Calitatea în statistica oficială românească

30
OFFICIAL STATISTICS AT THE SERVICE OF THE SOCIETY Bucharest - Romania, 12 – 14 July 2004 PAG.1 EUROPEAN UNION – PHARE RO/2001/IB ST-01 Twinning Project between ROMANIA and ITALY “Compliance of Romanian statistics with European statistical systemDEZVOLTÃRI RECENTE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ŞI SERVICIILOR (Q 2004, Mainz, 24-26 mai 2004) Ilie Dumitrescu, INS Rezumat Statistica, în general, şi cu deosebire statistica oficială au pus întotdeauna în centrul preocupãrilor conceptul de calitate a datelor, informaţiilor şi serviciilor statistice. În trecut, calitatea, ca atribut statistic, a fost evaluată în funcţie de gradul de plauzibilitate al estimărilor, identificatã frecvent cu corectitudinea operaţiilor de culegere, calcul şi analiză, respectiv cu fiabilitatea produsului statistic. Elementele calitative ale procesului statistic nu erau reunite într-o formă coerentă sintetică, ci redate într-o formã descriptivã privită, mai ales, din perspectiva producătorului de statistici, decât din aceea a utilizatorului. Sporirea complexităţii activitãţii statistice, alături de procesul de armonizare a metodelor şi standardelor metodologice la nivel internaţional, ca şi impactul IT, au determinat necesitatea abordãrii unor metode de evaluare globalã a calitãţii statistice. Aceasta presupune ca întregul set de activităţi de evaluare a calitãţii să fie capabil să comensureze calitatea procesului statistic, atât ca un întreg, la nivelul oficiului de statisticã, cât şi pe componente, etape sau acţiuni ale procesului. Totodatã, monitorizarea calitãţii vizează evidenţierea golurilor, a disfuncţionalităţilor şi a erorilor apărute în diferite stadii şi are ca obiectiv oferirea de soluţii de rezolvare şi de îmbunãtãţire a calităţii. O serie de oficii centrale de statistică (Suedia, Olanda, Italia, Germania, Franţa, Regatul Unit, Portugalia, Canada), s-au situat în avangarda demersului de evaluare şi implementare a calităţii şi ca un corolar al managementului calităţii totale -TQM. Extinderea la nivel internaţional şi orientarea, practic, a interesului tuturor oficiilor de statistică spre preocupări, abordări şi demersuri similare au fost favorizate de anumite circumstanţe binecunoscute, şi anume: - stabilirea şi adoptarea la scară largă a principiilor fundamentale ale funcţionării statisticii; - abordarea în mediul naţional şi internaţional a aspectelor majore care prevăd îmbunătăţirea procesului statistic în domeniul statisticii oficiale, cum ar fi: stabilirea criteriilor şi demersurilor calităţii statistice, modalităţile de a satisface nevoile utilizatorilor, abordarea problemelor calităţii şi oportunităţii, planificarea strategică etc., ca şi preocupările intense şi acţiunile lansate de Eurostat în vederea aplicării conceptului de calitate la nivel european. România, prin Programul Phare Naţional 2001, a lansat proiectul destinat să definească şi să implementeze metodele vizând evaluarea calităţii statistice, inspirate de performanţele atinse de o serie de oficii statistice cu experienţă în acest domeniu. Obiectivele acestui proiect sunt: - stabilirea instrumentelor metodologice care să conducă la îmbunătăţirea calităţii statisticii româneşti;

Transcript of Calitatea în statistica oficială românească

Page 1: Calitatea în statistica oficială românească

OFFICIAL STATISTICS AT THE SERVICE OF THE SOCIETYBucharest - Romania, 12 – 14 July 2004

PAG.1

EUROPEAN UNION – PHARE RO/2001/IB ST-01 Twinning Project between ROMANIA and ITALY

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

DEZVOLTÃRI RECENTE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ŞI SERVICIILOR (Q 2004, Mainz, 24-26 mai 2004)

Ilie Dumitrescu, INS

Rezumat

Statistica, în general, şi cu deosebire statistica oficială au pus întotdeauna în centrulpreocupãrilor conceptul de calitate a datelor, informaţiilor şi serviciilor statistice. În trecut, calitatea,ca atribut statistic, a fost evaluată în funcţie de gradul de plauzibilitate al estimărilor, identificatãfrecvent cu corectitudinea operaţiilor de culegere, calcul şi analiză, respectiv cu fiabilitatea produsuluistatistic.

