Călători străini despre Ţările Române. Volumul 5

of 771 /771
. ,,I1XV .w..1,11:.. = . . e El -?! r rf , , c O '4, ' www.dacoromanica.ro

Embed Size (px)

Transcript of Călători străini despre Ţările Române. Volumul 5

.,,I1XV.w..1,11:..=..e El-?!rrf, , cO'4,'www.dacoromanica.roC A L A T O R I S T R A I N I D E S P R ET A M E R O M A N EV O L . Vwww.dacoromanica.roA C A D E M I A D E S T I I N T E S O C I A L E S I P O L I T I C EA R E P U B L I C I I S O C I A L I S T E R O M A N I AI N S T I T U T U L D E I S T O R I E N . I O R G A "L a e l a b o r a r e a I n t r e g i i s e r i i a l u c r a t u n c o l e c t i v d e l aI n s t i t u t u l d e I s t o r i e N . I o r g a " a l A c a d e m i e i d eS a i n t e S o c i a l e s i P o l i t i c e f o r m a t d i n : M a r i a H o l b a n ,M a r i a M a t i l d a A l e x a n d r e s c u - D e r s c a B u l g a r u ,P a u l C e r n o v o d e a n u s i I I o n T o t o i u Iwww.dacoromanica.ro61 1 . B a l i n D n q ' ypi a r i t \m i g v u n n u a 00 n a v D 7n g v ps zt a a D D S M I C I N V X 37V ' I V (pr i v r t i o d r a 4 s o pr pa s ) N V E 1 70H V R I V Wa p 3! ! ! 1 21 . 1 3 zu n i o A A ' 1 0A a N I V I A 1 01 1 a i S ' 3C I i N i ym S R I M , 1 , 1 0 f I N V JG O A O N 21 1 ) 71 - 1 V d www.dacoromanica.roI n g r i j i t o r u l s e r i e i d i n pa r t e a e d i t u r i i :E L E N A C U R T O VC o pe r t a g s u pr a c o pe r t a :V A L M U N T E A N Uwww.dacoromanica.roI N T R O D U C E R E*V o l u m u l V d i n s e r i a d e C l t o r i " s e i n t i n d epe u n i n t e r v a l d e c i r c a pa t r u d e c e n i i . E l c u pr i n d e a c e l e a s i c a t e g o r i i d e C -l . t o r i " c a s i v o l u m e l e pr e c e d e n t e . i a i c i s - a t i n u t s e a m a d e r e a l i t t i l e d i nt r e c u t c i n d T a r a R o m n e a s c , M o l d o v a s i T r a n s i l v a n i a a l c t u i a u u n i t t ipo l i t i c e d i f e r i t e s i c i n d u n l o c u i t o r d i n T a r a R o m a n e a s c s a u d i n T r a n s i l -v a n i a d e pi l a n u pu t e a f i s o c o t i t l o c a l n i c i n M o l d o v a s i v i c e v e r s a . A s a d a rs i l o c u i t o r i i T r a n s i l v a n i e i , f i e e i , r o m a n i , s a s i , s e c u i s a u u n g u r i , v o r b e n e f i c i aI n l u c r a r e a n o a s t r d e a c e l a s i t r a t a m e n t c a r o m a n i i d i n T a r a R o m n e a s c s i d i n M o l d o v a (v e zi C u i l i n t i n a i n t e , v o l . I , pp. X I I I , X I V ). A s a s e e x -pl i c s i pr e ze n t a i n v o l u m a r e l a t i i l o r l u i I . K e m n y, C . M i k e s s i a c e l o r -l a l t i s u pu s i a i pr i n c i pe l u i T r a n s i l v a n i e i v e n i t i i n f r i l e n o a s t r e i n t i m pu l r s -c o a l e i s e i m e n i l o r . C a a s pe c t v o l u m u l d e f a t s e d e o s e b e s t e d e s t u l d e m u l td e v o l u m e l e I I I s i I V , m a i o m o g e n e , c u o s t r u c t u r m a i u n i t a r l e g i n d e v e -n i m e n t u l s a u m r t u r i a i zo l a t d e u n pu n c t c e n t r a l , i n v r e m e c e m a t e r i a l u l1 7www.dacoromanica.rod e f a t e c a o a p c u r g k o a r e c e - s i c a u t o a l b i e . D a c i n i n t e r v a l u l 1 5 9 5 - 1 601a s u pr a t r i l o r n o a s t r e s e c o n c e n t r a t o t i n t e r e s u l l u m i i c r e s t i n e , i n f i o r a t e d er e zu l t a t u l h o t r i t o r c e s e a s t e pt a d e a i c i , a c u m , i n pr i m e l e d e c e n i i a l e s e c o -l u l u i a l X V I I - l e a , s e r e v i n e l a s t a g n a r e a po l i t i c . d i n a i n t e . I n f r u n t r i l e t u r c o -po l o n e s u b f o r m a u n u i a m e s t e c i n l u pt e l e M o v i l e s t i l o r s a u a u n e i c o n s e c i n t ea a c t i u n i i n e s b u i t e a l u i G r a t i a n i , i n s f i r s i t , a u n e i c a m pa n i i d e pr e s t i g i uc o n d u s e d e s u l t a n , n u a u m a i a v u t n i c i i m po r t a n t a , n i c i r s u n e t u l c r u c i a d e id e l a D u n r e d i n v e a c u l pr e c e d e n t .E l e s - a u pu r t a t i n s pe p m i n t u l n o s t r u , c l c a t i n pi c i o a r e i s e c k u i td e s t i l e s t r i n e . a t pr i v e s t e c o n c u r s u l d o m n i l o r , e l e r a m a i m u l t i l u zo r i u .C u po r n i r e a r zb o i u l u i d e 30 d e a n i c e n t r u l d e g r a v i t a t i e a l po l i t i c i ie u r o pe n e s e m u t i n E u r o pa c e n t r a l n o r d i c . T r i l e n o a s t r e s t i l t pr i n s e ,f r v o i a l o r , i n v i r t e j u l c o a l i t i i l o r i c o n s t e l a t i i l o r e f e m e r e c e s e i n j g h e a b 5 .s u c c e s i v i n t r - u n f e l d e c a l e i d o s c o p a m e t i t o r . T r a n s i l v a n i a s e a v i n t i n j o c u lu n e i po l i t i c i e u r o pe n e a n t i h a b s b u r g i c e . D u p pr i m e l e s a l e s u c c e s e , e a i n t e l e g et i - s i i m pu n s u ze r a n i t a t e a a s u pr a M o l d o v e i i T r i i R o m n e s t i . E r a o a r e c u mo r e l u a r e a pr e t e n t i i l o r d e s a r t e a l e l u i S i g i s m u n d B t h o r y. C u r i n d pr i n c i -pe l e T r a n s i l v a n i e i , G h e o r g h e R k 6c zy, d i n t r - o f a m i l i e c e n u a v e a n i m i cc o m u n c u B a t h o r e s t i i , m a n i f e s t v e l e i t t i d e a o c u pa t r o n u l P o l o n i e i i n v i r -t u t e a u n u i f e l d e m o s t e n i r e m o r a a a r e g e l u i S t e f a n B t h o r y, f o s t pr i n c i pea l T r a n s i l v a n i e i . A l i a t c u s u e d e zi i , c u c a za c i i i c u t t a r i i c r i m l e n i , a j u t a td e v o i e , d e n e v o i e d e d o m n i i M o l d o v e i i T r i i R o m a n e s t i , e l a t r a g e i t r i l ea c e s t e a i n d e za s t r u l e x pe d i t i e i s a l e n e s b u i t e .D a r pi n l a a c e s t d e zn o c a m i n t a u f o s t c a m t r e i d e c e n i i d e pa c e . P a c et o t u s i r e l a t i v , c c i d i n B u g e a c s e r e v r s a u l a c e l m a i m i c pr e t e x t t t a r i i l u iC a n t e m i r , i a r i n t r e M o d o v a s i T a r a R o m a n e a s c s - a po r n i t d e m a i m u l t e o r il a l u pt , n u f r a m e s t e c u l s u ze r a n u l u i b i n e v o i t o r . l a r i n 1 65 0 a f o s t m a r e ae x pe d i t i e d e j a f a t k a r i l o r c r i m l e n i i n s o t i t i u r m a t d e n v l i r e a c e t e l o rl u i H m e l n i t k i . S i i n a n i i u r m t o r i a f o s t l u pt a pe n t r u d o m n i e i n t r e V a s i l eL u pui f o s t u l s u m a r e l o g o a t , G h e o r g h e S t e f a n , pu s l a c a l e t o t d e b u n u lv e c i n d i n T r a n s i l v a n i a . I n s f i r s i t , n u m u l t d u p i n f r i n g e r e a l u i V a s i l e L u pu ,s - a po r n i t i n a m i n d o u t r i l e r s c o a l a s e i m e n i l o r , i n b u s i t s i e a t o t d e o c r o -t i t o r u l d e pe s t e m u n t i .A c e s t a e s t e f u n d a l u l d r a m a t i c pe c a r e s e pr o f i l e a z . m r t u r i i l e v o l u -m u l u i d e f a t . M r t u r i i c e f a c a d e s e a a b s t r a c t i e d e r e a l i t a t e a i n c o n j u r -t o a r e , u r m r i n d i n t e r e s e pr o pr i i d e t a g m s a u d e pe r s o a n e . U n e o r i , d o a ri n d i r e c t m a i r zb a t e e c o u l u n o r f a pt e , i m pr e j u r k i s a u s t r i c e n u i n t r c o n -s t i e n t i n o r i zo n t u l v i zu a l a l o a m e n i l o r i n t r e c e r e . a t e o d a t , o s i m pa m e n -t i u n e i n t i m pa t o a r e v a o f e r i pu n c t u l d e pl e c a r e pe n t r u r e c o n s t i t u i r e a u n o rs t r i a l t m i n t e r i n e c u n o s c u t e .V Iwww.dacoromanica.roV o l u m e l e I I I s i I V a u c o n s e m n a t , i n pr i m u l r i n d , e v e n i m e n t u l , f a pt a ,i s pr a v a , c o n c e n t r i n d s i . a t e n t i a a s u pr a f a c t o r i l o r a c t i v i i n s t a r e s - 1 d e -c l a n s e ze . R a po a r t e l e c o m i s a r i l o r , e m i s a r i l o r , s pi o n i l o r s i a g e n t i l o r , a d e s e a i n -d o i e l n i c i , u r m r e a u c l i p d e c l i p i n t e n T i i l e r e a l e s a u pr e zu r n a t e a l e a r b i t r u l u is i t u a t i e i . C o r e s po n d e n t a l o r e r a u n zi a r a l a c t u a l i t T i i pr i n s e i n zb o r d i nc e n t r u l i n s u s i a l pr o i e c t r i i e i . I n v o l u m u l d e f 4 5 . , c l i pa d i n a m i c e s t e i n l o -c u i t C u u n f e l d e d u r a t n e d e t e r m i n a t , s i pr i n d e r e a i n zb o r a e v e n i m e n -t u l u i c e d e a z l o c u l d e s c r i e r i i . 