Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul...

of 14 /14
LHCTURA $I SCRIMRE CRHATIV-a" Marilena $erban o Medelina Vincene Criet t UentrLt afrcnnta de aard ctasa u VIII-, W @up Edibrhl

Embed Size (px)

Transcript of Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul...

Page 1: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

LHCTURA $I SCRIMRE CRHATIV-a"

Marilena $erban o Medelina Vincene

Criett UentrLt afrcnnta

de aardctasa u VIII-,

W@up Edibrhl

Page 2: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

Cuprins

A oenit oacanlal Cu trenul din Franla!Cine sunt eu? Qoc de autocunoagtere:

(cuvAntulautoarelor) ... ........3ABCdespremine) .....4

Unitatea L: Ani de liceu

Prep(fragmente), deCurtisSittenfeld .......5W.I.T.C.H. - 100 de trucuri pentru a supraaielui la gcoald

Necazuri cu gcoala (fragmente), de Daniel PennacRomanul adolescentului miop (fragment), de Mircea EliadeCigmigiu & comp. (fragment), de Grigore Bdjenaru

Unitatea 2: La vArsta primelor iubiriEleoul Dima dintr-a gaptea (fragmente), de Mihail DrumegDragostea tn aremea holerei (fragmente), de Gabriel Garcia MdrquezC Afi ar e a c Ant dr ilor (f ra gmente)lubindtn taind, de Mihai EminescuClopotul de sticld (fragment), de Sylvia Plath

Unitatea 3: Cine sunt eu?

Text de pe blogul lui Mircea Badea . . . .69Cine sunt eu? (fragmente), de Mircea Cirtdrescu . . . .71.Testdepersonalitate.. ......82Cititul gi scrisul (fragmente), de Nicolae Manolescu . . . . . . .84Amintirile uneifete cuminli (fragment), de Simone de Beauvoir . . . 86Viala ca o pradd (fragment), de Marin Preda . . . . 89Indkrjegte-te(fuagment), deSimonaPopescu .......90Zbortnbdtaiasdgelii(fragment),deHoriaRomanPatapievici .... ....94Lucrul cel mai de seamd (poveste arabd) . . . . . . .96Retrooersiune,de MarinSorescu .......96TeoriaevolufionistH(internet) ....99CarteaFacerii(fragmente)... ....99Autobiopoeme de Julia Nifu gi Matei Nicolae (elevi) . . . . 101

Figi pentru evaluarea textului narativFigd pentru evaluarea textului descriptiv . . . . 103Figdpentruevaluareatextului argumentativ . .....104Figd pentru evaluarea textului explicativ . . . . 105Figddeautoevaluare .....106

11,

273234

37

37495861,

64

69

102

Page 3: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

Ani de liceu

d**c,,t Mll l"t t Y'ii',.lf d-E:.} ffiLp .t r.t: rru (Ltu{mewwffi

\F ce te agteapti la sfArqitul vacanfei.

1. Camarazii care au ficut sfudiile impreund cu tine.2. Profesorul care are obligalia sd indrume gi sI supravegheze o clasd de elevi.3. Perioadi de odihnd acordatd elevilor la sfArgitul unui semestru sau an gcolar.4. Persoane cu o pregdtire speciald care predau materiile de inv5!6mAnt.5. Elev care, in mod sistematic, trage chiulul.6. Institufie de inv6limAnt primar sau gimnazial.

i1i propunem pentru lecturi cAteva fragmente din romanul scriitoarei CurtisSittenfeld, Prep, apirut la Editura Polirom, in 2009, in traducerea Roxanei Bobocgi a Anei-Maria Ligman. Am ales capitolul de la inceputul romanului, intitulatToamna bobocilor. Subliniazi., in fragmentul de mai jos, cuvintele sausecvenlele referitoare la felul in care se simte Lee Fiora, personaiul-narator, ca,,boboaci ", la Colegiul Ault.

