

  Partea/partile din contract ce urmeaza

  a fi subcontractate

  Acord subcontractor cu

  specimen de semnatura

  Operator economic ................................ (semnatura autorizata)

 • 12

  ANEXA nr. 12H:

  Formular nr. 12 H - DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE

  CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE

  LUCRARI Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.............................. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra. Operator economic ................................ (semnatura autorizata) LISTA cuprinzând cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice

  - In cazul inchirierii se va prezenta si acceptul detinatorului al mijloacelor

  nominalizate Operator economic ................................ (semnatura autorizata)

 • 13

  ANEXA nr. 12I-1: Formular nr. 12 I-1 - DECLARATIE PRIVIND

  EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE (pentru EXECUTANT)

  Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al........................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.

  (În cazul solicitarii) Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica. Data completarii...................... Operator economic ................................ (semnatura autorizata)

 • 14

  ANEXA nr. 12I-2: Formular nr. 12 I-2 - DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL

  CADRELOR DE CONDUCERE (pentru PROIECTANTUL NOMINALIZAT) Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al........................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.

  (În cazul solicitarii) Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica. Data completarii...................... Operator economic ................................ (semnatura autorizata)

 • 15

  ANEXA nr. 18A: Formular nr. 18 A - CONTESTATIE - Formular pentru persoane juridice

  Antet/contestator ............................ Subscrisa. ............................., cu sediul în ......................................................, cod unic de înregistrare ................................., reprezentata legal prin .............................., în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ...................., organizata de autoritatea contractanta ..................................., având sediul în ................, contest decizia autoritatii contractante ............................................., pe care o consider nelegala. Motivele care stau la baza contestatiei sunt: - în fapt ............................................... - în drept .............................................. În sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba: ..................................................................... ...................................................................... Reprezentat legal (nume/prenume în clar) ...................................... (semnatura autorizata)

 • 16

  FORMULARE SPECIFICE

  Formularul 4.1 INFORMATII GENERALE DESPRE OFERTANT 4.1.1. Denumirea companiei ....................................................................................................................................... ............................... Adresa înregistrata ....................................................................................................................................... ......................................................................................................…………….......…….. Telefon .............................. Fax...................... Telex .….….......E-mail………......... 4.1.2 Numele si nationalitatea administratorilor/directorilor si asociatilor …………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ................................................................................................................................................... 4.1.3 Tipul companiei (persoana fizica, parteneriat, corporatie etc.) ............................................................................................................. 4.1.4 Descrierea companiei (e.g. contractor general construc.ii civile) ............................................................................................................... 4.1.5 Nationalitatea Companiei ........................................................... 4.1.6 Numarul anilor de experienta în calitate de contractor - în propria tara....................... - internationala ...................... 4.1.7 Detalii de înregistrare ...................................................................................................................... Va rugam anexati copii ale Certificatelor de Înregistrare

 • 17

  4.1.8 Cota de participatie în companie Parti sociale (%)............................................................................................................ ............................................................................................................ 4.1.9 Nume(le) si adresa(ele) companiilor asociate care vor fi implicate în proiect si daca este cazul filiale/subcontractor/altele: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 4.1.10 Daca compania este o filiala, cu ce participatie, daca exista, va avea compania mama în proiect? ............................................................................................... 4.1.11 Companiile straine trebuie sa mentioneze daca sunt stabilite în statul Autoritatii Contractante în conformitate cu reglementarile în vigoare (numai pentru informare). 4.1.12 Persoana de Contact pentru aceasta solicitare:

  Semnatura: ..................................................................................(persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze în numele Ofertantului ) Data:.....................

 • 18

  FORMULARELE 4.6.1.1

  PREZENTARE GENERALA A PERSONALULUI OFERTANTULUI i – Prezentare generala a – Directori si administratori b – Personal administrativ c – Personal tehnic - Ingineri ............................. - Sefi de echipa ............................. - Mecanici ............................. - Tehnicieni ............................. - Masinisti ............................. - Soferi ............................. - Alt personal calificat ............................. - Muncitori si personal necalificat ............................. Total ....................... Ii – Personal operativ care va fi angajat în contract (daca este relevant) a – Conducere de Santier ............................. b – Personal Administrativ ............................. c – Personal Tehnic ............................. - Ingineri ............................. - Diriginti de Santier ............................. - Sefi de echipa ............................. - Mecanici ............................. - Tehnicieni ............................. - Masinisti ............................. - Soferi ............................. - Alt personal calificat .............................

 • 19

  - Muncitori si personal necalificat ............................. Total .......................... Semnatura………………………. (Persoanei sau persoanele autorizate sa semneze în numele Ofertantului Data ……………………………………………………………….

 • 20

  Semnatura .................................................... (persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze în numele Ofertantului ) Data ............................................ FORMULARUL 4.6.1.2 PERSONALUL CARE VA FI ANGAJAT ÎN CONTRACT

  Semnatura .................................................... (persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze în numele Ofertantului ) Data ............................................

