caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

of 32 /32
ENERGY TOP centrale termice murale cu condensare ISO 9001>2000 COMPANIA CERTIFICATOARE INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE

Embed Size (px)

Transcript of caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

Page 1: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

ENERGY TOPcentrale termice muralecu condensare

ISO 9001>2000COMPANIA CERTIFICATOARE

INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE

Page 2: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

� Citi\i cu aten\ie instruc\iunile din acest manu-al deoarece acesta furnizeaz[ indica\ii im por -tante cu privire la siguran\a instal[rii, utiliz[rii;i `ntre\inerii aparatului.

� Manualul cu instruc\iuni constituie o parteintegrant[ ;i esen\ial[ a produsului ;i trebuies[ fie p[strat cu grij[ de c[tre utilizator pen-tru a putea s[ `l consulte ulterior.

� Dac[ aparatul va trebui s[ fie v]ndut saumutat la un alt proprietar, asigura\i-v[ `ntot-deauna ca manualul s[ `nso\easc[ aparatulca s[ poat[ fi consultat de noul proprietar;i/sau de instalator.

� Instalarea ;i `ntre\inerea trebuie s[ fie efectu-ate `n concordan\[ cu normele `n vigoare, `nfunc \ie de instruc\iunile produc[torului, eletre buind s[ fie executate de personal calificat.

� O instalare gre;it[ sau o `ntre\inere defec-tuoas[ a aparatului pot cauza daune persoa -ne lor, animalelor ;i obiectelor `ncon ju r[toare.Produc[torul nu `;i asum[ responsabilitateapentru daunele cauzate de erori de instalare;i de utilizare sau pentru neaten\ia acordat[instruc\iunilor furnizate de c[tre produc[tor.

� ~nainte de a efectua vreo opera\iune decur[\are sau `ntre\inere, debaran;a\i aparatulde la re\eaua de alimentare ac\ion]nd asupra

`ntrerup[torului instala\iei electrice ;i/sau prinintermediul robinetelor de trecere.

� ~n caz de defec\iune ;i/sau func\ionarenecorespunz[toare a aparatului, dezactiva\i-l`ns[ nu `ncerca\i s[ il repara\i sau s[ inter-veni\i direct asupra lui. Adresa\i-v[ numaipersonalului calificat.

� O eventual[ reparare - `nlocuire a produselorva trebui efectuat[ numai de c[tre personalulcalificat utiliz]nd `n mod exclusiv piesele deschimb originale. Nerespectarea instruc \iu ni -lor de mai sus poate s[ compromit[ siguran\aaparatului.

� Pentru a garanta o bun[ func\ionare a apa ra -tu lui trebuie ca personalul calificat s[ fac[`ntre\ineri periodice.

� Acest aparat trebuie folosit numai `n scop-urile pentru care a fost proiectat. Orice alt[utiliazare este improprie ;i, prin urmare peri -cu loas[

� Dup[ ce a\i scos ambalajul, asigura\i-v[ deintegritatea con\inutului

� Ambalajul nu trebuie l[sat la `ndem]na copi-ilor pentru ca poate fi periculos.

� ~n caz de nesiguran\[ nu utiliza\i aparatul ;iadresa\i-v[ furnizorului.

Acest simbol indic[ “Aten\ie” ;i apare ori de c]te ori sunt avertizari cu privire la siguran\[. Fi\ifoarte aten\i la astfel de avertiz[ri pentru a evita pericolul ;i eventualele daune cauzatepersoanelor, animalelor ;i obiectelor `nconjur[toare.

Acest simbol v[ solicit[ aten\ie sporit[ asupra unei note sau avertiz[ri importante.

Declara\ie de conformitateProduc[torul> FERROLI S.p.A.Adresa> Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VRdeclar[ c[ acest aparat este conform cu urm[toarele directive CEE>

� Directiva Aparate cu Gaz 90/396� Directiva Randamente 92/42� Directiva pentru Tensiune Joas[ 73/23 (modificat[ de 93/68)� Directiva pentru Compatibilitate Electromagnetic[ 89/336 (modificat[ de 93/68)

Page 3: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

1

CUPRINS

1 Instruc\iuni de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.1 Prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.2 Panoul de comand[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.3 Pornirea ;i oprirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.4 Reglaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2 Instalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92.1 Dispozi\ii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92.2 Locul de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92.3 Racorduri hidraulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92.4 Racordarea la instala\ia de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102.5 Conexiunile electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2.6 Racordarea la re\eaua de evacuare a gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122.7 Conectarea la sistemul de evacuare a condensului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

3 Repara\iile ;i `ntre\inerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 3.1 Reglaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163.2. Punerea `n func\iune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163.3 ~ntre\inerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173.4 Solu\ionare problemelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

4 Specifica\ii ;i caracteristici tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214.1 Dimensiuni ;i racorduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214.2 Vedere general[ ;i componente principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224.3 Schema hidraulic[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234.4 Tabel cu date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244.5 Diagrame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254.6 Schema electric[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Page 4: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

1 = buton de sc[dere a temperaturii setate pentruACM (ap[ cald[ menajer[) (cu boilerul op\ionalinstalat)2 = buton de cre;tere a temperaturii setate pentruACM (cu boilerul op\ional instalat)3 = buton de sc[dere a temperaturii setate pentruinstala\ia de `nc[lzire4 = buton de cre;tere a temperaturii setate pentruinstala\ia de `nc[lzire5 = afi;aj6 = buton de selectare a modului „Var[/Iarn[”7 = buton de selectare a modului„Economic/Confort” (cu boilerul op\ional instalat) ;ide pornire/oprire a centralei8 = buton de resetare9 = func\ionare `n regim de preparare ACM (cuboilerul op\ional instalat)

10 = func\ionare `n modul de lucru „Var[”11 = afi;aj multifunc\ional12 = func\ionare `n modul de lucru Eco (Economic)(cu boilerul op\ional instalat) 13 = func\ionare `n regim de `nc[lzire14 = buton pentru pornirea/oprirea centralei15 = arz[tor `n func\iune16 = simbol afi;at la activarea cronocomenzii ladistan\[ (op\ional[)17 = simbol de informa\ii18 = simbol s[geat[20 = anomalie21 = pompa de circula\ie `n func\iune22 = simbol afi;at la conectarea sondei de exterior(op\ional[)23 = central[ oprit[25 = cerere de resetare a anomaliei

figura 1 - Panoul de comand[

2

1. Instruc\iuni de utilizare1.1 Prezentare

Stimate client, V[ mul\umim c[ a\i ales modelul ENERGY TOP W 80 - W 125, o central[ mural[ din gama Ferroli caredispune de un design modern ;i este realizat cu tehnologii de ultim[ genera\ie pentru a garanta un nivel ridicatde fiabilitate ;i calitate constructiv[. V[ rug[m s[ citi\i acest manual cu aten\ie deoarece prezint[ informa\iiimportante referitoare la siguran\a instal[rii, utiliz[rii ;i `ntre\inerii aparatului.