Cred cd tot ce s-aintfrmplat - cel pulindin punctul meu de aedere - a tnceput cutncurcdtura de la ora de arhitecturd romand.lstoria anticd era prima ord pe ziua aia, dupdrugdciunea de dimineald gi dupd ce se fdceaprezenla, care nu era chiar prezen[d, ci maidegrabd o ingiruire de anunluri ce aaeau loctntr-o sald imensd cu ferestre paladiene degase metri indllime gi in care se aflaurilnduri nesfilrgite de bdnci cu pupitre detagabile, pe care le ridicai pentru a-!i pune cdrliletnduntru. Pe ziduri atdrnau panouri din lemn de mahon - ckte unul reprezentdnd fiecare

5

Page 4: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

clasd care a absolait la Ault, de la tnfiin[area acestuia tn L882 - pe care erau gravatenumele tuturor persoanelor care terminaserd Scoala aici. Cei doi monitori din ultimul anaufdcutprezenla dela o tribund, strigilndu-ipe eleaii care se?nsuiseserd din timp sdfacdanunluri. Banca mea, in care fusesem agezatdtn funclie de ordinea alfabeticd din catalog,

se afla chiar hngd tribund gi, pentru cd nu oorbeam cu colegii din clasd aflnli in jurulmeu,tmipetreceam timpul dinainte sdtnceapdprezenla trdgind cu urecheala ce oorbeau

monitorii cu profii snu cu ceilalli eleoi sau la disculiile colegilor din apropiere. Monitoriidin ultimul an se numeau Henry Thorpe gi Gates Medkawski. Eramin apatra sdptdmfrnd

de gcoald gi nu gtiam prea multe despre Ault, dar gtiam cd Gates era prima fatd din istorialiceului care n reugit sd fie aleasd monitor.

Anun{urile fdcute de profi erau scurte gila obiect: ,,Vd rugdm sd nu uita[i cd cererile

pentru consilieri trebuieinmdnatepfrnd joilaprfrnz". Anun[urile eleoilor eraulungi- cu

cilt se tntindeau mai mult la strigatul prezenlei, cu atfrt era mai scurtd prima ord - gi plinede subtnlelesuri: ,,Echipa de fotbal se antreneazd astdzi pe terenul Coates, care se afld, tncaz cd nu gti[i, tn spatele casei directorului, iar dacd nici asta nu od ldmuregte, tntreba[i-lpe Fred. lLnde egti, Fred? Vrei sd ridici milna, omule? Deci iatd-l pe Fred, tl aede toatdlurneape Fred? Bun, deci terenul Coates. $i nu uitali - aduceli-ad mingiu[ele cu uoi."

Dupd ce au fost fdcute toate anunlurile, Henry sau Gates a apdsat unbuton dintr-oparte a catedrei, un fel de sonerie, gi sunetul se auzitntntreaga gcoald, rdspfrndindu-ne pe

to[i spre clase.

D\ Confonn cuvintelor sau a secvenfelor subliniate, crezi ci Lee se simte bine int9 rroua qcoali, a reugit si se adapteze gi si se imprieteneasci cu noii colegi?

Motiveazi-fi rispunsul.

A Cum [i se pare atmosfera din Colegiul Ault fali de cea din gcoala ta? Noteazi\2 mai jos ce [i se pare diferit privind programul gi responsabilitnfile elevilor.

Page 5: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

*-"-,r**--*-* ##qf i" secvenla urmitoare, Lee este pusi intr-o situalie dificili. Subliniazi.r roqff\.F comportamentul gi sentimentele fetei, iar cu albastru, comportamentul

profesoarei.

La ora de istorie anticd aaeam de fdcut prezentdri pe dioerse teme gi tn ziun aia mdaflam printre elettii care luau cuokntul. Am copiat dintr-o carte de labibliotecd fotografiicu Colosseumul, Panteonul gi Bdile lui Dioclelian, pe core apoi le-am lipit pe o bucatd decarton gi le-am trasat marginile cu marker oerde gi galben. Cu o noapte tn urmd stdtusemtn fala oglinzii rEetdnd ce frneam de zis a doua zi, dar la un moment dat a intrat cineoapeste mine, aga cd m-am prefdcut cd md spdl pe mdini Si apoi am plecat.

