CAP II Calculul Termic

download CAP II Calculul Termic

of 32

Embed Size (px)

Transcript of CAP II Calculul Termic

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  1/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 8

  CAPITOLUL 2

  CALCULUL TERMIC

  2.1. GENERALITĂŢI

  Motoru !u "r#$r$ %&t$r&' $(t$ u& ")r$)"t t$r*%!, +& !"r$ !'#ur" ro#u(' r%& "r#$r$" u&u%

  !o*-u(t%-% ($ tr"&(or*' +& u!ru *$!"&%!, r%& %&t$r*$#%u u&u% u%# &u*%t u%# *otor. /&

  !o*o0%1%" "!$(tu%" %&tr' 2% o "rt$ #%& ro#u($$ #$ "r#$r$ %"r $3ou1%%$ "!$(tu%" ($ r$"%0$"0' r%&

  %&t$r*$#%u u&u% %(to& " !'ru% *%2!"r$ "t$r&"t%3' #$ tr"&("1%$ +& %&t$r%oru u&u% !%%ru $(t$

  tr"&(or*"t' +& *%2!"r$ #$ rot"1%$ #$ !'tr$ *$!"&%(*u -%$'4*"&%3$'.

  Pr%& !"!uu t$r*%! " *oto"r$or #%$($ ($ ur*'r$2t$ #$t$r*%&"r$" *'r%*%or #$ (t"r$ "$

  u%#uu% *otor +& $3ou1%" (" +& !"#ru !%!uu% #$ u&!1%o&"r$. Cu "5utoru "!$(t$% *'r%*% ($ o"t$

  tr"(" #%")r"*" %%!"t' " !%!uu% #$ u&!1%o&"r$, $ -"0" !'r$%" ($ ot #$t$r*%&" r%&!%"$$ *'r%*%

  !"r"!t$r%(t%!$ "$ u&u% *otor6 "r"*$tr%% %%!"1% 2% $$!t%3%, r%&!%"$$ #%*$&(%u&% !o&(tru!t%3$,

   ut$r$" 2% $!o&o*%!%t"t$" *otoruu%, r$!u* 2% or1$$ !"r$ "!1%o&$"0' "(ur" %$($or *otoruu%.

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  2/32

  F%).7. Pr%&!%%u #$ u&!1%o&"r$ " MAISursa 1

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 9

  2.2. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL M.A.I.

  S!:$*" #$ r%&!%%u " u&u% M.A.I. +& "tru t%*% !u "r%$r$ r%& !o*r%*"r$ $(t$ r$#"t' +&

  %)ur" 7..

  /& !%%ru ($ #$"($"0'

   %(to&u 7 !"r$ $(t$ "rt%!u"t r%&

   -%$" ; !u *"&%3$" < " "r-or$u%

  !ot%t

  !o*""t r%& (u"" #$ $3"!u"r$

  SE 7. D$ "($*$&$", +& !:%u"(' $(t$

   r"!t%!"t u& or%%!%u $&tru %&5$!toru

  ?. /&!'r!'tur" ro"('t' 'tru$ +& !%%ru r%& !"&"u 8 #%& !:%u"(' 2% r%& ($!1%u&$" !o&tro"t' #$

  (u"" #$ "#*%(%$ 9 " !'r$% #$(!:%#$r$ $(t$ !o*""t' r%& !"*" "r-or$u% !u !"*$ +& u&!1%$ #$

   o0%1%" %(to&uu% +& !%%ru.

  G"0$$ "r($ (u&t $%*%&"t$ r%& ($!1%u&$" > !o&tro"t' #$ SE 7 r%& !"&"u #$ !:%u"(' 2% r%&

  !o$!toru #$ $3"!u"r$. SE $(t$ !o*""t' r%&tr4o !"*' "!1%o&"t' #$ "r-or$$ !u !"*$ +& u&!1%$ #$

   o0%1%" %(to&uu%. C%%ru $(t$ r"!t%!"t +&tr4u& -o! !$ ($ !o&(tru%$2t$ !u "rt$" %&$r%o"r' (u- or*'#$ !"rt$r @ +& !"r$ ($ %$"0' ")'r$$ ; "$ "r-or$u% !ot%t. P"rt$" %&$r%o"r' " *otoruu% $(t$ +&!:%('

   r%& -"%" #$ u$% =.

  A(%r"1%" +&!'r!'tur%% ro"($t$ ($ r$"%0$"0' r%& #$"("r$" %(to&uu% #$ " P.M.S. " P.M.I. ,

  t%* +& !"r$ SA $(t$ #$(!:%(' 2% SE $(t$ +&!:%('. Pr%& rot%r$" *"&%3$$% %(to&u ($ #$"($"0' #$ "

  P.M.I.  " P.M.S. !o*r%*B +&!'r!'tur" ro"('t' #%& !%%ru, t%* +& !"r$ "*-$$ (u"$ (u&t

  +&!:%($.

  L" (Br2%tu !ur($% #$ !o*r$(%$ ($ %&5$!t$"0' *otor%&" !"r$ ($ 3"or%0$"0' 2% ($ "uto"r%$.Ur*$"0' #$(t%$r$" !"r$ ($ r$"%0$"0' $ #ur"t" #$"('r%% %(to&uu% #%& P.M.S.  B&' +& P.M.I.,

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  3/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. >

  tr"&(or*B $&$r)%" t$r*%!' " )"0$or +& $&$r)%$ *$!"&%!' tr"&(*%(' "r-or$u% !ot%t 2% *"% #$"rt$

  tr"&(*%(%$% "uto3$:%!uuu%.

  L" (Br2%tu !ur($% #$ #$(t%$r$ ($ #$(!:%#$ SE 2% o "rt$ #%& )"0$$ "r($ ($ $%*%&' #%& !%%ru

  #"tor%t' r$(%u&%% (u$r%o"r$ " !"r$ ($ "' "1' #$ r$(%u&$" "t*o($r%!', %"r r$(tu )"0$or "r($ (u&t

   o*"t$ #$ !'tr$ %(to& +& #$"("r$" (" #$ " P.M.I. B&' " P.M.S., t%* +& !"r$ SA r'*B&$ #$(!:%('.