Elementele calitative ale procesului statistic nu erau reunite într-o formă coerentă sintetică, ciredate într-o formã descriptivã privită, mai ales, din perspectiva producătorului de statistici, decât dinaceea a utilizatorului.Sporirea complexităţii activitãţii statistice, alături de procesul de armonizare a metodelor şistandardelor metodologice la nivel internaţional, ca şi impactul IT, au determinat necesitateaabordãrii unor metode de evaluare globalã a calitãţii statistice. Aceasta presupune ca întregul set deactivităţi de evaluare a calitãţii să fie capabil să comensureze calitatea procesului statistic, atât ca unîntreg, la nivelul oficiului de statisticã, cât şi pe componente, etape sau acţiuni ale procesului.Totodatã, monitorizarea calitãţii vizează evidenţierea golurilor, a disfuncţionalităţilor şi a erorilorapărute în diferite stadii şi are ca obiectiv oferirea de soluţii de rezolvare şi de îmbunãtãţire a calităţii.

O serie de oficii centrale de statistică (Suedia, Olanda, Italia, Germania, Franţa, Regatul Unit,Portugalia, Canada), s-au situat în avangarda demersului de evaluare şi implementare a calităţii şi caun corolar al managementului calităţii totale -TQM. Extinderea la nivel internaţional şi orientarea,practic, a interesului tuturor oficiilor de statistică spre preocupări, abordări şi demersuri similare aufost favorizate de anumite circumstanţe binecunoscute, şi anume:- stabilirea şi adoptarea la scară largă a principiilor fundamentale ale funcţionării statisticii;- abordarea în mediul naţional şi internaţional a aspectelor majore care prevăd îmbunătăţirea

procesului statistic în domeniul statisticii oficiale, cum ar fi: stabilirea criteriilor şi demersurilorcalităţii statistice, modalităţile de a satisface nevoile utilizatorilor, abordarea problemelor calităţiişi oportunităţii, planificarea strategică etc., ca şi preocupările intense şi acţiunile lansate deEurostat în vederea aplicării conceptului de calitate la nivel european.

România, prin Programul Phare Naţional 2001, a lansat proiectul destinat să definească şi săimplementeze metodele vizând evaluarea calităţii statistice, inspirate de performanţele atinse de oserie de oficii statistice cu experienţă în acest domeniu.

Obiectivele acestui proiect sunt:- stabilirea instrumentelor metodologice care să conducă la îmbunătăţirea calităţii statisticii

româneşti;

Page 2: Calitatea în statistica oficială românească

OFFICIAL STATISTICS AT THE SERVICE OF THE SOCIETYBucharest - Romania, 12 – 14 July 2004

PAG.2

- revizuirea tuturor metodologiilor pentru a atinge un nivel ridicat de armonizare şi pentru a crea obază solidă pentru îmbunătăţirea permanentă a sistemului meta-informaţional;

- stabilirea unui cadru de comunicare şi transparenţă al întregului sistem de indicatori statistici;- asigurarea accesibilităţii statistice pentru toate categoriile de utilizatori şi pentru o percepere largă

a culturii statistice.

Exprienţa deja acumulată de Institutul Naţional de Statistică, cu deosebire rezultatã dinprogramul Phare 2001 referitor la organizarea şi funcţionarea sistemului de aplicare a calităţii totaleîn statistica românească, a făcut subiectul unei lucrări detaliate prezentate la Conferinţa de la Mainzdin mai 2004 (autori: Clementina Ivan-Ungureanu, Ilie Dumitrescu, Daniela Elena Ştefănescu,Săndica Neagu).

Conferinţa Europeană privind calitatea şi metodologia în statistica socială (Q 2004)

Mainz, 24-26 mai 2004

Conferinţa a fost prima reuniune dintr-o serie planificată de întâlniri ştiinţifice ce urmează afi organizate în Europa, la fiecare doi ani, pe tema calităţii statisticii - subiect de actualitate şirelevanţă pentru Sistemul Statistic European. Conferinţa a reluat experienţa de succes a ConferinţeiInternaţionale de la Stockholm din 2001, mergând în întâmpinarea uneia dintre cele 20 derecomandări ale Grupului de Experţi (LEG) pe Calitate, aprobate în 2001 de conducătoriiinstitutelor naţionale de statistică ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, aceea de a organizaperiodic discutarea temei privind calitatea în statistică în regiuni de mare anvergură.Relevanţa temei a fost demonstrată de o participare numeroasă: aproape 500 participanţi din 31 ţărişi 59 de organizaţii; 260 de abstracte de lucrări transmise organizatorilor, dezbaterile finale fiindorganizate în 41 de sesiuni.

