Caiet pentru vacanta de iarna - Clasa 8 - (Lectura si scriere ... pentru... Noteazi trei dintre...

Click here to load reader

 • date post

  01-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  25
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Caiet pentru vacanta de iarna - Clasa 8 - (Lectura si scriere ... pentru... Noteazi trei dintre...

 • TKCYURA Sr SCRTXKE C&XATT\/A

  Marilena $erban . Medelina Vincene

  tTrji:

  Caiet pentru aacan{

  e tfrrna clasa , VIII-,

  {4f-*fl{ tuh"s iidr$6,,lii.rl'I ; .i.4ilJ-* l**

  , ii{e l,ff.* "S3tr5-r'';1" i: .t/ |, 4.".1*,"j.4 l" ':-*--. - ] r 1-s"'ti\ .:-.._-*aqqi ) 'ri \- ' 11

  W Grup tsfbrH

 • Cuprins

  CumifipetrecivacanfadeiarnS?(cuvAntulautoarelor) .... ......3 Cine sunt eu? (oc de autocunoagtere) . . . . .4

  Unitatea L: Imagini, amintiri, impresii despre gcoali . . . . . . 5 Statistici despre qcoald furnizate de OrganizaliaSalvati Copiii . . . . 5 Amintiri din copildrie (fragment), de Ion Creangi . . . . . .6 Petrula (fragmente), deMirceaCdrtdrescu .....11 Totul despre bdie{i (fragmente), de Nick Homby . . . . . .20 ValaluiMihaiEminescu (fragment), de G. Cdlinescu .......25 Via[a ca o pradd (fragment), de Marin Preda . . . . .26 Ddscdli{a (fragment), de Octavian Goga . . .28 Portretuleleoului-o schildarealitdlii (cercetare) ......34

  Unitatea 2: Chipurile diverse ale prieteniei . . .35 Pantalonii cdldtori - Prima oard a Frdliei Pantalonilor Cdldtori, de Ann Brashares . . . . .36 O prietenie incredibild dintre un om Ei animalele sdlbatice (articol de pe internet) . . . . .56 Cruciada copiilor (fragmente), de Florina Ilis . . . . 58 100 detrucuripentru aaueflomullime deprieteni (fragmente) . . . ... . . ..60 1.00 de trucuri pentru a-li face un supergrup (fuagmente) . . . . . 61. Egtiprelios (fragmente), deMaxlucado .......69 Bdiuleii (fragment), de Filip gi Matei Florian . . .73 Volubilis (fragment), deSimonaPopescu .......78 Exuoii (fragment), de Simona Popescu . . . 80 Eroii din Galaxia Gutenberg (fragment), de Iuliu Rafiu . . . . . . 80

  Figd pentru evaluarea redactirii textului narativ . . .89 Figdpentruevaluarearedactiriitexfuluiargumentativ.. .......90 Fiqd de autoevaluare: Ce fel de cititor sunt? . . . .91,

  93

 • Imagini, amintiri,

  t_..../ ,.: l-, r'd lt,-.i.,i. &r.

  impresii despre gcoald

  ,{ Scrie,labazapiramidei, acele lucruri firi de care qcoala nu poate exista (pentru\- fiecare lucru cAte un cub), iar inspre vArful acesteia noteazi-le pe cele foarte importante pentru o gcoald. Poli completa piramida cu alte cuburi, daci ai mai multe observatii de ficut.

  $tiai ci..... in Zambia, mdrimea medie a unei clase de eleai este de 64 de copiila un profesor, tn multe gcoli fiind peste 100 de eleai tntr-o clasd (puteli numdra copiii din propria clasd pentru comparalie).

  in Liberia, peste 27 de copii din clasele primare tnoald dupd acelagi manunl gcolar.

  Peste jumdtate din copiii de LL ani din ldri ca Malawi, Kenya, Mozambic, Uganda, Tanzania sau Zambia nu au deloc manuale gcolare dupd care sd poatdtnodla.

  Unn din pntru femei din lume nu gtie sd suie sau sd citeascd.

  in Romfrnia sunt copii care strdbat mul{i kilometri pe jos, chiar qi iarna, pentru a ajunge la gcoald, Mulli copii tnoa[d tn condilii precare, tn gcoli fdrd laboratoare dotate corespun- zdtor, chiar gitn gcoli fdrd cdldurd, apd curentd sau grupuri sanitare.