0 d e s c r i e r e c u m i n t e , l i n i s t i t , f r i n g r i j o r a r e ape c a r e o a d u c e e v e n i m e n t u l , c e pr e a a d e s e a s e a m n a c a t a s t r o f . A v e md o u f e l u r i d e d e s c r i e r i : u n a m o b i l , o a r e c u m pr o g r e s i v , l e g a t d e u n i t i -n e r a r . L o c u r i l e s i pe r s o a n e l e s i n t d e s c r i s e pe m s u r c e s i n t pr i n s e i n o b i e c t i v .I n c a t e g o r i a a c e a s t a i n t r r a po a r t e l e s o l i l o r po l o n i i n t r e c e r e pr i n f r i l en o a s t r e , pr e c u m s i i n b u n pa r t e r a po a r t e l e V i zi t a t i i l o r a po s t o l i c e a l e l u iB a l d i e i n T a r a R o m a n e a s c s i i n M o l d o v a , s i o po r t i u n e a pr e c i a b i l . d i nV i zi t a t i a l u i B a n d i n i . C e a l a l t f o r m d e d e s c r i e r e e s t e c e a l e g a t d e u ni n v e n t a r . M a j o r i t a t e a r a po a r t e l o r m i s i o n a r i l o r c a t o l i c i s e r e zu m , i n u l t i m .a n a l i zi , l a o a s e m e n e a i n s i r a r e . A v e m l i s t a b i s e r i c i l o r , c u n u m r u l e n o r i a -s i l o r : u n e o r i s e d c h i a r s i n u m e l e l o r . A d e s e a e s t e a r t a t s i n u m r u l c a s e l o rd e c a t o l i c i , i n f t i s a t i n pa r a l e l c u n u m r u l c a s e l o r d e s c h i s m a t i c i " . U r m e a zi n v e n t a r u l o b i e c t e l o r b i s e r i c e s t i (pe c a r e l e - a m o m i s d i n v e r s i u n e a n o a s t r ,p s t r i n d d o a r m e n t i u n e a c l o po t e l o r ). U n e o r i , c a i n r a po r t u l l u i B a s s e t t i , s i n ta r t a t e s u b i e c t e l e pi c t u r i l o r r e l i g i o a s e i m po d o b i n d d i f e r i t e l e a l t a r e . D i n c o n -t e x t a r r e zu l t a c n u e v o r b a d e pi c t u r i m u r a l e , c i m a i pr o b a b i l d e t r i pt i c u r im a r i d e l e m n , t e r m i n i n d s i d o m i n i n d a l t a r u l . D e v i i n s i r a r e a l o r po a t e p r e af a s t i d i o a s , i n t e r e s u l l o r pe n t r u u r m r i r e a m a c a r s i i n f e l u l a c e s t a , s u m a r ,a s t a d i u l u i d e d e zv o l t a r e a a c e s t o r l o c a s u r i m i n o r e n e - a i n d e m n a t s l ec u pr i n d e m i n s e r i a n o a s t r . C e l e d o u f e l u r i d e d e s c r i e r i (d e i t i n e r a r s i d ei n v e n t a r ) s e i m b i n a d e s e a i n t e x t e l e m e n t i o n a t e s i m a i i n a i n t e a l e l u i B a l i g i e i B a n d m i . N u l i ps e s c s i a l t e g e n u r i d e r e d a r e a r e a l i t t i i i n c o n j u r t o a r e :s c r i s o r i , m e m o r i i , r e m i n i s c e n t e t i r zi i a l e c i t e u n u i e pi s o d s a u m o m e n t f r a g -m e n : t a r , r a po a r r e i m e d i a i l e c a r e ' s i n t d e f a pt ' t o t n i s t e s c r i s o r i . M a i s i n t s iu n e l e c o m b i n ' a t i i c i u d a t e , r e zu l t i n d d i n i n t r o d u c e r e a i n po v e s t i r e a d e pi l d a c l t o r i e i l u i H i l t e b r a n d t a u n o r pa s a j e i n t r e g i , l u a t e d i n c r t i s c r i s e m u l td u p a c e e a . A s i s t m l a u n f e l d e d e f o r m a r e s a u f a l s i f i c a r e i n c o n s t i e n t , c c im i r e t i m p s - a u a b t u t a s u pr a T r a n s i l v a n i e i s c h i m b r i e s e n t i a l e a d u s e d e i n -f r i n g e r e a s i pi e i r e a l u i G h e o r g h e R k c i c zy a l I I - l e a . C o n d i t i i l e g e n e r a l e po -l i t i c e d e s u b j u g a r e c r u n t , c u t u r c i i pr e ze n t i i n t a r s i s t pi n i pe c e t a t e aO r a d e a M a r e , s i c o n d i t i i l e pa r t i c u l a r e i n d i v i d u a l e a l e l o c u i t o r i l o r s r c i t i s im c e l r i t i i n c u r s u l l u pt e l o r c u t u r c i i , s i t t a r i i v e n i t i s r e c u c e r e a s c T r a n -s i l v a n i a s e s u pr a pu n pe po v e s t i r e a m o m e n t e l o r a n t e r i o a r e pe c a r e l e a n u -l e a z o a r e c u m . C i t i t o r u l t r e b u i e s s e s m u l g n e c o n t e n i t d i n pr e ze n t u l po -v e s t i r i i c e n u m a i c o r e s pu n d e f a ze i m a i e v o l u a t e a i m pr u m u t u r i l o r i n t r o d u s eV I Iwww.dacoromanica.roi n t e x t . E s t e u n e f o r t c e s e a m n C u a c e l a i m pu s d e i n v e n T i a c i n e m a t o g r a f i c a a s a - zi s u l u i f l a s h - b a c k , c u s i m pl a d e o s e b i r e c a i c i n u e s t e v o r b a d e o pr i -v i r e i n a po i s pr e t r e c u t , c i d e u n a i n a i n t e , i n t r - u n f e l d e a n t i c i pa t i e d e c ev a f i . A l t u r i d e a c e s t e n e po t r i v i r i c r o n o l o g i c e , r e zu l t i n d d i n t r e c e r e a n e c o n -t e n i t d i n t r - o e po c i n t r - a l t a , s e m a i i v e s c s i a l t e d i s t o n a n t e d e s t i l pa r c .i n c s i m a i f l a g r a n t e . P o v e s t i r e a i n i T i a l a l u i H i l t e b r a n d a v e a u n f o n d d ev i o i c i u n e , d e b u c u r i e d e a - s i a m i n t i s i c h i a r d e v e s e l i e u n e o r i c a m m a l i -t i o a s , c u u n e l e t r s t u r i c a r i c a t u r a l e , c u j o c u r i d e l u m i n i s i d e u m b r e ,a pr o a pe f a n t a s m a g o r i c e i n d e s c r i e r e a r t c i r i l o r s a l e d i n n o a pt e a a n u l u i n o ui n b e zn a d e pe u l i t e l e I a s i l o r pe c a r e i r u pe a u d e o d a t , g l g i o s i , l a pH -pi i r e a r a pi c a a t o r t e l o r , c h e f l i i i n t t r zi a t i s a u c o l i n d t o r i c e s e pi e r d e a u s i e ia po i i n i n t u n e r i c . T o a t e a c e s t e i m pr e s i i c o n t r a s t a n t e s e d i l u e a z s i s epi e r d i n pr o za c o r e c t , e g a l s i pu T i n c a m pe d a n t a a u t o r i l o r s o l e m n i , d e -c u pg i i n f e l i i s i i n t r o d u s i i n t e x t c u o g r i r a t i t d e s c r u pu l o a s .S i , i n s f i r s i t , m a i e s t e s i g e n u l A d n o t r i l o r " l u i B a n d i n i c u r e f e r i r e l ai m pr e j u r r i l e d i n M o l d o v a . F r a c u t a m o d e l e s t r i n e s pr e a l e a pl i c ar e a l i t i v i l o r c o n c r e t e i n t i l n i t e d e e l i n M o l d o v a , m r g i n i n d u - s e d o a r s po -v e s t e a s e s i s d e s c r i e c e l e v zu t e d e e l , c u s i m pl i t a t e a c e a m a i d i r e c t s im a i c u c e r i t o a r e , e l o f e r s u b f o r m d e c o m pl e t a r e s i l m u r i r e l a d a r e a d es e a m a V i zi t a t i e i s a l e , o s e r i e d e c a pi t o l e d e s pr e M o l d o v a i n s s i c a a s e za r e ,o r i g i n e , f i r e a po po r u l u i , o r g a n i za r e po l i t i c , s t r u i n d m a i m u l t a s u pr a d o m -n u l u i s i a e x e r c i t r i i d o m n i e i pr i n a d m i n i s t r a r e a j u s t 4 i e i s i pr i n i n s pe c t i i l ea n u a l e pr i n t a l l U r m e a z , b i n e i n t e l e s , c a pi t o l e l e d e s pr e o r g a n i za r e a b i s e r i -c e a s c a M o l d o v e i o r t o d o x e , c u o a n a l i z m a i m u l t n e g a t i v a f o n d u l u i d ef o r m a l i s m r e l i g i o s a l po po r u l u i , p t r u n s d e s t r v e c h i e r e s u r i po pu l a r e , c ea m e n i n f s m o l i ps e a s c s i pe c a t o l i c i i d i n m i j l o c u l s u . S i n t s u b l i n i a t e , c ur e pr o b a r e , i m pr u m u t u r i l e u n o r o b i c e i u r i s t r v e c h i , l a i n m o r m i n t r i d e pH &C u a c e s t pr i l e i s t n t c o n s e m n a t e pr a c t i c i l e i n t i l n i t e l a o r t o d o c s i a l t u r i d ea l t e pa r t i c u l a r i t T i pr i v i n d f e l u l d e a s i n e s r b t o r i l e , f e l u l d e a s e j u r a ,l o c u l d e s e a m o c u pa t d e d e s c i n t e c e s i d e e x o r c i s m e . . . e t c . C a pi t o l u l c o n - -s a c r a t c a t o l i c i l o r d i n M o l d o v a pa r e s r a c pr i n c o m pa r a t i e . 0 pr e ze n t a r e am o d u l u i c u m a f o s t s r b t o r i t B o b o t e a za l a I a s i , i n a n u l 1 64 7, c o n s t i t u i eu n f e l d e v e r i g d e l e g t u r c u pa s a j e l e d i n V i zi t a t i e , i n c a r e s t i l t i n t r o d u s e ,pe l a r g , e x pe r i e n t e l e s i i n t e r v e n T i i l e s a l e pe r s o n a l e , l a I a s i , d e pi l d c u pr i l e -j u l c o n f l i c t u l u i d i n t r e c o n v e n t u a l i s i po po r e n i , s a u l a B a c u c u r e f e r i r e l apr o pr i u l s u c o n f l i c t c u pa r o h u l c a t o l i c l o c a l . P e s t e t o a t e a c e s t e a d n o t r i "s e i n a l t d o m i n a t o a r e f i g u r a d o m n u l u i V a s i l e L u pu , pe c a r e B a n d i n i i l a d m i r as i n c e r , c h i a r c i n d i n s e a m n c i f r a d e 20 000 d e o s i n d i t i l a m o a r t e d i n c u r s u lj u d e c t i l o r l u i , d e l a i n c e pu t u l d o m n i e i , pi n l a d a t a r e d a c t r i i a c e l u i c a pi t o lc e po a t e f i s i t u a t i n c u r s u l a n u l u i 1 64 7 s i l a i n c e pu t u l c e l u i u r m t o r .a t pr i v e s t e i s t o r i a c a a c T i u n e s a u c a e v e n i m e n t , e a po a t e f i i n t i l n i t s u b f o r m d e r e m i n i s c e n f i n m e m o r i i l e m u l t m a i t t r zi i a l e l u i K e m n y, i nV I I Iwww.dacoromanica.roc a r e a pa r i n r e l i e f f i g u r i l e d o m n i l o r V a s i l e L u pu s i . M a t e i B a s a r a b a l a t u r id e c e a a pr i n c i pe l u i T r a n s i l v a n i e i , G h e o r g h e R k c i c zy, pr i v i t a c u o c h i c r i t i c is i n e i e r t a t o r i .I n s f i r s i t , i s t o r i a e s t e pr i n s a a s u pr a m o m e n t u l u i i n r a po a r t e l e s i i n f o r -m a i i i l e t r i m i s e d i n T a r a i n c u r s u l e x pe d i v i e i pe n t r u r e pr i m a r e a m i s c a r i i s e i -m e n i l o r c o n d u s a d e pr i n c i pe l e T r a n s i l v a n i e i , m a i m u l t c a o a qi u n e pe r s o n a r a s a i n i n t e r e s e l e s a l e d e c i t c a u n a j u t o r d a t d o m n i l o r l a c e r e r e a l o r s i m e n -T i n i n d u - s e i n l i m i t e l e d o r i t e d e a c e s t i a .a t d e s pr e u n s i s t e m d e g r u pa r e pr o pr i u m r t u r i i l o r d i n v o l u