ENERGY TOP W 80 - W 125 este un generator termic pentru `nc[lzire, cu preamestec `n condensa\ie ;icamer[ de ardere etan;[, cu randament extrem de ridicat ;i emisii reduse de NOx, func\ion]nd cu gaz naturalsau GPL (gaz petrolier lichefiat) ;i dispun]nd de un sistem de comand[ cu microprocesor.

Corpul centralei const[ dintr-un schimb[tor lamelar din aluminiu ;i un arz[tor cu preamestec din o\el, echipatcu aprindere electronic[ ;i control al fl[c[rii pe baz[ de ionizare, un ventilator cu vitez[ modulant[ ;i o van[de gaz modulant[. ENERGY TOP W 80- W 125 este un generator de c[ldur[ programat s[ func\ioneze singursau `n cascad[.

1.2 Panoul de comand[

Butoanele

Page 5: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

3

Indica\ii `n timpul utiliz[rii

~nc[lzireO solicitare de `nc[lzire (generat[ de termostatul de camer[, de cronocomanda la distan\[ sau de un semnalde 0-10 V cc) este indicat[ de activarea pompei de circula\ie ;i a radiatorului (detaliile 13 ;i 21 - fig. 1).Afi;ajul (detaliul 11 - fig. 1) prezint[ temperatura curent[ pe turul instala\iei de `nc[lzire, iar atunci c]ndprepararea de ap[ cald[ este `n modul standby, prezint[ mesajul „d”.

figura 2

Circuitul ACM (cu boilerul op\ional instalat)O solicitare de ap[ cald[ este indicat[ prin activarea pompei de circula\iei ;i a robinetului (detaliile 9 ;i 21 -fig. 1). Afi;ajul (detaliul 11 - fig. 1) prezint[ temperatura curent[ `nregistrat[ de senzorul boilerului, iar atuncic]nd `nc[lzirea este `n modul standby, prezint[ mesajul „d”.

figura 3

Modul de excludere a boilerului (economic)Modul de men\inere sau de cre;tere a temperaturii apei calde din boiler poate fi exclus de utilizator. ~n aceast[situa\ie este `ntrerupt[ furnizarea de ap[ cald[. Boilerul poate fi dezactivat de c[tre utilizator (modul ECO)prin ap[sarea butonului (detaliul 7 - fig. 1). ~n modul ECO pe afi;aj este activat simbolul (detaliul12 - fig.1). Pentru a activa modul CONFORT, ap[sa\i din nou butonul (detaliul 7 - fig.1).

Page 6: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

4

1.3 Pornirea ;i oprirea

Pornirea centralei

Ap[sa\i butonul On/Off (punctul 14 - fig. 1).

Figura 4 - Pornirea centralei termice

• ~n urm[toarele 120 de secunde pe afi;aj va fi prezentat mesajul FH, care indic[ ciclul de evacuare aaerului.

• ~n primele 10 secunde afi;ajul va prezenta de asemenea versiunea software a pl[cii electronice (A =versiunea software a pl[cii monitorului / B = versiunea software a regulatorului)

• Deschide\i robinetul de gaz amplasat `naintea centralei.• La dispari\ia mesajului „FH”, centrala este preg[tit[ pentru a func\iona `n regim automat dac[ exist[ o

cerere de la termostatul de camer[.

Oprirea centralei termice

Ap[sa\i butonul (detaliul 7 - fig. 1) timp de 5 secunde.

figura 5 - Oprirea centralei

La oprirea centralei, panoul electronic este `nc[ alimentat cu energie.Apa cald[ menajer[ (cu boilerul op\ional instalat) ;i `nc[lzirea sunt oprite. Protec\ia anti-`nghe\ r[m]neactivat[.Pentru a reporni centrala, ap[sa\i din nou butonul (detaliul 7 - fig. 1) timp de 5 secunde.

figura 6

Page 7: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

5

Centrala va putea fi utilizat[ imediat atunci c]nd exist[ o solicitare de ap[ cald[ (cu boilerul op\ional instalat)sau o solicitare din partea termostatului de camer[.

Pentru a deconecta complet centrala de la sursa de alimentare cu energie, ap[sa\i butonul 14, fig. 1.

Protec\ia anti-`nghe\ nu func\ioneaz[ atunci c]nd alimentarea cu energie ;i/sau gaz a aparatuluieste `ntrerupt[. Pentru a evita producerea unor deterior[ri din cauza `nghe\ului `n perioadele`ndelungate de repaus din timpul iernii, se recomand[ evacuarea apei din central[, circuitul ACMsau din sistem< o alt[ variant[ ar fi golirea exclusiv[ a circuitului ACM ;i ad[ugarea unui antigeladecvat `n instala\ia de `nc[lzire, respect]nd astfel prevederile de la punctul 2.3.

1.4 Reglaje

Comutarea modurilor „Var[/Iarn[”

Ap[sa\i butonul detaliul 6 - fig. 1 timp de o secund[.

figura 7

Afi;ajul activeaz[ simbolul aferent modului de lucru „Var[”, 10 - fig. 1. Func\ia de `nc[lzire este dezactivat[iar furnizarea apei calde menajere (cu boilerul op\ional instalat) r[m]ne activat[. Protec\ia anti-`nghe\ r[m]nede asemenea activat[.

Pentru a dezactiva modul „Var[”, ap[sa\i din butonul (detaliul 6 - fig.1) timp de o secund[.

Reglarea temperaturii din instala\ia de `nc[lzire

Utiliza\i butoanele „`nc[lzire +” ;i „`nc[lzire –” (detaliile 3 ;i 4 - fig. 1) pentru reglarea temperaturii`n domeniul 20˚ C - 90˚ C.

figura 8

Page 8: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

6

Reglarea temperaturii ACM (cu boilerul op\ional instalat)

Utiliza\i butoanele „ACM +” ;i „ACM –” (detaliile 1 ;i 2 - fig. 1) pentru reglarea temperaturii `n domeniul 10˚ C- 65˚ C.

figura 9

Reglarea temperaturii ambiante (cu termostat de camer[ op\ional)

Seta\i temperatura dorit[ pentru interior utiliz]nd termostatul de camer[.

Reglarea temperaturii ambiante (cu cronocomand[ la distan\[ op\ional[)

Seta\i temperatura dorit[ pentru interior utiliz]nd cronocomanda la distan\[. Centrala va regla apa dininstala\ie `n corcordan\[ cu temperatura interioar[ dorit[. Pentru detalii referitoare la cronocomanda ladistan\[, v[ rug[m s[ consulta\i manualul de utilizare al acesteia.

Temperatura autoreglabil[

La instalarea sondei de exterior op\ionale, pe afi;ajul panoului de comand[ (detaliul 5 - fig.1) apare simbolulcorespunz[tor (detaliul 22 - fig. 1). Sistemul de control al centralei func\ioneaz[ cu „temperatur[autoreglabil[”. ~n acest mod, temperatura instala\iei de `nc[lzire este reglat[ `n func\ie de condi\iile climaticeexterioare pentru a asigura un grad de confort corespunz[tor ;i economie de energie pe tot parcursul anului. ~n special, pe m[sur[ ce temperatura exterioar[ cre;te, temperatura pe turul instala\iei scade conform unei„curbe de compensare” prestabilite.