Eram a treia h rilnd; chiar tnaintea mea prezenta lamie Lorison. Doamna Van derHoef agezase un pupitru tn fala clasei, iar I amie stdtea in picioare tn spatele lui, lindnd inmfrnd cartonagele cu explicalii.

- Prezentarea mea aduce un tribut arhiteclilor romani, tncepu el, care, cu mai binede doud mii de ani tn urmd, au conceput clddiri ce pot fi aizitate gi admirate pilnd tn zilelenoastre.

^ Mi-atnghe{at inima. Geniul arhiteclilor romani era subiectul meu, nu al lui lamie.In timp ce el continua sd oorbeascd, mie tmi oenea din ce tn ce mai greu sd-l urmdresc, degicAfuaa expresii familiare au rdzbdtut pfrnd la mine: ,,apeductele, care au fost construitepentru a transporta apa... Colosseumul, inilial numit Amfiteatrul Flaaian..."

Doamna Van der Hoef stdteatn picioare chiar tn stfrnga mea, aga cd i-am Soptit:

- Md scuzalt.Pdrea sd nu mdfi auzit.

- DoamndVan der Hotf?Apoi m-am tntins gi i-am atins

bralul; mai tilrziu, gestul dsta mi s-apdrutingrozitor de umilitor. Purta o rochie de

mdtase maronie, cu guler gi cu o curea sub-

lire, tot maronie, gi tot ce am fdcut a fostsd-mi ating degetele ugor, tn treacdt, dematerialul sublire. Dar ea gi-a retras bralulde parcd ag fi ciupit-0. S-a uitat fix ln mine,a cldtinat din cap gi s-a dus cu ciliaa pagimai departe de banca mea.

- Am aici cilfuaa imagini pe care o-a1 ruga sd le treceli de la o bancd la alta, l-amauzit pe lamie zicfrnd.

A ridicat un araf de cdrli de pe podea. Cfrnd le-a deschis, am adzut fotografii colorale aceloragi clddiripe care eule copiasemin alb-negru gipe care apoilelipisempebucatade carton.

Apoi prezentarea lui lamie lud sfargit. Pdndin momentul dla nu simlisem niciodatdnimic pentru lamie Lorison, un rogcat sldbdnog, cu respiralie zgomotoasd. Dar cfrnd l-amadzut cum ia loc, cu o expresie Wilndd, de mul[umire pe fald, l-am urdt cu toatd fiinta mea.

- Lee Fiora, cred cd e rdndul tdu, zise doamnaVan der Hoef.

- Pdi, sd aedeli, amtnceput eu, s-ar putea sdfie o problemd.

Page 6: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

Am simlit priairile colegilor de clasd alintindu-se asupra tnea cu un interes creschnd.

Ault se mfrndrea - printre multe altele - cu raportul dintre numdrul de profesori gi cel aleleoilor distribuilitn clase, iar noi eram doar doisprezece.Insd cdnd toli ochii seindrEtarddintr-o datd spre mine, nu mi se maipdru un numdr affit de mic.

- Pur gi simplu nu pot, am zis intr-un sf6rgit.

- Poftim?Doamna Van der Hoef se apropia de gaizeci de ani, o femeie tnaltd gi supld, cu un nfls

coroiat. Auzisem cum cd ar fi fost adduaa unui arheolog faimos, nu cd eu ag fi asociat

cuoilnful ,,ffrimos" cu l)reun arheolog.

- Vedeli, prezentarea mea este... sau mai bine zis trebuia sd fie.,. am crezut cd

trebuia sd oorbesc despre... da' poate acum, cd lamie...

- N-are nicio logicd ce spui, domnigoardFiora, zise doamnaVan der Hoef. Trebuie

sd oorbegti clar.

- Dacd ag susline prezentarea, ag spune aceleagi lucruri pe care le-a zis gi lamie.

- Dar tu ai altd temd de prezentat.