m u l d ef a T i , o b s e r v a m c a . a c u m i n c e p s a a pa r a c e l e d o u x s i r u r i d e r a po a r t e s i i n -f o r m a T i i c e i s i v o r c o n t i n u a d e - a l u n g u l s e c o l u l u i a l X V I I - l e a s i . a c u r s u l u ic e l u i u r m a t o r pr o g r e s i u n e a l o r , r e c t i l i n i e s i o r d o n a t . pe n t r u u n u l , m a i h a o -t i c a s i m a i d i v e r s a pe n t r u c e l a l a l t . E s t e v o r b a d e s i r u l r a po a r t e l o r s o l i l o rpo l o n i i n t r e c e r e pr i n 0: r i l e n o a s t r e s pr e C o n s t a n t i n o po l , pr e c u m s i d e c o -r e s po n d e n T a pr e o T i l o r s i m i s i o n a r i l o r c a t o l i c i d i n M o l d o v a s i T a r a R o m a -n e a s c a c u f o r u l l o r t u t e l a r , f i e C o n g r e g a T i a d e P r o pa g a n d a F i d e d e c u r i n di n f i i n T a t . ' , f i e pr e po zi t u l , g e n e r a l a l S o c i e t a v i i l u i I i s u s c i n d pr i n t r e a c e s t i as e a f l a s i i e zu i v i . F o a r t e a d e s e a a c e a s t a c o r e s po n d e n f a s e i n d r e pt a s pr e R o m apr i n i n t e r m e d i u l n u n T i u l u i a po s t o l i c d i n P o l o n i a . A l t e o r i l e g a t u r a m a i i m e -d i a t a e r a a s i g u r a t a d e v i c a r u l pa t r i a r h a l " (c a t o l i c ) d e l a C o n s t a n t i n o po l ,c a r e a pa r t i n e a o r d i n u l u i f r a n c i s c a n i l o r c o n v e n t u a l i s i e r a s o c o t i t pr e f e c t a lm i s i u n i l o r d i n T a r a R o m a n e a s c a s i M o l d o v a . T r e b u i e s u b l i n i a t c a t e r m e n u ld e m i s i o n a r n u a v e a i n v r e m e a a c e e a a c c e pT i a g e n e r a l a c e i s - a d a t , d e pi l d ,d e A . V e r e s s , c a r e i l s o c o a t e pe B a n d i n i i n M o l d o v a d r e pt m i s i o n a r (i n t i t l u lb r o s u r i i s a l e : S c r i s o r i l e M i s i o n a r u l u i B a n d i n i . . . d i n M o l d o v a ). E l e r a a t r i -b u i t a c e l o r pr e o v i s a u c a l u g a r i t r i m i s i d e C o n g r e g a t i a d e P r o pa g a n d a F i d e ,c a r e a v e a u u n f e l d e c a l i f i c a r e c e l e d a d e a d r e pt u l l a a c e a s t a d e n u m i r e . E x i s t ao s c a r a a s c e n d e n t a : m i s i o n a r s i m pl u , m i s i o n a r b a c a l a r i u " (pr i m a t r e a pt a o b -T i n u t a d u pa c i r c a 3 a n i d e f u n c t i o n a r e i n b u n e c o n d i I i i ) s i , i n s f i r s i t , m i s i o n a rd o c t o r " s a u m a g i s t r u (c a l i f i c a r e l a c a r e pu t e a a s pi r a u n m i s i o n a r d u pa u ns t a g i u d e 6- 7 a n i d e f u n c v i o n a r e e x e m pl a r a , i n u r m a u n e i r e c o m a n d a r i m o -t i v a t e a s u pe r i o r u l u i s a u : e pi s c o pu l s a u pr e f e c t u l m i s i u n i l o r d e c a r e d e pi n d e ad i r e c t ) i n t r e a c a t f i e zi s , a c e s t t i t l u d e d o c t o r n u a v e a n i c i o l e g a t u r a c us t u d i i l e s a u c u l t u r a c a n d i d a t u l u i , c i d o a r c u c o m po r t a r e a s a . A c e s t i m i s i o n a n ia v e a u r o s t u l s a s u pl i n e a s c a l i ps a u n o r pr e o T i l a b i s e r i c i l e l i ps i t e d e u n pa r o h ,s a u c a r e e r a u pr e a d e pa r t a t e d e r e s e d i n v a a c e s t u i a pe n t r u a pu t e a f i d e s e r -v i t e d e e l . D e a c e e a , m i s i o n a r i i t r e b u i a u a d e s e a s . b a t a d r u m u r i l e pe n t r u as e d u c e s : s l u j e a s c a l a b i s e r i c i l e m a i i zo l a t e s a u m a i g r e u a c c e s i b i l e . D a r m a ie x i s t a u s i c a l u g a r i m i s i o n a n , i n s t a l a yi i n pa r o h i i c a pa r o h i t i t u l a n i s i pe r -m a n e n T i , c a d e pi l d a l a I a s i . P e l i n g a m i s i o n a r i i l e g i t i m i , d a c a pu t e m f o l o s ia c e s t t e r m e n , m a i c o l i n d a u pr i n T a r a ' s i a n u m i T i c a l u O r i v a g a b o n zi " pe n t r ua a d o pt a t e r m e n u l f o l o s i t d e B a n d i n i , a c r u i V i zi t a t i e a po s t o l i c a a v e a d eI Xwww.dacoromanica.ros c o p pr i n t r e a l t e l e s i a f l a r e a s i i n l t u r a r e a u n o r a s e m e n e a e l e m e n t e . A c e s t ic l u g r i v e n e a u pr o b a b i l d e c a pu l l o r d i n P o l o n i a , d a r pr i n t r e e i t r e b u i es i - i s o c o t i m , d e s i g u r , s i pe a c e i m i s i o n a n i d e ze r t o r i d e l a d a t o r i e , d e u n pi -t o r e s c pr e a pu t i n e d i f i c a t o r , s t i g m a t i za t i d e B a k g i e s i d e B a n d i n i : d e e x e m pl u ,f r a t e l e G i a c i n t o d i n O s i m o , f o s t u l v i c a r a l e pi s c o pu l u i a b s e n t e i s t po l o n ,A d a m G o s k i s a u f r a t e l e S i g i s m u n d P o l o n u l , po m e n i t d e B a n d i n i , o d a t i nl e g t u r c u d e n u n t u l s u m i r s a v c o n t r a f i i l o r " b i s e r i c i i d e l a B a i a , s i i nc e l e d i n u r m c u pr i l e j u l m o r t i i s a l e v i o l e n t e s i a i n m o r m i n t r i i s a l e l a I a s id e c a r e s - a i n g r i j i t i n s u s i B a n d i n i . F r a s o c o t i a c e s t e e x e m pl a r e c a r e pr e -ze n t a t i v e a l e i n t r e g i i t a g m e , e s t e t o t u s i n e c e s a r a s e m n a l a s pi r i t u l o a r e c u ma n a r h i c c e s e d e zv o l t pr i n t r e m i s i o n a n , d a t o r i t u n e i t o t a l e l i ps e d e o r g a -n i za r e s i d e i n c a d r a r e d i s c i pl i n a r s a u i e r a r h i a E pi s c o pu l po l o n , a c r u ia u t o r i t a t e a r f i t r e b u i t s s e e x t i n d a s u pr a c a t o l i c i l o r d i n i n t r e g u l t e r i t o r i ua l M o l d o v e i , s t r l u c e a pr i n a b s e n t . A c e a s t a d e v e n i s e c h i a r pr i n c i pa l a s ac a r a c t e r i s t i c . M i s i o n a r i i t r i m i s i i n t a r v e n e a u , f i e a d u s i i n t r - u n g r u p m a in u m e r o s s u b c o n d u c e r e a u n u i a m a i v e c h i c u o e x pe r i e n t d p c i t i v a a n i i nt a l i (v e zi i n s e n s u l a c e s t a m r t u r i a l u i B o n i c i pr i v i n d l o t u l d e m i s i o n a n ia d u s i c u s i n e d e A n d r e i B o g o s l a v i e ), f i e i n n u m a r d e 2- 3, s u b a u t o r i t a t e an o m i n a r d a t u n u i a d i n t r e e i a s u pr a c e l o r l a l v i (v e zi s c r i s o r i l e l u i S i l v e r i oP i l o t t i , s u pu s , i n pr i n c i pi u , l u i G i o v e n a l e F a l c o , i n v e s t i t d e v i c a r u l d e l aC o n s t a n t i n o po l c u c a l i t a t e a d e c o m i s a r ). E i n u a v e a u a l t o b l i g a t i e d e c i t as e s u pu n e pr e f e c t u l u i m i s i u n i i (c a r e e r a v i c a r u l d e l a C o n s t a n t i n o po l ) s a ud e l e g a T i l o r a c e s t u i a , f i e v i c e pr e f e c t i , f i e c o m i s a n , s a u v i c e c o m i s a r i e t c . I nf e l u l a c e s t a e r a a s i g u r a t c e l m u l t o c o e zi u n e i n u n t r u l o r d i n u l u i (c o n v e n -t u a l ) d i n c a r e f c e a u pa r t e , d a r n i c i o n o r m a d e c o e x i s t e n ; c u c l e r i c i i a l t o ro r d i n e a f r t o r i i n t a l a , d e pi l d , f r a n c i s c a n i i o b s e r v a n t i b u l g a r i , m a i f r e c -v e n t i i n T a r a R o m a n e a s c . , d a r a p r i n d s i i n M o l d o v a , s a u p r i n t i i S o -c i e t v i i l u i I i s u s c a r e s e i v e s c m a i i n t i i i n t r e a c k i n 1 64 4 s i a po i s e i n s t a -l e a i t e m e i n i c i n 1 64 5 .R m i n e a I n s n e r m u r i t pr o b l e m a s u b o r d o n r i i m i s i o n a r i l o r c o n v e n -t u a l i a u t o r i t t i i e pi s c o pa l e . P e v r e m e a a b s e n t e i s t u l u i A . G o s k i , a c e s t a t i a t r . -s e s e d i n pa r t e a v i c a r u l u i d e l a C o n s t a n t i n o po l r s pu n s u l d r a s t i c c m i s i o -n a n i i c o n v e n t u a l i e r a u i n d e pe n d e n t i d e a u t o r i t a t e a e pi s c o pi l o r < a b s e n t e i s t i > ,d i n c a u za l i ps u r i l o r a c e s t o r a . D a r c i n d i n l o c u l a c e s t o r a v i n e B a n d i n i , d e -s e m n a t d e C o n g r e g a t i a d e l a R o m a , c u t i t l u l d e A d m i n i s t r a t o r a po s t o l i c a lb i s e r i c i i c a t o l i c e d i n M o l d o v a , e l s e i zb e s t e d e a c e e a s i r e zi s t e n t a c o n v e n -t u a l i l o r c e i n v o c a a c e a s t n e a t i r n a r e a l o r i m po t r i v a a u t o r i t t i i s a l e c v a s i -e pi s c o pa l e . F o a r t e c u r i n d c o n f l i c t u l d i n t r e e i a v e a s s e i n v e n i n e ze . D e v i n e r a b i r o c r a t i s m u l r o m a n u n i t c u u n f e l d e t e a m m r u n t d e a s u pr a per e g e l e P o l o n i e i pr i n l u a r e a u n o r m s u r i r a d i c a l e i n pr i v i n t a a b s e n t e i s m u l u ie pi s c o pi l o r po l o n i . D e i n i s t e g l a s u r i t i m i d e i n g i n a u i n s u r d i n pr i n u n g h e r e l eP r o pa g a n d e i c . d e f a pt a c e l r e g e n u a r a v e a n i c i u n d r e pt d e a pr o pu n e