La func\ionarea cu temperatur[ autoreglabil[, temperatura setat[ cu ajutorul butoanelor „`nc[lzire +” ;i„`nc[lzire –” (detaliile 3 ;i 4 - fig.1) devine temperatura maxim[ pe turul instala\iei. Se recomand[ setarea uneivalori maxime pentru a permite sistemului s[ efectueze reglajul pe tot c]mpul util de func\ionare.

Centrala trebuie reglat[ la momentul instal[rii de c[tre personal calificat. Utilizatorul poate totu;i modificaaceste reglaje pentru sporirea gradului de control.

Curba de compensare ;i deplasarea curbelor Ap[sa\i butonul (detaliul 8 - fig. 1) timp de 5 secunde pentru afi;area curbei de compensare curente(fig. 10). Aceasta poate fi modificat[ cu butoanele „ACM +” ;i „ACM –” (detaliile 1 ;i 2 - fig. 1).

Regla\i curba `ntre valorile 1 ;i 10, `n func\ie de condi\ii (fig. 12).Prin setarea curbei de compensare la valoarea 0, func\ionarea cu temperatur[ autoreglabil[ este dezactivat[.

figura 10 - Curba de compensare

Page 9: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

7

Ap[sa\i butoanele „`nc[lzire +” ;i „`nc[lzire –” (detaliile 3 ;i 4 - figura 1) pentru a accesa meniul de setare adeplas[rii paralele a curbelor (fig. 13) ;i modifica\i acest parametru utiliz]nd butoanele „ACM +” ;i „ACM –”(detaliile 1 ;i 2 - fig. 1).

figura 11 - Deplasarea paralel[ a curbelor

Ap[sa\i din nou butonul (detaliul 8 - fig. 1) timp de 5 secunde pentru a ie;i din modul de setare adeplas[rii paralele a curbelor.

Dac[ temperatura ambiant[ este mai sc[zut[ dec]t valoarea dorit[, se recomand[ stabilirea unei curbe deordine superioar[ ;i viceversa. Majora\i sau sc[de\i valoarea cu c]te o unitate ;i verifica\i efectul noului reglajasupra temperaturii din camer[.

figura 12 - Curbe de compensare

DEPLASARE = 20 DEPLASARE = 40

figura 13 – Exemplu de deplasare paralel[ a curbelor de compensare

Page 10: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

~n cazul `n care cronocomanda la distan\[ (op\ional[) este conectat[ la central[, modific[rileprezentate mai sus vor fi efectuate conform indica\iilor din tabelul 1.

Tabelul 1

Reglarea presiunii hidraulice a instala\iei

Presiunea de umplere a instala\iei reci trebuie s[ fie de aproximativ 1 bar. Dac[ presiunea `n instala\iecoboar[ sub valoarea minim[ admis[, placa electronic[ a centralei va activa anomalia F37 (fig. 14).

figura 14 - Anomalie generat[ de o presiune sc[zut[ `n instala\ie

~n momentul `n care presiunea din instala\ie revine la o valoare normal[, centrala va ini\ia ciclul deevacuare a aerului care dureaz[ 120 de secunde, indicat pe afi;aj prin mesajul „FH”.

Reglarea temperaturii instala\iei de `nc[lzireReglarea poate fi efectuat[ utiliz]nd meniulcronocomenzii la distan\[ ;i panoul de comand[ alcentralei

Reglarea temperaturii circuitului ACM (cu boilerulop\ional instalat)

Reglarea poate fi efectuat[ utiliz]nd meniulcronocomenzii la distan\[ ;i panoul de comand[ alcentralei

Comutarea `ntre modurile „Var[/Iarn[”Modul de lucru „Var[” are prioritate fa\[ de o eventual[solicitare de `nc[lzire din partea cronocomenzii ladistan\[.

Selectarea modului Eco/Confort(cu boilerul op\ional instalat)

Atunci c]nd prepararea ACM este dezactivat[ dinmeniul cronocomenzii la distan\[, centrala selecteaz[modul Economic. ~n aceast[ situa\ie, butonul (img)(detaliul 7 - fig. 1) de pe panoul de comand[ al centraleieste dezactivat.

Atunci c]nd prepararea ACM este activat[ din meniulcronocomenzii la distan\[, centrala selecteaz[ modulConfort. ~n aceast[ situa\ie este posibil[ selectareaunuia dintre cele dou[ moduri de lucru utiliz]nd butonul(img) (detaliul 7 - fig. 1).

Temperatura autoreglabil[

At]t cronocomanda la distan\[, c]t ;i placa electronic[a centralei pot fi programate cu temperatur[autoreglabil[> dintre cele dou[, temperaturaautoreglabil[ `nregistrat[ de placa electronic[ acentralei are prioritate.

8

Page 11: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

9

2. Instalarea2.1 Dispozi\ii generale

CENTRALA TERMIC{ TREBUIE INSTALAT{ DOAR DE C{TRE PERSONAL CALIFICAT ~NCONFORMITATE CU INSTRUC|IUNILE DIN PREZENTUL MANUAL, PREVEDERILE LEGALE ~NVIGOARE, REGLEMENT{RILE NA|IONALE :I LOCALE, PRECUM :I CU REGULILE DE BUN{ PRACTIC{~N DOMENIU.

ENERGY TOP W 80 - W 125 este un generator termic cu randament ridicat, proiectat s[ func\ioneze individualsau `n cascad[ (grup). Atunci c]nd dou[ sau mai multe generatoare termice ENERGY TOP W 80 - W 125sunt instalate `n cascad[ utiliz]nd kitul original FERROLI, cu respectarea instruc\iunilor din prezentul manual,acestea se comport[ similar unui generator termic individual cu o putere total[ egal[ cu suma puteriloraparatelor conectate `n cascad[.

Trebuite `ndeplinite toate cerin\ele standardelor ;i reglement[rilor `n vigoare aplicabile acestui generator„echivalent” cu putere termic[ sporit[. ~n special loca\ia de amplasare, dispozitivele de siguran\[ ;i sistemulde evacuare a gazelor arse trebuie s[ fie adecvate pentru puterea termic[ total[ a grupului de generatoare.

De fapt, fiecare unitate ENERGY TOP W 80 - W 125 este un generator termic complet ;i independent, echipatcu propriile dispozitive de siguran\[. Dac[ sunt `nregistrate supra`nc[lziri, lipsa apei sau a circula\iei acesteia`n central[, dispozitivele de protec\ie intervin pentru a opri sau a `ntrerupe func\ionarea centralei, `mpiedic]ndfunc\ionarea acesteia.

Instruc\iunile de instalare prezentate `n urm[toarele paragrafe se refer[ at]t la unit[\ile individuale, c]t ;i laconectarea `n cascad[.

2.2 Locul de instalare Circuitul de combustie este complet etan; fa\[ de locul de instalare, centrala put]nd fi a;adar instalat[ `n orice`nc[pere. Totu;i, spa\iul de amplasare trebuie s[ fie aerisit corespunz[tor pentru a preveni crearea unorcondi\ii periculoase chiar ;i `n cazul unor scurgeri minore de gaze. Aceast[ m[sur[ de precau\ie estenecesar[ conform Directivei CEE nr. 90/396 privind aparatele consumatoare de combustibili gazo;i, inclusivacele aparate care dispun de o a;a numit[ camer[ etan;[.

