Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls...¢ ...

download Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls...¢  Romanul adolescentului

of 14

 • date post

  31-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  89
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 8 - (Lectura si ... pentru vacanta de vara Cls...¢ ...

 • LHCTURA $I SCRIMRE CRHATIV-a"

  Marilena $erban o Medelina Vincene

  Criett UentrLt afrcnnta

  de aardctasa u VIII-,

  W@up Edibrhl

 • Cuprins

  A oenit oacanlal Cu trenul din Franla!Cine sunt eu? Qoc de autocunoagtere:

  (cuvAntulautoarelor) ... ........3ABCdespremine) .....4

  Unitatea L: Ani de liceuPrep(fragmente), deCurtisSittenfeld .......5W.I.T.C.H. - 100 de trucuri pentru a supraaielui la gcoaldNecazuri cu gcoala (fragmente), de Daniel PennacRomanul adolescentului miop (fragment), de Mircea EliadeCigmigiu & comp. (fragment), de Grigore Bdjenaru

  Unitatea 2: La vArsta primelor iubiriEleoul Dima dintr-a gaptea (fragmente), de Mihail DrumegDragostea tn aremea holerei (fragmente), de Gabriel Garcia MdrquezC Afi ar e a c Ant dr ilor (f ra gmente)lubindtn taind, de Mihai EminescuClopotul de sticld (fragment), de Sylvia Plath

  Unitatea 3: Cine sunt eu?

  Text de pe blogul lui Mircea Badea . . . .69Cine sunt eu? (fragmente), de Mircea Cirtdrescu . . . .71.Testdepersonalitate.. ......82Cititul gi scrisul (fragmente), de Nicolae Manolescu . . . . . . .84Amintirile uneifete cuminli (fragment), de Simone de Beauvoir . . . 86Viala ca o pradd (fragment), de Marin Preda . . . . 89Indkrjegte-te(fuagment), deSimonaPopescu .......90Zbortnbdtaiasdgelii(fragment),deHoriaRomanPatapievici .... ....94Lucrul cel mai de seamd (poveste arabd) . . . . . . .96Retrooersiune,de MarinSorescu .......96TeoriaevolufionistH(internet) ....99CarteaFacerii(fragmente)... ....99Autobiopoeme de Julia Nifu gi Matei Nicolae (elevi) . . . . 101Figi pentru evaluarea textului narativFigd pentru evaluarea textului descriptiv . . . . 103Figdpentruevaluareatextului argumentativ . .....104Figd pentru evaluarea textului explicativ . . . . 105Figddeautoevaluare .....106

  11,

  273234

  37

  37495861,

  64

  69

  102

 • Ani de liceu

  d**c,,t Mll l"t t Y'ii',.lf d-E:.} ffiLp .t r.t: rru (Ltu{mewwffi

  \F ce te agteapti la sfArqitul vacanfei.

  1. Camarazii care au ficut sfudiile impreund cu tine.2. Profesorul care are obligalia sd indrume gi sI supravegheze o clasd de elevi.3. Perioadi de odihnd acordatd elevilor la sfArgitul unui semestru sau an gcolar.4. Persoane cu o pregdtire speciald care predau materiile de inv5!6mAnt.5. Elev care, in mod sistematic, trage chiulul.6. Institufie de inv6limAnt primar sau gimnazial.

  i1i propunem pentru lecturi cAteva fragmente din romanul scriitoarei CurtisSittenfeld, Prep, apirut la Editura Polirom, in 2009, in traducerea Roxanei Bobocgi a Anei-Maria Ligman. Am ales capitolul de la inceputul romanului, intitulatToamna bobocilor. Subliniazi., in fragmentul de mai jos, cuvintele sausecvenlele referitoare la felul in care se simte Lee Fiora, personaiul-narator, ca,,boboaci ", la Colegiul Ault.