Programul Conferinţei a prevãzut o tematicã largã referitoare la: cadrul general, abordări,instrumente, procese, modalităţi de evaluare la care apelează statistica oficială pentru utilizare înscopul derulării unui management corespunzãtor al calităţii. A rezultat pregnant şi imperativnecesitatea unui management al calităţii la nivelul tuturor oficiilor naţionale de statistică şiorganizaţiilor internaţionale pentru rezolvarea problemelor pe care le ridică asigurarea unei calităţisporite a statisticii. În mod deosebit, atenţia trebuie concentrată asupra unor indicatori sensibili,precum: indicele preţului de consum, statistici pe termen scurt, şomaj, rata şomajului etc. Statisticaeste chemată, totodată, să facă faţă prin calitate, contextului presiunilor utilizatorilor externi şi sădovedească valenţe de a adăuga “valoare” (value for money) şi a consuma din ce în ce mai puţineresurse.

Concluzii generale:Toate oficiile naţionale de statistică sunt animate de preocuparea primordială de a adopta o abordaresistematică în ceea ce priveşte calitatea în statistică sau de a continua, în funcţie de stadiul atins,activităţile întreprinse în reglementarea şi monitorizarea calităţii statistice.

• Ţările membre şi unele ţări candidate, între care şi România, vor utiliza modelul de excelenţăEFQM ca bază pentru îmbunătăţirea activităţilor, cu excepţia celor care deja utilizează altemodele.

Page 3: Calitatea în statistica oficială românească

OFFICIAL STATISTICS AT THE SERVICE OF THE SOCIETYBucharest - Romania, 12 – 14 July 2004

PAG.3

• Toate ţările vor adera şi raporta informaţii culese pe baza autoevaluărilor şi auditările de calitatepotrivit recomandărilor adoptate în baza propunerilor Grupului Directiv de Experţi (LEG)

• Misiunea şi viziunea Eurostat este asumată ca atare de INS şi sistemul statistic românesc înansamblul său.

• Organizaţiile internaţionale, având o înţelegere comună a conceptului de calitate în statistică,apreciază calitatea printr-un număr diferit de criterii, cinci în cazul Eurostat sau al FonduluiMonetar Internaţional, opt în cazul OECD. În discuţie a fost relevată necesitatea coordonăriiprogramului de revizuire a sistemului de colectare, producere şi diseminare a datelor întreorganizaţiile internaţionale şi oficiile naţionale de statistică. În acelaşi context, a fost abordatăproblematica stabilirii unui calendar, foaie de parcurs (road map) pentru asigurarea coerenţeiseriilor şi etapelor de lucru.

• Mesajul desprins în urma prezentării materialelor şi al dezbaterilor a fost că agenţiileinternaţionale se recunosc nu doar în postura de utilizatori de statistici, ci şi de producători destatistici, adăugând valoare datelor naţionale primite de la institutele naţionale de statistică.Coerenţa datelor statistice este asigurată şi prin prisma unei sarcini majore a agenţiilorinternaţionale, aceea de a comunica între ele.

• În diversitatea lor, unele organizaţii internaţionale au stabilit un cadru conceptualizat al calităţii,altele nu. Mesajul global desprins la reuniune poate fi rezumat astfel: a) toate agenţiile internaţionale ar trebui să demareze procesul de definire a cadrului general al

calităţii;b) rolul coordonator revine institutelor naţionale de statistică în cadrul sistemelor naţionale,

agenţiile internaţionale urmând să apeleze la acestea pentru conservarea coerenţei şi calităţiiinformaţiilor statistice.

Page 4: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 1

Dezvoltari recente Dezvoltari recente in in domeniul calitatii domeniul calitatii produselor si serviciilor statistice abordate produselor si serviciilor statistice abordate la la conferinta conferinta de la Mainz de la Mainz -- 2424--26 26 mai mai 20042004

Ilie DumitrescuIlie Dumitrescu

Page 5: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 2

Page 6: Calitatea în statistica oficială românească

333

• orice activitate umana dominata de tendinta • orice activitate umana dominata de tendinta spre calitate superioara;spre calitate superioara;

• monumentele Egiptului Antic;• monumentele Egiptului Antic;• produsele de artizanat si ale mestesugarilor.• produsele de artizanat si ale mestesugarilor.