 • 21

  FORMULARUL 4.6.1.3.1

  EXPERIENTA PROFESIONALA A PERSONALULUI CHEIE CURRICULUM VITAE (Maximum 3 pagini + 3 pagini de anexe)

  Pentru EXECUTANT Pozitia propusa în contract: 1. Prenume: 2. Nume: 3. Data si locul nasterii: 4. Nationalitate: 5. Stare civila: Adresa (telefon/fax/e-mail): 4 Educatie:

  7. Abilitati limba (Nota 1 la 5 pentru competenta, unde 1 este pentru cel mai înalt):

  Limba materna 8. Apartenenta la Organizatii Profesionale: 9. Alte aptitudini (e.g. cunostinte PC etc.): 10. Pozitia Prezenta: 11. Ani de experienta profesionala: 12. Calificari cheie: 13. Experienta speciala în tari neindustrializate :

  14. Experienta profesionala:

 • 22

  15. Altele: 15a. Publicatii si Seminarii: 15b. Recomandari: Data: …………………….. Semnatura: ………………………………

 • 23

  FORMULARUL 4.6.1.3.2 EXPERIENTA PROFESIONALA A PERSONALULUI CHEIE CURRICULUM VITAE

  (Maximum 3 pagini + 3 pagini de anexe) Pentru PROIECTANTUL NOMINALIZAT

  Pozitia propusa în contract: 1. Prenume: 2. Nume: 3. Data si locul nasterii: 4. Nationalitate: 5. Stare civila: Adresa (telefon/fax/e-mail): 4 Educatie:

  7. Abilitati limba (Nota 1 la 5 pentru competenta, unde 1 este pentru cel mai înalt):

  Limba materna 8. Apartenenta la Organizatii Profesionale: 9. Alte aptitudini (e.g. cunostinte PC etc.): 10. Pozitia Prezenta: 11. Ani de experienta profesionala: 12. Calificari cheie: 13. Experienta speciala în tari neindustrializate :

  14. Experienta profesionala:

 • 24

  15. Altele: 15a. Publicatii si Seminarii: 15b. Recomandari: Data: …………………….. Semnatura: ………………………………

 • 25

  FORMULARUL 4.6.3

  PLANIFICAREA LUCRARILOR SI PROGRAMUL

  Ofertantul va furniza urmatoarele informatii minime : Mentionati locatia propusa a biroului principal pe santier, statii (otel/beton/structuri asfalt), depozite, laboratoare, cazare etc. (se vor anexa schite dupa caz). Anexati un Program de Lucru pentru proiectare si executie cu o scurta descriere a activitatilor majore, aratând ordinea procedurii si timpul pe care Ofertantul propune sa-l aloce Lucrarilor. În particular, propunerea trebuie sa descrie în detaliu Lucrarile temporare si permanent care se vor executa tinând cont de conditiile climatice predominante si de cerintele pentru pregatirea proiectului, documentatii pentru diverse autorizatii si aprobari si obtinerea autorizatiilor de construire înainte de realizarea lucrarilor.. Furnizati o Metodologie cuprinzatoare cu desene acolo unde este cazul, aratând metodele pe care le propune Ofertantul pentru realizarea lucrarilor. În particular, Ofertantul va indica numarul, tipul si capacitatea echipamentului, personal si materiale pe care îsi propune sa le foloseasca pentru realizarea categoriilor importante de lucrari. Anexati un grafic pe care sa indicati punctele critice (program al proiectarii si executiei) reprezentând programul de construire si detaliati activitatile relevant, date, alocarea resurselor umane si echipamente etc. Contributia planificata a partenerilor Joint Venture si subconractorilor va fi de asemenea, evidentiata (sub aspectul activitatilor preluate, programare etc.) Semnatura .................................................... (persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze în numele Ofertantului ) Data ………………………………………..

 • 26

  FORMULARUL 4.6.5

  INFORMATII DESPRE JOINT VENTURE/CONSORTII 4.6.5.1 Nume ................................................................………...................... 4.6.5.2 Adresa Comitetului Administrativ .............................………….................... ........................................................................……….......................... Telex ................................. Telefon.........................Fax.............................E-mail.………... 4.6.5.3 Agentia din România, daca exista (în cazul unui Joint Venture/Consortiu cu un Partener Lider strain) Adresa Biroului ......................................................……….................... ..............................................................................………..................... Telex ...................................... Telefon ..............................Fax..............................……….......... 4.6.5.4 Numele partenerilor i)........................................................……….................................. ii).........................................................……….................................. iii)..........................................................……….................................. etc............................................................……….................................. 4.6.5.5 Numele partenerului lider ...........................................................………................................……... ...........................................................………................................……... 4.6.5.6 Întelegerea care guverneaza formarea Joint Venture/Consortiului i) Data semnaturii: ............................………….................................. ii) Loc: ............................................................…………..................... iii) Anexa – Întelegerea de Joint Venture/Consortiu 4.6.5.7 Proportia responsabilitatilor între parteneri (în %) cu indicarea tipului de Lucrari care vor fi realizate de fiecare partener ...........................................................………................................……... ...........................................................………................................……... ...........................................................………................................……... ...........................................................………................................……... ...........................................................………................................……... Semnatura: .................................................................................. (persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze în numele Ofertantului) pentru fiecare din membri consortiului Data: .....................

 • 27

  FORMULARUL 4.6.6

  ISTORICUL LITIGIILOR Va rugam furnizati informatii referitoare la istoricul litigiilor sau arbitrajul care a rezultat din contracte executate în ultimii 5 (cinci) ani sau care se afla în executie. Fiecare partener al unui Joint Venture/Consortiu va folosi o pagina separata, cât si fiecare Subcontractor care executa lucrari cu o valoare mai mare 10% din pretul contractului (calculat ca procent din Valoarea Ofertei).

  Semnatura .................................................... (persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze în numele Ofertantului ) Data ............................................ .

 • 28

  FORMULARUL 4.6.10.2

  ANEXE LA DOCUMENTELE DE LICITATIE (DACA EXISTA) Ofertantul trebuie sa insereze aici anexele la documentele de licitatie.

  FORMULARUL 4.6.12 INFORMATII SUPLIMENTARE

  Ofertantii pot adauga aici orice alte informatii suplimentare pe care ei le considera necesare pentru evaluarea ofertelor lor. Semnatura: .................................................................................. (persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze în numele Ofertantului) Data: .....................

 • 29