- De fapt, eu m-am pregdtit tot pe arhitecturd.Merse la catedrd gi urmdri cu degetul

pe o foaie de hirfie. Cdt timp durase disculiamd uitasem la ea, iar acum, cd se tntorsesecu spatele, nu gtiam spre ce sd-mi ?ndrEtprfuirea. Colegii mei din clasd se uitau tncontinuare la mine. De cfrnd tncepuse anulgcolar nu oorbisem la ore decdt dacd fusesemtntrebatd, ceea ce nu setntfrrnplaseprea des.

Ceilalli pugti de la Ault participau cuentuziasm la leclii. Cdnd er am la gimnaziutn South Bend, Indiana, multe ore pdreau odisculie tn doi, intre mine gi profesor, tn

timp ce restul eleailor aisau cu ochii deschigi sau mdzgdleau paginile caietelor. Aici, faptulcd citeam nu md scoteatn eaidenld. De fapt, nimic nu md scoteatn eoiden[d. $i acum, cdnd

sd lin gi eu cel mai lung discurs tn fala lor, le apdream ca o ciudatd gi-o incuiatd.

- Nu ai de prezentat pe arhitecturd, zise doamnaVan der Hoef. Trebuie sd oorbegtidespre atletism.

- Atletism? am repetat.Era imposibil sd mdfi oferit pentru un astfel de subiect.

impinse hilrtia spre mine gi mi-am adzut imediat numele pe listd, ,,Lee Fiora -Atletism", scris de mind, chiar sub rilndul pe care scria ,,lames Lorison - Arhitecturd".Ne-am insuis ridicfrnd milna in clasd; era clar cd fdcuse o confuzie.

- Ag putea sd aorbesc despre atletism, am tngfrnat fdrd conoingere. Md pot pregdtipknd mdine.

- Nu cumaa sugerezi ca eleaii care sunt programali pentru miine sd fie neooilisd-Ei scurteze timpul de prezentare din cauza ta?

- Nu, nu, bineinleles cd nu. Dar poate tn altd zi sau... ag putea sd fac prezentarea

oricilnd. Numai azi nu. Singurul subiect pe care l-ag puteaprezenta astdzi este arhitectura.

Page 7: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

$e##Unitatea #w&

ffi

- Atunci oorbegte despre arhitecturd. Te rog, poftegte tn fala clasei, la pupitru.Md uitam fix la ea.

- Dar lamie tocmai a aorbit despre asta.

- Domnigoard Fiora, ne faci sd pierdem timp pre[ios.In timp ce md ridicam gi-mi strfrngeam caietul de noti{e Sibucata de carton pe care

lipisem fotografiile, m-am gAndit ce gregeald enormd am fdcut oenind la Ault. N-o sd amniciodatd prieteni; cel mai bun lucru pe care-l puteam agtepta de la colegii mei era unsentiment de mild. Imi era deja clar cd nu sunt ca ei, dar mi-am imaginat cd md pot prefaceo oremq pfrnd md prind cum std treaba, pentru ca apoi sd md reirutentez ?n ochii lor. Acummd simleam descop eritd.

M-am apucat stuAns de marginile pupitrului gi m-am uitat pe noti[ele dinfala mea.

Apoi aminceput:

- Unul dintre cele maifaimoase exemple de arhitecturd romand este Colosseumul.Istoricii cred cd aceastd denumire se trage de la o statuie imensd situatd tn oecindtate,cunoscutd sub numele de Colosul lui Nero.

Mi-am ridicat priairea din noti[e. Felele colegilor mei nu exprimau nici bundtate,nici rdutate, nici simpatie, dar nici netnlelegere; nu pdreau interesa[i, dar nici plictisili.

- in Colosseum aaeau loc spectacolele organizate de tmpdrat sau de alli aristocr-afi.Cel mai faimos spectacol linut acolo a fost...

M-am oprit. Incd de cfrnd eram micd, simleamtnbdrbie cilndimi aenea sdplfrng, iaracum bdrbia imi tremura. Dar nu aoenm de gind sd-mi las lacrimile sd curgd tn fala unorstrdini.