MASING (GERMANIAMASING (GERMANIA-- DGQ)DGQ)

Calitatea prezenta in permanentade-a lungul istoriei

Page 7: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 4

(P.(P. Garrona si Garrona si T. T. LuigeLuige))

3 paradigme fundamentale in managementul calitatii in secolul 20: F Fordism ... limitare la verificarea calitatii

produsului final;F Post- Fordism … satisfacerea clientilor =

factor de calitateF TQM ... implicarea salariatilor; sistem

informational eficient; satisfacerea necesitatilor utilizatorilor

Page 8: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 5

In In principiuprincipiu,, toate activitatiletoate activitatile dede dezvoltaredezvoltare sese bazeaza pe bazeaza pe cultura privind calitatea în cadrul oricarei organizatiicultura privind calitatea în cadrul oricarei organizatii, , intreprinderiintreprinderi, , institutiiinstitutii..

Cultura privind calitatea:F motivatie puternica a salariatilor;F managementul schimbarii;F transparenta;F diseminare extinsa a informatiei;F încurajarea tuturor factorilor de a

initia îmbunatatiri ale mediului si aprocedurilor de lucru.

Page 9: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 6

““Istoria este statisticaIstoria este statistica in in miscaremiscare;;statistica este istoriastatistica este istoria inin repaosrepaos””

L. L. SchlosserSchlosser

Calitatea in statistica

– concept nou preluat din domeniul economic;– Precursori: Suedia, Italia, Olanda, Finlanda, Germania,

Canada, SUA;– Campania: ofensiva pentru calitate in statistica in toate

statele membre, statele candidate, alte tari ale lumii si in toate organizatiile internationale.

Abordarea TQM în statistica oficiala vizeaza procesele de productie, diseminare si utilizare a datelor sub aspectulîmbunatatirii permanente si luarii în considerare a

necesitatilorprezente si viitoare ale utilizatorului cumulate într-unsistem integrat TQM.

Page 10: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 7

Calitatea statistica inCalitatea statistica inRomania…inainte de 1995Romania…inainte de 1995

v calitatea cotata in sensul corectitudinii (quality = accuracy);

v concepte dispersate/ izolate, orientate sprefaze;

v cerintele utilizatorilor in sens larg - practicquasi ignorate;

v calitatea, definita prin exigenta si ingerinta comandamentului politic.

Page 11: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 8

Page 12: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 9

ConferintaConferinta de la Mainz, de la Mainz, GermaniaGermania24 24 -- 27 27 maimai 2004, prima2004, prima reuniune dupa adoptarea reuniune dupa adoptarea

Declaratiei asupra calitatii SistemuluiDeclaratiei asupra calitatii Sistemului Statistic European.Statistic European.

Reia experienta de succes a Conferintei dela Stockholm – 2001:– participare numeroasa: 500 participanti;– 31 tari si 59 organizatii;– 280 de lucrari (invitate, asociate si postere);– 41 de sesiuni;– tematica larga - diversificata.

Page 13: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 10

PProgramulrogramul EUROSTAT (SSEEUROSTAT (SSEcu cu privireprivire lala calitateacalitatea inin statisticastatistica

Scurt istoric1999: statistica suedeza …propunere catre Comitetul de Program Statistic (SPC)… crearea unei grupe directoare cu privire la calitate… Grupa a prezentat un raport în 2001:

• propunere asupra unei Declaratii de calitate a SSE;• 21 recomandari catre SPC; a 22-a: crearea unei grupe de implementare

pentru monitorizarea implementarii celor 21 recomandari

…2004: 5 recomandari deja implementate;4-5 recomandari ar urma sa se indeplineasca la sfarsitul lui2004;9 recomandari implica mai multe actiuni înainte de a fi realizate si 2 recomandari

au fost clasate cu prioritate scazuta.

Page 14: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 11

* Misiunea SSE (cuprinsa în Declaratia asupra calitatii)prevede:

“Noi furnizam UE si lumii informatii de înalta calitate asupra economiei si societatii la nivel european, national si regional si

punem la dispozitie informatii pentru oricare scopuri decizionale,

cercetari si dezbateri publice”.

* Viziunea SSE: “SSE va fi un leader mondial în servicii de informatii statistice si cel maiimportant furnizor de informatii pentru UE si statele membre. Bazându-sepe principiile si metodele stiintifice, SSE va oferi si îmbunatati continuu programul statisticii europene armonizate ce constituie o baza esentiala pentru procesele democratice si progresul societatii”.