www.dacoromanica.roe pi s c o pi i n t r - o t a r c a r e n u s e a f l a s u b a u t o r i t a t e a s a , s - a pr e f e r a t c a l e a m a ic o m o d a j u m t t i l o r d e m s u r . E pi s c o pu l po l o n n u v a f i s c o s , c i v a c o n -t i n u a s b e n e f i c i e ze d e a c e s t t i t l u i l u zo r i u , i a r i n l o c u l l u i v a f i n u m i t u na d m i n i s t r a t o r a po s t o l i c i n v e s t i t c u t o a t . a u t o r i t a t e a a c e s t u i a , m i n u s t i t l u l .C i t pe r t u r b a r e a pr i c i n u i t a c e a s t s u b t i r r e zo l v a r e a d i f i c u l t t i i s e po a t ev e d e a d i n t r i b u l a v i i l e b i e t u l u i B a n d i n i , s i l i t i n c e l e d i n u r m . s s e i n t e l e a g d i r e c t c u e pi s c o pu l po l o n , Z a m o ys k i , a c c e pt i n d f o r m u l a a c e s t u i a c a r e s ed e o s e b e a i n t r - u n pu n c t d e c e a r o m a n , i a n u m e i n pu n c t u l s t i . e s e n t i a l . E r av o r b a s i d e a s t d a t d e pr e s t i g i u l po l o n ..A c e s t pr e s t i g i u i n s pi r a pr e t e n t i i l e c e l e m a i c u r i o a s e . I n 1 634 , i n t r - u nm o m e n t c i n d po l o n i i c u t a u pe t o a t e c i l e s a j u n g l a u n t r a t a t d e pa c ec u t u r c i i , s o l u l po l o n a e m i s - o s u b i t s i pe a c e e a : c a d o m n u l M o l d o v e i s f i ea l e s d e r e g e l e P o l o n i e i ! I n c e m s u r e r a v o r b a a i c i d e pr e s t i g i u l r e g e l u i s a upo a t e d e s o c o t e l i m a i m r u n t e a l e u n o r m a r i d r e g t o r i a i c u r t i i s a l e r m i n ed e v zu t . I n t r e b a r e a a c e a s t a e s t e j u s t i f i c a t d e e x i s t e n t a u n e i o b l i g a t i i s c r i s ed i n s e pt . 1 634 i s u b s c r i s e d e f o s t u l d o m n M o i s e M o v i r r e t r a s i n P o l o n i a ,c a r e s e l e a g s d e a i n f i e c a r e a n o s u m i m po r t a n t d e b a n i M a r e l u i h a t m a nK o n i e c po l s k i , i m pr e u n i c u u n n u m r i n s e m n a t d e v i t e , t o t a n u a l , d a c a rr e u s i s r e c a pe t e d o m n i a M o l d o v e i pr i n s t r d a n i a a c e s t u i a .P r i n t r - o c o i n c i d e n t c i u d a t , d e s t u l d e c u r i n d d u p a c e e a , i n 1 636, a c e s tK o n i e c po l s k i , c a r e s e a r t a n e i n c e t a t po t r i v n i c d o m n u l u i M o l d o v e i d i n s c a u n ,V a s i l e L u pu , v a m a n e v r a pe n t r u a i n c l u d e s u b o f o r m s a u a l t a , pr i n t r ec e r e r i l e i n d r e pt a t e l a C o n s t a n t i n o po l pe n t r u m e n t i n e r e a p c i i d i n t r e P o l o n i aT u r c i a i m e n t i o n a r e a d o m n u l u i pr i n t r e t u l b u r t o r i i p c i i a v i n d a f i i n -l t u r a t i . V a s i l e L u pu e r a a s t f e l pu s pe a c e l a s i pl a n c u t t a r u l C a n t e m i r , d ec a r e s e pl i n g e a s i e l t o t a c u m l a P o a r t . M a r e l e s o l J. K r a s i n s k i , c a r e po r -n e s t e i n 1 636 pr i n M o l d o v a s pr e C o n s t a n t i n o po l , i n a u g u r e a i i n v o l u m u ln o s t r u s i r u l a m b a s a d o r i l o r po l o n i i n t r e c e r e pe l a n o i . D e i e i n u e r a u i n -s r c i n a t i c u n i c i o m i s i u n e o f i c i a r a c r e d o m n i i n o s t r i , a c e a s t t r e c e r e al o r e r a i n t o t d e a u n a i n s o t i t d e v i r t u a l i t t i e x pl o zi v e . E r a c a o m a s i n i n -f e r n a l . " c e pu t e a e x pl o d a pe d r u m s a u l a C o n s t a n t i n o po l , c u u r m r i t o t a t i td e pe r i c u l o a s e . D a c d o m n u l s e a r t a pr e a pr e v e n i t o r , e r a s u s pe c t a t d eP o a r t , d a c i p s t r a r a n g u l e r a d e n u n t a t l a a c e e a s i P o a r t c a d u s m a n a lp c i i . I n c i d e n t e pu t e a u f i c r e a t e d i n s e n i n . S o l i i v e n e a u t r u f a s i , pl i n i d er e s e n t i m e n t e pe n t r u d e za s t r u l d i n 1 620, p s t r a t v i u d e o s e m i n t e l e po l o n i l o rr i s i pi t e pe c i m pu l d e b t a i e d e - a l u n g u l c r u i a l e s e r pu i a d r u m u l . C o n t e m -pl a r e a l o r f c e a pa r t e d i n t r - u n r i t u a l . I n f r u n t a r e a c u d o m n u l M o l d o v e i f c e apa r t e d i n a l t u l , a v i n d u - s i o r i g i n e a t o t i n t r e c u t . T r i m i t e r e a u n u i m a r e s o l ,c a r e r e pr e ze n t a i n s s i pe r s o a n a r e g e l u i , a v e a o g r a v i t a t e i n c a s i m a i m a r e .A l e g e r e a l u i s e f c e a d e c s t r e d i e t , c c i d e m i s i u n e a l u i a v e a s d e pi n c l s t a r e a d e pa c e s a u d e r zb o i i n t r e R e pu b l i c a po l o n i i m p r ' A i a t u r c e a s c .D e . a c e e a i n s t r u c t i u n i l e l u i K r a s i n s k i i - a u f o s t d a t e d u p d i s c u t i i l e pu r t a t eX Iwww.dacoromanica.roi n d i e t a u n d e s e i n f r u n t a u pa r t i d e l e a d v e r s e a l e m a r e l u i c a n c e l a r P o t o c k i 0m a r e l u i h a t m a n K o n i e c po l s k i . D e l u pt a d i n t r e a c e s t e f a c t i u n i d e pi n d e a a l e -g e r e a m a r e l u i s o l . S e pa r e c a . V a s i l e L u pu , c u n o s c i n d o s t i l i t a t e a m a r e l u i h a t -m a n , a c a u t a t s i - 1 s pr i j i n e pe a d v e r s a r u l a c e s t u i a . D a r a i n v i n s K o n i e c po l s k ic a r e a i m pu s d r e pt s o l pe o m u l s a u : u n m i l i t a r i n d e m n a t s ' a i n t e r pr e t e zei n s t r u c t i u n i l e d i e t e i i n s e n s u l v o i t d e e l .D a c a s e c i t e g e c u a t e n t i e r a po r t u l s o l i e i l u i K r a s i n s k i , l a l u m i n a l a t n u -r i r i l o r d e m a i s u s , s e po a t e u s o r d i s t i n g e i n t e n t i a n e s t r a m u t a t a a m a r e l u i s o ld e a c r e a u n i n c i d e n t c u d o m n u l M o l d o v e i , c a r e s a j u s t i f i c e pl i n g e r e a s a l aC o n s t a n t i n o po l i m po t r i v a a c e s t u i a . D e l a i n c e pu t e l e r a f e r m h o t a r i t s a n u - ii n m i n e ze d o m n u l u i s c r i s o r i l e c e i i f u s e s e r a i n c r e d i n t a t e . I n v o c a r e a pr e c e d e n -t u l u i s t a b i l i t d e m a r e l e s o l C r i s t o f o r Z b a r a s k i i n 1 623 e r a d o a r u n pr e t e x tpe n t r u a m a s c a , s u b pr e s t i g i u l P o l o n i e i , o a c t i u n e d i n a i n t e pl n u i t a . D e a l t -m i n t e r i e c o u r i l e d e l a C o n s t a n t i n o po l c o n f i r m a a c e a s t a i n t e r pr e t a r e . L a d e -c l a r a t i a s a , a r o g a n t a , f a c u t a m a r e l u i V i zi r c a d a c a t u r c i i n u - 1 v o r s c o a t e d i nd o m n i e pe d o m n u l M o l d o v e i o v o r f a c e po l o n i i , a c e s t a i - a r e pl i c a t c e li s i d e pa m t e m a n d a t u l , c e r i n d l u c r u r i c a r e n u a n t t r e c u t e i n i n s t r u c t i u n i l es a l e , 0 a a v u t g r i j a s a - i a m i n e t o t m e r e u a u d i e n t a l a s u l t a n pi n a a r i n v a ac u m s a s e po a r t e . l a r a m b a s a d o r u l e n g l e z d e l a P o a r t a a c r e zu t c a t r e b u i es a - 1 pr e v i n a c a o a t i t u d i n e s o c o t i t a . " n e c u v i i n c i o a s a f a t a d e s u l t a n a r pu t e aa t r a g e d u pa s i n e pi e r d e r e a n a s u l u i 0 a u r e c h i l o r . . . A v e r t i s m e n t c o l e g i a lpr i m i t c u o a r e c a r e n e pl a c e r e .R a po a r t e l e s o l i l o r po l o n i u r m e a za t o a t e u n f e l d e t i pi c . I t i n e r a r u l l o re s t e a c e l a s i , r e f l e c t i i l e a s u pr a po pa s u r i l o r s e r e pe t a i n t o c m a i . A t i t u d i n e a s o -l u l u i c o pi a za , d e o b i c e i , pe a c e a a s o l u l u i pr e c e d e n t . V r i n d , n e v r i n d , e l e s t epr i zo n i e r u l u n o r pr e t e n t i i c e n u po t f i d a t e d e o pa r t e , pe n t r u a n u qt i r b ipr e s t i g i u l P o l o n i e i . D u pa o pr i m a c l i pa d e i n c e r t i t u d i n e , s o l u l pa m t e h o t a r i tpe u r m e l e i n t r a n s i g e n t e a l e pr e d e c e s o r u l u i s a u . D a r c u m i c i v a r i a n t e . D epi l d a , i n 1 64 0 s o l u l M i a s k o w s k i a r f i d i s pu s s . " - i t r i m i t a d o m n u l u i s c r i s o r i l ec e - i s i n t a d r e s a t e , d a r i n f a t i s a t e pr i n c e i l a l t i m e m b r i a i s o l i e i , e l i n s u 0 s o c o -t i n d u - s e j i g n i t d e f a pt u l c n u a f o s t i n t i m pi n a t pe r s o n a l d e d o m n s i n e -g a . s i n d d e c u v i i n f s ' a - s i i n j o s e a s c a d e m n i t a t e a m e r g i n d l a pa l a t . U l t e r i o r ,pe s t e a c e a s t a n e i n t e l e g e r e i m t i a l a s e s u pr a pu n f e l d e f e l d e b a n u i e l i , 0 c i n da j u n g e l a C o n s t a n t i n o po l , s e g r a b e s t e s a a n u a t e c a a f o s t i n m a r e pr i m e j d i ea f i u c i s d e d o m n ! C i t i v a a n i m a i t i r zi u , c u pr i l e j u l t r e c e r i i l u i B i e g a n o w s k i ,s e c o n s t a t a c a s o l i i a u r e n u n t a t l a pr e t e n t i a d e a f i i n t i m pi n g i d e d o m n il a i n t r a r e a l o r i n I a s i .R a po a r t e l e s o l i i l o r po l o n e s t i l t m a r c a t e d e o a r e c a r e m o n o t o n i e . A m a -n u n t e l e d i n 1 636 s i 1 64 0 s e r e pe t a a pr o a pe a i d o m a . P i n a s i s c i a t i c a l u i K r a -s i n s k i r e a pa r e l a M i a s k o w s k i . D a r m a i e x i s t a o pa r t i c u l a r i t a t e a l o r d e s t u