  Cred cd tot ce s-aintfrmplat - cel pulindin punctul meu de aedere - a tnceput cutncurcdtura de la ora de arhitecturd romand.lstoria anticd era prima ord pe ziua aia, dupdrugdciunea de dimineald gi dupd ce se fdceaprezenla, care nu era chiar prezen[d, ci maidegrabd o ingiruire de anunluri ce aaeau loctntr-o sald imensd cu ferestre paladiene degase metri indllime gi in care se aflaurilnduri nesfilrgite de bdnci cu pupitre detagabile, pe care le ridicai pentru a-!i pune cdrliletnduntru. Pe ziduri atdrnau panouri din lemn de mahon - ckte unul reprezentdnd fiecare

  5

 • clasd care a absolait la Ault, de la tnfiin[area acestuia tn L882 - pe care erau gravatenumele tuturor persoanelor care terminaserd Scoala aici. Cei doi monitori din ultimul anaufdcutprezenla dela o tribund, strigilndu-ipe eleaii care se?nsuiseserd din timp sdfacdanunluri. Banca mea, in care fusesem agezatdtn funclie de ordinea alfabeticd din catalog,se afla chiar hngd tribund gi, pentru cd nu oorbeam cu colegii din clasd aflnli in jurulmeu,tmipetreceam timpul dinainte sdtnceapdprezenla trdgind cu urecheala ce oorbeaumonitorii cu profii snu cu ceilalli eleoi sau la disculiile colegilor din apropiere. Monitoriidin ultimul an se numeau Henry Thorpe gi Gates Medkawski. Eramin apatra sdptdmfrndde gcoald gi nu gtiam prea multe despre Ault, dar gtiam cd Gates era prima fatd din istorialiceului care n reugit sd fie aleasd monitor.

  Anun{urile fdcute de profi erau scurte gila obiect: ,,Vd rugdm sd nu uita[i cd cererilepentru consilieri trebuieinmdnatepfrnd joilaprfrnz". Anun[urile eleoilor eraulungi- cucilt se tntindeau mai mult la strigatul prezenlei, cu atfrt era mai scurtd prima ord - gi plinede subtnlelesuri: ,,Echipa de fotbal se antreneazd astdzi pe terenul Coates, care se afld, tncaz cd nu gti[i, tn spatele casei directorului, iar dacd nici asta nu od ldmuregte, tntreba[i-lpe Fred. lLnde egti, Fred? Vrei sd ridici milna, omule? Deci iatd-l pe Fred, tl aede toatdlurneape Fred? Bun, deci terenul Coates. $i nu uitali - aduceli-ad mingiu[ele cu uoi."

  Dupd ce au fost fdcute toate anunlurile, Henry sau Gates a apdsat unbuton dintr-oparte a catedrei, un fel de sonerie, gi sunetul se auzitntntreaga gcoald, rdspfrndindu-ne peto[i spre clase.

  D\ Confonn cuvintelor sau a secvenfelor subliniate, crezi ci Lee se simte bine int9 rroua qcoali, a reugit si se adapteze gi si se imprieteneasci cu noii colegi?Motiveazi-fi rispunsul.

  A Cum [i se pare atmosfera din Colegiul Ault fali de cea din gcoala ta? Noteazi\2 mai jos ce [i se pare diferit privind programul gi responsabilitnfile elevilor.

 • *-"-,r**--*-* ##qf i" secvenla urmitoare, Lee este pusi intr-o situalie dificili. Subliniazi.r roqff\.F comportamentul gi sentimentele fetei, iar cu albastru, comportamentul

  profesoarei.

  La ora de istorie anticd aaeam de fdcut prezentdri pe dioerse teme gi tn ziun aia mdaflam printre elettii care luau cuokntul. Am copiat dintr-o carte de labibliotecd fotografiicu Colosseumul, Panteonul gi Bdile lui Dioclelian, pe core apoi le-am lipit pe o bucatd decarton gi le-am trasat marginile cu marker oerde gi galben. Cu o noapte tn urmd stdtusemtn fala oglinzii rEetdnd ce frneam de zis a doua zi, dar la un moment dat a intrat cineoapeste mine, aga cd m-am prefdcut cd md spdl pe mdini Si apoi am plecat.

  Eram a treia h rilnd; chiar tnaintea mea prezenta lamie Lorison. Doamna Van derHoef agezase un pupitru tn fala clasei, iar I amie stdtea in picioare tn spatele lui, lindnd inmfrnd cartonagele cu explicalii.

  - Prezentarea mea aduce un tribut arhiteclilor romani, tncepu el, care, cu mai binede doud mii de ani tn urmd, au conceput clddiri ce pot fi aizitate gi admirate pilnd tn zilelenoastre.