Page 15: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 12

Asumare de elemente favorizante:• Personalul - patruns de principalele idei asupra

calitatii;• Infrastructura permite ca personalul sa contribuie

la o calitate superioara;• Administratia este dispusa sa aloce resurse;• Echipa de lucru responsabila cu coordonarea

lucrarilor;• Definirea elementelor de calitate; dimensiuni,

criterii, mecanisme;• Evaluare, monitorizare si raportare.

Page 16: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 13

DIMENSINUNI SI CRITERII (EFQM)

Stabilirea unui set de indicatori (indicatori de performanta globala ainstitutului) pentru a comensura progresele inregistrate de INS in atingerea obiectivelor sale corespunzator normelor si standardelor EUROSTAT; arealiza un studiu cu privire la imbunatatirea calitatii in statistica potrivit Declaratiei de calitate a SSE

Indicatorii de performanta globala a institutului urmeaza a fi proiectati pe baza celor 7 criterii referitor la Calitate in statistica definite de EUROSTAT:* relevanta

* corectitudine* promptitudine si punctualitate

* accesibilitate si claritate* comparabilitate

* coerenta* completitudine

* (CONFORMITATEA CU STANDARDELE UE)

Page 17: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 14

Cele mai bune practiciCele mai bune practici inin statisticastatistica

I. SUEDIA- un program de audit asupra calitatii în statistica - noiembrie

2002;- 200 agenti anchetati in 5 ani.

PROCEDURI: 3 faze1. un formular de auto-evaluare;2. o echipa (3 din 50 anchetatori) face recomandari;3. echipa auditata este responsabila cu luarea masurilor.

In 2002-2003 - 36 auditari - 330 propuneri.

II. ISTAT - prezentari distincte

Page 18: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 15

P R I N C I P I I :

• A C C E N T p e u t i l i z a t o r• I m b u n a t a t i r e c o n t i n u a• A n g a j a r e p e n t r u r e a l i z a r e a u n u i p r o d u s d e

c a l i t a t e• A c c e s i b i l i t a t e a l a i n f o r m a t i e• P a r t e n e r i a t c u S S E• R e s p e c t a r e a n e c e s i t a t i l o r f u r n i z o r i l o r d e

i n f o r m a t i i• A n g a j a m e n t f e r m a l c o n d u c e r i i I N S• M a n a g e m e n t s i s t e m a t i c a l c a l i t a t i i• P r o c e s e v i a b i l e s i e f i c i e n t e• S a t i s f a c t i a p e r s o n a l u l u i p r o p r i u• D e z v o l t a r e a r e s u r s e l o r u m a n e

MISIUNEA SI VIZIUNEA SSE MISIUNEA SI VIZIUNEA SSE IN IN PRIVINTA CALITATII ASUMATE DEPRIVINTA CALITATII ASUMATE DE INS INS

Page 19: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 16

VectorulVectorul dede calitatecalitate –– misiuneamisiunea INS INS -- premizepremize (I)(I)

F INS intelege sa utilizeze metodele pentru auditare la niveluri diferite si pentru scopuri diferite (interne, externe);

F INS va recepta concluziile procesului de audit in documentare,rapoarte ale caror urmari sunt reflectate intr-un plan concret deactiune cu prioritati clare pentru imbunatatirea calitatii si programare;

F INS intelege sa asigure si sa raporteze calitatea produselor inconformitate cu dimensiunile si subdimensiunile de calitate ale SSE;

- rapoarte de calitate in desfasurare (ancheta fortei de munca,ancheta structurala etc.);

- activitati de imbunatatire a prioritizarii si de masurare a efectelor activitatilor de crestere a calitatii statisticii.

Page 20: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 17

VectorulVectorul dede calitatecalitate –– misiuneamisiunea INS INS -- concept (II)concept (II)

F INS are in vedere imbunatatirea metodelor de comensurare a fiecarei dimensiuni si subdimensiuni a calitatii:

- imbunatatire a procesului calitatii: stabilirea cerintelor, proiectarea si implementarea procesului de diseminare a rezultatelor;

F abordarea TQM ca un concept global;

F absorbtia “Fundamentului European pentru managementul calitatii (EFQM)”

- Optiune asupra organizarii: conducere, personal strategic, parteneriat,proces al resurselor;

- Orientare spre rezultate, accent pe utilizator, conducere, dezvoltarepersonal, implicare/dedicare, invatare continua, inovare si perfectionare.