- Md scuzati, am zis gi am iegit din clasd.

$ Not"azi cAte un cuvAnt care si sintetizeze aprecierile tale fali de:

sentimentele lui Lee

comportamentul gi reaclia fetei in situafia datd

atifu dinea gi comportamenful profesoarei

r$ C"t te-ai fi comportat in locul lui Lee? Explici-fi opliunea.

Page 8: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

r{L f"" era o elevi buni in gimnaziu, iegea in evidenln fafn de colegii ei, crede ea,pentru ci citea. Aici,la Ault, printre noii colegi, i se pare ci este o elevi oarecare,gi are impresia ci este perceputi ca ,,o ciudati gi-o incuiati". Comenteaziunnitorul pasaj^ din text, explicAnd cum crezi ci se poate,,reinventa" Lee inochii colegilor: imi era deia ilar cd nu sunt ca ei, dar ii-am imaginat cd md potpreface o oretne, pdnd md prind cum std treaba, pentru ca apoi sd md reinoentezin ochii lor. Acum md simleam ilescoperitd.

@ C^r"dintre enunlurile de mai jos se referi la fapte (adici se pot proba obiectivdaci sunt adevirate sau nu) qi care reprezinti opinii (adici credinfele, valorilesau PercePfiile subiective) ale naratoarei? Noteazd.incisufa din dreptul fieciruienunf F (pentru fapte) sau O (pentru opinii).

J Am sim{it priuirile colegilor de clasd alintindu-se asupra mea cu un interes crescilnd.

Q De cilnd incepuse anul gcolar nu oorbisem la ore decfrt dacd fusesem tntrebatd.

Q Ceilalli pugti de la Ault participau cu entuziasm la leclii.

Q Cfrnd eram la gimnaziu [...], multe ore pdreau o disculie tn doi tntre mine gi profesor.

Q De fapt, nimic nu md scotea?n eridenld.

Q $i acum 1...7, le apdream ca o ciudatd gi-o tncuiatd.

O Ne-amtnscris ridicdnd milnatn clasd.

10

Page 9: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

Unitatea ffi

@ a"siguranfd ci tofi colegii sunt emofionali in primele zile de gcoali. Nu se cunoscintre ei, darigi doresc si lege prietenii gi... si fie remarcafi. Citeqte cAteva dintresfaturile date de Inima Kandrakar-ului in cartea W.I.T.C.H. L00 de trucuri pentrua supraoielui la gcoald. Crezi ci aceste sfaturi sunt potrivite pentru Lee? De ce?

Ce crezi ci va face Lee in continuare? Precizeazd,qicare sunt informaliile din textpe care tebazezi.

@ O"""operi ce s-a intAmplat mai departe cu Lee, citind fragmentul urmitor:

La capdtul holului se afla o toaletd pentru fete, dar gtiam cd nu e cazul sd md ducacolo, pentru ag fi fost ugor de gdsit. M-nm strecurat pe casa scdrilor, am coborkt tn gonndtreptele pknd la parter gi apoi am iegit afard pe o ugd laterald. Era o zi tnsoritd gi rdcoroasd.Cum aproape toatd lumea era la ore, campusul pdrea gol, ceea ce era foarte pldcut. Am

11

Page 10: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

alergat spre cdminul unde stdteam. Ce-ar fi dacd ag pleca de-aici de tot: fac autostopulpdnd-n Boston, apoi iau un autobuz Ei ajung tnapoi acasd, ?n Indiana. Toamnatn Midweste destul de pldcutd, dar asta pdnd la un punct - nu e ca tn New England, unde oameniiaorles9 despre ,,frunzetul" copacilor. Acasd, tn South Bend, fra[ii mei mai mici tgi petrecserile bdtdnd mingea de fotbal tn curtea din spatele casei, dupd care oin la cind mirosinda transpiralie; discutd despre costumele pe care o sdle poarte de Halloween, iar tata, dupdce termind de crestat dovleacul, duce culitul deasupra capului Ei se clatind spre fra[ii meicu o exp-resie de maniac pe fald, filcdndu-i sd {ipe gi sd fugd tn cealaltd camerd, tn tiimp cematnatl apostrofeazd:

- Terry, tnceteazd cu speriatul.