Aparatul poate func\iona de asemenea utiliz]nd aerul admis din `nc[perea `n care este instalat (tipul B). ~nacest caz, `nc[perea respectiv[ trebuie s[ dispun[ de un sistem de ventila\ie adecvat, care se respectereglement[rile `n vigoare.

Prin urmare, locul de instalare trebuie s[ fie unul f[r[ praf, materiale sau obiecte inflamabile sau gazecorozive. ~nc[perea trebuie s[ fie uscat[ ;i ferit[ de `nghe\.

Centrala a fost proiectat[ pentru a fi instalat[ pe perete. Sistemul de fixare trebuie s[ asigure o sus\inerestabil[ ;i eficient[ a generatorului.

Dac[ unitatea este instalat[ `ntr-un dulap sau este montat[ flancat[ lateral, trebuie asigurat spa\iulnecesar pentru scoaterea carcasei ;i pentru opera\iunile normale de `ntre\inere.

2.3 Racorduri hidraulicePuterea termic[ a aparatului trebuie stabilit[ `n prealabil prin calcularea necesarului de c[ldur[ al cl[diriiconform normelor `n vigoare. Instala\ia trebuie prev[zut[ cu toate componentele necesare pentru ofunc\ionare corect[ ;i constant[. ~n special, aparatul trebuie dotat cu toate dispozitivele de protec\ie ;isiguran\[ specificate de normele `n vigoare aplicabile pentru generatoarele modulate complet. Acesteatrebuie instalate pe turul circuitului ACM, `n aval de ultimul modul, la o distan\[ de maxim 0,5 m de acesta,f[r[ a interpune dispozitive de izolare. Aparatul nu este furnizat cu un vas de expansiune< de aceea,racordarea sa trebuie efectuat[ de c[tre instalator.

Page 12: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

Evacuarea supapei de siguran\[ trebuie racordat[ la o p]lnie sau la o conduct[ de colectare pentrua preveni scurgerea apei din instala\ie pe podea `n cazul `nregistr[rii unei suprapresiuni `n circuitulde `nc[lzire. ~n caz contrar, dac[ supapa de evacuare intervine ;i inund[ `nc[perea, produc[toruleste scutit de orice responsabilitate.

Nu folosi\i conductele instala\iei hidraulice ca `mp[m]ntare pentru aparatele electrice.

~nainte de instalare, sp[la\i cu grij[ toate conductele sistemului pentru a `ndep[rta eventualele reziduuri sauimpurit[\i care ar putea afecta func\ionarea aparatului.

De asemenea, pe returul instala\iei trebuie montat un filtru pentru a preveni blocarea sistemului prinacumularea de impurit[\i sau reziduuri, ceea ce ar determina defectarea generatoarelor termice.

Filtrul TREBUIE instalat la `nlocuirea generatoarelor din instala\ii existente. Produc[torul nu-;iasum[ nicio responsabilitate pentru eventuala deteriorare a generatorului cauzat[ de lipsa sau demontarea defectuoas[ a acestui filtru.

Efectua\i racord[rile necesare `n conformitate cu schema din capitolul 4.1 ;i cu simbolurile prezente pe aparat.

Caracteristicile apei din instala\ie

~n cazul `n care duritatea apei dep[;e;te 25° Fr (1° Fr= 10 ppm CaCO3), se recomand[ utilizarea apei tratatecorespunz[tor pentru a preveni posibilele depuneri `n central[. Metoda de tratare folosit[ nu trebuie s[ reduc[`n niciun caz duritatea apei la valori mai mici de 15° Fr (Decretul 236/88 referitor la apa destinat[ consumuluiuman). Tratarea apei este indispensabil[ `n cazul instala\iilor foarte mari sau cu admisii frecvente de ap[ deadaos. Dac[ devine necesar[ golirea par\ial[ sau total[ a instala\iei, se recomand[ reumplerea instala\iei cuap[ tratat[.

Protec\ia anti-`nghe\, lichidele antigel, aditivii ;i inhibitorii

Centrala este prev[zut[ cu o protec\ie anti-`nghe\ care activeaz[ modul de `nc[lzire al centralei atunci c]ndtemperatura pe turul instala\iei scade sub 6°C. Dispozitivul nu se activeaz[ dec]t dac[ aparatul este conectat laalimentarea cu gaz/curent electric. ~n caz de necesitate, pot fi utilizate lichide antigel, aditivi sau inhibitori, cucondi\ia ca produc[torul acestor lichide/aditivi s[ garanteze faptul c[ pot fi utilizate `n acest scop f[r[ s[provoace deteriorarea schimb[torului de c[ldur[ sau altor componente ;i/sau materiale ale centralei sauinstala\iei. Este interzis[ utilizarea lichidelor antigel, aditivilor sau inhibitorilor de uz general, care nu sunt adapta\i`n mod expres utiliz[rii `n sisteme de `nc[lzire ;i nu sunt compatibili cu materialele centralei sau ale instala\iei.

2.4 Racordarea la instala\ia de gaz~nainte de efectuarea racord[rii, asigura\i-v[ c[ aparatul a fost proiectat pentru a func\iona cu tipulde combustibil disponibil `n re\eaua de alimentare ;i cur[\a\i cu grij[ toate \evile de gaz pentru a`ndep[rta eventualele reziduurile ce ar putea afecta func\ionarea centralei.

Racordul la instala\ia de gaz trebuie efectuat `n punctul corespunz[tor (vezi sec\iunea 2.3 „Racordurihidraulice”), `n conformitate cu standardele `n vigoare, utiliz]nd `n acest sens o \eav[ metalic[ rigid[ curacorduri olandeze ;i un robinet de gaz interpus `ntre instala\ie ;i central[. Verifica\i etan;eitatea tuturorracordurilor instala\iei de gaz. Debitul contorului ;i a regulatorului de gaz trebuie s[ fie suficient pentru apermite utilizarea simultan[ a tuturor aparatelor conectate la acesta. Diametrul \evii de gaz care iese dincentral[ nu influen\eaz[ diametrul \evii dintre aparat ;i contor< diametrul acestei \evi trebuie selectat `n func\iede lungimea sa ;i de pierderea de presiune, conform standardelor `n vigoare.

Nu utiliza\i \evile de gaz ca `mp[m]ntare pentru aparatele electrice.

~n cazul unei racord[ri `n cascad[, monta\i un robinet de izolare pentru fiecare modul.

10

Page 13: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

figura 15 - Locuri nerecomandate de instalare a sondei de exterior

11

2.5 Conexiunile electrice

Racordarea la re\eaua electric[

Siguran\a electric[ a aparatului este garantat[ doar dac[ acesta este conectat la un sistem de`mp[m]ntare eficient, executat `n conformitate cu standardele de siguran\[ `n vigoare. Eficien\a ;icompatibilitatea instala\iei de `mp[m]ntare trebuie verificate de personalul calificat. Produc[torul nu`;i asum[ nicio responsabilitate pentru eventualele daune cauzate de `mp[m]ntareanecorespunz[toare a instala\iei. De asemenea, asigura\i-v[ c[ instala\ia de alimentare electric[ esteadecvat[ pentru puterea maxim[ absorbit[ de aparat, indicat[ pe pl[cu\a cu date tehnice a centralei.