  ^ Mi-atnghe{at inima. Geniul arhiteclilor romani era subiectul meu, nu al lui lamie.In timp ce el continua sd oorbeascd, mie tmi oenea din ce tn ce mai greu sd-l urmdresc, degicAfuaa expresii familiare au rdzbdtut pfrnd la mine: ,,apeductele, care au fost construitepentru a transporta apa... Colosseumul, inilial numit Amfiteatrul Flaaian..."

  Doamna Van der Hoef stdteatn picioare chiar tn stfrnga mea, aga cd i-am Soptit:

  - Md scuzalt.Pdrea sd nu mdfi auzit.

  - DoamndVan der Hotf?Apoi m-am tntins gi i-am atins

  bralul; mai tilrziu, gestul dsta mi s-apdrutingrozitor de umilitor. Purta o rochie demdtase maronie, cu guler gi cu o curea sub-

  lire, tot maronie, gi tot ce am fdcut a fostsd-mi ating degetele ugor, tn treacdt, dematerialul sublire. Dar ea gi-a retras bralulde parcd ag fi ciupit-0. S-a uitat fix ln mine,a cldtinat din cap gi s-a dus cu ciliaa pagimai departe de banca mea.

  - Am aici cilfuaa imagini pe care o-a1 ruga sd le treceli de la o bancd la alta, l-amauzit pe lamie zicfrnd.

  A ridicat un araf de cdrli de pe podea. Cfrnd le-a deschis, am adzut fotografii colorale aceloragi clddiripe care eule copiasemin alb-negru gipe care apoilelipisempebucatade carton.

  Apoi prezentarea lui lamie lud sfargit. Pdndin momentul dla nu simlisem niciodatdnimic pentru lamie Lorison, un rogcat sldbdnog, cu respiralie zgomotoasd. Dar cfrnd l-amadzut cum ia loc, cu o expresie Wilndd, de mul[umire pe fald, l-am urdt cu toatd fiinta mea.

  - Lee Fiora, cred cd e rdndul tdu, zise doamnaVan der Hoef.- Pdi, sd aedeli, amtnceput eu, s-ar putea sdfie o problemd.

 • Am simlit priairile colegilor de clasd alintindu-se asupra tnea cu un interes creschnd.Ault se mfrndrea - printre multe altele - cu raportul dintre numdrul de profesori gi cel aleleoilor distribuilitn clase, iar noi eram doar doisprezece.Insd cdnd toli ochii seindrEtarddintr-o datd spre mine, nu mi se maipdru un numdr affit de mic.

  - Pur gi simplu nu pot, am zis intr-un sf6rgit.- Poftim?Doamna Van der Hoef se apropia de gaizeci de ani, o femeie tnaltd gi supld, cu un nfls

  coroiat. Auzisem cum cd ar fi fost adduaa unui arheolog faimos, nu cd eu ag fi asociatcuoilnful ,,ffrimos" cu l)reun arheolog.

  - Vedeli, prezentarea mea este... sau mai bine zis trebuia sd fie.,. am crezut cdtrebuia sd oorbesc despre... da' poate acum, cd lamie...

  - N-are nicio logicd ce spui, domnigoardFiora, zise doamnaVan der Hoef. Trebuiesd oorbegti clar.

  - Dacd ag susline prezentarea, ag spune aceleagi lucruri pe care le-a zis gi lamie.- Dar tu ai altd temd de prezentat.- De fapt, eu m-am pregdtit tot pe arhitecturd.

  Merse la catedrd gi urmdri cu degetulpe o foaie de hirfie. Cdt timp durase disculiamd uitasem la ea, iar acum, cd se tntorsesecu spatele, nu gtiam spre ce sd-mi ?ndrEtprfuirea. Colegii mei din clasd se uitau tncontinuare la mine. De cfrnd tncepuse anulgcolar nu oorbisem la ore decdt dacd fusesemtntrebatd, ceea ce nu setntfrrnplaseprea des.Ceilalli pugti de la Ault participau cuentuziasm la leclii. Cdnd er am la gimnaziutn South Bend, Indiana, multe ore pdreau odisculie tn doi, intre mine gi profesor, tn

  timp ce restul eleailor aisau cu ochii deschigi sau mdzgdleau paginile caietelor. Aici, faptulcd citeam nu md scoteatn eaidenld. De fapt, nimic nu md scoteatn eoiden[d. $i acum, cdndsd li