Page 21: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 18

VectorulVectorul de de calitatecalitate –– misiuneamisiunea INS INS -- Sistem Sistem Statistic Statistic National (III)National (III)

Fadoptarea conceptului sistematic calitate pentru intregul sistemstatistic- promovarea relatiilor cu furnizorii de date: diminuarea si eliminarea supralicitarii acestora cu consecinte asupra calitatii datelor;- adera la Principiile Fundamentale ale statisticii oficiale si normele eticii profesionale

F imbunatatirea relatiei cu furnizorii de date; initiere si conducere de cercetari asupra modului in care furnizorii de date percep statisticile si raspund cerintelor

- promovarea la dialoguri utilizatori – producatori de date,- pregatirea personalului, programe adaptate diferitelor

categorii de personal

Page 22: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 19

Instrumentele folositeInstrumentele folosite de INSde INS

• Consiliul de Coordonare a Activitatii Statistice• comitete, subcomitete ale Consiliului create pentru abordarea

problemelor in domenii specifice (statistica agricola, statistica mediului inconjurator etc.)

• Anchete de opinie ale utilizatorilor organizate pentru a explora necesitatilor unui grup mare de utilizatori

• Protocoale de cooperare semnate intre INS si alti producatori principali de statistici (cca 45)

Page 23: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 20

PERFECTIONAREA CALITATIIPERFECTIONAREA CALITATIIStatisticii oficiale romanesti prin ProgramulStatisticii oficiale romanesti prin Programul

PHARE 2001PHARE 2001

Partener de infratire:Italia / Ministerul Finantelor + ISTAT

Perioada:septembrie 2002 – septembrie 2004

– Suma:– 400 000 Euro

Page 24: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 21

ObiectiveObiective::

Fdezvoltarea instrumentelor metodologice Frevizuirea intregului set de metodologii statistice

nationale in concordanta cu standardele UE Fcrearea unui cadru larg de comunicare si

transparentaFcrearea conditiilor de accesare a datelor

– Proiectarea unui Plan unitar de dezvoltare

Page 25: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 22

Realizari curenteRealizari curente

F Anchete de Opinie privind satisfacerea:

- gradul de satisfacere a utilizatorilor de date statistice- receptivitatea furnizorilor de informatii la cerintele INS- dificultatea la culegerea de informatii

F Derularea unei Anchete de Opinie asupra personalului -masurarea perceptiei personalului, satisfactia si motivarea

F Aplicatie web - captarea opiniilor utilizatorilor asupra site-ului INS

Page 26: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 23

–Crearea unei unitati insarcinata cuevaluarea calitatii in INS

- armonizarea definitiilor calitatii - coordonare

–CNPS - programe de pregatire incepand din septembrie 2004

Page 27: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 24

MECANISMEMECANISME

• auto- evaluarea managerilor de anchete;• evaluarea calitatii productiei statistice;• auto-evaluarea salariatilor;• anchetele de satisfactie a personalului;• anchetele de satisfactie a utilizatorilor.

Toate aceste instrumente sunt caracteristice modelului EFQM, Declaratiei asupra calitatii în

SSE si recomandarilor Grupului director deexperti.

Page 28: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 25

Concluzii generaleConcluzii generale::

v Toate oficiile nationale de statistica si ale organizatiilor internationale animate de preocuparea primordiala de a adopta o abordare sistematica in ceea ce priveste calitatea in statistica.

v Misiunea si viziunea Eurostat este asumata ca atare de INS si sistemul statistic romanesc in ansamblul sau.

v Viziunea specifica a INS consta in atingerea la orizontul 2010 a nivelului mediu de calitate in statistica realizat de statele membre ale UE la acea data.

Page 29: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 26

v Organizatiile internationale au convenit asupra necesitatii coordonarii programului de revizuire asistemului de colectare, producere si diseminare adatelor la nivel international.

v Tarile membre si unele tari candidate, intre care siRomania, vor utiliza modelul de excelenta EFQM.

v INS va continua in baza Planului Unic de calitate actiunile deja demarate pentru imbunatatirea calitatii.

v INS va introduce mecanismele necesare vizand implementarea TQM.

v INS va monitoriza calitatea in statistica potrivit recomandarilor LEG adoptata si a acumularilor de cunostinte in cadrul proiectului de infratire (twinning).

Page 30: Calitatea în statistica oficială românească

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 27