  C%!u ($ r$%" "o% r%&tr4o &ou' "(%r"1%$ #$ +&!'r!'tur' ro"('t'.

  2.3. ALEGEREA PARAMETRILOR INIŢIALI DE CALCUL

  2.3.1. Puterea efecti! "#i$%&'i(i)! )a ar(&re)e c&tit a) *&t&ru)ui+

  Motoru !u "r#$r$ %&t$r&' !o&(u*' o "rt$ #%& u!ru *$!"&%! #$03ot"t +& !%%r% $&tru

  +&3%&)$r$" r$0%(t$&1$or %&t$r&$, #$t$r*%&"t$ #$ "&tr$&"r$" (%(t$*$or "u%%"r$, #$ r$!"r$" *$!"&%!'

  #%&tr$ (ur"$1$$ +& *%2!"r$ r$"t%3' 2% #$ r$!"r$" )"0o#%&"*%!' #%&tr$ u%#u *otor 2% or)"&$$ #$

  #%(tr%-u1%$, !"*$r' #$ "r#$r$, %(to&, !%%ru 2% !:%u"('. D$ "!$$", ut$r$" $$!t%3' Pec #%(o&%-%' "

  "r-or$$ !ot%t " *otoruu% $(t$ *"% *%!' #$!Bt !$" #$03ot"t' r%& "r#$r$" !o*-u(t%-%uu% ut$r$"

  %%!"t' Pi. 

  E(t$ %*u(' r%& t$*" #$ ro%$!t"r$ 6 Pec = ?9,>=

  Motoru $(t$ #$ ut$r$ *%5o!%$ $&tru !' Pec ∈ @= @=>

  2.3.2. Nu*!r #e ti*%i τ 

  P"rt$" #%& !%!u *otor !"r$ ($ $$!tu$"0' +&tr4o !ur(' " %(to&uu% ($ &u*$2t$ t%*, !ur("

   %(to&uu% r$r$0$&tB ("1%u "r!ur( #$ %(to& +&tr$ #ou' u&!t$ *o"rt$. U& *otor !"r$ $$!tu$"0'

  u& !%!u !o*$t +& "tru !ur($ ($ &u*$2t$ *otor +& "tru t%*%. D"!' "!$2% !%!u !o*$t $(t$ $$!tu"t

  +& #ou' !ur($ ($ &u*$2t$ *otor +& #o% t%*%.

  τ - r$r$0%&t' &u*'ru #$ !ur($ $ !"r$ $ $$!ut' %(to&u +&tr4u& !%!u !o*$t #$ u&!1%o&"r$

  2% $(t$ u&u #%&tr$ !r%t$r%%$ r%&!%"$ #$ !"(%%!"r$ " *oto"r$or !u "r#$r$ %&t$r&'.

  S$ "$)$ τ  < .

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  4/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG.

  2.3.3. Tura,ia '

   Nu*'ru #$ rot"1%% $$!tu"t$ #$ "r-or$$ !ot%t +&tr4u& *%&ut ($ &u*$2t$ 3%t$0" #$ rot"1%$, tur"1%"

  "r-or$u% !ot%t, tur"1%" *otoruu% ("u, $ (!urt, tur"1%$. S$ &ot$"0' !u ' 2% ($ *'(o"r' +& rot"1%% $ *%&ut.

  '  7>>> rot*%&

  2.3.-. Nu*!ru) #e ci)i'#ri i

  A$)$r$" &u*'ruu% #$ !%%r% ($ %$"0' 1%&B !o&t #$ "&u*%t$ !o&(%#$r$&t$. A(t$,

  *oto"r$$ !u u& &u*'r r$#u( #$ !%%r% "u o $!:%%-r"r$ %&(u%!%$&t' 2% u& !uu *otor &$u&%or*, #$!%

  "u &$3o%$ #$ u& 3o"&t )r$u.

  /& !"0u &u*'ruu% *"r$ #$ !%%r% ($ r$0o3' *"% u2or ro-$*$$ #$ $!:%%-r"r$ 2% #$

  u&%or*%0"r$ " 3%t$0$% #$ rot"1%$, +&(' "2$0"r$" +& %&%$ " *"% *ut #$ 0$!$ !%%r% &u $(t$ %%!"t' #%&

  !"u0" $!:%%-r'r%% “%&t$r%o"r$J #$$!tuo"($ 2% #%& !"u0" 3%-r"1%%or tor(%o&"$ "$ "r-or$u% !ot%t. D$

  r$)u', +& !"0u u&u% &u*'r *"% *"r$ #$ !%%r%, ($ ut%%0$"0' #%(u&$r% ($!%"$ "$ !%%r%or +& V, +&

  (t$", +& $3"&t"%, !u !%%r% ou2%.

  Sor%r$" &u*'ruu% #$ !%%r%, $(t$ +&(o1%t' 2% #$ o ($r%$ #$ &$"5u&(ur%. Co&(tru!1%" *oto"r$or 

  $(t$ *"% !o*%!"t' 2% r$"t%3 *"% (!u*'. O#"t' !u (or%r$" or)"&$or ""t$ +& *%2!"r$ !r$2t$ ($&(%-%

  2% o(%-%%t"t$" #$$!t'r%or. D$ "($*$&$", !r$2t$r$" &u*'ruu% #$ !%%r% $(t$ +&(o1%t' 2% #$ o !r$2t$r$ "

  tur"1%$% +& ur*' !'r$%" %"u &"2t$r$ or1$ #$ %&$r1%$ *"% *"r% !"r$ "! &$!$("r' o $$!u1%$ *"% r$!%(' "

   %$($or, !u 5o!ur% *"% r$#u($ +& "rt%!u"1%% 2% +&tr$ or)"&$$ *otoruu%.D"tor%t' "!$(tor !o&(%#$r$&t$, 1%&B ($"*" !' #%& %t$r"tur" #$ ($!%"%t"t$ $&tru u& *otor #$

   ut$r$ *$#%$, i  < 8 !%%r%, ($ "$)$ i  ? 2% o #%(o0%1%$ " !%%r%or +& %&%$.