ld e f a s t i d i o a s a , a n u m e o b i c e i u l d e a i n f a t i s a pr i n t r e i r a po a r t e s i m u l t a n e i n -d e pl i n i r e a u n e i s o l i i ; a n u m e r a po r t u l s o l u l u i , a c e l a a l s e c r e t a r u l u i s o l i e i , s iX I Iwww.dacoromanica.roi n c a zu l l u i M i a s k o w s k i i n c u n r a po r t u l t e r i o r a l s u c a t r e d i e t . D i n c o n -f r u n t a r e a l o r s e po a t e v e d e a c a c e s t a d i n u r m , pl i n d e g r a n d i l o c v e n t ,e x a g e r e a z m u l t pr e t i n s e l e j i g n i r i d i n pa r t e a d o m n u l u i , pr e c u m 0 i n c i d e n t u lc u t t a r i i pe n t r u g zd u i r e a u n o r m e m b r i a i s o l i e i . T o t o d a t s o l u l s e l a u d C u pa t o s c . a r e f u za t d a r u r i l e d o m n u l u i n e l s i n d u - s e c u m p r a t d e e l !U n a m n u n t c e n u e s t e l i ps i t d e i n t e r e s e s t e f a pt u l c , i n 1 64 4 , a c e l a 0m a r e h a t m a n K o n i e c po l s k i , a t i t d e po r n i t c o n t r a l u i V a s i l e L u pu , e s t e s o -c o t i t a c u m u n f o a r t e b u n pr i e t e n a l a c e s t u i a , 0 c h i a r i n t r - a t i t a i n c h i e zu i t u lP a u l B e k e s e g i n d qt e l a o po r t u n i t a t e a o b t i n e r i i r e c o m a n d r i i s a l e pe l i n g .d o m n pe n t r u i n t e m e i e r e a d e g c o l i i e zu i t e i n M o l d o v a ! C u n o s c i n d m e t o d e l el u i V a s i l e L u pu 0 c h e i a d e a u r c u c a r e s e pr i c e pe a s d e s c h i d t o a t e po r -t i l e , m i n u n e a a c e a s t a s e e x pl i c d e l a s i n e .D a c m a t e r i a l u l v o l u m u l u i r i s c u n e o r i s f i e m o n o t o n pr i n i d e n t i t a t e au n o r t e m e 0 pr i n r e pe t i t i a u n o r m o t i v e , a c e s t e c o n d i t i i i n i t i a l e m a i i n g r a t es t i l t c o m pe n s a t e d e v a r i a t i i l e n e a t e pt a t e o f e r i t e d e r e l u a r e a s a u i n t e r pr e t a -r e a t e m e i d a t e . T i pi c u l i m pe r s o n a l pr o pu s s u b f o r m d e c h e s t i o n a r s a u d e a b l o n n u r e zi s t l a a po r t u l v a r i a t a l a t i t o r t i pu r i pe r s o n a l e d e m a r t o r i . E l e -m e n t u l i n d i v i d u a l 1 0 pu n e pe c e t e a , s i n g u l a r i zi n d m r t u r i a . A c e l e g i o b i e c t i v epo t f i v zu t e s u b a l t u n g h i . A c e 1 e a 0 pr o b l e m e po t a f l a r e zo l v r i d i f e r i t e .M r t u r i i l e n u po t f i i zo l a t e d e m a r t o r i . A c e t i a s e d e s pr i n d d e c u v i n t u l s c r i s0 c a p t r e l i e f . U n r e l i e f c a r e u n e o r i i 0 a r u n c u m b r a pe s t e r e a l i t a t e a e v o -c a t d e e i . I m pr e u n c u a c e a s t r e a l i t a t e e i c o m pu n o l u m e i n c a r e e i s l u tpe n t r u n o i 0 s u b i e c t , 0 o b i e c t . S i s e i n t i m pl c h i a r u n e o r i c a a v e n t u r i l e l o rs i n g u l a r e s f i e m a i s u g e s t i v e 0 m a i l r n u r i t o a r e d e c i t u n e l e d e s c r i e r i s i r -g u i n c i o a s e l i ps i t e d e v i a t .D a c a n e o pr i m l a pr i m u l m i s i o n a r c e n e i e s e i n c a l e , A n d r e i B o g o s l a v i e ,p t r u n d e m i n t r - o l u m e a i l u zi e i . I n g e n i o a s a d e d u c T i e a l u i G . C n i n e s c u d i nA l t r e N o t i zi e (D i pl . I t a l . " , I I ) a f o s t c o n f i r m a t c u pr i s o s i n t d e t e x t u li n e d i t a l V i zi t a t i e i M o l d o v e i d e B a k g i e d a t l a l u m i n a d e G . V i n u l e s c u(i b i d e m , I V ). A n d r e i A ph a r i a 0 A n d r e i B o g o s l a v i e s i n t u n u l 0 a c e l g i . P u -t e m d e c i r e c o n s t i t u i c a r i e r a s a . C a A n d r e i A ph a r i a a pa r e i n T a r a R o m a -n e a s c 0 i l s e r v e t e pe R a d u M i h n e a c a s e c r e t a r , f i i n d t r i m i s d e e l 0 l aC o n s t a n t i n o po l c u t r i b u t u l , i n s o t i n d u - 1 a po i i n M o l d o v a , d e u n d e e t r i m i sd e d o m n l a pa p c u o m i s i u n e pe r s o n a l c o n f i d e n t i a l . C a A n d r e i B o g o s l a -v i e r e a pa r e I n 1 623 v e n i n d d e l a R o m a i n f r u n t e a u n u i g r u p d e m i s i o n a nd a f t i n s e a m a s a . C u m 0 d e u n d e i - a a d u n a t n u s e t i e . D a r f a pt u l c : l - ai n r o l a t pe d r u m pe n e g i n d i t e pe B o n i c i , l i m a s f r r o s t i n P o l o n i a d e s c h i d eu n e l e pe r s pe c t i v e . I n l o c u i t po a t e a c u m d e B o n i c i , c a r e a j u n g e l a r i n d u l s us e c r e t a r a l d o m n u l u i , pl e a c i n T a r a R o m n e a s a , d o r i n d s a i b u n t r a im a i b u n i n m n s t i r e a d e l a T i r g o v i t e . S e d u c e l a R i m n i c u l V i l c e a , u n d es e c l d r e pt e pi s c o p, 0, i n s f i r 0t , e s t e r i d i c a t d e a c o l o d e e pi s c o pu l c a t o l i cb u l g a r 0 d u s l a C h i pr o v a t , I n l o c u l l u i f i i n d pu s u n o b s e r v a n t b u l g a r t r i m i s www.dacoromanica.rod i n a c e s t c e n t r u . $ i a b i a a c u m a f l m c e l a d u s u n f e l d e v i a f d u b l .T a i n a e d e zl e g a t d e B a k k e , c a r e e x pl i c a s t f e l i n t r u zi u n e a f r a n c i s c a n i l o rc o n v e n t u a l i i n T a r a R o m a n e a s a F r a t e l e A n d r e i d i n L e s i n a , d i n i n s u l a P h a -r o s , e r a u n o b s e r v a n t a d po s t i t t n m n s t i r e a o b s e r v a n t i l o r b u l g a r i d e l aZ e l e zn a u n d e s - a r e f u g i a t f i i n d o s i n d i t l a g a l e r e . (N u s t i m pe n t r u c e ! ) a n da u m u r i t d e c i u m m a i m u l t i o b s e r v a n t i d i n T a r a R o m n e a s e , e l a v e n i ta i c i i n t i m pu l d o m n i e i l u i R a d u M i h n e a . D a r m e r g i n d l a C o n s t a n t i n o po ld u p t r e b u r i l e d o r n n u l u i i l u i n d u - s e b i n e pe l i n g v i c a r u l pa t r i a r h a l (c a t o -l i c ) d e a c o l o , s - a d a t d r e pt c o n v e n t u a l s i a i n c e pu t o v i a t n o t i c a f r a n -c i s c a n c o n v e n t u a l , b u c u r i n d u - s e d e o c r o t i r e a a c e s t u i a . I n c e l e d i n u r m , r e -c a pt u r a t d e o b s e r v a n t i , a o c u pa t u n po s t o n o r a b i l n m i j l o c u l p r i n t i l o r d el a C h i pr o v a t (i n 1 637) u n d e i l a f l n o a t e s t a t a l t e r n a t i v s u b a m b e l e s a l en u m e i n a n i i 1 64 8 s i 1 64 9 . D a r , l u c r u c i u d a t , a r h i e pi s c o pu l b u l g a r B a k i e ,& i d po m e n e s t e d e e l s i d e i m po s t u r a l u i d i n t r e c u t , n u pa r e s s t i e n i m i cd e s pr e u l t i m a f a i c h i pr o v i c i a n a a c e s t e i c a r i e r e b o g a t e i n u r m c h i a re d i f i c a t o a r e . l a r B a n d i n i , i n t o t d e a u n a c a pt a t d e s e n za t i o n a l , a d u c e s i e l c o n -t r i b u v i a t r a d i t i e i o r a l e p s t r a t e l a B a c 5 m , n c o n t r a d i c t i e v d i t c u d a t e l ec o n s e m n a t e d e B a k g i e . . . I s e s pu n e a r o s e u s m o n a c h u s , pe n t r u c u m b l a c uc e r c e i d e t r a n d a f i r d u p u r e c h e , i c u f l o r i i n pi e pt i pe n t r u c i l i pl c e av i a v a v o l u pt u o a s . A v i n d u t o pa r t e d i n p m i n t u l b i s e r i c i i , l u i n d i n s c h i r n bu n c a l b u n m o l d o v e n e s c , a r f i po r n i t c h i a r s v i n d t o a t a v e r e a e pi s c o pi e id e B a c u , d a r a r i d i c a t i m po t r i v i r e u n p r i n t e . . . A i n c r c a t t o t c e m a ie r a l a r e s e d i n t 6 a pl e c a t i n pa t r i a s a d i n D a l m a t i a (! ) T r e b u i e s r e -c u n o a s t e m c : s c e n a f i n a l a e x o d u l u i s pe c t a c u l o s a c p t a t u n f e l d e v a l o a r eg e n e r a l f o l c l o r i a S i e pi s c o pu l A d a m G o s k i a i n c r c a t t o t c e e r a s i a pl e c a t ,b a a m a i s i p c l i t pe b i e t i i po po r e n i , i n c r e d i n t i n d u - l e l zi u m pl u t e c u b o -l o v a n i d r e pt o d o a r e a l e b i s e r i c i i , s i c u r i n d d u p . a c e e a (pr i n 1 65 2), e pi s c o pu lM a n a n K u r s k i v a i n c r c a t o t (c e m a i r m s e s e ) (? ) i v a pl e c a , d a r v a f io pr i t l a g r a n i a (v e r s i u n e a a ), v a pl e c a , d a r v a f i t r a s l a r s pu n d e r e s l u j b a -s u l d e l a g r a n i t a c a r e h a l s a t s t r e a c s i c a r e v a pl t i d e c i c u c a pu l a c e a s t pa s i v i t a t e v i n o v a t (v e r s i u n e a b ). I n c o n t r a s t c u a c e s t e a v a t a r u r i a l e p r i n -t e l u i a s e m u i t c u f i r u l d e t r a n d a f i r , v e n i r e a i n M o l d o v a a f o s t s i n g u r a a v e n -t u r n v i a t a c u m i n t e j f r i s t o r i e a c o n v e n t u a l u l u i m a l t e z P a o l o B o n i c i ,c o n f u n d a t o c l i p c u u n a l t c o n v e n t u a l P i e t r o P a u l o B r u n i . (A c e s t a c a r e af o s t s i e l i n v r i l e n o a s t r e , d e u n d e s - a r e pe zi t l a C o n s t a n t i n o po l , po r n i t pes c a n d a l c o n t r a v i c a r u l u i pa t r i a r h a l d e l l a F r a t t a , a f o s t a m g i t d e a m b a s a -d o r u l f r a n c e z C s y, i t r i m i s pe m a r e i n I t a l i a , c u r e c o m a n d a t i i n e s