  Mulli copii din familii sdrace nu pot sd acopere toate cheltuielile specifice gcolarizdrii (rechizite, tmbrdcdminte, alimente etc.), iar unii dintre acegti copii sunt obliga[i sd mun- ceascd fie tn gospoddria proprie, fie tn afara acesteia, uneori chiar tn stradd, pentru a-gi tntreline familiile. In Romdnia sunt 70.000 de copiitn pericol de a renunla la gcoald, fiind exploatati prin muncd. in unele situalii, anumili copii precum cei romi, cei cu dizabilitd{i, cu HIVI SIDA sunt marginalizali in gcoli, existknd o toleran[d gi o tnlelegere scdzutd fald de problemele cu cnre se confruntd.

  5

 • in lume, peste 70 de milioane de copii, de ahrstd gcolard, nu merg la gcoald, iar accesul la educalie gi frecrsentarea cursurilor rdmdn incd la un niael scdzut pentru mai multe categorii de persoane.

  (Statistici furnizate de Organizalia Sak:ali Copiii, RomAnia)

  r$r. SuUtiniazd, in text, informafia care !i s-a pirut cea mai qocanti gi explici, maiv jor, opfiunea ficuti.

  ,$^ Foarte_ cunoscut pentru povestirile lui despre copilirie este Ion Creangi.v Completeazi enunfurile de mai jos cu ceea ce cunogti din lecturile tile anterioare.

  Acfiunea Amintirilor din copildrie se petrece in cea mai mare parte a lor in satul

  ....., in secolul al .................-lea. Eroul povestirii este ............................ a lui

  $tefan a Petrii. Acesta a mers la gcoala din saf unde era bddila Vasile. Dupi ce bHdila Vasile a fost luat la oaste gi gcoala a rimas pustie. Mama

  discuti cu tatdl pentru a-l convinge s5 il dea in alt loc la gcoald,

  dar acesta refuz,5.

  t$ Cit"lte un fragment dinAmintii din copildie de Ion Creangi, in care se discuti despre qcoali:

  Peste iarnd, mamfl iar s-a pus pe capul tatei sd md deie undeoa la gcoald. Dar tata spunea cd nu mai are bani de dat pentru mine.

  - Lui dascdlul Vasile a Vasilicdi ti pldteam numai cilte un sorocoodt pe lund. Iar postoronca de dascdlul Simeon Fosa din lu[uieni, numaipentru cd rsorbegte mnitn tdlcuri decdt allii gi sfdrcdiegte toatd ziua la tabac, cere cdte trei husdgi pe lund; auzi aorbd! Nu face bdietul ista afilia husdgi, cu straie cu tot, cdli am dat eu pentru ddnsul pdnd acum.

  Cdnd a mai auzit mama qi asta, s-a fdcut foc. - Sdrmane omule! Dacd nu gtii o boabd de carte, cum ai sd md inlelegi? CAnd tuagi

  sorcortetii la mustenld, de ce nu te olicdiegti atfrta? Petre Todosiidi, crilgmaril nostru, agi-i

  [ ,'**t .*rt.*iatl*.gr.tsta**q,****.***r*&*a*ti..&*.r''g:rsr;r,,s*,'ir'*''rir&riagri:9is,*&.r!**,*,*r***'i*,'.'q.*.

 • ,& Unitatei ffffim

  &.-.de, cd li-a mkncat noud sute de lei? Vasile Roiu din Bejeni, mai pe-atfrlia, gi allii cil[i? Rugtei lui Valicd gi Mdriucdi lui Onofreiu gdsegti sd le dai gi sd le rdsdai? $tiu eu, sd nu uezi cd doarme Smaranda, dormire-ai somnul de aeci sd dormi! $i pentru bdiet n-ai de unde da? Mdi, omule, mdi! Ai sd te duci tn fundul iadului gi n-are sd aibd cine te scoate, dacd nu te-i sili sd-li faci un bdiet popd! De spooedanie fugi ca dragul de tdmdie. La bisericd mergi din Paqtiin Pagti. Aga cau[i tu de suflet?

  - Ian taci, mdi femeie, cd biserica-i tn inima omului, gi, dacd aoiu muri, tot la bisericd am sd ged, zise tata; nu mai face gi tu atdta oorbd, ca fariseul cel fdlarnic. Bate-te mai bine cu mhna peste gurd gi zi ca oamegul: Doamne, milostia fii mie, pdcdtoasei, care-mi tot imbolorez gura pe bdrbat degeaba.