  2.3.. C&*%&/i,ia %r&ce'tua)! a c&*(u$ti(i)u)ui

  D$ r$)u', !o*-u(t%-%%% !$% *"% ut%%0"1% +& *oto"r$$ !u "r#$r$ %&t$r&' (u&t #$ or%)%&$

   $tro%$r'. E% r$r$0%&t' "*$(t$!ur% #$ :%#ro!"r-ur%, !"r$ !o&1%& 2% !"&t%t'1% 3"r%"-%$ #"r r$#u($ #$!o*u2% !u o%)$&, "0ot 2% (u, r$!u* 2% ur*$ #$ !o*u2% #$ (o#%u, ot"(%u, %$r, &%!:$ 2% 3"&"#%u.

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  5/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 7

  F%% u& *otor MAC, "!$(t" 3" u&!1%o&" !u *otor%&'. A$) ur*'to"r$" !o*o0%1%$

   ro!$&tu"'6

  C"r-o& ! 8=,@K

  H%#ro)$& : ;,;K

  O%)$& o K

  Su ( >K

  A' >K

  R$0%#uur% >K.

  2.3.0. Puterea ca)&rific! i'feri&ar! a c&*(u$ti(i)u)ui i'f 

  Ar#$r$" !o*-u(t%-%uu% %% !"r"!t$r%0"t' r%& !o*-%&"1%% "$ #%$r%t$or (u-(t"&1$ !u

  o%)$&u, $(t$ o r$"!1%$ $ot$r*%!', "#%!' $(t$ +&(o1%t' #$ #$)"5"r$ #$ !'#ur'. C'#ur" !"r$ ($ #$)"5'

   r%& "r#$r$" " ) !o*-u(t%-% ($ &u*$2t$ ut$r$ !"or%%!'.

  Put$r$" !"or%%!' o-1%&ut' !B 3"or%% #$ "' or*"1% r%& "r#$r$ &u ($ !o$&($"0' r$r$0%&t'

   ut$r$" !"or%%!' %&$r%o"r' %& .Co&or* or*u$% u% M$$$$36

  i'f   ;,;  ! 7=?  : >9o ( 7=,79 : ;,; 8=,@ 7=? ;,;  

  >94> 7=,79  ;,; > 79>?,8?< > QQ)

  2.3.. Para*etrii *e#iu)ui a*(ia't

  Pr$(%u&$" 2% t$*$r"tur" *$#%uu% +& !"r$ 3" u&!1%o&" *otoru, r$r$0%&t' "r"*$tr%% *$#%uu%

  "*-%"&t.

  Co&or* (t""r#uu% ro*B&$(! STAS ??;=4?7, "$)6

  %  >;7= P" "t* ,>;;7; )!*7

  T  79> Q @ o C

  2.3.4. Pre$iu'ea #e $u%raa)i*e'tare  %$

  P$&tru (or%r$" !o&(u*uu% or"r #$ u%# ro"('t, " "!$$"2% !%%r$$ 2% tur"1%$, ($ o"t$ *'r%%#$&(%t"t$" "!$(tu%" r%& %&t$r*$#%u u&$% (u"&t$ !"r$ 3" !o*r%*" "$ru #%& *$#%u "*-%"&t #$ "

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  6/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. ;

   r$(%u&$" % " r$(%u&$" #$ (ur""%*$&t"r$ %$, ut$r$" *otoruu% %% roort%o&"' !u !o&(u*u #$

  u%# ro"('t.

  /& u&!1%$ #$ ")r$)"tu #$ (ur""%*$&t"r$, "!$"(t" o"t$ % 6

  4 5o"(' 4 ( ,7.....,? >= P"

  4 *$#%$ (  ,;.....7,> >= P"

  4 +&"t' 4 ( 7,>...... >= P"

  S$ "$)$ %$  8>>>> P"

  2.3.5. Pre$iu'ea #e eacuare %e

  Pr$(%u&$" #$ $3"!u"r$ r$r$0%&t' r$(%u&$" #%& !o$!toru #$ $3"!u"r$ " )"0$or. P$&tru !"!u$

   r$%*%&"r$, ($ o"t$ !o&(%#$r", +& !o&or*%t"t$ !u %t$r"tur" #$ ($!%"%t"t$, $&tru *oto"r$$ #$ ut$r$

  *$#%$6 $3  7?>>> P"

  2.3.1. C&eficie'tu) #e $c!#ere a %re$iu'ii #e a#*i$ie ξa

  D"tor%t' r$0%(t$&1$or )"0o#%&"*%!$ "$ (%(t$*uu% #$ "#*%(%$ r$(%u&$" u%#uu% ro"('t "

  %&tr"r$" +& !%%ru " $(t$ *"% *%!' #$!Bt r$(%u&$" "3ut' %&%1%" >, ( ("u  -". R"ortu #%&tr$ !$$#ou' r$(%u&% r$r$0%&t' !o$%!%$&tu #$ (!'#$r$ " r$(%u&%% #$ "#*%(%$.

  D%& #"t$ $$r%*$&t"$, $&tru *oto"r$$ #$ ut$r$ *$#%$ 2% (ur""%*$&t"t$6 ξ"  ">  >,88

  >,9?

  P"  r$(%u&$" u%#uu% ro"('t " %&tr"r$" +& !%%ru

  S$ "$)$6 ξa  >,9;

   2.3.11. Te*%eratura 6a/e)&r ar$e re/i#ua)e Tr

  T$*$r"tur" )"0$or "r($ r$0%#u"$ r$r$0%&t' t$*$r"tur" )"0$or "r($ !"r$ &u (u&t $3"!u"t$

  #%& !%%r% $ "r!ur(u ro!$(uu% #$ $3"!u"r$ #%& #%$r%t$ !"u0$6 r"ortu #$ !o*r%*"r$ *%!,

  #$(!:%#$r$" %&(u%!%$&t' " (u"$% #$ $3"!u"r$ $t!.