Centrala este precablat[ ;i este prev[zut[ cu un cablu de conectare de tip „Y” cu ;tec[r pentru conectarea lalinia electric[. Racord[rile la re\eaua de alimentare trebuie efectuate utiliz]nd un racord fix ;i un `ntrerup[torbipolar ale c[rui contacte au o deschidere de cel pu\in 3 mm, interpun]nd siguran\e de maxim 3 A `ntrecentrala termic[ ;i instala\ia electric[. Este important s[ fie respectate polarit[\ile (FAZ{> conductor maro /NEUTRU> conductor albastru / ~MP{MÂNTARE> conductor galben-verde) la efectuarea conexiunilor electrice.~n timpul instal[rii sau la schimbarea cablului de alimentare, conductorul de `mp[m]ntare trebuie prev[zut cu2 cm mai lung dec]t ceilal\i conductori.

Utilizatorul nu trebuie s[ `nlocuiasc[ niciodat[ cablul de alimentare al aparatului. ~n cazul `n carecablul este deteriorat, opri\i aparatul ;i solicita\i `nlocuirea cablului de c[tre personal calificat. Pentru`nlocuirea cablului de alimentare, utiliza\i exclusiv cablu de tipul „HAR H05 VV-F” 3x 0,75 mm2 cudiametrul exterior maxim de 8 mm.

Termostatul de camer[ (op\ional)

ATEN|IE> termostatul de camer[ trebuie s[ aib[ contactele curate. CONECTAREA BORNELORTEMORSTATULUI DE CAMER{ LA O SURS{ DE CURENT CU O TENSIUNE DE 230 V VACAUZA DEFECTAREA IREMEDIABIL{ A PL{CII ELECTRONICE.

La conectarea unei cronocomenzi la distan\[ sau a unui timer, evita\i s[ alimenta\i aceste dispozitivede la contactele lor de `ntrerupere. Alimentarea acestor aparate trebuie s[ se fac[ prin racordaredirect[ la re\ea sau utiliz]nd baterii, `n func\ie de tipul de dispozitiv.

Sonda de exterior (op\ional[)

Conecta\i sonda la bornele de alimentare corespunz[toare. Lungimea maxim[ permis[ pentru cablul electricde leg[tur[ `ntre centrala termic[ ;i sonda de exterior este de 50 m. Poate fi utilizat un cablu obi;nuit cu doiconductori. Se recomand[ instalarea sondei de exterior pe un perete orientat c[tre nord sau nord-vest sau pecel mai mare perete al camerei de zi. Sonda nu trebuie expus[ soarelui de diminea\[ ;i nici radia\iilor solaredirecte, pe c]t posibil (trebuie protejat[ `mpotriva acestora). Sonda nu trebuie `n niciun caz instalat[ `npreajma geamurilor, u;ilor, orificiilor de ventila\ie, co;urilor de tiraj sau surselor de c[ldur[ care ar putea afecta`nregistrarea datelor.

Page 14: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

ENERGY TOP

12

Accesul la panoul de borne electric

Pentru a accesa panoul de borne (A - fig.16) trebuie desf[cut panoul frontal (vezi fig. 23) ;i ;urubul de fixareB, iar panoul de comand[ trebuie `ntors conform figurii 16. Dispunerea bornelor pentru diversele conexiunieste indicat[ de asemenea `n schema electric[ din fig. 28.

figura 16 - Accesul la panoul de borne

2.6 Racordarea la re\eaua de evacuare a gazelor arseAcest aparat este de „tip C” cu camer[ etan;[ ;i tiraj for\at, la care admisia aerului ;i evacuarea gazelor arsetrebuie racordate la unul din urm[toarele sisteme de evacuare/aspira\ie. Aparatul poate func\iona cu toatetipurile de configura\ii de sisteme de co;uri Cxy ;i Bxy specificate pe pl[cu\a de date tehnice (uneleconfigura\ii sunt furnizate drept exemple `n aceast[ sec\iune). Anumite configura\ii pot fi limitate `n modinten\ionat sau interzise de lege, standardele sau reglement[rile locale. ~nainte de instalare, verifica\i ;irespecta\i cu stricte\e indica\iile de mai sus. De asemenea, respecta\i prevederile referitoare la pozi\ionareafa\[ de pere\i ;i/sau acoperi; ;i distan\ele minime fa\[ de ferestre, pere\i, orificii de ventila\ie etc.

Acest aparat de tip C trebuie instalat utiliz]nd conductele de aspira\ie ;i de evacuare a gazelor arsefurnizate de c[tre produc[tor `n conformitate cu normativele UNI-CIG 7129/29. ~n caz contrar, oricegaran\ie acordat[ pentru aparat devine nul[ iar produc[torul este scutit de orice responsabilitate.

~n cazul unor conducte de evacuare a gazelor arse mai lungi de 1 m, `n timpul instal[rii trebuie \inutcont de dilatarea natural[ a materialelor `n timpul func\ion[rii centralei termice.

Pentru a preveni eventualele deform[ri `n urma expansiunii, l[sa\i un spa\iu aproximativ `ntre 2 ;i 4 mm pentrufiecare metru de conduct[.

figura 17 - Dilatarea

Page 15: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

Racordarea cu conducte concentrice

figura 18 - Exemple de racord[ri cu conducte concentrice (img= aer/ img gaze arse)

Pentru racordarea concentric[, dota\i aparatul cu unul dintre urm[toarele accesorii ini\iale. Pentrudimensiunile orificiilor din perete, consulta\i sec\iunea 4.1. Orice sec\iuni orizontale ale conductei de evacuarea gazelor arse trebuie dispuse u;or `n pant[ fa\[ de centrala termic[ pentru a preveni scurgerea eventualuluicondens `n exterior.

figura 19 - Accesoriu ini\ial pentru conductele concentrice

~nainte de instalare, `n baza valorilor `nscrise `n tabelul 2, verifica\i ca lungimea s[ nu dep[;easc[ limitamaxim[ admis[, \in]nd cont de faptul c[ fiecare cot concentric spore;te factorul de reducere indicat `n tabel.De exemplu, o conduct[ de Ø 80/125 cu un cot de 90° + 1 metru orizontal, are o lungime total[ echivalent[de 1,5 metri.

Tabelul 2 - Lungimea maxim[ a conductei concentrice de evacuare a gazelor arse

ENERGY TOP

13

ENERGY TOP W 80 ENERGY TOP W 125

Conducte concentrice 80/125 Conducte concentrice 80/125

Lungimea maxim[ admis[ 4 m 2 m

Factor de reducere cot 90° 0,5 m 0,5 m

Factor de reducere cot 45° 0,25 m 0,25 m

Page 16: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

Racordarea cu dou[ conducte

figura 20 - Exemple de racord[ri cu conducte independente (img= aer/ img= gaze arse)

Conductele separate de Ø 80 pot fi conectate direct la aparat. ~nainte de instalare, verifica\i ca lungimea s[ nu dep[;easc[ limita maxim[ admis[, efectu]nd un calcul simplu> 1. Stabili\i dispunerea complet[ a sistemului de conducte independente, incluz]nd accesoriile ;i terminalele

de ie;ire.2. Consulta\i tabelul 4 ;i identifica\i pierderile `n meq (metri echivalen\i) pentru fiecare component[, `n func\ie

de pozi\ia de instalare.3. Verifica\i ca suma total[ a pierderilor s[ fie cel mult egal[ cu lungimea maxim[ permis[ specificat[ `n

tabelul 3.