i n c e r ec t r e P r o pa g a n d , d e s m i n t i t e l a pr i m a o c a zi e . ) R e c t i f i c a r e a a c e s t e i c o n f u zi il - a l i ps i t pe B o n i c i d e a u r e o l a u n u i a s e m e n e a e pi s o d . I n s c h i m b c o n t r i b t 4 i as a l a d e s c r i e r e a M o l d o v e i a d u c e r e zu l t a t u l u n e i e x pe r i e n t e pe r s o n a l e . I n t r e a g ad e s c r i e r e e i n f t i s a t s u b f o r m a d e i t i n e r a r i i d i n t r - u n l o c i n a l t u l , i t i n e r a r i ic a r e c o r e s pu n d l a d r u m u r i e f e c t i v f c u t e . N u i m po r t f a pt u l c a t u n c i c h i dX l Vwww.dacoromanica.ro4 i d s i l i n t a s a d u c i u n e l e c o m pl e t r i i s t o r i c e , a c e s t e a s t i l t g r e i t e . E lc u n o a t e pe r f e c t pr e ze n t u l i n a m n u n t e l e s a l e (b i r u l , v e n i t u r i l e d o m n u l u i i nc i f r e pr e c i s e ). P r o b l e m a c a t o l i c i s m u l u i d i n M o l d o v a e pr i v i t i n a n s a m b l u le i . C a qi B a n d i n i , m a i t i r zi u , e l v e d e s o l u t i a i n i n f i i n t a r e a u n u i s e -m i n a r l a S u c e a v a c a r e s c r e a s e v i i t o a r e l e e c h i pe d e pr e a t i c a t o l i c i C u r -& d u i t r a i n i c e i n T a i l , pu n i n d c a p t i m pr o v i za t i i l o r d e m o m e n t (a d u c e r e au n o r m i s i o n a n i c e n u c u n N t e a u n i c i m a c a r l i m b a qi c a r e n i c i n u a v e a u t i m -pu l s o i n v e t e , d u r a t a e d e r i i l o r v a r i i n d i n c a zu r i l e c e l e m a i b u n e i n t r e 36 a n i ) s a u s o l u t i i l o r d e c o m pr o m i s (c u m e m e n t i n e r e a c a pa r o h i a u n o rpr e o t i i n s u r a t i , c u c o n d i T i a s l i i n d e p r t e ze s o t i a , s a u f o l o s i r e a i n l o c u lpr e o t i l o r a u n o r d i a c o n i pe n t r u c a r e n u e x i s t a o b l i g a T i a c e l i b a t u l u i ). D a c i ns c h i t a r e a pl a n u l u i a c e l u i s e m i n a r , e l s - a g i n d i t po a t e i l a pr o pr i a s a pe r -s o a n , l s i n d c h i a r s s e i n t r e z r e a s e pe r s pe c t i v a r e i n v i e r i i v e c h i i e pi s c o pi ia S i r e t u l u i c a u n f e l d e s u po r t a l qe z r i i pr o i e c t a t e , a m n u n t u l a c e s t a n ui n f i r m j u s t e l e a v e d e r i l o r s a l e . $ i A n d r e i B o g o s l a v i e - i P a o l o B o n i c i s - a ub u c u r a t d e o s i t u a t i e s pe c i a l , c a s e c r e t a n i (s u c c e s i v i ) a i d o m n u l u i R a d uM i h n e a i c a e m i s a r i a i s i , t r i m i i d e e l i n I t a l i a pe n t r u a d e pu n e b a n i l av e s t i t a Z e c c a d i n V e n e % i a . D a r d o m n u l n u l e - a i n c r e d i n t a t n u m a i c o m o r i l es a l e , c i qi s u f l e t u l s u . C e l d i n t i i a a d u s c t r e pa p r u g m i n t e a d o m n u l u i d ea f i pr i m i t i n r i n d u l c a t o l i c i l o r , i a r a l d o i l e a 1 - a a s i s t a t l a m o a r t e , i n t a i n ,b i n e i n t e l e s , c c i c o n v e r s i u n e a f u s e s e s e c r e t a pe n t r u m o t i v e l e s n e d e i n t e l e s .F r a m e r g e a t i t d e d e pa r t e , s e o b s e r v m a i a l e s l a d o m n i i M o l d o v e io d e o s e b i t b u d v o i n t f a t d e b i s e r i c a r o m a n o - c a t o l i c . P e t r u $ c h i o pu l i .I e r e m i a M o v i l , pe v r e m e a l o r , l s a s e r . c h i a r s i f i e c o n c e pu t e a n u m i t e s pe -r a n t e , d e s i g u r i . i n t r - u n s c o p po l i t i c . A t i t u d i n e a l u i V a s i l e L u pu e s t e m u l tm a i pu T i n e c h i v o c 5 , d e i l a u n m o m e n t d a t u n i i d i n t r e m i s i o n a n i a u pu t u ta t r i b u i i n t e r e s u l m a n i f e s t a t d e e l pe n t r u d e s b a t e r e a i n c o n t r a d i c t o r i u a a n u -m i t o r pu n c t e d e d o g m , u n e i d o r i n t e d e a o pt a i n c u n o t i n t d e c a u z t r i mc o n f e s i u n e a o r t o d o x qi c e a c a t o l i a I n r e a l i t a t e e r a v o r b a c u t o t u l d e a l t -c e v a . D o m n u l s e i n t e r e s a d e pr e g t i r e a u n u i s i n o d a l b i s e r i c i l o r o r t o d o x e c a r et r e b u i a s f i x e ze po zi t i a l o r c o m u n f a T d e c a l v i n i s m i f a t d e c a t o l i c i s m .D a r r o l u l s u d e o c r o t i t o r i . pa t r o n r e c u n o s c u t a l b i s e r i c i i o r t o d o x e d i n r -s r i t u l ' i n t r e g n u i m pl i c a , i n c o n c e pt i a s a , n i c i u n e n d d e i n t o l e r a n t r e l i -g i o a s f a t d e c a t o l i c i , c a a t a r e . D i m po t r i v , e l m a n i f e s t a pe n t r u s u pqi i s ic a t o l i c i o s o l i c i t u d i n e d e o s e b i t , I n g r i j i n d u - s e d e n e a j u n s u r i l e r e zu l t i n d d i na b s e n t e i s m u l e pi s c o pu l u i c a t o l i c po l o n , d e c a r e s - a pl i n s i n m a i m u l t e r i n d u r ipr i n s c r i s o r i i n d r e pt a t e l a R o m a . E s t e d r e pt c i a i c i s e pu t e a u s t r e c u r au n e l e c o n s i d e r a t i i po l i t i c e . S i r u pl a e x i s t e r r a a u n u i e pi s c o p po l o n a l M o l -d o v e i c o n s t i t u i a u n f e l d e qt i r b i r e a i n d e pe n d e n t e i d o m n u l u i f a t d e s t a t u lv e c i n C u v e c h i pr e t e n t i i d e s u ze r a n i t a t e . E s t e pr o b a b i l c u n e pi s c o p po l o nr e zi d e n t i n T a l i a r f i c o m pl i c a t i n c i m a i m u l t a c e a s t s i t u a t i e . D e a c e e ad o m n u l , pr o t e s t i n d c o n t r a a n o m a l i e i u n u i a s e m e n e a e pi s c o p i l u zo r i u , n u e r aX Vwww.dacoromanica.rod i s pu s s s e m u l t u m e a s c c u j u m t t i d e m s u r , a d i c c u f g d u i e l i d e r e -i n t e g r a r e a r e s e d i n t e i e pi s c o pa l e s a u c h i a r c u s u pl i n i r e a l i ps e i pr e l a t u l u ipr i n t r - u n v i c a r s a u a d m i n i s t r a t o r a po s t o l i c , t r i m i s c h i a r d e pa p , c i v o i ao s o l u t i e r a d i c a l . A d i c n u m i r e a d i r e c t d e l a R o m a a u n u i e pi s c o p c a r e s n u f i e po l o n s i c a r e s - s i o c u pe e f e c t i v l o c u l . C i t pr i v e qt e pe m i s i o n a n , d o m -n u l i i u r m r e a c u o a r e c a r e n e i n c r e d e r e , pu r t r i l e u n o r a d i n e i j u s t i f i c i n dn u o d a t ` p r e r e a e x pr i m a t d e e l s i f a t a d e B a n d i n i . I n s t r i c e pi n d d i nc u r s u l a n u l u i 1 64 2, pe 1 1 1 1 6 d o m n s z a f l a u n o c r o t i t o r d i s c r e t a l c o n v e n t u a -l i l o r i t a l i e n i , d e c a r e po m e n e s c i B a n d i n i , s i P a u l B e k e d i n M o l d o v a , pr e -c u m s i v i c a r u l pa t r i a r h a l d e l a C o n s t a n t i n o po l . A c e s t a e r a f i u l m a r e l u i d r a -g o m a n a l b a i l u l u i V e n e t i e i d e l a C o n s t a n t i n o po l , t i n r u l A m b r o s i o G r i l l o pec a r e a l e s e s e d o m n u l d r e pt g i n e r e o f e r i n d u - i i n c d i n s e pt e m b r i e 1 64 1 pea d o u a s a f i i c , f o a r t e t i n r a , R u x a n d r a . I n a u g u s t 1 64 2, e l t r i m i t e a c u m a r ezo r d u p e l s v i n s s t e a i n M o l d o v a . P i r a s s e d u m i r e a s c m a r e l e D r a -g o m a n , i n t r a t l a o a r e c a r e g r i j , s po r i t d e s f a t u r i l e pr u d e n t e a l e b a i l u l u i , d a ri s pi t i t t o t u s i s s e r v e a s c pl a n u r i l e a d i n c i a l e D o m n u l u i M o l d o v e i c o n t r a l u iM a t e i B a s a r a b i n l a b i r i n t u l i n t r i g i l o r d e l a C o n s t a n t i n o po l , A m b r o s i o e r a s ii n s t a l a t l a I a s i s i d e c l a i a t c a v i i t o r g i n e r e , f r i n s a s e f i f c u t o l o g o d n L u c r u d a t o r a t po a t e i f a pt u l u i c l o g o d n a e r a u n a c t r e l i g i o st r e b u i a d e c i o b t i n u t n pr e a l a b i l t r i c u v i i n v a r e a b i s e r i c i i c a r e n u pr e a i n c u r a j ac s t o r i i l e m i x t e . D a r e s t e i a r s i a d e v r a t c a t u n c i c i n d d o m n u l s - a h o t r i ts - s i d e a f i i c a m a i m a r e , M a r i a , d u p I a n u s z R a d zi w i l l c a r e e r a pr o t e s t a n t ,c s t o r i a s - a f c u t i n c i u d a u n o r m u r m u r e , c u m a r e po m p l a I a s i (i n f e b r .1 64 5 ), f i i n d o f i c i a t d e m i t r o po l i t u l K i e v u l u i , P e t r u M o v i l , v e n i t a n u m epe n t r u a c e a s t a . O r i c u m , A m b r o s i o s e b u c u r a d e m a r e f a v o a r e l a d o m n ,i e zu i t u l P a u l B e k e r a po r t a i n 1 64 4 zv o n u l c d o m n u l a r f i r s pu n s d u h o v -n i c u l u i s u c a r e 1 1 f a c e a a t e n t l a n e po t r i v i r e a u n e i c s t o r i i i n t r e d o m n i t ao r t o d o x s i u n c a t o l i c a s c u l t i n d d e pa p : D e c e v i s e pa r e c r e d i n t a a c e l o r ar e a ? M i e i m i pl a c e f o a r t e m u l t ! " D e l a A m b r o s i o a a v u t B a n d i n i u n a j u t o rr e a l i n v r e m e a a c e a s t a . P o a t e c t o t d e l a e l pr o v e n e a u i s c r i s o r i l e t r i m i s ed e a r h i e pi s c o p pe o c a l e s i g u r l a R o m a , c u r e c o m a n d a r e a s - i f i e n e a p r a ti n a po i a t e pr o b a b i l s pr e a f i r