- Am aiunstn curte. Cdminul Broussard este unul dintre cele opt cdmine situatetnparteade est a carnpusului - patru de bdie[i gi patru de fete, alcdtuind un pdtrat, cu bdnci de'granittn miiloc. Vedeam de multe ori pe fereastrd cupluri care stdteau pe bdnci. Acum numii unadintre bdnci era ocupatd. O fatd care purta cizme de cowboy gi o fustd lungd stdtea intinsd pespate, cu un genunchi ridicat ceforma un triunghi. Igi acopuise ochii cubralul.

In timp ce treceam pe lfrngd ea, tgi ridicd mhna care-i ascundea fala. Era GatesMedkowski.

- Hei, spuse.

- Priairile aproape ni s-autntdlnit, dar tn ultimul moment am decis sd nutntorc capul.Nu eram sigurd dacd mi se adresase mie - era o incertitudine pe care o sim[eam de m,ulteori cdnd cineoatmi aorbea. Am mers mai departe.

- Hei, zise ea din nou. Cu cine crezi cd aorbesc? Suntem doar noi doud aici.Dar aocea ii suna blhnd; nu md lua tn rils.

- Scuze, am zis.

- Egti boboacdTAm dat iar din cap.

- Bdnuiesc cd n-aihabar de asta, dar nu ai ooie sd intritn cdmintn timpul orelor.ilf tdsA genunchiul jos gi se ridicd. Nimeni nu are ooie, continud ea. Din motioe pe carenici nu md obosesc sd le ghicesc. Cei din clasele mai mari au aoie sd circule, dar asta numaiaford, tn bibliotecd gi tn sala pentru corespondenld, aga cd a circula e un fel de glumd.

Eu n-am zis nimic.

- E totu-n reguld? mdtntrebd ea.

- Da, am rdspuns Ei-amtnceput sdphng.

- Oh, Doamne, zise Gates. N-am orut sd te necdjesc.lJite, stai jos aici.

S q" ce-crezi ci Lee igi aminteqte, in aceste momente dificile pentru ea, de frafiiei qi de atmosfera de acasi?

t2

Page 11: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

S :y fi s.e pare ci se poarti Gates cu Lee? Subliniazi in text informafia relevanti- din acest punct de vedere qi apoi formuleazi un rispuns.

qf, Citeqte unnitorul flagment gi observi, in discufia celor doui fete, atitudinile pe\5; care le au una fali de cealalti:

. Bdlu ulor cu palma .l6ngd ea. Apoi.se ridicd, se apropie de mine, tmi cuprinse spatele

cu bralul - cdci umerii mi se zguduiau de phns - gi mA conduse spre bancd.' in timp ce neagezam' tmitntinse o batistd albastrd care mirosea aparfum; degi aoeam priaireatnielogatdde lacrimi, m-a intrigat fyptltl ci fulta cu ea acest accesoriu. Am ezitai sd-mi siqu'nasut- cum sd-mi las muciitn batistalui Gates Medkoutski -, dar toatdfalapdrea sd miie scurgd.

- Cum te cheamd?

- Lee.

Vocea tmi tremura gi rdspunsulsund asculit.

- Deci ce-i cu tine? De ce nu eEtiin clasd sau tn sala de lecturd?

-Nimic, nu-i nimic cu mine.RAse.

- Parcd nu te-ag uede.Dupd ce i-am poaestit ce s-atntfrm-

plat, tmi zise:

- Lui Van der Hoef ti place sd facdpe balaurul. t...1 Dumnezeu gtie de ce.Da' adevdrul e cd de cele mai multe ori edrdguld.

- Nu cred cd md place.

. .Oh, nu-liface griji. Abia amtncEut anul gcolar. PAndfu noiembrie nici n-o sd-gimai aminteascd de poaestea asta.