  Tr #$%$ #$ ur*'tor%% "!tor% 6 r"ortu #$ !o*r%*"r$, ("r!%&" *otoruu%, tur"1%" *otoruu%.

  Cu !Bt ε $(t$ *"% *"r$, !u "tBt )r"#u #$ #$(t%$r$ " )"0$or 3" % *"% *"r$, !$$" !$ !ou!$ "

  r$#u!$r$" t$*$r"tur%% Tr.

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  7/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. <

  D%& #"t$ $$r%*$&t"$, $&tru *oto"r$$ !u "r%$r$ r%& !o*r$(%$6 Tr  ?>> 9>>Q.

  S$ "$)$ 6 Tr  @>> Q 

  2.3.12. 7'c!)/irea aeru)ui 8' c&'tact cu *&t&ru) T

  /&!'r!'tur" ro"('t' ($ +&!'0$2t$ +& !%%ru #"tor%t' tr"&($ruu% #$ !'#ur' #$ " $r$1%%

  )"$r%$% #$ "#*%(%$, (u"$ ("u !:%u"(', ("u #$ " )"0$$ "r($ r$0%#u"$. A!$"(t" #$%$ #$ tur"1%$ ,

  ("r!%&' 2% #$ !o%1%%$ #$ r'!%r$ "$ *otoruu%, "3B 3"or% !ur%&($ %&tr$ = (% 7> )r#.

  S$ "$)$6 T  7> Q 

  2.3.13 R!cirea i'ter*e#iar! a aeru)ui #e $u%raa)i*e'tare 9Tr!c.

  L" *oto"r$$ (ur""%*$t"t$, +& 3$#$r$" *'r%r%% #$&(%t'1%% "$ruu% #$ "#*%(%$, ($ o"t$ %&tro#u!$

  r'!%r$" %&t$r*$#%"r' " "$ruu% %& r"!%to"r$ ($!%"$. C'#$r$" #$ t$*$r"tur' Tr'! , +& !"0u u&u% )r"# #$

  (ur""%*$&t"r$ *o#$r"t $(t$6Tr'!  7>........>> )r#.

   D"r $" o"t$ % *"% *"r$ +& !"0u (ur""%*$t'r%% +&"t$ r%& ut%%0"r$" " #ou' r'!%to"r$ +&($r%"t$.

  S$ "$)$ 9Tr!c 

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  8/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. =

  2.3.1. C&eficie'tu) 6a/e)&r ar$e re/i#ua)e γr

  Co$%!%$&tu )"0$or "r($ r$0%#u"$ r$r$0%&t' r"ortu #%&tr$ !"&t%t"t$" )"0$or #$ "r#$r$ ro3$&%t$ #%& !%!u "&t$r%or #u' *o*$&tu +&!:%#$r%% (u"$or #$ $3"!u"r$ &u*%t$ )"0$ "r($

  r$0%#u"$ 2% !"&t%t"t$" #$ "$r %&tro#u(' +& !%%ru6

  γr ; ν6ar,8=

  L" "r#$r$" %0o-"r', $&tru *oto"r$$ #$ tur"1%$ *$#%$ =% "r$ 3"or%$ !ur%&($ +&tr$ >,?= 2% >,@=.

  I"r +& !"0u *oto"r$or o"rt$ r"%#$ " !"ru% !%!u #$ u&!1%o&"r$ ($ "ro%$ #$ !$ t$or$t%! !u "r#$r$

  %0o!or' 2% !u o r$u&)%r$ +&($*&"t' " "r#$r%% +& #$(t%$r$, 3"o"r$" =%  ($ o"t$ *%!2or" B&' "

  >,==...>,?. I"r " *oto"r$$ $&t$ "!$(t !o$%!%$&t o"t$ #$'2%%    >,8

  S$ "$)$6 ξ%  >,?

  2.3.1. C&eficie'tu) #e r&tu'>ire a #ia6ra*ei i'#icate ϕr

  D%")r"*" %%!"t' r$"' " !%!uu% #$ u&!1%o&"r$ ($ #$o($-$(t$ #$ !$" t$or$t%!' r%& 6

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  9/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. ?

  Ar%" !or$(u&0'to"r$ ro!$(uu% #$ (!:%*- #$ )"0$

  Ar%%$ “%$r#ut$ “ r%& r"!or#'r%$ !"r$ ($ "! " #%")r"*" %%!"t' r$"' A-"t$r%$ ro!$($or r$"$ #$ !o*r%*"r$ 2% #$(t%$r$ "1' #$ ro!$($$ o%tro%!$ !u

  $o&$&1% !o&(t"&1%.

  R"ortu #%&tr$ "r%" #%")r"*$% %%!"t$ r$"$ Lir  2% !$" " #%")r"*$% %%!"t$ t$or$t%!$ Lit  ($

  &u*$2t$ !o$%!%$&t #$ rotu&5%r$ " #%")r"*$% %%!"t$.

  ϕr ; Lir,98

   2.3.14. Ra'#a*e'tu) *eca'ic η*

  A!$(t "r"*$tru ($r3$2t$ #r$t !r%t$r%u #$ "r$!%$r$ " )r"#uu% #$ $r$!1%u&$ " ro!$($or 

  *$!"&%!$ #%& *otor. S$ #$%&$2t$ !" %% r"ortu #%&tr$ u!ru *$!"&%! $$!t%3 L $ 2% u!ru *$!"&%!

  %%!"t L%, *'(ur"t$ " "!$"2% r$)%* #$ u&!1%o&"r$ " *otoruu%6

  i

  em

   L

   L=η 

  Le  Lu!ru *$!"&%! $$!t%3

  Li  Lu!ru *$!"&%! %%!"t.

  D%& #"t$$ $$r%*$&t"$, $&tru MAC (ur""%*$&t"t6 η* >,8 >,9.