e s t i t u i t e d e e l .D e a l t m i n t e r i i n s u s i A m b r o s i o s e a r t a f o a r t e v i g i l e n t , a t r g i n d a t e n t i av i c a r u l u i pa t r i a r h a l a s u pr a pu r t r i i v i c e pr e f e c t u l u i m i s i u n i i d e l a I a s i , G a -v a r i n i , t r i m i s d e s c u r t v r e m e d e l a C o n s t a n t i n o po l s pr e a s e c a l i f i c a a s t f e lpe n t r u d o c t o r a t " s i c a r e c h e f u i a c u c a l v i n i n o t o r i i s pr e m a r e l e s c a n d a l a t i ta l c a t o l i c i l o r , c i t s i a l o r t o d o c s i l o r . F r z b a v , i n c i u d a pr o t e c t i e i d e c a r es e b u c u r a t t n r u l v i c e pr e f e c t , a f o s t d e m i s i n a u g u s t 1 64 4 s i r e c h e m a t d i nM o l d o v a . I n r e l a t a r e a V i zi t a t i e i s a l e r e d a c t a t e i n 1 64 7, B a n d i n i t i a d u c e s ia l t e a c u za t i i m a i g r a v e .D e i A m b r o s i o G r i l l o n u a pa r e i n m r t u r i i l e d i n v o l u m u l d e f a t d e c f tI n l e g t u r c u m i s i o n a r i i s a u c a o d o v a d a s e n t i m e n t e l o r f a v o r a b i l e a l eX V Iwww.dacoromanica.rod o m n u l u i f a t d e c a t o l i c i , n u e s t e d e pr i s o s t o t u s i a i n d i c a s i s o a r t a s a u l -t e r i o a r s i a c u t a , t o t o d a t , e x pl i c a t i a a r e s t r i i s a l e s e n za t i o n a l e d i n po -r u n c a d o m n u l u i i n m a i 1 64 8 , pr e c u m s i r e zo l v a r e a a l t o r d o u e n i g m e : a ) m o -t i v u l M a r e l u i d r a g o m a n v e n e t i a n , c u s c r u l " d o m n u l u i d e a i r n pi e d i c a r e -i n t o a r c e r e a i n M o l d o v a a d o m n i t e i R u x a n d r a , t i n u t c a o s t a t i c d e c t r et u r c i d e pr i n a u g u s t 1 64 5 , s i c e r u t s t r u i t o r d e d o m n c a r e o f e r e a s pl -t e a s c m a r e l u i v i zi r s u m e l e c e l e m a i f a n t a s t i c e s i b ) m o t i v u l pe c a r e 1 - a rf i a v u t d o m n u l s d e t e r m i n e u c i d e r e a l u i A n t o n i o i n m a i 1 64 9 i n c e l e 7T u r n u r i u n d e f u s e s e t n t e m n i t a t l a d e c l a r a r e a r zb o i u l u i t u r c o - v e n e t i a n . 0s i n g u r e x pl i c a t i e po a t e r e zo l v a d e o d a t t o a t e a c e s t e t r e i i n t r e b r i , s i a n u m e :a f l a r e a d e c t r e A m b r o s i o a pl a n u l u i s o c r u l u i " s u d e a m r i t a pe d o m n i t aR u x a n d r a c u S i g i s m u n d , f i u l a l d o i l e a a l pr i n c i pe l u i G h e o r g h e R k 6c zy I ,d e c u m v a pu t e a f i r e a d u s d e l a C o n s t a n t i n o po l , s i c o m u n i c a r e a a c e s t e iv e s t i p r i n t e l u i s u pr i n t r - o s c r i s o a r e i n t e r c e pt a t d e d o m n . A m b r o s i o ed e c i a r e s t a t i m pr e u n c u m a i m u l t i s e c r e t a n i a i d o m n u l u i , v i n o v a t i d e a f il s a t s r s u f l e s e c r e t u l c o r e s po n d e n t e i d o m n u l u i , i a r t a t l s u , A n t o n i o c a u t s i m pi e d i c e pe t o a t e c i l e s l o b o zi r e a d o m n i t e i , c a r e i n a d e v r n u a f o s t o b -t i n u t d e c i t l a m i j l o c u l l u n i i a u g u s t 1 64 9 , t r e i l u n i d u p u c i d e r e a l u i A n -t o n i o (l a 5 m a i 1 64 9 ). (V e zi i n v o l u m u l d e f a t n o t a n o a s t r l a r e l a t i a l u iB a r g r a v e , p. 64 3 n . 69 . V e zi s i H u r m u za k i , I V , 2, pp. 5 1 3- 5 71 . )D e f a pt l o g o d n a pr o pu s i n 1 64 1 t r e b u i a s pe c e t l u i a s e o a l i a n t d ei n t e r e s e c o m u n e d e t e r m i n a t e d e s i t u a t i a d i n a c e l m o m e n t . A n t o n i o G r i l l opr i m i s e u n e l e pr o pu n e r i s i d i n pa r t e a l u i M a t e i B a s a r a b i n 1 638 , d e a c e e ac i s t i g a r e a l u i d e c a t r e V a s i l e L u pu e r a u n pa s i m po r t a n t i n s t r a t e g i a t o c m e -l i l o r d e l a C o n s t a n t i n o po l . D o u l u n i d u p a d u c e r e a zo r i t a l u i A m b r o s i ol a c u r t e a d i n I a s i s e s o pt e a l a B u c u r e s t i c a r f i v o r b a c a t u r c i i s d e a d o m -n i a T r i i R o m n e s t i g i n e r u l u i " v e n e t i a n a l l u i V a s i l e L u pu . D e a l t m i n t e r iv e n e t i e n i i d e pe B o s f o r b n u i a u r o l u l l u i A n t o n i o i n pu n e r e a l a c a l e a u n e ir e t r a g e r i v o l u n t a r e " a l u i M a t e i B a s a r a b , s i A n t o n i o i n s u s i e r a i n s p i m i n t a td e l a b i r i n t u l d e pr i m e j d i i i n c a r e s e b g a s e , d i n d u - s i s e a m a pr e a t i r zi u af i u l s u a v e a s r s pu n d d e s i n c e r i t a t e a s i d o c i l i t a t e a s a .V e n e t i a m a i e s t e pr e ze n t i n v o l u m u l n o s t r u c u o c o n t r i b u t i e a n o n i r r ad e s pr e T a r a R o m n e a s e a t r i b u i t v e n e t i a n u l u i L o c a d e l l o , c a r e a pa r e s i e li n za r e , d a r n u c a a v e n t u r i e r s a u c a o s d o m n e s c , c i c a n e g u s t o r s t i n d l aT i r g o v i s t e s i i n t r e t i n i n d d e s i g u r l e g t u r i c u C o n s t a n t i n o po l u l s i V e n e t i a . I n1 638 , c i n d M a t e i B a s a r a b a pe l a s e l a s e r v i c i i l e l u i A n t o n i o G r i l l o pe n t r u af i i n f o r m a t d e c e l e c e s e pe t r e c e a u l a P o a r t , e pr o b a b i l 61 s u g e s t i a v e n i s ed e l a L o c a d e l l o , pe c a r e 1 - a i n d i c a t a po i s i G r i l l o c a po t r i v i t pe n t r u a c e a s t s a r c i n . A c u m , i n T a r a R o m a n e a s c , e l e s t e l e g a t d e u n m i c g r u p d e o a m e n iv e n i t i d e l a C o n s t a n t i n o po l : c o n v e n t u a l u l A n t o n i o d e V i a , r e c o m a n d a t d o m -n u l u i d e c s t r e a m b a s a d o r u l f r a n c e z l a P o a r t s i d r u i t , i n c o n s e c i n t , c us l u j b a d e pa h a r n i c , u n o a r e c a r e l a i c , s pi t e r u l G h e o r g h e s i m i s i o n a r u l G i o -www.dacoromanica.rov e n a l e F a l c o . A c e s t a , d e c u m a s o s i t , a a d o pt a t po r t u l f r i i , l e p d i n d r a s a ,a i n v T a t r o m a n qt e pr e d i c i n d c h i a r i n a c e a s t l i m b , s - a i m pr i e t e n i t c u u ne g u m e n g r e c f o a r t e b i n e v zu t d e d o m n 0 a a j u n s s s e b u c u r e d e a pr e c i e r e af a v o r a b i l a a c e s t u i a d i n u r m . I m po t r i v a a c e s t u i m i c g r u p s e po r n qt e oc a m pa n i e f u r i b u n d d e a c u z r i d i n pa r t e a c o n v e n t u a l u l u i S i l v e r i o P i l o t t i ,v e n i t d i n C o n s t a n t i n o po l o d a t c u G i o v e n a l e , d a r s u pu s a u t o r i t v i i a c e s t u i a0 s i l i t , d u p c u m pr e t i n d e a e l s f a c a pe b u a t a r u l , i n v r e m e c e s u -pe r i o r u l s u c i r c u l a c a b o i e r i i i n c a r e t a i m po d o b i t c u c o v o a r e s a u a l a r ec u pi s t o a l e 0 c u T i t e l a b r i u . A c e s t a , d e a l t m i n t e r i , a r f i i n c e r c a t s a - 1 o m o a r ei n v r e m e a f u g i i l a m u n t e a po pu l a v i e i m i n a t e d e s pa i m a t t a r i l o r . S u p r a td e d o j e n i l e l u i S i l v e r i o , e l 1 - a r f i 0 e x c o m u n i c a t i n t r - o s c e n d e o m a r ea b s u r d i t a t e c e n u s e po t r i v e t e c u c e l e l a l t e i n f o r m a T i i d e s pr e G i o v e n a l e ,pe n t r u c a r e B a k g i e n u a r e c l e a t c u v i n t e d e l a u d . [ I n 1 64 0 I - a g s i t l a a m -pu l u n g d e s f qu r i n d o a c t i v i t a t e e x e m pl a r , pr e d i c i n d pe r o m a n qt e e t c . e t c .I n 1 64 8 , c i n d s e r e i n t o a r c e l a a m pu l u n g , 1 ' 1 po m e n e t e c u e m o t i e pe f o s t u lm i s i o n a r m o r t d e c i v i v a a n i . 0 l e g e n d n e pr e c i s , pr o b a b i l o r a l , i i a t r i b u i al u i F a l c o , i m pr e u n c u i l i a d o i m i s i o n a n , c o n v e r t i r e a i n m a s a , d e l a l u t e r a -n i s m l a c a t o l i c i s m , a i n t r e g i i po pu l a t i i (! ) d i n a m pu l u n g . E s t e v o r b a , e v i -d e n t , d o a r d e l o c u i t o r i i s a 0 s a u g e r m a n i , 0 n u d e po pu l g i a o r t o d o x . a tpr i v qt e m e t o d a f o l o s i t , pa r e s r e i a s pr i n t r e r i n d u r i a a r f i f o s t d e s t u ld e e n e r g i a ! I n r e a l i t a t e , c i f r e l e p s t r a t e pe n t r u c a t o l i c i i d i n a m pu l u n g s i n td e s t u l d e m o d e s t e . ] D i n a c u za i i i l e c o n f u ze t r i m i s e d e S i l v e r i o P r o pa g a n d e i ,s i m u l t a n pe d i f e r i t e d i , 0 c a r e pa r s . i n d i c e o m i n t e s u b n o r m a l , s e po a t ev e d e a a m o t i v u l pr i n c i pa l 0 i n i T i a l a l d u g n n i e i s a l e e s t e l e g a t d e m i c ab i s e r i c u f c a t o l i a r i d i c a t d e L o c a d e l l o l a B u c u r e t i (u n d e d e a l t m i n t e r i n ue r a u c r e d i n c i o 0 c a t o l i c i d e c i t a t u n c i c i n d qe d e a c u r t e a a i c i ). M u l T u m i t po r -n i r i i p t i m a w a l u i S i l v e r i o , n i s - a u p s t r a t u n e l e a m n u n t e i n t e r e s a n t e (d a re f t d e a d e v r a t e ? ) d e s pr e a c e a s t c t i t o r i e a l u i L o c a d e l l o , v e n i t s i n l o -c u i a s a , i n m o d b r u t a l , c o n s t r u c v i a d e l e m n d a t o r a t c u c i t i v a a n i i n u r m c o n v e n t u a l u l u i A n g e l o P e t r i c c a d i n S o n i n o . L o c a d e l l o a r f i i n c e pu t pr i n ad a f o c v e c h i i b i s e r i c u v e d e l e m n pe n t r u a r i d i c a i n l o c u l e i zi d i r e a s a d ea r m i d . D a r L o c a d e l l o v o i a s - i a s i g u r e u n r e g i m s pe c i a l , d r u i n d - o V e -n e v i e i , c a r e a v e a s s e i n g r i j e a s a d e e a 0 s - i t r i m i t pa t r u pr e o T i e t c . S i -n i o r i a i n s n u s - a g r b i t s r s pu n d a a c c e pt a c e a s t d r a m a ' 0, l a r i n d u ls u , L o c a d e l l o n u s e g r b e a s pu r c e a d l a s f i n t i r e a l o c a v i l u i , c a r e n i c i n ue r a I n a g a t a d e t o t . C u t o a t e a c e s t e a S i l v e r i o v e n e a d e l a T i r g o v 4 t e s s a ls l u j e a s a i n e a . D a r pr o b a b i l a e l i n c u r c a pe L o c a d e l l o 0 pe c e i d i n m i c u ls u g r u p (A . d e V i a , s pi t e r u l G h e o r g h e 0 u n T i g a n ) c a r e t r g e a u l a c h i l i i l ed i n j u r u l b i s e r i c i i c i n d v e n e a u l a B u c u r e t i , s a u c u m v a f a pt u l a l o c a 0. 