- Da, da' am plecat tn mijlocul orei.Gates tgi fluturd milna prin aer.

- Nici nu te mai ghndi, imi zise. Profii de-aici le-au adzut pe toate. Noi ne percepemcain_diaidualitdli distincte, dartn ochiilor nu suntem decdt o ma,sd de neooi adolisrrriirr.Inlelegi ce spun?

Am dat din cap tn semn cd da, degi eram destul de sigurd cd n-aoeam nici cea maialSd i(ee despre ce aorbea; nu mai auzisem tn oia[a mea peZirroo apropiat de ohrstu measd ttorbeascd aEa cum o fdcea ea.

13

Page 12: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

- Ault poate fi un loc destul de dur, addugd. Mai ales la tnceput. in momentul dla

am simlit un nou oal de lauimi. $i ea gtia asta. Am clipit de ckteoa ori. E lafel pentru toli,tmi zise.

M-am uitat la ea Ei, tn timp ce o prioeam, am realizat cd era foarte atrdgdtoare: nuneapdrat drdgu[d, ci mai degrabd interesantd sau poate cumofi chiar frumoasd. Aaeaaproape unu optzecitndllime, pieleapalidd, trdsdturifine, ochi de un albastru affit de gters

tncdt pdreau aproape gri gi o cantitate considerabild de pdr gaten, cu firul gros gi tunsinegal; pe alocuri, tn lumina soarelui, strdluceau cilfuaa guoi[e aurii. In timp ce oorbeam

?Ei strhnse pdrul tn ahrful capului, tntr-un coc rdadEit, cu guoile mai scurte cdzfrndu-i de

lungul fe[ei. Din proprie experien[d gtiam cd, pentru a uea un asemenefl coc, care sd pard

rdadgit tntr-un mod atht de perfect, tli trebuie cel pu[in un sfert de ord petrecut in fa[aoglinzii. Dar tot ce fdcea Gates pdrea lipsit de orice efort.

- Eu sunt din ldaho gi cilnd am ajuns primn datd aici eram cea mai mare ldrancddin gcoald, continud ea. Practic, am oenit aici tntr-un tractor.

- Eu sunt din Indiana.

- Vezi, tre' sd fii mai migto ca mine, pentru cd cel pulin lndiana e mai aproape de

Coasta de Est decit Maho.

- Dar oamenii de-aici merg?n ldaho. Schiazd acolo.

$tiamlucrul dstapentru cdDede Schwartz, una dintre cele doud colege de camerd ale

mele, aoea pe birou o fotografie cu familia ei, stfrnd to[i pe o pfrrtie tnzdpezitd, cu ochelari de

soare gi bele de schi tn mhini. CAnd am tntrebat-o unde a fost fdcutd fotografia, mi-a rdspuns

cdtn SunValley, iar cfrnd am cdutat in atlas SunValley, am aflat cd se afldtn ldaho.

- Adeadrat, zise Gates. Dar eu nu sunt de la munte. Oricum, ceea ce-i importantsd-li amintegti tn legdturd cu Ault este de ce ai ales de la bun tnceput sd aii aici. A fostdatoritd statutului academic pe care {i-l dd, nu-i aga? Nu;tiu unde ai mers tnainte, dar

Ault bate de departe toate gcolile publice de la mine din orag. Cfrt despre politica de aici,

ce poli sd faciT E mai mult de paradd, dar sunt tot felul de chestii care n'au niciun sens.

Nu eram sigurd ce tnlelegea prin paradd - md duse cu gindul la un gir de fetetmbrdcate tn cdrndgi de noapte lungi gi albe, care stdteau foarte drepte gi balansau pe cap

cdrli cu coperte tari.Gates se uitd la ceasul pe care-l purta la milnd, un cefis bdrbdesc ctt o curea neagrd

din plastic.

- Fii atentd, zise. Tre' sd plec. Am a doua ord de istoria Greciei. Ce ord ai dupd

asta?

- Algebrd. Dar mi-am ldsat ghiozdanultn sala de istorie nnticd.