  S$ "$)$6 η*  >,8=.

  2.3.15. Ra%&rtu) #e c&*%ri*are ε

  R"ortu #$ !o*r%*"r$ r$r$0%&t' r"ortu #%&tr$ 3ou*u *"%* " !"*$r$% #$ "r#$r$ ?a

  !or$(u&0'tor %.*.e. " %(to&uu% 2% 3ou*u *%&%* " !"*$r$% #$ "r#$r$ ?c !or$(u&0'tor o0%1%$%

  #$ %.*.i. " %(to&uu%.

  ε = c 

  a

  ?a  3ou*u *"%* " !"*$r$% #$ "r#$r$

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  10/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. @

  ?c  3ou*u *%&%* " !"*$r$% #$ "r#$r$.

  D%& #"t$ $$r%*$&t"$, $&tru MAC (ur""%*$&t"t6ε

   =

  7 8.S$ "$)$6 ε  ?.

   2.3.2. Ra%&rtu) #i'tre ra/a *a'ie)ei @i )u'6i*ea (ie)ei λ#

  C%&$*"t%!" *$!"&%(*uu% *otor $(t$ #$t$r*%&"t' 2% #$ r"ortu #%&tr$ r"0" -%$$% R  2% u&)%*$"

   -%$$% L. A!$(t" $(t$ u& r"ort "#%*$&(%o&" (% "r$ 3"or% !ur%&($ %&tr$ =,= 2% ;.

  D%& %t$r"tur" #$ ($!%"%t"t$, $&tru *oto"r$$ #$ tr"!1%u&$ ($ "$) -%$$ u&)% !u λ#  ;,8 ,9..,7

  *oto"r$ !u !ur(' *$#%$ 4 ψ#  ,7.....,=

  *oto"r$ !u !ur(' u&)' 4 ψ#  ,=.......,8

  *oto"r$ !u !ur(' (u$ru&)' 4 ψ#  ,8....;,8

  V"or%$ r%#%!"t$ "$ "!$(tu% r"ort (u&t !"r"!t$r%(t%!$ *oto"r$or $&t$, %"r !$$ *"% (!"0ut$

  *oto"r$or r"%#$.

  S$ "$)$ 6 ψ#  ,@

  2.3.22. U'6iu) #e aa'$ )a i'>ec,ie β

  U&):%u #$ "3"&( " %&5$!1%$  r$r$0%&t' u&):%u #$ rot"1%$ " "r-or$u% !ot%t +& *o*$&tu

  +&!$$r%% %&5$!1%$% #$ !o*-u(t%-% #$t$r*%&"t +& r"ort !u u&!tu *ort (u$r%or. V"o"r$" "!$(tu%" ($

  "#ot' +& u&!1%$ #$ 6 tur"1%" *otoruu%, "r:%t$!tur" !"*$r$% #$ "r#$r$, !"r"!t$r%(t%!%$ !:%*%!$ "$

  !o*-u(t%-%uu% 2% $r$!1%u&$" (%(t$*uu% #$ %&5$!1%$.D%& %t$r"tur" #$ ($!%"%t"t$, $&tru *oto"r$$ #$ ut$r$ *$#%$6 β  7> ;=> RAC.

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  11/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 8

  S$ "$)$ 6 β  7= >  RAC

  2.3.23. U'6iu) #e c&rec,ie a #uratei ar#erii ξθ

  U&):%u #$ !or$!1%$ " #ur"t$% "r#$r%% r$r$0%&t' u&):%u #$ !or$!1%$ " u&):%uu% !or$(u&0'tor 

  #ur"t$% tot"$ " "r#$r%% 2% ($ %&tro#u!$ $&tru !' u&):%u !or$(u&0'tor +&tBr0%$r%% " "uto"r%$r$ "

  !o*-u(t%-%uu% ("u u&):%u #$ "3"&( " %&5$!1%$ ot 3"r%" +& u&!1%$ #$ *"% *u1% "r"*$tr%% ("r!%&',

  tur"1%$, t$*$r"tur'

  D%& %t$r"tur" #$ ($!%"%t"t$, $&tru *oto"r$$ #$ ut$r$ *$#%$6 ξθ  4; ;>

   RAC.S$ "$)$ 6 ξ

  θ

    7>  RAC

  2.3.2-. E:%&'e'tu) %&)itr&%ic a) c&*%ri*!rii 8' a6re6atu) #e $u%raa)i*e'tare '$.

  Co*r%*"r$" +&!'r!'tur%% ro"($t$ +& ")r$)"tu #$ (ur""%*$&t"r$ r$r$0%&t' u& ro!$(

   o%tro%! " !"ru% $o&$&t '$ #$%$ #$ t%u !o&(tru!t%3 " (u"&t$% ")r$)"tuu%.

  P$&tru (u"&t$ !u %(to& 6 &( ,

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  12/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 9

  >>>

  ;7

  ==   t t Q

   L  ⇒ Lt  >.,97 =×=ν   

  #%o%# #$ (u 6 7SOν    ;7>> s

    > Q*o%

  C"&t%t"t$" tot"'6  Kmoli N OO H CO ga   98>=,>7777 =+++=   ν ν ν ν ν 

  2.-.. Ca'titatea #e 6a/e ar$e re/i#ua)eB

   -%o%# #$ !"r-o&6  KmoliCOr rCO   >>>@,>77 =×=   ν γ  ν   

  3"or% #$ "'6  KmoliO H r OrH    >>>?9,>77 =×=   ν γ  ν   

  o%)$&6  KmoliOr rO   >>>977 =×=   ν γ  ν   

  "0ot6  Kmoli N r rN    >>@

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  13/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 7>

  2.-.0. Ma$a f)ui#u)ui *&t&r )a [email protected]) a#*i$ieiB

  kg  M  M  M  M  M  Lm  N rN OrOO H OrH COrCOaer a

  am  =7,[email protected]

  77777777=×+×+×+×+×=   ν ν ν ν 

  2.-.. C&'$ta'ta caracteri$tica a f)ui#u)ui *&t&r )a [email protected]) a#*i$ieiB

   grd  Kg  J m

   L  

  a

  am

   gar a

  am   I9,788DC=

  +=

    ν  

  R 8;

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  14/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 7

  ( )   Kmol  KJ ii! ! 