Tabelul 3 - Lungimea maxim[ admis[ pentru conducte separate

Tabelul 4 - Accesorii

Conducte separate

ENERGY TOP W 80 ENERGY TOP W 125

Lungimea maxim[ admis[ 20 meq 10 meq

Pierderi `n meq

Admisieaer

Evacuare gaze arse

Vertical[ Orizontal[

Ø 80 CONDUCT{ 1 m M/F 1KWMA83W 1 1,6 2

COT45˚ M/F 1KWMA65W 1,2 1,8

90˚ M/F 1KWMA01W 1,5 2

SEC|IUNEA CONDUCTEI Cu punct de testare 1KWMA70W 0,3 0,3

TERMINAL

Aer, perete 1KWMA85A 2 -

Gaze arse,perete cu parav]nt

1KWMA86A - 5

CO: Terminal vertical 1KWMA84U - 5

14

Page 17: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

figura 21 - Racordarea la instala\ia de evacuare a condensului

15

2.7 Racordarea la sistemul de evacuare a condensului

Centrala este prev[zut[ cu un sifon pentru evacuarea condensului. Pentru montarea acestuia, respecta\iurm[toarele instruc\iuni>1. Fixa\i suportul „A” pe partea inferioar[ a centralei.2. Racorda\i tubul prefabricat de culoare neagr[ „B” la tubul de scurgere a condensului „S” de pe partea

inferioar[ a centralei ;i fixa\i-l cu o clem[. 3. Desface\i piuli\a inelar[ a „C” a sifonului ;i introduce\i tubul prefabricat de culoarea neagr[ „B” `n orificiul

prev[zut, av]nd grij[ s[ fixa\i garnitura „D”.4. Pune\i la loc piuli\a inelar[ a sifonului, introduce\i-o `n suport ;i fixa\i-o cu clema special[ „E”.5. Racorda\i tubul flexibil de la sifon la instala\ia de evacuare a condensului.

Page 18: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

16

3. Repara\iile ;i între\inereaToate opera\iunile de reglare, transformare, punere `n func\iune ;i `ntre\inere descrise `n continuare trebuieefectuate de personalul calificat (cu respectarea cerin\elor tehnice profesionale prev[zute de normele `nvigoare), ca de exemplu Serviciul tehnic zonal de asisten\[ clien\i.

FERROLI `;i declin[ orice responsabilitate pentru daunele materiale ;i/sau v[t[m[rile corporale cauzate deinterven\iile efectuate asupra aparatului de persoane neautorizate sau care nu dispun de calificarea necesar[.

3.1 Reglaje

Activarea modului de lucru TEST

Ap[sa\i simultan butoanele „`nc[lzire +” ;i „`nc[lzire –” (detaliile 3 ;i 4 - figura 1) timp de 5 secunde pentruactivarea modului de lucru TEST. Centrala porne;te la puterea termic[ maxim[ setat[, conform descrierii dinsec\iunea urm[toare.

Simbolul pentru `nc[lzire (detaliul 13 - fig.1) ;i simbolul pentru prepararea ACM (detaliul 9 - fig.1) lumineaz[intermitent pe afi;aj< puterea termic[ este afi;at[ `n dreptul simbolurilor.

figura 22 - Modul TEST (putere termic[ = 100%)

Pentru a dezactiva modul TEST, repeta\i etapele de activare.

~n orice caz, modul TEST este dezactivat automat dup[ 15 minute.

Reglarea puterii termice

Pentru reglarea puterii termice, comuta\i centrala de `nc[lzire `n modul TEST (vezi sec\iunea 3.1).

Ap[sa\i butoanele „`nc[lzire +” ;i „`nc[lzire –” (detaliile 3 ;i 4 - fig. 1) pentru a majora sau mic;ora puterea(min. = 00 – max. = 100).

Ap[sa\i butonul (detaliul 8 - fig.1) timp de 5 secunde< puterea maxim[ va p[stra valoarea setat[.P[r[si\i modul TEST (vezi sec\iunea 3.1)

3.2. Punerea `n func\iune

Verific[rile care trebuie efectuate la prima punere `n func\iune ;i dup[ toate opera\iile de `ntre\inerecare presupun deconectarea de la instala\ii sau interven\ii asupra dispozitivelor de siguran\[ saualtor componente ale centralei>

~nainte de pornirea centralei

• Deschide\i eventualii robine\i de separare dintre central[ ;i instala\ii.• Verifica\i etan;eitatea instala\iei de gaz, proced]nd cu pruden\[ ;i utiliz]nd o solu\ie corespunz[toare

pentru a detecta prezen\a unor eventuale scurgeri la nivelul racordurilor.• Verifica\i umplerea preliminar[ a vasului de expansiune (vezi sec\iunea 4.4).

Page 19: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

17

• Umple\i instala\ia hidraulic[ ;i asigura\i o evacuare complet[ a aerului din central[ ;i din instala\ie prindeschiderea supapei de aerisire montate `n central[ ;i a eventualelor supape de aerisire din instala\ie.

• Umple\i instala\ia de evacuare a condensului ;i verifica\i func\ionarea a acesteia.• Asigura\i-v[ c[ nu exist[ scurgeri de ap[ la nivelul instala\iei, racordurilor sau centralei.• Verifica\i dac[ racordarea electric[ a fost efectuat[ corespunz[tor ;i dac[ instala\ia de `mp[m]ntare este

eficient[.• Verifica\i s[ nu existe materiale sau lichide inflamabile `n imediata apropiere a centralei.

Verific[ri `n timpul func\ion[rii

• Porni\i centrala conform procedurii descrise `n sec\iunea 1.3• Verifica\i etan;eitatea instala\iei de gaz ;i a celei hidraulice.• Controla\i eficien\a co;ului de fum ;i a conductelor de aer-gaze arse.• Verifica\i func\ionarea corect[ ;i etan;eitatea instala\iei de evacuare a condensului.• Verifica\i circula\ia corect[ a apei `ntre central[ ;i instala\ii. • Asigura\i-v[ ca vana de gaz moduleaz[ corect at]t `n faza de `nc[lzire, c]t ;i `n cea de preparare a apei

calde menajere. • Verifica\i pornirea corespunz[toare a centralei efectu]nd diferite `ncerc[ri de pornire ;i oprire cu ajutorul

termostatului de camer[ sau cronocomenzii la distan\[.• Utiliz]nd un dispozitiv de analiz[ a combustiei racordat la instala\ia de evacuare a gazelor din central[,

verifica\i dac[ concentra\ia de CO2 rezultat `n urma combustiei, cu centrala func\ion]nd la capacitatemaxim[ ;i minim[, corespunde datelor tehnice specificate `n tabele pentru respectivul tip de gaz.