-la-l cknd sund de iegire. Nu-liface griji cuVan der Hoef. Poli sdtndrEliluuurilecu ea mai thrziu, dupd ce od mai linigti[i amdndoud.

Se ridicd, dupd care am fdcut gi eu la fel. Am pornit tmpreund spre gcoald -in cele

din urmd, se pdrea cd nu md mai tntorceam tn South Bend, cel pulin nu chiar in ziuaaceea. Am trecut pe hngd salain care se fdcea prezenla gi care tn timpul orelor funclionaca sald de lecturd. Md tntrebam dacd oreunul din eleoi se uita ficum pe fereastrd gi mdoedea mergdnd aldturi de Gates Medkowski.

14

Page 13: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

,*#Unitatea #,%.,

r$^ T.qlici ce-infelegi tu din urmitoarea afirmalie a lui Gates: Nol ne percepern ca"V indioiilualitd{i distincte, dar in ochii lor nu suntem decfrt o masd di neooi

ailolescentine.

B.\ ne ce crezi ci Lee nu-i mirturisegte lui Gates ci nu inlelege la ce se referi?\F'

r& Pentru a vedea care este distanfa de la care vin cele doui fete la Ault, consulti\r* pe internet sau intr-un atlas o harti a Statelor Unite. Coloreazi apoi, pe hartaschifati mai ios, urmitoarele state:

. cu verde, staful din care vine Lee;

. cu galbery staful din care vine Gates;

' cu rogu, statul in care se afl5 oraqul Bostory situa! conform texfului, inapropierea Colegiului Ault.

15

Page 14: Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls... · Romanul adolescentului miop (fragment), de Mircea Eliade Cigmigiu & comp. (fragment), de

este protectoare

este protejati

A Explici ce infelegi prin ,,pdt?di" in contextul dat: Cfrt desprep.olitica ile aici,.ce

9 pof sd faci? E mai mult de paradd, dar sunt tot felul ile chestii care n-au niciun

$ Cit"Ote fragmentul urmitoq, pentru a descoperi cum poate fi viala de cimin:

Era noapte, dupd ce se ddduse stingerea, cdnd Dede a fdcut descoperirea. Tbcmaiigi

terminase de'aranjai hainele pentru a doua zi. In fiecare seard, le agternea pe podea tn

formauneipersoane adeadrate: pantofii, apoipantalonii sau, dacdnu, ciorapi gifustd, apoi"oenefr

cdmaga gi un pulozter sau o jachetd pe deasupra. Degi eram trei, camera in care

stdteam nu era. foarte spalionsd. Auzisem chiar cdtn alli ani fusese destinatd doar pentru

doud persoane. Oricum,'Dede nu fdcea niciun compromis in ceea ce priaegte spaliul pe

care-l tmpdrlea cu noi. Pentru mine gi cealaltd colegd de camerd, Sin-lun Kim, arania-

mentul lui Dede tnsemna sd facem o grdmadd de ocoluri prin camerd, ca gi cdnd pe Pldeaar fi zdcut tntr-adeadr o peisoand reald. Dar nu comentaserdm nimic tn primele zile de

6coald, aga cd obiceiul lui Dede se tmpdmkntenise deia.- in noaptea tn care Dede a fdcut descoperirea, camera noastrd era cufundatd tn linigte;

nu se auzeau decilt sunetul slab de la casetofonul ei gi sertarele de la dulap pe care le tot

tnchidea gi deschidea. Sin-lun citea la biroul ei, iar eu md bdgasem deja tn pat - nu gtiam

ce altcepa sd fac - Ei stdteam aga sub ceargafuri, cu fala la perete gi cu ochii tnchigi. CAnd

cineaa oenea sd o aadd pe Dede, deschidea uga oorbind cu glas tare, apoi md aedea gi goptea

,\ Ce rol iqi asumi Lee gi Gates in discufia prezentati in secvenla anterioari?\9 At"ge dintre variantele unnitoare, unlnd rolul potrivit cu numele personaiului:

este revoltatH

este autoritarl

Gates

L6