  ! ! ii   !  N 

   N r ! 

   N 

   N r  I;.77

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  15/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 77

  ( )   K ! ! 

   (  ( 

   (  ( ! ! 

  am

  am

  am

  a

  am

  a  ?,;=<

  7

  NN

  7

  =−

  +=

  ! $ro"r$"6

  K>@=,>N

  NNN

  =−

  =∆a

  aa

  a! 

  ! ! ! 

  2.-.12. Pre$iu'ea #e a#*i$ie a f)ui#u)ui %r&a$%!tB

   )a * *   saa   [email protected]>=×= ξ  >,[email protected]< MP"

  2.-.13. ?&)u*u) f)ui#u)ui *&t&r )a [email protected]) a#*i$ieiB

  ;@9,?   m *

  !  m+ 

  a

  a

  a

  am

  a

  ama   =

  ××=

  2.-.1-. C&eficie'tu) #e u*%)ere "ra'#a*e'tu) &)u*etric+B

  P$&tru *oto"r$ (ur""%*$&t"t$6

  ( ) ( )  >;8,

  >

  >=

  ××+−

  ××=

  ar 

  a,

  !  *

  !  *

  γ  ε 

  ε λ 

  2.. CALCULUL PROCESULUI DE COMPRIMARE

  Pro!$(u #$ !o*r%*"r$ "r$ rou #$ " )$&$r" *%2!'r% or)"&%0"t$ "$ u%#uu% *otor +& !"*$r"

  #$ "r#$r$, #u!B " "*$(t$!u "!$(tu%" 2% "r%$r$" u%#uu% *otor +& *o*$&tu r$"%0'r%% u&$%

  !o*r$(%% ot%*$.

  2.5.1. Coeficienţii căldurii specifice medii molare a fluidului motor:

    grd  Kmol  KJ aaer    [email protected],9=

     grd  Kmol  KJ aCO   I?7,[email protected] =

     grd  Kmol  KJ a O H    I>,7;7 =

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  16/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 7;

    grd  Kmol  KJ aO   I7=,97 =

    grd  Kmol  KJ a N    [email protected],97 =

  ( )   grd  Kmol  KJ aaaaaa  N rN OrOO H OrH COrCOrga

  aer am   [email protected],977777777 =×+×+×+×+=   ν ν ν ν ν γ  

    7I>>7=,>   grd  Kmol -aer  =

    7I>@7,>

  7 grd  Kmol  KJ -CO   =

    7

  I>>=>

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  17/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 7<

   K ! !    c.ac   [email protected]?=

  =×=

    −ε 

  2... ?&)u*u) f)ui#u)ui *&t&r )a [email protected]) c&*%ri*!riiB

  ;>

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  18/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 7=

  ( );

  7

  9?7,7

  (%&=,>!o(

  m+ + + 

  aci.j   =

  ××+−   

     −

  ×+=

  β λ β ε 

  2.0.1.2. Pre$iu'ea f)ui#u)ui *&t&r 8' *&*e'tu) #ec)a'@!rii i'>ec,ieiB

   )a+ 

  +  * *

  c.

  i.j

  aai.j   >?,;;9= 

    

    

   = ;,@; )!*7

  2.0.1.3. Te*%eratura f)ui#u)ui *&t&r 8' *&*e'tu) #ec)a'@!rii i'>ec,ieiB

   K + 

  + ! ! 

  c.

  i.j

  a

  ai.j   >[email protected]@>

  =   

   

   =

  2.0.1.-. 7'tr/ierea )a aut&a%ri'#ere a c&*(u$ti(i)u)uiB

   s *

  e

  i.j

  aa

  i.j

  >>>@.>

  >

  >

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  19/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 7?

   Kg  g  g    + tot +    7=×= θ θ 

  2.0.1.4. Ca'titatea #e 6a/e re/u)tate #i' ar#erea i/&c&r! a c&*(u$ti(i)u)uiB

   -%o%# #$ !"r-o&6  Kmoli g c + 

  CO   >?9,>7>>7

  =ν   

  3"or% #$ "'6( )

   Kmoli g wh + 

  O H    >?

  8>>

  97

  =×+

  =ν   

  o%)$&6  Kmoli L g + 

  O   @DC7.>

  7=

  −=

  α 

  α ν   

  "0ot6  Kmoli L N    @

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  20/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. [email protected]

   grd  Kg  J m

     5

  am

   ga 5am   NI7,7;?

  W

  =

  ×

  = ν 

  2.0.1.12. E'er6ia i'ter'! a f)ui#u)ui *&t&r )a [email protected]) c&*%ri*!riiB

  cccc   ! 

   N  N 

  OO

  O H O H 

  COCO

  c

  am   uuuu6  77777777WWWW×+×+×+×=   ν ν ν ν 

  4$&$r)%" %&t$r&' ($!%%!' " -%o%#uu% #$ !"r-o& ""t " t$*$r"tur" ! c6

  T!  9?=,= Q 

  K 950 T 1  =   ⇒    Kmol  KJ u   c

  CO  I

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  21/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 78

   KJ uuuu6    cccc  ! 