1 1 n uf u s e s e s f i n T i t , a d e t e r m i n a t o pr i r e a d e a t r e G i o v e n a l e a e x c u r s i i l o r d u h o v -n i c e t i a l e l u i S i l v e r i o , r e f u zi n d u - i po t i r u l d e c a r e a v e a n e v o i e l a B u c u r w i .F a pt e s t e a a c u z r i l e v e h e m e n t e c o n t r a l u i G i o v e n a l e c a r e n i s - a u p s t r a tX V I I Iwww.dacoromanica.roa u f o s t pr e c e d a t e d e a l t e l e , t r i m i s e n u n T i u l u i d i n P o l o n i a s i a v i n d d e o b i e c td e n u n t a r e a pu r t a r i i s c a n d a l o a s e a l u i L o c a d e l l o s i t a c e l o r l a l yi c a r e pi n g a r e a ua c e a b i s e r i c a d i n B u c u r e s t i . E s t e pr o b a b i l c a a c e l e a s i m o t i v e c a r e i l f a c e a upe L o c a d e l l o s a i n t i r zi e s f i n t i r e a b i s e r i c i i 1 1 a c e a u s a i m pi e d i c e s l u j i r e a i ne a . O a r e f o r m u l a d a r u i r i i e i V e n e t i e i n u a s c u n d e a c u m v a i n t e n t i a d e a s i - opa s t r a i n r e a l i t a t e pe s e a m a s a ?A t u n c i c i n d n o u l e pi s c o p b u l g a r d e G a l l i po l i , B a l t g i e v i n e a n u m e l aB u c u r e s t i , c h e m a t d e c r e d i n c i o s i i d e a c o l o , c a s a s f i n T e a s c a a c e a b i s e r i c u t a ,e l e s t e o a r e c u m s a b o t a t d e L o c a d e l l o l a c a r e l a s a s e v e s m i n t e l e s a l e e pi s c o pa l e .O b s e r v a m c a e pi s c o pu l b u l g a r a f o s t c h e m a t d e c r e d i n c i o s i i (a n o n i m i )d i n B u c u r e s t i . E s t e po a t e o f o r m u l a pe n t r u a - s i f a c e d r u m i n T a r a R o m a -n e a s c a pe c a r e o b s e r v a n t i i b u l g a r i o s o c o t e a u c a f i i n d o a r e c u m m o n o po l u ll o r u zu r pa t d e c o n v e n t u a l i i i t a l i e n i . (P e n t r u c a t o l i c i i b u l g a r i , a s i g u r a r e a u n e ib a ze d i n c o l o d e D u n a r e , l a a d a po s t u l v e x a t i i l o r t u r c e s t i , e r a v i t a l . ) F o a r t ec u r i n d , e l o b t i n e d e l a P r o pa g a n d a . c a l i t a t e a d e v i zi t a t o r a po s t o l i c pe n t r uT a r a R o m n e a s c a s i a po i s i M o l d o v a . I n T a r a R o m n e a s c a e l v i n e l a i n t e r -v a l e d e s t u l d e s c u r t e . R a po a r t e l e V i zi t a t i i / o r s a l e d i n 1 64 0 s i 1 64 8 s i n t oa d e v a r a t a m i n a d e i n f o r m a t i i d e s pr e T a r a s i d e s pr e i m pr e j u r a r i l e e i , c ud e s c r i e r e a f o a r t e a m a n u n t i t a a b i s e r i c i l o r c a t o l i c e d e l a T i r g o v i s t e s i C i m -pu l u n g . S e c u n d a t s i po a t e c h i a r i m b o l d i t d e c o a d j u t o r u l s a u , F r a n c i s c S o i -m i r o v i e , c a r e u r m a r e a c u i n v e r s u n a r e i n s t a l a r e a o b s e r v a n t i l o r i n m n s t i r e ad e l a T i r g o v i s t e m a c a r s i n u m a i i n j u m a t a t e m a n a s t i r e (l a i n c e pu t ) s i c a r es t r u i a l a R o m a pe n t r u o b t i n e r e a u n e i b r e v e i n s e n s u l i m pa r t i r i i a c e l e i m a -n a s t i r i , e l a a s t e pt a t s o s i r e a a c e s t u i d o c u m e n t pe c a r e l - a i n f a t i s a t d o m -n u l u i i n n o i e m b r i e 1 64 8 , b i zu i n d u - s e s i pe a f e c t i u n e a s e n i l a a a c e s t u i a pe n t r uS o i m i r o v i e , c a r e v e n e a f o a r t e d e s l a T i r g o v i s t e i n u r m a r i r e a t e l u l u i s u . D a rd o m n u l , c a r e s c r i s e s e pe r s o n a l r e g e l u i P o l o n i e i I n 1 64 7, r u g i n d u - 1 s a s pr i j i n ec a n d i d a t u r a pr o t e j a t u l u i s a u , pe c a r e v o i a c u t o t d i n a d i n s u l s a - 1 v a d a e pi s c o p,n u s - a l a s a t i n d u pl e c a t d e c o n s i d e r a t i i pe r s o n a l e s i a r e f u za t c a t e g o r i c s ai n c u v i i n t e ze o a s e m e n e a i m pa r t i r e . C i t i v a a n i m a i t i r zi u , e l v a s c r i e d i r e c tpa pe i r e pe t i n d , i n e s e n t a , c e l e s pu s e a c u m . P a pa s a i n l o c u i a s c a pe m i s i o -n a r i i e x i s t e n t i c u a l N i i pe c a r e i i v a s o c o t i m a i b u n i , s i a c e s t i a s a v i n a i nm a n s t i r e a r a m a s a i n t r e a g a . L a s f i r s i t u l s c r i s o r i i s e v a d e s t e s i s c o pu l e ipr i n c i pa l : r e c o m a n d a r e a l u i S o i m i r o v i e pe n t r u u n s c a u n e pi s c o pa l .R a po a r t e l e l u i B a l d i e d e s pr e T a r a R o m n e a s c a s i d e s pr e M o l d o v a s t i l td e u n i n t e r e s n e pr e t u i t a t i t pe n t r u d e s c r i e r e a l o c u r i l o r s i i m pr e j u r a r i l o r , d ipe n t r u j u s t e T e a j u d e c a t i l o r s a l e d e s pr e o a m e n i s i c a r a c t e r e . O m u l i n s u s i e s t ed e o m a r e n o b l e t e s u f l e t e a s c a . A t i t u d i n e a s a d e m n a , f i r e a s a c u m pa n i t a 1 1f a c s u pe r i o r l u i B a n d i n i , m a i d e za r m a t , m a i i n f l u e n t a b i l , m a i pu t i n c o n s e c -v e n t i n s e n t i m e n t e s i i n r e s e n t i m e n t e . L a a m i n d o i g a s i m i n s a s i u n e l e t r a -s a t u r i c o m u n e : o b u c u r i e a pr o a pe n a i v a d e a s e i n f a t i s a I n m r e v i a v e s m i n -t e l o r a r h i e pi s c o pa l e r o s t i n d b i n e c u v i n t a r e a po n t i f i c a l ,o i n c r e d e r e d e s -X I Xwww.dacoromanica.rov i r s i t a i n a u x i l i a r i i l o r r e s pe c t i v i , c o a d j u t o r u l S o i m i r o v i e d e o pa r t e , s e c r e -t a r u l P a r C e v i e d e c e a l a l t , i n s f i r s i t , o a t i t u d i n e o a r e c u m a s e r d a d a t o a r e f a v d e d o m n i i d i n T a r a R o m a n e a s e a s i M o l d o v a , c u o b s e r v a t i a e a . c e a a l u iB a k g i e e s t e m a i c r i t i c a f a f . d e M a t e i B a s a r a b d e c i t a l u i B a n d i n i f a t ` i d eV a s i l e L u pu . E l n u a d m i t e a c a s u pu s i i s n u - i po a t v o r b i d e c i t s t i n d i ng e n u n c h i , c a s i c u m a r f i pa pa ! L a a m i n d o i s e o b s e r v a o m a r e a t e n T i e pe n t r um i n u t i i f o r m a l e . B a k g i e s u s pe c t e a i a t o a t e a l t a r e l e s i t o a t e b i s e r i c i l e c a t o l i c ed e a n u f i f o s t s f i n t i t e , s a u n u i n m o d v a l a b i l , s i pu r c e d e l a s f i n t i r e a l o r . B a n -d i n i a r e o a d e v r a t d e s c r c a r e d e n e r v i c o n t r a pa r o h u l u i d e B a c . u , v zi n df e l u l i n o c e n t c u m a c e s t a p s t r e a i a e u c h a r i s t i a i n t r - o c u t i u f a d e t i n i c h e a . D a rt r e b u i e a d a u g a t c a . f u s e s e a t i t a t d e m i s i o n a r u l S pe r a , c a r e 1 ' 1 i n f o r m a s e d e s pr ea c e a s t a .B a n d i n i a c u n o s c u t s i f o l o s i t d a r e a d e s e a m a a l u i B a l d i e d e s pr e M o l -d o v a . T o t u s i i n v r e m e c e B a k g i e f i x e a i a i n 1 64 1 n u r n r u l c a s e l o r d i n I a s i l a9 000, B a n d i n i i n 1 64 7 ' 1 1 u r c a l a 1 5 000. T e x t e l e c e l o r d o i a r h i e pi s c o pi s ee c h i l i b r e a za s i s e c o m pl e t e a za i n m o d r e m a r c a b i l . D e a c e e a po a t e a u f o s tpr e l u c r a t e l a s e d i u l P r o pa g a n d e i s i r e d a t e s u b f o r m a u n u i t e x t u n i c i t a l i a n ,c o m pu s d i n r e zu m a t e s a u f r a g m e n t e d i n V i zi t a t i a T a r i i R o m a n e s t i (B a l d i e )s i d i n t r - o t r a d u c e r e pr e s c u r t a t a pe a l o c u r i a A d n o t e 1 r i l o r d e s pr e i m pr e j u r * i i -r i l e d i n M o l d o v a (B a n d i n i ). T e x t u l a c e s t a a f o s t pu b l i c a t i n B u l . S o c .G e o g r . " 1 8 9 8 , s e m . I I (M i t o r i , a m b a s a d o r i , m i s i o n a r i . . . ) d e N . I o r g a , c a r e1 - a a t r i b u i t l u i C e r r i . E l c o n s t i t u i e o d o v a d a m a i m u l t a pr e t u i r i i a c e s t o r d a r id e s e a m a d e c a t r e E m i n e n t e l e d