• Asigura\i-v[ ca valoarea consumului de gaz indicat[ de contor corespunde cu valoarea indicat[ `n tabelulcu date tehnice din sec\iunea 4.4.

• Verifica\i programarea corect[ a parametrilor ;i introduce\i eventualele set[ri personalizate (curba decompensare, puterea, temperaturile etc.)

3.3 ~ntre\inerea

Verificarea periodic[

Pentru a men\ine `n timp func\ionarea corespunz[toare a aparatului, este necesar s[ solicita\i personaluluicalificat efectuarea unei verific[ri anuale, care s[ cuprind[ urm[toarele teste>

• Dispozitivele de control ;i de siguran\[ (vana de gaz, debitmetrul, termostatele etc.) trebuie s[ func\ionezecorespunz[tor.

• Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie s[ fie perfect func\ional.• Camera etan;[ trebuie s[ fie ermetic[.• Terminalul ;i conductele de aer/gaze arse nu trebuie s[ nu fie obturate sau s[ prezinte scurgeri.• Instala\ia de evacuare a condensului trebuie s[ fie eficient[ ;i s[ nu prezinte scurgeri ;i blocaje.• Arz[torul ;i schimb[torul trebuie s[ fie curate ;i f[r[ depuneri. Pentru cur[\area lor nu utiliza\i produse

chimice sau perii de s]rm[.• Electrozii nu trebuie s[ prezinte depuneri sau s[ fie pozi\iona\i incorect. • Instala\iile de gaz ;i de ap[ trebuie s[ fie etan;e. • Presiunea apei din instala\ie la rece trebuie s[ fie de aproximativ 1 bar< `n caz contrar, lua\i m[surile

necesare pentru atingerea acestei valori. • Pompa de circula\ie nu trebuie s[ fie blocat[.• Vasul de expansiune trebuie umplut.• Debitul ;i presiunea gazului trebuie s[ corespund[ cu valorile `nscrise `n tabelele corespondente.

Mantaua centralei, panoul ;i p[r\ile finisate pot fi cur[\ate cu o lavet[, eventual `nmuiat[ `n solu\iede ap[ ;i s[pun. Nu utiliza\i detergen\i abrazivi sau solven\i.

Page 20: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

Codavarie

Anomalie Cauz[ posibil[ Solu\ie

A01 Arz[torul nu se aprinde

Lips[ gazVerifica\i ca debitul de gaz la central[ s[ fieregulat, iar aerul din conducte s[ fi fost evacuat

Anomalie electrod deaprindere/detec\ie

Verifica\i cablajul electrozilor ;i pozi\ionarea corect[a acestora, precum ;i existen\a depunerilor

Van[ de gaz defect[ Verifica\i ;i `nlocui\i vana de gaz

Presiune de alimentarecu gaz sc[zut[

Verifica\i presiunea sistemului de alimentare cugaz

Sifon blocat Verifica\i sifonul ;i cur[\a\i-l dac[ este cazul

A02 Semnal prezen\[ flac[r[cu arz[torul stins

Electrod defect Verifica\i cablajul electrodului de ionizare

Plac[ electronic[ defect[ Verifica\i placa electronic[

18

Deschiderea carcasei

Pentru a deschide carcasa centralei (fig. 23) trebuie s[>1. Desface\i ;uruburile (A)2. Deschide\i ;i roti\i panoul (B)3. Ridica\i ;i `ndep[rta\i panoul (B)

figura 23 - Deschiderea carcasei

3.4 Solu\ionarea problemelor

Diagnosticarea

Centrala este prev[zut[ cu un sistem avansat de auto-diagnosticare. ~n cazul unei defec\iuni la central[,afi;ajul va lumina intermitent `mpreun[ cu simbolul de avarie (detaliul 20 – fig. 1), indic]nd codul de eroarecorespunz[tor.

Exist[ avarii care cauzeaz[ oprirea complet[ (semnalate cu litera „A”)> pentru reluarea func\ion[rii, ap[sa\ibutonul RESET (resetare) (detaliul 8 - fig. 1) timp de o secund[ sau butonul RESET de pe cronocomanda ladistan\[, dac[ este instalat[< `n cazul `n care centrala nu porne;te, este necesar[ remedierea avariei.

Alte avarii care cauzeaz[ oprirea temporar[ (semnalate cu litera „F”) sunt resetate/anulate automat `nmomentul `n care valoarea revine `n regimul normal de func\ionare a centralei.

Tabelul 5 - Lista de anomalii

Page 21: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

Codavarie

Anomalie Cauz[ posibil[ Solu\ie

A03 Activarea protec\iei lasupra`nc[lzire

Senzor de `nc[lziredefect

Verifica\i pozi\ionarea ;i func\ionarea corect[ asenzorului

Lips[ circula\ie ap[ `ninstala\ie

Verifica\i pompa de circula\ie

Prezen\[ aer `n instala\ie Evacua\i aerul din instala\ie

A04 Activarea protec\iei conducteide evacuare a gazelor arse

Anomalia F07 generat[ de3 ori `n ultimele 24 de ore

Vezi anomalia F07

A05 Activarea protec\ieiventilatorului

Anomalia F15 generat[timp de o or[ (consecutiv)

Vezi anomalia F15

A06Lipsa fl[c[rii dup[ ini\iereaaprinderii (de 6 ori `n 4mintue)

Anomalie electrod deionizare

Verifica\i pozi\ia electrodului de ionizare ;i`nlocui\i-l dac[ este cazul

Flac[r[ instabil[ Verifica\i arz[torul

Anomalie deriva\ie van[de gaz

Verifica\i reglarea de deplasare la putere minim[

Conducte aer/gaze arseblocate

~ndep[rta\i blocajul din instala\ia ;i conductele deevacuare a gazelor, sistemul de admisie a aerului;i terminalul de evacuare

Sifon blocat Verifica\i sifonul ;i cur[\a\i-l dac[ este cazul

F07 Temperatur[ ridicat[ agazelor arse

Evacuare gaze arseblocat[ par\ial sauinsuficient[

Verifica\i func\ionarea eficient[ a sistemului,conductelor ;i terminalului de evacuare a gazelorarse

Pozi\ie senzor gaze arseVerifica\i pozi\ionarea ;i func\ionarea corect[ asenzorului