   N  N 

  OO

  O H O H 

  COCO

  c

  am   9?,7>[email protected]

  =×+×+×+×=   ν ν ν ν 

  2.0.1.13. E'er6ia i'ter'! a f)ui#u)ui *&t&r )a [email protected]) ar#erii i/&c&reB

   KJ Q g 6 6  i+ + c

  am

   5

  am   =,79=

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  22/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. 79

  7,==c

   5

   * *

   *λ 

  2.0.2. Ca)cu)u) %r&ce$u)ui #e ar#ere i/&(ar!

  /& !"#ru "r#$r%% %0o-"r$ $(t$ "r(' !"&t%t"t$" 6%  #$ !o*-u(t%-%. Pr%& ur*"r$, " (Br2%tu

   ro!$(uu%, +&tr$")" !"&t%t"t$ #$ !o*-u(t%-% $(t$ "r(', "(t$ +&!Bt +& !o*o0%1%" u%#uu% *otor %&tr'

  !"&t%t'1%$ #$ )"0$ r$0ut"t$ +& ur*" "r#$r%% 2% !$$ #$ )"0$ "r($ r$0%#u"$. Ar#$r$" %0o-"r' ro#u!$

  !r$2t$r$" $&t"%$% u%#uu% *otor.

  2.0.2.1. Ca'titatea #e c&*(u$ti(i) ar$! )a %re$iu'e c&'$ta't!B

   Kg  g  g  g + tot  *

    @?=−=

  2.0.2.2. Ca'titatea #e 6a/e ar$e e:i$te'te )a [email protected]) ar#erii i/&(areB

   -%o%# #$ !"r-o&6  KmolirCOCOCO   >@7;,>777WW =+=   ν ν ν   

  3"or% #$ "'6  KmoliOrH O H O H    >[email protected],>777WW =+=   ν ν ν   

  o%)$&6  KmolirOOO   >9777WW

  =+=   ν ν ν   

  "0ot6  KmolirN  N  N    @=;;,>777WW

  =+=   ν ν ν 

  C"&t%t"t$" tot"'6  Kmoli N OO H CO ga   99>;,>WWWWWWWWWW

  7777=+++=   ν ν ν ν ν 

  2.0.2.3. Ma$a f)ui#u)ui *&t&r )a [email protected]) ar#erii i/&(areB

  kg  M  M  M  M m N  N OOO H O H COCO

   8 

  am  [email protected],78

  77777777

  WWWWWWWW=×+×+×+×=   ν ν ν ν 

  2.0.2.-. C&'$ta'ta caracteri$tic! a f)ui#u)ui *&t&r )a [email protected]) ar#erii i/&(areB

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  23/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. ;>

   grd  Kg  J m

    

   8 

  am

   ga 8 

  am  NI=,788

  WW

  =  ν 

  2.0.2.. E'ta)%ia f)ui#u)ui *&t&r )a [email protected]) ar#erii i/&(areB

  TX  ;>;,[email protected]

   5 5 5 5   ! 

   N  N 

  OO

  O H O H 

  COCO

   5

  am   iiii (  77777777WWWWWWWW×+×+×+×=   ν ν ν ν 

  4$&t"%" ($!%%!' " -%o%#uu% #$ !"r-o& ""t " t$*$r"tur" TX6

   K !    ;>>   = ⇒   Kmol  KJ i! CO   I=9=77

  7=

   K !    ;=>7   = ⇒   Kmol  KJ i! 

  CO   I,?7;?97

  7=

  ( )   Kmol  KJ ii! ! 

  ! ! ii   ! CO

  ! CO

   5! CO

  CO 5 I;,[email protected];7

  7

  7

  7

  77

  7

  =−−−

  +=

  4$&t"%" ($!%%!' " 3"or%or #$ "' ""t' " t$*$r"tur" TX6

   K !    ;>>   = ⇒   Kmol  KJ i! 

  O H    I7,7   = ⇒   Kmol  KJ i!  O H    I=,=7;>7

  7=

  ( )   Kmol  KJ ii! ! 

  ! ! ii

    ! 

  O H 

  O H 

   5! 

  O H 

  O H  5

  I;,

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  24/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. ;

  2.0.2.0. E'ta)%ia f)ui#u)ui *&t&r )a [email protected]) ar#erii i/&(areB

   KJ Q g  (  (  i * * 5am

   8 am   7;,?

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  25/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. ;7

  2.0.2.11. Ra%&rtu) #e #e$ti'#ere %rea)a(i)!B

  @=,== 5

   8 

  +  ρ 

  2.. CALCULUL PROCESULUI DE DESTINDERE

  Pro!$(u #$ #$(t%$r$ $(t$ +&(o1%t #$ o ($r%$ #$ $&o*$&$ !"6 ro!$(u "r#$r%% !o*-u(t%-%uu%

  +& t%*u #$(t%$r%%, #%(o!%"1%" ro#u($or #$ "r#$r$, tr"&(*%t$r$" &$+&tr$rut' " !'#ur%% #$ " )"0$ "

   $r$1% +& !o%1%% #$ 3"r%"1%$ " t$*$r"tur%%, r$(%u&% 2% (ur"$1$ #$ r'!%r$, (!ur)$r$" "r1%"' " )"0$or 

   r%&tr$ 5o!ur%$ #%&tr$ %(to"&$ 2% !%%r%%. A!$(t$ $&o*$&$ %*r%*' ro!$(uu% #$ #$(t%$r$ u&

  !"r"!t$r !o*$.

  2..1. C&eficie',ii c!)#urii $%ecifice *e#ii *&)are a f)ui#u)ui *&t&rB

  ( )WWWWWWWWWWWWWW

  W

  77777777

   N  N OOO H O H COCO

   ga

  am   aaaaa   ×+×+×+×=   ν ν ν ν ν 

     grd  Kmol  KJ aCO   I=,;8W

  7=

     grd  Kmol  KJ a O H    I8=,7;W

  7=

    grd  Kmol  KJ aO   I>7,7;W

  7=

    grd  Kmol  KJ a N    I;>;;=,>

  7 grd  Kmol  KJ -CO   =

    7W I>>=>7,>

  7 grd  Kmol  KJ - O H    =

    7W

  I>>[email protected],>7  grd  Kmol  KJ -O   =

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  26/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. ;;

    7W I>>[email protected],>

  7 grd  Kmol  KJ - N    =

  ( )  7WWWWWWWWWWWW

  WW

  W I>>7>;,>77777777

   grd  Kmol  KJ -----  N  N OOO H O H COCO ga

  am   =×+×+×+×=   ν ν ν ν ν 

  2..2. Ecua,ia #e #eter*i'are a e:%&'e'tu)ui %&)itr&%ic a) c&*%ri*!riiB

  ( )

    

    ×+=−

  −−

  1ε 

   ρT ba1nR 

  1n

  am

  am

  1

  D

  D

   Not'*6( )

  ;

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  27/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. ;<

  ;,9== 8 

  -

  + δ 

  2... Ra%&rtu) #e $c!#ere a %re$iu'iiB

  8,7==a

  -

   *

   *σ 

  2.7.8. Temperatura gazelor arse reziduale:

   K  *

   *! ! 