  In ffirgit, ckt s-abdldbdnit mama cu tata din pricina mea, tot pe-a mamei a rdmas; cdci tntr-o duminicd, prin cilrneleaga, a oenit tatul mamei, bunicu-meu Daaid Creangd din Pipirig, la noi gi, odzilnd cearta iscatd intre tata gi mama din pricina mea, a zis:

  - Las', mdi gtefane gi Smdrdnducd, nu ad mai tngriji[i atfrta; cd azi e duminicd, milne funi gi zi de tkrg, dar marli, de-om ajunge cu sdndtate, am sd ieu nepotul cu mine gi am sd-l duc la Brogteni, cu Dumitru al meu, la profesorul Nicolai Nanu de la gcoala lui Balog, gi-li oedi ooi ce-a sconte el din bdiet; cd de ceilalli bdie{i ai mei, Vasile gi Gheorghe, am rdmas tnre mulldmit cfrt autnod[at acolo. De doudzeci Si maibine de ani, de cdnd port aornicia tn Pipirig, am dus-o cam aneaoie numai cu rdbuSul.^Ce folos sd citesc carte bisericeascd; dacd nu gtii atnsemna mdcar cdtug de cfrt, e greu. Insd de cAnd mi-au aenit bdielii de la inadldturd, tmi lin socoteala ban cu ban, gi huzuresc de bine; acum zic Ai eu cd poli duce oornicia pe aia[d, fard sd sim[i. Zdu, mare pomand gi-a mai fdcut Alecu Balog cu gcoala ceea a lui, cine orea sdtnleleagd! $i, Doamne, peste ce profesor inlelept gi iscusit a dat! Aga rsorbegte de bldnd gi primegte cu bundtate pe fiecare, de li-i mai mare dragul sd te duci la el! Ferice de pdrin[ii care l-au ndscut, cdbun suflet de om este, n-am ce zice! $i mai ales pentru noi, ldranii munteni, este o mare facere de bine [...] Nz-l rdu, mdi $tefane, sd gtie gibdietul tdu oleacd de carte, nu numaidecktpentrupopie, cum chitegte Smaranda, cd gi popia are multe ndcdfale, e greu de purtat. $i decilt n-afi cum se cade, maibine sd nu fie. Dar cartea tli aduce gi oarecme milngiliere. Eu, sd nu fi gtiut ceti, de mult ag Ji tnnebu- nit, cdte am aaut pe capul meu. i.nsd deschid ,,Vie[ile sfinlilor" gi odd afitea gi afitea gi zic: ,,Doamne, multd rdbdare ai dat ale- gilor tdi!" Ale noastre sunt flori la urechepeltngd cele ce spunetn cdrli.

  |-apoi, sd fie cineaa tot bou, tncd nu este bine. Din cdr[i culegi multd tnle- lepciune gi, la dreptul oorbind, nu egti numai aga, o aacd de muls pentru

  fiecare. Bdietul odd cd are [inere de minte gi, numai dupd ckt a tnodlat, cilfid gi citegte cfrt se poate de bine.

  De aceste gi altele ca aceste a oorbitbunicul Daoid cu mama gi cu tata, mai toatd noaptea, duminicd spre luni qi luni spre mar[i...

  4\ \, \7

 • Noteazi trei dintre regionalismele din text gi explici-le sensul prin raportare la context. Verifici, apoi, intr-un dicfiona1, sensurile cuvintelor respective.

  r$, Completeazi tabelul de mai jos, extrigAnd argumentele din text, notAnd tipulv de argument (pro sau contra opiniei de a-l da pe Nici la qcoali) gi citatul semni- ficativ pentru fiecare argument.

  :::tri::::ii:i t t:taa,titi ittB&Oa,'Siilrllii' $Xf rl

  $coala este costisitoare.

  Ai sd te duci ?n fundul iadului gi n-are sd aibd cine te scoate, dacd nu te-i sili sd-li faci un bdiet popd.

  ...de cknd mi- au aenit b die[ii de la tno dldtu- rd, tmi tin socotealabsn cu ban, gi huzuresc de bine.

  Cititul cdrtilor aduce mAn- galere ln necazurl.

  invdldtura il innobileazd pe om.

  Bdiatul odd cd are tinere de minte gi, numai dupd cil a tnodlat, cdntd g