F10 Anomalie senzor de tur 1

Senzor defect

Verifica\i cablajul sau `nlocui\i senzorulScurtcircuit cablaj

Cablaj `ntrerupt

F11 Anomalie senzor de retur

Senzor defect

Verifica\i cablajul sau `nlocui\i senzorulScurtcircuit cablaj

Cablaj `ntrerupt

F13 Anomalie senzor gazearse

Senzor defect

Verifica\i cablajul sau `nlocui\i senzorulScurtcircuit cablaj

Cablaj `ntrerupt

19

Page 22: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

Codavarie

Anomalie Cauz[ posibil[ Solu\ie

F14 Anomalie la senzorul 2de tur

Senzor defect

Verifica\i cablajul sau `nlocui\i senzorulScurtcircuit cablaj

Cablaj `ntrerupt

F15 Anomalie ventilator

Lips[ alimentare la 230V

Verifica\i cablajul conectorului cu 3 poli

Semnal tahometric`ntrerupt

Verifica\i cablajul conectorului cu 5 poli

Ventilator defect Verifica\i ventilatorul

F34 Tensiune de alimentaresub 170 V

Probleme la re\eauaelectric[

Verifica\i re\eaua electric[

F35 Anomalie frecven\[ re\eaProbleme la re\eauaelectric[

Verifica\i re\eaua electric[

F37 Presiunea apei dininstala\ie nu este corect[

Presiune prea sc[zut[ Umple\i instala\ia

Presostat ap[ neconectatsau defect

Verifica\i senzorul

F39 Anomalie sond[ deexterior

Sond[ defect[ sau cablajscurtcircuitat

Verifica\i cablajul sau `nlocui\i senzorul

Senzor deconectat dup[activarea temperaturiiautoreglabile

Reconecta\i senzorul sau dezactiva\i func\ia detemperatur[ autoreglabil[

A41 Pozi\ionarea senzoruluiSenzorul de turdeconectat de la conduct[

Verifica\i pozi\ionarea ;i func\ionarea corect[ asenzorului pentru `nc[lzire

F42 Anomalie senzor de`nc[lzire

Senzor defect ~nlocui\i senzorul

A62Lips[ de comunicare `ntreregulatorul electronic ;ivana de gaz

Regulatorul nu esteconectat

Conecta\i regulatorul la vana de gaz

Van[ defect[ ~nlocui\i vana

20

Page 23: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

4. Specifica\ii ;i caracteristici tehnice4.1 Dimensiuni ;i racorduri

figura 24 - Dimensiuni ;i racorduriLegenda>

1 = Turul instala\iei de `nc[lzire3 = Intrare gaz5 = Returul instala\iei de `nc[lzire

A

Energy Top W 80 65

Energy Top W 125 63

21

Page 24: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

4.2 Vedere general[ ;i componente principale

figura 25 - Vedere general[

Legend[>16 Ventilator29 Galerie de evacuare a gazelor arse36 Aerisitor automat44 Van[ de gaz82 Electrod de detec\ie

114 Presostat ap[186 Senzor de retur188 Electrod de aprindere191 Senzor de temperatur[ a gazelor arse196 Tav[ de colectare a condensului215 Reductor admisie aer220 Plac[ electronic[ pentru aprindere278 Senzor dublu (siguran\[ + `nc[lzire)

ENERGY TOP W 80 ENERGY TOP W 125

22

Page 25: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

23

4.3 Schema hidraulic[

figura 26 - Schema hidraulic[

Legend[>7 Intrare gaz

10 Turul instala\iei11 Returul instala\iei16 Ventilator22 Arz[tor principal 29 Galerie de evacuare a gazelor arse36 Aerisitor automat44 Van[ de gaz82 Electrod de detec\ie

114 Presostat ap[154 Conduct[ de evacuare a condensului186 Senzor de retur188 Electrod de aprindere193 Sifon196 Tav[ de colectare a condensului278 Senzor dublu (siguran\[ + `nc[lzire)

Page 26: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

4.4 Tabel cu date tehniceColoana din partea dreapt[ indic[ abrevierile utilizate pe placa de indentificare a echipamentului

Dat[ Unitate

Valoare Valoare

Model W 80 W 125

Putere termic[ maxim[ kW 75 116 (Q)

Putere termic[ minim[ kW 17 25 (Q)

Putere termic[ maxim[ `n regim de `nc[lzire (80/60 °C) kW 73.5 113.7 (P)

Putere termic[ minim[ `n regim de `nc[lzire (80/60 °C) kW 16.7 24.6 (P)

Putere termic[ maxim[ `n regim de `nc[lzire (50/30 °C) kW 79.5 123 (P)

Putere termic[ minim[ `n regim de `nc[lzire (50/30 °C) kW 18.3 26.9 (P)

Randament Pmax (80-60°C) % 98 98

Randament Pmin (80-60°C) % 98.5 98.5

Randament Pmax (50-30°C) % 106 106

Randament Pmin (50-30°C) % 107.5 107.5

Randament 30% % 109 109

Presiune de alimentare cu gaz natural G20 mbar 20 20

CO2 max (G20) % 9.0 9.0

CO2 min (G20) % 8.5 8.5

Debit maxim de gaz natural G20 m3/h 7.94 12.38

Debit minim de gaz natural G20 m3/h 1.8 2.65

Presiune de alimentare cu GPL G31 mbar 37 37

CO2 max (G31) % 10.0 10.0

CO2 min (G31) % 9.2 9.2

Debit maxim GPL G31 kg/h 5.87 9.16

Debit minim GPL G31 kg/h 1.33 1.96

Dat[ Unitate

Valoare Valoare

Model W 80 W 125

Directiva CEE 92/42 referitoare la eficien\a energetic[ - ���� ����

Clasa de emisii Nox - 5 5 (NOx)

Presiune maxim[ de lucru `n regim de `nc[lzire bar 6 6 (PMS)

Presiune minim[ de lucru `n regim de `nc[lzire bar 0.8 0.8

Temperatur[ maxim[ `n instala\ia de `nc[lzire °C 95 95 (tmax)

Con\inutul de ap[ pentru `nc[lzire litri 5 7

Clasa de protec\ie IP X5D X5D

Tensiune de alimentare V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Absorb\ie electric[ W 95 200

Greutate la gol kg 46 51

Modelul aparatului - - -

PIN CE - - -

24

Page 27: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

ENERGY TOP W 80

ENERGY TOP W 125

m3/h

m3/h

mC

.Am

C.A

25

4.5 Diagrame

Presiunea pompei de circula\ie/ pierderi de presiune util[

fig. 27

A Pierderi de presiune util[ `n central[1-2-3 Viteza pompei de circula\ie

Page 28: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

Legend[>16 Ventilator32 Pomp[ de circula\ie pentru circuitul de `nc[lzire

(nu este furnizat[)42 Senzor de temperatur[ ACM (nu este furnizat)44 Van[ de gaz72 Termostat de camer[ sau timer (contacte libere

de tensiune) nu sunt furnizate81 Electrod de aprindere82 Electrod de detec\ie95 Van[ de deriva\ie (nu este furnizat[)98 Comutator

114 Presostat ap[138 Sond[ de exterior (nu este furnizat[)139 Cronocomand[ la distan\[ (OpenTherm)186 Senzor de retur

191 Senzor de temperatur[ a gazelor arse278 Senzor dublu (siguran\[ + `nc[lzire)298 Senzor de temperatur[ pentru instala\iile `n

cascad[ (nu este furnizat)299 Comand[ BMS (semnal de 0 – 10 V cc)300 Contact arz[tor aprins (contact f[r[ tensiune)301 Contact anomalie (contact f[r[ tensiune)302 Intrare pentru resetare la distan\[ (230 Volt)

26

ENERGY TOP

4.6 Schema electric[

figura 28 - Schema electric[

Page 29: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

NOTE

27

ENERGY TOP

Page 30: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

ENERGY TOP

28

NOTE

Page 31: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

ENERGY TOP

29

NOTE

Page 32: caiet tehnic - ENERGY TOP +c4:energy top

FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentulmanual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de aaduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicileesen\iale.