   /

   /

  .

  .

   8 

  a 8 r    ;;,@=8

  W =   

    

   ×=

  2.4. CALCULUL PARAMETRILOR INDICAŢI EFECTI?I I CONSTRUCTI?I

  2.4.1. Lucru) *eca'ic i'#icat rea)i/at 8'tru' ci)i'#ruB

  ( )   J .

  +  *+  *

  .

  +  *+  *+ +  * L

  c

  ccaa

   /

  -- 8  8 

   5 8  8 i   @

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  28/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. ;=

  k:h Kg Qc iii   I7,>

  ;?>>

  =×= η 

  2.4.. Pre$iu'ea *e#ie efecti!B

   )a * *ime;    9?,9?>9==×=η 

  2.4.0. Ra'#a*e'tu) efectiB

  K8,;==×=   ime   η η η 

  2.4.. C&'$u*u) $%ecific efecti #e c&*(u$ti(i)B

  k:h Kg c

  cm

  ie   I7;8,>==

  η 

  2.4.4. Lucru) *eca'ic i'#icat 'ece$ar a fi #e/&)tat 8'tru' ci)i'#ruB

   J i.

   )  L

  m

  ecic   87,988

  ;>>>>=

  ××××

  =η 

  τ 

  2.4.5. C&eficie'tu) #e $i*i)itu#i'eB

  ( ) ( )  >>>,>

  W  =

  −−+×

  =

  cae,ar i

  ic

  + +  * * L

   Lk 

  ϕ 

  2.4.1. ?&)u*e)e rea)e a)e f)ui#u)ui *&t&r 8' %u'cte)e caracteri$tice a)e cic)u)ui #e

  fu'c,i&'areB

  ;W

  ;WW

  ;WW

  @,>7>?,>

  88,

  dm+ k + dm+ k + + 

  dm+ k + + 

   8  8 

  c 5c

  a-a

  =×==×==

  =×==

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  29/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. ;?

  2.4.11. Pre$iu'ea f)ui#u)ui *&t&r %e %arcur$u) %r&ce$e)&r #e c&*%ri*are @i #e$ti'#ereB

  [ ]

  [ ]WWW

  WWW

  SS6D

  SS6D

  a 8  j

  .

   j

   8  8  j/

  ca j

  .

   j

  aa jc

  + + + + 

  +  * *desti.dere *e.tru-

  + + + + 

  +  * *com*rimare *e.trua

   /

  c

  =   

    

   ×=

  =   

    

   ×=

  ?> %>c %>#>,@< @,79?>,7 @,>@9

  >,; ?,;,< =,@;9>,7>= ;,;98 8,=>

  >,; 7,>;; =,>>8>,< ,;@< ;,,= ,>< 7,=9>>,? >,@9 7,>,@ >,?,8 >,=;= ,,9 >,,;9= ,>=8, >,;,9;?,7 >,;>8 >,8;?,; >,[email protected]? >,@=<,< >,7=> >,?8=,= >,[email protected] >,[email protected],? >,7>8 >,[email protected]@,@ >,97 >,=;;,8 >,@@ >,,[email protected]< >,

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  30/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. ;@

  mm+ + 

   /

  ca >DC<

  >   ;WW

  ; =×−

  ×=ψ π 

  2.4.1-. Cur$a %i$t&'u)uiB

  mm /S  d    8?=×=ψ 

  2.4.1. Ra/a *a'ie)eiB

  mmS 

      9;7

  ==

  2.4.10. Lu'6i*ea (ie)eiB

  mm 

   Ld 

  -   ;@;==λ 

  2.4.1. Ci)i'#reea u'itar!B

  ;7

  ? @?,<

  >   dmS  /

  +  s   =×××=   −   π 

  2.4.14. Ci)i'#reea t&ta)!B

  ;=?,>   dm+ i+   st    =×=

  2.4.15. ?ite/a *e#ie a %i$t&'u)uiB

   sm.S ,m*   I>  ; =××=   −

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  31/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. ;8

  2.4.2. ?ite/a u'6iu)ar! #e r&ta,ie a ar(&re)ui c&titB

   srad .

  I

  =×=  π ω 

  2.4.21. Puterea efecti! a *&t&ru)uiB

  k: 

  .iS  / *

   ) 

    e

  e  >=,?9

  >7   ;

  7

  =

  ××

  ×××××

  =

  τ 

  π 

  2.4.22. Puterea i'#icat!B

  k:  ) 

   ) m

  ei   88,98==

  η 

  2.4.23. Puterea %e ci)i'#ruB

  cil k: i

   )  )    ecil    [email protected],78==

  2.4.2-. Puterea $%ecific! #e arie a %i$t&'u)uiB

  7

  7

  ?

  I;,798;><

  mk:  /i

   )  )    e sa   =

  ××

  ××=

  π 

  2.4.2. Puterea $%ecific! &)u*ic! a %i$t&'u)uiB

  ;

  7

  9

  [email protected],?>>;><

  mk: S  /i

   )  )    e s,   =

  ×××

  ××

  =

  π 

  2.4.20. Gra#u) #e $&)icitare a) *&t&ru)uiB

 • 8/17/2019 CAP II Calculul Termic

  32/32

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS “ CONSTANŢAFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI

  MARITIMĂSPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE

  PROIECT DE DIPLOMĂ PAG. ;9

   sm N  *, em*

   sol    I